Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI April Version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsledelsen SIKKERHEDSSTRATEGI 2008-2011. April 2008. Version 1.0"

Transkript

1 Sikkerhedsledelsen Version 1.0 SIKKERHEDSSTRATEGI

2 Indhold 1. Indledning og resumé Vison og overordnet målsætning Strategiske udfordringer Strategisk beslutning Handlingsplaner... 5 Bilag 1: Aktiviteter der understøtter de overordnede målsætninger... 7 Bilag 2: Aktiviteter der understøtter de strategiske udfordringer... 8 Side 2/11

3 1. Indledning og resumé I forbindelse med DSB's nye organisation er sikkerhedsområdet blevet samlet og flyttet til Risk Management. Som følge heraf er opgaver og ansvar på risk management området blevet reorganiseret. Side 3/11 Med henblik på at realisere synergien ved sammenlægningen og sikre en hensigtsmæssig prioritering af opgaver er der gennemført en proces med det formål at fastlægge koncernfælles mål og strategi på sikkerhedsområdet. Processen er gennemført som en "bottom up proces", hvor hele risk management har været samlet på et 2 dages strategiseminar og drøftet målsætninger, strategiske udfordringer og mulige aktiviteter. Resultaterne heraf har været behandlet af ledelsen i risk management og diskuteret med de relevante områder af linieledelsen. Nærværende strategidokument indeholder en overordnet beskrivelse af risk managements strategiske udfordringer på sikkerhedsområdet i de kommende 3 år samt de aktiviteter, der er eller vil blive igangsat med henblik på at understøtte opfyldelsen af risk management's overordnede målsætninger. Figur 1 illustrerer overordnet den gennemførte strategiproces. Figur 1: Overblik over strategiproces Målsætning Strategiske udfordringer Strategisk beslutning Handlingsplaner Måltal Færre hændelser Lavere omkostninger Kollisioner Signalforbikørsler Personskader 7 Handlingsplaner er besluttet 49 målrettede tiltag bliver implementeret Kollisioner - 40 % Bedre sikkerhedskultur Signalforbikørsler - 20 % Personskader - 15 % Som det fremgår af ovenstående, er der en indbyrdes sammenhæng mellem de strategiske udfordringer på sikkerhedsområdet, idet antallet og karakteren af signalforbikørsler vil have indflydelse på risikoen for kollisioner og personskader, ligesom antallet og karakteren af kollisioner vil have indflydelse på risikoen for alvorlige personskader. Sikkerhedsstrategien er gældende i hele DSB-koncernen herunder i alle danske datterselskaber. I forbindelse med etableringen af DSB First, vil det blive vurderet, i hvilket omfang selskabet bør omfattes af strategidokumentet. Dokumentet vil blive opdateret én gang årligt.

4 2. Vision og overordnet målsætning DSB's Risk Management vision er gennem udvikling, implementering og evaluering af de rette risikoreducerende løsninger at understøtte DSB's ambition om at være den bedste leverandør af jernbanetrafik og tilknyttede ydelser i Europa. Side 4/11 I det nedenstående er den overordnede målsætning fra DSB's Sikkerhedspolitik blevet konkretiseret og påført succeskriterium for perioden frem til Den overordnede målsætning for risk management i perioden er at: ƒ Reducere antallet af sikkerhedsmæssige hændelser med 20 % (hvilket svarer til maks. 33 pr. mio. km. pr. år) ƒ Reducere de totale omkostninger, som hidrører fra de forsikringsbare risici 1 med 40 % (hvilket svarer til maks. skadeomkostninger på 97 mio. kr. pr. år) Målsætningen dækker over det årlige gennemsnit for de kommende tre år dvs sammenlignet med det årlige gennemsnit for de forgange tre år dvs Strategiske udfordringer Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig prioritering af risk management's ressourcer er der udvalgt tre strategiske udfordringer, som vil have et særligt fokus i det kommende år. De strategiske udfordringer er identificeret på baggrund af deres historiske indflydelse på de overordnede målsætninger. Dette er sammenholdt med proaktive vurderinger af risikoen i den forventede fremtidige drift kombineret med en vurdering af, hvilke risici DSB kan udøve den største påvirkning af. Tabel 1 indeholder en oversigt over de strategiske udfordringer. Tabel 1: Strategiske udfordringer Fokusområde Beskrivelse Måltal Signalforbikørsler En signalforbikørsel kan resultere i en kollision mellem to tog. Risikoen for alvorlige konsekvenser specielt på strækninger uden ATC (og HKT) og enkeltsporede strækninger vurderes som værende høj. Det er derfor vigtigt at minimere antallet mest muligt. Hændelserne kategoriseres og analyseres med henblik på at kunne sætte ind, hvor risikoen for alvorlige konsekvenser er størst. Antallet af signalforbikørsler skal reduceres med 20 % (dvs. maks. 3,6 pr. mio. km pr. år). 1 De totale omkostninger beregnes i denne sammenhæng som summen af selvbehold og forsikringspræmier. Selvbehold inkluderer omkostningerne til selvrisici og ikke forsikrede risici. 2 Beløbet er beregnet som det årlige gennemsnit af de seneste tre forsikringsår dvs. ca. 162 mio. kr. (årenes skadeomkostninger fremgår af den seneste risk management rapport)

5 Kollisioner Kollision mellem to tog vil som oftest medføre alvorlige personskader, store omkostninger og driftsmæssige forstyrrelser. Dertil kommer, at kollisioner under rangeropgaver historisk har medført meget store omkostninger og indebærer en betydelig risiko for vores medarbejdere. Det er derfor vigtigt at nedbringe både antal og konsekvens af kollisionerne. Personskader kan medføre store omkostninger, og påvirker i mange sammenhænge DSB's image. Passagerskader kategoriseres og analyseres med henblik på implementering af tiltag, der nedbringer antal og konsekvens. Antallet af kollisioner skal reduceres med 40 % (dvs. maks. 0,7 pr. mio. km pr. år). Tallet opgøres uden påkørsler af dyr og genstande smidt i sporet, da dette tal kun i meget begrænset omfang kan påvirkes af DSB. Antallet af anmeldte personskader skal reduceres med 15 % (dvs. maks. 1,7 pr. mio. km pr. år). Side 5/11 Personskader Alle tre strategiske udfordringer indeholder betydelige elementer, som DSB kan påvirke ved en ændret adfærd. Alle tre mål opgøres efter samme principper som de overordnede mål, dvs. som gennemsnit over tre år. 4. Strategisk beslutning En betydelig andel af alle sikkerhedsmæssige hændelser udspringer af en uhensigtsmæssig menneskelig adfærd. Denne adfærd påvirkes i høj grad af den sikkerhedskultur, der er i virksomheden. Der er på risk management området en erkendelse af, at DSB besidder sikkerhedsmæssige kompetencer på et højt niveau, men at disse ikke i tilstrækkeligt omfang involveres i det forbyggende sikkerhedsarbejde. Dette uudnyttede potentiale bør aktiveres med henblik på at forbedre sikkerhedskulturen i DSB. I tråd med implementeringen af værdibaseret ledelse og gennem anvendelse af værdierne "Ansvarlig og Engageret" har vi i risk management besluttet at indlede et fokuseret arbejde på at højne sikkerhedskulturen i DSB. En stor del af aktiviteterne beskrevet i afsnit 5 vil derfor indeholde elementer, som har til hensigt at hjælpe vores medarbejdere med at højne sikkerhedsniveauet i deres arbejde. Arbejdet med at ændre kultur og herunder holdninger til sikkerhedsmæssige opgaver vil bl.a. blive iværksat gennem en påvirkning af relevante medarbejdergrupper ved målrettet rådgivning og kommunikation på det operative niveau, dvs. medarbejdere og første linie ledere. 5. Handlingsplaner Der er i dag implementeret eller iværksat en række aktiviteter med henblik på at understøtte Risk Management's overordnede målsætning. Udvalgte af disse aktiviteter fremgår af bilag 1. Herudover vil der løbende blive implementeret flere aktiviteter særligt med henblik på at understøtte de strategiske udfordringer på sikkerhedsområdet. Aktiviteterne som direkte understøtter de strategiske udfordringer er samlet i følgende 7 handlingsplaner. Koncernfælles handlingsplaner:

6 Side 6/11 a) Skærpet indsats for at reducere antallet af signalforbikørsler på Banedanmark's infrastruktur. b) Forbedring af sikkerheden i udvalgte rangerområder på Banedanmark's og DSB's infrastruktur. c) Forbedring af sikkerhedskulturen blandt det personale som betjener togsæt og lokomotiver. Gælder kun Fjern- og Regionaltog: d) Skærpede procedurer for betjening og vedligeholdelse af døre i Bn-vogne. e) Forbedring af sikkerhedskulturen blandt togpersonale og passagerer f) Forbedring af sikkerheden ved passagerernes ind- og udstigning g) Implementering af anbefalinger fra risikoanalysen vedr. sikkerhedsbemandingens betydning ved evakuering af tog Sammenhængen mellem ovenstående handlingsplaner og de tre strategiske udfordringer nemlig, nedbringelse af antallet af signalforbikørsler, kollisioner og personskader fremgår af tabel 2. Tabel 2: Sammenhæng mellem handlingsplaner og strategiske udfordringer Handlingsplaner Strategisk Status udfordring a) Reducere signalforbikørsler (Bane DK) Alle Iværksat b) Sikkerhed på rangerområderne Kollision 1. kvartal 2008 c) Sikkerhedskultur hos fremføringspersonale Alle 4. kvartal 2008 d) Skærpede procedurer for døre i Bn-vogne Personskade Iværksat e) Sikkerhedskultur hos togpersonalet Personskade 3. kvartal 2008 f) Sikkerhed ved ind- og udstigning Personskade Iværksat g) Bemanding ved evakuering af tog Personskade 1. kvartal 2009 De aktiviteter, der indgår under de enkelte handlingsplaner, er beskrevet i bilag 2. Aktiviteterne er valgt på baggrund af den strategiske beslutning samt en afvejning af tiltagets vurderede effekt på sikkerheden contra rettighed og økonomi. Implementeringen af tiltagene vil blive foretaget i samarbejde med linien og ved valg af de endelige løsninger, vil vi i fællesskab forholde os til, hvordan de enkelte løsninger vil påvirke liniens mulighed for målopfyldelse. I forbindelse med den kvartalsvise rapportering til Koncernledelsen vil der blive afgivet status på de ovennævnte handlingsplaner.

7 Bilag 1: Aktiviteter der understøtter de overordnede målsætninger Nedenstående tabel indeholder udvalgte aktiviteter, der enten er iværksat eller vil blive iværksat med henblik på at understøtte de overordnede mål om at reducere antallet af sikkerhedsmæssige hændelser og reducere de totale omkostninger. Side 7/11 Nr. Beskrivelse Status 1.1 Etablering af sikkerhedsledelsessystem, herunder udarbejdelse af virksomhedsforskrifter, som sikrer opretholdelse af sikkerhedscertifikater til at drive jernbanevirksomhed. Iværksat 1. kvt Koordinatorgruppe med fokus på materielsikkerhed. Løbende 1.3 Koordinatorgruppe med fokus på færdselssikkerhed. Løbende 1.4 Koordinatorgruppe med fokus på passagersikkerhed. Løbende 1.5 Koordinatorgruppe med fokus på arbejde i spor. Løbende 1.6 Koordinatorgruppe tilsyn med sikkerhedsoperatører. Iværksættes 1. kvt Koordinatorgruppe tilsyn med sikkerhedsmæssig vedligeholdelse. I værksættes 1. kvt Koordinatorgruppe tilsyn med uddannelser. Iværksættes 1. kvt Opdatering af anvisninger og standarder (overordnede virksomhedsregler), sikkerhedsprocedurer (SIN DSB) og sikkerhedsbestemmelser for de enkelte materieltyper (ODI DSB). Løbende 1.10 Repræsentation og praktisk deltagelse i Banedanmark's Løbende signalkommission 1.11 Kvartalsvis evaluering af sikkerhedsniveauet med operativchefer. Løbende 1.12 Kvartalsvis evaluering af sikkerhedsniveauet med sikkerhedsledelsen. Løbende 1.13 Kursus i risikoanalyse for alle specialister og chefer. Løbende 1.14 Halvårlige lærerseminarer for faglærere i færdselssikkerhed. Løbende 1.15 Halvårlige lærerseminarer for faglærere i materielsikkerhed. Løbende 1.16 Briefing af alle nyansatte kørelærere i Jernbanesikkerhedsorganisationen, Løbende risiko og konsekvens Udarbejdelse og vedligeholdelse af undervisningsmateriale i Løbende standard risici og konsekvenser Efteruddannelse af censorer. Iværksættes 3. kvartal Efteruddannelse af kørelærere i pædagogik og jernbanesikkerhed. Termin fra Fremføring 1.20 Efteruddannelse af lkf i infrastrukturkendskab og materielsikkerhed. Løbende 1.21 Gentagne rutinemæssige tilsynsbesøg hos nyuddannede sikkerhedsoperatører. Termin fra Fremføring og 1.22 Virksomhedsregler for håndtering af sikkerhedskritisk software i styresystemer og andre programmerbare enheder med sikkerhedskritisk betydning Sikkerhedsprocedurer for leverandørers adgang til DSB's materiel med henblik på fejlretning og vedligeholdelse Kortlægning af den Jernbanesikkerhedsmæssige risiko ved de IT systemer i DSB, som benyttes til registrering af sikkerhedsmæssige oplysninger. Togvedligeholdelse 1. kvartal kvartal kvartal 2008

8 Bilag 2: Aktiviteter der understøtter de strategiske udfordringer I det nedenstående fremgår for hver af de syv handlingsplaner en tabel, der indeholder de aktiviteter, som enten er iværksat eller vil blive iværksat med henblik på at understøtte de strategiske udfordringer, dvs. nedbringelse af antallet af signalforbikørsler, kollisioner, og personskader. Side 8/11 Tabel a: Reducere signalforbikørsler (Bane DK) Nr. Beskrivelse Status a.1 Deltagelse i reference, styregruppe og arbejdsgrupper i Jernbanesektorens sikkerhedssamarbejde under Banedanmarks formandskab. Behov for yderligere undersøgelse konstateret i 1.kvartal 2008 a.2 Mere præcise data for omstændighederne ved signalforbikørsler (interviewskema - geografi, vejrlig osv.). a.3 Yderligere undersøgelser af fordelingen af forbikørsler set i Under implemente- relation til tjenestested og lkf s erfaring. a.4 Yderligere undersøgelser af hvilken indflydelse togførerens medvirken i afgangsproceduren har på risikoen for signalforbikørsler. a.5 Ændring i køreadfærd og reaktionsmønster, så farlige rutine ved restriktiv signalgivning elimineres. a.6 Straks opfølgningssamtaler i forbindelse med signalforbikørsler på udvalgte strækninger, så datagrundlaget sikres og her og nu opfølgning om nødvendigt bliver gennemført straks. a.7 Opmærksomheds skabende præsentation for lkf af restriktive signaler på TV skærme i opholdsrum. a.8 Udvikle nyt undervisningsmateriale, afholde foredrag og give rådgivning til lokofører om risikoen for signalforbikørsler. ring. Implementeret hos S-tog. F&R-tog løsningsforslag skal vælges. Implementeret hos S-tog. F&R-tog skal vælges. Tabel b: Sikkerhed på rangerområderne (Rangerprojekt) b.1 Fysisk inspektion af udvalgte rangerområder med henblik på at kortlægge hvilke muligheder der er for forbedringer af infrastruktur, procedurer og kultur. b.2 Efteruddannelse, hvor der også fokuseres på lokale forhold vedrørende rangerprocesser, regler, kutymer m.v. b.3 Prioritering og evt. etablering af yderlige elektriske omstillingsanlæg for sporskifter i usikrede områder. b.4 Opsætning af mærker som kan reducere eller helt fjeren behovet for lokale rangerinstrukser på DSB's infrastruktur, så det i praksis er muligt for den enkelte sikkerhedsoperatør at bevare overblikket over de lokale sikkerhedsregler. b.5 Udarbejdelse af rangerinstrukser for DSB's infrastruktur som modsvarer virkeligheden, og som det er muligt at overholde i praksis. b.6 Ny S-bane rangerinstruks udarbejdes og godkendes af Trafikstyrelsen. Løsning under implementering i S-tog. Løses sammen med Iværksættes når og er gennemført. Iværksættes når er gennemført.

9 Tabel c: Sikkerhedskultur hos fremføringspersonale c.1 Forøget fokus på håndtering og undersøgelse af signalforbikørsler på alle strækninger og lokaliteter uden togkontrolanlæg, så den efterfølgende forebyggende indsats gennemføres umiddelbart efter og står mål med farligheden af hændelsen. c.2 Dialog med Banedanmark vedrørende sporstoppere og afstandsmærker, så det er muligt at overholde de gældende regler i praksis. c.3 Etablering af en gruppe korrekturlæsere til sikkerhedsmæssigt instruktionsstof blandt almindelige brugere. c.4 Udvikle nyt undervisningsmateriale, afholde foredrag og give rådgivning til køremænd, rangerledere og lokofører om risikoen for kollision i trafik og under rangering. Side 9/11 Tabel d: Skærpede procedurer for døre i Bn-vogne (F&R-tog) d.1 Opdatering af sikkerhedsprocedurer i SIN DSB vedr. togførerens placering under afgang, og afprøvning af dørlåse, så bestemmelserne ikke bliver genstand for tolkninger i Togpersonalekontoret. d.2 Opmærksomheds skabende plakater for at henlede togpersonalet's opmærksomhed på den forøgede risiko ved passagerernes ind- og udstigning fra Bn-vogne. d.3 Opfølgning på om hændelser og funktionsfejl ved døre meldes til lki vagten som foreskrevet. d.4 Gennemførelse af lokalinstruktion for alle praktikindøvere (materiellærere) og af ca. 200 togfører, som betjener Bnvogne ved depotet i København. d.5 Evt. etablering af isolerede tjenester så en mindre gruppe tgf betjener de Bn-vogne som er i drift. d.6 Teknisk efteruddannelse af værksteds- og klargøringspersonale i sikkerhedsmæssig funktionsafprøvning og reparation af døre på Bn-vogne. d.7 Indførelse af generelt forbud mod at medtage barnevogne på mellemperroner i de almindelige Bn-vogne, så barnevogne befordres i styrevognen, hvor tgf er placeret under afgangsproceduren. d.8 Mere præcise data for omstændighederne ved åbenstående døre (ensartet registrering i SYNERGI), som gør det muligt at skelne imellem de bagvedliggende årsager. Under gennemførelse. Under gennemførelse. Afventer virkningen af skærpede procedurer under d.1 Under gennemførelse. Under gennemførelse. Under gennemførelse.

10 Tabel e: Sikkerhedskultur hos togpersonalet (F&R-tog) e.1 Briefing af områdechefer og togpersonaleledere i Jernbanesikkerhedsorganisationen, Briefing af ca. 20 risiko og konsekvens. medarbejdere e.2 Undervisning af togpersonale i sikkerhedsbestemmelserne i DSB's driftsinstrukser (ODI) og Sikkerhedsprocedurer (SIN DSB). e.3 Nye hjælpemidler og metoder (AV, interaktive) til formidling af sikkerhedsmæssigt instruktionsstof til togpersonalet. e.4 Uddannelse af togpersonale så opmærksomheden omkring faren ved at stor og tung bagage placeres i bagagehylder over sæderne skærpes. e.5 Gennemgang af mulige tiltag som kan tilskynde passagerne til at udvise en ansvarlig adfærd specielt omkring indstigningsdørerne. e.6 Udvikling af nyt undervisningsmateriale og afholdelse af foredrag samt give rådgivning til togpersonale og perronvagter om risikoen for personskader. e.7 Etablering af en gruppe korrekturlæsere til sikkerhedsmæssigt instruktionsstof blandt almindelige brugere. e.8 Genoptagelse af togpersonalets efteruddannelse i sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsprocedurer. udestår. skal vælges og gennemføres evt. sammen med d.2. Side 10/11 Tabel f: Sikkerhed ved ind- og udstigning (F&R-tog) f.1 Implementering af traktionsspærring så igangsætning med åbne døre ikke er mulig på litra MF og ER. f.2 Ændring af førerrumsfunktioner og lkf afgangsrutine så MR kan fremføres enmandsbetjent i samme omfang som øvrige litra. skal vælges. f.3 Indførelse af kameraovervågning så lkf uanset toglængden kan foretage efterkontrol af døre på litra MF evt. også på litra ER (af hensyn til muligheden for samkøring.) f.4 Sikring af passagerernes udstigningsforhold i forbindelse med diagonalafstande større end 35 cm og ved for korte perroner igennem ændringer af Banedanmarks infrastruktur samt indførelse af sikkerhedsprocedurer for aflåsning af indstigningsdøre. Om muligt skal sikkerhedsbestemmelserne præsenteres via kørebilledet i Den Digitale Rygsæk. Forprojektering er iværksat hos Togvedligeholdelse. skal udarbejdes

11 Tabel g: Bemanding ved evakuering af tog (F&R-tog) g.1 Ændring og myndighedsgodkendelse af uddannelsen til To pilotkurser evakuering af tog passagersikkerhedsansvarlig afvikles i 2. kvartal g.2 Implementering af redundant kommunikation imellem tgf og lkf ved etablering af trådløs kommunikation til supplement af de eksisterende interne telefoner. (Mobiltelefoner kan ikke benyttes til at kommunikere i en kritisk situation på grund af forventet overbelastning af det lokale mobiltelefonnet.) g.3 Opsætning af "checklister" for sikkerhedsprocedurer til togog lokomotivpersonale. Checklisterne skal benyttes i en kritisk situation i forbindelse med el-ulykker, brand og evakuering af tog. Om muligt skal checklisterne også kunne præsenteres via kørebilledet i Den Digitale Rygsæk. g.4 Anvendelse af muckup ved grund- og efteruddannelse herunder træning i procedurer ved evakuering af tog for passagersikkerhedsansvarligt personale i toget og lokomotivpersonalet. g.6 Sikkerhedsanalyse med henblik på samlet vurdering af materiellet's køredygtighed er tilstrækkelig i risikoområder f.eks. tunneler. Implementering af procedurer som sikre at køredygtigheden udnyttes effektivt hvis krisesituation opstår. g.7 Sikkerhedsanalyse med henblik på en vurdering af i hvilket omfang passagerer kan evakueres til anden vogn eller del af toget i tilfælde af brand og røgudvikling. Implementering af procedurer for intern evakuering hvor dette er muligt. g.8 Etablering af procedurer som gør det muligt for passagererne at evakuere sig selv uden hjælp fra togpersonalet i forbindelse med faresituationer g.9 Opsætning af flugtvejsplaner, forbedret mærkning af nødudgange og udstyr til hjælp ved evakuering samt opsætning af sikkerhedsbrochurer i alle litra. g.10 Automatisering af højttalerudkald og meddelelser i infodisplays i forbindelse med el-ulykker eller brand samt såfremt en evakuering af toget skal gennemføres udarbejdes og afstemmes med Trafik. Side 11/11

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder

Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-01 149 Kbh. K Bilagsoversigt til uddannelsesstandarder 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som følge af bekendtgørelsen om udstedelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner

Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Fokus på forbedring af rettidigheden på danske jernbaner Rettidigheds-ledelse 14 October 2010 Præsenteret for TØF af Jacob Dorner Baggrund På opfordring af den danske transportminister blev der oprettet

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 22 / 01.09.2010 SB Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød Denne tekniske meddelelse beskriver retningslinjerne for etablering samt funktionaliteten

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Indfør skadefore byggelse det betaler sig

Indfør skadefore byggelse det betaler sig Indfør skadefore byggelse det betaler sig Skadeforebyggelse for transportfirmaer og chauffører der udfører godstransport. Ring til os på 70 12 12 22 hvis du har brug for hjælp ved en skade. Rolig, vi hjælper

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt

TSI implementering og anvendelse. Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt TSI implementering og anvendelse Indsæt billede her 8,1 cm. højt x 16,3 cm. bredt Hvad er TSI er? Navnet: Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet Formål: Redskaber til harmonisering af de europæiske

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn blev sat af toget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0042 Klageren: XX på vegne YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog. Klagen vedrører: Om det var berettiget, at klagerens kæreste og barn

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne Notat Orientering til Pressen DSB Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne 20. maj 2009 Nedenfor gennemgås status for opfyldelsen af DSB's ultimatum til AnsaldoBreda og DSB's beslutning om det

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013

www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 www.itd.dk Sikker godstransport TINV-arrangement hos Force,Lyngby, 14. maj 2013 Disposition for gennemgang 1. Præsentation af ITD 2. Sikker godstransport fordi 3. Sikker godstransport - udfordringer 4.

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK

OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK OVERORDNET IT-SIKKERHEDSPOLITIK Indholdsfortegnelse 1. Indledning....3 2. Formål...3 3. Sikkerhedspolitik...3 4. Dækningsormåde...4 5. Sikkerhedsniveau....4 6. Organisation og ansvar...4 7. Opfølgning...5

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET:

NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: MARITIME SECURITY MANAGEMENT Managing risk the safe way BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD! NÅR BESLUTNING HEROM ER TAGET: EN GENNEMGANG AF PROCES OG ANBEFALINGER VED ANVENDELSE AF BEVÆBNEDE VAGTER OMBORD PÅ SKIBE

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København

Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Referat af 3. sektionsbestyrelsesmøde d. 24.03.2009 i København Tilstede: Afbud: Carsten M Olesen LPO Preben S Pedersen LPO Jørn Nicolaisen, SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen, SPO Niels Henrik

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune STRATEGI FOR SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER IMPLEMENTERINGSPLAN 2014 Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Strategi for samarbejde med virksomheder Virksomhederne og Aarhus Kommune har Danmarks stærkeste

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

banedanmark SIN SIN (Ø/V) Generelle instrukser Drift

banedanmark SIN SIN (Ø/V) Generelle instrukser Drift banedanmark SIN Drift SIN (Ø/V) Generelle instrukser banedanmark Trafiksikkerhed 19.11.2007 E-mail: mkh@bane.dk Oversigt over rettelsesblade til SIN (Ø/V) gyldige fra 01.12.2007 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen. www.oes.dk

Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen. www.oes.dk Kompetenceudvikling i Økonomistyrelsen Økonomistyrelsens organisation Væsentlige projekter Omkostningsreform e-faktura NemKonto Digitale lønsedler Statens Lønsystem (SLS) Navision Stat. Visionen for ØS

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen.

Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren ikke fik en siddeplads som bestilt. Krav 691 kr. for billetterne + 90 kr. for pladsreservationen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0089 Klageren: XX 7000 Frederica Indklagede: DSB CVR nr.: 25050053 Klagen vedrører: Refundering af tog- og pladsbillet, idet klageren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

DSB MTAPV 2012. Ombord Service, Forretningsområde Vest

DSB MTAPV 2012. Ombord Service, Forretningsområde Vest DSB MTAPV 2012 Ombord Service, Forretningsområde Vest Ombord Service, Forretningsområde Vest Navn på handlingen (MTA) eller problemet (APV) Område Bedre hjælpemidler og bedre kompetencer LF Udvikling 58

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere