Corporate Governance rapport Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Governance rapport 2013. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b"

Transkript

1 Corporate Governance rapport 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b

2 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Danske Bank A/S udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2013 med regnskabsperioden 1. januar 31. december Redegørelsen omfatter Punkt A: Hvordan selskabet forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse Punkt B: Hovedelementerne i selskabets interne kontrol- og risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen Punkt C: Risikostyring og de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici Punkt D: Sammensætning af ledelsesorganerne og deres udvalg samt disses funktion Punkt E: Evt. andre kodekser selskabet følger. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen i Danske Banks årsrapport. SIDE 02

3 PUNKT A: ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Danske Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på corporategovernance.dk. Anbefalingerne er implementeret af NASDAQ OMX Copenhagen i Regler for udstedere af aktier. Nedenfor har bestyrelsen kommenteret bankens status i forhold til alle anbefalinger fra Komitéen for God Selskabsledelse. Danske Bank følger samtlige anbefalinger. Efter årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3 skal selskaber angive årsagerne til, at de har besluttet at fravige dele af anbefalingerne. Selskabet kan i Corporate Governance rapporten oplyse, hvorfor man ikke følger en given anbefaling, og hvad man har gjort i stedet. IKKE 1. SELSKABETS KOMMUNIKATION OG SAMSPIL MED SELSKABETS INVESTORER OG ØVRIGE INTERESSENTER 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at aktionærerne får relevant indsigt i selskabets potentiale og politikker, og bestyrelsen kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet. Danske Bank afgiver omfattende information til investorer og andre interessenter. Det sker dels via koncernens hjemmeside, dels ved at ledelsen løbende deltager i investormøder mv Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets forhold til dets interessenter, herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i overensstemmelse med selskabets politikker herom. Danske Banks bestyrelse har vedtaget politikker vedrørende varetagelsen af forholdet til selskabets vigtigste interessenter. SIDE 03

4 Det anbefales, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter. Danske Bank offentliggør kvartalsrapporter. 1.2 Generalforsamling Det anbefales, at bestyrelsen ved tilrettelæggelse af selskabets generalforsamling planlægger afviklingen, så den understøtter aktivt ejerskab. Vedtægterne i Danske Bank giver aktionærerne mulighed for at udøve aktivt ejerskab. Koncernen følger én aktie én stemme princippet. Bestyrelsen anvender elektronisk afstemning på generalforsamlingen Det anbefales, at der i fuldmagter til brug for generalforsamlingen gives aktionærerne mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. Danske Banks fuldmagtsblanket indeholder mulighed for stillingtagen til hvert enkelt dagsordenspunkt. 1.3 Overtagelsesforsøg Det anbefales, at selskabet etablerer en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg, der vedrører perioden fra bestyrelsen får begrundet formodning om, at et overtagelsestilbud vil blive fremsat. Beredskabsproceduren bør fastsætte, at bestyrelsen afholder sig fra uden generalforsamlingens godkendelse at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, som reelt afskærer aktionærerne fra at tage stilling til overtagelsesforsøget. Danske Bank har etableret en beredskabsprocedure for overtagelsesforsøg som anført i anbefalingen. SIDE 04

5 2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 2.1 Overordnede opgaver og ansvar Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. Danske Banks bestyrelse har i januar 2013 vedtaget en ny forretningsorden for bestyrelsen. Forretningsordenen er opdateret i oktober 2013 og er tilgængelig på koncernens hjemmeside for Governance Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt tager stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre værdiskabelsen i selskabet. Danske Banks bestyrelse har på et seminar i juni 2013 gennemført et review af strategien. Derudover har bestyrelsen foretaget en justering af strategien i oktober Bestyrelsen følger endvidere løbende op på eksekveringen af strategien Det anbefales, at bestyrelsen påser, at selskabet har en kapital- og aktiestruktur, som understøtter, at selskabets strategi og langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse samt redegør herfor i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen tager jævnligt stilling til kapitalstrukturen. Årsrapporten indeholder i beretningen en gennemgang af kapitalstrukturen, og rapporten Risk Management rummer en indgående gennemgang af kapitalforhold Det anbefales, at bestyrelsen årligt gennemgår og godkender retningslinjer for direktionen, og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til bestyrelsen. Danske Banks bestyrelse har i januar 2013 vedtaget en ny forretningsorden for direktionen. Forretningsordenen er opdateret i oktober 2013 og er tilgængelig på koncernens hjemmeside for Governance. SIDE 05

6 Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter direktionens sammensætning og udvikling, risici og successionsplaner. Danske Banks bestyrelse har i efteråret 2013 vurderet direktionens sammensætning, udvikling og risici. Bestyrelsen har vedtaget en ny successionspolitik i 4. kvartal Bestyrelsen vurderer periodisk successionsplaner for de øverste ledelsesniveauer i banken Det anbefales, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer, herunder fastsætte konkrete mål og i ledelsesberetningen i selskabets årsrapport og/eller på selskabets hjemmeside redegør for såvel sin målsætning som status for opfyldelsen heraf. Bestyrelsen drøfter hvert år Danske Banks muligheder for at sikre mangfoldighed i bankens ledelsesniveauer og fastsætter konkrete mål herfor. Der henvises til koncernens hjemmeside i afsnittet Diversitet og inklusion under Responsibility og Medarbejdere. Mindst én gang årligt følger bestyrelsen op på status for opfyldelsen af målsætningerne Samfundsansvar Det anbefales, at bestyrelsen vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. Bestyrelsen har vedtaget en række politikker, herunder en CR-politik, der sammenfatter de væsentligste politikker, som relaterer sig til samfundsansvar. Politikkerne fremgår af koncernens hjemmeside for Responsibility. 2.3 Formanden og næstformanden for bestyrelsen Det anbefales at der vælges en næstformand for bestyrelsen, som fungerer i tilfælde af formandens forfald, og i øvrigt er en effektiv sparringspartner for formanden. Danske Bank har konstitueret sig ved valg af både en formand og en næstformand. SIDE 06

7 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Beslutninger om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf bør oplyses i en selskabsmeddelelse. Danske Bank vil følge anbefalingen, hvis situationen skulle opstå. 3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ORGANISERING 3.1 Sammensætning Det anbefales, at bestyrelsen årligt redegør for hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, sammensætningen af bestyrelsen, samt de enkelte medlemmers særlige kompetencer. Danske Banks bestyrelse har i 2013 vurderet kravene til bestyrelsens kompetencer. Kompetenceprofil for bestyrelsen som helhed, sammensætning af bestyrelsen samt de enkelte medlemmers særlige kompetencer er tilgængelige på koncernens hjemmeside under Om os Det anbefales, at bestyrelsens udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen gennemføres ved en grundig og for bestyrelsen transparent proces, der er godkendt af den samlede bestyrelse. Ved vurderingen af sammensætningen og indstilling af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn. Processen for bestyrelsens nominering af kandidater til bestyrelsen er blandt andet beskrevet i Nomineringsudvalgets kommissorium. Kommissoriet er tilgængeligt på koncernens hjemmeside for Governance. SIDE 07

8 Det anbefales, at der sammen med indkaldelsen til generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder krævende organisationsopgaver, og at det oplyses, om kandidater til bestyrelsen anses for uafhængige. Oplysningerne er en del af mødematerialet til den årlige generalforsamling Det anbefales, at selskabet i vedtægterne fastsætter en aldersgrænse for medlemmerne af bestyrelsen. Danske Bank har i vedtægterne fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer, hvorefter bestyrelsesmedlemmer senest fratræder bestyrelsen på den første ordinære generalforsamling efter deres fyldte 70 år. Danske Banks vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden for Governance Det anbefales, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Det følger af Danske Banks vedtægter, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. SIDE 08

9 3.2 Bestyrelsens uafhængighed Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. For at være uafhængig må den pågældende ikke: være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i anden egenskab end som medlem af bestyrelsen, repræsentere en kontrollerende aktionærs interesser, inden for det seneste år have haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret selskab, være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner hos ekstern revisor, være direktør i et selskab, hvor der er krydsende ledelsesrepræsentation med selskabet, have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller være i nær familie med personer, som ikke betragtes som uafhængige. Mere end halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige. Oplysninger om de enkelte medlemmers uafhængighed fremgår af deres CV, der er tilgængeligt på koncernens hjemmeside for Governance, og af årsrapporten. Tilsvarende oplysninger for nye kandidater fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. SIDE 09

10 3.3 Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv Det anbefales, at hvert enkelt medlem af bestyrelsen vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis. Bestyrelsesmedlemmer i Danske Bank forventes at afsætte tilstrækkelig tid til at bidrage aktivt og værdiskabende i bestyrelsesarbejdet. Danske Bank offentliggør bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv såvel som deres individuelle fremmødeprocent til bestyrelses- og udvalgsmøder Det anbefales, at ledelsesberetningen udover det i lovgivningen fastlagte indeholder følgende oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen: den pågældendes stilling, den pågældendes alder og køn, om medlemmet anses for uafhængigt, tidspunktet for medlemmets indtræden i bestyrelsen, udløbet af den aktuelle valgperiode, den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder samt krævende organisationsopgaver, og det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med selskabet koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. Danske Banks årsrapport indeholder de nævnte oplysninger. SIDE 10

11 3.4 Ledelsesudvalg (eller komitéer) Det anbefales, at selskabet på selskabets hjemmeside offentliggør: ledelsesudvalgenes kommissorier, udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer. Oplysningerne er tilgængelige på hjemmesiden under Om os Det anbefales, at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er uafhængige. Flertallet af medlemmerne i de fire bestyrelsesudvalg er uafhængige Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes således, at formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget og, at udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Bestyrelsen i Danske Bank har nedsat et revisionsudvalg. Revisionsudvalget har efter bestyrelsens vurdering betydelig indsigt i finansielle forhold samt omfattende erfaring med regnskabs- og revisionsforhold i store børsnoterede selskaber Det anbefales, at revisionsudvalget inden godkendelsen af årsrapporten og anden finansiel rapportering overvåger og rapporterer til bestyrelsen om: regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige regnskabsmæssige skøn, transaktioner med nærtstående parter, og usikkerhed og risici, herunder også i relation til forventningerne for det igangværende år. Revisionsudvalgets kommissorium dækker bl.a. de i anbefalingen nævnte forhold. Kommissoriet er tilgængeligt på koncernens hjemmeside for Governance. SIDE 11

12 Det anbefales, at revisionsudvalget: årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne revisions budget, og overvåger direktionens opfølgning på den interne revisions konklusioner og anbefalinger. Som finansiel institution er banken pligtig at have en intern revision. Intern revisions uafhængighed, objektivitet og kompetence vurderes løbende af revisionsudvalget. Revisionsudvalgets kommissorium dækker bl.a. de i anbefalingen nævnte forhold. Kommissoriet er tilgængeligt på koncernens hjemmeside for Governance Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, der har bestyrelsesformanden som formand og som mindst har følgende forberedende opgaver: beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence, viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer, årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer, årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til bestyrelsen herom, overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen, og foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder forslag til konkrete ændringer. Nomineringsudvalgets kommissorium omfatter bl.a. de i anbefalingen nævnte opgaver. Kommissoriet er tilgængeligt på koncernens hjemmeside for Governance. SIDE 12

13 Det anbefales, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som mindst har følgende forberedende opgaver: indstille vederlagspolitikken (herunder Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning ) for bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens godkendelse, fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen, og indstille en vederlagspolitik, der generelt gælder i selskabet. Danske Banks aflønningsudvalg arbejder ud fra et kommissorium, der indeholder de opgaver, der er beskrevet i denne anbefaling Det anbefales, at et vederlagsudvalg undgår at anvende samme eksterne rådgivere som direktionen i selskabet. Danske Bank følger anbefalingen. 3.5 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor den samlede bestyrelses og de individuelle medlemmers bidrag og resultater samt samarbejde med direktionen årligt evalueres. Væsentlige ændringer afledt af evalueringen bør oplyses i ledelsesberetningen eller på selskabets hjemmeside. Danske Banks bestyrelse gennemfører årligt en evaluering af den samlede bestyrelse, de enkelte medlemmer og samarbejdet med direktionen. Væsentlige ændringer afledt af evalueringen vil i givet fald blive oplyst på koncernens hjemmeside for Governance. SIDE 13

14 Det anbefales, at bestyrelsen i forbindelse med forberedelsen af generalforsamlingen overvejer, hvorvidt antallet af medlemmer er hensigtsmæssigt i forhold til selskabets behov. Herunder skal det sikres, at der kan foregå en konstruktiv debat og effektiv beslutningsproces, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage aktivt. Danske Banks bestyrelse vurderer løbende antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består for tiden af 8 generalforsamlingsvalgte og 5 medarbejdervalgte medlemmer. Formanden har ansvaret for at sikre en effektiv mødeledelse med involvering af alle deltagere. Kvaliteten af bestyrelsesmøderne, herunder formandens mødeledelse, evalueres som en del af den årlige bestyrelsesevaluering Det anbefales, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. Danske Banks bestyrelse foretog i januar 2013 efter indstilling fra Nomineringsudvalget en formaliseret evaluering af direktionens arbejde og resultater. De nævnte forhold vurderes derudover løbende Det anbefales, at direktionen og bestyrelsen fastlægger en procedure, hvorefter deres samarbejde årligt evalueres ved en formaliseret dialog mellem bestyrelsesformanden og den administrerende direktør, samt at resultatet af evalueringen forelægges for bestyrelsen. Der er fastlagt en procedure for en årlig evaluering, der foretages ved en formaliseret dialog mellem formanden for bestyrelsen og den administrerende direktør. Resultatet er forelagt for bestyrelsen. SIDE 14

15 4. LEDELSENS VEDERLAG 4.1 Vederlagspolitikkens form og indhold Det anbefales, at bestyrelsen udarbejder en klar og overskuelig vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen, der indeholder en detaljeret beskrivelse af de vederlagskomponenter, som indgår i vederlæggelsen af bestyrelsen og direktionen, en begrundelse for valget af de enkelte vederlagskomponenter, og en beskrivelse af de kriterier, der ligger til grund for balancen mellem de enkelte vederlagskomponenter. Vederlagspolitikken bør godkendes på generalforsamlingen og offentliggøres på selskabets hjemmeside. Danske Bank har formuleret en generel aflønningspolitik, der gælder for alle ansatte i koncernen, herunder for direktionen, og for bestyrelsen. Politikken indeholder en detaljeret beskrivelse af de aflønningselementer, der indgår i bestyrelsens og direktionens samlede aflønning. Politikken indeholder endvidere de faktorer, der skal tages i betragtning ved fastlæggelsen af den samlede aflønning, ligesom aflønningspolitikken beskriver kriterierne for tildeling af fast og resultatafhængig løn. Aflønningspolitikken er vedtaget af generalforsamlingen og er tilgængelig på koncernens hjemmeside for Governance Det anbefales, at der, hvis vederlagspolitikken indeholder variable komponenter, fastsættes grænser for de variable dele af den samlede vederlæggelse, sikres en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelsen for aktionærerne på kort og lang sigt, er klarhed om resultatkriterier og målbarhed for udmøntning af variable dele, er kriterier, der sikrer, at hel eller delvis optjening af en variabel del af en vederlagsaftale strækker sig over mere end et kalenderår, og indgås en aftale, der giver selskabet ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der efterfølgende dokumenteres fejlagtige. Danske Banks aflønningspolitik indeholder en øvre grænse for andelen af resultatafhængig løn. Bestyrelsen har fastsat en øvre grænse på 200% af det faste vederlag. Tildeling af resultatafhængig løn vil være afhængig af specifikke kriterier for opnåede resultater. Eventuel tildelt bonus til direktionen vil kunne kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis grundlaget for tildelingen kan dokumenteres at have været fejlagtig. SIDE 15

16 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner eller tegningsoptioner. Bestyrelsesmedlemmerne i Danske Bank modtager udelukkende faste honorarer, jf. Danske Banks aflønningspolitik Det anbefales, at hvis der anvendes aktiebaseret aflønning, skal programmerne være revolverende, dvs. tildeles periodisk og bør have en løbetid på mindst 3 år efter tildelingen. I henhold til Danske Banks aflønningspolitik tildeles bonus i form af aktier, der tildeles årligt og er underlagt en efterfølgende bindingsperiode. Banken benytter ikke aktiebaseret aflønning i form af optionsprogrammer og lignende Det anbefales, at aftaler om fratrædelsesgodtgørelse maksimalt udgør en værdi, der svarer til de sidste to års vederlag. Direktionsmedlemmerne har i henhold til deres ansættelseskontrakter ikke krav på fratrædelsesgodtgørelse. 4.2 Oplysning om vederlagspolitikken Det anbefales, at selskabets vederlagspolitik og dens efterlevelse årligt forklares og begrundes i formandens beretning på selskabets generalforsamling. Formanden for bestyrelsen redegør for aflønningspolitikken i sin beretning på generalforsamlingen Det anbefales, at aktionærerne på generalforsamlingen godkender forslag til vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår. Bestyrelsens honorar for regnskabsåret 2013 blev godkendt på generalforsamlingen i SIDE 16

17 Det anbefales, at der i årsrapporten gives oplysning om det samlede vederlag, hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen modtager fra selskabet og andre selskaber i koncernen, herunder oplysninger om fastholdelses- og fratrædelsesordningers væsentligste indhold, og at der redegøres for sammenhængen med vederlagspolitikken. Danske Banks årsrapport indeholder en detaljeret note om aflønning. Hvis medlemmer af direktionen modtager honorar for bestyrelsesposter i koncernens datterselskaber, fratrækkes sådanne honorarer deres aflønning fra moderselskabet. 5. REGNSKABSAFLÆGGELSE, RISIKOSTYRING OG REVISION 5.1 Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til og i ledelsesberetningen redegør for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici, risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen samt for selskabets risikostyring. Danske Bank har som finansiel institution en omfattende risikorapportering om alle relevante risikotyper, herunder de i anbefalingen nævnte. Der kan læses mere om risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen under Punkt B i denne rapport. Der er redegjort for risikostyring samt de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici i Punkt C i denne rapport. 5.2 Whistleblower-ordning Det anbefales, at bestyrelsen beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. Danske Bank har etableret en whistleblowerordning, som giver alle medarbejdere mulighed for i fortrolighed at rapportere forseelser. Ordningen er vurderet og opdateret i juni SIDE 17

18 5.3 Kontakt til revisor Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor uden, at direktionen er til stede. Tilsvarende gælder for den interne revisor, hvis der er en sådan. Danske Bank har lavet en funktionsbeskrivelse for både intern og ekstern revision. Såvel bestyrelsen som revisionsudvalget mødes årligt med intern og ekstern revisor uden direktionens deltagelse Det anbefales, at revisionsaftalen og det tilhørende revisionshonorar aftales mellem bestyrelsen og revisor på baggrund af en indstilling fra revisionsudvalget. Ifølge revisionsudvalgets kommissorium skal udvalget fremkomme med forslag om revisionsaftalen og den tilhørende honorering til bestyrelsens godkendelse. SIDE 18

19 PUNKT B: HOVEDELEMENTERNE I SELSKABETS INTERNE KONTROL- OG RISIKOSTYRINGSSYSTEM I FORBINDELSE MED REGNSKABSAFLÆGGELSESPROCESSEN Grundlaget for regnskabsaflæggelsen er fastlagte bemyndigelser, funktionsadskillelse, krav om løbende rapportering samt betydelig gennemsigtighed i koncernens forhold. Den fælles it-platform er med til at sikre dokumentation af regnskabsdata på tværs af koncernen og begrænse risici i relation til regnskabsaflæggelsen. Koncernøkonomi vurderer løbende risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De væsentligste risici er den regulatoriske risiko, rapporteringsprocesrisiko og værdiansættelsesrisiko. Den regulatoriske risiko består i, at banken mødes med stadig flere og flere oplysningskrav fra såvel nationale som internationale myndigheder og organisationer, som skal afspejles i bankens regnskabsaflæggelse. Rapporteringsprocesrisikoen knytter sig til udarbejdelsen af kvartals- og årsrapporter. Regnskabsaflæggelsen er afhængig af bankens IT-systemer som følge af store datamængder og korte tidsfrister for rapportering. Værdiansættelsesrisikoen vedrører de regnskabsposter, hvor skøn og vurderinger kan have en væsentlig indflydelse på værdien af aktiver og forpligtelser. Disse regnskabsposter fremgår af noten om væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger i koncern regnskabet. Direktionen har implementeret kontroller til at imødegå de identificerede risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, ligesom direktionen løbende overvåger udviklingen og overholdelsen af relevant lovgivning samt andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Kontroller er etableret med det formål at forhindre, opdage og korrigere eventuelle fejl og uregelmæssigheder i rapporteringen. Kontroller minimerer risikoen for fejl, men er ingen garanti mod fejl. Der er en veletableret proces med løbende rapportering inklusive afvigelsesrapporter for de enkelte enheder og forretningsområder i koncernen. Intern ledelsesrapportering udarbejdes efter samme principper som den eksterne rapportering, og der anvendes samme datagrundlag og rapporteringssystemer decentralt og centralt i organisationen. Rapporteringen bliver gennemgået af Koncernøkonomi og danner grundlag for udarbejdelse af det konsoliderede regnskab, som direktionen modtager. Banken har etableret en intern revision, som med reference til bestyrelsen blandt andet løbende gennemgår processer for intern ledelsesrapportering samt ekstern rapportering i delårsrapporter og årsrapporten. Endvidere foretager Intern Revision operationel revision med fokus blandt andet på de væsentlige områder af koncernens risikostyring, herunder rapportering på området. Bestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg modtager løbende rapportering fra direktionen om overholdelse af de udstukne risiko- og investeringsrammer samt de lovgivningsmæssige placeringsregler, ligesom bestyrelsen løbende får regnskabsinformation. Bestyrelsen modtager fra Compliance og Intern Revision løbende rapportering om regeloverholdelse, herunder om eventuelle overtrædelser af interne forretningsgange og politikker. En gang årligt rapporterer Intern Revision til revisionsudvalget om effektiviteten i de etablerede rapporteringsprocesser vedrørende regnskabsaflæggelsen og risikostyring med videre. SIDE 19

20 PUNKT C: RISIKOSTYRING SAMT DE VÆSENTLIGSTE STRATEGISKE OG FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Danske Bank koncernens risikostyring er forankret i de retningslinjer, politikker og risikoinstrukser, som er udstukket af bestyrelsen. På baggrund af bestyrelsens overordnede instrukser er der udarbejdet specifikke risikoinstrukser til de enkelte forretningsområder. Disse instrukser bruges blandt andet til at fastsætte forretningsprocedurer og kontrolprocedurer for forretningsområderne. Risikostyringen er opdelt og organiseret i three lines of defence modellen. Denne opdeling sikrer en adskillelse af ansvar og forpligtelser mellem (1) enheder, som foretager forretningstransaktioner med kunder eller på anden måde eksponerer koncernen til risici, (2) enheder, som er ansvarlige for overvågning og kontrol af koncernens risikostyring og (3) intern revision. First line of defence udgøres af forretningsenhederne og serviceorganisationen. Hver enhed har sin egen uafhængige risikofunktion, som opererer i overensstemmelse med koncernens overordnede risikopolitikker og mandater. De enkelte enheder er ansvarlige for at have de nødvendige kompetencer, procedurer, systemer og kontroller til at sikre en forsvarlig og hensigtsmæssig risikostyring. Second line of defence udgøres af koncernsfunktioner i Group Risk Management og Group Finance & Legal. Disse funktioner monitorer at forretningsenhederne og serviceorganisationen opererer inden for de overordnede risikopolitikker og delegerede mandater. Third line of defence udgøres af Intern Revision. Koncernen overvåger og vurderer regelmæssigt sin aktuelle risikoprofil inden for de væsentligste forretningsområder og risikotyper. I det følgende redegøres der for de væsentligste strategiske og forretningsmæssige risici: Kreditrisiko Koncernen yder lån, kreditter og garantier med videre som en del af forretningsmodellen og påtager sig derved kreditrisiko. Kreditrisiko er risikoen for tab som følge af, at en eller flere debitorer eller modparter helt eller delvist misligholder deres betalingsforpligtelser. Under kreditrisiko hører tillige risikoen for tab som følge af, at lande som helhed kan komme i økonomiske vanskeligheder eller som følge af politiske beslutninger om eksempelvis nationalisering eller ekspropriation. Modpartsrisiko Risikoen for tab som følge af kunders default på derivatforretninger benævnes modpartsrisiko. Danske Bank indgår OTC-derivatforretninger og transaktioner i værdipapirfinansieringsinstrumenter (f.eks. repo- og reverseforretninger) og påtager sig derved modpartsrisiko. Markedsrisiko Markedsrisikoen er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsværdien af finansielle fordringer og forpligtelser på grund af ændringer i markedspriser, -kurser eller -satser. Koncernen markedsfører, handler og tager positioner i produkter, som indeholder en række forskellige markedsrisikoelementer. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for tab som følge af, at koncernens finansieringsomkostninger stiger uforholdsmæssigt koncernen afskæres fra at indgå nye forretninger på grund af manglende finansiering koncernen i yderste konsekvens bliver ude af stand til at honorere sine forpligtelser på grund af manglende finansiering. Operationel risiko Koncernen er eksponeret mod operationelle risici i form af mulige tab, der kan opstå som SIDE 20

21 følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retlige risici. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko i Danske Bank koncernen er alle former for risici i Danica koncernen, herunder markedsrisiko, livsforsikringsrisiko, forretningsrisiko og operationel risiko. Udover risikobeskrivelsen i årsrapporten indeholder risikorapporten Risk Management Report en udførlig beskrivelse af Danske Banks risikostyring - herunder politikker, metoder og praksis for de væsentligste risici. Risk Management Report offentliggøres én gang om året sammen med årsrapporten og kan findes på hjemmesiden under Investor Relations og Regulering. Pensionsrisiko Pensionsrisiko opstår som følge af koncernens forpligtelser i forbindelse med ydelsesbaserede pensionsordninger. Opgørelsen er forbundet med usikkerhed, fordi pensionsordninger af denne type indebærer langvarige forpligtelser og er baseret på aktuarmæssige forudsætninger. SIDE 21

22 PUNKT D: SAMMENSÆTNING AF LEDELSESORGANERNE OG DERES UDVALG SAMT DISSES FUNKTION Danske Bank har en traditionel ledelsesstruktur med en bestyrelse og en direktion. Ledelsesstrukturen indebærer, at bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen udøver den daglige ledelse i overensstemmelse med de retningslinjer, som bestyrelsen udstikker. Bestyrelsen består af 13 medlemmer, heraf otte generalforsamlingsvalgte og fem medarbejderrepræsentanter. Ifølge dansk lovgivning har medarbejderne ret til at vælge et antal repræsentanter, der svarer til halvdelen af de repræsentanter, der er valgt af generalforsamlingen på tidspunktet for medarbejdervalgets udskrivelse. Direktionen består af administrerende direktør Thomas F. Borgen, bankdirektør og chef for Personal Banking Tonny Thierry Andersen, bankdirektør og chef for Group Risk Management Robert Endersby, bankdirektør og chef for Business Banking Lars Stensgaard Mørch, bankdirektør og chef for Group Finance & Legal Henrik Ramlau-Hansen samt bankdirektør og chef for Corporates & Institutions Glenn Söderholm. Bestyrelsen har nedsat fire bestyrelsesudvalg: et kredit- og risikoudvalg, et revisionsudvalg, et aflønningsudvalg og et nomineringsudvalg. Arbejdet i udvalgene er af forberedende karakter, og udvalgene er ikke tillagt selvstændig beslutningskompetence. Bestyrelsen har i 2013 vedtaget nye kommissorier, som udgør grundlaget for arbejdet i udvalgene. Kredit- og risikoudvalget forbereder sager, der angår bankens risikostyring eller falder inden for områder, der står i naturlig forbindelse hermed. Bankens risici omfatter kreditrisici, likviditetsrisici, markedsrisici og operationelle risici samt øvrige risici, herunder omdømmerisici. Udvalget gennemgår og kommer med indstillinger til bestyrelsen bl.a. vedrørende banken risikoprofil og risikopolitikker, anvendelse af interne modeller samt kapital- og solvenskrav. Revisionsudvalget beskæftiger sig med regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold. Udvalgets arbejde omfatter bl.a. forberedelse af års- og delårsrapporter samt vurdering af risici forbundet hermed, interne kontroller, revision, whistleblower-ordning, compliance og hvidvaskning samt IT-sikkerhedsrisici. Aflønningsudvalget overvåger og kommer med indstillinger til udviklingen i niveauer for vederlag, herunder variabelt vederlag. Udvalget har navnlig fokus på aflønning af bestyrelsen, direktionen, væsentlige risikotagere samt på tilrettelæggelse af incitamentsprogrammer. Desuden overvåger udvalget, at aflønning sker i overensstemmelse med aflønningspolitikken. Nomineringsudvalget identificerer potentielle direktions- og bestyrelseskandidater med henblik på nominering af sidstnævnte til valg på generalforsamlingen. Udvalget tilrettelægger endvidere bestyrelses- og direktionsevalueringer og kommer med indstillinger til bestyrelsen vedrørende politikker for succession samt mangfoldighed og inklusion. SIDE 22

23 PUNKT E: EVT. ANDRE KODEKSER SELSKABET FØLGER Danske Bank har besluttet at forholde sig til Anbefalinger for Finansrådets medlemsvirksomheder som er tilgængelig på følgende hjemmeside: henstillinger/anbefalinger-for-finansrådets-medlemsvirksomheder.aspx Danske Bank følger alle anbefalingerne. SIDE 23