NYHEDSBREV OKTOBER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OKTOBER 2009"

Transkript

1 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt på HD 1. del - BS s organisering - Fuld akkreditering af ASB s kandidatlinjer - Regler for udarbejdelse og aflevering af eksamensopgaver - Honorering ved deltagelse i LSL kurser - Ledige stillinger OPTAGELSESTAL Generelt har ASB oplevet en stor stigning på gennemsnitligt ca. 26 % i optagelsen af kandidatstuderende, der hovedsagelig er begrundet i en stigning i optaget af udenlandske studerende. Men også HD F har oplevet en meget stor stigning i optaget, hvilket til dels skyldes, at vi ikke længere udbyder HD FR. De samlede optagelsestal for BS og ASB fordelt på uddannelser fremgår af nedenstående tabeller. HA HA HA jur HA int. B.Sc.B. HA IT Top op* Sprog Forskel % % % % % % % ASB i alt % * Studerende på brobygningslinjer

2 Cand. merc. Finansiering FIB Logistik/SCM Revision (aud.) Økonomistyring Øvrige økonomiske Sprog/Kommunikation Forskel % % % % % % % ASB i alt % HD HD 1. Del HD A HD F HD L HD O HD R Forskel % % % % % % NY STRUKTUR FOR HD 2. DELS SPECIALER I forlængelse af HD reformen, hvor HD 1. del sidste år blev omlagt til at være ens på alle 6 udbydende universiteter, er der nu enighed om de nye HD 2. dels specialer, der også skal have væsentlige ens elementer på tværs af de 6 udbydere. De nye 2. dels specialer udbydes fra september Kravene til HD 2. dels specialerne er, at - mindst 15 ECTS skal være obligatoriske moduler, dvs. 100 % ens uanset udbyder. - mindst 10 ECTS skal være valgfag - afgangsprojektet skal udgøre 15 ECTS - 1 valgfrit fagmodul skal kunne tages uden for den relevante specialisering - fagmodulerne skal udgøre mindst 5 ECTS - hvert modul afsluttes med en prøve, og prøver i obligatoriske fag samt afgangsprojektet skal være med ekstern censur - der oprettes et landsdækkende censorkorps for HD med en fælles censorformand og en næstformand for hver specialisering samt for HD 1. del - ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf, skal aftagere og censorformandskabet kontaktes og have mulighed for at udtale sig. For hvert af de 3 HD specialer, som BS udbyder, præsenteres den nye model nedenfor:

3 HD Finansiering 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Fixed Income Corporate Finance Seminar Portfolio Analysis Risk Management Valgfag Derivatives Business Analysis & Valuation Valgfag Obligatoriske fag, der er ens på alle landets universiteter Obligatoriske fag, der er lokalt bestemt på det enkelte universitet Valgfag, der er lokalt bestemt på det enkelte universitet HD Logistik og SCM 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Design og ledelse af forsyningskæder Seminar Operations and Supply Chain Management Business Performance Valgfag* Valgfag * Herunder Projekt og forandringsledelse* udbudt af BS HD Regnskab og økonomistyring 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Seminar Eksternt regnskab Økonomistyring Valgfag Strategisk ledelse (Toningsfag) Valgfag

4 CERTIFIKAT PROJEKT PÅ HD 1. DEL I modsætning til hidtil udgør HD 1. del nu en selvstændig uddannelse, der afsluttes med et skriftligt projekt på linje med HD afhandlingen på HD 2. del. Formålet med projektarbejdet er at udvikle den studerendes metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier, modeller og metoder ved løsning af komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Den studerende trænes i selvstændigt at kunne identificere og beskrive en praktisk problemstilling samt udarbejde en klar problemformulering. Den studerende skal kunne operationalisere problemformuleringen i de undersøgelsesspørgsmål, som ønskes belyst. Konkret betyder dette, at vi på Erhvervsøkonomisk Institut forventer, at vi i foråret skal vejlede og rette mellem 50 og 60 HD 1. dels projekter. Vi håber derfor, at der blandt vores eksterne undervisere er interesse for at deltage i denne vejledning og retning af disse projekter. Såfremt du kunne være interesseret bedes du kontakte Bodil Jespersen på BS S ORGANISERING I sekretærgruppen er der sket flere udskiftninger, idet Anne Grete Boserup er gået på efterløn, Bente Holk Hansen er gået på pension, og Charlotte Løchte har opsagt sin stilling for at påbegynde jura studiet på Aarhus Universitet. Vi har i stedet ansat Charlotte Sparrevohn som uddannelsessekretær for alle vores HA fag, og Didde Trolle, der skal arbejde sammen med Ingrid Lautrup i sekretariatet, hvor Didde fortrinsvis får ansvaret for introduktion af nye medarbejdere, intern kommunikation og web relaterede opgaver. Cand. merc. aud. studiet er samtidig overgået til Bodil Jespersen Organisationsdiagram for BS fremgår af bilag 1. FULD AKKREDITERING AF ASB S KANDIDATLINJER Alle kandidatlinjer på ASB har opnået den fulde 5 årige akkreditering af ACE Denmark. Dette er den offentlige blåstempling af, at vores uddannelser lever op til de krav til danske kandidatuddannelser som Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) stiller. REGLER FOR UDARBEJDELSE OG AFLEVERING AF EKSAMENSOPGAVER Vi vil gerne præcisere, at der gælder nogle særlige regler for eksamensopgaver. - det anbefales, at man sender eksamensopgaven til godkendelse hos den pågældende uddannelseskoordinator; - eksamensopgaver sendes til renskrift hos den pågældende uddannelsessekretær; - der skal altid læses ekstra grundig korrektur på den renskrevne eksamensopgave; - som udgangspunkt må der ikke være fejl i eksamensopgaver; - eksamensopgaver skal udarbejdes i meget god tid inden eksamen, således at den endeligt godkendte eksamensopgave er færdig senest 14 dage før eksamensdagen; - forsinkelser accepteres ikke, da vi skal aflevere eksamensopgaven senest 10 dage før eksamensdagen til ASB s administration.

5 HONORERING VED DELTAGELSE I LSL KURSER ASB har besluttet, at deltidsansatte undervisere (DVIP) honoreres for deltagelse i kurser udbudt af ASB s LearningStylesLab. Honoreringen sker i forholdet 1:1 time (uden evt. forberedelse) og udbetales ved årets udgang. I forlængelse af kursustilmelding vil DVIP er blive bedt om at udfylde en online formular, som skal bruges i forbindelse med udbetaling af honorar. LEDIGE STILLINGER HD F (undervisning) I forbindelse med udbuddet af den nye model for HD F har Anders Lund Larsen og Thomas Jensen desværre meddelt os, at de ikke længere har tid til at undervise på HD F. Vi søger derfor 2 nye undervisere til fagene Portfolio Analysis og Derivatives, jf. modellen ovenfor, der begge skal udbydes fra september Interesserede er velkomne til at rekvirere fagbeskrivelser for de to fag hos Karin Vinding på HD F (vejledning) Som nævnt ovenfor har vi set en stor stigning i optaget på HD Finansiering. Vi forudser derfor, at vi får behov for yderligere vejledere til seminar 1 i foråret Hvis du er interesseret heri, bedes du kontakte Karin Vinding for yderligere information. HD 1. del (vejledere) Vi skal bruge et antal vejledere til HD 1. dels projekter, som skal vejledes og rettes i foråret Interesserede er velkomne til at rekvirere fagbeskrivelse for projektet hos Bodil Jespersen på HA (vejledere på bachelorafhandlinger) Antallet af studerende, der ønsker at skrive bachelorafhandling i foråret 2010 på Erhvervsøkonomisk Institut forventes at stige, og dermed vil antallet af vejledningsopgaver stige tilsvarende. Sidste år påtog mange eksterne undervisere sig vejledningsopgaver, og de kan igen i år forvente at blive kontaktet af uddannelseskoordinator Per Madsen med henblik på aftale om vejledningsopgaver i foråret Men derudover regner vi med, at der bliver behov for flere vejledere. Hvis det har din interesse, kan du på hjemmesiden (http://www.asb.dk/article.aspx?pid=5660) se mere om aktiviteten. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Per Madsen enten pr. mail eller på telefon Med venlig hilsen Karin Vinding / Michael Christensen

6 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET Bilag 1 Organisationsdiagram for Erhvervsøkonomisk Institut (BS)