Vedtaget Kildedal Ferie- og oplevelsesområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget 27.04 2011 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde"

Transkript

1 4 1 R A M M E L O K A L P L A N Vedtaget Kildedal Ferie- og oplevelsesområde

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ændringer. Lokalplanen består af 2 dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggørelse. 2 Hvad er en lokalplan?

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens baggrund 5 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens område og zonestatus 6 Lokalplanens indhold 8 Lokalplanens forhold til anden lovgivning og planlægning 15 Tilladelser fra andre myndigheder 22 Tilladelser fra Egedal Kommune 23 Miljøvurdering og VVM-redegørelse 24 Opfølgning af miljøvurdering 25 Bestemmelser 1 Formål 27 2 Område og zonestatus 27 3 Områdets anvendelse 28 4 Udstykning 29 5 Veje, stier og parkering 30 6 Tekniske anlæg og miljø 30 7 Bebyggelsens omfang og placering 32 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 33 9 Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagningstilladelse Støjforhold Grundejerforening Lokalplan- og servitutforhold Retsvirkninger 37 Vedtagelsespåtegning 39 Lokalplanens kortbilag: Bilag 1: Lokalplanens område og etapeinddeling Bilag 2: Bindinger Bilag 3: Zoneforhold Bilag 4: Delområder og veje Bilag 5: Stier Bilag 6: Parkering Bilag 7: Snittegninger Indholdsfortegnelse 3

4 4

5 Redegørelse Lokalplanens baggrund Kildedal er beliggende i kommunens østlige del nær kommunegrænserne til Ballerup og Furesø Kommuner. Det ca. 90 ha. store projektareal har siden midten af 1970 erne været udlagt til byudviklingsformål i form af administrative serviceerhverv og lettere produktion, og den nordlige del desuden til lager, engros og lettere værkstedsvirksomhed. Den sydlige del af arealet har været lokalplanlagt siden 1990, hvorved der har været mulighed for erhvervsbebyggelse i 3 etager og en bebyggelsesprocent på 50% for den enkelte ejendom. Egedal Kommune sendte i 2007 den kommunale del af projektarealet i offentligt udbud samtidig med to andre erhvervsområder i kommunen. I den forbindelse indkom der blandt andet et ønske fra en privat investor om at udvikle et oplevelsesområde med centerfaciliteter og tilhørende ferieboliger. Kommunalbestyrelsen så store muligheder i turisterhvervet, der kombineret med kommunens andre erhvervstilbud kan medvirke til et mere varieret erhvervsudbud. Samtidig kan projektet blive en attraktion for hele regionen og skabe synergier med andre erhvervstyper omkring Måløv Knudepunkt. På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen at arbejde videre med forslaget om at udvikle et nyt plangrundlag for et ferie- og oplevelsesområde. I efteråret 2007 udsendte Egedal Kommune et debatoplæg til projektet og indkaldte idéer og forslag til VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. Knardrup Ovenstående kort viser Fingerplanens udpegning af byområder ved Kildedal og Måløv, Værløse Flyveplads, S-togslinien til Frederikssund, Frederikssundsvej samt Knardrupvej, som i Fingerplan 2007 er reserveret til at indgå i en ny ringvej omkring København. Redegørelse 5

6 På baggrund af de 51 indkomne høringssvar blev der udarbejdet en hvidbog med forslag til hvilke forhold, der skulle undersøges nærmere og indgå i en VVM-redegørelse. Arkitektfirmaet Arkitema udarbejdede efterfølgende en masterplan for området, og i forlængelse heraf blev der afholdt to borgermøder. Forslag til lokalplan 14 blev udarbejdet på baggrund af den fremlagte masterplan og input fra borgermøderne. Samtidigt blev der udarbejdet kommuneplantillæg og VVM-redegørelse/ miljøvurdering. Kildedal Station Under den offentlige høring af lokalplanforslaget indkom mange bemærkninger, bl.a. vedrørende bevaring af Rolandsgården, som er den nordligste gård indenfor området. På baggrund af disse bemærkninger besluttede investoren, at masterplanen skulle ændres, således at Rolandsgården kan bevares som en selvstændig ejendom indenfor området. Den reviderede masterplan kan ses på side 9. Grundet disse ændringer er det besluttet at sende et ændret forslag til Lokalplan 14 ud i fornyet offentlig høring. Knardrupvej Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes som ferie- og oplevelsescenter samt at fastsætte den overordnede struktur for området, herunder principper for placering af veje, stier, parkering, rekreative arealer og bebyggelse. Lokalplanen skal med udgangspunkt i masterplanen sikre, at Kildedal integreres i områdets eksisterende natur og landskab, herunder at slugten udnyttes som gennemgående landskabselement og bebyggelsen tilpasses terrænnet. Knadrupvej Da projektet endnu er på skitseplanet, er lokalplanen udformet som en rammelokalplan, som udelukkende fastlægger de overordnede rammer for projektet. Når projektet er mere gennemarbejdet, vil der blive udarbejdet en eller flere nye lokalplaner, som fastlægger mere detaljerede bestemmelser for udformningen af veje, stier, grønne områder og forsyning for området som helhed samt for bygningernes udformning, materialer, farver mv. i de enkelte delområder. Ferie- og oplevelsescenteret kan først realiseres, når den detaljerede lokalplanlægning har fundet sted. Kalveholmvej Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanens område er beliggende umiddelbart vest for Knardrupvej, syd for Knardrup landsby. Umiddelbart øst for projektområdet ligger nabokommunen Furesø og den nu nedlagte Flyvestation Værløse. Syd for området har Ballerup Kommune arealer, som er udpeget til grøn kile og yderligere mod syd områder udlagt til erhvervsformål. Infrastrukturelt er Kildedal godt placeret, idet projektområdet har nærhed til Kildedal station, den overordnede Frederikssundsvej og en kommende motorvejstilkørsel. 6 Redegørelse

7 Lokalplanområdet udgør samlet ca. 90 ha, hvoraf ca. 35 ha er byzone og resten er landzone. I forbindelse med en kommende, detaljeret lokalplanlægning for området kan yderligere ca. 35 ha af området overgå til byzone. En del af lokalplanområdet fastholdes som landzone - landskabsslugten fordi den fortsat skal fremstå som naturområde og Rolandsgården fordi den ønskes bevaret som et oprindeligt, kulturhistorisk element i området. Det fremgår af bilag 1, hvilket areal der forbliver i landzone. Området består i dag primært af dyrket landbrugsjord. Der drives dog ikke længere landbrug fra de to gårde, der ligger i lokalplanområdet. Fra Kalveholmvej mod nord Fra Kalveholmvej mod Novo Gård 3 område 3 område Kalveholmvej Gård 3 område Slugten Kortet viser projektområdet. 3-områder, Kalveholmvej og bebyggelse er udpeget. Målestok 1: Slugten Redegørelse 7

8 Lokalplanområdet gennemskæres af den private fællesvej Kalveholmvej, der betjener tre ejendomme vest for lokalplanområdet ud til Knardrupvej. I forbindelse med en realisering af projektet skal der etableres en alternativ vejadgang til de tre ejendomme. Området er naturskønt med et meget kuperet terræn. En slugt af lavtliggende arealer, der indeholder mose, vandhuller, småsøer og lavbundsbevoksninger, breder sig fra Knardrupvej langs med lokalplanområdets sydgrænse og videre mod nord og ind i området. På begge sider af de lave arealer stiger terrænet fra kote 6 på de laveste steder og op til kote 21 på de højeste steder, se bilag 3. Variationerne i terrænet skaber flere naturlige udsigtskiler både på tværs og på langs af arealerne en kvalitet der skal understøttes i forbindelse med en senere realisering af projektet. Lokalplanens indhold Med baggrund i Masterplanen fastlægger lokalplanen de overordnede principper for områdets anvendelse (ferie- og oplevelsescenter) og struktur (samspillet mellem landskab og bebyggelse). Koncept Kildedal Ferie-og oplevelsescenter består i hovedtræk af 3 dele: En tæt, koncentreret centerbebyggelse centralt i området indeholdende hotel, konferencefaciliteter, butikker, cafeer, aquadome, fittness, wellnes m.v. Omkring denne og indpasset i landskabet etableres et antal ferieboliger i klynger med hver sin karakter. I landskabet mellem og omkring bebyggelsen etableres en række rekreative anlæg og tekniske funktioner. Samlet kommer Kildedal til at kunne rumme op til ferieog hotelboliger på ca. 85 m2 og op til m2 centerbebyggelse. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på max. 25 % for byzonearealet og en max. bygningshøjde på 10 m og 3 etager for ferieboligerne og max. 20 m og 5 etager for centerbebyggelsen. Ferie- og oplevelsescenteret tænkes udbygget i etaper fra syd mod nord. Ferieboligerne vil blive opført i takt med, at de bliver solgt. Dermed er det ikke sikkert at eksempelvis alle bakkehusene opføres på en gang, men derimod måske i 2 eller 3 deletaper. For hver deletape udstykkes en matrikulær storparcel, indenfor hvilken ferieboligerne i deletapen kan opføres indenfor den pågældende deletape kan ferieboligerne så færdiggøres, opdeles i ejerlejligheder og afhændes, mens bygherre af praktiske årsager forbliver ejer af det resterende projektareal indtil hele projektet er gennemført. Centeret etableres efter samme princip. En ejerlejlighedsopdeling betyder, at man kun erhverver selve ferieboligen, mens arealet uden om ferieboligerne er fælles for alle. For hver ejerlejlighedsopdeling stiftes en ejerforening, som ejere af alle ferieboliger har pligt til medlemskab af, og alle 8 Redegørelse

