Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation"

Transkript

1 Bestyrelsesarbejdet i en transitionsperiode - fra styring og kontrol til udvikling og innovation Resultater af Odgers Berndtsons undersøgelse blandt bestyrelsesformænd i Danmarks største virksomheder April 2011 Odgers Berndtson er en af verdens største Executive Search virksomheder med 50 kontorer strategisk placeret rundt om i verden. I Danmark har Odgers Berndtson siden 1979 beskæftiget sig med search på bestyrelses-, topleder-, funktionsleder- og specialistniveau samt lederassessment og Leadership Development. Odgers Berndtson A/S Nyhavn 63C, DK-1051 København K Tlf.: Aberdeen Amsterdam Atlanta Barcelona Beijing Birmingham Brussels Calgary Cape Town Cardiff Chicago Copenhagen Dubai Frankfurt Glasgow Hamburg Helsinki Ho Chi Minh City Hong Kong Istanbul Johannesburg Leeds Lisbon London London City Los Angeles Madrid Manchester Miami Milan Montreal Moscow Munich New York Oslo Ottawa Paris Philadelphia Rome São Paulo Shanghai Singapore Stockholm Sydney Tokyo Toronto Vancouver Vienna Warsaw Washington DC Zurich

2 Bestyrelsesarbejdets omfang vokser fortsat Begrænsning på antallet af bestyrelsesposter for fuldtidsbeskæftigede direktører Økonomien er i bedring i de 100 største virksomheder Manglende fokus på opdatering af bestyrelsesmedlemmers viden Køn, alder og nationalitet vægtes lavt, når der udvælges nye bestyrelsesmedlemmer April 2011 Odgers Berndtson A/S har netop gennemført en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt bestyrelsesformændene i landets 100 største virksomheder. Besvarelserne afspejler, at bestyrelserne befinder sig i en transitionsperiode oven på den økonomiske krise. Kortsigtede aktiviteter har siden 2008 overskygget strategiarbejdet, og fokus har været på kontrol. Omkostningsstyring, likviditetsstyring og effektivisering har været højt på agendaen i de fleste virksomheder og deres bestyrelser for at sikre overlevelsen. Forude venter igen anderledes udviklings- og vækstorienterede opgaver i en meget globaliseret verden. Første skridt i retningen mod udvikling og vækst er en justering af bestyrelsernes kompetencer og sammensætning, så de matcher de fremtidige udfordringer. Undersøgelsens vigtigste resultater: Økonomien er i bedring i de 100 største danske virksomheder, og bestyrelsesformændene forventer over en bred kam, at tendensen fortsætter ind i det kommende forretningsår Ændringer på det globale marked påvirker i høj grad danske bestyrelsers strategiarbejde. Mere end halvdelen af bestyrelsesformændene ser behov for at arbejde anderledes med virksomhedens strategi i fremtiden Bestyrelsesarbejdets omfang vokser fortsat. Formændene varetager gennemsnitligt 6,3 bestyrelsesposter, heraf 3,2 formandskaber. Og de bruger gennemsnitligt 26 timer månedligt per formandspost; i 2009 var det tilsvarende tal 20 timer 65% mener, det er relevant at sætte begrænsninger for, hvor mange bestyrelsesposter en fuldtidsbeskæftiget direktør må varetage 63% af bestyrelsesformændene oplyser, at der de seneste to år ikke har været taget initiativer til opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden/videreuddannelse af bestyrelsesmedlemmerne Bestyrelserne er bedst orienterede inden for de områder, som hører under kontrol af virksomhedsdriften og i mindre grad orienterede inden for de områder, som hører under bidrag til virksomhedernes langsigtede værdiskabelse Køn, alder og nationalitet vægtes lavt, når der udvælges nye bestyrelsesmedlemmer personlighed og specifikke kompetencer vægtes højt 62% af bestyrelsesformændene forventer bedre vækstrater for dansk erhvervsliv som helhed i 2011 God læselyst!

3 ØKONOMIEN I DE 100 STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske situation i Danmarks 100 største virksomheder er generelt bedre, end den var i begyndelsen af På samme måde vil erhvervslivet i landets udkantsområder have længere udsigter til økonomisk bedring end de virksomheder, der er geografisk centralt placerede. Bestyrelsesformand: Økonomien er i svag bedring, og markederne er attraktive, specielt internationalt 17% anfører, at situationen er uændret, men ingen af de adspurgte bestyrelsesformænd oplyser, at den økonomiske situation i virksomheden er værre, end den var i begyndelsen af % forventer desuden, at virksomheden generelt vil klare sig bedre i det kommende forretningsår, 4% forventer at klare sig dårligere, og 9% forventer ingen ændringer. Langt hovedparten af bestyrelsesformændene forudser positiv eller neutral udvikling på omsætning, resultat, investeringsaktivitet og antal medarbejdere. Bestyrelsesformændene ser også lyst på udsigterne for dansk erhvervsliv som helhed i det kommende år omend i lidt mindre grad: Her forudser 71% bedre vækstrater i 2011, og 29% gør ikke. Der er med andre ord grund til optimisme. Dog med øje for, at den økonomiske krise vil være længere tid om at slippe grebet i de mindre virksomheder. Bestyrelsesformand: Nye og betydelige aktiviteter er etableret under krisen, og de vil skabe vækst og indtjening i de kommende år Bestyrelsesformand: Klimaet i slutmarkedet er bedre, og verdensmarkedet er stærkt stigende Afslutningen af en periode med modgang og ekstremt hårdt arbejde kan godt medføre en psykologisk og moralsk afmatning. Det gælder om at fastholde momentum, når modgangsperioden er omme, og i øvrigt drage fordel af al den læring, som er gjort. Odgers Berndtsons seneste bestyrelsesundersøgelse viste for eksempel, at den økonomiske krise skabte en stærk team spirit og øgede sammenhængskraften i mange virksomheder. Disse positive følgevirkninger af krisesituationen skal fastholdes og udnyttes, nu med henblik på at skabe vækst.

4 ÆNDRINGER PÅ DET GLOBALE MARKED PÅVIRKER BESTYRELSERNES STRATEGIARBEJDE Ændringer på det globale marked og den stigende globalisering komplicerer bestyrelsernes arbejde: Således har 87% revideret handlekraft og agilitet/smidighed på baggrund af den usikre økonomiske situation. Ca. 70% har ændret eksisterende/tilføjet nye styringssignaler eller early warnings. Flere bestyrelsesformænd nævner som eksempel herpå øget fokus på cash flow, hurtigere reaktion på KPI ere, og enkelte bemærker, at der gøres en stor indsats for at spore markedsændringer og anderledes forbrugeradfærd så hurtigt som muligt. Generelt har den globale virkelighed betydet, at 54% af bestyrelsesformændene i Danmarks 100 største virksomheder ser behov for at arbejde med virksomhedens strategi på en anderledes måde i fremtiden. Og formentlig har flere af de 33%, som ikke giver udtryk for samme behov, allerede tilpasset strategiarbejdet til den nye virkelighed. Under alle omstændigheder er der meget, som tyder på, at bestyrelsesarbejdet er midt i en transition fra nationalt opererende og globalt orienteret til globalt opererende og ligeledes fra krisestyring til fokus på vækst og innovation. Det er en udvikling, som har været længe undervejs; nu står de største virksomheder på dørtærsklen til den nye modus operandi, og flere har allerede taget de første skridt. 59% svarer, at virksomheden har et detaljeret kriseberedskab, som involverer bestyrelsen, hvis selskabets produkter/aktiviteter eksempelvis kommer i modvind i medierne. Vi har de seneste år set mange eksempler på virksomheder, som er blevet truet på eksistensen, fordi det værst tænkelige, eller det utænkelige, skete. I den situation er det nødvendigt at have en kriseberedskabsplan i skuffen, som kan rulles ud med det samme. Ingen kan forberede sig på det, de ikke kan tænke; således er det en væsentlig Risk Management /Scenario Planning opgave at udvide domænet for det tænkelige. Bestyrelsesformand: Vi har øget fokus på, hvordan man udnytter strategiske muligheder i forhold til markedet Bestyrelsesformand: Vi har allerede i en længere årrække arbejdet globalt i en meget konkurrencepræget branche Globaliseringen medfører et stigende behov for global erfaring og kompetence i bestyrelserne, herunder indblik i ændringer på de globale markeder. Styringssignaler og early warnings skal løbende justeres, så ændringer i markedet identificeres tidligst muligt. Bestyrelserne bør 1 til 2 gange årligt vurdere, om styringssignalerne er retvisende. Det er nødvendigt at have en kriseberedskabsplan, som kan rulles ud med det samme, hvis det værst tænkelige sker. Planen skal indbefatte en klar fordeling af opgaver og ansvar bestyrelse og ledelse imellem.

5 BESTYRELSESARBEJDETS OMFANG Bestyrelserne i de største danske virksomheder mødes mellem 4 og 10 gange årligt. Der er typisk tale om fire kvartalsmøder suppleret af et antal ekstra møder, som afholdes efter behov på relevante tidspunkter. Bestyrelsesformændene varetager gennemsnitligt 6,3 bestyrelsesposter heraf gennemsnitligt 3,2 formandskaber og de bruger i gennemsnit 26 timer månedligt per formandspost. Det sidste er en betydelig forøgelse sammenlignet med resultatet af Odgers Berndtsons seneste bestyrelsesundersøgelse, hvor formændene tilkendegav et gennemsnitligt tidsforbrug per formandspost på 20 timer. Knap 65% mener, bestyrelsesarbejdets voksende omfang gør det relevant at sætte begrænsninger for, hvor mange bestyrelsesposter en fuldtidsbeskæftiget direktør må varetage. 35% modsætter sig sådanne begrænsninger, bl.a. med begrundelserne, at kapacitet er et individuelt anliggende, og at der er stor forskel på, hvor krævende bestyrelsesposter er. Til sammenligning mener kun 50%, det er relevant at sætte begrænsninger for, hvor mange bestyrelsesposter et fuldtidsbeskæftiget, professionelt bestyrelsesmedlem må varetage. Det er med andre ord kombinationen af direktionsmedlemskab og bestyrelsesposter, som giver anledning til de største overvejelser om regulering af antal poster per direktør. Arbejdspresset på bestyrelserne og tendensen til, at magten bevæger sig opad (Odgers Berndtson Bestyrelsesrapport 2008) er altså ikke for nedadgående i kølvandet på den økonomiske krise, tværtimod ser vi et voksende pres bl.a. drevet af høje krav til Compliance og Governance. Da krisen toppede, blev der selvsagt trukket ekstra veksler på bestyrelserne og topledelserne, og nu øges ressourceforbruget yderligere i indsatsen for at ramme det ventede opsving. Odgers Berndtson forventer, at den enkelte direktør på eget initiativ i fremtiden vil påtage sig færre bestyrelsesposter som en naturlig følge af det stadig mere krævende bestyrelsesarbejde. Også som en naturlig følge af bestyrelsesarbejdets voksende omfang og meget mere aktive bestyrelser og formænd forventer vi at se større bestyrelseshonorarer i de kommende år. I forlængelse heraf skal det nævnes, at 88% finder det uhensigtsmæssigt at lade formandens honorar være betinget af virksomhedens resultater. Flere bemærker, at det kan skabe et uheldigt incitament til kortsigtede beslutninger. Bestyrelsesformand: Det kan være svært at afsætte den nødvendige tid til bestyrelsesarbejdet, hvis man samtidig er direktionsmedlem ikke mindst i krisetider Bestyrelsesformand: Der er en risiko for, at resultatorientering i honorering af formanden giver kortsigtede handlinger. Og det vil være uhensigtsmæssigt Bl.a. på grund af det relativt store spænd i bestyrelsesformændenes tidsforbrug per bestyrelsespost (fra 10 til 60 timer månedligt) er det uhensigtsmæssigt at gøre et generelt loft for antallet af poster per direktør gældende. Bestyrelsesformanden og direktøren bør i hvert enkelt tilfælde tage stilling til, om direktøren har den fornødne kapacitet til at påtage sig en given post. En rigid fastsættelse af antal poster i forbindelse med selve kontraktindgåelsen er ikke gavnlig. Hvis bestyrelseshonorarerne hæves, bør virksomheden være opmærksom på, hvordan sådanne stigninger kommunikeres til bl.a. aktionærer og medarbejdere.

6 ONBOARDING AF NYE BESTYRELSESMEDLEMMER OG SAMARBEJDE I BESTYRELSERNE 63% af bestyrelsesformændene oplyser, at deres virksomhed benytter onboarding-programmer for at sikre god introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer til virksomheden. 47% af formændene oplyser, at der tages specielle initiativer for at sikre et godt samarbejde bestyrelsesmedlemmerne imellem. Det er fortrinsvis initiativer af social karakter, og formændenes kommentarer viser, at bestyrelserne er blevet mere opmærksomme på vigtigheden af et tæt samarbejde i bestyrelsen og den positive indflydelse, det kan have på virksomhedens resultater. Fokus på onboarding af bestyrelsesmedlemmer og det tættere samarbejde i bestyrelserne bør ses i forlængelse af de stigende krav til bestyrelsesarbejdet og tendensen til, at magten rykker opad. Onboarding-programmet består typisk af et fastsat antal møder med direktionen, hvor der informeres om virksomhedens strategi, og hvor de enkelte funktionsdirektører får lejlighed til at fortælle om udfordringerne inden for deres specifikke områder. Hertil kommer introduktionsmøder med bestyrelsesmedlemmerne og formanden. Onboardingprogrammet bør naturligvis tilpasses virksomhedens aktuelle situation og behov og tilrettelægges i forhold til det nye medlems kompetencer og erfaringsmæssige baggrund. Den siddende bestyrelse skal desuden forberedes på at byde det nye medlem velkommen i gruppen og gøre plads for vedkommendes erfaring og specifikke kompetencer i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesformand: Every new member is provided the opportunity to meet with the owners, the Board and the Management Team to discuss investments, strategy, the operational change agenda and financial conditions in addition to reviewing documentation of industry studies, strategy reviews, strategic plans, and financial forecasts along with field days in the operations of the company I takt med de stigende krav til bestyrelserne bør sammensætningen af disse og selve bestyrelsessamarbejdet og samarbejdsformen prioriteres og lægges i faste rammer. Fokus på onboarding i bestyrelsesregi fremskynder det tidspunkt, hvor det nye bestyrelsesmedlem bidrager maksimalt til bestyrelsesarbejdet. Kontinuerlig dialog og regelmæssig kontakt bestyrelsesmedlemmer og formand imellem er et nyttigt supplement til de 4 til 10 årlige bestyrelsesmøder.

7 OPDATERING AF BESTYRELSESMEDLEMMERNES VIDEN / FOKUS PÅ VIDEREUDDANNELSE 2/3 af bestyrelsesformændene oplyser, at der inden for de seneste to år ikke er taget initiativ til opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden eller videreuddannelse af dem. Af de 63% svarer langt hovedparten, at de heller ikke overvejer sådanne initiativer fremadrettet. En stærk forbindelse til den omgivende verden er en forudsætning for, at bestyrelsen kan støtte og bidrage til virksomhedens værdiskabelse. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at skærpe fokus på opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden eller decideret videreuddannelse af medlemmerne. I mange bestyrelser er den løbende vidensopdatering og videreuddannelse formentlig det enkelte medlems eget ansvar. Eftersom bestyrelsesarbejdet fortsat vokser i omfang, og tendensen til, at magten bevæger sig opad, tilsyneladende kun er stigende, forventer vi, at flere bestyrelser vil påtage sig stadig mere ansvar for opdateringen af medlemmernes viden i de kommende år. Det er afgørende, at bestyrelsen formår at bygge bro mellem bestyrelseslokalet og verden uden for, hvor virksomhedens stakeholders lever og forbruger, og pga. globaliseringen er det en opgave, som vokser i kompleksitet. Opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden og videreuddannelse af dem er blot én måde at løse dele af opgaven på; gevinsten er en mindre risiko for homogeniseret tænkning i bestyrelseslokalet og hermed også bedre muligheder for at fremme virksomhedens værdiskabelse og forhindre, at risks udvikler sig til reelle katastrofer for virksomheden. Opdateringen skal naturligvis tage afsæt i den enkelte virksomheds behov og alignes med de strategiske og forretningsudviklingsmæssige udfordringer bl.a. derfor er det hensigtsmæssigt at strukturere vidensopdatering og videreuddannelse for bestyrelsen som helhed frem for at lade opgaven være det enkelte medlems eget ansvar. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at vidensopdatering kan foregå på mange andre måder end ved formel uddannelse i form af kurser, seminarer etc. Bestyrelsesformand: Vi overvejer ikke at tage initiativer til videreuddannelse af bestyrelsesmedlemmerne. Man holder sig ajourført hele tiden, og så er der samspillet i bestyrelsen Bestyrelsesformand: Uddannelse bevilges efter anmodning og behov, som varierer stærkt mellem bestyrelsesmedlemmerne Møder med analytikere, nøglekunder, og aktionærer er én måde at sikre løbende opdatering af bestyrelsesmedlemmernes viden på. Udkommet af den type møder udgør desuden et nyttigt, eksternt supplement til virksomhedens strategiarbejde. Vi ser i stigende grad de internationale Business Schools tilbyde bestyrelsesuddannelser, som bl.a. fokuserer på den seneste forskning og analyser inden for området, herunder nye tilgange til Risk Management og komitearbejde. Uddannelserne er en mulighed for at møde internationale bestyrelsesmedlemmer og blive opdateret inden for Compliance og Governance.

8 BESTYRELSERNES VIDEN Vi bad bestyrelsesformændene tilkendegive, hvilke områder, bestyrelserne er bedst orienterede inden for. Figuren nedenfor viser resultatet. bestyrelserne ikke prioriterer områder som Politiske, lov- og samfundsmæssige forhold, Risk og Risk Management, Konkurrenter, Teknologi og innovati- Alene på grund af bestyrelsernes ansvarsområde må økonomi og strategi nødvendigvis figurere øverst. Det samme burde CEO Succession Planning gøre: En virksomheds øverste ledelse er af så vital betydning for virksomhedens succes, at den til enhver tid skal være genstand for bestyrelsens opmærksomhed. Derudover viser vores undersøgelse en tendens til, at bestyrelserne er bedre orienterede inden for de områder, som hører under kontrol af virksomhedsdriften og mindre orienterede inden for de områder, som hører under bidrag til virksomhedernes langsigtede værdiskabelse; bedre orienterede inden for de områder, som vedrører her og nu, og mindre inden for de områder, som har med udvikling at gøre. Det er eksempelvis bemærkelsesværdigt, at on samt Industritrends højere. Det er også bemærkelsesværdigt, at områder som HR og organisation og Virksomhedens talent pool tilsyneladende ikke er mere i fokus, end tilfældet er. Vi ser det som udtryk for den transition, bestyrelsesarbejdet undergår netop nu: Bestyrelserne er med andre ord i færd med i kølvandet på den økonomiske krise og som reaktion på den stigende globalisering at foretage den kompetencemæssige tilpasning, som skærper deres blik for forandring og udvikling uden for virksomhedernes mure. Det er bl.a. ved at fokusere skarpt på sammensætningen af bestyrelserne, at virksomhedernes agilitet og reaktionshastighed i en globaliseret verden og i de globale markeder øges. Bestyrelsen skal som følge af den stigende globalisering i endnu højere grad fokusere på forandring og udvikling uden for organisationen for at være i stand til at lede virksomheden i den rigtige retning. Den økonomiske krise har lært os, at Risk og Risk Management bør være et fast punkt på agendaen i en enhver virksomheds bestyrelse. Der bør i bestyrelsesmappen forefindes en køreklar plan for det tilfældes skyld, at den nuværende CEO fra den ene dag til den anden ikke længere er i stand til at lede virksomheden.

9 UDSKIFTNING I BESTYRELSERNE DE KOMMENDE ÅR 60% af de adspurgte bestyrelsesformænd forventer udskiftning af bestyrelsesmedlemmer i løbet af de kommende to år. Figuren nedenfor viser, hvilke kriterier der vægtes højt, og hvilke kriterier der vægtes mindre højt i selve udvælgelsen. Køn, anden nationalitet end dansk og alder de tre demografiske markører, der altid er i spil, når talen falder på mangfoldighed og diversitet i toppen af erhvervslivet vægtes stadigvæk meget lavt. Det er ikke i sig selv en kompetence at være kvinde, udlænding eller ung. Men kvinder, udlændinge og yngre mennesker reducerer i kraft af deres anderledes forbrugsmønstre, vaner mm. potentielt den risiko for homogeniseret gruppetænkning, som er tilstede i de bestyrelser, hvor medlemmerne er ens med hensyn til køn, alder og nationalitet. De øger muligheden for at bygge bro til de dele af det omgi- Top 5 er i hovedtræk uændret, siden Odgers Berndtson i 2007 for første gang spurgte ind til vægtningen af udvælgelseskriterier i en bestyrelsesundersøgelse. vende samfund, som de traditionelle bestyrelsesmedlemmer ikke er synkrone med i kraft af deres ensartethed. Vi forventer, at køn, anden nationalitet end dansk og alder inden for en årrække vil blive vægtet højere i udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer, end tilfældet er nu. Bestyrelsernes kompetencer og sammensætning skal matche de udfordringer, virksomhederne står over for, og her stiller globaliseringen og konkurrencesituationen krav om betydelig diversitet og mangfoldighed i en grad, som vi ikke har set tidligere. Bestyrelserne bør være bevidste om, at diversitet i bestyrelsens sammensætning øger virksomhedens konkurrencekraft i et globalt marked. Den enkelte bestyrelse kan med fordel underlægge sig selv og sine rekrutteringsprocesser strengere krav for at sikre diversiteten uden af den grund at gå på kompromis med kompetencerne.

10 BESTYRELSENS SAMARBEJDE MED DIREKTIONEN Bestyrelserne vil fremover i stigende grad påtage sig en aktiv rolle i forhold til at skabe værdi for virksomhederne. Som figuren ovenfor illustrerer, oplyser 71% af de adspurgte bestyrelsesformænd, at bestyrelsen har drøftet, hvordan den bedst skaber værdi for virksomheden. Én nødvendig forudsætning, for at bestyrelsen kan bidrage aktivt til virksomhedens værdiskabelse, er en stærk forbindelse til de stakeholders, der er afgørende for virksomhedens vækstmuligheder eksempelvis meget store kunder, leverandører og bestemte grupper af medarbejdere. Forbindelsen kan skabes enten ved at lade de afgørende stakeholders være repræsenteret i advisory boards, som føder bestyrelsen med information og viden, invitere de relevante stakeholders til at deltage på ad hoc basis i komiteer eller ved at sikre, at bestyrelserne råder over medlemmer, som i kraft af baggrund/uddannelse/erfaring etc. kan relatere til og forstå disse stakeholders. somhedens værdiskabelse. Det sker typisk i forbindelse med evaluering af bestyrelsen, og det er i nogen grad udtryk for en oprustning på bestyrelsesniveau. Oprustningen på bestyrelsesniveau kan meget vel skabe et behov for en parallel styrkelse af direktionerne i landets virksomheder. Det er omsonst at styrke bestyrelsen, hvis direktionen ikke har forudsætningerne for at bearbejde det skærpede input. Knap 18% af bestyrelsesformændene oplyser, at bestyrelsen har sit eget punkt på agendaen, som drøftes uden direktørs/direktions tilstedeværelse. Under agendapunktet drøftes typisk succession, direktionens lønforhold og evaluering af direktionen. Netop fordi en af bestyrelsens centrale opgaver er at sikre virksomhedens ledelse, er det nødvendigt at have et rum for løbende evaluering af direktionens performance. Hvis punktet er standard på bestyrelsesmødeagendaen, undgås mistillid og spekulationer bestyrelse og adm. direktør imellem. Bestyrelsesformand: Styrelsen har egna punkt på agendan en gång i året når vi forsöger at värdera vårt eget arbete samt direktionens prestationer 17% af bestyrelsesformændene fortæller, at der allerede nu måles på bestyrelsens bidrag til virk- Det bør være kutyme, at bestyrelsen har sit eget punkt på agendaen, som drøftes uden den adm. direktørs tilstedeværelse. Det giver mulighed for løbende evaluering af direktionens performance og drøftelse af Succession Planning. Bestyrelsesformanden briefer den adm. direktør, når mødet er afsluttet. Hvis der finder en oprustning sted på bestyrelsesniveau, er det fornuftigt at overveje en styrkelse/udvidelse af direktionen.

11 DEN ADM. DIREKTØR Figuren nedenfor viser, i hvilken grad bestyrelsesformændene vægter forskellige kriterier i forbindelse med rekruttering af en ny adm. direktør. ge. Et værdimæssigt og kulturelt match gør det muligt for den adm. direktør at kommunikere med ægte passion. På den måde opnår han eller hun Billedet er i hovedtræk identisk med resultaterne af vores seneste bestyrelsesundersøgelser. Gennemslagskraft og evnen til at eksekvere samt evnen til at skabe resultater scorer markant højere end de øvrige kriterier. Resultaterne viser desuden, at medlemmer af direktionen, og i særdeleshed den adm. direktør, i stadig højere grad vælges på grund af strategiske og personlige ledelseskompetencer og i mindre grad på grund af de mere funktionelle kompetencer de er en selvfølgelig del af adgangsbilletten til det øverste ledelsesteam. Evnen til at skabe resultater i en global virksomhed er tæt forbundet med evnen til at skabe optimale samarbejdsbetingelser i direktionen, således at den i videst muligt omfang bidrager til virksomhedens samlede udvikling. Derfor vil tendensen til, at den adm. direktørs personlige kompetencer vægtes højt kun stige. Fokus på det kulturelle og værdimæssige match har bidt sig fast, og det kan næppe heller overvurderes. Overensstemmelse mellem virksomhedens værdier og direktørens måde at agere på bibringer organisationen en autenticitet, som ikke kan købes for pen- betydeligt mere gennemslagskraft og skaber nemmere resultater i virksomheden. Evnen til at kommunikere og lytte samt integritet og troværdighed både i forhold til interne og eksterne stakeholders tillægges stadig større betydning. På grund af offentlighedens voksende adgang til store mængder information om selskaberne, bliver virksomhederne mere og mere transparente. Som følge heraf skærpes fokus på CSR og desuden på toplederens troværdighed som den figur, der i højeste grad tegner virksomheden. Bestyrelsesformand: Den adm. direktør må nødvendigvis 1) besidde evnen til at eksekvere en strategi, 2) have et ego af en sådan beskaffenhed, at han eller hun er i stand til at samarbejde med mange forskellige stakeholders og endelig 3) i sine personlige værdier matche virksomhedens kultur I Odgers Berndtsons Global Leadership Survey 2007 spurgte vi topledere i hele verden, hvad der kendetegner en topleder, og svarene var enslydende: Evnen til at skabe resultater er toplederfaktoren. Vi ser oftere og oftere, at bestyrelsen er involveret i alle ansættelser på direktionsniveau, og at det er bestyrelsens Nomination Commitee, som udpeger fremtidige bestyrelsesmedlemmer i samarbejde med den adm. direktør. Vi forventer, at international erfaring og multikulturel forståelse inden for en kort periode vægtes betydeligt højere, end tilfældet er nu. Begge er afgørende kompetencer i en globalt opererende virksomheds topledelse.

12 TAK FOR BESTYRELSESFORMÆNDENES BIDRAG Bestyrelsesformændene skal have tak, fordi de afså tid til at deltage i undersøgelsen og ikke mindst for de mange og nuancerede kommentarer til vores spørgsmål. En elektronisk version af denne rapport og resultater af tidligere års Odgers Berndtson undersøgelser kan downloades fra vores hjemmeside, medio maj. Konsulenterne hos Odgers Berndtson, Lis Knudsen, Carsten Hønberg, Lars Smith, Kent Jensen, Merete Ingwersen, Anne Mette Dissing-Immerkær samt Troels K. Gjerrild og Kurt Brusgaard glæder sig til at følge udviklingen i dansk erhvervsliv i Odgers Berndtson A/S Nyhavn 63C, DK-1051 København K Tlf.: Aberdeen Amsterdam Atlanta Barcelona Beijing Birmingham Brussels Calgary Cape Town Cardiff Chicago Copenhagen Dubai Frankfurt Glasgow Hamburg Helsinki Ho Chi Minh City Hong Kong Istanbul Johannesburg Leeds Lisbon London London City Los Angeles Madrid Manchester Miami Milan Montreal Moscow Munich New York Oslo Ottawa Paris Philadelphia Rome São Paulo Shanghai Singapore Stockholm Sydney Tokyo Toronto Vancouver Vienna Warsaw Washington DC Zurich

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende:

A ABERDEEN BILLUND. FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE: På Rammeaftale 16.08 Flyrejser har alle leverandører/flyselskaber skulle byde ind på følgende: Air Canada Air France Austrian Airlines British Airways/Iberia Brussels Airlines Finnair KLM LOT Polish Airlines Lufthansa Norwegian SAS Swiss International Airlines United Airlines FORKLARING TIL DESTINATIONSLISTE:

Læs mere

Culture fit er nøglen til C-suiten

Culture fit er nøglen til C-suiten Culture fit er nøglen til C-suiten Ifølge de adm. direktører i Danmarks 100 største virksomheder er vejen til direktionsgangen belagt med culture fit. Kejserens nye klæder duer ikke; topledelsen skal være

Læs mere

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark

Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Bestyrelsesformænd på arbejde for vækst i Danmark Måske kan vi takke de aktuelle økonomiske udfordringer. Måske har det altid forholdt sig sådan: Prestige og personlig økonomisk vinding er ubetydelige

Læs mere

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER

BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER BOARD LEADERSHIP MASTERCLASS FOR ERFARNE BESTYRELSESMEDLEMMER I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER UDBYTTE Omdrejningspunktet for uddannelsen er professionelt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

Læs mere

Danmark i forandring

Danmark i forandring Danmark i forandring Kommunernes syn på udvikling i landdistrikterne KL s nye strategiprojekt om Danmark i forandring Vækstplan for turisme Lokale Aktionsgrupper Grøn nedrivning Danmark i hastig forandring

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen

Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelsen 10 sæt anbefalinger vedr. God Selskabsledelse i Offentlige Virksomheder Årets konference for Offentlige Bestyrelser 2. Oktober 2014 Radisson Blue Scandinavia Waldemar Schmidt International businessman

Læs mere

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor?

Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? Mangfoldighed i bestyrelsesarbejdet hvorfor? af Tove Brink, cand.merc., MBA, tb@brinkdevelopment.dk, Brink Development Aps. 1. Hvad kræver forretningen? Eksternt

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde?

2) Foregår rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer til IT-Universitetet på en hensigtsmæssig måde? Bilag 9 Evaluering af bestyrelsens arbejde på IT-Universitetet Bestyrelsesmedlem: Dato for samtale: Bestyrelsens størrelse og sammensætning 1) Har bestyrelsen på IT-Universitetet den rigtige størrelse?

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008

Hovedstaden. -globale udfordringer og muligheder. Vækstforum den 27. oktober 2008 Hovedstaden -globale udfordringer og muligheder Vækstforum den 27. oktober 2008 Turismen i hovedstaden Vækst målt i overnatninger Overnatninger, 2000-2008* *Estimeret Størst vækst i danske overnatninger

Læs mere

Bestyrelsens strategiske fodaftryk

Bestyrelsens strategiske fodaftryk 10 anbefalinger om Bestyrelsens rolle vedr strategiarbejdet Danske bestyrelsesadvokater 8. Maj 2015 Hotel Hesselet, Nyborg Waldemar Schmidt International businessman with extensive CEO and Chairman experience

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder

Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder Eksekvering i små og mellemstore danske virksomheder www.bedrebestyrelse.dk Efteråret 2013 Eksekvering i danske SMV Formålet med undersøgelsen Undersøgelsen er fortaget som led i et projekt for VIA University

Læs mere

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008

Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Den Værdiskabende Bestyrelse 2008 Hvordan sammensættes en bestyrelse, der passer til den valgte strategi? Hvordan opstilles en behovsprofil? Hvordan findes kandidater med de ønskede kompetencer? Bestyrelseshonorar?

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Bestyrelsesevaluering

Bestyrelsesevaluering Bestyrelsesevaluering 7. JANUAR 2014 VAGN SØRENSEN Jan-14 VAGN SØRENSEN 1 Bestyrelsesevaluering - FORMÅL Evalueringsprocessen skal danne baggrund for en kontinuerlig forbedring af bestyrelsesarbejdetog

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

DIRF DAG 2010 BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET INDLÆG VED MORTEN W. LANGER

DIRF DAG 2010 BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET INDLÆG VED MORTEN W. LANGER DIRF DAG 2010 BESTYRELSENS DELTAGELSE I IR-ARBEJDET INDLÆG VED MORTEN W. LANGER Baggrund: Cand. polit. Journalist (DJH), Erhvervsjournalist siden 1985 på Børsens Nyhedsmagasin, Ugebrev Mandag Morgen, siden

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen

Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008. Sådan realiserer du drømmen Den stærke bestyrelse - hvordan kommer du med? 25.11.2008 Sådan realiserer du drømmen Hvordan defineres og fremskaffes den rette bestyrelseskompetence Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk www.asnet.dk

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige.

DLA Group blev oprindeligt etableret med det formål at koordinere indkøbssamarbejde blandt en række grovvareforretninger i Danmark og Sverige. PRESSEMEDDELELSE DLA Group Kornmarken 1 DK-8464 Galten Tlf. 7921 2121 www.dlagroup.eu Galten, den 9. januar 2012 Etablering af en bredere Koncernledelse i DLA Group DLA Group blev oprindeligt etableret

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser

DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser Den 25. oktober 2011 DI: Øget fokus på omkostninger koster danske arbejdspladser En ny undersøgelse fra DI viser, at omkring hver fjerde virksomhed har oprettet arbejdspladser i udlandet de seneste to

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

GLOBAL BOARD SURVEY 2012

GLOBAL BOARD SURVEY 2012 GLOBAL BOARD SURVEY 2012 Fakta - Tendenser - Holdninger FRA BAGUDRETTET KONTROL TIL FREMADSKUENDE STRATEGI OG LEDELSE Der bliver brugt væsentligt mere tid på bestyrelsesarbejdet og det øgede tidsforbrug

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Etabler en professionel bestyrelse

Etabler en professionel bestyrelse Etabler en professionel bestyrelse Kongres for svineproducenter 2014 Søren Svendgaard ssv@vfl.dk Læringspunkter fra vores bestyrelseskurser i landbruget Baggrund for mit indlæg Søren Svendgaard Videncentret

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2013

Nyhedsbrev oktober 2013 Nyhedsbrev oktober 2013 Virksomheder forbereder sig til fremtiden I Hedegaard Management har vi fuld damp under kedlerne, og vi har den glæde, at stadigt flere virksomheder henvender sig til os, når der

Læs mere