Ungdommens Uddannelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdommens Uddannelsesvejledning"

Transkript

1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status for / Udarbejdet i forbindelse med UU-Vestegnens borgmestermøde d Indholdsfortegnelse: UU-Vestegnens formelle grundlag s. 1 Love og bekendtgørelser s. 3 Antal & unge / til-fraflytning s. 3 Grundydelse s. 4 Økonomi. s. 5 Personale.. s. 6 Folkeskolen div. oplysninger/statistik s. 7 STU & KUU s. 9 Kommunesamarbejde & Tilkøb s. 10 Eksterne samarbejder s. 11 Samarbejde med Region Hovedstaden s. 13 Særlige aftaler med kommunen s. 15 Brugerundersøgelse v/ UVM s. 16 Uddannelsesstatistik & Profilmodel s. 18 Statistiske oplysninger: Albertslund:... s. 19 Ballerup:. s. 24 Glostrup: s. 29 Høje-Taastrup:. s. 34 Rødovre: s. 39 1

2 Ungdommens Uddannelsesvejlednings formelle grundlag: Lov om Vejledning om uddannelse og erhverv: Alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg : Fra gælder, at den indledende uddannelsesvejledning vil blive udført som kollektiv vejledning og information tilrettelagt for alle. Det betyder, at den individuelt tilrettelagt uddannelsesvejledning samt gruppevejledning alene vil blive tilbudt, der ikke er vurderet uddannelsesparate. UU har fremover ansvar for, at, der ikke er vurderet uddannelsesparat, får udviklet en uddannelsesplan og bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparathedsvurderingen skal indledningsvis bedømmes af skolen, som fremsender denne via optagelse.dk til Ungdommens Uddannelsesvejledning, der efterfølgendes skal foretage den endelige uddannelsesparathedsvurdering. Forældre til uddannelsesparate, samt eleven selv, har fremover ansvaret for, at der bliver udarbejdet en uddannelsesplan og at de bliver tilmeldt en ungdomsuddannelse. Den øgede fokusering på unge med beskedne uddannelsesforudsætninger ( ikke uddannelsesparate ) forudsætter, at, der er vurderet uddannelsesparate, fremover skal henvises til Undervisningsministeriets vejledningsportal UG.dk og E- Vejledningskontoret. Fokus, jf. lov om vejledning 4: Uddannelsesvejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. En særlig vejledningsindsats iværksættes på baggrund af en vurdering af den unges forhold og forudsætninger, herunder fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, utilstrækkelige skolekundskaber, uregelmæssigt fremmøde, misbrug af rusmidler, isolation eller anden adfærd, der udspringer af faglige, personlige og/elle sociale forhold. Nationale Mål: (uddrag) Vejledning skal være til gavn for den enkelte og samfundet. Frafald og omvalg skal begrænses mest muligt. Vejledningen skal udføres af personer, der er sektor- og institutionsuafhængige. Vejledningen skal målrettes børn og unge med særlig behov for vejledning. UU-Vestegnen lægger vægt på, at der sættes fokus på børn og unge: med en etnisk minoritetsbaggrund med en vanskelig social baggrund med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser med behov for særlig støtte og vejledning der gentagne gange falder fra i ungdomsuddannelserne UU-Vestegnen indledte sit virke den og har de forløbne år haft ansvar for al uddannelsesvejledning (gennemførsels- og overgangsvejledning) i grundskolens kl. Ca fordelt på 55 skoler, herunder 4 specialskoler og 14 privatskoler. Fra har UU-Vestegnen optaget yderligere 3 skoler: Talent:10 Ballerup, Ballerup Privatskole, Tåstrup Privatskole 2

3 Love og bekendtgørelser: Lov: Nr.634 af 16/06/14 Lovbekendtgørelse: Nr. 995 af 12/09/14 Bekendtgørelse: Nr. 837 af 30/06/14 Bekendtgørelse: Nr. 838 af 30/06/14 Bekendtgørelse: nr. 839 af 30/06/14 Bekendtgørelse: Nr. 840 af 30/06/14 Bekendtgørelse: Nr. 974 af 06/06/07 Bekendtgørelse: nr. 845 af 06/07/10 Lov: Nr. 631 af 06/06/14 Lov om ændring af eud, vejledning til uddannelse, pligt til uddannelse Bekendtgørelse om lov om vejledning om uddan. og erhverv Bekendtgørelse om pligt til uddannelse Bekendtgørelse om brobygning og introduktion Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering Bekendtgørelse om vejledning om valg af uddan. og erhverv Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Statens erstatningsordn for deltagere i praktisk erhvervsorientering Lov om kombineret ungdomsuddannelse Bekendtgørelse: 1192 af 12/11/14 Bekendtgørelse om betinget optagelse på erhvervsuddannelserne Antal og unge der er omfattes af UU-Vestegnens ydelser: Kommunestatus # kl år Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre I alt # Elever der er indskrevet i folke-, privat- og specialskole, herunder fra andre kommuner Indbyggere i faktiske tal Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taa Rødovre

4 Grundydelse pr : UU-Vestegnens grundydelse er gældende for alle 5 kommuner og danner grundlag for en ensartet og kvalitetssikret ydelse gældende for alle kommuner. Grundydelseskataloget er tilgængeligt på UU-Vestegnens web-portal: Tidlig indsats i folkeskolen begyndende i 7. klasse målrettet, som skønnes ikke uden en særlig vejledningsindsats at ville være i stand til eller motiverede for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Kollektiv og individuel uddannelsesvejledning af i kl. Foreløbig uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl. Uddannelsesparathedsvurdering af der udskoles fra 9. eller 10. klasse Obligatoriske introduktionskurser for alle i 8. klasse på min. 2 uddannelsessteder gym og Eud. Brobygning. Obligatorisk for i 9. klasse, som ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. klasse. Brobygning i 10. klasse. Op til 6 uger på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Undervisning og tilrettelægning af uddannelse & job i folkeskolen Mentorer. Tilbyde udsatte unge i 9. kl/10. kl en mentor, der skal sikre dem kontakt og en god overgang til de gymnasiale og erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Opsøgende indsats til og med 24 år. Vejledningsindsats over for den enkelte unge, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Uddannelsespligt for unge i alderen år Forældreinddragelse. Inddragelse og orientering om vejledning og vejledningsaktiviteter når eleven/den unge endnu ikke er fyldt 18 år. Vurderingskompetence vedr. optagelse på en produktionsskole. Målgruppevurdering og vejledning ifb med Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) Obligatoriske møder med ungdomsuddannelserne vedr. nes udbytte af undervisningen i folkeskolen. 3 årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)-. Information, vejledning, indstilling til kommunen, udarbejdelse af uddannelsesplaner samt opfølgning min. 1 gang årligt, udstedelse af kompetencebeviser. Monitorere unge i alderen 16 til og med 24 år, herunder en opsøgende vejledningsforpligtigelse overfor unge uden ungdomsuddannelse. Sommerskole ifb. med betinget optagelse på Eud 4

5 Økonomi: Økonomi og fordeling af udgifter i UU-Vestegnen sammenlignet med UU-Sektoren i DK Budget inkl. særlige tilkøb UU-Vestegnen UU- Sektoren * Kr. Andel Andel Løn ,9 83,8 Husleje ,6 1,1 It og telefon ,5 1,4 Kørsel ,8 1,3 Uddannelse ,5 1,0 Vejledningsadministrative syst ,7 3,9 Øvrige indkøb ,5 2,1 Andet ,6 5,3 Total inkl. kommunale tilkøb og eksterne projekter (Region & UVM *Kilde vedr. UU sektor: Boston Consulting Group/Moderniseringsstyrelsen 2013 Kommunale tilkøb af specifikke opgaver samt div. projekter for Region H: kr. Særlige tilkøb af årsværk for specifikke ydelser pr. 1. august : Tilkøb: Årsværk/tim Opgaver Albertslund 0,84 5 tm./uge 850 tm. 1,0 Ballerup 1,0 1,1 1,0 0,47 Glostrup 0,34 0,5 Ekstraordinær vejledning til på Alb. Ungecenter Vejledningsbaseret undervisningsforløb. Introduktion til uddannelse & job undervisning Vejledning og visitering i særlig UP klasse EGU vejledning og administration Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi indtil 29 år Ekstra tid til vejledning på den enkelte skole EGU, PAU samt delvis administration Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi Særlig indsats: Unge-2 projekt, Ordblinde Ins.,Kasperskolen EGU & PAU vejledning & adm. Særlig vejledning af unge i aktivering i jobcenterregi indtil 29 år Høje-Taa 0 Ingen tilkøb Rødovre 5 tm./uge Jobcenter: vejledning af unge med uddannelsespålæg indtil 29 år Andet Flere projekter fra Region Hovedstaden Forældrerollemodeller - integrationsministeriet 5

6 Personale: Der er pt. ansat 29 uddannelsesvejledere. Heraf 5 til varetagelse af specifikke kommunale tilkøbsydelser samt eksterne projekter. 3 administrative medarbejdere. 1 kontorelev ansat pr Centerleder og souschef 11 uddannelsesvejledere har anden uddannelses- og erfaringsbaggrund end læreruddannelse (socialrådgiver, kriminolog, erhvervsuddannelse, handelsskole, produktionsskole, AF/Jobcenter, anden uddannelsesinstitution, socialforvaltning). 24 vejledere har vejlederuddannelse. 4 medarbejdere er i gang med en vejlederuddannelse. Ressourceforbrug ift. arbejdsopgaver / estimeret årsværk (grundydelse og tilkøb): Grundskole klasse 11 Specialundervisning + STU 6 Unge 12 Administration inkl. elev 4 Ledelse 2 Antal medarbejdere 35 Sygefraværsstatistik: 6

7 Statistiske Oplysninger 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 - Folkeskolen: Sygefravær i perioden til Gennemsnit: 1,5 1,3 1,6 2,5 1,0 1,0 1,3 0,1 1,0 1,3 3,3 2,1 1,5 Praktikformidling: UU-Vestegnen har i skoleåret - i samarbejde med det lokale erhvervsliv formidlet i alt 2005 erhvervs-og arbejdspraktikker for skole, fordelt således: Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taa Rødovre Fokus i 9. og 10. klasse: I erkendelse af, at mange uddannelsesparate unge ikke møder op ved studiestart eller falder fra umiddelbart efter starten, har UU-Vestegnen de seneste fem år i særlig grad overvåget unge med beskedne kompetencer i perioden som kunne tænkes at være omfattet af denne problemstilling. En fokuselev er defineret som en elev i 9. eller 10. klasse, hvor UU, skole, elev og forældre skønner, at den unge er uafklaret i sit uddannelsesvalg eller har andre sociale eller personlige vanskeligheder, som kan have indflydelse på den unges muligheder for at kunne blive fastholdt i et uddannelsesforløb. Bemærk: Et forløb for en fokuselev har samme formål som et mentorforløb Antal fokus i 9. & 10. kl. pr & : Kommune Antal Antal Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Total Mentorforløb i overgang til Eud for i 9. & 10.kl.: Kommune Antal Albertslund 5 Ballerup 18 Glostrup 3 7

8 Høje-Taastrup 11 Rødovre 3 Total var i omfattet af et intensivt mentorforløb i overgangen til en erhvervsuddannelse. Bemærk: Et mentorforløb har samme formål som et forløb for en fokuselev. Under 4 i snit i 8. kl. / første standspunktskarakter dec. : Fra er alle i 8. klasse omfattet af en foreløbig uddannelsesparathedsvurdering. Elever under 4 i snit og med manglende personlige og sociale forudsætninger vil blive erklæret foreløbigt ikke uddannelsesparate. Eleverne vil efterfølgende modtage en særlig og individuel vejlednings- og skoleindsats med henblik på en optimering af den enkeltes uddannelsespotentialer. Eleverne vil løbende blive vurderet med henblik på en evt. statusopdatering fra Ikke uddannelsespart til uddannelsesparat eller modsat. 8.klasse - dec. Antal Pct. Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Ikke uddannelsesparate unge i 9. og 10. kl. pr : Kommune Antal Albertslund 51 Ballerup 11 Glostrup 4 Høje-Taastrup 37 Rødovre 32 Total UU-Vestegnen 135 Fordeling: 95 gymnasial / 40 Eud. Ca. 40 er efter 2. opinion blevet optaget. Alle øvrige er blevet optaget på deres 2. prioriterede uddannelsesønske eller indskrevet i 10. kl. eller produktionsskole med henblik på en optimering af uddannelsesforudsætningerne. Under 02 i mat. og/eller dansk ved FSA & 10.kl. Folkeskolens Afgangsprøve juni : Med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft 1. august, er der indført adgangskrav som en betingelse for en optagelse på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det er en forudsætning fremover, at eleven har 2 eller derover i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Nedenstående angiver det samlede (uanset uddannelsesønske), der har fået under 02 i dansk eller matematik - eller både og - til folkeskolens afgangsprøver. Og har modtaget undervisning i den kommunale folkeskole. Kommuner 9.kl. 10.kl. Albertslund Ballerup 35 3 Glostrup 10 5 Høje-Taastrup Rødovre af 1649 i 9.kl. var ikke registreret med prøvekarakterer indlæst. 37 af 549 i 10.kl. var ikke registreret med prøvekarakterer indlæst. 8

9 Vedr. unge år der er omfattet af pligt til uddannelse : Unge i alderen år, der ikke responderer på UU-Vestegnens gentagne henvendelser og personlige opsøgninger, eller i sager, hvor forældrene ikke ønsker et samarbejde med UU vedr. uddannelsespligten, vil jf. Lov om vejledning vil blive indberettet til kommunen. For alle kommuner gælder, at der i fællesskab (UU & kommunen) bliver taget hånd om hver enkelt sag. Antal indberetninger i perioden : Kommune Antal Albertslund 8 Ballerup 15 Glostrup 0 Høje-Taastrup 8 Rødovre 6 Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse -STU for udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov: Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov (psykisk handikappede, svært bevægelseshæmmede, multihandikappede, autister, unge med ADHD, unge med psykiske lidelser samt unge med hjerneskade) har siden 1.august 2007 haft retskrav på en treårig ungdomsuddannelse. Den 3 årige ungdomsuddannelse retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse ej heller med specialpædagogisk støtte, herunder EGU. Det forudsættes, at ungdommens Uddannelsesvejledning foretager en vurdering af, om den unge har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse evt. med specialpædagogisk støtte. Uddannelsesforløbene bliver typisk iværksat på Maglemosen, Center for Autisme og TV-Glad, HKI, Grennesminde, div. efterskoler samt Glostrup og Ballerup produktionsskoler. STU Status fordelt på 3 årgange pr : Nedenstående dækker let af unge med folkeregisteradresse i kommunen. Unge, der er anbragt i et integreret STU tilbud med ophold i en anden kommune, er omfattet af UU-Vestegnens vejledningsansvar Albertslund: Ballerup: Glostrup: Høje-Taastrup: Rødovre: 23 unge 35 unge. 20 unge 47 unge 43 unge. Kombineret Ungdomsuddannelse KUU: 9

10 Den kombinerede ungdomsuddannelse trådte i kraft 1.08., som et tilbud til unge til og med 24 år - der ikke umiddelbart kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. UU-Vestegnen er i udbudsområde med UU-CenterSyd og disponerer over 104 pladser/år.(for indeværende år 52 pladser). CPH-West er godkendt som ansvarlig tovholderorganisation i et konsortium med regionens produktionshøjskoler, der er uddannelsessted for de respektive uddannelsestilbud. Uddannelsen er toårig og retter sig mod en beskæftigelse på arbejdsmarkedet med titlen erhvervsassistent. Status den 1.08.: Albertslund: Ballerup: Glostrup: Høje-Taastrup: Rødovre: 7 unge 4 unge. 0 unge 20 unge 4 unge. Særlige aftaler - Kommunesamarbejde Uddannelsesparathedsvurdering - Kurser for lærere i klasse: På initiativ af UU-Vestegnens bestyrelse var UU-Vestegnen okt. - vært for en workshop i alle fem kommuner med henblik på en introduktion til begrebet uddannelsesparathedsvurdering, der siden har været en opgave, som indledningsvis skal udføres af skolens ledelse. Albertslund: 19 deltagere Ballerup: 33 deltagere Glostrup: 16 deltagere Høje-Taa: 49 deltagere Rødovre: 20 deltagere Kurserne vil blive udbudt og gentaget for nye lærere i kl. i juni og august/sept.. Kurser for lærere, pædagoger og jobcentermedarbejdere: UU-Vestegnen har været initiativtager og vært for 3 kurser i sept. om uddannelsesvejledning og uddannelsessystemet med i alt 121 deltagere. Sommerskole Betinget optagelse på EUD: Høje-Taastrup var i juli vært for et forsøg bevilget af UVM målrettet, som ved folkeskolens afgangsprøver ikke havde bestået adgangskravet for optagelse på en erhvervsuddannelse pr. august. Eleverne modtog to ugers intensiv undervisning på HTK ungdomsskole i dansk og matematik, der efterfølgende skulle følges op af en optagelsesprøve d. 7. og 8. august. 40 Estimat/bevilling 22 Tilmeldte Alb:3/Bal:2/Glo:2/HTK:1/Rød:3 (11 fra 7 andre kommuner) 18 Fremmødte 9 Bestod prøven Alb:1/Bal:1/Glo:1/HTK:0/Rød:1 Forælder- og elevarrangementer i udsatte boligområder: UU-Vestegnen var i samarbejde med HTK vært for tre særligt tilrettelagte vejledningsarrangementer på Charlotteager, Gadehave og Tåstrupgård skoler. Arrangementet var fortrinsvis målrettet forældre og med anden national oprindelse. 10