9 ejerforeninger har igen pligt til medlemskab af én overordnet grundejerforening, der skal varetage alle fællesopgaver for hele Kildedalområdet. Varetagelsen af såvel fællesarealer som alle feriehuses udvendige vedligeholdelse bliver strengt reguleret i vedtægterne for ejerforeningerne. Herved sikres en fælles høj standard af alle ferieboliger og de tilhørende fællesarealer, helt i tråd med konceptet. NORD 100 METER 1:4000 Ovenstående viser den reviderede masterplan udarbejdet af arkitekttegnestuen Arkitema. Et længde- og breddesnit af projektarealet kan ses på bilag 7. Redegørelse 9

10 Hovedidé samspil mellem landskab og bebyggelse Masterplanen tager udgangspunkt i stedets naturværdier og landskabstræk. Landskabet med dets højdeforskelle skal udnyttes til at skabe kvalitet i det fremtidige ferie- og oplevelsesområde. Slugten med eng, sø og mose er et allesteds nærværende element, der deler grunden op i en østlig og vestlig del. Fra slugten stiger skrænterne op og bliver på den østlige side til et plateau med mindre toppe mod syd. For at opnå et tæt samspil mellem det eksisterende landskab og den nye bebyggelse skal husenes typer og strukturer formes, så de understreger stedets karaktertræk. Bebyggelse koncentreres i mindre grupper, så landskabet trækkes ind i området. Bebyggelsen inddeles i tre boligområder og et centerområde med hver sin kvalitet og identitet. På det skrånende terræn øst og vest for slugten placeres huse i rækker på forskudte terrasser med grønne kiler imellem og udkig til søen. I det kuperede landskab mod syd danner husene terrasserede klynger som små landsbyer på bakketoppene. På det flade plateau langs Knardrupvej skaber centerbebyggelsen og Aquadomen med deres form og volumen et synligt vartegn for området. Et oplevelsesrigt grønt fællesareal binder bebyggelsen sammen og kobler det med det omgivende landskab. For at skabe sammenhæng mellem de forskellige områder, arbejdes der med slugten som et gennemgående landskabsrum, hvor vand spiller hovedrollen. Der arbejdes med at lade regnvand indgå i forskellige landskabelige elementer, f.eks. render, grøfter, bassiner og søer, der dels kan styrke oplevelsen af landskabet, dels medvirke til at hindre for stor afstrømning til nærliggende å-systemer. Oplevelsen af vand og natur skal være central for oplevelsen af Kildedal. Delområde A. Centerområde Delområde B. Torv ved landsbyhuse 10 Redegørelse

11 Hovedidéen i projektet er således at få bebyggelsen i projektet til at udfordre, understrege og anvende de markante landskabelige træk, så området samlet fremstår som et attraktivt oplevelsescenter. Delområder Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G som vist på bilag 4. En detailplanlægning for de enkelte delområder vil ske i forbindelse med udarbejdelse af en eller flere detaljerede lokalplaner. Delområde A - centerbebyggelse Centralt på arealet ligger delområde A, hvor der kan opføres en centerbebyggelse på i alt max m2 med bl.a. aquadome, spa og wellness, butikker, cafeer, restauranter, fitness, legeland og en multihal, der bl.a. skal kunne anvendes til konferencer og kulturelle formål. Centret er placeret på grundens plateau med kortest mulig afstand til samtlige ferieboliger og tæt på områdets indkørsel fra Knardrupvej. Centerbygningen er max 20 meter høj og kan strække sig over 5 etager, med en åben, synlig ankomstfacade mod Knardrupvej. Bygningen skal udformes således, at tagfladen så vidt muligt aktiveres - f.eks. med siddeflader, terrasser eller begrønning. Centerbygningen tænkes som en åben og transparent bygning. På det flade plateau umiddelbart ved centret placeres en række udendørs aktiviteter. Øst for bygningen vil der blive parkeringsmuligheder, ligesom der planlægges for parkeringskælder under bygningen. Delområde B. Landsbyhuse Delområde C. Ankomst ved bakkehuse Redegørelse 11

12 Delområde B - landsbyhuse I delområde B kan der opføres feriehusbebyggelse i form af landsbyer på grundens sydlige toppe. Landsbyhusene tænkes placeret langs smalle stræder, der mødes i et centralt torv. Ved torvet placeres de højeste huse, op til 3 etager, hvorefter etageantallet varierer til 1 etage faldende med terrænet. Hvor byerne hører op forsætter stræderne som stier ud i landskabet. Parkeringen ved landsbyerne søges skjult ved at lade bilerne parkere under bebyggelsen. Delområde C - bakkehuse I delområde C kan der opføres feriehusbebyggelse. Bebyggelsen placeres på plateauet og på skrænterne i den nordøstlige del af grunden. Etagehøjden følger terrænets fald mod slugten, varierende fra 3 etager til 1 etage ned mod søerne. Parkering foregår ved ankomstvejene, tæt på boligerne. Bakkehusene koncentreres i grupper omkring adgangsstierne og giver dermed plads til landskabskiler mellem de enkelte bebyggelsesgrupper. Delområde D - skrænthuse Feriehusbebyggelsen i delområde D opføres på en østvendt skråning. For at understrege landskabets fald mod det lavtliggende terræn, foreslås husenes etagehøjde også her at variere. Vest for bebyggelsen, øverst oppe på skrænten, er parkeringen koncentreret i et areal beplantet med høje træer. Bebyggelsen koncentreres i grupper, der adskilles af landskabskiler. Overordnet er et hensigten, at de tre boligområder - landsbyhusene, bakkehusene og skrænthusene - opføres i hvert sit formsprog, som er tilpasset til, og understreger landskabet. Husene tænkes fortrinsvis opført som rækkehuse og dobbelthuse, der forskydes indbyrdes horisontalt og vertikalt, så den individuelle bolig markerer sig i husrækken og der skabes en varieret bebyggelsesplan med terrasser, tagterrasser, pladser og torve. Kig fra slugten mod skræntehusene. 12 Redegørelse

13 Husene skal opføres i materialer og formsprog, der giver husene lethed. Til facaderne kan for eksempel anvendes træ, puds eller plade med ikke-reflekterende overflader. I facaderne kan der etableres store vinduespartier med god kontakt til omgivelserne. Delområde E - friareal Delområde E udlægges til friareal og forbeholdes udendørs fællesaktiviteter, grønning, beplantning, tekniske anlæg, veje, stier og parkering. Delområde F beskyttet natur Hovedparten af delområde F er beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3, og naturtypernes tilstand må derfor som udgangspunkt ikke ændres. Der kan indenfor delområdet eventuelt i begrænset omfang etableres udendørs aktiviteter, herunder lege- og aktivitetsredskaber og anlægges forsinkelsesbassiner, dog kun i det omfang der kan opnås dispensation hertil i forhold til Naturbeskyttelseslovens 3 under hensyn til Habitatdirektivets artikel 12. Delområdet skal i sin helhed friholdes for egentlig bebyggelse og området fastholdes i landzone. Delområde G - Rolandsgården Delområde G omfatter primært Rolandsgården, som er den nordligste af de eksisterende gårde i området. Lokalplanen åbner mulighed for, at Rolandsgården kan bevares som selvstændig ejendom og at ejendommens nuværende anvendelse - bolig samt liberalt erhverv - kan fortsætte. Desuden kan kommunalbestyrelsen tillade, at der indrettes anden virksomhed, som naturligt kan indpasses i området, f.eks. ferieboliger, kursusvirksomhed, salg af kunsthåndværk, hestevognskørsel, café/ restaurant og lignende. Ejendommen fastholdes i landzone. Det betyder, at ny bebyggelse, ændret anvendelse m.v. i mange tilfælde kræver landzonetilladelse. Hold af heste, får, geder m.v. forudsætter tilladelse efter miljølovgivningen, så snart lokalplanen træder i kraft. Kig fra slugten mod landsbyhusene. Redegørelse 13

14 Beplantning Eksisterende beplantning som egnstypiske træer og buske agtes så vidt muligt bevaret. Nyplantning skal ske med arter, som normalt forefindes i området (dog ikke bjørneklo). Langs Knardrupvej og langs områdets nordlige og vestlige grænse anlægges et beplantningsbælte med overvejende løvfældende træer og buske. I og imellem bebyggelsesgrupperne plantes en blanding af opstammede trærækker, buske og lunde ligeledes med overvejende løvfældende træer og buske. Trafikstruktur Ankomst til området forventes primært at ske med bil eller med s-tog til Kildedal Station og derfra videre til feriecenteret med bus eller shuttlebus. Det er en forudsætning for etablering af Kildedal Park, at feriecenteret skal drive en shuttlebusforbindelse mellem Kildedal station og feriecenteret. Områdets vej- og stisystem er indrettet med henblik på, at man primært skal bevæge sig til fods efter ankomsten til feriecenteret. Indkørsel til området vil ske via to rundkørsler fra Knardrupvej, som er registreret som overordnet kommunal fordelingsvej. Indenfor området fordeler den kørende trafik sig af to adgangsveje, som følger områdets periferi henholdsvis mod nord og syd, se bilag 4. Hovedparten af parkeringspladserne anlægges i yderkanten af området eller under terræn, se bilag 6. Den regionale grønne kile Furesø Kommune Furesø Kommune Transportkorridor m Kildedal 600 m Den regionale grønne kile Ballerup Kommune Ballerup Kommune Ovenstående kort viser den regionale grønne kile, der omkranser projektområdet og transportkorridoren, der ligger umiddelbart vest for området. Med stiplet linie er vist zoner på henholdvis 600 m og m fra Kildedal station. 14 Redegørelse

15 På denne måde friholdes den centrale del af området for biltrafik og de besøgende kan frit færdes mellem aktiviteterne, ferieboligerne og centret ad et veludbygget stisystem, se bilag 5. Vejene i området tænkes etableret som private fællesveje og administreret i henhold til lovgivningen herfor. Den nærmere placering og udformning af tilkørselsveje til området samt ny vejadgang til 3 ejendomme vest for området skal aftales med vejbestyrelsen i Egedal Kommune. Lokalplanens forhold til anden lovgivning og planlægning Den regionale udviklingsplan Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden 2008 indeholder regionens bud på en fælles vision og pejlemærker for regionens samlede udvikling, og skal således ses som en overordnet strategi for regionens udvikling. Af betydning i forhold til nærværende projekt og lokalplan indeholder udviklingsplanen regionale pejlemærker indenfor bl.a. infrastruktur, natur og miljø, erhvervsudvikling og kultur-, fritidstilbud og oplevelser, herunder ønsket om en udbygning af hovedtrafikårerne omkring lokalplanområdet. Dertil kommer et ønske om, at fremtidig udvikling sker på et bæredygtigt grundlag og et ønske om at regionen tilføres oplevelser og fritidstilbud i international format. Nærværende lokalplan vurderes at være i overensstemmelse med Den regionale udviklingsplan. Fingerplan landsplandirektiv Ifølge Fingerplan 2007 er lokalplanområdet en del af det ydre storbyområde (byfingrene). Fingerplan 2007 har bl.a. til formål at sikre, at byudvikling i Hovedstadsregionen sker indenfor fingerbyen og på en måde, som styrker den offentlige trafikbetjening - stationsnærhedsprincippet. For det ydre storbyområde fastlægger Fingerplanen bl.a., at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter skal placeres inden for stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Byfunktioner af regional karakter skal ligeledes fortrinsvis lokaliseres stationsnært. De stationsnære områder skal udnyttes med høje bebyggelsesprocenter. Stationsnære kerneområder skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m og den resterende del af det stationsnære område skal afgrænses med udgangspunkt i 1200 m cirkelslag omkring stationerne. Redegørelse 15

16 Kildedal ferie- og oplevelsescenter består af både intensive funktioner (centerområdet), mindre intensive funktioner (feriebebyggelsen), og ekstensivt anvendte områder (friarealer og natur). Egedal Kommune vurderer imidlertid, at disse funktioner udgør et uadskilleligt hele og derfor må vurderes samlet. Set under ét vurderes Kildedal- området ikke at have en intensiv karakter, idet arealudnyttelsen er lav (bebyggelsesprocenten fastlægges til 25 for byzoneområderne) og den fremtidige trafik ind og ud af området skønnes at være begrænset (omtrent som for et parcelhusområde). Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at Kildedal-området ikke skal udpeges som stationsnært område i kommuneplanen, skønt ca halvdelen af området ligger indenfor 1200 m fra en knudepunktstation. (Se kort på forrige side). Af hensyn til styrkelsen af den kollektive trafik har kommunalbestyrelsen dog besluttet at stille som vilkår for VVM-tilladelse til projektet, at der skal etableres shuttlebusdrift mellem ferie-og oplevelsescenteret og stationen. Foruden stationsnærhedsprincippet fastlægger Fingerplan 2007 bl.a. afgrænsning af byområder, landområder, grønne kiler og ringe samt en transportkorridor til veje og andre infrastrukturanlæg. Lokalplanområdet respekterer disse afgrænsninger. Dog overlapper transportkorridoren det sydvestlige hjørne af lokalplanområdet. Lokalplanen tager højde for dette ved at fastlægge, at der indenfor transportkorridoren ikke må etableres bebyggelse eller anlæg som er nødvendige for områdets by- og centerbebyggelse. Samlet set vurderes det derfor, at nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplan Råstofplan 2007 Den nordlige del af lokalplanområdet er i Råstofplan 2007 udlagt som indvindingsområde for rød- og gulbrændende ler, se bilag 2. Anvendelse af dette område til ferie- og oplevelsescenter kan først ske, når området er afmeldt som råstofområde. Region Hovedstaden, der er myndighed i forhold til råstofindvinding, har meddelt, at man ser positivt på en afmelding af området som råstofområde, når det rødbrændende ler er indvundet, under forudsætning af at den, som har indvindingsretten i området, derefter fraskriver sig denne. Det private firma, der har graveretten i området, har iværksat indvinding af rødbrændende ler i området. Firmaet har meddelt, at man først og fremmest ønsker at udgrave det rødbrændende ler, som befinder sig i de øverste jordlag, mens det gulbrændende ler som findes længere nede er mindre interessant at udvinde. Derfor forventes indvindingsperioden at være begrænset. 16 Redegørelse

17 Plan- og Agenda 21 strategi Egedal Kommunes Plan- og Agenda 21 strategi har byudvikling, byggeri og bygninger som et centralt fokusområde. Strategien indeholder desuden mål og initiativer på forsynings- og naturområdet. Strategien er nu udmøntet i konkrete retningslinier i Kommuneplan Bl.a. er der i Kommuneplanen fastlagt bestemmelser om, at nye samlede bebyggelser skal opføres som lavenergibebyggelse efter normerne for den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement, ligesom der er fastlagt at regnvand så vidt muligt skal genanvendes og/ eller nedsives lokalt. Endelig ønskes kommunens samlede Co2- udslip nedbragt. På denne baggrund fastlægger lokalplanen, at områdets bebyggelse skal udformes som lavenergibyggeri efter normerne for den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Der åbnes op for, at der kan arbejdes med alternativ energi i form af minivindmøller og solfangere og at der eventuelt kan etableres eget decentralt varmeforsyningsanlæg. Målet er at gøre den samlede bebyggelses energiforsyning så CO2-neutral som mulig. Endelig fastlægger lokalplanen bestemmelser om forsinkelse, genbrug og nedsivning af regnvand med det formål at mindske afstrømning til Værebro å og styrke grundvandsdannelsen, ligesom der lægges op til at udnytte vandet som naturværdi og rekreativt element. Kommuneplan Kommuneplan overfører Regionplan 2005 s temaer vedrørende det åbne land. Indenfor projektområdet gælder følgende arealinteresser: Stier Regionplanen udlægger en fremtidig regional trafiksti langs Knardrupvej. Denne stiforbindelse er indarbejdet i lokalplanforslaget, bl.a. med henblik på at sikre en god stiforbindelse mellem Kildedal station og feriecentret. Lokalplanen foreslår endvidere opkobling til kommende rekreative stier udenfor området som vist på bilag 5. Det drejer sig om en hovedsti mod Ballerup Kommune ad Jungshøjvej, hovedsti mod Furesø Kommune og flyvestationen fra den nordlige del af projektområdet og endelig mod vest hovedstiforbindelser til en evt. overordnet rekreativ sti i den 4. grønne ring. Den endelige placering og forløb af disse stier vil blive fastlagt i et samarbejde mellem Ballerup, Furesø og Egedal kommuner. Naturværdier En del af området - primært slugten og den sydlige del af arealet - er udpeget som område med naturværdier og i den nordlige del er der udpeget en spredningskorridor. Ændringer i disse områder kan kun ske, når det medvirker til at styrke områdets naturværdi. Lokalplanen respekterer disse værdier, Redegørelse 17

18 og supplerer med at udlægge endnu en spredningskorridor fra slugten mod Flyvestation Værløse. Lavbundsarealer En del af slugten er udpeget som lavbundsareal. Her må kun planlægges og gennemføres byggeri og anlæg, når dette ikke forringer eller forhindrer muligheden for at sikre eksisterende natur eller mulighederne for fremtidig naturgenopretning. Lokalplanen lægger op til, at der skal ske naturgenopretning af området, bl.a. ved bjørneklobekæmpelse. Kulturværdier Den nordlige del af området er udpeget som område med kulturværdier. Her skal områdets karakter, visuelle udtryk og oplevelsesmuligheder beskyttes/ styrkes. Nyt byggeri, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse må kun finde sted såfremt det indpasses uden at forringe områdets eksisterende karakter, visuelle udtryk samt oplevelsesmuligheder. Hele lokalplanområdet er imidlertid udpeget som byområde i både Regionplan 2005 og Fingerplan Det betyder, at der ved planlægning for området kan ses bort fra de kulturhistoriske interesser, idet disse ikke anfægter gældende allerede lovligt vedtagne planer. Landbrug En mindre del af slugten er udpeget som særligt værdifuld landbrugsjord og særligt følsomt landbrugsområde. Område med særlig drikkevandinteresser Hele området er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Overordnet vurderes projektet at respektere ovenstående arealinteresser. For en mere indgående behandling af emnerne henvises der til VVM-redegørelsen samt i miljørapporten, som findes i kommuneplantillæg nr. 1. Kommuneplantillæg nr. 1 og VVM-tilladelse Lokalplanområdet har i tidligere kommuneplaner været udlagt til erhvervsformål. i Kommuneplan er områdets anvendelse ændret til turistformål og der er fastsat rammebestemmelser for anvendelsen som ferie- og oplevelsesområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med disse rammebestemmelser. Da projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen, forudsætter projektets virkeliggørelse, at der udarbejdes VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 1 er udarbejdet samtidigt med forslaget til lokalplanforslag 14 og rummer en sammenfatning af VVM-redegørelsen, som samtidigt er en miljøvurdering af planerne. 18 Redegørelse

19 Som følge af indsigelser til lokalplan 14 er denne ændret og fremlagt i høring på ny. Samtidigt er der foretaget ændringer af Kommuneplantillægget. Kommuneplantillægget er nu udformet som separat dokument, og der er foretaget enkelte ændringer af rammebestemmelserne. I den forbindelse er der ligeledes udarbejdet supplerende miljøvurdering af de foretagne ændringer. Den oprindelige VVM-redegørelse/ miljørapport fremgår af separat hæfte og kan ses på kommunens hjemmeside. Resumé heraf samt af den supplerende miljøvurdering fremgår af kommuneplantillæg nr. 1. Lokalplan Den sydlige del af projektområdet er omfattet af lokalplan nr for et erhvervsområde ved Knardrup. Med den endelige vedtagelse af lokalplan 14 for Kildedal ophæves og aflyses lokalplan i sin helhed. Planlægning i landzone Planloven fastlægger, at landzonen primært skal anvendes til formål, som er landbrugsrelaterede. Udstykning, ændret anvendelse, bebyggelse og anlæg, som ikke er begrundet med den landbrugsmæssige drift, forudsætter som hovedregel landzonetilladelse. Energi og forsyning Sideløbende med udarbejdelse af lokalplan, kommuneplantillæg og VVM-redegørelse har Grontmij I Carlbro udarbejdet et idékatalog omfattende følgende emner: Klima, Energi, Vand og Spildevand. Kataloget har til formål at foretage en overordnet gennemgang af de nævnte fagområder, at fremkomme med idéer til løsninger og at foretage en første vurdering af hvilke idéer, det vil være hensigtsmæssigt at arbejde videre med for Kildedal K/S i forbindelse med den efterfølgende skitseprojektering af ferie- og oplevelsesområdet. Kataloget kan ses på kommunens hjemmeside: under emnet Plan og erhverv - Kildedal. Lokalplanen fastholder landskabskløften og Rolandsgården i landzone. I landskabskløften betyder det, at f.eks. etablering af søer, stier, broer m.v. forudsætter landzonetilladelse, med mindre den kommende, detaljerede lokalplanlægning for området detaljeret beskriver anlæggene samt tillægges bonusvirkning - dvs. at lokalplanen erstatter landzonetilladelsen. Rolandsgården fastholdes i landzone bl.a. med henblik på, at ejendommens anvendelse kan fastholdes og udvikles i takt med at behovet opstår og ikke nødvendigvis skal afvente detaljeret lokalplanlægning. At ejendommen fastholdes i landzone betyder bl.a., at der lettere kan gives tilladelse til mindre dyrehold på ejendommen og at ejerne har en umiddelbar ret til (på visse vilkår) at indrette visse typer erhverv i overflødiggjorte driftsbygninger. Lokalplanen regulerer dog, at der ikke må etableres erhverv, som kan medføre gener for det kommende turist- og oplevelsescenter. Habitatdirektiv artikel 12 Amphi Consult har for Egedal Kommune i efteråret 2007 foretaget en undersøgelse af, hvorvidt der indenfor lokalplanområdet er fauna, der er opført på Habitatdirektivets bilag IV og dermed omfattet af direktivets artikel 12. Undersøgelsen viste, at der forekommer spidssnudet frø og flagermus, der begge er omfattet af direktivet. Det er således et lovkrav, at de pågældende arters ynglesteder og rasteområder ikke ødelægges eller forringes, og Redegørelse 19

20 at der ved realisering af projektet, når en detaljeret lokalplan er vedtaget, tages særlig hensyn til områdets økologiske funktionalitet for disse arter. Amphi Consult s rapport indgår i tilhørende VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af potentielle konsekvenser for de beskyttede dyrearter, og en beskrivelse af hvorledes påvirkningen forebygges, undgås og afværges således at områdets økologiske funktionalitet bevares. Lokalplanen udlægger arealer til spredningskorridorer i delområderne C og E, se bilag 2. En konsekvensvurdering for de beskyttede arter findes i VVMredegørelsen. Den konkluderer, at den økologiske funktionalitet kan opretholdes ved etablering af afværgeforanstaltninger. El og varmeforsyning Egedal Kommune stiller krav om, at bebyggelsen i Kildedal skal opføres efter bedste lavenergiklasse i bygningsreglementet. Dette krav vil medføre, at der opnås markante reduktioner i bygningernes energiforbrug i forhold til, hvis bygningerne blev opført efter Bygningsreglementets standardkrav. Desuden stiller kommunen krav om, at feriecenterets varme- og varmtvandsforbrug skal dækkes af CO2 neutral forsyning. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan CO2 neutral forsyning bedst kan opnås. En række forskellige muligheder skal undersøges og på den baggrund vurderes det, hvilke løsninger der er mest attraktive ud fra en samlet økonomisk, energimæssig og miljømæssig betragtning. Endelige tekniske løsninger fastsættes i forbindelse med detaljerede lokalplaner. Der er p.t. identificeret 3 principielle muligheder for en fremtidig forsyning af Kildedal Park: 1) En udbygning af Vestforbrændnings forsyningsnet i Frederikssundfingeren vil muliggøre brug af spildvarme fra el-produktion baseret på affaldsforbrænding. Denne løsning kræver dog et tidsmæssigt sammenfald mellem etablering af Kildedal og udbygning af forsyningsnettet. Egedal Kommune anser på det foreliggende grundlag fjernvarme fra Vestforbrænding som værende 60% Co2-neutral. 2) Kildedal kan forsynes fra Smørum Kraftvarmeværk, hvis kraftvarmeværket, som forventet, omlægger fra naturgas til biobrændsel og der fremføres ledninger fra værket til Kildedal. Alternativt kan Smørum Kraftvarme opføre et lokalt anlæg, i kortere eller længere afstand fra Kildedal, baseret på CO2 neutral produktion. Den konkrete løsning afhænger af lokaliseringen og af, hvorvidt denne giver mulighed for anvendelse af bio-brændsel og evt. vedvarende energiproduktion. 3) Kildedal kan etablere sit eget anlæg til varmeproduktion baseret på biobrændsel. Denne mulighed er ikke optimal i forhold 20 Redegørelse

21 til Kildedals muligheder på det nuværende areal og det transportbehov med tung trafik som et biobrændselsbaseret anlæg vil generere. Overordnet set vil en decentral varmeforsyning af ferieboligerne være hensigtsmæssig, da terrænforhold og brugsmønster ikke lægger op til en fjernvarmeløsning. Brug af individuelle varmepumper, herunder jordvarme er en både økonomisk og praktisk mulighed, som vurderes at være i overensstemmelse med projektets intentioner på energi- og klimaområdet. Afhængig af det endelige valg af hovedforsyning kan en række andre energiløsninger give supplerende bidrag til CO2 reduktionen. En mulighed er at udnytte spildvarme fra aquadomens store varmtvandsforbrug. El-produktion fra mini vindmøller samt el- og varmeproduktion fra solen vil i forhold til det samlede forbrug kun kunne udgøre et mindre supplement - men vil blive medtænkt som et synligt signal om projektets energi- og klimaprofil. Tilslutningspligt I lokalplaner kan fastsættes bestemmelser om, at bebyggelse indenfor området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ved byggeri af et lavenergihus vil forbruget være så lavt, at det ofte er hensigtsmæssigt at undlade tilslutning til kollektiv varmeforsyning. Derfor fastlægger planloven, at byggeri, som opføres som lavenergibyggeri skal fritages for tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Idet alt byggeri indenfor Kildedal Park kræves opført som lavenergibyggeri fastlægger lokalplanen ikke bestemmelser om tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Vandforsyning og vandforbrug I tidligere Stenløse Kommunes vandforsyningsplan fra 1999 er området planlagt forsynet med vand fra Ballerup Forsyning. I forbindelse med høring af nærværende lokalplan har Ballerup Kommune meddelt, at Ballerup Forsyning forventer at kunne forsyne Kildedal, men at der skal foretages nærmere beregninger før det kan endeligt fastslås. Såfremt der bliver behov for alternativ vandforyning, kan det overvejes, enten at etablere egen boring/ vandværk eller sikre forsyning via et af de større private vandværker i Egedal Kommune. I forbindelse med detailplanlægningen af Kildedal vil der blive taget stilling til vandforsyningen, ligesom der i høj grad vil blive indarbejdet løsninger til reduktion af vandforbrug og genanvendelse af vand. Regnvand og afstrømning Området er beliggende med naturlig afvanding til Værebro Å- systemet. På baggrund af foreliggende afstrømningsmålinger skønnes den nuværende, naturlige afstrømning fra det 90 ha store areal at være ca m 3 pr. år. Efter realisering af lokalplanen vil ca. 22 ha. af arealet være befæstet, mens den resterende del af området udgøres af grønne områder, vand- Redegørelse 21

22 områder m.m. Det er en forudsætning for realisering af Kildedal park, at projektet ikke medfører væsentlig øget afstrømning til Værebro å. Det forventes, at en uændret afstrømning fra området kan sikres ved hjælp af en kombination af genanvendelse af tagvand, nedsivning af overskydende regnvand i faskiner og tilbageholdelse af regnvand i anlagte søer/ bassiner i området. Lokalplanen fastlægger, at regnvand fra tage og befæstede arealer så vidt muligt skal nedsives. Dette forventes indarbejdet i en ny spildevandsplan for området. I den kommende detailplanlægning skal det desuden overvejes at indarbejde genbrug af gråt spildevand samt grønne tage i projektet. Spildevand og spildevandsrensning Spildevand fra områdets nye boliger og centerfaciliteter forventes i henhold til tidligere Stenløse Kommunes spildevandsplan overpumpet til Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommune. I forbindelse med høringen af nærværende lokalplan har Ballerup Kommune meddelt at man ikke forventer, at Måløv Renseanlæg kan modtage alt spildevand fra Kildedal Park. Nærmere beregninger skal dog afgøre dette. Som alternativ til Måløv Renseanlæg kan det evt. overvejes at etablere eget renseanlæg eller at tilslutte spildevandet til Stenløse Renseanlæg. Såfrem spildevandet ikke skal føres til Måløv renseanlæg, skal der udarbejdes ny spildevandsplan for området. Tilladelser fra andre myndigheder Fortidsminder I år 2001 har Egnsmuseet Færgegåden foretaget prøvegravninger af ca. 5 ha beliggende syd for Langagergård. I 2008 har Kroppedal museum foretaget prøvegravning af ca 5 ha beliggende mellem Langagergård og Rolandsgården. I forbindelse med disse udgravninger er der fundet flere bopladser fra ældre jernalder samt en boplads fra yngre stenalder. Det må forventes, at der i forbindelse med byggemodning af området vil fremkomme yderligere fortidsminder. Derfor anbefales det at udføre prøvegravning af den resterende del af området inden byggemodning. Hvis der under jordarbejder findes spor af fortidsminder vil de i givet fald være omfattet af museumslovens 27, stk. 2, (lov nr af 14. december 2006) der foreskriver følgende: Findes der under jordarbejder spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes Kroppedal Museum. Sten- og jorddiger Matr. nr. 2e, der ligger ved lokalplanområdets sydlige grænse, er omkranset af et dige, der er beskyttet efter museumslovens 22 Redegørelse

23 29, se bilag 4. Realisering af projektet vil ikke ændre på digets tilstand. Landbrugspligt Inden for lokalplanområdet er matr. nre. 2a, 2m, 2n, 2o, 3e, 4, 6f, 6h, 6i, 7c, 7f, 7g, 8h, 8s og 8u Knarddrup by, Ganløse, i matriklen noteret med landbrugspligt. En forudsætning for en senere realisering af projektet er, at Jordbrugskommisionen godkender en ophævelse af landbrugspligten på de arealer, som overføres til byzone, herunder matr. nr. 7c, 8h, 8u, samt del af matr. nr. 3e, 4, 6h, 6i, 7f, 7g og 8s, Knardrup by, Ganløse. Arealerne er vist på kortbilag nr. 3. Råstofindvinding Realisering af lokalplanen indenfor de områder, der er udlagt til råstofindvinding kan ikke ske førend Region Hovedstaden har ophævet områdereservationen til råstofindvinding. Hovedtransmissionsledning for Gas Indenfor den vestlige del af lokalplanområdet er placeret en transmissionsledning for naturgas, som vist på bilag 2 og 4. Inden der kan ske en ændret anvendelse af arealer indenfor en zone på 200 m fra naturgasledningen, skal der indhentes tilladelse hos Energinet.dk. Energinet.dk vil på baggrund af et konkret projekt foretage en sikkerhedsberegning med henblik på at vise et acceptabelt sikkerhedsbillede i forhold til en ændret anvendelse, herunder opførelse af ny bebyggelse, indretning af opholdsarealer o.lign. Tilladelser fra Egedal Kommune I det følgende er oplistet en række lovområder, som er relevante i forhold til realisering af projektet og hvor Egedal Kommune er myndighed. Listen skal ikke betragtes som en udtømmende tjekliste. Naturbeskyttelsesloven En del af lokalplanområdet er beskyttede naturområder i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven, se bilag 2. Det drejer sig om mose, eng og tre små søer. Som udgangspunkt må naturtilstanden indenfor et beskyttet område ikke påføres ændringer af nogen art. Egedal Kommune kan dog meddele tilladelser til indgreb i 3-områder, når det skønnes, at indgrebene ikke medfører forringelser af de beskyttede naturtypers naturværdi. VVM-redegørelsen indeholder en vurdering af forventede ændringer indenfor de 3 beskyttede arealer. Selve 3-tilladelsen vil dog først kunne gives i forbindelse med et konkret projekt. Redegørelse 23

24 Landzonetilladelse Indenfor den del af lokalplanområdet, som ligger i landzone, må der som hovedregel ikke ske ændringer i anvendelse, bebyggelse og anlæg, med mindre der er givet tilladelse i hht. planlovens 35 (landzonetilladelse) fra Egedal Kommune. Jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven Lov om forurenet jord 71 medfører pligt for ejeren af en ejendom, for bygherre og for de ansvarlige firmaer, der deltager i et bygge- og anlægsarbejde til at standse arbejdet, hvis der under arbejdet konstateres jordforurening. Miljøbeskyttelseslovens 21 medfører pligt til at underrette kommunen om den konstaterede jordforurening. Dele af matr. nr. 2a (1.156 m2) og 2i (2.247 m2) er kortlagt på Vidensniveau 2, dvs. der er konstateret en jordforurening på ejendommene, se bilag 2. På matr.nr. 2i er der fundet forurening med tungere olier i jorden, samt olie og tetrachlorethylen i det øvre grundvand og for matr.nr. 2a er der fundet tungere olier og phenoler i jorden. For de kortlagte ejendomme gælder det, at nuværende arealanvendelse kan fortsætte som hidtil, men ønskes en ændret arealanvendelse eller skal der foretages bygge- og anlægsarbejder på det kortlagte areal, kræver det en tilladelse efter Jordforureningslovens 8, som gives af Egedal Kommune. Spildevandsbekendtgørelsen Etablering af spildevandsudledning eller nedsivning/ faskine forudsætter forudgående tilladelse efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om svømmebassiner m.v. Svømmebadsanlæg må ikke opføres eller drives uden godkendelse fra Egedal Kommune iht. 2 i bek. nr. 288 af 3. maj 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. VVM-Bekendtgørelsen Projektet for Kildedal kan ikke realiseres før end der er meddelt VVM-tilladelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Miljøvurdering og VVM-redegørelse I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan nr. 14 vurderes at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der skal udarbejdes miljøvurdering af planerne. 24 Redegørelse

25 I henhold til VVM-bekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. december 2006) er Kildedal ferie- og oplevelsescenter et VVM-pligtigt anlæg, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for projektet. Miljøvurderingen i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og VVM-redegørelsen er udarbejdet som en samlet miljøvurdering i form af et separat hæfte. Miljøvurderingen/ VVM-redegørelsen kan ses på kommunens hjemmeside. Det ikke-tekniske resumé af VVM/ Miljøvurdering fremgår af Kommuneplantillæg nr. 1. Som følge af, at Lokalplan 14 og kommuneplantillæg nr. 1 efterfølgende blev ændret med henblik på at bevare Rolandsgården, er der udarbejdet et supplement til VVM/ miljøvurdering. Den supplerende miljøvurdering fremgår af Kommuneplantillæg nr. 1. Den samlede VVM/ Miljøvurdering var i høring i forbindelse med den første offentlige høring af Lokalplan 14 og Kommuneplantillæg 1. På baggrund af bemærkninger fra høringsperioden blev der indarbejdet ændringer i planforslagene, som efterfølgende blev udsendt i fornyet høring sammen med et supplement til miljøvurderingen. En sammenfattende redegørelse for Miljøvurderingen og de ændringer af plangrundlaget, som den og de indkomne bemærkninger hertil har affødt, er indarbejdet i Kommuneplantillæg nr. 1. Redegørelse 25

26 26 Bestemmelser

27 Bestemmelser Med hjemmel i lov om planlægning - Lovbekendtgørelse nr af 20. oktober fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at sikre: - at lokalplanområdet udlægges til turistformål i form af individuelle ferieboliger med tilhørende udendørs faciliteter og en centerbebyggelse med hotel- og konferencefaciliteter, butikker, cafeer, badeland, wellness, fitness, legeland samt lignende formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses naturligt i området. - at der med udgangspunkt i masterplanen for Kildedal fastlægges en overordnet struktur for området med hensyn til delområdernes placering og bebyggelsens fordeling samt overordnet vej- og stisystem. - at området som helhed gives et grønt præg, og at bebyggelsen koncentreres i klynger, således at der skabes større sammenhængende landskabsrum. - at bæredygtig byudvikling fremmes ved at stille krav, der kan reducere miljøbelastningen fra det enkelte byggeri samt reducere energi- og vandforbruget i lokalplanområdet. 1.2 Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge de overordnede retningslinier for en kommende detaljeret lokalplanlægning indenfor området. 2 Lokalplanens område- og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nre. 2a, 2e, 2g, 2h, 2i, 2m, 2n, 2o, 2p, 3e, 7a, 7f, 7c, 8h, 8u, udskilt offentlig vej litra h samt dele af matr. nre. 4, 6i, 6f, 6h, 7g og 8s alle Knardrup By, Ganløse. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. Lokalplanområdet udgør i alt ca. 89 ha. 2.2 Nærværende rammelokalplan medfører ikke i sig selv ændringer af områdets zoneforhold. i forbindelse med en kommende, detaljeret lokalplanlægning, kan ca. 35 ha af lokalplanområdet overføres fra landzone til byzone efter principperne, som er vist på bilag 3 - zoneforhold. Bestemmelser 27

28 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A, B, C, D, E, F og G som vist på kortbilag Lokalplanen gives ikke bonusvirkning, d.v.s. at der skal fortsat søges om landzonetilladelse til anlæg og bebyggelse m.v. indenfor lokalplanområdets landzonearealer. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokanplanområdet i sin helhed må kun anvendes til turistformål i form af ferieboliger med tilhørende udendørs faciliteter og centerbebyggelse med hotel- og konferencefaciliteter, butikker, cafeer, badeland, wellness, fitness, legeland, samt lignende formål, som efter kommunalbestyrelsens skøn kan indpasses naturligt i området. Delområde A - centerområde 3.2 Området må kun anvendes til centerformål, herunder bebyggelse og anlæg til indendørs og udendørs idræt, kulturelle og rekreative aktiviteter, vandland, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, restauranter, hotel- og konferencefaciliteter, servicecenter og lignende funktioner samt tekniske anlæg. Note til 3.3 Bruttoetageareal til butikker beregnes efter særlige beregningsregler, som fremgår af planlovens 5t. 3.3 Indenfor området kan der opføres bebyggelse til butiksformål med et samlet bruttoetageareal på højst m 2. Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- eller udvalgsvarebutik må højst være 1000 m 2. Delområde B, C og D - ferieboliger 3.4 Delområderne B, C og D må kun anvendes til ferieboligbebyggelse i form af individuelle ferieboliger (ferielejligheder) samt tilhørende anlæg til udendørs fællesaktiviteter. Desuden kan der etableres nødvendige tekniske anlæg såsom transformere, solfangeranlæg m.v. Delområde E - friarealer 3.5 Området udlægges til friarealer, herunder grønning, beplanting, udendørs fællesaktiviteter samt tekniske anlæg. Indenfor delområdet må der kun opføres bebyggelse og anlæg af teknisk art, herunder transformerstation, solfangere og lignende, materialegård samt anlæg til udendørs aktiviteter. 28 Bestemmelser

29 Delområde F - naturområde 3.6 Området udlægges til naturområde og friareal. Området skal friholdes for egentlig bebyggelse. Indenfor området kan der dog etableres udendørs aktiviteter, herunder lege- og aktivitetsredskaber samt tekniske anlæg f.eks. til håndtering af regnvand. 3.7 Inden for den del af delområde F, som er omfattet af reservation til transportkorridor, må der ikke etableres bebyggelse eller anlæg som er nødvendige for områdets by- og centerbebyggelse. Note til 3.6 Indenfor hovedparten af delområde F kan udendørs aktiviteter kun etableres i det omfang, der kan opnås tilladelse hertil i forhold til Naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet eng, sø og mose) og i forhold til Habitatdirektivets artikel 12 (spidssnudet frø og flagermus). Delområde G - Rolandsgården 3.8 Området må fortsat anvendes til nuværende anvendelse, herunder helårsbolig og liberalt erhverv samt mindre, hobbymæssigt dyrehold. Desuden kan overflødiggjorte driftsbygninger efter reglerne i planlovens 37 anvendes til håndværks- og industrivirksomhed, lager og kontor samt mindre butik. 3.9 Indenfor området må der ikke drives virksomhed, som efter Kommunalbestyrelsens skøn kan medføre gener i form af støj, støv, lugt, stor personbiltrafik eller tung transport Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i området etableres/ drives ferieboliger, kursusvirksomhed, cafe, ponyridning og lignende virksomhed, som naturligt kan indpasses i ferie og oplevelsesområdet. Note til matr Når lokalplanen træder i kraft, forudsætter hold af heste, køer, grise, geder og får indenfor området dispensation i hht Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 4 Udstykning 4.1 Efter vedtagelse af en detaljeret lokalplan kan der indenfor delområderne A, B, C, D og E foretages udstykning i storparceller i takt med at området udbygges. 4.2 De enkelte individuelle ferieboliger må ikke udstykkes. 4.3 Indenfor delområde F og G må der ikke foretages udstykninger. Bestemmelser 29

30 5 Veje, stier og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Knardrupvej i princippet som vist på bilag 4. Tilslutningerne skal udføres som rundkørsler. 5.2 Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges areal til stamveje, boligveje og stier med udgangspunkt i principperne som er vist på kortbilag 4 og De på kortbilag 5 viste punkter a, b, c, d og e, skal forbindes af hovedstisystemet indenfor området. Ligeledes skal stisystemet indenfor området forbindes med et kommende stisystem udenfor området gennem disse punkter. 5.4 Ved udformningen af stier skal der skelnes mellem hovedstier, interne stier og stier i beskyttet naturområder. 5.5 Parkeringpladser skal placeres i princippet som vist på bilag 6. Note til 5.7 Almindeligvis regnes der med følgende parkeringsnorm: Restaurationer, kulturelle formål og detailhandel: 1 p-plads pr. 25 m2. Konferencefaciliteter: 1 p-plads pr. 30 m2. Hotel: 1 p-plads pr. værelse For Aquadomen vil flere af gæsterne være i området i forvejen så her bør antallet af p-pladser reduceres og sættes til: Aquadome: 1 p-plads pr. 40 m Til ferieboligerne skal udlægges areal svarende til 1,2 p-plads pr. feriebolig. Heraf anlægges min 1 p-plads inden ibrugtagen af bebyggelsen. 5.7 Til centerbebyggelsen fastsættes antal p-pladser i en detaljeret lokalplan. 5.8 Den nærmere placering og udformning af veje, stier og parkering skal fastlægges i en detaljeret lokalplan. Placering og udformning omkring centret skal tilgodese busser og andre større køretøjer. 6 Tekniske anlæg og miljø 6.1 Indenfor lokalplanområdet kan der indpasses de tekniske anlæg (energi, vand, tele, transport mv.) som er nødvendige for at sikre områdets forsyning. Der kan dog ikke opstilles master i lokalplanområdet. 30 Bestemmelser

31 Energi 6.2 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter normerne for den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement. 6.3 Varmeforsyningen fastsættes i forbindelse med udarbejdelse af detaljeret lokalplan. Da nybyggeri opføres som lavenergibebyggelse i henhold til bygningsreglementet, skal kommunalbestyrelsen meddele fritagelse fra tilslutningspligten i henhold til Planlovens 19. stk I en detaljeret lokalplan for området kan der fastsættes retningslinier for opsætning af solfangere, mindre bygningsintegrerede vindmøller samt lignende installationer til produktion af vedvarende energi. Vand, spildevand og afvandingsforhold 6.5 Regnvand fra tage skal så vidt muligt opsamles og anvendes til toiletskyl, vaskeri, vanding og lignende egnede formål. Overskydende regnvand fra tage og befæstede arealer skal så vidt muligt nedsives indenfor lokalplanområdet. Såfremt nedsivning ikke er muligt, ledes vandet til bassiner/ kunstige søer. 6.6 Overfladevand fra befæstede køre- og parkeringsarealer skal som minimum renses i olieudskiller og sandfang og passere bassin/ kunstig sø inden udledning til recipient. Note til 6.5 Tilsvarende krav om nedsivning vil blive indarbejdet i ny spildevandsplan for området. Det bemærkes, at formuleringen så vidt muligt betyder, at der i forbindelse med planlægning af nedsivningsanlæg skal foretages en vurdering af både tekniske, miljømæssige og andre relevante forhold. Lednings- og antenneanlæg 6.7 Ledningsanlæg (el, telefon, belysning m.v.) må kun udføres som jordkabler. 6.8 Inden for området kan opstilles de transformerstationer, som er nødvendige for at sikre områdets elforsyning, når bygningernes ydre afstemmes efter den omkringliggende bebyggelse. Renovation 6.9 I en detaljeret lokalplan for området skal der udlægges de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald. Bestemmelser 31

32 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Følgende bestemmelser fastsætter overordnede principper for bebyggelsens omfang og placering. Områderne kan først bebygges, når der er vedtaget en eller flere detaljerede lokalplaner. 7.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25% for byzonearealet (delområde A, B, C, D og E). 7.3 Bebyggelse må kun placeres indenfor delområde A, B, C, D, E og G. 7.4 Eventuelle solfangere og mindre vindmøller indenfor området skal placeres, så de ikke medfører væsentlige gener i form af f.eks. støj og refleksioner i forhold til omgivelserne. Note til 7.5 og 7.7 Til bygningshøjden medregnes normalt ikke mindre bygningsdele såsom skorstene, udluftningshætter m.v. Note til 7.9 Når der regnes med 1615 ferieboliger med en gennemsnitlig størrelse på 85 m 2 og en centerbebyggelse på m 2, vil bebyggelsesprocenten for det samlede byzoneareal blive knapt fastlægger den maksimale udnyttelse af de enkelte delområder, men den endelige fordeling af ferieboliger i delområderne er ikke fastlagt. Ved maksimal udnyttelse kan bebyggelsesprocenten for de enkelte delområder blive ca: Delområde A: 50 % Delområde B: 60 % Delområde C: 40 % Delområde D: 45 % Delområde A 7.5 Centerbebyggelsen kan opføres i max 5 etager og med en bygningshøjde på max 20 meter. 7.6 Centerbebyggelsen kan opføres som en eller flere bygninger og må samlet udgøre et bruttoetageareal på max m2, heri ikke indregnet mindre enkelstående bygninger til områdets tekniske forsyning. Delområde B, C og D 7.7 Ferieboligerne skal fortrinsvis opføres som rækkehuse eller dobbelthuse i 1-2 etager, men kan enkelte steder opføres som etagebebyggelse i op til 3 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 10 m. 7.8 Bebyggelsen skal koncentreres i klynger eller stænger med grønne strøg som adskillelse. 7.9 Der kan indenfor delområderne B, C og D i alt opføres op til 1615 ferieboliger. Der kan indenfor delområde B opføres op til 825 ferieboliger. Der kan indenfor delområde C opføres op til 600 ferieboliger. Der kan indenfor delområde D opføres op til 600 ferieboliger. 32 Bestemmelser

33 Delområde E 7.10 Eventuel bebyggelse indenfor delområdet må højst opføres i en etage og med en højde på max 8,5 m. Delområde F 7.11 Indenfor delområde F må der ikke opføres nogen form for egentlig bebyggelse. Mindre lege- og aktivitetsredskaber kan opsættes i det omfang der kan opnås de fornødne tilladelser hertil i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3 m.v. Delområde G 7.12 Der må ikke opføres ny bebyggelse indenfor området. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der opføres tilbygninger til den eksisterende bebyggelse, når tilbygningen respekterer den 4-længede bebyggelsesstruktur. Desuden kan der tillades opført enkelte mindre udhuse. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal indenfor hvert delområde udformes, så den fremstår som en helhed med et markant arkitektonisk formsprog som tilpasser sig/ understreger de omgivelser, de er beliggende i. 8.2 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. Undtaget herfra er solfangere og solpaneler og andre energioptimerende foranstaltninger samt aquadomen. Disse skal dog så vidt muligt udføres reflektionshæmmende. 8.3 Solfangere skal, hvis de etableres i forbindelse med bebyggelsen, integreres i bebyggelsens arkitektur og som del af facaden eller tagfladen. Delområde A 8.4 Centerbebyggelsens tagflader så vidt muligt aktiveres fx med siddeflader, terrasser, eller begrønning. 8.5 Centerbebyggelsen skal fremstå med en åben og synlig ankomstfacade mod Knardrupvej. Bestemmelser 33

34 Delområde B, C og D 8.6 Ferieboligbebyggelsen skal udformes med varierede facader og volumener, således at de individuelle ferieboliger markerer sig i husrækken. 8.7 Bebyggelsens ydre fremtræden skal fastlægges nærmere i en detaljeret lokalplan. Delområde G 8.8 Bebyggelsen skal fastholdes i en traditionel byggestil, således at ejendommen fastholdes med karakter som en traditionel, 4-længet landbrugsejendom. 8.9 Bebyggelsen skal udformes som længehuse med symmetrisk saddeltag. Mindre udhuse, overdækninger og lign. kan tillades udført med anden hovedform Bebyggelsen skal fremstå med facader af mursten - blank mur, pudset, filtset eller med lignende overfladebehandling - eller med træbeklædning i traditionel udførelse Tage skal dækkes med matte, røde eller grå/sorte teglsten. På udhuse, driftsbygninger m.v. kan taget dækkes af andre materialer, som fremstår i en sort eller grålig farve og med mat overflade, f.eks. eternit, tagpap, strå Der kan tillades opført tagkviste, når disses udstrækning tilsammen højst svarer til 1/3 af tagfladens længde, og kvisten i udformning og placering er tilpasset bygningens arkitektur. Note til 9.1 Landskabsplanen skal følges af en drifts- og plejeplan, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Dette krav indarbejdes i VVM-tilladelsen. 9 Ubebyggede arealer 9.1 Den kommende detaljerede lokalplanlægning af området skal indeholde en landskabsplan, som fastlægger principperne for anlæg og beplantning af områdets ubebyggede arealer. 9.2 Udendørs oplag,må kun finde sted med Kommunalbestyrelsens tilladelse og kun indenfor særligt afskærmede områder. 9.3 Terrænreguleringer skal begrænses mest muligt og må ikke 34 Bestemmelser

35 finde sted før en koteplan er godkendt af Egedal Kommune. Terrænreguleringer kan tillades på de steder, hvor det er med til at underbygge landskabet og skabe en ønsket overgang mellem områdets forskellige funktioner: center, boliger, friarealer, landskabsslugten, veje, stier osv. og hvor udformningen af veje og bebyggelse kræver det. 9.4 Eksisterende beplantning af hjemmehørende arter skal i videst muligt omfang bevares. Således må fældning af større løvfældende træer (træer med en højde på over 10 m) eller af større, sammenhængende bevoksninger ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens forudgående tilladelse. Note til 9.4, 9.5 og 9.7 En liste med hjemmehørende arter kan ses på hjemmesiden 9.5 Nybeplantning skal ske med hjemmehørende arter, således at området som helhed får en naturpræget karakter. Beplantning indenfor delområde G kan dog ske med andre arter, idet området i forvejen har en haveagtig karakter. 9.6 Langs Knardrupvej og langs områdets nord- og vestlige afgrænsning skal der anlægges et beplantningsbælte med overvejende løvfældende hjemmehørende træer og buske i princippet som vist på masterplanen, side Indenfor delområderne B, C, D og E skal der etableres fælles friarealer til bebyggelsen. Friarealerne skal udføres med grønninger og beplantning bestående af en blanding af opstammede trærækker, buske og lunde med overvejende løvfældende hjemmehørende træer og buske. Principper for beplantningen fastlægges i den detaljerede lokalplanlægning. 9.8 Der skal udlægges arealer til spredningskorridorer i delområderne E og C/ G, i princippet som vist på kortbilag 4. Spredningskorridorerne skal friholdes for ny bebyggelse og udformes og drives med henblik på spredning af dyre- og plantearter. 9.9 Delområde F skal (r)etableres og vedligeholdes som naturpræget rekreativt område, primært våd- og engområde. Der foretages naturgenopretning i form af bekæmpelse af invasive arter, slåning/ afgræsning af enggræs m.v. Der kan etableres nye damme/ regnvandsbassiner, stier, broer m.v. i det omfang, det ikke strider mod anden lovgivning (naturbeskyttelsesloven, habitatdirektivet m.v.) 9.10 Lokalplanormådet må ikke hegnes udadtil. Hegning indenfor området skal begrænses og må som hovedregel kun udføres Bestemmelser 35

36 Note til 9.10 Bestemmelsen skal sikre, at offentligheden gives adgang til området og at området fremstår med et åbent, grønt præg. som levende hegn. Fast hegn må kun etableres, hvor der er særlig grund til det, f.eks. omkring varegårde, oplag samt omkring terrasser m.v. Levende hegn kan på indersiden suppleres med trådhegn I delområde C skal der ind mod delområde G etableres afskærmende foranstaltninger i form af f.eks. beplantningsbælte og/eller jordvold/stendige med henblik på at skærme gården mod eventuelle gener fra aktiviteter i delområde C. Beplantningen kan ind mod delområde G suppleres med trådhegn i en højde af max Den nærmere udformning af afskærmningsforanstaltningerne fastlægges i en detaljeret lokalplan. Note til 9.12 Bestemmelsen har til hensigt at sikre mod blænding og unødig oplysning af nattehimlen Udendørs belysning skal begrænses og afskærmes så alt direkte lys er nedadrettet. 10 Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug Note til 10.1 Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der på Rolandsgården kan foretages mindre tilbygninger m.v. efter konkret tilladelse Før etablering af ny bebyggelse, samt iværksættelse af større anlægsarbejder til feriecenterformål, skal der udarbejdes en eller flere detaljerede lokalplaner indenfor området. Som minimum skal der være udarbejdet en detaljeret lokalplan for hele 1. etape af byggeriet, som fremgår af kortbilag 1. Ligeledes skal der være udarbejdet mere detaljerede bestemmelser for infrastruktur og forsyning i hele lokalplanområdet samt bestemmelser for indretning/ anvendelse af delområderne E og F. 11 Støjforhold Note til 11.1 I Miljøstyrelsens vejledning om Trafikstøj skelnes mellem forskellige områdetyper med hver sin vejledende støjgrænse. I den sammenhæng kan Centerbebyggelsen (delområde A) defineres som liberale erhverv (hoteller, kontorer og lignende), hvor støjbelastningen for vejstøj ikke må overstige 63 db. Ferieboligerne (delområde B, C og D) kan ligestilles med boliger i byzone, hvor støjbelastningen for vejstøj ikke må overstige 58 db. Støjgrænserne gælder for udendørs arealer Efterfølgende detaljerede lokalplaner skal ledsages af en redegørelse for støjforhold. Støjdæmpende foranstaltninger skal etableres, såfremt Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj ikke kan overholdes. 12 Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening indenfor lokalplanområdet med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor delområderne A - F. Såfremt bebyggelsen opdeles i en eller flere ejerlejlighedsejendomme, hvorved der stiftes en eller flere ejer foreninger, er det ejerforeningen, der har pligt til medlemsskab af grundejerforeningen. 36 Bestemmelser

37 12.2 Grundejerforeningen skal oprettes, inden der kan meddeles byggetilladelse indenfor området Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i 9 nævnte fællesarealer og fællesanlæg Grundejerforeningen skal forestå naturpleje samt etablering, drift- og vedligeholdelse af eventuelle friluftsanlæg og tekniske anlæg indenfor delområde F. Arealerne i delområde F skal drives efter en af Kommunen godkendt plejeplan, som udarbejdes i forbindelse med en tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af kommunen. 13 Lokalplan- og servitutforhold 13.1 Med den endelige vedtagelse og offentliggørelse af nærværende lokalplan ophæves og aflyses lokalplan nr Knardrup i sin helhed Når der efterfølgende udarbejdes en eller flere detaljerede lokalplaner for områet, aflyses de servitutter, der vil være uforenelige med lokalplanernes realisering. 14. Retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges, og i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. (planlovens 18) 14.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme indenfor lokalplanens område kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Bestemmelser 37

38 14.3 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Videregående afvigelser kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Kommunalbestyrelsen skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende. (planlovens 19 og 20) 14.5 I henhold til Planlovens 47 er der mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen I henhold til Planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med planen. Høring, vedtagelse og offentlig bekendtgørelse Lokalplanforslaget er vedtaget af Egedal Kommunalbestyrelse den Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den til den Lokalplanen er endeligt vedtaget af Egedal Kommunalbestyrelse den og offentlig bekendtgjort den Willy R. Eliasen Borgmester Jacob Madsen Teknisk Direktør 38 Bestemmelser

39 5d 5i 3.77m Markvej 6f 6i 5b 6e 6d 7b 7d 7e 7g 7c 8k 8l 8o 8f 8s 8h 8u 8t 8q 21c b 23e 6h D 7a F 8p 4 7f C ''h'' 8b 3e 1d 1b Markvej 1f 1c Kalveholmvej A 3a 3d 2a 2i B2g Jungshøjvej 2b 2f 2q 2n E 2h 2p Knardrupvej 2l 2k 2d ''g'' 8c 8a ''a'' 8b 2c F 2e 2o 2m 9a 4g 4q Signatur Lokalplangrænse 4a ''c'' 4p Delområde A Delområde B, C og D Meter Delområde F Delområde E Bilag 6, parkering Lokalplan 14 - Kildedal Parkering Skjult parkering Plan & Miljø Rådhustorvet Stenløse Tlf: Fax: UTM ETRS89 1:7.500 Dato:

40

41 5i Evt. sti i den grønne kile (linieføring ukendt). 5d 3.77m Markvej 6f 6i 5b 6e 6d 7b 7d 7e 7g 7c 8l 8o 8s Ønske om regional trafiksti parallelt med Knardrupvej 8h 8u 8t a Evt. sti mod Furesø (linieføring ukendt). 8q 21c b 23e 6h D 7a F 8p 7f 4 C ''h'' b 3e 8b 1d 1b Markvej 1f 1c Kalveholmvej A 3a 3d 2a 2i d 2n E 2g B 2h 2p Knardrupvej 2l c Jungshøjvej 2b 2f 8a ''g'' ''a'' 2k 8b 2d Evt. sti mod Ballerup (linieføring ukendt). 8c 2q 2c Signatur 4q Stiforbindelser ud af området Lokalplangrænse Hovedsti 4g 4a F 2e 2o ''c'' 2m 4p e 9a Interne stier Interne Stier - Broer Meter Delområde A Delområde B, C og D Delområde F Delområde E Plan & Miljø Rådhustorvet Stenløse Tlf: Fax: Bilag 5, stier Lokalplan 14 - Kildedal UTM ETRS89 1:7.500 Dato:

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Værebro Erhvervsområde

Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Værebro Erhvervsområde Attraktivt beliggende grundarealer i erhvervsområde tæt på hovedvej 6 og den fremtidige Frederikssundsmotorvej. Centralt beliggende i aksen mellem Hillerød

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere