Maximum beløb der kan søges om er kr. Initiativet/aktivitetens navn:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Initiativet/aktivitetens navn:"

Transkript

1 Ansøgningsskema Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Alle godkendte ansøgninger lægges op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil. Maximum beløb der kan søges om er kr. Initiativet/aktivitetens navn: Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead organisation): Øvrige danske organisationer (oversigt kan vedlægges som bilag): Navn: Ansvarlighed i humanitær praksis (Accountability in Action) Kontaktperson: Alice Moltke Ladekarl Navn: Red Barnet Adr: Rosenørns Allé 12, 1634 København V. Tlf: Kontaktperson: Alice Moltke Ladekarl Folkekirkens Nødhjælp Organisationer i NGO Forums Humanitære Underudvalg Ansøgt støtteperiode max 12 måneder: 12 mdr. ( ) Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM: Hvis der tidligere er modtaget støtte fra NGO FORUM bedes disse bevillinger listes inkl. støttebeløb. Andre finansieringskilder til initiativet (medfinansiering): kr. Red Barnet har indgået i fælles ansøgning til Børneungdomsnetværket og været sekretariat for dette. Red Barnet (RB) og Folkekirkens Nødhjælp (FKN) In kind contributions: RB og FKN: Kursusfacilitator eller med-facilitator ca. 40 timer i alt pr. organisation RB og FKN: Kursuslokaler Resumé (max. 10 linjer): Ansvarlighed i humanitær praksis (Accountability in Action) adresserer en meget aktuel, global humanitær dagsorden med fokus på effektivitet og transparens i katastrofebistanden og ansvarlighed overfor de mennesker og lokale organisationer, som bistanden skal komme til gode. Det overordnede mål for initiativet er at sikre større ansvarlighed/ accountability i humanitærbistand og relateret udviklingsarbejde, gennem erfaringsudveksling mellem danske NGOer og praktisk træning/ undervisning. Dette forventes at bidrage positivt til kapacitet opbygning af NGO er, og understøtte den certificeringsproces, som NGO er fremover skal gennemgå for at modtage støtte til at arbejde med humanitær bistand. Forløbet vil fokusere på at arbejde med accountability i praksis, og henvender sig til praktikere, som gennem konkrete redskaber og viden deling med andre praktikere vil blive klædt på til at inkorporere accountability principper i det daglige arbejde med at udvikle og implementere projekter. 1

2 1. Relevans (max. 1 side) 1.1 Beskriv det faglige tema og problemstillinger, som initiativet/aktiviteten vil beskæftige sig med samt hvordan det relaterer sig til den danske Civilsamfundsstrategi. Ansvarlighed i praksis (Accountability in Action) adresserer en meget aktuel, global humanitær dagsorden med fokus på effektivitet og transparens i katastrofebistanden, og ansvarlighed overfor de mennesker og lokale organisationer, som bistanden skal komme til gode. I har Joint Standard Initiative (JSI) og SCHR gennemført en række konsultationer med forskellige aktører i den humanitære sektor, med henblik på at sikre, at et internationalt certificeringssystem opbygges, så det realistisk kan gennemføres af flest mulige aktører Dvs. at certificering ikke blot bliver et donor compliance instrument, men at principperne i humanitær bistand herunder ansvarlighed/ accountability bliver en rygrads praksis i programarbejdet. JSI har på baggrund af grundige i konsultationer i sektoren konkluderet, at både store internationale, men også mindre nationale organisationer, har behov for at "komme tilbage til basics" vedrørende forståelse af, anvendelse af og læring fra deres praktiske arbejde med humanitære principper og standarder. JSI processen, hvilket har resulteret i et udkast til fælles humanitære Standarder (Core Humanitarian Standard), kræver opmærksomhed fra den danske NGO platform. Hvis vi ønsker at stå stærkt og sætte fodaftryk i den humanitære sektor fremover, bør vi være professionelle udøvere. Kapacitetsopbygning gennem praktisk træning af danske NGO er er nødvendig, inklusiv udveksling af praktiske erfaringer fra NGO ers langsigtede udviklingsarbejde og humanitære indsatser. 1.2 Hvad er målet for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået? Det overordnede mål for initiativet er at sikre større ansvarlighed/ accountability i humanitærbistand og udviklingsarbejde. De overordnede resultater forventet er: at danske NGO er udvikler kapacitet til at udarbejde et accountability framework for deres respektive organisationer at hver deltagende organisation udvikler en egen handlingsplan for hvordan organisationen og lokale samarbejdspartnere kan styrke arbejdet med accountability i praksis styrket programmæssigt niveau at sikre vidensdeling/læring mellem danske NGO er og nationale/ lokale civilsamfundspartnere med forskellige erfaringer fra good practice i felten, med særlig vægt på ansvarlighed overfor og inddragelse af modtagere af nødhjælp/ lokale partnere. Initiativet forventes endvidere at bidrage positivt til kapacitet opbygning af NGO er, og understøtte den certificeringsproces, som NGO er fremover skal gennemgå for at modtage støtte til at arbejde med humanitær bistand.(reference til tidslinje for de to SCHR og JSI processer vedhæftet) 1.3 Hvem forventes at få udbytte af initiativet/aktiviteten? Danske NGO er, der arbejder med humanitær bistand og udviklingsarbejde (direkte) Civilsamfund/samarbejdsorganisationer/ modtagere af humanitær bistand (indirekte) 2

3 1.4 Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer til civilsamfundsorganisationer i syd. Mange danske organisationer arbejder med og gennem lokaler partnerorganisationer. Der er behov for at opgradere både de danske medarbejderes forståelse og anvendelse af accountability parametre, således at det også bidrager til at styrke lokale partnerorganisationers kapacitet. 2. Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 1 ½ sider) 2.1 Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og forundersøgelser. Certificeringsproces og særligt fokus på accountability er drøftet ved flere møder i NGO Forums Humanitære Underudvalg og med Udenrigsministeriet (Danida). Der er en Generel enighed om, at arbejdet med accountability i danske NGO ers programarbejde er meget forskelligartet og kan styrkes. Der har ikke tidligere været taget initiativ til viden deling på området. Det er aftalt med Underudvalget, at Red Barnet og FKN ansøger om midler til at støtte kapacitetsopbygning af danske NGO er. Der er stor interesse for at deltage i viden deling og praktisk træning i værktøjer. Flere af Udvalgets NGO er i gang med at blive certificeret af HAP eller er ved at planlægge forestående certificeringsproces, som del af Partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer til initiativet f.ex. medarbejder tid, økonomisk bidrag og ledelsens opbakning? Ledelse/ medarbejder tid hos Red Barnet og FKN, bl.a. i forhold til koordination med det Humanitære Underudvalg og i forhold til at sikre samarbejde/ inddragelse af læring fra de to organisationers internationale netværk. Tilknytte/ supervisere praktikant fra relevant uddannelse til at indgå i initiativet. Investering af medarbejder tid hos Red Barnet og FKN som facilitatorer eller med-facilitatorer på kurser samt møde/ træningsfaciliteter hos Red Barnet og FKN. Endvidere foretager Red Barnet og FNK løbende evaluering Hvordan vil initiativet arbejde for at kapacitetsudviklingen forankres i de deltagende organisationer? Hver organisation vil udarbejde kort rapport/ plan for udrulning i organisationen. Det er forventet, at organisations ledelse er engageret i denne proces, og drøfter den udarbejdede plan, med henblik på gennemførelse af foreslåede aktiviteter. Forløbet vil fokusere på at arbejde med accountability i praksis og henvender sig til praktikere, som gennem konkrete redskaber og vidensdeling med andre praktikere vil blive klædt på til at inkorporere accountability principper i det daglige arbejde med at udvikle og implementere projekter. Som del af undervisningsforløb samles eksisterende læringsmateriale / good practice, så de deltagende NGO er får en fælles referenceramme. 3

4 2.2 Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. Medlemmer af denne), ansvarsfordeling, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt økonomistyring. Red Barnet og FKN er styregruppe for initiativet ToR etableres (andre NGO er inviteres med). Det Humanitære Underudvalg fungerer som referencegruppe, og dets medlemmer inviteres til alle træninger/ aktiviteter og inddrages efter interesse/ mulighed. Det Humanitære Underudvalg orienteres løbende af Red Barnet og FKN om aktiviteter/ træningsforløb. Træning/ viden deling arrangementer annonceres gennem NGO-Forum/ Humanitært Underudvalg. Oplysning om træningsindhold og evalueringer deles på hjemmeside (FKN og Red Barnet) Red Barnet formelt projektholder og ansvarlig for økonomistyring/ samlet rapportering, i samarbejde med FKN. 2.3 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt. koordinator og/eller konsulenter. Koordinator (samt evt. praktikant) i gennemsnit 5-10 timer om ugen i forbindelse med kurser, mv. til koordination og afsluttende rapport for projektet. Samlet evaluering foretages af Red Barnet/FKN evt. med ekstern konsulent (ca. 2 uger) Konsulenter/ oplægsholdere fra FKN/Red Barnets internationale netværk; Andy Featherstone (UK) og muligvis HAP konsulent Geneve). 1-2 repræsentanter fra felten (partner-organisationer) med praktisk erfaring med implementering af accountability principper vil deltage og dele best practices såvel som lessons learnt (ulønnet men fly, accommodation og per diem dækkes) 3. Aktiviteter og resultater (max. 1 side) 3.1. Beskriv kort initiativets (hoved)aktiviteter for hele perioden og de resultater, som de forventes at føre til (aktiviteter og indikatorer listes i bilag 3). Tentativt planlagt forløb: Kapacitetsopbygningsinitiativet er tænkt som et samlet kursus, der inkluderer faser/ del-kursusforløb henover 12 mdr. med ca deltagere fra de danske NGOer i det humanitære underudvalg. Dette omfatter bl.a. ADRA, Mission Øst, CARE, CARITAS, ICT og MSF, såvel som Red Barnet, FKN, Dansk Flygtningehjælp og ACRC tilknyttet som ressourceorganisationer. Overordnet omfatter de fire faser: introduktion, quality management systemer, læring og erfaringsudveksling samt opfølgning/ eveluering. Tentativt omfatter kurset følgende komponenter: o Del 1: Introduktion til Accountability principperne og erfaringsdeling (facilitator: FKN/Red Barnet med deltagelse af 1-2 repræsentanter fra Afrika/Asien.) o Del 2:, Quality management systems (HQ vs. Felt) (facilitator: HAP consultant, Geneva) o Del 3: Andy Featherstone: Læring fra Improving Impact: Do Accountability Mechanisms Deliver Results, June 2013 (rapport vedhæftet i bilag 1) o Del 4: Opfølgning på organisationernes udkast til planer peer review og evt. remote støtte fra HAP (facilitator: FKN/Red Barnet) 4

5 Desuden: Samling af eksisterende materiale/ E-learning: Modul udarbejdes som alle organisationer kan tilbyde deres lokale medarbejdere og partnere i felten Opfølgningsmøder med peer group for sparring og feedback Evaluering og rapportering Forventede resultater: at danske NGO er udvikler kapacitet til at udarbejde et accountability framework for deres respektive organisationer at hver deltagende organisation udvikler en handlingsplan for hvordan den, og lokale samarbejdspartnere, kan styrke arbejdet med accountability i praksis styrket programmæssigt niveau at sikre vidensdeling/læring mellem danske NGO er og nationale/ lokale civilsamfundspartnere med forskellige erfaringer fra good practice i felten, med særlig vægt på ansvarlighed overfor og inddragelse af modtagere af nødhjælp/ lokale partnere Beskriv hvordan aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og eventuelt evalueret herunder hvordan medlemsorganisationerne inddrages. Hvert kursus vil producere referat og deltagerliste som dokumentation Hver organisation (medlemsorganisationerne) vil udvikle en plan for udrulning af accountability processen i deres organisation med nogle praktiske og easy-to_follow steps og del-målsætninger som et konkret output af kursus-forløbet Hvert kursus såvel som det samlede kursus-forløb, inkl. e-learning komponent og remote support fra HAP og FKN/Red Barnet vil blive evalueret af deltagerne (medlemsorganisationerne) En slut-rapport omhandlende alle de afholdte aktiviteter og opnåede resultater vil blive produceret af koordinator ved projektets afslutning 3.3. Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk. N/A 4. Metode og vidensdeling (max. 1 sider) 4.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder der vil anvendes til kapacitetsopbygning, vidensdeling og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed. Den valgte metode til kapacitetsopbygning bygger på: o Teoretisk og praktisk læring fra professionelle med fokus på konkrete redskaber til brug i praksis o Erfaringsudveksling og sparring med peers, inklusiv inddragelse af erfaringer fra syd gennem 1-2 repræsentanter (fra FKN/Red Barnet partnernetværk) best practices og lessons learnt. o Udvikling af arbejdsplaner til udrulning hands on erfaringer i løbet af forløbet såvel som tilbagemelding/monitoring med involvering af peers. Denne metode bygger på tidligere erfaring med kapacitetsopbygningsprocesser, hvor forløbet har en praktisk komponent integreret, således at deltagerne arbejder med stoffet undervejs i kapacitetsopbygningsforløbet. Énvejs undervisning minimeres og erstattes af erfaringsudveksling, rådgivning, peer monitorering, mv. igennem et forløb, hvor det er deltagerne selv, der skal udvikle konkrete planer og implementere dem. 5

6 4.2 Beskriv hvorledes den opnåede faglige viden og resultater formidles til medlemsorganisationer og andre. Opfølgende møder i Humanitært Underudvalg kan bruges som platform for yderligere viden deling. E-learning komponent som muliggør viden deling på tværs af lande og regioner på en kosteffektiv måde. 5. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet N/A 6. Bilag Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Improving Impact: Do Accountability Mechanisms deliver Results? Joint Christian Aid, HAP and Save the Children report, June Budget 3 Aktivitetsplan (mangler fortsat detaljering) 4 SCHR/ JSI tidsplan NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen. 6

7 7

8 Bilag 1 Aktive medlemmer 1 : involvering, forpligtelse og finansielt bidrag 2 Medlem Involvering / forpligtelse Ledelsens opbakning (hvis relevant) Folkekirkens Kursus facilitation Med i planlægnings- og Nødhjælp styregruppe Red Barnet Kursus facilitation Med i planlægnings- og styregruppe Røde Kors Bidrage til planlægning og implementering Med i planlægnings- og styregruppe IAS DK Bidrage til planlægning Med i planlægnings- og styregruppen Humanitært Underudvalg Orienteres løbende om aktiviteter/sender invitationer ud til træningsforløb Finansielt bidrag Andet 40 timer (minimum) Kursuslokaler 40 timer (minimum) Kursuslokaler Vært for sekretær/ koordination (medarbejder tid; evt. ressourcepersoner fra Røde Kors netværk) Lokaler til afholdelse af møder og træning. 1 Denne oversigt er kun for de aktive medlemmer. Netværk vil ofte have mange medlemsorganisationer, men det er ikke så mange, som aktivt indgår i planlægning etc. Dette er en oversigt over de organisationer, som indgår i dialog, planlægning etc. og som efterfølgende kan holdes op på deres forpligtelse til netværket. Det vil ofte være medlemmerne af styregruppe, referencegruppe eller anden beslutningsstruktur. 2 Det er ikke et krav at bruge dette format. Initiativet kan vælge at bruge en anden form til at dokumentere involvering og forpligtelse. 8

9 Ansøgningsskema Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer (max kr) Bilag 2: Budget Ansvarlighed i humanitær praksis Budget Samlet budget NGO FORUM Finansiering Med-finansiering 1. Workshops, seminarer og konferencer , , ,00 Kursus 1, 16 deltagere, DCA/Save the Children facilitator 3.300,00 Kursus 2, 16 deltagere, ekstern facilitator (HAP) 3.300,00 Kursus 3, 16 deltagere, ekstern facilitator (UK) 3.300,00 Kursus 4, 16 deltagere, DCA/Save the Children facilitor 3.300,00 2. Tværgående undersøgelser og studier Faglig formidling Faglig og koordinerende støtte* , , ,00 HAP konsulent ,00 UK konsulent (Andy Featherstone) ,00 Kursuskoordinator ( Red Barnet) ,00 E-learning konsulent/udvikler (DCA) ,00 DCA HAP advisor (kursus facilitator), 30 timer ,00 Red Barnet HUM advisor (kursus facilitator), 30 timer ,00 5. Andre udgifter , ,89 - Fly, Geneve-Kbh x 2 retur 7.000,00 Accommodation, per diem etc ,00 Fly, London-Kbh, retur 2.500,00 Accommodation, per diem etc ,89 Fly, possibly Ethiopia 7.000,00 9

10 Accommodation, per diem etc ,00 6. Budgetmargin (max. 5%) 7. Netværksudgifter i alt , , ,00 8. Revision 5.000, ,00 9.Subtotal , , , Administration (max 7 % af pkt 9)** , , , Total (pkt. 9+10) , , ,00 * Løn til koordinator/konsulent skal klart fremgå i denne budget linje. Der dækkes kun løn - ikke overhead. ** Administrationsbedrag beregnes som % af forbrug 10

11 11

12 Referat af møde I det humanitære underudvalg hos MSF d Tilstede: Adra: Lehnart Falk, Caritas: Jann Sjursen, Dolores Halpin Bachmann, Dansk Flygtningehjælp: Christian Gad, Dansk Folkehjælp: Mads B. Jørgensen, Camilla Madsen, Dansk Røde Kors: Lisbet Elvekjær, DIGNITY: Henrik Rønsbo, Folkekirkens Nødhjælp: Lisa Henry, Ibis: Karen Andersen, International Aid Services (IAS): Tanja Marie Hansen, Mission Øst: Vibeke Førrisdahl, MSF: Hanne Klink Epstein, Ilija Gudnitz Weber, Anne-Sofie Munk, NGO Forum: Henrik Nielsen, Red Barnet: Alice Ladekarl 1) Godkendelse af dagorden - punkt 8, 9 og 4d tilføjet, Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt af Lisbet Elvekjær) - Godkendt 3) Valg af referent - Vibeke Førrisdahl 4) Siden sidst a) Nye retningslinjer for partnerskabsaftaler - Task force har gjort et godt stykke arbejde med udkastet. Satificerings spørgsmålet står som det gør pga. politiske beslutninger. Dette ønskes en klarhed over, så vi ved hvad vi underskriver i aftalen. Der kunne strammes op så at der med den nye aftale vises hvad man ønsker at gå mod. Dette kunne bruges som afsæt til den faglige aktivitet punkt 8a. b) Ministerens landevalg for langvarige kriser -Mali, Yemen og Syrien er kommet med i prioriteterne. Den humanitær kontaktgruppe ønskede at være nærmere med i disse beslutninger Jann tager det op på næste møde. - der kan være konflikter med afrapportering når det handler om kriser idet det ofte er en region der er en krise men der ønskes afrapportering fra lande. Der kunne være mere fleksibilitet i disse rapporteringer på RAM, da det nuværende system ikke fungerer lige godt for alle. - Når Vibeke/UM kommer med et udkast kan vi måske støtte op om det. c) Regeringens finanslovsforslag for Partner organisationerne er ikke nævnt, er der -Ønske om drøftelse af bilaterale og tematiske kvaliteter på et Humanitært møde, samt et tema møde om udenrigsministeriets politiske tiltag og den humanitære tilgang. - drøftelse af Syrien krisen, også multilateralt, Jann sender forespørgsel på mail til den humanitære kontaktgruppe d) Guidelines om risk management på UM s hjemmeside - Retningslinjerne til risk management er nu blevet udgivet på hjemmesiden til udviklingsmidler, de kunne også være gode at have til det humanitære, der skal undersøges hvad sammenhængen ml. de humanitære principper og risk management er. Dette vil blive taget op som hovedpunkt på næste dagsorden i ngoforum. 5) UM's stabiliserings- og sikkerhedspolitik. - Flere havde givet indspark til første udkast, men der kom ikke en opfølgning. - der skal være en klarere adskillelse ml. det politiske og det humantære - Vi kan bruge den humanitære kontaktgruppe til at tage drøftelser om temaer allerede i høringsprocesser. 6) Opdatering på Global Food Security Cluster Evaluation ved Lisa Henry. 12

13 - Vi skal være bedre til at arrangere os på globalt niveau. Security Cluster Evalueringen vil gerne informere om hvordan vi kan blive bedre til orientere om systemet. Emnet om det globale arrangement kunne være godt at tage op da det vil have indflydelse på FN, send gerne input om dette til Lisa. - Det kunne oplagt at holde et temamøde, da det virker til at være en viden fra dk side, og der kunne arbejdes videre med, når der er et udkast. 7) Opdatering på JSI process og SCHR certification project ved Lisa Henry - I forhold til JSI er konklusionen: Core humanitarian standards. Der er nu en arbejdskomite som har lavet et draft til bedre service og som skal være let tilgængeligt. Dette vil blive sendt ud i efteråret med 10 standarder/principper. Meget skal oplyses gennem e-learning og på flere forskellige sprog. - SCHR certifiseringen vil finde en model som kan bruges på tværs af organisationerne. Både arbejdsgruppe og steering committee ser det igennem. - JSI/SCHR vil kohæsion i de to processer og SCHR vil se på JSI. - De nye satificeres ind i JSI som en en samlet version, som er gældende. - Man ønsker nogle kerne værdier, men det vil måske blive meget overordnet med en lav fællesnævner. - Deadlines for JSI og SCHR er vedhæftet 8) Faglige tiltag a) Humanitære indsatser i ngo forum - Der er deadline til ngo-forums d. 18 sep. Der er forslag om emnet Accountability i de humanitære organisationer. Her til kan inddrages erfaringer til hvad vi gør i det humanitære med certificering. Det skal have en effekt på vores videre arbejde. Alice og Lisa er lead på opgaven og ansøgningen og laver et udkast som sendes rundt til kommentering inden indsendelse. - Rapporten: Do accountability mechanisms deliver results? -som tager dette emne op er vedhæftet, og kunne bruges under globale tendenser i NGO forum. b) Civilsamfundstræf - Der bliver mange forskellige workshops med fokus på partnerskaber. Henrik inviterer overvejelse om lokale partnere skal inviteres op til træffet, og om der er særlige forslag til emner for de mange workshop. Send forslag til Henrik. -Træffet bliver en mulighed for at medlemmerne af ngo forum i forbindelse med den nye Civil Samfunds Politik, hvor flere ministre deltager. Henrik fremsender den endelige invitation senere. 9) Nødhjælp og Udvikling The Comprehensive Approach - Um trækker det humanitære og udvikling mere og mere sammen. Vi vil gerne spørge Laust (Concord) om han kan holde et oplæg om processen i EU som vil præge situationen i dk. Tilgangen vil blive taget op på næste møde. 10) Eventuelt, herunder næste møde. - det kommende seminar i ngo forum - sammenhængen ml. udvikling og det humanitære 13

14 Time frame for Joint Standard Initiative Process (JSI): -1st December Common Hum Standard 1st draft circulated for widespread consultation in English, French, Spanish and Arabic -April 2014 approval by the SPHERE, HAP and People in Aid boards at joint board meeting of revised Common Hum Standard -May-November 2014 Piloting of Common Hum Standard -Dec 2014 final version of Common Hum Standard approved Bilag 4 This is the Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) certification project timetable: -September 2013: First draft certification model (based on HAP model) shared for input with NGOs, donors and UN humanitarian agencies provide input into the proposed certification model by November 2013: At least four NGOs agree to implement a pilot by December 2013 Piloting starts -March 2014: Technical level consultation. Governments consulted at the technical level (NDMA) on certification model by May 2014: Four pilots implemented by July 2014: Pilot findings consolidated and shared with NGOs, UN, governments and donors by August 2014 : Model finalised based on findings from pilots and policy dialogue by September 2014: Final stage: Implementation plan proposed to stakeholders by

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015

Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Caritas Danmarks strategi for den humanitære indsats 2011-2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord Side 2 2. Indledning Side 3 3. Mission, vision og målsætning Side 3 4. Prioriteter Side 4 4.1. Sårbarhed Side

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg

PROJEKTANSØGNINGER HOW TO. Af Lenna Broberg PROJEKTANSØGNINGER HOW TO Af Lenna Broberg INDHOLD Hvorfor indgå i et EU Projekt Et overblik over ansøgningsprocessen Hvordan indgå i et EU projekt Det praktiske arbejde: At finde partnere Indholdet i

Læs mere

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4

Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 Dagsorden til møde i Akademisk Råd Tirsdag den 1. december kl. 14-16 i Augustinusfondens mødelokale, Solbjerg Plads 3, D4 23.november 2009 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning fra sidste møde vedr.

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007)

Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Projektplan for PDA-projektets 2. og 3. fase (1. maj 2006 31. oktober 2007) Introduktion: Som et led i PDA-projektets 1. fase skal der udarbejdes en handleplan for projektets videre gennemførelse. Nedenstående

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR

ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR DR Medier DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Underdirektør Maria Hald Dato 21. august 2013 ADGANGSKRAV FOR INDSAMLINGSORGANISATIONER VED AKUTINDSAMLINGER I DR For

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008

Årsberetning 2008 FREMLAGT VED KØNSNETS ÅRSMØDE 8. DEC. 2008 at arbejde systematisk for at fremme ligestilling er styrket. Delmål 3: Medlemsorganisationernes fortalervirksomhed og samarbejde med internationale netværk og forskningscentre på ligestillingsområdet

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer

KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer KONCEPTNOTE: FAGLIGT NETVÆRK Faglige netværk er flerårige og længerevarende netværksstrukturer NGO-FORUM C/O Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 15 1165 København K Underskrevet ansøgning skal indsendes elektronisk

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C

Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Styregruppemøde nummer 3 ETV Danmark Tirsdag d. 6. januar, 10.00-16.00, TI, Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Navn Firma Initialer Status Lars Jøker TI LJ Til stede Arne Grønkjær TI AG Til stede - gæst Lars

Læs mere