11 Der deltog 140 forældre og. Heraf langt de fleste på Charlotteskolen. UU-Vestegnens ledelse deltager som et ligeværdigt medlem i alle 5 kommuners arbejdsgrupper i forbindelse med en udvikling af de kommunale ungestartegier, herunder de kommunale ungeenheder/afsnit. UU-Vestegnens vejledere samarbejder og er i daglig kontakt med kommunernes Børne- og familieafdelinger, PPR, SSP, klubber, jobcentre m.fl. UU-Vestegnen deltager tillige i de respektive kommuners team vedr. : - Overgang fra barn til voksen - Partnerskabsaftale med KTS og Dansk Byggeri (Høje-Taa & Rødovre) - Særlige indsatser for udsatte unge Jobcentre: UU-Vestegnen har medarbejdere udstationeret på alle jobcentre, hvor vejlederen betjener unge uden ungdomsuddannelse, herunder unge med uddannelsespålæg. UU-Vestegnens ledelse afholder jævnligt møder med jobcentercheferne for en afstemning af opgaven, herunder rationaler for en udvikling af et samarbejde på tværs af sektorer i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft UU-Vestegnen deltager desuden i div. kommunale arbejdsgrupper i forbindelse med den lokale udvikling af ungeteam/ungeenheder. Samarbejde med eksterne interessenter og aktører Samarbejde med ungdomsuddannelserne: I bestræbelserne på at udvikle et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne har der siden august 2005 været afholdt kvartalsvise møder og været iværksat en række fælles aktiviteter med deltagelse af ledere og vejledere fra Kongsholm Gym., Rødovre G, Høje-Taastrup G, Borupgård G, VUC-Vestegnen, TEC Ballerup, KTS Rødovre & Glostrup, CPH West samt produktionsskolerne i Glostrup, Ballerup og Greve/Taastrup. Der er på den baggrund indgået en skriftlig aftale med alle gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler samt produktionsskoler vedr. frafald og fastholdelse samt iværksættelse af erhvervsintroducerende kursusaktiviteter for i folkeskolen. UU-Vestegnen kan således som en del af samarbejdet - tilbyde alle i klasse (herunder specialskole- og specialklassene) en række erhvervsintroducerende aktiviteter i et autentisk uddannelsesmiljø på de respektive erhvervsuddannelser. Samarbejdet indebærer tillige, at der løbende bliver afholdt særlige introduktions- og brobygnings forløb på erhvervsuddannelserne for unge i klasse, der ikke er uddannelsesparate. Samarbejde om fastholdelse af de marginaliserede unge i uddannelse: Aftalen indebærer, at alle uddannelsesinstitutioner (gymnasier, EUD, VUC, Produktionsskoler m.fl) underretter UU-Vestegnen, hvis de unge ikke er mødt op til studiestart, falder fra eller er i risiko for at falde fra. Uddannelsesinstitutionerne skal inden for 5 arbejdsdage underrette UU-Vestegnen, der efterfølgende er forpligtet til at foretage en øjeblikkelig opsøgende indsats, i forventning om, at de unge omgående møder op på uddannelsesstedet eller bliver koblet til en anden uddannelse. Da der forsat er tale om et højt frafald, er der på initiativ af UU-Vestegnen udarbejdet en Samarbejdsaftale med de tekniske- og merkantile skoler, der konkret præciserer en ny og fremrykket procedure for en særlig indsats over for unge, som er i risiko for at falde fra, således at uddannelsesinstitutionen fremover forpligter sig til at tage kontakt til UU- Vestegnen allerede ved første fraværsbrev, og ikke først når den unge er meldt ud. UU-Vestegnen forpligter sig til intensivt at følge x unge, der forinden er blevet betegnet som fokus i koblingen og overgangen til uddannelse i perioden I fald uddannelsesinstitutionen retter henvendelse til UU vedr. en ung, forpligter UU- Vestegnen sig til efterfølgende at tage personlig kontakt til den unge for en hurtig 11

12 tilbagevenden til uddannelsen, evt. valg af anden uddannelse eller tilknytning til en uddannelsesforberedende aktivitet. Om nødvendigt at tage kontakt til kommunen eller andre myndigheder for at iværksætte støtteforanstaltninger. Samarbejde med produktionsskolerne: Siden 1. januar 2005 har Ungdommens Uddannelsesvejledning haft til opgave at foretage en institutionsuafhængig målgruppevurdering af, der søger om optagelse på en produktionsskole. Det forudsættes, at den unge er 16 år, eller har færdiggjort 9.kl. og ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Produktionsskole i UU-Vestegnens regi: Bemærk: - Antallet af produktionsskole- er ikke identisk med års. - Antallet af produktionsskole- er ikke identisk med produktionsskole - vurderinger foretaget af UU-Vestegnen. Kommune Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Rollemodeller: Unge: UU-Vestegen har i samarbejde med erhvervsskolerne og UU-Syd og Nord etableret et rollemodelkorps bestående af unge, der er i gang med en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. I den forløbne periode har rollemodelkorpset deltaget i over 25 arrangementer på regionens folkeskoler og uddannelsesinstitutioner. På foranledning af UVM er der blevet oprettet et forældrerollemodelkorps med 5-7 forældre med en anden etnisk baggrund end dansk. Korpset er et tilbud som forældrearrangement på alle skoler og kommuner. UU-Vestegens uddannelsesmesse: UU-Vestegnen har hvert år i nov. afholdt en uddannelsesmesse for samtlige 5 kommuners 9. og 10. klasses. Uddannelsesmessen arrangeres i samarbejde med de lokale afdelinger af CPH-West, TEC, KTS, Social- og Sundhedsskolen, Hotel & Restaurantskolen, Roskilde Tekniske skole, produktionsskolerne samt Kongsholm, Borupgård, Rødovre, Høje-Taastrup Gymnasium m.fl. Evalueringen fra såvel, forældre som uddannelsesaktører er positiv p.g.a. sin lokale forankring, da det angives, at en lokal uddannelsesmesse har den ønskede effekt i forhold til rekruttering af med Vestegnsbaggrund i 9. og 10. klasse i nov har besøgt den fælles uddannelsesmesse. Messen blev desuden besøgt af ca. 300 forældre. Der afholdes hvert år i sept. måned en uddannelsesmesse for Unge med særlige behov Ud i femtiden i Roskilde og arrangeres i samarbejde med andre UUer på Sjælland sept. afholdt UU-Vestegnen en uddannelsesmesse/uddannelsesevent (JOB-8) for alle i 8. klasse i samarbejde med de regionale erhvervsuddannelser. Eventen havde alene fokus på EUD. Der deltog 55 8.klasser med ialt Samarbejde med virksomheder og arbejdsmarkedets parter: UU-Vestegnens samarbejde med de lokale virksomheder har til dato båret præg af enkeltstående aftaler, i særdeleshed i forbindelse med nes praktikordninger og indgåelse af uddannelsesaftaler for enkelte unge. Såvel Undervisningsministeriet som arbejdsmarkedets parter har via KL meddelt, at alle landets UU ere skal prioritere, at der etableres et lokalt samarbejde. UU-Vestegnens 12

13 bestyrelse har tilkendegivet, at denne forpligtelse er opfyldt og varetages af de kommunale jobcentres kontakter med virksomheder og organisationer. I bestræbelserne på at udvikle samarbejdet med firmaer og virksomheder har UU-Vestegnen projektansat en virksomhedsformidler, der har til opgave at knytte kontakt og lave samarbejdsaftaler med lokale virksomheder samt skaffe praktikpladser til såvel i erhvervspraktik samt med et EUD-grundforløb. Samarbejde med Undervisningsministeriet: På opfordring af Undervisningsministeriet deltager UU-Vestegen i to udviklingsarbejder i værksat i tilknytning de ændringer, der er glædende fra i lov om vejledning. Udviklingsarbejde har flg. temaer: - Uddannelse & Job jvf. Folkeskoleloven 7 stk.3 - Gruppevejledning UU-Vestegnen har ydet en betydelig indsats og har i den forbindelse modtaget anerkendelse da begge vore indlæg i betydeligt omfang - er medtaget i publikationer, som for nuværende er at finde på relevante digitale medier. Gennem de seneste 3 år har UU-Vestegnen i samarbejde med Region Hovedstaden deltaget i en række projekter. Samarbejde med Region Hovedstaden: Klædt på til en erhvervsuddannelse. Projektet har nu kørt i 3 år, og de foreløbige resultater blev fremlagt på en stor temadag i Brøndbyhallen i maj måned. Her var også de ikke-deltagende kommuner inviteret med til at blive inspireret ift at få kendskab til metoder, der kan være med til at motivere de unge mennesker til at søge en EUD uddannelse. De deltagende folkeskoler fremlagde eksempler på, hvordan det er muligt på det helt praktiske plan at søge at motivere unge mennesker til at søge et alternativt uddannelsesønske fremfor at tage gymnasie-vejen. Et andet resultat af dette samarbejde har været etablering af rolle-model-korpset bestående af unge, som går på en erhvervsuddannelse, og som så kommer ud på folkeskolerne og fortæller om, hvorfor de har valgt EUD-vejen og går i dialog med de unge omkring valg af ungdomsuddannelse. Derudover har været afviklet et par temadage, hvortil udskolingslærere, undervisere fra erhvervsuddannelserne og UU vejledere har drøftet, hvad der kan gøres af tiltag ift at udvide hinandens kendskab til, hvordan der arbejdes/undervises/vejledes, således at der skabes basis for en fælles indsats ift at få flere unge til at vælge EUD vejen. Endelig har der været afviklet en temadag med fokus på, hvordan forældrene kan blive mere involveret i processen med at være med til at udvide de unges horisont og udbrede kendskabet til EUD uddannelserne. Ligeledes er der blevet udviklet et undervisningsmateriale SevenJob, målrettet 7. klasserne, som giver gode ideer til, hvordan man i 7. klasse i samarbejde med private virksomheder kan inspirere de unge til at vælge job og uddannelse ift erhvervslivet. Klædt på... afsluttes sommeren, hvor der vil blive indkaldt til en afslutnings- og inspirationskonference, ligesom der vil blive publiceret et inspirationskatalog, hvor der vil være en lang række forslag til, hvordan man kan klæde de unge på til at starte på en erhvervsuddannelse. 13

14 30 Tilmelding til erhvervsuddannelser Elever der forlader grundskolen efter 9. og 10. kl Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre 10 Landsplan Et andet projekt er Upgrade, som tog sin begyndelse efteråret, hvor unge efter en screening tilbydes turbo-forløb i Dansk og Matematik ift at kunne opnå de nødvendige niveauer indenfor disse to fag som betingelse for at blive optage på en erhvervsuddannelse. Forløb nr. 2 blev startet i januar, og UU har indgået i et tæt samarbejde med jobcenteret i Høje Taastrup omkring visitering af unge til forløbene, ligesom det er lykkedes at få såvel jobcenter Albertslund som jobcenter Rødovre til at indgå i pilotprojekterne fra foråret. 1. forløb var et 7-ugers forløb, hvorimod forløbet i foråret og fremover vil være 14 ugers forløb, hvor de unge ender med at aflægge eksamen i AVU Dansk og AVU Matematik, og i løbet af forløbet går fra at være på kontanthjælp til at modtage SU Støtte. Upgrade afvikles i et tæt samarbejde mellem VUC Vestegnen, som står for undervisningen i Dansk og Matematik, og så UU Vestegnen der står for en intensiv vejledning samt brobygnings-aktiviteter ift de unges videre færd på erhvervsskolerne. Forløbene bliver i en foreløbig følgeforskningsrapport fra KORA bedømt som værende meget perspektivrige, og alene det, at de unge gennemfører og afslutter med AVU er godt. 14

15 UU-Vestegnens specifikke og bilaterale aftaler med kommunerne (projekter, arbejdsgrupper, tilkøb) Albertslund: EGU vejledning og EGU - administration Ekstraordinær indsats til ungdomsskolens heltidsafdeling. Temaundervisning i grundskolen i forbindelse med fokus på EUD & Uddannelse & Job). Særlig vejledningsindsats i forbindelse med uddannelsesparathedsklasse Klædt på til Erhvervsuddannelse & Young Skills i samarbejde med Region Hovedstaden og Roskilde Tekniske Skole. Jobcenter: Upgrade undervisning og vejledning af unge med uddannelsespålæg i samarbejde med Region Hovedstaden, KVUC og HTK jobcenter. Særlig indsats til unge på kontanthjælp med uddannelsespålæg op til 29 år Albertslund Uddannelsesforum, Tværgående ungeindsats & Ungeforum Ballerup: Vejledning i grundskolen Koordinator ifb med 0-25 årsudvalget Ballerup Uddannelsesforum Jobcenter Særlig indsats til unge på kontanthjælp med uddannelsespålæg. Undervisning og vejledning af unge i aktivering EGU visitering, vejledning og administration PAU visitering og vejledning Rehabiliteringsteam 15

16 Glostrup: Jobcenter: Særlig indsats til unge på kontanthjælp med uddannelsespålæg op til 29 år EGU/PAU visitering og vejledning Netværksgruppe vedr. overgang fra barn til voksen Unge- og uddannelsesenheden Rehabiliteringsteam Høje Taastrup: Jobcenter: Partnerskabsaftale med HTK, DI, KTS, RTS og UU-V Upgrade undervisning og vejledning af unge med uddannelsespålæg i samarbejde med Region Hovedstaden, KVUC og HTK jobcenter, Albertslund & Rødovre. Job med uddannelsesperspektiv i samarbejde Region H, Albertslund og Rødovre Rødovre: Jobcenter: Flere unge i Uddannelse Job med uddannelsesperspektiv i samarbejde Region H Vejledning af unge med uddannelsespålæg op til 29 år Evaluering/Undersøgelse Undervisningsministeriet Brugerundersøgelse Undervisningsministeriets Vejledningskontor maj Undersøgelsen er afgrænset til at omfatte i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse på folkeskoler og er gennemført i marts og april på alle folkeskoler, privatskoler, ungdomsskoler, hvor UU varetager vejledningen. Sammenfatning: Den gennemsnitlige benchmarkingscore for spørgsmålet: Hvor meget synes du, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.? Score: 65,2 - For 2013-undersøgelsen var den 66,3. UU-vejledningen hjulpet mig: Alle -53 UUer: 65,2 UU - Vestegnen 65,2 UU Kbh 63,7 UU Nord 61,2 Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. kl.? Alle - 53 UUer: 90 UU Vestegnen 91 UU Kbh 89 UU Nord 91 Hvad angår 9. klasse s deltagelse i vejledningsaktiviteterne, fordeler aktiviteterne sig som følger: 16

17 88 har lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 83 har haft en personlig samtale med UU-vejleder 79 har deltaget i introduktionskurser 81 har deltaget i aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 74 har brugt informationssøgning. Hvad angår i 10. klasse fordeler deltagelsen i aktiviteter sig som følger: 94 har deltaget i brobygning på ungdomsuddannelse 93 har haft en personlig samtale med UU-vejleder 89 har lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 80 har brugt informationssøgning 72 har deltaget i introduktionskurser. For i specialklasse fordeler deltagelsen i aktiviteter sig som følger: 93 af ne har haft en personlig samtale med UU-vejleder 92 har lavet en uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder. 71 har været i brobygning på en ungdomsuddannelse, 68 har deltaget i aktivitet med UU-vejleder for hele klassen 54 har været på introduktionskurser. Vedr. 9.kl. og nes udbytte af vejledningsaktiviteterne er det nedenstående aktiviteter, der relativt set har hjulpet ne mest: 76 åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse 72 brobygning på ungdomsuddannelse 66 erhvervspraktik Vedr. 10. klasse angiver ne, at det er nedenstående, der relativt set har hjulpet dem mest: 73 brobygning på ungdomsuddannelse 66 personlig samtale med UU-vejleder 67 har lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 67 erhvervspraktik Erhvervspraktik er ny på listen i forhold til 2013-undersøgelsen. Elever i specialklasse har anført, er det er følgende tre aktiviteter, som relativt set har hjulpet dem mest: 77 lavet uddannelsesplan sammen med en UU-vejleder 76 erhvervspraktik 74 personlig samtale med UU-vejleder Blandt med behov for at tale med en UU-vejleder svarede 83, at de havde fået den vejledning, de havde brug for. I forhold til hvem de unge mener har hjulpet dem med uddannelsesvalget svarer: 78 af ne, at familien har hjulpet dem meget eller noget 51 siger UU-vejlederen 33 peger på venner eller kæreste 29 siger læreren 9 angiver, at evejledning har hjulpet meget eller noget. I forhold til at skulle træffe deres uddannelsesvalg er det vigtig eller meget vigtigt at: 83 har hørt godt om uddannelsesstedet. 82 angav at skulle være sikre på, at kunne klare uddannelsen 75 lagde vægt på hvilket job uddannelsen fører til. 17

18 25 angiver, at uddannelsesstedets beliggenhed havde betydning 29 anfører, at det er vigtigt at kende andre, der skal begynde samme uddan. sted 27 af alle adspurgte kender evejledning. Blandt de, der kender e-vejledning, har 11 kontaktet evejledning Statistiske oplysninger vedr. de unges uddannelsesmæssige forankring Gennemsnit for 9 årgange / år i pct. gældende d Den for alderen forventede uddannelsesmæssige adfærd Figuren viser (kommunevis) procentdelen af unge i grundskoleforløb,- med igangværende eller færdiggjort ungdomsuddannelse samt i div. kompetence- og erhvervsforberedende aktiviteter. Statistik for alle 5 kommuner for perioden: Alder årige / / / / / / / / / / /10 15/04 Albertslund Ballerup Glostrup Høje-Taastrup Rødovre Ovenstående statistikmateriale er genereret på grundlag af UU-Vestegnens database UV-Data, der bl.a. modtager sine data fra Undervisningsministeriets ungedatabase. Den lodrette markering angiver, at sammentælling fremover er for samtlige 9 årgange. 18

19 PROFILMODELLEN: Jvf. Børne- og Undervisningsministeriet / UNI-C Udgivet UNI-C Statistik & Analyse PROFILMODELLEN Mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere Albertslund 79,20 80,50 83, Ballerup 81,40 82,70 85, Glostrup 82,10 83,20 87, Høje Taastrup 80,30 82,90 83, Rødovre 80,80 80,30 82, Landsplan 84,00 85,30 87,40 89,60 92, "Profilmodellen 2013 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den unge går i 9. klasse." En ungdomsårgang er her defineret som de unge, som afslutter 9. klasse det samme år. Modellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. Profilmodellens resultater for mindre kommuner vil være behæftet med større usikerhed end for store. Albertslund Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) Igang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total Forberedende aktiviteter: Status Alder Anden undervisning Arbejde Total

20 Kompetenceudviklende kurser Ophold i udlandet Praktik Produktionsskole Hovedtotal Midlertidig aktiviteter: Status Alder Total Offentlig forsørgelse Andet (orlov, sygdom, barsel, værnepligt) Under udredning/vejledning Hovedtotal Ovenstående begreber og underbetegnelser jf. ministeriets definitioner i relation til Ungepakke-2 Tilmelding til ungdomsuddannelse pr & : Optællingen er genereret på grundlag af uddannelsesønsker fra i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning på kommunens skoler pr 15/3 uanset bopælskommune. Albertslund Kommune FTU Antal Procent Procent 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse( EGU-STU) Produktionsskole Andet Arbejde Ej Udfyldt FTU Total Uddannelsesstatus for fokus i Albertslund: Albertslund fokus Juni 2013 Status aug. Antal Procent Grundskole/specialskole 1 2 Erhvervsuddannelse 9 17 Gymnasial uddannelse Produktionsskole/VUC 2 4 Andet, orlov, arb., m.v

21 EGU/STU 3 5 Ej I gang/tilmeldt Gennemført HF 2 4 I alt Albertslund fokus Juni Status aug. Antal Procent Grundskole/specialskole 2 4 Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Produktionsskole/VUC 3 6 Andet, orlov, arb. m.v. 2 4 Offentlig forsørgelse 1 2 EGU/STU 2 4 Ej tilmeldt uddannelse 8 17 I alt Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Albertslund -104 Nettofraflytning af unge med ungdomsuddannelse: 104 Elever med fortsat bopælstilknytning til Albertslund Kommune/UU-Vestegnen og afgangsstatus fra skole i kommunen, som pt er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende ungdomsuddannelse / Gik ud af 9. klasse i: Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Albertslund l. skole Alb ungdomsskole Birkelundskolen Egelundskolen Herstedvester skole Herstedøster skole Holsbjergskolen Hyldagerskolen Roholmskolen Teglmoseskolen Vridsløselille skole

22 Gik ud af 9. klasse i: Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Antal Elever Albertslund l skole Albertslund ungdomsskole Albertslund ungecenter Birkelundskolen Egelundskolen Herstedvester Herstedøster skole Hyldagerskolen Vridsløselille skole Herstedlund skole Albertslund - 21 og 24 årige afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige

23 Albertslund - 21 og 24 årige igang og afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige Tal i tilknytning til graf s. 22 Albertslund I gang og afsluttet ungdomsuddannelse 21 årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent

24 Afsluttet udd. Afsluttet udd. 21 årige Afsluttet I alt Procent 24 årige Afsluttet I alt Procent Ballerup Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) Igang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviteter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total Forberedende aktiviteter: 24

25 Status Alder Anden undervisning Arbejde Kompetenceudviklende kurser Ophold i udlandet Praktik Produktionsskole Hovedtotal Total Midlertidig aktiviteter: Status Alder Total Offentlig forsørgelse 4?? Andet (orlov,sygdom,barsel, værnepligt) Under udredning/vejledning Hovedtotal Ovenstående begreber og underbetegnelser jf. ministeriets definitioner i relation til Ungepakke-2 Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr : Optællingen er genereret på grundlag af uddannelsesønsker fra i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning på kommunens skoler pr 15/3 uanset bopælskommune. Ballerup Kommune FTU Antal Procent Procent 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse( EGU-STU) Produktionsskole Andet Arbejde Ej Udfyldt FTU Total Uddannelsesstatus for fokus i Ballerup: Ballerup fokus Juni 2013 Status aug. Antal Procent Erhvervsuddannelse 9 21 Gymnasial uddannelse Produktionsskole/VUC

26 EGU/STU 2 5 Offentlig forsørgelse 5 12 Andet, orlov, arb. m.v. 2 5 Ej i gang/tilmeldt Gennemf. HF 2 5 Ialt Ballerup fokus Juni Status aug. Antal Procent Grundskole/specialskole 3 6 Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse EGU/STU 1 2 Produktionsskole/VUC 5 10 Andet, orlov, arb. m.v Ej i gang/tilmeldt 6 12 Ialt Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Ballerup -237 Nettofraflytning af unge med ungdomsuddannelse: 237 Elever med fortsat bopælstilknytning til Ballerup Kommune/UU-Vestegnen og afgangsstatus fra skole i kommunen, som pt er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende ungdomsuddannelse / Gik ud af 9. klasse i: Ballerup Ny Skole Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Kasperskolen Lautrupgårdskolen Lundbjergskolen Måløv Skole Ordblinde Inst. Rosenlundskolen Rugvænget skole Thomasskolen Østerhøjskolen Gik ud af

27 klasse i: Antal Elever Antal Elever Ballerup Ny Skole Egebjergskolen Grantofteskolen Hedegårdsskolen Højagerskolen Kasperskolen samlet Lautrupgårdskolen Lundebjergskolen Måløv Skole Ordblinde Inst Rosenlundskolen Rugvænget Skole Thomasskolen Østerhøjskolen Hareskovens lilleskole Ballerup - 21 og 24 årige afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige 27

28 90 Ballerup - 21 og 24 årige igang og afsluttet ungdomsuddannelse d & årige årige Tal i tilknytning til graf s. 27 Ballerup I gang og afsluttet ungdomsuddannelse 21 årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent

29 Afsluttet uddannelse Afsluttet udd 21 årige Afsluttet I alt Procent 24 årige Afsluttet I alt Procent Glostrup Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) I gang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total

30 Forberedende aktiviteter: Status Alder Anden undervisning Arbejde Kompetenceudviklende kurser Ophold i udlandet Praktik Produktionsskole Hovedtotal Total Midlertidig aktiviteter: Status Alder Total Offentlig forsørgelse Andet (orlov,sygdom,barsel, værnepligt) Under udredning/vejledning Hovedtotal Ovenstående begreber og underbetegnelser jf. ministeriets definitioner i relation til Ungepakke-2 Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr med studiestart august Optællingen er genereret på grundlag af uddannelsesønsker fra i 9. kl og 10.kl., der har modtaget undervisning på kommunens skoler pr 15/3 uanset bopælskommune. Glostrup Kommune FTU Antal Procent Procent 10. klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse( EGU-STU) Produktionsskole Andet Arbejde Ej Udfyldt FTU Total Uddannelsesstatus for fokus i Glostrup: 30

31 Glostrup fokus Juni 2013 Status aug. Antal Procent Erhvervsuddannelse 4 17 Gymnasial uddannelse 5 20 Prod.skole/VUC 3 13 EGU/STU 3 13 Andet, Off. For., arb. m.v. 2 8 Ej tilmeldt uddannelse 7 29 I alt Glostrup fokus Juni Status aug. Antal Procent Erhvervsuddannelse 7 50 Gymnasial uddannelse 3 21 Produktionsskole/VUC 1 8 Andet, orlov, arb. m.v. 0 0 EGU/STU 0 0 Ej tilm. Uddannelse 3 21 Ialt Nettofraflytning/tilflytning af unge med ungdomsuddannelse år Glostrup +33 Nettotilflytning af unge med ungdomsuddannelse: 33 Elever med fortsat bopælstilknytning til Glostrup Kommune/UU-Vestegnen og afgangsstatus fra skole i kommunen, som pt er i gang med eller har færdiggjort en kompetencegivende ungdomsuddannelse / Gik ud af 9. klasse i: Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Gik ud af 9. klasse i: Antal Elever Antal Elever

32 Nordvangskolen Skovvangskolen Søndervangskolen Vestervangskolen Glostrup - 21 og 24 årige afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige

33 90 Glostrup - 21 og 24 årige igang og afsluttet ungdomsuddannelse d & årige 24 årige Tal i tilknytning til graf s. 32 Glostrup I gang og afsluttet ungdomsuddannelse 21 årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent årige I gang Afsluttet Alle i gang/afsluttet I alt Procent

34 Afsluttet uddannelse Afsluttet udd. 21 årige Afsluttet I alt Procent 24 årige Afsluttet I alt Procent Høje-Taastrup Statistiske oplysninger vedr. de unges forankring i uddannelses- og arbejdslivet Status Alder Afsluttet ungdomsudd. EUD Gymnasiale udd. Andet (egu,stu) I gang EUD Forberedende og udvikl. Aktiviter Gymnasial uddannelse Midlertidige aktiviteter Grundskole STU/EGU Total Forberedende aktiviteter: 34

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 01.09. 2011 Borgmestermøde 8.09.2011 Lovgrundlag: - Lovbekendtgørelse nr. 671 af 21/06/10 Lov om vejledning til uddannelse og erhverv. - Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. august 2007 Borgmestermøde 28.08.07

Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. august 2007 Borgmestermøde 28.08.07 Ungdommens Uddannelsesvejledning Beretning og status pr. 1. august 2007 Borgmestermøde 28.08.07 UU-Vestegnen indledte sit virke den 1.8.05 og har således de forløbne to år haft det fulde ansvar som en

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

lyst til at lære arbejde

lyst til at lære arbejde efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 1 Kvartalsrapport 2. kvartal. Denne kvartalsrapport er den 9.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal Unge-strategien for Aalborg Indhold 1. Indledning... 2 2. Koncept for kvartalsvis opfølgning på unge-strategien... 3 3. Status 15-24 årige... 6 4. Unge på offentlig forsørgelse... 12 5. Tema: Uddannelsesparathed

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet

Nyt fra Undervisningsministeriet Nyt fra Undervisningsministeriet FUETS konference 2010 Jørgen Brock jb@uvm.dk 3395 5685 Claus Søe Claus.soe@uvm.dk 33955307 Side 1 Program Baggrund Unges og kommuners pligter Ungedatabasen E-vejledning

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012

Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Kvalitetsrapport UU Haderslev 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overgang fra 9. og 10. klasse... 4 Uddannelsesvalg efter 9. og 10. klasse marts 2012... 4 Tilmeldinger fra 9.

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet

Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet Ansvarsfordeling UU/kommune jf. vejledning til L564 (STU-loven), pr. 16-11-2011 UURS samarbejdet For at undgå fremtidige uklarheder/misforståelser omkring ansvarsfordelingen UU-centrene imellem samt imellem

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Dokumentation for regionale statistikker fra de seks UU-centre i Region Sjælland 2 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Statistik over unge i Svendborg Kommune

Statistik over unge i Svendborg Kommune Statistik over unge i Svendborg Kommune Tallene er trukket ud af s egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg Kommune i september 2011 og belyser de unges valg i overgangen mellem grundskole

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 28. april 2015 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24-årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 på kommuneniveau fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2013 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse årgang vil uddanne sig i løbet af 25 år. Det er

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017

Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017 NOTAT Byrådscentret 06-03-2013 Handleplan for uddannelse til alle 2013-2017 Høje-Taastrup Kommune Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. EvaDa 136914/13 10/391 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. HVAD ER UDFORDRINGEN?

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund

Referat fra bestyrelsesmøde. 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00. 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Referat fra bestyrelsesmøde 29.01. 2014 kl. 13.00-15.00 55. møde Mødested: UU-Vestegnen Vognporten 2, Albertslund Tilstede: Niels-Carsten Blume Albertslund (NCB) Ole Christiansen Ballerup (OC) AFBUD Glostrup

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere.

Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Anmeldelsesskema Skader forvoldt den 1. august 2010 eller senere. Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Praktikants tilskadekomst - personskade Hvis der alene er

Læs mere

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1.

Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 1.1. Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning Projekt 11 August 2007 Analyse af besvarelser på spørgeskema vedr Anvendelse 95 i samarbejdet mellem folkeskoler og UU-centre Datagrundlaget og formålet

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Baggrund bekendtgørelser

Baggrund bekendtgørelser Baggrund bekendtgørelser 10. Kommunalbestyrelsen skal etablere tilbud og særlige forløb til 15-17-årige unge. De særlige forløb skal have til hensigt at sikre, at unge bliver uddannelsesparate, Sønderborg

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere