Ungdommens Uddannelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens Uddannelsesvejledning"

Transkript

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status for / Udarbejdet i forbindelse med UU-Vestegnens borgmestermøde d Indholdsfortegnelse: UU-Vestegnens formelle grundlag s. 1 Love og bekendtgørelser s. 3 Antal & unge / til-fraflytning s. 3 Grundydelse s. 4 Økonomi. s. 5 Personale.. s. 6 Folkeskolen div. oplysninger/statistik s. 7 STU & KUU s. 9 Kommunesamarbejde & Tilkøb s. 10 Eksterne samarbejder s. 11 Samarbejde med Region Hovedstaden s. 13 Særlige aftaler med kommunen s. 15 Brugerundersøgelse v/ UVM s. 16 Uddannelsesstatistik & Profilmodel s. 18 Statistiske oplysninger: Albertslund:... s. 19 Ballerup:. s. 24 Glostrup: s. 29 Høje-Taastrup:. s. 34 Rødovre: s. 39 1

2 Ungdommens Uddannelsesvejlednings formelle grundlag: Lov om Vejledning om uddannelse og erhverv: Alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg : Fra gælder, at den indledende uddannelsesvejledning vil blive udført som kollektiv vejledning og information tilrettelagt for alle. Det betyder, at den individuelt tilrettelagt uddannelsesvejledning samt gruppevejledning alene vil blive tilbudt, der ikke er vurderet uddannelsesparate. UU har fremover ansvar for, at, der ikke er vurderet uddannelsesparat, får udviklet en uddannelsesplan og bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen skal indledningsvis bedømmes af skolen, som fremsender denne via optagelse.dk til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der efterfølgendes skal foretage den endelige uddannelsesparathedsvurdering. Forældre til uddannelsesparate, samt eleven selv, har fremover ansvaret for, at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan og at de bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse. Den øgede fokusering på unge med beskedne uddannelsesforudsætninger ( ikke uddannelsesparate ) forudsætter, at, der er vurderet uddannelsesparate, fremover skal henvises til Undervisningsministeriets vejledningsportal UG.dk og E- Vejledningskontoret. Fokus, jf. lov om vejledning 4: Uddannelsesvejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. En særlig vejledningsindsats iværksættes på baggrund af en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, herunder fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde, misbrug af rusmidler, isolation eller anden adfærd, der udspringer af faglige, personlige og/elle sociale forhold. Nationale Mål: (uddrag) Vejledning skal være til gavn for den enkelte og samfundet. Frafald og omvalg skal begrænses mest muligt. Vejledningen skal udføres af personer, der er sektor- og institutionsuafhængige. Vejledningen skal målrettes børn og unge med særlig behov for vejledning. UU-Vestegnen lægger vægt på, at der sættes fokus på børn og unge: med en etnisk minoritetsbaggrund med en vanskelig social baggrund med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser med behov for særlig støtte og vejledning der gentagne gange falder fra i ungdomsuddannelserne UU-Vestegnen indledte sit virke den og har de forløbne år haft ansvar for al uddannelsesvejledning (gennemførsels- og overgangsvejledning) i grundskolens kl. Ca fordelt på 55 skoler, herunder 4 specialskoler og 14 privatskoler. Fra har UU-Vestegnen optaget yderligere 3 skoler: Talent:10 Ballerup, Ballerup Privatskole, Tåstrup Privatskole 2

3 Love og bekendtgørelser: Lov: Nr.634 af 16/06/14 Lovbekendtgørelse: Nr. 995 af 12/09/14 Bekendtgørelse: Nr. 837 af 30/06/14 Bekendtgørelse: Nr. 838 af 30/06/14 Bekendtgørelse: nr. 839 af 30/06/14 Bekendtgørelse: Nr. 840 af 30/06/14 Bekendtgørelse: Nr. 974 af 06/06/07 Bekendtgørelse: nr. 845 af 06/07/10 Lov: Nr. 631 af 06/06/14 Lov om ændring af eud, vejledning til uddannelse, pligt til uddannelse Bekendtgørelse om lov om vejledning om uddan. og erhverv Bekendtgørelse om pligt til uddannelse Bekendtgørelse om brobygning og introduktion Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering Bekendtgørelse om vejledning om valg af uddan. og erhverv Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Statens erstatningsordn for deltagere i praktisk erhvervsorientering Lov om kombineret ungdomsuddannelse Bekendtgørelse: 1192 af 12/11/14 Bekendtgørelse om betinget optagelse på erhvervsuddannelserne Antal og unge der er omfattes af UU-Vestegnens ydelser: Kommunestatus # kl år Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre I alt # Elever der er indskrevet i folke-, privat- og specialskole, herunder fra andre kommuner Indbyggere i faktiske tal Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taa Rødovre

4 Grundydelse pr : UU-Vestegnens grundydelse er gældende for alle 5 kommuner og danner grundlag for en ensartet og kvalitetssikret ydelse gældende for alle kommuner. Grundydelseskataloget er tilgængeligt på UU-Vestegnens web-portal: Tidlig indsats i folkeskolen begyndende i 7. klasse målrettet, som skønnes ikke uden en særlig vejledningsindsats at ville være i stand til eller motiverede for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Kollektiv og individuel uddannelsesvejledning af i kl. Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl. Uddannelsesparathedsvurdering af der udskoles fra 9. eller 10. klasse Obligatoriske introduktionskurser for alle i 8. klasse på min. 2 uddannelsessteder gym og Eud. Brobygning. Obligatorisk for i 9. klasse, som ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse. Brobygning i 10. klasse. Op til 6 uger på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Undervisning og tilrettelægning af uddannelse & job i folkeskolen Mentorer. Tilbyde udsatte unge i 9. kl/10. kl en mentor, der skal sikre dem kontakt og en god overgang til de gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Opsøgende indsats til og med 24 år. Vejledningsindsats over for den enkelte unge, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Uddannelsespligt for unge i alderen år Forældreinddragelse. Inddragelse og orientering om vejledning og vejledningsaktiviteter når eleven/den unge endnu ikke er fyldt 18 år. Vurderingskompetence vedr. optagelse på en produktionsskole. Målgruppevurdering og vejledning ifb med Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Obligatoriske møder med ungdomsuddannelserne vedr. nes udbytte af undervisningen i folkeskolen. 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)-. Information, vejledning, indstilling til kommunen, udarbejdelse af uddannelsesplaner samt opfølgning min. 1 gang årligt, udstedelse af kompetencebeviser. Monitorere unge i alderen 16 til og med 24 år, herunder en opsøgende vejledningsforpligtigelse overfor unge uden ungdomsuddannelse. Sommerskole ifb. med betinget optagelse på Eud 4

5 Økonomi: Økonomi og fordeling af udgifter i UU-Vestegnen sammenlignet med UU-Sektoren i DK Budget inkl. særlige tilkøb UU-Vestegnen UU- Sektoren * Kr. Andel Andel Løn ,9 83,8 Husleje ,6 1,1 It og telefon ,5 1,4 Kørsel ,8 1,3 Uddannelse ,5 1,0 Vejledningsadministrative syst ,7 3,9 Øvrige indkøb ,5 2,1 Andet ,6 5,3 Total inkl. kommunale tilkøb og eksterne projekter (Region & UVM *Kilde vedr. UU sektor: Boston Consulting Group/Moderniseringsstyrelsen 2013 Kommunale tilkøb af specifikke opgaver samt div. projekter for Region H: kr. Særlige tilkøb af årsværk for specifikke ydelser pr. 1. august : Tilkøb: Årsværk/tim Opgaver Albertslund 0,84 5 tm./uge 850 tm. 1,0 Ballerup 1,0 1,1 1,0 0,47 Glostrup 0,34 0,5 Ekstraordinær vejledning til på Alb. Ungecenter Vejledningsbaseret undervisningsforløb. Introduktion til uddannelse & job undervisning Vejledning og visitering i særlig UP klasse EGU vejledning og administration Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi indtil 29 år Ekstra tid til vejledning på den enkelte skole EGU, PAU samt delvis administration Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi Særlig indsats: Unge-2 projekt, Ordblinde Ins.,Kasperskolen EGU & PAU vejledning & adm. Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi indtil 29 år Høje-Taa 0 Ingen tilkøb Rødovre 5 tm./uge Jobcenter: vejledning af unge med uddannelsespålæg indtil 29 år Andet Flere projekter fra Region Hovedstaden Forældrerollemodeller - integrationsministeriet 5

6 Personale: Der er pt. ansat 29 uddannelsesvejledere. Heraf 5 til varetagelse af specifikke kommunale tilkøbsydelser samt eksterne projekter. 3 administrative medarbejdere. 1 kontorelev ansat pr Centerleder og souschef 11 uddannelsesvejledere har anden uddannelses- og erfaringsbaggrund end læreruddannelse (socialrådgiver, kriminolog, erhvervsuddannelse, handelsskole, produktionsskole, AF/Jobcenter, anden uddannelsesinstitution, socialforvaltning). 24 vejledere har vejlederuddannelse. 4 medarbejdere er i gang med en vejlederuddannelse. Ressourceforbrug ift. arbejdsopgaver / estimeret årsværk (grundydelse og tilkøb): Grundskole klasse 11 Specialundervisning + STU 6 Unge 12 Administration inkl. elev 4 Ledelse 2 Antal medarbejdere 35 Sygefraværsstatistik: 6

7 Statistiske Oplysninger 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 - Folkeskolen: Sygefravær i perioden til Gennemsnit: 1,5 1,3 1,6 2,5 1,0 1,0 1,3 0,1 1,0 1,3 3,3 2,1 1,5 Praktikformidling: UU-Vestegnen har i skoleåret - i samarbejde med det lokale erhvervsliv formidlet i alt 2005 erhvervs-og arbejdspraktikker for skole, fordelt således: Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taa Rødovre Fokus i 9. og 10. klasse: I erkendelse af, at mange uddannelsesparate unge ikke møder op ved studiestart eller falder fra umiddelbart efter starten, har UU-Vestegnen de seneste fem år i særlig grad overvåget unge med beskedne kompetencer i perioden som kunne tænkes at være omfattet af denne problemstilling. En fokuselev er defineret som en elev i 9. eller 10. klasse, hvor UU, skole, elev og forældre skønner, at den unge er uafklaret i sit uddannelsesvalg eller har andre sociale eller personlige vanskeligheder, som kan have indflydelse på den unges muligheder for at kunne blive fastholdt i et uddannelsesforløb. Bemærk: Et forløb for en fokuselev har samme formål som et mentorforløb Antal fokus i 9. & 10. kl. pr & : Kommune Antal Antal Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Total Mentorforløb i overgang til Eud for i 9. & 10.kl.: Kommune Antal Albertslund 5 Ballerup 18 Glostrup 3 7

8 Høje-Taastrup 11 Rødovre 3 Total var i omfattet af et intensivt mentorforløb i overgangen til en erhvervsuddannelse. Bemærk: Et mentorforløb har samme formål som et forløb for en fokuselev. Under 4 i snit i 8. kl. / første standspunktskarakter dec. : Fra er alle i 8. klasse omfattet af en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering. Elever under 4 i snit og med manglende personlige og sociale forudsætninger vil blive erklæret foreløbigt ikke uddannelsesparate. Eleverne vil efterfølgende modtage en særlig og individuel vejlednings- og skoleindsats med henblik på en optimering af den enkeltes uddannelsespotentialer. Eleverne vil løbende blive vurderet med henblik på en evt. statusopdatering fra Ikke uddannelsespart til uddannelsesparat eller modsat. 8.klasse - dec. Antal Pct. Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Ikke uddannelsesparate unge i 9. og 10. kl. pr : Kommune Antal Albertslund 51 Ballerup 11 Glostrup 4 Høje-Taastrup 37 Rødovre 32 Total UU-Vestegnen 135 Fordeling: 95 gymnasial / 40 Eud. Ca. 40 er efter 2. opinion blevet optaget. Alle øvrige er blevet optaget på deres 2. prioriterede uddannelsesønske eller indskrevet i 10. kl. eller produktionsskole med henblik på en optimering af uddannelsesforudsætningerne. Under 02 i mat. og/eller dansk ved FSA & 10.kl. Folkeskolens Afgangsprøve juni : Med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1. august, er der indført adgangskrav som en betingelse for en optagelse på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det er en forudsætning fremover, at eleven har 2 eller derover i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Nedenstående angiver det samlede (uanset uddannelsesønske), der har fået under 02 i dansk eller matematik - eller både og - til folkeskolens afgangsprøver. Og har modtaget undervisning i den kommunale folkeskole. Kommuner 9.kl. 10.kl. Albertslund Ballerup 35 3 Glostrup 10 5 Høje-Taastrup Rødovre af 1649 i 9.kl. var ikke registreret med prøvekarakterer indlæst. 37 af 549 i 10.kl. var ikke registreret med prøvekarakterer indlæst. 8

9 Vedr. unge år der er omfattet af pligt til uddannelse : Unge i alderen år, der ikke responderer på UU-Vestegnens gentagne henvendelser og personlige opsøgninger, eller i sager, hvor forældrene ikke ønsker et samarbejde med UU vedr. uddannelsespligten, vil jf. Lov om vejledning vil blive indberettet til kommunen. For alle kommuner gælder, at der i fællesskab (UU & kommunen) bliver taget hånd om hver enkelt sag. Antal indberetninger i perioden : Kommune Antal Albertslund 8 Ballerup 15 Glostrup 0 Høje-Taastrup 8 Rødovre 6 Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse -STU for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (psykisk handikappede, svært bevægelseshæmmede, multihandikappede, autister, unge med ADHD, unge med psykiske lidelser samt unge med hjerneskade) har siden 1.august 2007 haft retskrav på en treårig ungdomsuddannelse. Den 3 årige ungdomsuddannelse retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse ej heller med specialpædagogisk støtte, herunder EGU. Det forudsættes, at ungdommens Uddannelsesvejledning foretager en vurdering af, om den unge har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse evt. med specialpædagogisk støtte. Uddannelsesforløbene bliver typisk iværksat på Maglemosen, Center for Autisme og TV-Glad, HKI, Grennesminde, div. efterskoler samt Glostrup og Ballerup produktionsskoler. STU Status fordelt på 3 årgange pr : Nedenstående dækker let af unge med folkeregisteradresse i kommunen. Unge, der er anbragt i et integreret STU tilbud med ophold i en anden kommune, er omfattet af UU-Vestegnens vejledningsansvar Albertslund: Ballerup: Glostrup: Høje-Taastrup: Rødovre: 23 unge 35 unge. 20 unge 47 unge 43 unge. Kombineret Ungdomsuddannelse KUU: 9

10 Den kombinerede ungdomsuddannelse trådte i kraft 1.08., som et tilbud til unge til og med 24 år - der ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. UU-Vestegnen er i udbudsområde med UU-CenterSyd og disponerer over 104 pladser/år.(for indeværende år 52 pladser). CPH-West er godkendt som ansvarlig tovholderorganisation i et konsortium med regionens produktionshøjskoler, der er uddannelsessted for de respektive uddannelsestilbud. Uddannelsen er toårig og retter sig mod en beskæftigelse på arbejdsmarkedet med titlen erhvervsassistent. Status den 1.08.: Albertslund: Ballerup: Glostrup: Høje-Taastrup: Rødovre: 7 unge 4 unge. 0 unge 20 unge 4 unge. Særlige aftaler - Kommunesamarbejde Uddannelsesparathedsvurdering - Kurser for lærere i klasse: På initiativ af UU-Vestegnens bestyrelse var UU-Vestegnen okt. - vært for en workshop i alle fem kommuner med henblik på en introduktion til begrebet uddannelsesparathedsvurdering, der siden har været en opgave, som indledningsvis skal udføres af skolens ledelse. Albertslund: 19 deltagere Ballerup: 33 deltagere Glostrup: 16 deltagere Høje-Taa: 49 deltagere Rødovre: 20 deltagere Kurserne vil blive udbudt og gentaget for nye lærere i kl. i juni og august/sept.. Kurser for lærere, pædagoger og jobcentermedarbejdere: UU-Vestegnen har været initiativtager og vært for 3 kurser i sept. om uddannelsesvejledning og uddannelsessystemet med i alt 121 deltagere. Sommerskole Betinget optagelse på EUD: Høje-Taastrup var i juli vært for et forsøg bevilget af UVM målrettet, som ved folkeskolens afgangsprøver ikke havde bestået adgangskravet for optagelse på en erhvervsuddannelse pr. august. Eleverne modtog to ugers intensiv undervisning på HTK ungdomsskole i dansk og matematik, der efterfølgende skulle følges op af en optagelsesprøve d. 7. og 8. august. 40 Estimat/bevilling 22 Tilmeldte Alb:3/Bal:2/Glo:2/HTK:1/Rød:3 (11 fra 7 andre kommuner) 18 Fremmødte 9 Bestod prøven Alb:1/Bal:1/Glo:1/HTK:0/Rød:1 Forælder- og elevarrangementer i udsatte boligområder: UU-Vestegnen var i samarbejde med HTK vært for tre særligt tilrettelagte vejledningsarrangementer på Charlotteager, Gadehave og Tåstrupgård skoler. Arrangementet var fortrinsvis målrettet forældre og med anden national oprindelse. 10

11 Der deltog 140 forældre og. Heraf langt de fleste på Charlotteskolen. UU-Vestegnens ledelse deltager som et ligeværdigt medlem i alle 5 kommuners arbejdsgrupper i forbindelse med en udvikling af de kommunale ungestartegier, herunder de kommunale ungeenheder/afsnit. UU-Vestegnens vejledere samarbejder og er i daglig kontakt med kommunernes Børne- og familieafdelinger, PPR, SSP, klubber, jobcentre m.fl. UU-Vestegnen deltager tillige i de respektive kommuners team vedr. : - Overgang fra barn til voksen - Partnerskabsaftale med KTS og Dansk Byggeri (Høje-Taa & Rødovre) - Særlige indsatser for udsatte unge Jobcentre: UU-Vestegnen har medarbejdere udstationeret på alle jobcentre, hvor vejlederen betjener unge uden ungdomsuddannelse, herunder unge med uddannelsespålæg. UU-Vestegnens ledelse afholder jævnligt møder med jobcentercheferne for en afstemning af opgaven, herunder rationaler for en udvikling af et samarbejde på tværs af sektorer i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft UU-Vestegnen deltager desuden i div. kommunale arbejdsgrupper i forbindelse med den lokale udvikling af ungeteam/ungeenheder. Samarbejde med eksterne interessenter og aktører Samarbejde med ungdomsuddannelserne: I bestræbelserne på at udvikle et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har der siden august 2005 været afholdt kvartalsvise møder og været iværksat en række fælles aktiviteter med deltagelse af ledere og vejledere fra Kongsholm Gym., Rødovre G, Høje-Taastrup G, Borupgård G, VUC-Vestegnen, TEC Ballerup, KTS Rødovre & Glostrup, CPH West samt produktionsskolerne i Glostrup, Ballerup og Greve/Taastrup. Der er på den baggrund indgået en skriftlig aftale med alle gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler samt produktionsskoler vedr. frafald og fastholdelse samt iværksættelse af erhvervsintroducerende kursusaktiviteter for i folkeskolen. UU-Vestegnen kan således som en del af samarbejdet - tilbyde alle i klasse (herunder specialskole- og specialklassene) en række erhvervsintroducerende aktiviteter i et autentisk uddannelsesmiljø på de respektive erhvervsuddannelser. Samarbejdet indebærer tillige, at der løbende bliver afholdt særlige introduktions- og brobygnings forløb på erhvervsuddannelserne for unge i klasse, der ikke er uddannelsesparate. Samarbejde om fastholdelse af de marginaliserede unge i uddannelse: Aftalen indebærer, at alle uddannelsesinstitutioner (gymnasier, EUD, VUC, Produktionsskoler m.fl) underretter UU-Vestegnen, hvis de unge ikke er mødt op til studiestart, falder fra eller er i risiko for at falde fra. Uddannelsesinstitutionerne skal inden for 5 arbejdsdage underrette UU-Vestegnen, der efterfølgende er forpligtet til at foretage en øjeblikkelig opsøgende indsats, i forventning om, at de unge omgående møder op på uddannelsesstedet eller bliver koblet til en anden uddannelse. Da der forsat er tale om et højt frafald, er der på initiativ af UU-Vestegnen udarbejdet en Samarbejdsaftale med de tekniske- og merkantile skoler, der konkret præciserer en ny og fremrykket procedure for en særlig indsats over for unge, som er i risiko for at falde fra, således at uddannelsesinstitutionen fremover forpligter sig til at tage kontakt til UU- Vestegnen allerede ved første fraværsbrev, og ikke først når den unge er meldt ud. UU-Vestegnen forpligter sig til intensivt at følge x unge, der forinden er blevet betegnet som fokus i koblingen og overgangen til uddannelse i perioden I fald uddannelsesinstitutionen retter henvendelse til UU vedr. en ung, forpligter UU- Vestegnen sig til efterfølgende at tage personlig kontakt til den unge for en hurtig 11

12 tilbagevenden til uddannelsen, evt. valg af anden uddannelse eller tilknytning til en uddannelsesforberedende aktivitet. Om nødvendigt at tage kontakt til kommunen eller andre myndigheder for at iværksætte støtteforanstaltninger. Samarbejde med produktionsskolerne: Siden 1. januar 2005 har Ungdommens Uddannelsesvejledning haft til opgave at foretage en institutionsuafhængig målgruppevurdering af, der søger om optagelse på en produktionsskole. Det forudsættes, at den unge er 16 år, eller har færdiggjort 9.kl. og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Produktionsskole i UU-Vestegnens regi: Bemærk: - Antallet af produktionsskole- er ikke identisk med års. - Antallet af produktionsskole- er ikke identisk med produktionsskole - vurderinger foretaget af UU-Vestegnen. Kommune Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Rollemodeller: Unge: UU-Vestegen har i samarbejde med erhvervsskolerne og UU-Syd og Nord etableret et rollemodelkorps bestående af unge, der er i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. I den forløbne periode har rollemodelkorpset deltaget i over 25 arrangementer på regionens folkeskoler og uddannelsesinstitutioner. På foranledning af UVM er der blevet oprettet et forældrerollemodelkorps med 5-7 forældre med en anden etnisk baggrund end dansk. Korpset er et tilbud som forældrearrangement på alle skoler og kommuner. UU-Vestegens uddannelsesmesse: UU-Vestegnen har hvert år i nov. afholdt en uddannelsesmesse for samtlige 5 kommuners 9. og 10. klasses. Uddannelsesmessen arrangeres i samarbejde med de lokale afdelinger af CPH-West, TEC, KTS, Social- og Sundhedsskolen, Hotel & Restaurantskolen, Roskilde Tekniske skole, produktionsskolerne samt Kongsholm, Borupgård, Rødovre, Høje-Taastrup Gymnasium m.fl. Evalueringen fra såvel, forældre som uddannelsesaktører er positiv p.g.a. sin lokale forankring, da det angives, at en lokal uddannelsesmesse har den ønskede effekt i forhold til rekruttering af med Vestegnsbaggrund i 9. og 10. klasse i nov har besøgt den fælles uddannelsesmesse. Messen blev desuden besøgt af ca. 300 forældre. Der afholdes hvert år i sept. måned en uddannelsesmesse for Unge med særlige behov Ud i femtiden i Roskilde og arrangeres i samarbejde med andre UUer på Sjælland sept. afholdt UU-Vestegnen en uddannelsesmesse/uddannelsesevent (JOB-8) for alle i 8. klasse i samarbejde med de regionale erhvervsuddannelser. Eventen havde alene fokus på EUD. Der deltog 55 8.klasser med ialt Samarbejde med virksomheder og arbejdsmarkedets parter: UU-Vestegnens samarbejde med de lokale virksomheder har til dato båret præg af enkeltstående aftaler, i særdeleshed i forbindelse med nes praktikordninger og indgåelse af uddannelsesaftaler for enkelte unge. Såvel Undervisningsministeriet som arbejdsmarkedets parter har via KL meddelt, at alle landets UU ere skal prioritere, at der etableres et lokalt samarbejde. UU-Vestegnens 12

13 bestyrelse har tilkendegivet, at denne forpligtelse er opfyldt og varetages af de kommunale jobcentres kontakter med virksomheder og organisationer. I bestræbelserne på at udvikle samarbejdet med firmaer og virksomheder har UU-Vestegnen projektansat en virksomhedsformidler, der har til opgave at knytte kontakt og lave samarbejdsaftaler med lokale virksomheder samt skaffe praktikpladser til såvel i erhvervspraktik samt med et EUD-grundforløb. Samarbejde med Undervisningsministeriet: På opfordring af Undervisningsministeriet deltager UU-Vestegen i to udviklingsarbejder i værksat i tilknytning de ændringer, der er glædende fra i lov om vejledning. Udviklingsarbejde har flg. temaer: - Uddannelse & Job jvf. Folkeskoleloven 7 stk.3 - Gruppevejledning UU-Vestegnen har ydet en betydelig indsats og har i den forbindelse modtaget anerkendelse da begge vore indlæg i betydeligt omfang - er medtaget i publikationer, som for nuværende er at finde på relevante digitale medier. Gennem de seneste 3 år har UU-Vestegnen i samarbejde med Region Hovedstaden deltaget i en række projekter. Samarbejde med Region Hovedstaden: Klædt på til en erhvervsuddannelse. Projektet har nu kørt i 3 år, og de foreløbige resultater blev fremlagt på en stor temadag i Brøndbyhallen i maj måned. Her var også de ikke-deltagende kommuner inviteret med til at blive inspireret ift at få kendskab til metoder, der kan være med til at motivere de unge mennesker til at søge en EUD uddannelse. De deltagende folkeskoler fremlagde eksempler på, hvordan det er muligt på det helt praktiske plan at søge at motivere unge mennesker til at søge et alternativt uddannelsesønske fremfor at tage gymnasie-vejen. Et andet resultat af dette samarbejde har været etablering af rolle-model-korpset bestående af unge, som går på en erhvervsuddannelse, og som så kommer ud på folkeskolerne og fortæller om, hvorfor de har valgt EUD-vejen og går i dialog med de unge omkring valg af ungdomsuddannelse. Derudover har været afviklet et par temadage, hvortil udskolingslærere, undervisere fra erhvervsuddannelserne og UU vejledere har drøftet, hvad der kan gøres af tiltag ift at udvide hinandens kendskab til, hvordan der arbejdes/undervises/vejledes, således at der skabes basis for en fælles indsats ift at få flere unge til at vælge EUD vejen. Endelig har der været afviklet en temadag med fokus på, hvordan forældrene kan blive mere involveret i processen med at være med til at udvide de unges horisont og udbrede kendskabet til EUD uddannelserne. Ligeledes er der blevet udviklet et undervisningsmateriale SevenJob, målrettet 7. klasserne, som giver gode ideer til, hvordan man i 7. klasse i samarbejde med private virksomheder kan inspirere de unge til at vælge job og uddannelse ift erhvervslivet. Klædt på... afsluttes sommeren, hvor der vil blive indkaldt til en afslutnings- og inspirationskonference, ligesom der vil blive publiceret et inspirationskatalog, hvor der vil være en lang række forslag til, hvordan man kan klæde de unge på til at starte på en erhvervsuddannelse. 13

14 30 Tilmelding til erhvervsuddannelser Elever der forlader grundskolen efter 9. og 10. kl Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre 10 Landsplan Et andet projekt er Upgrade, som tog sin begyndelse efteråret, hvor unge efter en screening tilbydes turbo-forløb i Dansk og Matematik ift at kunne opnå de nødvendige niveauer indenfor disse to fag som betingelse for at blive optage på en erhvervsuddannelse. Forløb nr. 2 blev startet i januar, og UU har indgået i et tæt samarbejde med jobcenteret i Høje Taastrup omkring visitering af unge til forløbene, ligesom det er lykkedes at få såvel jobcenter Albertslund som jobcenter Rødovre til at indgå i pilotprojekterne fra foråret. 1. forløb var et 7-ugers forløb, hvorimod forløbet i foråret og fremover vil være 14 ugers forløb, hvor de unge ender med at aflægge eksamen i AVU Dansk og AVU Matematik, og i løbet af forløbet går fra at være på kontanthjælp til at modtage SU Støtte. Upgrade afvikles i et tæt samarbejde mellem VUC Vestegnen, som står for undervisningen i Dansk og Matematik, og så UU Vestegnen der står for en intensiv vejledning samt brobygnings-aktiviteter ift de unges videre færd på erhvervsskolerne. Forløbene bliver i en foreløbig følgeforskningsrapport fra KORA bedømt som værende meget perspektivrige, og alene det, at de unge gennemfører og afslutter med AVU er godt. 14

15 UU-Vestegnens specifikke og bilaterale aftaler med kommunerne (projekter, arbejdsgrupper, tilkøb) Albertslund: EGU vejledning og EGU - administration Ekstraordinær indsats til ungdomsskolens heltidsafdeling. Temaundervisning i grundskolen i forbindelse med fokus på EUD & Uddannelse & Job). Særlig vejledningsindsats i forbindelse med uddannelsesparathedsklasse Klædt på til Erhvervsuddannelse & Young Skills i samarbejde med Region Hovedstaden og Roskilde Tekniske Skole. Jobcenter: Upgrade undervisning og vejledning af unge med uddannelsespålæg i samarbejde med Region Hovedstaden, KVUC og HTK jobcenter. Særlig indsats til unge på kontanthjælp med uddannelsespålæg op til 29 år Albertslund Uddannelsesforum, Tværgående ungeindsats & Ungeforum Ballerup: Vejledning i grundskolen Koordinator ifb med 0-25 årsudvalget Ballerup Uddannelsesforum Jobcenter Særlig indsats til unge på kontanthjælp med uddannelsespålæg. Undervisning og vejledning af unge i aktivering EGU visitering, vejledning og administration PAU visitering og vejledning Rehabiliteringsteam 15

16 Glostrup: Jobcenter: Særlig indsats til unge på kontanthjælp med uddannelsespålæg op til 29 år EGU/PAU visitering og vejledning Netværksgruppe vedr. overgang fra barn til voksen Unge- og uddannelsesenheden Rehabiliteringsteam Høje Taastrup: Jobcenter: Partnerskabsaftale med HTK, DI, KTS, RTS og UU-V Upgrade undervisning og vejledning af unge med uddannelsespålæg i samarbejde med Region Hovedstaden, KVUC og HTK jobcenter, Albertslund & Rødovre. Job med uddannelsesperspektiv i samarbejde Region H, Albertslund og Rødovre Rødovre: Jobcenter: Flere unge i Uddannelse Job med uddannelsesperspektiv i samarbejde Region H Vejledning af unge med uddannelsespålæg op til 29 år Evaluering/Undersøgelse Undervisningsministeriet Brugerundersøgelse Undervisningsministeriets Vejledningskontor maj Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse på folkeskoler og er gennemført i marts og april på alle folkeskoler, privatskoler, ungdomsskoler, hvor UU varetager vejledningen. Sammenfatning: Den gennemsnitlige benchmarkingscore for spørgsmålet: Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.? Score: 65,2 - For 2013-undersøgelsen var den 66,3. UU-vejledningen hjulpet mig: Alle -53 UUer: 65,2 UU - Vestegnen 65,2 UU Kbh 63,7 UU Nord 61,2 Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. kl.? Alle - 53 UUer: 90 UU Vestegnen 91 UU Kbh 89 UU Nord 91 Hvad angår 9. klasse s deltagelse i vejledningsaktiviteterne, fordeler aktiviteterne sig som følger: 16

17 88 har lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 83 har haft en personlig samtale med UU-vejleder 79 har deltaget i introduktionskurser 81 har deltaget i aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 74 har brugt informationssøgning. Hvad angår i 10. klasse fordeler deltagelsen i aktiviteter sig som følger: 94 har deltaget i brobygning på ungdomsuddannelse 93 har haft en personlig samtale med UU-vejleder 89 har lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 80 har brugt informationssøgning 72 har deltaget i introduktionskurser. For i specialklasse fordeler deltagelsen i aktiviteter sig som følger: 93 af ne har haft en personlig samtale med UU-vejleder 92 har lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. 71 har været i brobygning på en ungdomsuddannelse, 68 har deltaget i aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 54 har været på introduktionskurser. Vedr. 9.kl. og nes udbytte af vejledningsaktiviteterne er det nedenstående aktiviteter, der relativt set har hjulpet ne mest: 76 åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 72 brobygning på ungdomsuddannelse 66 erhvervspraktik Vedr. 10. klasse angiver ne, at det er nedenstående, der relativt set har hjulpet dem mest: 73 brobygning på ungdomsuddannelse 66 personlig samtale med UU-vejleder 67 har lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 67 erhvervspraktik Erhvervspraktik er ny på listen i forhold til 2013-undersøgelsen. Elever i specialklasse har anført, er det er følgende tre aktiviteter, som relativt set har hjulpet dem mest: 77 lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 76 erhvervspraktik 74 personlig samtale med UU-vejleder Blandt med behov for at tale med en UU-vejleder svarede 83, at de havde fået den vejledning, de havde brug for. I forhold til hvem de unge mener har hjulpet dem med uddannelsesvalget svarer: 78 af ne, at familien har hjulpet dem meget eller noget 51 siger UU-vejlederen 33 peger på venner eller kæreste 29 siger læreren 9 angiver, at evejledning har hjulpet meget eller noget. I forhold til at skulle træffe deres uddannelsesvalg er det vigtig eller meget vigtigt at: 83 har hørt godt om uddannelsesstedet. 82 angav at skulle være sikre på, at kunne klare uddannelsen 75 lagde vægt på hvilket job uddannelsen fører til. 17

18 25 angiver, at uddannelsesstedets beliggenhed havde betydning 29 anfører, at det er vigtigt at kende andre, der skal begynde samme uddan. sted 27 af alle adspurgte kender evejledning. Blandt de, der kender e-vejledning, har 11 kontaktet evejledning Statistiske oplysninger vedr. de unges uddannelsesmæssige forankring Gennemsnit for 9 årgange / år i pct. gældende d Den for alderen forventede uddannelsesmæssige adfærd Figuren viser (kommunevis) procentdelen af unge i grundskoleforløb,- med igangværende eller færdiggjort ungdomsuddannelse samt i div. kompetence- og erhvervsforberedende aktiviteter. Statistik for alle 5 kommuner for perioden: Alder årige / / / / / / / / / / /10 15/04 Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Ovenstående statistikmateriale er genereret på grundlag af UU-Vestegnens database UV-Data, der bl.a. modtager sine data fra Undervisningsministeriets ungedatabase. Den lodrette markering angiver, at sammentælling fremover er for samtlige 9 årgange. 18

19 PROFILMODELLEN: Jvf. Børne- og Undervisningsministeriet / UNI-C Udgivet UNI-C Statistik & Analyse PROFILMODELLEN Mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere Albertslund 79,20 80,50 83, Ballerup 81,40 82,70 85, Glostrup 82,10 83,20 87, Høje Taastrup 80,30 82,90 83, Rødovre 80,80 80,30 82, Landsplan 84,00 85,30 87,40 89,60 92, "Profilmodellen 2013 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den unge går i 9. klasse." En ungdomsårgang er her defineret som de unge, som afslutter 9. klasse det samme år. Modellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. Profilmodellens resultater for mindre kommuner vil være behæftet med større usikerhed end for store. Albertslund Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) Igang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total Forberedende aktiviteter: Status Alder Anden undervisning Arbejde Total

20 Kompetenceudviklende kurser Ophold i udlandet Praktik Produktionsskole Hovedtotal Midlertidig aktiviteter: Status Alder Total Offentlig forsørgelse Andet (orlov, sygdom, barsel, værnepligt) Under udredning/vejledning Hovedtotal Ovenstående begreber og underbetegnelser jf. ministeriets definitioner i relation til Ungepakke-2 Tilmelding til ungdomsuddannelse pr & : Optællingen er genereret på grundlag af uddannelsesønsker fra i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning på kommunens skoler pr 15/3 uanset bopælskommune. Albertslund Kommune FTU Antal Procent Procent 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse( EGU-STU) Produktionsskole Andet Arbejde Ej Udfyldt FTU Total Uddannelsesstatus for fokus i Albertslund: Albertslund fokus Juni 2013 Status aug. Antal Procent Grundskole/specialskole 1 2 Erhvervsuddannelse 9 17 Gymnasial uddannelse Produktionsskole/VUC 2 4 Andet, orlov, arb., m.v

21 EGU/STU 3 5 Ej I gang/tilmeldt Gennemført HF 2 4 I alt Albertslund fokus Juni Status aug. Antal Procent Grundskole/specialskole 2 4 Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Produktionsskole/VUC 3 6 Andet, orlov, arb. m.v. 2 4 Offentlig forsørgelse 1 2 EGU/STU 2 4 Ej tilmeldt uddannelse 8 17 I alt Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Albertslund -104 Nettofraflytning af unge med ungdomsuddannelse: 104 Elever med fortsat bopælstilknytning til Albertslund Kommune/UU-Vestegnen og afgangsstatus fra skole i kommunen, som pt er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende ungdomsuddannelse / Gik ud af 9. klasse i: Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Albertslund l. skole Alb ungdomsskole Birkelundskolen Egelundskolen Herstedvester skole Herstedøster skole Holsbjergskolen Hyldagerskolen Roholmskolen Teglmoseskolen Vridsløselille skole

22 Gik ud af 9. klasse i: Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Albertslund l skole Albertslund ungdomsskole Albertslund ungecenter Birkelundskolen Egelundskolen Herstedvester Herstedøster skole Hyldagerskolen Vridsløselille skole Herstedlund skole Albertslund - 21 og 24 årige afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige

23 Albertslund - 21 og 24 årige igang og afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige Tal i tilknytning til graf s. 22 Albertslund I gang og afsluttet ungdomsuddannelse 21 årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent

24 Afsluttet udd. Afsluttet udd. 21 årige Afsluttet I alt Procent 24 årige Afsluttet I alt Procent Ballerup Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) Igang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviteter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total Forberedende aktiviteter: 24

25 Status Alder Anden undervisning Arbejde Kompetenceudviklende kurser Ophold i udlandet Praktik Produktionsskole Hovedtotal Total Midlertidig aktiviteter: Status Alder Total Offentlig forsørgelse 4?? Andet (orlov,sygdom,barsel, værnepligt) Under udredning/vejledning Hovedtotal Ovenstående begreber og underbetegnelser jf. ministeriets definitioner i relation til Ungepakke-2 Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr : Optællingen er genereret på grundlag af uddannelsesønsker fra i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning på kommunens skoler pr 15/3 uanset bopælskommune. Ballerup Kommune FTU Antal Procent Procent 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse( EGU-STU) Produktionsskole Andet Arbejde Ej Udfyldt FTU Total Uddannelsesstatus for fokus i Ballerup: Ballerup fokus Juni 2013 Status aug. Antal Procent Erhvervsuddannelse 9 21 Gymnasial uddannelse Produktionsskole/VUC

26 EGU/STU 2 5 Offentlig forsørgelse 5 12 Andet, orlov, arb. m.v. 2 5 Ej i gang/tilmeldt Gennemf. HF 2 5 Ialt Ballerup fokus Juni Status aug. Antal Procent Grundskole/specialskole 3 6 Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse EGU/STU 1 2 Produktionsskole/VUC 5 10 Andet, orlov, arb. m.v Ej i gang/tilmeldt 6 12 Ialt Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Ballerup -237 Nettofraflytning af unge med ungdomsuddannelse: 237 Elever med fortsat bopælstilknytning til Ballerup Kommune/UU-Vestegnen og afgangsstatus fra skole i kommunen, som pt er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende ungdomsuddannelse / Gik ud af 9. klasse i: Ballerup Ny Skole Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Kasperskolen Lautrupgårdskolen Lundbjergskolen Måløv Skole Ordblinde Inst. Rosenlundskolen Rugvænget skole Thomasskolen Østerhøjskolen Gik ud af

27 klasse i: Antal Elever Antal Elever Ballerup Ny Skole Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Kasperskolen samlet Lautrupgårdskolen Lundebjergskolen Måløv Skole Ordblinde Inst Rosenlundskolen Rugvænget Skole Thomasskolen Østerhøjskolen Hareskovens lilleskole Ballerup - 21 og 24 årige afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige 27

28 90 Ballerup - 21 og 24 årige igang og afsluttet ungdomsuddannelse d & årige årige Tal i tilknytning til graf s. 27 Ballerup I gang og afsluttet ungdomsuddannelse 21 årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent

29 Afsluttet uddannelse Afsluttet udd 21 årige Afsluttet I alt Procent 24 årige Afsluttet I alt Procent Glostrup Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) I gang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total

30 Forberedende aktiviteter: Status Alder Anden undervisning Arbejde Kompetenceudviklende kurser Ophold i udlandet Praktik Produktionsskole Hovedtotal Total Midlertidig aktiviteter: Status Alder Total Offentlig forsørgelse Andet (orlov,sygdom,barsel, værnepligt) Under udredning/vejledning Hovedtotal Ovenstående begreber og underbetegnelser jf. ministeriets definitioner i relation til Ungepakke-2 Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr med studiestart august Optællingen er genereret på grundlag af uddannelsesønsker fra i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning på kommunens skoler pr 15/3 uanset bopælskommune. Glostrup Kommune FTU Antal Procent Procent 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse( EGU-STU) Produktionsskole Andet Arbejde Ej Udfyldt FTU Total Uddannelsesstatus for fokus i Glostrup: 30

31 Glostrup fokus Juni 2013 Status aug. Antal Procent Erhvervsuddannelse 4 17 Gymnasial uddannelse 5 20 Prod.skole/VUC 3 13 EGU/STU 3 13 Andet, Off. For., arb. m.v. 2 8 Ej tilmeldt uddannelse 7 29 I alt Glostrup fokus Juni Status aug. Antal Procent Erhvervsuddannelse 7 50 Gymnasial uddannelse 3 21 Produktionsskole/VUC 1 8 Andet, orlov, arb. m.v. 0 0 EGU/STU 0 0 Ej tilm. Uddannelse 3 21 Ialt Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Glostrup +33 Nettotilflytning af unge med ungdomsuddannelse: 33 Elever med fortsat bopælstilknytning til Glostrup Kommune/UU-Vestegnen og afgangsstatus fra skole i kommunen, som pt er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende ungdomsuddannelse / Gik ud af 9. klasse i: Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Gik ud af 9. klasse i: Antal Elever Antal Elever

32 Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Glostrup - 21 og 24 årige afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige

33 90 Glostrup - 21 og 24 årige igang og afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige Tal i tilknytning til graf s. 32 Glostrup I gang og afsluttet ungdomsuddannelse 21 årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent

34 Afsluttet uddannelse Afsluttet udd. 21 årige Afsluttet I alt Procent 24 årige Afsluttet I alt Procent Høje-Taastrup Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) I gang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total Forberedende aktiviteter: 34

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status for 2013/2014 Endelig udgave opdateret 1.10.14 Udarbejdet ifb med Borgmestermøde d. 19.08.2014 Indholdsfortegnelse: UU-Vestegnens formelle grundlag

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status - / Udarbejdet i forbindelse med UU-Vestegnens borgmestermøde d. 13. juni Indholdsfortegnelse: UU-Vestegnens formelle grundlag s. 2 Grundydelse 1.08.15

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09.12 Borgmestermøde 24.09.2012

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09.12 Borgmestermøde 24.09.2012 1 Albertslund: s. 13 Ballerup: s. 16 Glostrup: s. 19 Høje-Taastrup:. s. 22 Rødovre: s. 25 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09.12 Borgmestermøde 24.09.2012 - Lovbekendtgørelse

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 15.10. 2010 Borgmestermøde 1.11.2010

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 15.10. 2010 Borgmestermøde 1.11.2010 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 15.10. 2010 Borgmestermøde 1.11.2010 Lovgrundlag: - Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21/06/10 Lov om vejledning til uddannelse og erhverv. - Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Lovgrundlag: - Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21/06/10 Lov om vejledning til uddannelse og erhverv. - Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. marts 2009 Borgmestermøde 10.03.09

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. marts 2009 Borgmestermøde 10.03.09 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. marts 2009 Borgmestermøde 10.03.09 Lovgrundlag: - Lovbekendtgørelse nr. 630 af 20/06/08 Lov om vejledning til uddannelse og erhverv. - Bekendtgørelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 13.09.17 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status - / Udarbejdet i forbindelse med UU-Vestegnens borgmestermøde d. 30. august Indholdsfortegnelse: UU-Vestegnens formelle grundlag. s. 2 Grundydelse

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09.2013 Borgmestermøde 23.09.2013 Albertslund:... s. 19 Ballerup:.. s. 22 Glostrup:.. s. 26 Høje-Taastrup:. s. 29 Rødovre: s. 33 - Lovbekendtgør

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010

Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Jagten på 95% Odense 22. nov. 2010 Samarbejde kommune, ungdomsuddannelser og UU Carsten Bøtker / UU-Vestegnen Albertslund * Ballerup * Glostrup * Høje-Taastrup * Rødovre www.uu-vestegnen.dk 1 Workshop?

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 - Bilag

Virksomhedsplan 2016 - Bilag Virksomhedsplan 2016 - Bilag Elever fra 9. klasse på Tvis Skole har undervisningsdag på den lokale virksomhed TMK, der producerer køkken, bad, bryggers og garderobeløsninger - oktober 2015 UU Nordvestjylland

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. august 2007 Borgmestermøde 28.08.07

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. august 2007 Borgmestermøde 28.08.07 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. august 2007 Borgmestermøde 28.08.07 UU-Vestegnen indledte sit virke den 1.8.05 og har således de forløbne to år haft det fulde ansvar som en

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan 1. KVARTAL 2014 efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse 1. KVARTAL 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014. Kvartalsrapporten

Læs mere

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen NOTAT Fællesadministrationen 05-12-2011 Procedurebeskrivelse for unge-koordineringsmøder mellem jobcentret (JC) og Ungdommens uddannelsesvejledning Vestegnen (UU) Baggrund Der er et stadigt stigende behov

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 26. april 2016 NOTAT Sagsbehandler: Peter Sønderby Nøgletal for Ungdommens Uddannelsesvejledning i Herning Kommune 2016 Med dette notat gives en kort gennemgang af

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 - Bilag

Virksomhedsplan 2012 - Bilag Virksomhedsplan 2012 - Bilag Når vejledningen foregår helt ud i skoven i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

9. og 10.klasse elevers valg af uddannelse pr & : 2016 Antal 2016 Procent 2015 Antal 2015 Procent

9. og 10.klasse elevers valg af uddannelse pr & : 2016 Antal 2016 Procent 2015 Antal 2015 Procent 06.04. Albertslund Kommune Antal Procent 2015 Antal 2015 Procent 10. klasse 146 33,3% 156 38,0% Erhvervsuddannelse 55 12,6% 58 14,0% Gymnasial uddannelse 192 43,8% 168 40,9% Brøndager 14 3,2% 14 3,4% Produktionsskole

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Statistik UU København

Statistik UU København Oktober Statistik UU København 2017 Kvartalsstatistik oktober 2017 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 87.900 unge mellem 15 og 24 år med afsluttet 9. klasse. Statistikken er opdelt i aldersgrupperne

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Lovmæssige grundlag...3 Ny lovbekendtgørelse af vejledningsloven...3 Fem nye bekendtgørelser...3 Overgang fra 9.

Læs mere

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.

Dette notat om udskolingen i 2012 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler. Udskolingen 202 0. Indledning Dette notat om udskolingen i 202 omfatter både kommunale og private skoler. I notatet er der især knyttet bemærkninger til de kommunale skoler.. Elevernes uddannelsessøgning

Læs mere

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015

Udkast til Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2014-2015 Udkast til Virksomhedsplan for -Center Sydfyn Juni 2014 Overordnet mål/ indsatsområde Centerrådet Konkretisering af indsatsområde. I takt med udviklingen af reformer, samt ændring i demografi, uddannelse

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2011 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15 24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 10 4. Tema: Bruger undersøgelse UU... 15 Unge

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne,

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne, 24-02-14 Vejledningsrelevante perspektiver i aftalen Steffen Jensen

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017

UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 UU GULDBORGSUND KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2017 1 INDLEDNING Denne kvartalsrapport er den første som udgives af UU Guldborgsund. Kvartalsrapporten er UU Guldborgsunds ønske om, at præsentere relevant data

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Kvartalsrapporten for 2. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Hjørrings målgruppe, som omfatter unge op til 25

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. På nationalt niveau arbejder man med

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? 1 Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 2016 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Køge Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Køge Kommune... 9 Uddannelsesparathed.... 17 Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt?

Indledning Hvordan står det til i Køge Bugt? Indhold Indledning... 3 Uddannelsesvalg 206 UUV Køge Bugt... 5 Uddannelsesvalg i Stevns Kommune... 6 Uddannelsesvalg på skoler i Stevns Kommune... 8 Uddannelsesparathed.... Uddannelsesparathedsvurdering...

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund Samarbejdsaftale mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund August 2017 INDLEDNING UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik December 2013 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: Vi er blevet opmærksomme på, at der har været en vis usikkerhed i forhold til, hvordan uddannelsesstatistikkerne

Læs mere

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune

Statistik for UU-Center Sydfyn Langeland Kommune Statistik September 2012 Statistik for Langeland Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Langeland Kommune og belyser de unges vej gennem uddannelsessystemet. Tallene

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Baggrund for evalueringen

Baggrund for evalueringen Indholdsfortegnelse Baggrund for evalueringen... 2 Evalueringens formål og evalueringsspørgsmålet... 2 Evalueringsmetode... 2 Målsætningerne for unges overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse og arbejdsmarked...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere