Maximum beløb der kan søges om er kr. Initiativet/aktivitetens navn:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Initiativet/aktivitetens navn:"

Transkript

1 Ansøgningsskema Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator på Alle godkendte ansøgninger lægges op på NGO FORUMs hjemmeside som pdf fil. Maximum beløb der kan søges om er kr. Initiativet/aktivitetens navn: Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead organisation): Øvrige danske organisationer (oversigt kan vedlægges som bilag): Navn: Ansvarlighed i humanitær praksis (Accountability in Action) Kontaktperson: Alice Moltke Ladekarl Navn: Red Barnet Adr: Rosenørns Allé 12, 1634 København V. Tlf: Kontaktperson: Alice Moltke Ladekarl Folkekirkens Nødhjælp Organisationer i NGO Forums Humanitære Underudvalg Ansøgt støtteperiode max 12 måneder: 12 mdr. ( ) Ansøgt samlet beløb fra NGO FORUM: Hvis der tidligere er modtaget støtte fra NGO FORUM bedes disse bevillinger listes inkl. støttebeløb. Andre finansieringskilder til initiativet (medfinansiering): kr. Red Barnet har indgået i fælles ansøgning til Børneungdomsnetværket og været sekretariat for dette. Red Barnet (RB) og Folkekirkens Nødhjælp (FKN) In kind contributions: RB og FKN: Kursusfacilitator eller med-facilitator ca. 40 timer i alt pr. organisation RB og FKN: Kursuslokaler Resumé (max. 10 linjer): Ansvarlighed i humanitær praksis (Accountability in Action) adresserer en meget aktuel, global humanitær dagsorden med fokus på effektivitet og transparens i katastrofebistanden og ansvarlighed overfor de mennesker og lokale organisationer, som bistanden skal komme til gode. Det overordnede mål for initiativet er at sikre større ansvarlighed/ accountability i humanitærbistand og relateret udviklingsarbejde, gennem erfaringsudveksling mellem danske NGOer og praktisk træning/ undervisning. Dette forventes at bidrage positivt til kapacitet opbygning af NGO er, og understøtte den certificeringsproces, som NGO er fremover skal gennemgå for at modtage støtte til at arbejde med humanitær bistand. Forløbet vil fokusere på at arbejde med accountability i praksis, og henvender sig til praktikere, som gennem konkrete redskaber og viden deling med andre praktikere vil blive klædt på til at inkorporere accountability principper i det daglige arbejde med at udvikle og implementere projekter. 1

2 1. Relevans (max. 1 side) 1.1 Beskriv det faglige tema og problemstillinger, som initiativet/aktiviteten vil beskæftige sig med samt hvordan det relaterer sig til den danske Civilsamfundsstrategi. Ansvarlighed i praksis (Accountability in Action) adresserer en meget aktuel, global humanitær dagsorden med fokus på effektivitet og transparens i katastrofebistanden, og ansvarlighed overfor de mennesker og lokale organisationer, som bistanden skal komme til gode. I har Joint Standard Initiative (JSI) og SCHR gennemført en række konsultationer med forskellige aktører i den humanitære sektor, med henblik på at sikre, at et internationalt certificeringssystem opbygges, så det realistisk kan gennemføres af flest mulige aktører Dvs. at certificering ikke blot bliver et donor compliance instrument, men at principperne i humanitær bistand herunder ansvarlighed/ accountability bliver en rygrads praksis i programarbejdet. JSI har på baggrund af grundige i konsultationer i sektoren konkluderet, at både store internationale, men også mindre nationale organisationer, har behov for at "komme tilbage til basics" vedrørende forståelse af, anvendelse af og læring fra deres praktiske arbejde med humanitære principper og standarder. JSI processen, hvilket har resulteret i et udkast til fælles humanitære Standarder (Core Humanitarian Standard), kræver opmærksomhed fra den danske NGO platform. Hvis vi ønsker at stå stærkt og sætte fodaftryk i den humanitære sektor fremover, bør vi være professionelle udøvere. Kapacitetsopbygning gennem praktisk træning af danske NGO er er nødvendig, inklusiv udveksling af praktiske erfaringer fra NGO ers langsigtede udviklingsarbejde og humanitære indsatser. 1.2 Hvad er målet for initiativet og hvilke overordnede resultater forventes opnået? Det overordnede mål for initiativet er at sikre større ansvarlighed/ accountability i humanitærbistand og udviklingsarbejde. De overordnede resultater forventet er: at danske NGO er udvikler kapacitet til at udarbejde et accountability framework for deres respektive organisationer at hver deltagende organisation udvikler en egen handlingsplan for hvordan organisationen og lokale samarbejdspartnere kan styrke arbejdet med accountability i praksis styrket programmæssigt niveau at sikre vidensdeling/læring mellem danske NGO er og nationale/ lokale civilsamfundspartnere med forskellige erfaringer fra good practice i felten, med særlig vægt på ansvarlighed overfor og inddragelse af modtagere af nødhjælp/ lokale partnere. Initiativet forventes endvidere at bidrage positivt til kapacitet opbygning af NGO er, og understøtte den certificeringsproces, som NGO er fremover skal gennemgå for at modtage støtte til at arbejde med humanitær bistand.(reference til tidslinje for de to SCHR og JSI processer vedhæftet) 1.3 Hvem forventes at få udbytte af initiativet/aktiviteten? Danske NGO er, der arbejder med humanitær bistand og udviklingsarbejde (direkte) Civilsamfund/samarbejdsorganisationer/ modtagere af humanitær bistand (indirekte) 2

3 1.4 Beskriv hvordan temaet relaterer sig til organisationernes rolle som partnerorganisationer til civilsamfundsorganisationer i syd. Mange danske organisationer arbejder med og gennem lokaler partnerorganisationer. Der er behov for at opgradere både de danske medarbejderes forståelse og anvendelse af accountability parametre, således at det også bidrager til at styrke lokale partnerorganisationers kapacitet. 2. Initiativets forankring, eget bidrag og organisering (max. 1 ½ sider) 2.1 Skitser forberedelsesprocessen der har resulteret i denne ansøgning, herunder eventuelle møder og forundersøgelser. Certificeringsproces og særligt fokus på accountability er drøftet ved flere møder i NGO Forums Humanitære Underudvalg og med Udenrigsministeriet (Danida). Der er en Generel enighed om, at arbejdet med accountability i danske NGO ers programarbejde er meget forskelligartet og kan styrkes. Der har ikke tidligere været taget initiativ til viden deling på området. Det er aftalt med Underudvalget, at Red Barnet og FKN ansøger om midler til at støtte kapacitetsopbygning af danske NGO er. Der er stor interesse for at deltage i viden deling og praktisk træning i værktøjer. Flere af Udvalgets NGO er i gang med at blive certificeret af HAP eller er ved at planlægge forestående certificeringsproces, som del af Partnerskabsaftaler med Udenrigsministeriet Hvordan bidrager og forpligter de deltagende organisationer til initiativet f.ex. medarbejder tid, økonomisk bidrag og ledelsens opbakning? Ledelse/ medarbejder tid hos Red Barnet og FKN, bl.a. i forhold til koordination med det Humanitære Underudvalg og i forhold til at sikre samarbejde/ inddragelse af læring fra de to organisationers internationale netværk. Tilknytte/ supervisere praktikant fra relevant uddannelse til at indgå i initiativet. Investering af medarbejder tid hos Red Barnet og FKN som facilitatorer eller med-facilitatorer på kurser samt møde/ træningsfaciliteter hos Red Barnet og FKN. Endvidere foretager Red Barnet og FNK løbende evaluering Hvordan vil initiativet arbejde for at kapacitetsudviklingen forankres i de deltagende organisationer? Hver organisation vil udarbejde kort rapport/ plan for udrulning i organisationen. Det er forventet, at organisations ledelse er engageret i denne proces, og drøfter den udarbejdede plan, med henblik på gennemførelse af foreslåede aktiviteter. Forløbet vil fokusere på at arbejde med accountability i praksis og henvender sig til praktikere, som gennem konkrete redskaber og vidensdeling med andre praktikere vil blive klædt på til at inkorporere accountability principper i det daglige arbejde med at udvikle og implementere projekter. Som del af undervisningsforløb samles eksisterende læringsmateriale / good practice, så de deltagende NGO er får en fælles referenceramme. 3

4 2.2 Beskriv hvordan initiativet vil organiseres, herunder beslutningsstruktur (inkl. Medlemmer af denne), ansvarsfordeling, tværgående arbejdsgrupper, informations- og kommunikationsstrukturer samt økonomistyring. Red Barnet og FKN er styregruppe for initiativet ToR etableres (andre NGO er inviteres med). Det Humanitære Underudvalg fungerer som referencegruppe, og dets medlemmer inviteres til alle træninger/ aktiviteter og inddrages efter interesse/ mulighed. Det Humanitære Underudvalg orienteres løbende af Red Barnet og FKN om aktiviteter/ træningsforløb. Træning/ viden deling arrangementer annonceres gennem NGO-Forum/ Humanitært Underudvalg. Oplysning om træningsindhold og evalueringer deles på hjemmeside (FKN og Red Barnet) Red Barnet formelt projektholder og ansvarlig for økonomistyring/ samlet rapportering, i samarbejde med FKN. 2.3 Begrund og beskriv brug af evt. koordinator og/eller konsulenter. Vedlæg arbejdsbeskrivelse for evt. koordinator og/eller konsulenter. Koordinator (samt evt. praktikant) i gennemsnit 5-10 timer om ugen i forbindelse med kurser, mv. til koordination og afsluttende rapport for projektet. Samlet evaluering foretages af Red Barnet/FKN evt. med ekstern konsulent (ca. 2 uger) Konsulenter/ oplægsholdere fra FKN/Red Barnets internationale netværk; Andy Featherstone (UK) og muligvis HAP konsulent Geneve). 1-2 repræsentanter fra felten (partner-organisationer) med praktisk erfaring med implementering af accountability principper vil deltage og dele best practices såvel som lessons learnt (ulønnet men fly, accommodation og per diem dækkes) 3. Aktiviteter og resultater (max. 1 side) 3.1. Beskriv kort initiativets (hoved)aktiviteter for hele perioden og de resultater, som de forventes at føre til (aktiviteter og indikatorer listes i bilag 3). Tentativt planlagt forløb: Kapacitetsopbygningsinitiativet er tænkt som et samlet kursus, der inkluderer faser/ del-kursusforløb henover 12 mdr. med ca deltagere fra de danske NGOer i det humanitære underudvalg. Dette omfatter bl.a. ADRA, Mission Øst, CARE, CARITAS, ICT og MSF, såvel som Red Barnet, FKN, Dansk Flygtningehjælp og ACRC tilknyttet som ressourceorganisationer. Overordnet omfatter de fire faser: introduktion, quality management systemer, læring og erfaringsudveksling samt opfølgning/ eveluering. Tentativt omfatter kurset følgende komponenter: o Del 1: Introduktion til Accountability principperne og erfaringsdeling (facilitator: FKN/Red Barnet med deltagelse af 1-2 repræsentanter fra Afrika/Asien.) o Del 2:, Quality management systems (HQ vs. Felt) (facilitator: HAP consultant, Geneva) o Del 3: Andy Featherstone: Læring fra Improving Impact: Do Accountability Mechanisms Deliver Results, June 2013 (rapport vedhæftet i bilag 1) o Del 4: Opfølgning på organisationernes udkast til planer peer review og evt. remote støtte fra HAP (facilitator: FKN/Red Barnet) 4

5 Desuden: Samling af eksisterende materiale/ E-learning: Modul udarbejdes som alle organisationer kan tilbyde deres lokale medarbejdere og partnere i felten Opfølgningsmøder med peer group for sparring og feedback Evaluering og rapportering Forventede resultater: at danske NGO er udvikler kapacitet til at udarbejde et accountability framework for deres respektive organisationer at hver deltagende organisation udvikler en handlingsplan for hvordan den, og lokale samarbejdspartnere, kan styrke arbejdet med accountability i praksis styrket programmæssigt niveau at sikre vidensdeling/læring mellem danske NGO er og nationale/ lokale civilsamfundspartnere med forskellige erfaringer fra good practice i felten, med særlig vægt på ansvarlighed overfor og inddragelse af modtagere af nødhjælp/ lokale partnere Beskriv hvordan aktiviteter vil blive monitoreret, dokumenteret og eventuelt evalueret herunder hvordan medlemsorganisationerne inddrages. Hvert kursus vil producere referat og deltagerliste som dokumentation Hver organisation (medlemsorganisationerne) vil udvikle en plan for udrulning af accountability processen i deres organisation med nogle praktiske og easy-to_follow steps og del-målsætninger som et konkret output af kursus-forløbet Hvert kursus såvel som det samlede kursus-forløb, inkl. e-learning komponent og remote support fra HAP og FKN/Red Barnet vil blive evalueret af deltagerne (medlemsorganisationerne) En slut-rapport omhandlende alle de afholdte aktiviteter og opnåede resultater vil blive produceret af koordinator ved projektets afslutning 3.3. Beskriv eventuelle planer om samarbejde med andre netværk i Danmark inkl. forskningsnetværk. N/A 4. Metode og vidensdeling (max. 1 sider) 4.1 Beskriv hvilke metoder og fremgangsmåder der vil anvendes til kapacitetsopbygning, vidensdeling og erfaringsudveksling samt eventuel fortalervirksomhed. Den valgte metode til kapacitetsopbygning bygger på: o Teoretisk og praktisk læring fra professionelle med fokus på konkrete redskaber til brug i praksis o Erfaringsudveksling og sparring med peers, inklusiv inddragelse af erfaringer fra syd gennem 1-2 repræsentanter (fra FKN/Red Barnet partnernetværk) best practices og lessons learnt. o Udvikling af arbejdsplaner til udrulning hands on erfaringer i løbet af forløbet såvel som tilbagemelding/monitoring med involvering af peers. Denne metode bygger på tidligere erfaring med kapacitetsopbygningsprocesser, hvor forløbet har en praktisk komponent integreret, således at deltagerne arbejder med stoffet undervejs i kapacitetsopbygningsforløbet. Énvejs undervisning minimeres og erstattes af erfaringsudveksling, rådgivning, peer monitorering, mv. igennem et forløb, hvor det er deltagerne selv, der skal udvikle konkrete planer og implementere dem. 5

6 4.2 Beskriv hvorledes den opnåede faglige viden og resultater formidles til medlemsorganisationer og andre. Opfølgende møder i Humanitært Underudvalg kan bruges som platform for yderligere viden deling. E-learning komponent som muliggør viden deling på tværs af lande og regioner på en kosteffektiv måde. 5. Eventuelt yderligere relevante oplysninger vedr. initiativet N/A 6. Bilag Bilags oversigt (færdiggøres af ansøgeren): Bilagsnr. Bilagstitel: 1 Improving Impact: Do Accountability Mechanisms deliver Results? Joint Christian Aid, HAP and Save the Children report, June Budget 3 Aktivitetsplan (mangler fortsat detaljering) 4 SCHR/ JSI tidsplan NGO FORUMs indstillingsudvalg og Stående Udvalg forbeholder sig retten til at rekvirere yderligere information, hvis det findes nødvendigt for den endelige vurdering af ansøgningen. 6

7 7

8 Bilag 1 Aktive medlemmer 1 : involvering, forpligtelse og finansielt bidrag 2 Medlem Involvering / forpligtelse Ledelsens opbakning (hvis relevant) Folkekirkens Kursus facilitation Med i planlægnings- og Nødhjælp styregruppe Red Barnet Kursus facilitation Med i planlægnings- og styregruppe Røde Kors Bidrage til planlægning og implementering Med i planlægnings- og styregruppe IAS DK Bidrage til planlægning Med i planlægnings- og styregruppen Humanitært Underudvalg Orienteres løbende om aktiviteter/sender invitationer ud til træningsforløb Finansielt bidrag Andet 40 timer (minimum) Kursuslokaler 40 timer (minimum) Kursuslokaler Vært for sekretær/ koordination (medarbejder tid; evt. ressourcepersoner fra Røde Kors netværk) Lokaler til afholdelse af møder og træning. 1 Denne oversigt er kun for de aktive medlemmer. Netværk vil ofte have mange medlemsorganisationer, men det er ikke så mange, som aktivt indgår i planlægning etc. Dette er en oversigt over de organisationer, som indgår i dialog, planlægning etc. og som efterfølgende kan holdes op på deres forpligtelse til netværket. Det vil ofte være medlemmerne af styregruppe, referencegruppe eller anden beslutningsstruktur. 2 Det er ikke et krav at bruge dette format. Initiativet kan vælge at bruge en anden form til at dokumentere involvering og forpligtelse. 8

9 Ansøgningsskema Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer (max kr) Bilag 2: Budget Ansvarlighed i humanitær praksis Budget Samlet budget NGO FORUM Finansiering Med-finansiering 1. Workshops, seminarer og konferencer , , ,00 Kursus 1, 16 deltagere, DCA/Save the Children facilitator 3.300,00 Kursus 2, 16 deltagere, ekstern facilitator (HAP) 3.300,00 Kursus 3, 16 deltagere, ekstern facilitator (UK) 3.300,00 Kursus 4, 16 deltagere, DCA/Save the Children facilitor 3.300,00 2. Tværgående undersøgelser og studier Faglig formidling Faglig og koordinerende støtte* , , ,00 HAP konsulent ,00 UK konsulent (Andy Featherstone) ,00 Kursuskoordinator ( Red Barnet) ,00 E-learning konsulent/udvikler (DCA) ,00 DCA HAP advisor (kursus facilitator), 30 timer ,00 Red Barnet HUM advisor (kursus facilitator), 30 timer ,00 5. Andre udgifter , ,89 - Fly, Geneve-Kbh x 2 retur 7.000,00 Accommodation, per diem etc ,00 Fly, London-Kbh, retur 2.500,00 Accommodation, per diem etc ,89 Fly, possibly Ethiopia 7.000,00 9

10 Accommodation, per diem etc ,00 6. Budgetmargin (max. 5%) 7. Netværksudgifter i alt , , ,00 8. Revision 5.000, ,00 9.Subtotal , , , Administration (max 7 % af pkt 9)** , , , Total (pkt. 9+10) , , ,00 * Løn til koordinator/konsulent skal klart fremgå i denne budget linje. Der dækkes kun løn - ikke overhead. ** Administrationsbedrag beregnes som % af forbrug 10

11 11

12 Referat af møde I det humanitære underudvalg hos MSF d Tilstede: Adra: Lehnart Falk, Caritas: Jann Sjursen, Dolores Halpin Bachmann, Dansk Flygtningehjælp: Christian Gad, Dansk Folkehjælp: Mads B. Jørgensen, Camilla Madsen, Dansk Røde Kors: Lisbet Elvekjær, DIGNITY: Henrik Rønsbo, Folkekirkens Nødhjælp: Lisa Henry, Ibis: Karen Andersen, International Aid Services (IAS): Tanja Marie Hansen, Mission Øst: Vibeke Førrisdahl, MSF: Hanne Klink Epstein, Ilija Gudnitz Weber, Anne-Sofie Munk, NGO Forum: Henrik Nielsen, Red Barnet: Alice Ladekarl 1) Godkendelse af dagorden - punkt 8, 9 og 4d tilføjet, Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste møde (udsendt af Lisbet Elvekjær) - Godkendt 3) Valg af referent - Vibeke Førrisdahl 4) Siden sidst a) Nye retningslinjer for partnerskabsaftaler - Task force har gjort et godt stykke arbejde med udkastet. Satificerings spørgsmålet står som det gør pga. politiske beslutninger. Dette ønskes en klarhed over, så vi ved hvad vi underskriver i aftalen. Der kunne strammes op så at der med den nye aftale vises hvad man ønsker at gå mod. Dette kunne bruges som afsæt til den faglige aktivitet punkt 8a. b) Ministerens landevalg for langvarige kriser -Mali, Yemen og Syrien er kommet med i prioriteterne. Den humanitær kontaktgruppe ønskede at være nærmere med i disse beslutninger Jann tager det op på næste møde. - der kan være konflikter med afrapportering når det handler om kriser idet det ofte er en region der er en krise men der ønskes afrapportering fra lande. Der kunne være mere fleksibilitet i disse rapporteringer på RAM, da det nuværende system ikke fungerer lige godt for alle. - Når Vibeke/UM kommer med et udkast kan vi måske støtte op om det. c) Regeringens finanslovsforslag for Partner organisationerne er ikke nævnt, er der -Ønske om drøftelse af bilaterale og tematiske kvaliteter på et Humanitært møde, samt et tema møde om udenrigsministeriets politiske tiltag og den humanitære tilgang. - drøftelse af Syrien krisen, også multilateralt, Jann sender forespørgsel på mail til den humanitære kontaktgruppe d) Guidelines om risk management på UM s hjemmeside - Retningslinjerne til risk management er nu blevet udgivet på hjemmesiden til udviklingsmidler, de kunne også være gode at have til det humanitære, der skal undersøges hvad sammenhængen ml. de humanitære principper og risk management er. Dette vil blive taget op som hovedpunkt på næste dagsorden i ngoforum. 5) UM's stabiliserings- og sikkerhedspolitik. - Flere havde givet indspark til første udkast, men der kom ikke en opfølgning. - der skal være en klarere adskillelse ml. det politiske og det humantære - Vi kan bruge den humanitære kontaktgruppe til at tage drøftelser om temaer allerede i høringsprocesser. 6) Opdatering på Global Food Security Cluster Evaluation ved Lisa Henry. 12

13 - Vi skal være bedre til at arrangere os på globalt niveau. Security Cluster Evalueringen vil gerne informere om hvordan vi kan blive bedre til orientere om systemet. Emnet om det globale arrangement kunne være godt at tage op da det vil have indflydelse på FN, send gerne input om dette til Lisa. - Det kunne oplagt at holde et temamøde, da det virker til at være en viden fra dk side, og der kunne arbejdes videre med, når der er et udkast. 7) Opdatering på JSI process og SCHR certification project ved Lisa Henry - I forhold til JSI er konklusionen: Core humanitarian standards. Der er nu en arbejdskomite som har lavet et draft til bedre service og som skal være let tilgængeligt. Dette vil blive sendt ud i efteråret med 10 standarder/principper. Meget skal oplyses gennem e-learning og på flere forskellige sprog. - SCHR certifiseringen vil finde en model som kan bruges på tværs af organisationerne. Både arbejdsgruppe og steering committee ser det igennem. - JSI/SCHR vil kohæsion i de to processer og SCHR vil se på JSI. - De nye satificeres ind i JSI som en en samlet version, som er gældende. - Man ønsker nogle kerne værdier, men det vil måske blive meget overordnet med en lav fællesnævner. - Deadlines for JSI og SCHR er vedhæftet 8) Faglige tiltag a) Humanitære indsatser i ngo forum - Der er deadline til ngo-forums d. 18 sep. Der er forslag om emnet Accountability i de humanitære organisationer. Her til kan inddrages erfaringer til hvad vi gør i det humanitære med certificering. Det skal have en effekt på vores videre arbejde. Alice og Lisa er lead på opgaven og ansøgningen og laver et udkast som sendes rundt til kommentering inden indsendelse. - Rapporten: Do accountability mechanisms deliver results? -som tager dette emne op er vedhæftet, og kunne bruges under globale tendenser i NGO forum. b) Civilsamfundstræf - Der bliver mange forskellige workshops med fokus på partnerskaber. Henrik inviterer overvejelse om lokale partnere skal inviteres op til træffet, og om der er særlige forslag til emner for de mange workshop. Send forslag til Henrik. -Træffet bliver en mulighed for at medlemmerne af ngo forum i forbindelse med den nye Civil Samfunds Politik, hvor flere ministre deltager. Henrik fremsender den endelige invitation senere. 9) Nødhjælp og Udvikling The Comprehensive Approach - Um trækker det humanitære og udvikling mere og mere sammen. Vi vil gerne spørge Laust (Concord) om han kan holde et oplæg om processen i EU som vil præge situationen i dk. Tilgangen vil blive taget op på næste møde. 10) Eventuelt, herunder næste møde. - det kommende seminar i ngo forum - sammenhængen ml. udvikling og det humanitære 13

14 Time frame for Joint Standard Initiative Process (JSI): -1st December Common Hum Standard 1st draft circulated for widespread consultation in English, French, Spanish and Arabic -April 2014 approval by the SPHERE, HAP and People in Aid boards at joint board meeting of revised Common Hum Standard -May-November 2014 Piloting of Common Hum Standard -Dec 2014 final version of Common Hum Standard approved Bilag 4 This is the Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) certification project timetable: -September 2013: First draft certification model (based on HAP model) shared for input with NGOs, donors and UN humanitarian agencies provide input into the proposed certification model by November 2013: At least four NGOs agree to implement a pilot by December 2013 Piloting starts -March 2014: Technical level consultation. Governments consulted at the technical level (NDMA) on certification model by May 2014: Four pilots implemented by July 2014: Pilot findings consolidated and shared with NGOs, UN, governments and donors by August 2014 : Model finalised based on findings from pilots and policy dialogue by September 2014: Final stage: Implementation plan proposed to stakeholders by

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4! SIDE (eksl.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency):

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Juridisk og økonomisk ansvarlig organisation (lead agency): Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2013 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er kr.

Maximum beløb der kan søges om er kr. Ansøgningsskema 2014 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl. forside med tabel informationer og bilag) sendes elektronisk til NGO FORUMs netværkskoordinator

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU Guide to Programme Cycle Management in CKU STAGE ACTION RESPONSIBLE FORMAT OUTPUT 1. GO/NO GO Request Embassy Request form Request Go/No go CKU/MFA Meeting Conclusion

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd

Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd 1 Nyt initiativ om landbrug og værdikæder i syd Målet med initiativet er at styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer og deres syd-partnere til at facilitere forbedrede lokale markedsvilkår for

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013

Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Referat fra møde i det Stående Udvalg Tirsdag den 10. september 2013 Møde referat Til stede ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Frank Lausten), Caritas (Jann Sjursen), CISU (Jeef Bech), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer?

Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Hvordan kan vi opbygge stærkere og mere værdifulde partnerskaber på tværs af sektorer? Top Præsentation of mind why cross-sector partnerships matter Simone Kofoed Clausen Projektleder Projektleder, Fundraising

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER

Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Afsluttende narrativ rapport KAPACITETSUDVIKLINGSAKTIVITETER Dette skema anvendes til afsluttende rapportering for mindre kapacitetsudviklingsaktiviteter finansieret af Udenrigsministeriets puljeordning

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN:

Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 VERDENS BEDSTE NYHEDER: DET HUMANITÆRE UNDERUDVALG: GENBRUG TIL SYD -PULJEN: Referat fra møde i det Stående Udvalg Mandag den 18. juni 2012 Møde referat Til stede AC Børnehjælp (Dennis Friis Thaagaard), ADRA (Lehnart Falk), CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), CISU

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Til stede:vibeke, Finn, Hans Christian, Jeanne, Morten, Henry + Erik og Jeef Afbud: Camilla. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde Referat Mødekreds Styregruppen + Erik + Jeef (evt.tune) Mødedato 2010-06-24 Mødetid Kl. 14.30-18.30 Mødested Vester Voldgade 100 - store mødelokale 1552 København V Indkaldere Vibeke, Finn og Erik Der

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 28. marts 2012 Møde referat Til stede CARE Danmark (Niels Tofte), Caritas (Jann Sjursen), Danske Handicaporganisationer (Karen Reiff), DMR-U (Lars Udsholt),

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 29. FEBRUAR rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 29. FEBRUAR rødekors.dk RAPPORT 29. FEBRUAR 2016 Antikorruptionsberetning 2015 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle korruptionssager... 4 2.1 Uganda (C1290)... 4 2.2 Guinea (C1298)... 5 2.3 Liberia (C1280)... 5 2.4

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens. - fra ambitioner på papir til handling i praksis Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Demens - fra ambitioner på papir til handling i praksis 31.Oktober 2016 Baggrund Demensområdet er for alvor kommet øverst på den politiske dagsorden. Regeringen fremlagde

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere