Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI April Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011. April 2008. Version 1.0"

Transkript

1 Sikkerhedsledelsen Version 1.0 SIKKERHEDSSTRATEGI

2 Indhold 1. Indledning og resumé Vison og overordnet målsætning Strategiske udfordringer Strategisk beslutning Handlingsplaner... 5 Bilag 1: Aktiviteter der understøtter de overordnede målsætninger... 7 Bilag 2: Aktiviteter der understøtter de strategiske udfordringer... 8 Side 2/11

3 1. Indledning og resumé I forbindelse med DSB's nye organisation er sikkerhedsområdet blevet samlet og flyttet til Risk Management. Som følge heraf er opgaver og ansvar på risk management området blevet reorganiseret. Side 3/11 Med henblik på at realisere synergien ved sammenlægningen og sikre en hensigtsmæssig prioritering af opgaver er der gennemført en proces med det formål at fastlægge koncernfælles mål og strategi på sikkerhedsområdet. Processen er gennemført som en "bottom up proces", hvor hele risk management har været samlet på et 2 dages strategiseminar og drøftet målsætninger, strategiske udfordringer og mulige aktiviteter. Resultaterne heraf har været behandlet af ledelsen i risk management og diskuteret med de relevante områder af linieledelsen. Nærværende strategidokument indeholder en overordnet beskrivelse af risk managements strategiske udfordringer på sikkerhedsområdet i de kommende 3 år samt de aktiviteter, der er eller vil blive igangsat med henblik på at understøtte opfyldelsen af risk management's overordnede målsætninger. Figur 1 illustrerer overordnet den gennemførte strategiproces. Figur 1: Overblik over strategiproces Målsætning Strategiske udfordringer Strategisk beslutning Handlingsplaner Måltal Færre hændelser Lavere omkostninger Kollisioner Signalforbikørsler Personskader 7 Handlingsplaner er besluttet 49 målrettede tiltag bliver implementeret Kollisioner - 40 % Bedre sikkerhedskultur Signalforbikørsler - 20 % Personskader - 15 % Som det fremgår af ovenstående, er der en indbyrdes sammenhæng mellem de strategiske udfordringer på sikkerhedsområdet, idet antallet og karakteren af signalforbikørsler vil have indflydelse på risikoen for kollisioner og personskader, ligesom antallet og karakteren af kollisioner vil have indflydelse på risikoen for alvorlige personskader. Sikkerhedsstrategien er gældende i hele DSB-koncernen herunder i alle danske datterselskaber. I forbindelse med etableringen af DSB First, vil det blive vurderet, i hvilket omfang selskabet bør omfattes af strategidokumentet. Dokumentet vil blive opdateret én gang årligt.

4 2. Vision og overordnet målsætning DSB's Risk Management vision er gennem udvikling, implementering og evaluering af de rette risikoreducerende løsninger at understøtte DSB's ambition om at være den bedste leverandør af jernbanetrafik og tilknyttede ydelser i Europa. Side 4/11 I det nedenstående er den overordnede målsætning fra DSB's Sikkerhedspolitik blevet konkretiseret og påført succeskriterium for perioden frem til Den overordnede målsætning for risk management i perioden er at: ƒ Reducere antallet af sikkerhedsmæssige hændelser med 20 % (hvilket svarer til maks. 33 pr. mio. km. pr. år) ƒ Reducere de totale omkostninger, som hidrører fra de forsikringsbare risici 1 med 40 % (hvilket svarer til maks. skadeomkostninger på 97 mio. kr. pr. år) Målsætningen dækker over det årlige gennemsnit for de kommende tre år dvs sammenlignet med det årlige gennemsnit for de forgange tre år dvs Strategiske udfordringer Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig prioritering af risk management's ressourcer er der udvalgt tre strategiske udfordringer, som vil have et særligt fokus i det kommende år. De strategiske udfordringer er identificeret på baggrund af deres historiske indflydelse på de overordnede målsætninger. Dette er sammenholdt med proaktive vurderinger af risikoen i den forventede fremtidige drift kombineret med en vurdering af, hvilke risici DSB kan udøve den største påvirkning af. Tabel 1 indeholder en oversigt over de strategiske udfordringer. Tabel 1: Strategiske udfordringer Fokusområde Beskrivelse Måltal Signalforbikørsler En signalforbikørsel kan resultere i en kollision mellem to tog. Risikoen for alvorlige konsekvenser specielt på strækninger uden ATC (og HKT) og enkeltsporede strækninger vurderes som værende høj. Det er derfor vigtigt at minimere antallet mest muligt. Hændelserne kategoriseres og analyseres med henblik på at kunne sætte ind, hvor risikoen for alvorlige konsekvenser er størst. Antallet af signalforbikørsler skal reduceres med 20 % (dvs. maks. 3,6 pr. mio. km pr. år). 1 De totale omkostninger beregnes i denne sammenhæng som summen af selvbehold og forsikringspræmier. Selvbehold inkluderer omkostningerne til selvrisici og ikke forsikrede risici. 2 Beløbet er beregnet som det årlige gennemsnit af de seneste tre forsikringsår dvs. ca. 162 mio. kr. (årenes skadeomkostninger fremgår af den seneste risk management rapport)

5 Kollisioner Kollision mellem to tog vil som oftest medføre alvorlige personskader, store omkostninger og driftsmæssige forstyrrelser. Dertil kommer, at kollisioner under rangeropgaver historisk har medført meget store omkostninger og indebærer en betydelig risiko for vores medarbejdere. Det er derfor vigtigt at nedbringe både antal og konsekvens af kollisionerne. Personskader kan medføre store omkostninger, og påvirker i mange sammenhænge DSB's image. Passagerskader kategoriseres og analyseres med henblik på implementering af tiltag, der nedbringer antal og konsekvens. Antallet af kollisioner skal reduceres med 40 % (dvs. maks. 0,7 pr. mio. km pr. år). Tallet opgøres uden påkørsler af dyr og genstande smidt i sporet, da dette tal kun i meget begrænset omfang kan påvirkes af DSB. Antallet af anmeldte personskader skal reduceres med 15 % (dvs. maks. 1,7 pr. mio. km pr. år). Side 5/11 Personskader Alle tre strategiske udfordringer indeholder betydelige elementer, som DSB kan påvirke ved en ændret adfærd. Alle tre mål opgøres efter samme principper som de overordnede mål, dvs. som gennemsnit over tre år. 4. Strategisk beslutning En betydelig andel af alle sikkerhedsmæssige hændelser udspringer af en uhensigtsmæssig menneskelig adfærd. Denne adfærd påvirkes i høj grad af den sikkerhedskultur, der er i virksomheden. Der er på risk management området en erkendelse af, at DSB besidder sikkerhedsmæssige kompetencer på et højt niveau, men at disse ikke i tilstrækkeligt omfang involveres i det forbyggende sikkerhedsarbejde. Dette uudnyttede potentiale bør aktiveres med henblik på at forbedre sikkerhedskulturen i DSB. I tråd med implementeringen af værdibaseret ledelse og gennem anvendelse af værdierne "Ansvarlig og Engageret" har vi i risk management besluttet at indlede et fokuseret arbejde på at højne sikkerhedskulturen i DSB. En stor del af aktiviteterne beskrevet i afsnit 5 vil derfor indeholde elementer, som har til hensigt at hjælpe vores medarbejdere med at højne sikkerhedsniveauet i deres arbejde. Arbejdet med at ændre kultur og herunder holdninger til sikkerhedsmæssige opgaver vil bl.a. blive iværksat gennem en påvirkning af relevante medarbejdergrupper ved målrettet rådgivning og kommunikation på det operative niveau, dvs. medarbejdere og første linie ledere. 5. Handlingsplaner Der er i dag implementeret eller iværksat en række aktiviteter med henblik på at understøtte Risk Management's overordnede målsætning. Udvalgte af disse aktiviteter fremgår af bilag 1. Herudover vil der løbende blive implementeret flere aktiviteter særligt med henblik på at understøtte de strategiske udfordringer på sikkerhedsområdet. Aktiviteterne som direkte understøtter de strategiske udfordringer er samlet i følgende 7 handlingsplaner. Koncernfælles handlingsplaner:

6 Side 6/11 a) Skærpet indsats for at reducere antallet af signalforbikørsler på Banedanmark's infrastruktur. b) Forbedring af sikkerheden i udvalgte rangerområder på Banedanmark's og DSB's infrastruktur. c) Forbedring af sikkerhedskulturen blandt det personale som betjener togsæt og lokomotiver. Gælder kun Fjern- og Regionaltog: d) Skærpede procedurer for betjening og vedligeholdelse af døre i Bn-vogne. e) Forbedring af sikkerhedskulturen blandt togpersonale og passagerer f) Forbedring af sikkerheden ved passagerernes ind- og udstigning g) Implementering af anbefalinger fra risikoanalysen vedr. sikkerhedsbemandingens betydning ved evakuering af tog Sammenhængen mellem ovenstående handlingsplaner og de tre strategiske udfordringer nemlig, nedbringelse af antallet af signalforbikørsler, kollisioner og personskader fremgår af tabel 2. Tabel 2: Sammenhæng mellem handlingsplaner og strategiske udfordringer Handlingsplaner Strategisk Status udfordring a) Reducere signalforbikørsler (Bane DK) Alle Iværksat b) Sikkerhed på rangerområderne Kollision 1. kvartal 2008 c) Sikkerhedskultur hos fremføringspersonale Alle 4. kvartal 2008 d) Skærpede procedurer for døre i Bn-vogne Personskade Iværksat e) Sikkerhedskultur hos togpersonalet Personskade 3. kvartal 2008 f) Sikkerhed ved ind- og udstigning Personskade Iværksat g) Bemanding ved evakuering af tog Personskade 1. kvartal 2009 De aktiviteter, der indgår under de enkelte handlingsplaner, er beskrevet i bilag 2. Aktiviteterne er valgt på baggrund af den strategiske beslutning samt en afvejning af tiltagets vurderede effekt på sikkerheden contra rettighed og økonomi. Implementeringen af tiltagene vil blive foretaget i samarbejde med linien og ved valg af de endelige løsninger, vil vi i fællesskab forholde os til, hvordan de enkelte løsninger vil påvirke liniens mulighed for målopfyldelse. I forbindelse med den kvartalsvise rapportering til Koncernledelsen vil der blive afgivet status på de ovennævnte handlingsplaner.

7 Bilag 1: Aktiviteter der understøtter de overordnede målsætninger Nedenstående tabel indeholder udvalgte aktiviteter, der enten er iværksat eller vil blive iværksat med henblik på at understøtte de overordnede mål om at reducere antallet af sikkerhedsmæssige hændelser og reducere de totale omkostninger. Side 7/11 Nr. Beskrivelse Status 1.1 Etablering af sikkerhedsledelsessystem, herunder udarbejdelse af virksomhedsforskrifter, som sikrer opretholdelse af sikkerhedscertifikater til at drive jernbanevirksomhed. Iværksat 1. kvt Koordinatorgruppe med fokus på materielsikkerhed. Løbende 1.3 Koordinatorgruppe med fokus på færdselssikkerhed. Løbende 1.4 Koordinatorgruppe med fokus på passagersikkerhed. Løbende 1.5 Koordinatorgruppe med fokus på arbejde i spor. Løbende 1.6 Koordinatorgruppe tilsyn med sikkerhedsoperatører. Iværksættes 1. kvt Koordinatorgruppe tilsyn med sikkerhedsmæssig vedligeholdelse. I værksættes 1. kvt Koordinatorgruppe tilsyn med uddannelser. Iværksættes 1. kvt Opdatering af anvisninger og standarder (overordnede virksomhedsregler), sikkerhedsprocedurer (SIN DSB) og sikkerhedsbestemmelser for de enkelte materieltyper (ODI DSB). Løbende 1.10 Repræsentation og praktisk deltagelse i Banedanmark's Løbende signalkommission 1.11 Kvartalsvis evaluering af sikkerhedsniveauet med operativchefer. Løbende 1.12 Kvartalsvis evaluering af sikkerhedsniveauet med sikkerhedsledelsen. Løbende 1.13 Kursus i risikoanalyse for alle specialister og chefer. Løbende 1.14 Halvårlige lærerseminarer for faglærere i færdselssikkerhed. Løbende 1.15 Halvårlige lærerseminarer for faglærere i materielsikkerhed. Løbende 1.16 Briefing af alle nyansatte kørelærere i Jernbanesikkerhedsorganisationen, Løbende risiko og konsekvens Udarbejdelse og vedligeholdelse af undervisningsmateriale i Løbende standard risici og konsekvenser Efteruddannelse af censorer. Iværksættes 3. kvartal Efteruddannelse af kørelærere i pædagogik og jernbanesikkerhed. Termin fra Fremføring 1.20 Efteruddannelse af lkf i infrastrukturkendskab og materielsikkerhed. Løbende 1.21 Gentagne rutinemæssige tilsynsbesøg hos nyuddannede sikkerhedsoperatører. Termin fra Fremføring og 1.22 Virksomhedsregler for håndtering af sikkerhedskritisk software i styresystemer og andre programmerbare enheder med sikkerhedskritisk betydning Sikkerhedsprocedurer for leverandørers adgang til DSB's materiel med henblik på fejlretning og vedligeholdelse Kortlægning af den Jernbanesikkerhedsmæssige risiko ved de IT systemer i DSB, som benyttes til registrering af sikkerhedsmæssige oplysninger. Togvedligeholdelse 1. kvartal kvartal kvartal 2008

8 Bilag 2: Aktiviteter der understøtter de strategiske udfordringer I det nedenstående fremgår for hver af de syv handlingsplaner en tabel, der indeholder de aktiviteter, som enten er iværksat eller vil blive iværksat med henblik på at understøtte de strategiske udfordringer, dvs. nedbringelse af antallet af signalforbikørsler, kollisioner, og personskader. Side 8/11 Tabel a: Reducere signalforbikørsler (Bane DK) Nr. Beskrivelse Status a.1 Deltagelse i reference, styregruppe og arbejdsgrupper i Jernbanesektorens sikkerhedssamarbejde under Banedanmarks formandskab. Behov for yderligere undersøgelse konstateret i 1.kvartal 2008 a.2 Mere præcise data for omstændighederne ved signalforbikørsler (interviewskema - geografi, vejrlig osv.). a.3 Yderligere undersøgelser af fordelingen af forbikørsler set i Under implemente- relation til tjenestested og lkf s erfaring. a.4 Yderligere undersøgelser af hvilken indflydelse togførerens medvirken i afgangsproceduren har på risikoen for signalforbikørsler. a.5 Ændring i køreadfærd og reaktionsmønster, så farlige rutine ved restriktiv signalgivning elimineres. a.6 Straks opfølgningssamtaler i forbindelse med signalforbikørsler på udvalgte strækninger, så datagrundlaget sikres og her og nu opfølgning om nødvendigt bliver gennemført straks. a.7 Opmærksomheds skabende præsentation for lkf af restriktive signaler på TV skærme i opholdsrum. a.8 Udvikle nyt undervisningsmateriale, afholde foredrag og give rådgivning til lokofører om risikoen for signalforbikørsler. ring. Implementeret hos S-tog. F&R-tog løsningsforslag skal vælges. Implementeret hos S-tog. F&R-tog skal vælges. Tabel b: Sikkerhed på rangerområderne (Rangerprojekt) b.1 Fysisk inspektion af udvalgte rangerområder med henblik på at kortlægge hvilke muligheder der er for forbedringer af infrastruktur, procedurer og kultur. b.2 Efteruddannelse, hvor der også fokuseres på lokale forhold vedrørende rangerprocesser, regler, kutymer m.v. b.3 Prioritering og evt. etablering af yderlige elektriske omstillingsanlæg for sporskifter i usikrede områder. b.4 Opsætning af mærker som kan reducere eller helt fjeren behovet for lokale rangerinstrukser på DSB's infrastruktur, så det i praksis er muligt for den enkelte sikkerhedsoperatør at bevare overblikket over de lokale sikkerhedsregler. b.5 Udarbejdelse af rangerinstrukser for DSB's infrastruktur som modsvarer virkeligheden, og som det er muligt at overholde i praksis. b.6 Ny S-bane rangerinstruks udarbejdes og godkendes af Trafikstyrelsen. Løsning under implementering i S-tog. Løses sammen med Iværksættes når og er gennemført. Iværksættes når er gennemført.

9 Tabel c: Sikkerhedskultur hos fremføringspersonale c.1 Forøget fokus på håndtering og undersøgelse af signalforbikørsler på alle strækninger og lokaliteter uden togkontrolanlæg, så den efterfølgende forebyggende indsats gennemføres umiddelbart efter og står mål med farligheden af hændelsen. c.2 Dialog med Banedanmark vedrørende sporstoppere og afstandsmærker, så det er muligt at overholde de gældende regler i praksis. c.3 Etablering af en gruppe korrekturlæsere til sikkerhedsmæssigt instruktionsstof blandt almindelige brugere. c.4 Udvikle nyt undervisningsmateriale, afholde foredrag og give rådgivning til køremænd, rangerledere og lokofører om risikoen for kollision i trafik og under rangering. Side 9/11 Tabel d: Skærpede procedurer for døre i Bn-vogne (F&R-tog) d.1 Opdatering af sikkerhedsprocedurer i SIN DSB vedr. togførerens placering under afgang, og afprøvning af dørlåse, så bestemmelserne ikke bliver genstand for tolkninger i Togpersonalekontoret. d.2 Opmærksomheds skabende plakater for at henlede togpersonalet's opmærksomhed på den forøgede risiko ved passagerernes ind- og udstigning fra Bn-vogne. d.3 Opfølgning på om hændelser og funktionsfejl ved døre meldes til lki vagten som foreskrevet. d.4 Gennemførelse af lokalinstruktion for alle praktikindøvere (materiellærere) og af ca. 200 togfører, som betjener Bnvogne ved depotet i København. d.5 Evt. etablering af isolerede tjenester så en mindre gruppe tgf betjener de Bn-vogne som er i drift. d.6 Teknisk efteruddannelse af værksteds- og klargøringspersonale i sikkerhedsmæssig funktionsafprøvning og reparation af døre på Bn-vogne. d.7 Indførelse af generelt forbud mod at medtage barnevogne på mellemperroner i de almindelige Bn-vogne, så barnevogne befordres i styrevognen, hvor tgf er placeret under afgangsproceduren. d.8 Mere præcise data for omstændighederne ved åbenstående døre (ensartet registrering i SYNERGI), som gør det muligt at skelne imellem de bagvedliggende årsager. Under gennemførelse. Under gennemførelse. Afventer virkningen af skærpede procedurer under d.1 Under gennemførelse. Under gennemførelse. Under gennemførelse.

10 Tabel e: Sikkerhedskultur hos togpersonalet (F&R-tog) e.1 Briefing af områdechefer og togpersonaleledere i Jernbanesikkerhedsorganisationen, Briefing af ca. 20 risiko og konsekvens. medarbejdere e.2 Undervisning af togpersonale i sikkerhedsbestemmelserne i DSB's driftsinstrukser (ODI) og Sikkerhedsprocedurer (SIN DSB). e.3 Nye hjælpemidler og metoder (AV, interaktive) til formidling af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof til togpersonalet. e.4 Uddannelse af togpersonale så opmærksomheden omkring faren ved at stor og tung bagage placeres i bagagehylder over sæderne skærpes. e.5 Gennemgang af mulige tiltag som kan tilskynde passagerne til at udvise en ansvarlig adfærd specielt omkring indstigningsdørerne. e.6 Udvikling af nyt undervisningsmateriale og afholdelse af foredrag samt give rådgivning til togpersonale og perronvagter om risikoen for personskader. e.7 Etablering af en gruppe korrekturlæsere til sikkerhedsmæssigt instruktionsstof blandt almindelige brugere. e.8 Genoptagelse af togpersonalets efteruddannelse i sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsprocedurer. udestår. skal vælges og gennemføres evt. sammen med d.2. Side 10/11 Tabel f: Sikkerhed ved ind- og udstigning (F&R-tog) f.1 Implementering af traktionsspærring så igangsætning med åbne døre ikke er mulig på litra MF og ER. f.2 Ændring af førerrumsfunktioner og lkf afgangsrutine så MR kan fremføres enmandsbetjent i samme omfang som øvrige litra. skal vælges. f.3 Indførelse af kameraovervågning så lkf uanset toglængden kan foretage efterkontrol af døre på litra MF evt. også på litra ER (af hensyn til muligheden for samkøring.) f.4 Sikring af passagerernes udstigningsforhold i forbindelse med diagonalafstande større end 35 cm og ved for korte perroner igennem ændringer af Banedanmarks infrastruktur samt indførelse af sikkerhedsprocedurer for aflåsning af indstigningsdøre. Om muligt skal sikkerhedsbestemmelserne præsenteres via kørebilledet i Den Digitale Rygsæk. Forprojektering er iværksat hos Togvedligeholdelse. skal udarbejdes

11 Tabel g: Bemanding ved evakuering af tog (F&R-tog) g.1 Ændring og myndighedsgodkendelse af uddannelsen til To pilotkurser evakuering af tog passagersikkerhedsansvarlig afvikles i 2. kvartal g.2 Implementering af redundant kommunikation imellem tgf og lkf ved etablering af trådløs kommunikation til supplement af de eksisterende interne telefoner. (Mobiltelefoner kan ikke benyttes til at kommunikere i en kritisk situation på grund af forventet overbelastning af det lokale mobiltelefonnet.) g.3 Opsætning af "checklister" for sikkerhedsprocedurer til togog lokomotivpersonale. Checklisterne skal benyttes i en kritisk situation i forbindelse med el-ulykker, brand og evakuering af tog. Om muligt skal checklisterne også kunne præsenteres via kørebilledet i Den Digitale Rygsæk. g.4 Anvendelse af muckup ved grund- og efteruddannelse herunder træning i procedurer ved evakuering af tog for passagersikkerhedsansvarligt personale i toget og lokomotivpersonalet. g.6 Sikkerhedsanalyse med henblik på samlet vurdering af materiellet's køredygtighed er tilstrækkelig i risikoområder f.eks. tunneler. Implementering af procedurer som sikre at køredygtigheden udnyttes effektivt hvis krisesituation opstår. g.7 Sikkerhedsanalyse med henblik på en vurdering af i hvilket omfang passagerer kan evakueres til anden vogn eller del af toget i tilfælde af brand og røgudvikling. Implementering af procedurer for intern evakuering hvor dette er muligt. g.8 Etablering af procedurer som gør det muligt for passagererne at evakuere sig selv uden hjælp fra togpersonalet i forbindelse med faresituationer g.9 Opsætning af flugtvejsplaner, forbedret mærkning af nødudgange og udstyr til hjælp ved evakuering samt opsætning af sikkerhedsbrochurer i alle litra. g.10 Automatisering af højttalerudkald og meddelelser i infodisplays i forbindelse med el-ulykker eller brand samt såfremt en evakuering af toget skal gennemføres udarbejdes og afstemmes med Trafik. Side 11/11

Uddannelse af personale til evakueringsassistent

Uddannelse af personale til evakueringsassistent DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-15 1349 Kbh. K Uddannelse af personale til evakueringsassistent 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1

AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I. 5 Tilsyn 1 AIS I Tilsyn I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Tilsyn 1 Ledelsessystemets funktioner ƒ Undersøgelser af hændelser og ulykker 5 Planlægning ƒ Tilsyn med sikkerhedsledelse og sikkerhedsmæssige aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift. AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I

Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift. AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I Sikkerhedsmæssigt instruktionsstof drift 6 6 6 AIS I Sikkerhedsmæssig instruktion I 5. januar 2010 I version 1.00 I 1 I I DSB tager vi ansvaret for hele kundens rejse - I DSB tager vi ansvaret for hele

Læs mere

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I

Sikkerhedsledelse. AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Sikkerhedsledelse AIS I Sikkerhedsledelse I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I 5 Bekendtgørelse om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder nr. 14 I medfør af 21 h, 21 u og24 stk. 4, i lov om jernbane,

Læs mere

Uddannelse af lærer i materielsikkerhed

Uddannelse af lærer i materielsikkerhed DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-04 1349 Kbh. K Uddannelse af lærer i materielsikkerhed 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Redegørelse om signalforbikørsler

Redegørelse om signalforbikørsler Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 11 Offentligt 16.08.11 Redegørelse om signalforbikørsler 1. Indledning og sammenfatning På baggrund af en række artikler i Berlingske Tidende d. 29. juli 2011

Læs mere

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer

Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-13 1349 Kbh. K Uddannelse af lokomotivfører til kørelærer 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år.

Alt personale, som har et sikkerhedsmæssigt ansvar, skal være fyldt 18 år. Lokomotivførere dog 21 år. Sys 021 DVF - side 1 af 10 1.0 Gyldighedsområde Nærværende instruks vedrører alene forhold ved ikke erhvervsmæssig jernbanedrift i forbindelse med veterantogskørsel og drift af veteranbane på normalsporede

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter ved enmandsbetjening på Kystbanen I forbindelse med kritikken af den forestående indførelse af enmandsbetjening

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane

Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn Jernbane Plan for Trafikstyrelsens sikkerhedstilsyn 2015 - Jernbane 30. januar 2015 Indledning I Trafikstyrelsen ønsker vi åbenhed omkring vores tilsynsaktiviteter. Derfor udgiver vi hvert år en plan for årets

Læs mere

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-01 149 Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse

Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Jernbanesession 10 Ny bekendtgørelse om krav til sikkerhedsledelsessystemer for virksomheder, der skal opnå sikkerhedscertifikat eller sikkerhedsgodkendelse Trafik- og Byggestyrelsens Sikkerhedskonference

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Branchenormer for faglærere

Branchenormer for faglærere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelle forhold... 1.1 Pædagogisk uddannelse... 1. Personlige krav... 1. Faglige krav... 1..1 Særligt for kørelærere... 1.. Særligt for teorilærere... 1.. Særligt for eksaminatorer...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

Lokomotivfører med B-certifikat Retningslinier for efteruddannelse og prøve i infrastrukturkendskab

Lokomotivfører med B-certifikat Retningslinier for efteruddannelse og prøve i infrastrukturkendskab INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gyldighed... 2 2 Kategorier... 2 3 Mål... 2 3.1 Efteruddannelse... 2 3.2 Prøve... 2 4 Generelle forhold vedrørende gennemførelsen af kurserne... 2 4.1 Forudsætninger for deltagelse...

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for lokomotivførere Servicestandard for højttalerudkald i tog for lokomotivførere Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie,

Læs mere

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring

God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring God sikkerhedskommunikation - En løbende udfordring Præsenteret af Niels K Jensen, Børge Poulsen og Ulf Pålsson 28.10.2015 1 Løbende udfordring? - Stort og komplekst emne - Vi kan her kun berøre nogle

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

Procedure. SP 7-03 Sikkerhedsprocedure. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker. Rev.: 5. Dato: 30.

Procedure. SP 7-03 Sikkerhedsprocedure. Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker. Rev.: 5. Dato: 30. Procedure SP 7-03 Sikkerhedsprocedure Registrering og håndtering af ulykker og forløbere til ulykker Rev.: 5 Udarbejdet af: Torben Landler Kvalitetssikret af: Rolf Sundqvist Godkendt af: Nils Blom Salmonsen

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

Banedanmarks redegørelse for iværksatte tiltag i forhold til Trafikstyrelsens tilsynsrapport af 09.12.2005

Banedanmarks redegørelse for iværksatte tiltag i forhold til Trafikstyrelsens tilsynsrapport af 09.12.2005 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 209 Offentligt Notat 12.01.06 Banedanmarks redegørelse for iværksatte tiltag i forhold til Trafikstyrelsens tilsynsrapport af 09.12.2005 Trafikstyrelsen har med notatet

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt... 2 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Fagligt ansvar... 2 1.3 Lærere og censorer... 2 2 Teoretisk efteruddannelse (EUSR)... 2 2.1 Mål... 2 2.2 Forudsætninger for deltagelse...

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m.

Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. Information til Banedanmarks leverandører: Procedure for sanktioner i Banedanmark ved sikkerhedsmæssige afvigelser m.m. 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Dette dokument gælder for alle sikkerhedsmæssige afvigelser, som

Læs mere

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden

Bilag 2 til. 6.1 Sikkerheds Element Metoden Bilag 2 til 6.1 Sikkerheds Element Metoden 1 Bilag 2 Begrebsforklaring Tiltag og idéer er præsenteret i hovedtabellen og bilagstabellerne. Nogle af de begreber som er benyttet, kan det være nødvendigt

Læs mere

Sikkerhedscertifikat. - Vejledning for jernbanevirksomheder. Udgave 2

Sikkerhedscertifikat. - Vejledning for jernbanevirksomheder. Udgave 2 Sikkerhedscertifikat - Vejledning for jernbanevirksomheder Udgave 2 Sikkerhedscertifikat Indhold Indhold Formål 5 Krav til sikkerhedscertifikatets del a) 5 Sikkerhedspolitik 5 Risikostyring 6 Sikkerhedsmål

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat

Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat Opsamling på dialogmøde om Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat Afholdt torsdag d. 28. januar 2016 hos Banedanmark Program for mødet 1) Velkomst og formål ved Martin Harrow, områdechef for Kvalitet

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 26/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 13.10.2017 Gyldig fra: 23.10.2017 Gyldig til: 05.11.2017 SSB 18/2017 ophæves TIB 25, Hjørring-Frederikshavn. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsskadestatistik 1. kvartal 212 Personale / HR 14 12 1 8 6 4 2 29 21 211 212 Indledning Hermed foreligger arbejdsskadestatistikken efter første kvartal i 212. Statistikken indeholder kun arbejdspladser

Læs mere

Lokomotivfører. Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence. HR sikkerhedsuddannelser Side 1

Lokomotivfører. Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på kompetence. HR sikkerhedsuddannelser Side 1 Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) / Prøver / Opfølgning på Lokomotivfører - Efteruddannelse (EUSR)/ Prøver/Opfølgning på HR sikkerhedsuddannelser 19.01.2017 Side 1 Version Dato Udarbejdet af Godkendt

Læs mere

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer

Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Retningslinjer for styring af litrauddannelse og litrakompetencer Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef HR Udvikling

Læs mere

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen

Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg. Seminar. Sikker adfærd i færdslen Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg Seminar Sikker adfærd i færdslen Program Kl. 08.00 Kl. 08.10 Kl. 08.20 Kl. 08.30 Kl. 08.50 Kl. 09.10 Kl. 10.10 Kl. 10.20 Kl. 10.50 Kl. 11.00 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.30

Læs mere

Redegørelse om sikkerhedsmæssige forhold vedrørende Københavns Metro

Redegørelse om sikkerhedsmæssige forhold vedrørende Københavns Metro Redegørelse om sikkerhedsmæssige forhold vedrørende Københavns Metro Resumé Ekstra Bladet bragte i uge 31/2006 en række artikler om sikkerhedsmæssige forhold i Københavns Metro. Udgangspunktet for disse

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder.

Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. Målbeskrivelse AIS arbejdsleder. 5 5 5 5 5 AIS I Målbeskrivelse AIS Arbejdsleder I 5. januar 2010 I version1.00 I 1 I Dag 1 Lektion 1 Kl. 08.00 08.45 Byd kursisterne velkommen. At kursisterne lærer hinanden

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 15. august 2017 1. Nuværende indsættelsesplan Af IC4

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart

Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Sikkerhed, sundhed og miljø i fremtidens kvalitetsskibsfart Søfartsstyrelsen 2010 Indledning Dansk fiskeri og søfart skal være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Sikkerhed, sundhed og miljø skal være

Læs mere

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) Retningslinjer for efteruddannelse (EUSR) for lokomotivførere. Side 1

Lokomotivfører Efteruddannelse (EUSR) Retningslinjer for efteruddannelse (EUSR) for lokomotivførere. Side 1 Retningslinjer for efteruddannelse (EUSR) for lokomotivførere Side 1 Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler (LTVJ) Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling, Katrine

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014

Trafikkøbsrapport 2010-2014. Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Trafikkøb 2010-2014 Trafikkøbsrapport 2010-2014 Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens

Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens Vejledning til veteranbanebekendtgørelsens 11-12 og 18-19 Krav til personer December 2011 3 Vejledning til vetetanbanebekendtgørelsen Indledning Generelt Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om

Læs mere

Redning jernbane. Print selv version

Redning jernbane. Print selv version Redning jernbane Print selv version Arbejdsjording: Er der skader på køreledninger eller brand i eller omkring toget skal kørestrømmen afbrydes og ledningerne arbejdsjordes. Brug af vand til slukning nærmere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Generelt... 2 1.1 Gyldighed... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Sikkerhedsydelse... 2 2 Registrering... 2 2.1 Generelt... 2 2.2 Omfang af registrering... 3 2.2.1 Firma oplysninger... 3

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler

banedanmark Nyt om SR og SIN pr Trafikale Regler banedanmark Trafikale Regler 18.09.2017 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om SR og SIN pr. 01.10.2017 SR 64 Pr. 01.10.2017 tages et nyt system til håndtering af oplysninger om farligt gods (RID) i

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Vejledning i Sikkerhedsledelse

Vejledning i Sikkerhedsledelse efter Bekendtgørelse 13 og 14 af 4. januar 2007 og Kommissionens Forordning (EU) Nr. 7. oktober 2013 Indhold Indhold 3 Indledning 4 Vejledning 4 Ansvaret for sikkerheden 4 ssystem 5 Jernbanesikkerhedspolitik

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

Banedanmarks prioriteringsproces

Banedanmarks prioriteringsproces Banedanmarks prioriteringsproces - Præsentation af proces og model 24.08.2009 Præsentation på Aalborg Trafikdage v/ Marie Louise Madsen, Kristian Nordentoft og Dorte-Lene Bacher Agenda Prioriteringsprocessen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1

LGB - BOSF. Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF. Udgivet den: 18.september Erstatter alle tidligere LGB-BOSF. Side: 1 Betjenings- og sikkerhedsforskrifter BOSF Udgivet den: 18.september 2016. Erstatter alle tidligere LGB-BOSF Side: 1 01 Ansvar. Ukendskab til regler og bestemmelser i disse forskrifter, fritager ikke for

Læs mere

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune

Overordnet Informationssikkerhedsstrategi. for Odder Kommune Overordnet Informationssikkerhedsstrategi for Odder Kommune Indhold Indledning...3 Mål for sikkerhedsniveau...3 Holdninger og principper...4 Gyldighed og omfang...5 Organisering, ansvar og godkendelse...5

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Redegørelse. Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57

Redegørelse. Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57 14.03.2013 Side 1 af 8 Redegørelse Brand i Lyn 50 HCLJ 619-2012-66 Hændelse Brand Togkørsel Dato: 22.06.2012 Tidspunkt: Kl. 18:57 Sted: Borup station Infrastrukturforvalter: Banedanmark Jernbanevirksomhed:

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere