A V J i n f o. leder. indhold. Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2003"

Transkript

1 A V J i n f o Nr. 7 - leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks København ø Fax: Hjemmeside: Lars Kaalund Tlf: Charlotte Weber Tlf: Arne Rokkjær Tlf: Kit Jespersen Tlf: Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Lars Kaalund Layout: Trine Schjermer, Amtsrådsforeningen Tryk: Amtsrådsforeningen 2 Indtryk fra Battellekonference, Orlando 4 Orlando-brag 5 Flere indtryk fra Orlando 8 Artikelovervågning Udviklingen af afværgeteknologien er lagt i hænderne på mikrobiologer og biokemikere. Det er mit indtryk efter at have deltaget i det 7. internationale symposium om In Situ and On-Site Bioremediation, hvor 1200 deltagere fremviste og diskuterede deres nyeste opdagelser og resultater. Vi er hastigt på vej væk fra en black-box betragtning af nedbrydningsprocesserne i jord og grundvand. Nye raffinerede analysemetoder, mikrosensorer og isotoptekniker gør det muligt at studere nedbrydningsprocesserne på bakterieniveau. Forskerne er langt fremme med genkendelse, navngivning og funktionsmærkning af mikroberne. I princippet er det naturligvis uinteressant, hvad de hedder, men det at de gode kan genkendes og isoleres, gør det muligt at 7 studere deres enzymsystemer og dermed nedbrydningspotentialer. Det gør det også muligt at manipulere med bakterierne, og derved målrette deres spisevaner og præferencer mod de forureninger vi gerne vil have nedbrudt. Er mikrobiologien så løsningen på alle vores kvaler med genstridige organiske forureninger? Nej, naturligvis er det ikke det. Selv om en række amerikanske firmaer allerede havde deres lokkende salgsmateriale klar, er der ingen grund til at springe ud i ukontrollerede biologiske eksperimenter. Selv om de biologiske metoder er lovende og tilsyneladende ret ukomplicerede, er der alt mulig grund til at fastholde den afprøvnings- og implementeringsmetode som amterne, Miljøstyrelsen og de rådgivende ingeniører har fulgt de seneste år. Det betyder, at der på fælles initiativ vælges lokaliteter og metoder, og at resultaterne efterfølgende deles med hele branchen. Jeg tror, at amterne i løbet af efteråret, og senest næste forår, vil modtage de første projektforslag, som bygger på den nye generation af dedikerede mikroorganismer. Derfor skal vi hurtigst muligt have gang i en debat om metoder, vilkår og sikkerhed og sideløbende forsøge at højne vidensniveauet hos både myndigheder og private aktører på området. indhold

2 Indtryk fra Battellekonference i Orlando, Florida, juni Feltundersøgelser i USA En af de ting, der som altid er imponerende for danskere på konferencen er at se, hvor store midler der er afsat til nogle af forureningssagerne i USA. Dette hænger selvfølgelig bl.a. sammen med, at der ofte er tale om meget omfattende forureninger, hvor der er behov for en stor indsats. En af de åbenlyse fordele ved, at sagerne er store - hvis man ellers kan tale om fordele ved store forureningssager er, at der er mulighed for at afprøve forskellige afværgeteknologier på den samme lokalitet. Dette giver en god mulighed for at sammenligne teknologiernes effektivitet under samme forureningsmæssige og hydrogeologiske forhold, hvilket igen kan være med til at vise styrker og svagheder ved de enkelte teknologier. En anden fordel er, at der ved at afprøve flere teknologier på den samme lokalitet, løbende bliver oparbejdet en viden om forholdene på lokaliteten, der også kan anvendes af de forskellige rådgivere og forskere på andre dele af lokaliteten. Den løbende oparbejdning af viden muliggør en revurdering af oprensningsstrategien frem for på dag ét at lægge sig fast på en række undersøgelser og afværgetiltag, som lokaliteten måske viser sig ikke at være egnet til. Naturlig oprensning risk management eller fjernelse En af de afgørende forskelle på, hvorledes man opfatter naturlig oprensning i USA og i Danmark er, at man i USA groft sagt er ligeglad med, hvordan forureningskomponenterne forsvinder bare de forsvinder. Man skelner således ikke mellem forureningsfjernelse ved biologisk nedbrydning og fjernelse ved spredning og fortynding, mens vi i Danmark fokuserer på, om fjernelsen skyldes nedbrydning. Ydermere skelner man i USA mellem risk management og moniteret naturlig fjernelse (attenuation). Ved risk management accepteres fortsat tilstedeværelse af forureningen så længe det kan dokumenteres, at den ikke udgør en risiko for mennesker og miljø, og der stilles udelukkende krav om monitering af forureningsfanen for at sikre, at den ikke spreder sig uacceptabelt. Ved risk management behøver koncentrationsniveauerne i hver enkelt boring således ikke at falde over tiden, bare koncentrationen falder med afstanden til kilden, og fanen ikke breder sig uacceptabelt nedstrøms. Den tilladelige fanelængde afhænger således udelukkende af stedspecifikke forhold, og der sammenlignes ikke, som i Danmark, med f.eks. et års grundvandstransport. Modsat forventer man ved moniteret naturlig fjernelse, at lokaliteten bliver oprenset inden for en rimelig tidshorisont, der i hvert enkelt tilfælde fastlægges af de lokale myndigheder. Formålet med moniteringen er at dokumentere, at koncentrationsniveauet i de enkelte boringer falder over tiden. På baggrund af et fald i koncentrationsniveauet i kilden over tid kan tidshorisonten for forureningsfjernelsen estimeres. I forbindelse med moniteret naturlig fjernelse anførte John Wilson fra USEPA, at det groft sagt er bedre med få data over en lang tidshorisont end med mange data over en kort horisont. Dette skyldes bl.a., at det herved er nemmere at adskille den reelle fjernelse fra tilfældige udsving i koncentrationerne pga. ændret grundvandsstand, nedbør m.v. I forhold til anvendelsen af risk management kan man sige, at der i USA er mindre restriktive krav end i Danmark, da det i USA ikke skal dokumenteres, at koncentrationsfaldet med afstanden fra kilden skyldes nedbrydning, men at det er acceptabelt, at denne skyldes sorption, spredning, fortynding m.v. Groft sagt kan man sige, at hvis man ikke kan måle koncentrationer over opstillede kvalitetskriterier nedstrøms forureningen, så er der ikke noget problem - uanset om det er sorption, fortynding eller nedbrydning, der er årsagen til dette. Endvidere er der i USA ingen krav mht. afstande eller fanelængde i forhold til grundvandets transporthastighed på den konkrete lokalitet, idet den acceptable fanelængde udelukkende fastlægges ud fra risikohensyn på lokaliteten. Omvendt er der i forbindelse med anvendelsen af moniteret naturlig fjernelse som oprensningsmetode 2 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/

3 Denne artikel vil kort resumere nogle af de indtryk, vi fik med hjem fra Battelle-konferencen i Orlando, hvor Dansk Miljørådgivning A/S (DMR) præsenterede resultaterne fra et teknologiprojekt om biologisk rensning af MTBE-forurenet vand. Claus Larsen og Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S mere restriktive krav til dokumentationen i USA end i Danmark, da der skal foretages estimater på, hvor lang tid der går inden forureningen er fjernet, og da det ligeledes skal dokumenteres, at forureningen er fjernet inden for en rimelig tidshorisont. Dette skyldes, at metoden i USA opfattes som en oprensningsmetode, der altså skal kunne oprense forureningen inden for en rimelig tidshorisont og ikke bare dokumentere, at fanen ikke breder sig. Der er i USA derfor udviklet værktøjer til at estimere nedbrydningsrater og oprensningsperioder. Hvorvidt den amerikanske eller den danske måde at betragte naturlig oprensning på er den rigtige skal være usagt, men det er vores indtryk, at man i USA har udarbejdet klare koncepter på, hvorledes sager med naturlig oprensning håndteres, så både myndigheder, bygherrer og rådgivere ved, hvilke dokumentationskrav der stilles i de enkelte tilfælde. Det er vores opfattelse, at det ville være ønskeligt, hvis der også i Danmark blev udarbejdet tilsvarende klare og ensartede retningslinier. Nedbrydningsrater og estimering af oprensningsperiode Der blev i forbindelse med konferencen afholdt en række supplerende kurser, bl.a. et om teknikker til at beregne fjernelsesrater i forbindelse med naturlig oprensning og et om estimering af tidshorisonten for moniteret naturlig nedbrydning. I forbindelse med kurset om estimering af fjernelsesrater blev der, jf. ovenstående, skelnet mellem rater fundet imellem boringer nedstrøms kilden ( risk management ) og rater fra enkeltboringer (moniteret naturlig fjernelse) samt biologiske nedbrydningsrater. I forhold til den danske anvendelse af naturlig nedbrydning var det mest konkret anvendelige nok, at methan under de rette betingelser kan anvendes som en naturlig konservativ tracer. Hvis der i kildeområdet sker methanogen nedbrydning af BTEX er kan methan således, under de rette forhold, betragtes som en konservativ tracer. Hvis der således længere nedstrøms i fanen er iltfrie forhold samt et relativt lavt indhold af BTEX er i forhold til methan, kan en fjernelsesrate for methan betragtes som et udtryk for fortynding og spredning. Bestemmes der samtidigt rater for f.eks. benzen, vil den biologiske nedbrydningsrate for benzen kunne estimeres som forskellen i mellem benzen- og methanraten. I forhold til estimering af tidshorisonten for naturlig oprensning har US Geological Survey og Virginia Tech udarbejdet et edb-program, der på baggrund af målte forureningskoncentrationer kan estimere fjernelsesrater, evt. under forskellige redoxforhold forskellige steder i fanen. Endvidere er der indbygget et værktøj til at estimere både den tids- og niveaumæssige effekt af en kildereduktion på forureningsudbredelsen. Man kan indtaste både middel-, minimum- og maksimumværdier for inddata, således at programmet ligeledes giver middel-, minimum- og maksimumestimater på ud-data. Det vurderes, at det også under danske forhold ville være ønskeligt at benytte metoder til at beskrive nedbrydnings- og/eller fjernelsesrater forskellige steder i fanen og under forskellige forurenings- og redoxforhold, da det vil medvirke til en langt bedre beskrivelse af nedbrydningen forskellige steder i en forureningsfane, og da det vil gøre usikkerhederne omkring forureningsspredning og strømningsretning mindre betydningsfulde for den samlede vurdering. Tilsvarende vurderes det, at det ville være ønskeligt med udarbejdelse af et standardiseret koncept til at vurdere oprensningstiderne på projekter med naturlig nedbrydning. AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/ 3

4 Orlando-brag Af Henrik Aktor, AKTOR innovation Mens de tropiske tordenstorme tømte borde og bænke ved de udendørs spisesteder og kun en enkelt delirisk ryger bemandede en mikroskopisk markise, så var der længere mellem bragene inden for på Coronado Springs. For mange sager var blevet forfremmede til lektioner, som vi skulle lære noget af. En forsigtig spadseretur langs tavlerne på Postersession 1 og 2 efterlod tvivl om, hvorvidt REGENESIS vitterlig handlede om reinkarnation det var dog utrolig så mange facetter, der kan være af at hælde forskellige kemikalier ned i undergrunden. Man kan vel godt tillade sig at være lidt bekymret for rækkevidden af disse manipulationer, som man forsøger ved augmentation, enhancement, stimulation, acceleration. Side om side med forureningen presses en række fremmede faktorer ned i det underjordiske miljø (laktose, katalysatorer, mikroorganismer). I mange tilfælde havde man tilsyneladende vældig godt styr på det hele på trods af et forholdsvist begrænset antal boringer. Man kunne jo være betænkelig, men denne pessimistiske synsvinkel syntes ikke rigtigt at bide på de entusiastiske forfattere. The good thing ved at anvende denne strategi var vel overhovedet ikke til diskussion, så hvad kunne vi tale om? Jo, diskussionen varmede op, når fordele og ulemper ved at anvende en konventionel overfladebaseret bioreaktor af beton, stål og plastik blev sammenlignet med undergrunden som en biogeokemisk reaktor. Når først miljøfremmede stoffer er ved at sprede sig i det underjordiske miljø, så er det praktisk taget umuligt at give en eksakt beskrivelse af dynamikken i denne spredning, med mindre man har overordentligt store ressourcer. The bad thing er, at det gælder også de tilsatte faktorer vi ved ikke, hvad der er oppe eller nede i den underjordiske biogeokemiske reaktor den er ikke omrørt ja, den er måske ikke engang gennemstrømmet. O.k. stop en halv så slemt var det heller ikke der var gode kicks trods alt på sessioner, hvor præsentationer demonstrerede det potentiale, som anvendelsen af de nye teknikker til identifikation af mikroorganismer og f.eks. isotopfraktionering har inden for forståelsen af denne biogeokemiske reaktor. But it turns ugly når vi skal afveje fordele og ulemper ved at vælge imellem en overfladebaseret kontrollerbar, men dyr betonreaktor, og en billig, men desværre også vægelsindet, biogeokemisk undergrundsreaktor. Økonomi og sikkerhed er et interessant makkerpar, og jeg håber, vi finder en god balance i Danmark. Min skepsis er ikke kulturelt betinget den er hovedsageligt geokemisk not all that glimmer is gold. 4 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/

5 In situ and on-site bioremediation, konference i Florida, USA Indtryk fra konferencen Af Kirsten Rügge, NIRAS A/S Hjemvendt fra en konference er det første spørgsmål man får fra kolleger selvfølgelig: Var det en god konference? Og ja, det var det, men der var meget fyld. Nu en måned efter jeg er kommet hjem, sidder jeg og tænker over, hvad jeg egentlig lærte. Jo, jeg deltog i et short course om Accelerated bioremediation of chlorinated solvents, søndag fra kl Det var en lang dag, når man lige er landet aftenen før, men så sandelig værd at bruge tid på. På kurset havde folk fra GeoSyntec, DuPont, U.S. EPA m.fl. samlet det bedste materiale om chlorerede opløsningsmidler. Der var lidt generel teori, case stories og en del om datavalidering specielt dette punkt var meget interessant. Hvornår kan man sige, at en oprensning er foregået med succes? Jeg lærte i hvert fald en hel del. Stor ros til arrangørerne. På konferencen, som startede dagen efter, var der i løbet af de næste dage en række sessioner om chlorerede opløsningsmidler. I første omgang havde jeg krydset alle foredrag om dette emne af, men efter et par dage bliver man mæt. Her er det, at jeg synes, der var for meget fyld. Flere firmaer havde utallige indlæg om emnet, som alle lignede hinanden. Når man skal høre noget om et bestemt emne, betyder det ikke så meget, om oprensningen er foregået på lokalitet A eller B. Jeg mener her, at der burde have foregået en kraftigere sortering i indlæggene, og at firmaerne i højere grad skulle komme med opsummeringer af, hvad de har opnået af resultater. Lidt flere indlæg med forskningsprægede resultater ville også være interessante. På konferencen foregik der fem parallelle sessioner, så der var rig mulighed for at finde en session, som man syntes var interessant. Jeg deltog med store forventninger i en session om pesticider, men her blev jeg dog vældig skuffet. Man må nok konstatere, at denne konference ikke tiltrækker folk med arbejdsområde inden for pesticider. Herudover var der flere sessioner om MTBE, både omkring laboratoriestudier og omkring felt-applikationer. Disse sessioner synes jeg generelt var gode, og jeg lærte i hvert fald nyt omkring, hvilke muligheder der er for at oprense MTBE-forurenet jord/grundvand. Alt i alt en konference, som det absolut er værd at deltage i. Udover det rent faglige, er det også af stor værdi, at møde andre, som arbejder inden for samme arbejdsområde som en selv. Lidt mindre konferencer fokuseret på et bestemt emne er måske at foretrække, hvis det er en bestemt sag, man søger inspiration til. AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/ 5

6 kort info For et år siden var jeg lidt bange for ingeniører Det er da noget af en titel! Men under denne gemmer der sig en god artikel fra Dansk Vand, nr. 5, årgang 71, juni, side om kommunikation for ingeniører. Som det hedder, er ord dit værktøj, og der gives eksempler på, at vi kommer hurtigere igennem med vores budskab ved bevidst at bruge sproget positivt og rette opmærksomheden mod at bruge positive ord, positive vendinger, beskrivende vendinger, reflekterende og progressive vendinger. Artiklen refererer til undersøgelser, der viser, at når du f.eks. taler med en ophidset borger i telefonen, så påvirkes vi 25 % af ord og 75 % af stemmen. Vi skal derfor være bevidste om, at stemmen er et stort værktøj i kommunikationen, og vi bør tænke over talehastighed, volumen, stemmeleje og klang. Hertil kommer, at spørgeteknik også er et vigtigt værktøj. Til sidst nævnes Girafsprog som en kommunikationsmodel til at konflikter afspændes i sted for at optrappes. Girafsprog er at tale fra hjertet. Jord og grundvandsforurening Miljøstyrelsen (MST) offentliggør Orientering nr. 2/ Teknologiprogram for jord og grundvandsforurening. I teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening gives der en oversigt over de projekter, der er sat i gang under ordningen og projektforslag for. Udkommer udelukkende elektronisk og kan læses på Kontaktperson: Cand.pharm. Irene Edelgaard, MST, tlf RENSNING AF PESTICIDFORURENET GRUNDVAND MED AKTIVT KUL Kursus på DTU den 30. oktober Pris kr. Kursusbeskrivelsen findes på M&R s kursus-hjemmeside: Følgende emner vil blive behandlet: Behov for aktivt kulrensning Kapacitetsbestemmelse af aktivt kul ved forskellige metoder Modellering af aktivt kulrensning Drifts- og anlægsoptimering Mikrobiologiske aspekter. Emnet er særdeles aktuelt pga. de mange tilfælde af grundvandsforurening med pesticider, især BAM. Der findes ingen oplysninger i verdenslitteraturen om aktivt kuls evne til af fjerne BAM fra forurenet grundvand. Dette aspekt er i fokus under kurset, hvilket gør kursets nyhedsværdi meget stor. 6 ORIENTERING fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/

7 Trykkeri-projekt i Frederiksborg Amt I forbindelse med den nye jordforureningslov gik Frederiksborg Amt i gang med at kortlægge ejendomme på vidensniveau 1. I amtet blev man dog hurtigt i tvivl om, om trykkeribranchen udgjorde et jordforureningsproblem eller ej og fik herved ideen til at lave en erfaringsopsamling om forurening fra trykkerivirksomheder. Af Gitte Ellehave Johansen og Mette Dahl, Frederiksborg Amt Frederiksborg Amt bad i 2002 COWI om at udarbejde historiske redegørelser for 14 tidligere og igangværende trykkerier. Der har ikke været andre muligt forurenende aktiviteter på disse ejendomme. Trykkerierne er valgt således, at branchen bliver bredt repræsenteret. Små og store trykkerier, forskellige tids- og driftsperioder samt forskellige trykkemetoder. På denne baggrund mener amtet, at resultatet af undersøgelserne kan danne grundlag for amtets beslutning om kortlægning af trykkerier fremover. COWI har udarbejdet et oplæg på forureningsundersøgelser for de 14 trykkerier. Oplæggene er mere omfattende end de sædvanlige V2-underøgelser. Der udføres kloakinspektion, der hvor den eksisterende kloak var fungerende under trykkeriets driftsperiode. Der udføres poreluftsmålinger inde og ude samt konventionelle boringer ved potentielle kilder samt ved utætheder på kloakken. Lister over potentielle forureningskomponenter er meget omfattende. Derfor vil der som udgangspunkt blive udført screeningsanalyser på enten poreluft eller vand på hver ejendom. Herudfra bliver det besluttet, hvilke stoffer de resterende medier (jord, grundvand eller poreluft) skal analyseres for. Undersøgelserne er påbegyndt i juni og resultatet af undersøgelserne forventes at foreligge i oktober. Når resultatet af undersøgelserne foreligger, skal COWI lave erfaringsopsamling for de 14 trykkeriundersøgelse samt for 11 andre trykkeriundersøgelser, som amtet har foretaget. Disse har også trykkerivirksomhed som eneste forureningskilde. Formålet med erfaringsopsamlingen er: at belyse forskellige typer trykkeriers potentiale for forurening af jord og grundvand, at undersøge, hvilke aktiviteter ved trykkeridriften der kan give anledning til forurening af undergrunden og at opstille anbefalinger for henholdsvis V1-kortlægning (eventuelle typer trykkerier, der kan og ikke kan anses for at udgøre en risiko for forurening) og forureningsundersøgelser på trykkerier, hvilke kilder og forureningsstoffer der bør undersøges for og i hvilket medie (jord, vand, poreluft). Som udgangspunkt søges det belyst, hvilke sammenhænge der er mellem forurening og: trykkeriets størrelse (antal ansatte, erhvervsvirksomhed eller familieforetagende) anvendte trykkemetoder driftsperiode og placering i tid anvendte stoffer og mængder samt punktkilder og spredningsveje (kloakker mv.). Det samlede datagrundlag vurderes i forhold til konklusionernes sikkerhed. Når erfaringsopsamlingen for trykkerier foreligger, vil vi skrive en opfølgende artikel i AVJinfo. ORIENTERING fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/

8 Artikel-overvågning Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. Af freelance konsulent Trine Korsgaard 1Jura, økonomi og politik 3 2Kortlægning og Stoftransport undersøgelser og omsætning Høring Udkast til lovforslag, der implementerer dele af vandrammedirektivet og habitatdirektivet Formålet med lovforslaget er at gennemføre dele af vandrammedirektivet og habitatdirektivet. Med forslaget foreslås der bl.a. en fælles gennemførelse af vand- og naturplanlægningen efter de nævnte direktiver. Forslaget indeholder også regler for myndighedsansvar m.v. Lovforslagene er i høring frem til den 27. august. Høringsbrev, udkast til lov om miljøformål m.v. for vandområder og internationale naturområder samt forslag til lov om ændring af vandforsyningens m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov og jordforurening og lov om planlægning kan hentes på se under lovstof og høringer. Nye regler for brug af glyphosat på vej Som en følge af den revurdering som Miljøstyrelsen netop har afsluttet, har miljøministeren varslet et forbud mod brug af glyphosat i visse perioder af året. Forbudet skyldes, at der er påvist fund af glyphosat i drænvand. Forbudet kommer til at gælde fra 15. september og året ud. MiljøInfo, 25. årgang, nr. 12, 13. juni. ISSN Betydningen af tørringen i renserier Mulighederne for mindskelse af restindholdet af kemikalier i renset tekstiler er belyst ved 1) et litteraturstudie, 2) interview med installatører og renseriejere og 3) erfaringsudvekslingsmøde med deltagelse af renseriejere, installatører, leverandører til renserier, brancheforeninger, kommuner, Miljøstyrelsen samt rådgivere. Aktiviteterne resulterede i en række forslag til optimeringer, som umiddelbart kan igangsættes i de fleste renserier. Resultaterne er opsummeret i en pjece, som er udsendt til alle renserier. Pjecen findes som bilag i rapporten. Dorte Glensvig og Søren Brødsgaard. Betydningen af tørringen i renserier. Miljøprojekt nr. 818 fra Miljøstyrelsen. ISBN Rapporten kan hentes på MTBE s spredning i grundvand MTBE s spredning og transport i grundvand under en nedlagt servicestation på Fyn er undersøgt ved en kombination af traditionelle filterboringer og niveauspecifikke vandprøver. Der er konstateret totalkulbrinter, BTEX og MTBE i grundvandet. Endvidere er der påvist nedbrydningsprodukter af MTBE, hvilket indikerer, at der foregår nedbrydning af MTBE i grundvandet. På grund af de lokale hydrogeologiske forhold har det ikke været muligt at beregne nedbrydningsrater for MTBE. Charlotte E. Riis, Anders G. Christensen, Kim Broholm. MTBE s spredning i grundvand. Miljøprojekt nr. 740 fra Miljøstyrelsen. ISBN Rapporten kan hentes på Projektet er også omtalt i Ny Viden fra Miljøstyrelsen, 5. årgang, nr. 3, maj, side ISSN AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/

9 4Risikovurdering Miljø og sundhed hænger sammen Dette er Danmarks første samlede strategi for miljøfaktorer og sundhed. Med strategien ønsker regeringen at skabe overblik over miljøfaktorers betydning for sundheden og fastsætte mål og initiativer for de kommende år. Strategien skal skabe en fælles ramme for et styrket samarbejde mellem myndighederne i den fremtidige indsats. Miljø og sundhed hænger sammen. Udgivet af Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen hører sammen med: Forslag til strategi og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer«(regeringen, ) og Baggrund og status«(arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 3/). Publikationerne kan hentes på Er bly og PAH i jord et problem? I denne debat-artikel sættes der fokus på konflikten imellem fakta, medier og politik, når f.eks. sundhedsrisici diskuteres. Først resuméres konklusionerne i den rapport, som Embedslægeinstitutionen i Københavns og Frederiksberg Kommuner skrev i Heri konkluderes, at benzo(a)pyren-forurenet jord giver en lille ekstra risiko for kræft hos mennesker, mens andre faktorer er langt vigtigere. Blyforurenet jord giver en reel risiko for påvirkning af intelligensen hos børn. Dernæst følger eksempler på, hvordan rapportens konklusioner er blevet gengivet og til tider fordrejet i medierne, og hvad diskussionen har ført til af politiske tiltag. Forfatterne understreger, hvor vigtigt det er, at teknikere, administratorer og forskere gør opmærksom på, når fakta forsvinder i den store mediemølle. Vi bør deltage aktivt og skrive endnu flere indlæg, end tilfældet er i dag. Debat-artiklen slutter med en meget tankevækkende henvisning til en ny artikel i New England Journal of Medicine. Heri står, at effekten af forhøjet blyindhold i børns blod er næsten 3 gange større end antaget i embedslægernes rapport. Christian Grøn, Vand & Jord, 10. årgang, nr. 2 maj, side ISSN Rapporten fra Embedslægeinstitutionen i Københavns og Frederiksbergs Kommuner kan hentes på Et resumé af artiklen fra New England Journal of Medicine kan hentes på http//:content.nejm.org. Forurening i frugt og grønt fra forurenet jord kan nu vurderes Under Miljøstyrelsens teknologiprogram er der udviklet et værktøj i form af et regneark til vurdering af optagelse af organiske stoffer i afgrøder. Der er lagt særlig vægt på at inddrage vandopløselige og flygtige stoffer i beregningerne. Værktøjet er afprøvet ved sammenligning med andre modeller og med resultater fra feltforsøg. Beregninger viser f.eks., at kartofler er den afgrøde, der bidrager mest til det daglige indtag af miljøfremmede stoffer. Der bør dog gennemføres supplerende undersøgelser og afprøvninger, før værktøjets begrænsninger kan defineres. Ny Viden fra Miljøstyrelsen, 5. årgang, nr. 3, maj, side ISSN Artiklen omtaler Miljøprojekt nr. 765 Modellering af optagelse af organiske stoffer i grøntsager og frugt. Begge publikationer kan hentes på AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/ 9

10 5Afværgeteknik og monitering Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening gives der en oversigt over de projekter, der er igangsat under ordningen, og projektforslag for beskrives. Bevillingen for er blevet reduceret til 5,5 mio. kr. Fordelingen af udgifter til udredningsprojekter og feltprojekter forventes at være ca. 50 % til hver. Der planlægges sat gang i 3-5 feltprojekter i. Siden ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat omkring 125 sager. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening, Orientering nr. 2,, Miljøstyrelsen. ISBN Programmet kan hentes på Termisk assisteret vakumekstraktion af PCE En meget kraftig jord- og grundvandsforurening med tetrachlorethylen fra et renseri er renset op ved en kombination af vakuumekstraktion og dampinjektion i den umættede zone. Strategien ved dampinjektionen har været at opvarme den mest forurenede del af jorden nedefra ved hovedsagelig varmeledning. Opvarmningen af kildeområdet har reduceret driftstiden med mere end 2 år og har bidraget til en oprensningsgrad af de lavpermeable siltlag, som ikke er mulig med traditionel»kold ventilation«. Torben Højbjerg Jørgensen, Jarl Dall Jepsen, COWI, Fyns Amt og DTU. Miljøprojekt nr. 823 fra Miljøstyrelsen er hovedrapport. ISBN Miljøprojekt nr. 824 er den tilhørende bilagsrapport. ISBN Publikationen kan hentes på Bioremediering ved hjælp af planter og gensplejsede bakterier Projektet er en del af et større forsknings- og udviklingsprojekt under EU s bioteknologiprogram. Formålet er at udvikle teknologi til oprensning af jordforurening med genmodificerede bakterier tilknyttet planterødder. Der blev udviklet en rodkoloniserende bakterie, som kan nedbryde PCB, men der blev ikke konkret påvist en oprensningseffekt på forurenet jord. Ulrich Karlson. Arbejdsrapport nr. 21, fra Miljøstyrelsen. ISBN Publikationen kan hentes på Geotekstiler kan begrænse forurening gennem rødderne Når man dyrker grøntsager i forurenet jord, er der risiko for, at afgrøderne via rødderne optager forureningsstoffer i uacceptabel grad, så de ikke er egnede til at spise. Ved dybereliggende forurening kan problemet teoretisk set imødegås ved at hindre, at rødderne trænger ned i den forurenede jord. To forsøg har imidlertid vist, at end ikke de tætteste geotekstiler i praksis kan standse rodvæksten af grøntsager fuldstændigt. Dog kan nogle geotekstiler begrænse rodudbredelsen markant hos de fleste arter. Ny Viden fra Miljøstyrelsen, 5. årgang, nr. 5, juli, side ISSN Artiklen beskriver Geotekstiler som rodspærre, Miljøprojekt nr Begge publikationer kan hentes på Passiv ventilation til fjernelse af PCE fra den umættede zone På mange tidligere renserier påvises rensevæsken perklorethylen (PCE) i den umættede zone, hvor det udgør en vedvarende kilde til grundvandsforurening. Ved at ventilere den umættede zone kan mængden af flygtige stoffer som f.eks. PCE reduceres. Ved passiv ventilation udnyttes de naturligt forekommende trykgradienter i jorden til passivt at lede den forurenede poreluft til terræn via filtersatte boringer. Trykgradienterne skyldes ændringer i lufttrykket i forbindelse med passage af vejrfronter og sikrer en meget stabil og miljøvenlig drift. Resultaterne viser, at der under optimale forhold kan opnås en væsentlig massefjernelse og reduktion af PCE-koncentrationen i den umættede zone, og at dette medfører faldende koncentrationer i grundvandet. Anders G. Christensen, Henrik H. Nielsen og Erling V. Fischer, NIRAS A/S, Passiv ventilation til fjernelse af PCE fra den umættede zone. Hovedrapporten er udgivet som Miljøprojekt nr. 805, ISBN , medens 10 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/

11 Ajour med referater m.m. Nu overvåger vi også, hvornår der kommer nye referater, statusnotater, årsberetninger m.m. Depotrådet, referat Møde den 17. marts Depotrådet, redegørelse 2001 Publiceret januar Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 5. december 2002 Miljøpuljerådet, referat Møde den 10. januar OM, årsberetning, 2001 Udgivet maj 2002 Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001 Teknologiprogrammet, program Maj Nye referater m.m. siden sidste nummer af AVJinfo. Materialet kan hentes på bilagsrapporten er udgivet som Miljøprojekt nr. 806, ISBN , fra Miljøstyrelsen,. Undersøgelserne er også beskrevet i Ny Viden fra Miljøstyrelsen, 5. årgang, nr. 5, juli, side ISSN Publikationerne kan hentes på www. mst.dk. Naturlig nedbrydning af benzin i grundvand Anvendelsen af naturlig nedbrydning som princip ved oprydning efter forureninger med olieprodukter har været diskuteret en del i den seneste tid. I artiklen præsenteres en case fra Rantzausgade i København, hvor naturlig nedbrydning er anvendt som supplement til en opgravning på en nedlagt benzinstation. Nedbrydningen er moniteret i perioden Resultaterne viser, at forureningsfanen og kildestyrken er aftagende. Der er god overensstemmelse mellem den udvikling i forureningen, som estimeres ved programmet Bioscreen og den udvikling, som observeres i felten, og det anses for bevist, at der foregår en naturlig nedbrydning. Det konkluderes, at naturlig nedbrydning er effektiv til behandling af restforureninger. Anvendelse af naturlig nedbrydning stiller større krav til undersøgelserne, men udgifterne tjener sig hjem i afværgefasen. Claus Bryde, Per Nielsen og Michael Mücke Jensen. Vand & Jord, 10. årgang, nr. 2, maj, side ISSN Hardware og metodebeskrivelser Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand Amternes Videncenter for Jordforurening har netop udgivet en ny håndbog i prøvetagning af jord og grundvand. Håndbogen er tænkt som et redskab til at sikre en ensartet prøvetagning foretaget optimalt i henhold til de seneste erfaringer inden for området. Håndbogen er skrevet til medarbejdere i amterne og omhandler selve prøvetagningen, herunder krav til kvalitetssikring og dokumentering. Desuden omtales arbejdsmiljø, jordlag, geologi og grundvand samt boreteknikker og boringsudbygning m.m. Håndbogens forslag til gennemførelse af prøvetagning er samlet i anvisningsbokse igennem hele teksten, hvilket gør bogen hurtig og nem at anvende i en praktisk og travl hverdag. Christian Grøn; Eurofins A/S; Jacqueline Falkenberg og Klaus Weber, NIRAS A/S samt Peter Kjeldsen, DTU. Håndbog i prøvetagning af jord og grundvand, Teknik og Administration nr. 3, fra Amternes Videncenter for Jordforurening. Rapporten kan hentes på Mus hjælper til med pesticidanalyser Med en nyudviklet pesticidbiochip er det muligt at analysere for både BAM og atrazin i samme arbejdsgang uden øget tidsforbrug. Chippen kræver kun et lille prøvevolumen og kan måle pesticider i koncentrationer på omkring 1 ng/l. Jens Aamund, GEUS, Leif Bruun, Statens Serum Institut og Claus Väge Christensen, DTU. Dansk Kemi, 84. årgang, nr. 8, august, side ISSN AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening 7/ 11

12 kursus-kalender Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger september september 10. september 2. oktober 9. oktober oktober 13. november 5. og 11. november 9. december Start efter aftale Sixth International Symposium & Exhibition on Environmental Contamination in Central & Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States Europæisk konference om MTBE Kursus i miljøfremmede stoffer og risikovurdering ved hjælp af JAGG-modellen Florida State University, Tallahassee, Florida, USA DTU, Denmark, TU Dresden, IIQAB Barcelona Prag, Tjekkiet Dresden University of Technology Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen. Send dem til RUC og RGS 90 RUC, Roskilde Kurset henvender sig til sagsbehandlere, rådgivere og andre medarbejdere, der arbejder med vurdering og oprensning af forurenet jord og grundvand. Perspektiver i Grøn Markedsøkonomi IDAmiljø Kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Rensning af forurenet jord og grundvand - teknologier Groundwater Flow & Transport Modeling IDAmiljø Swedish Geotechnical Institute (Göteborg) m.fl. Kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Gøteborg, Sverige Forurenede grunde - skal der ryddes op? IDAmiljø Kl i Ingeniørhuset, Kalvedbod Brygge 31-33, København Risikovurdering af forurenede grunde - pris kr. Vandrammedirektivet - implementering i dansk lovgivning Grundlæggende GIS, fjernundervisning med start efter aftale - pris kr. VITUS BERING, CVU IDAmiljø VITUS BERING, CVU VITUS BERING, CVU, Chr. M. østerggards Vej 4, 8700 Horsens Kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København Fjernundervisning Kurset løber over 12 dobbeltlektioner, onsdag formiddag fra 9:30 12:00 på RUC. Der afsluttes med mundtlig eksamen og udstedes kursusbevis. Pris: kr. Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Thomas Hougaard, RGS 90 på tlf.: eller eller tlf.: eller tlf.: sweden/gms_training_sweden.html Tlf.: eller tlf.: eller tlf.:

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004

Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004. Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2004 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2004 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 2010 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2010 Indhold INDHOLD 3 SAMMENFATNING 5 SUMMARY 7 1 BAGGRUND 9 1.1 MÅLSÆTNING 9 2 STATUS FOR ORDNINGEN 11 2.1

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer

A V J i n f o. leder. indhold. 2 4 spørgsmål til Viborg Amt om data på nettet. 3 Chlorerede opløsningsmidler på hovedtransformerstationer A V J i n f o Nr. 4-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 5-2002

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 5-2002 A V J i n f o Nr. 5-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER

FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER FORURENING med OPLØSNINGSMIDLER fra RENSERIER? Hvor alvorligt er det Hvad kan du selv gøre Hvad kan myndighederne gøre Spørgsmål og svar 2 FOTOGRAF: HANS JUHL GRAFIK: TRINE SCHJERMER FORURENING og UNDERSØGELSER

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. En succes ramt af sparekniven. Nr. 3 2003

A V J i n f o. leder. indhold. En succes ramt af sparekniven. Nr. 3 2003 A V J i n f o Nr. 3 2003 leder En succes ramt af sparekniven Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk

Læs mere

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger

Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Villaolietanke Oprensningsomfang og Omkostninger Vivi Bruhn Knudsen Oprensningsomfang Status før lovforslaget om en jordforureningslov Betænkningerne fra Jordforureningsudvalget 1/1995 og 2/1996 fra Miljøstyrelsen:

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser

A V J i n f o. leder. indhold. 2 Redegørelse om jordforurening 2000. 3 Miljøfestival. 4 Standardisering af jordundersøgelser A V J i n f o Nr. 2-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Håndbog i jordforureningslovens 8

Håndbog i jordforureningslovens 8 Håndbog i jordforureningslovens 8 Teknik og Administration Nr. 2 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 2 1.2 Læsevejledning... 2 2. Lovgrundlaget i oversigt... 5 3. 8-proceduren fra

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Tom Heron Helsinki Stockholm Aalborg Århus Esbjerg København Odense Warszwa Poznan Krakóv Kiév Hydrogeolog & Divisionsdirektør Sofia 1010 kolleger

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study.

Eksport af danske ydelser indenfor forurenet jord og grundvand Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Georgian Railway, Tbilisi by pass project. Land contamination study. Forureningsundersøgelser på stort aktivt jernbaneområde i Tbilisi by i Georgien. Området skal byudvikles i perioden 2012-2026. Jarl

Læs mere

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg

Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder. der. Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Karakterisering og masseestimering i DNAPL kildeområder der Ida V. Jørgensen, Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg Oversigt for præsentation Metoder til karakterisering af DNAPL kildeområder Oversigt over

Læs mere

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD GODE RÅD OM BØRNS UDENDØRSLEG PÅ LETTERE FORURENET JORD Indhold Jorden i storbyområder som Frederiksberg er lettere forurenet det kræver særlige hensyn til børnene Sådan lever vi med forureningen i hverdagen

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2

Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Jordforureningens påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Afstandskriterier og fanebredder Miljøprojekt nr. 1565, 2014 Titel: Jordforureningers påvirkning af overfladevand, delprojekt 2 Redaktion: Tage

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll

Jordforureningsloven 2011. Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Jordforureningsloven 2011 Påbudssagerne v/advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Hvorfor er der så få af dem? - både et spørgsmål og et postulat! Med påbudssagerne sigtes her til påbud om undersøgelse og/eller

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Store jordforureninger

Store jordforureninger Indhold 2 3 Indtryk fra Battelle Battelle, short course: Evalueringsprotokol for naturlig nedbrydning 2 Jordforurening.info 07 4 6 8 Battelle: Stimuleret reduktiv dechlorering af TCA Battelle: Nedbrydning

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI

Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg. Civilingeniør Bente Villumsen, COWI Jordvarmeanlæg og forureningsrisiko A & B boringer, lodrette & vandrette anlæg Civilingeniør Bente Villumsen, COWI FVD Tema lørdag den 6. september 2008 Rådhuset, Roskilde 1 Jordvarme - emner Teknik: Hvad

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Den 13. oktober 2006 J.nr.

Læs mere

Afprøvning af In-Well Aerator

Afprøvning af In-Well Aerator Miljøprojekt Nr. 642 2001 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Afprøvning af In-Well Aerator Afprøvning af en modificeret stripningsmetode Søren Rygaard Lenschow Ribe Amt Gert

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S

HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S Indholdsfortegnelse Side 7 HISTORIEN OM EN SELVSKABT FYRINGSOLIEFORURENING 1-12 Civilingeniør Jesper Cortsen, COWI A/S FEJL I FORBINDELSE MED VALG AF AFVÆRGEMETODE SAMT 13-26 FORKERT FASTLÆGGELSE AF OPRENSNINGSOMRÅDE

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport

Slutrapport Projekt Vaskesystem. Hovedrapport Slutrapport Projekt Vaskesystem Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 ARBEJDSKRAFTBESPARENDE POTENTIALE... 3 2.1 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE RENGØRINGSPERSONALE 3 2.2 ARBEJDSKRAFTBESPARELSE REPARATØR

Læs mere

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning

Afgørelse om ophør af frivillig afværgepumpning Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Att. Rene Kristoffersen Head of Financial Accounting and Reporting, Nordic Sandoz A/S Virksomheder J.nr. MST-1272-00965 Ref. hebec /gukha Den 3. september

Læs mere

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey

Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Miljøprojekt Nr. 518 2000 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening. Passiv poreluftscreening med Gore-Sorber@Screening Survey Berit Hansen Carl Bro A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse

Dansk forskning i front. Et af de største problemer inden for forureningsbekæmpelse 3 5 5 NORDROCS 2008 Jordrammedirektivet Anbefaling fra MST Reflab 4 4 08 Indhold Jordforurening.info 7 11 Retssag Kan slagger kortlægges efter JFL Kort info 12 Artikelovervågning Leder Dansk forskning

Læs mere

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2002

A V J i n f o. leder. indhold. Nr. 7-2002 A V J i n f o Nr. 7-2002 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø Fax: 3529 8300 E-mail: avjinfo@arf.dk Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf:

Læs mere

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP

ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP Region Hovedstaden, Koncern Miljø 22.december 2010 Projekt nr. 15.524.00 Udarbejdet af CAK Kontrolleret af AGC Godkendt af CER ALBA, RUGVÆNGET 1-5, TAASTRUP AFVÆRGEPROGRAM NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion.

WEB-UDGAVE. Jordforurening.info. Leder INDHOLD. for vore læsere, og har derfor valgt helt utraditionelt kun at udsende en kort netversion. INDHOLD Jordforurening.info 2 Artikelovervågning 5 Kort Info 6 Kursuskalenderen Leder 111 Leo Ellgaard 3529 8183 le@regioner.dk Kit Jespersen 3529 8185 kij@regioner.dk Christian Andersen 3529 8175 can@regioner.dk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Seminar om æg- og sæddonation

Seminar om æg- og sæddonation FOLKETINGETS FREMTIDSPANEL OM BIOETIK Seminar om æg- og sæddonation Onsdag d. 17. marts fra 9.00 til 12.30 Lokale nr. 1-133 på Christiansborg Arrangementet er for folketingsmedlemmer og medlemmer af Det

Læs mere

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål.

Bekendtgørelsen har fortsat til formål at beskytte jord og grundvand, og bekendtgørelsens tekniske krav er målrettet dette formål. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 37 Offentligt Dato: 21. oktober 2013 J. nr.: MST-1210-00041 Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Idet vi takker for at have modtaget udkastet

Læs mere

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger

Digital Forvaltning er blevet et nyt mål for den offentlige sektor. I det sene forår og den tidlige sommer kom der en række rapporter og udredninger A V J AVJinfo Nr. 6/7-2001 leder Amternes Videncenter for Jordforurening Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København ø, Fax: 3529 8300 Hjemmeside: www.avjinfo.dk Lars Kaalund Tlf: 3529 8157 E-mail lak@arf.dk

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere