Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014"

Transkript

1 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1

2 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er en af de hyppigste årsager til kontakter i primærsektoren. Blandt 4 årige børn har 50% haft mellemørebetændelse på et tidspunkt i deres liv.(2). Akut otitis media er en akut infektion i mellemørets slimhinder, der opstår som følge af en dysfunction i det det eustachiske rør, hvorigennem bakterier fra nasopharynx menes at sprede sig til mellemøret(9). De hyppigste bakterielle agens er S.pneumoniae, H.influenzae samt M.catarrhalis(5).Virale patogeners rolle er ikke velbeskrevet i litteraturen. Symptombilledet vil oftest være præget af feber og øresmerter, ofte med påvirket almentilstand. Undertiden ses suppurativ otitis media, der er en tilstand med purulent flåd fra øret grundet en trommehindeperforation forårsaget af det høje tryk i mellemøret.. En ældre undersøgelse angiver incidensen af trommehinde perforation til 4,6 30%(12). Der er større risiko for recidiv af AOM efter perforation, og således også for reperforation. (12). Akut flåd fra øret er defineret som pludseligt indsættende og af kort varighed et sted defineret som op til 6 uger varende (11 ), andetsteds defineret som op til 2 uger ( 6 ). Hvis tilstanden vedvarer efter dette tidsrum benævnes det som kronisk suppurativ otitis media og mulige alvorlige komplikationer hertil er cholesteatom, meningitis, cerebral absces og høretab(4). De kliniske retningslinjer for behandling af AOM uden øreflåd synes at være ensartede, og der er ligeledes stor tilgængelighed af litteratur på området, når der søges på PubMed( 6 ). Disse vil ikke blive nærmere behandlet i denne opgave. Der findes ikke klare retningslinjer for behandling af AOM med øreflåd hos børn, når der søges i de elektroniske behandlingsvejledninger. Vi har her valgt at søge i MediBox, Lægehåndbogen samt Insititut for Rationel Farmakoterapi for sådanne vejledninger. Vores empiriske viden på dette område er baseret på mesterlære af tutorlæger. I en tid med stor bevågenhed på resistensproblematik synes det indiceret med klare retningslinjer for brug af antibiotika også på dette område. Formålet med denne opgave er derfor at søge evidensbaseret viden på området og derudfra om muligt at sammensætte en behandlingsalgoritme. Forskningsspørgsmålet er således: At beskrive den eksisterende evidens for behandling af akut øreflåd hos børn uden tubulering. Herunder om lokal antibiotisk behandling er bedre end ingen behandling i forhold til: o sygdomsvarighed o Sygdomssværhedsgrad o Forekomst af komplikationer o Bivirkninger til antibiotisk behandling Samt i tilfælde af lokal antibiotiske behandling, hvilken type af antibiotika man da skal anvende og hvor længe. 2

3 METODE Vi har lavet et studie ved hjælp af litteraturgennemgang. Der har været anvendt følgende databaser: Pubmed, medline, Lægehåndbogen, Medibox og google. Søgeordene var otitis media acuta (AOM), otorrhea, flydeøre, suppurative, otitis media, treatment, antibiotics. Efter søgning er der fravalgt artikler fra 3. verdenslande og etniske subgrupper samt artikler som ikke var på engelsk eller dansk. Inklusionskriterier var børn med akut øreflåd. Efter gennemlæsning af 30 artikler blev der udvalgt 15 artikler, heraf 4 kliniske retningslinjer, 4 systematiske reviews, 2 randomiserede kontrollerede forsøg, 1 metaanalyse, 2 kohortestudier, 1 spørgeskemaopgørelse samt 1 produktresume. RESULTATER Gennemgang af litteraturen viste at de hyppigste patogene bakterier ved øreflåd er gram negative bakterier inklusive P.aeruginosa samt gram positive bakterier (4, 13). Antibiotika præparatet Ciprofloxacin er et fluoroquinolon med bred dækning for disse bakterietyper. Ciprofloxacin er første valg ved ikke intakt trommehinde, idet det ikke er ototoxisk (4,13). Et studie fandt at tilsættelse af dexamethason betyder mere effektiv behandling ( helbredelse 89% vs 79% i forhold til ren antibiotika, mens bakterieeradikation sås ved 91% vs 82% efter 18 dage). Et andets studie finder reduktion af øreflåd på 20 % ved tilsætning af steroid (4). Studier der sammenligner lokalbehandling i forhold til systemisk behandling, viser en klar fordel ved anvendelse af lokal behandling. Således fandt et studie (6) signifikant bedre effekt af lokalbehandling sammenlignet med systemisk eller ingen behandling. Et andet studie fandt bedre helbredelse ved lokal behandling (80,7%) frem for systemisk behandling (55,2%). Flere studier fandt ydermere at lokalbehandling hurtigere førte til ophør af flåd ( 4,0 vs 9,5 dage) (3,4). Thornton et al konkluderer at ciprofloxacin/dexamethason giver højere helbredelsesrate og tidligere ophør af symptomer såasom flåd med færre bivirkninger end systemisk antibiotika. Flere studier anvender systemisk behandling med amoxicillin eller amoxicillin/clavulansyre ( 5, 6, 7, 8). I Danmark anbefales V penicillin som 1.valg til behandling af akut otitis media med øreflåd (2, 9). Ved anvendelse af lokalbehandling reduceres risikoen for bivirkninger samt mindsker resistensrisikoen( 3, 4). 3

4 Børn under 2 år er i størst risiko for toxisk protraheret forløb samt komplikationer (2, 3). Kutz et al anbefaler lokalbehndling til børn over 6 måneder, hvor Harmes et al anbefaler systemisk behandling. Thornton et al finder det først sikkert at behandle børn over 2 år med lokalbehandling, idet mindre børn oftere får komplikationer, recidiv samt har immature anatomiske og fysiologiske luftveje samt umodent immunforsvar. De vejledninger vi fandt var: Lægeklinikken Nuuk, Lokal vejledning udført i samarbejde med øre næse halsafdelingen på Rigshospitalet og Dronning Ingrids Hospital. Vejledningen består af et flowchart over behandling af akut otitis media og flydeøre på Grønland. Diagnostik og behandling i relation til symptomer, varighed og tympanometrikurver. Ved øreflåd og AOM symptomer eller påvirket almentilstand gives peroral antibiotika. Behandlingssvigt efter 1 uge : podning og eventuelt skift af antibiotika. Kun flåd < 2 uger : Skylning med eddikeopløsning. >2 uger : Lokalantibiotika. Der er ingen oplysninger om hvad disse anbefalinger var baseret på. Vi valgte derfor at rette henvendelse til en af forfatterne Preben Homøe, som gav følgende svar: vores flowchart er opbygget dels på baggrund af evidens af forskellig grad og praktisk realiserbare forhold som findes i Grønland og skal ses som en hjælp til sundhedspersonalet i Grønland. Med visse modifikationer kan det godt benyttes i Danmark En svaghed ved denne vejledning er således at der ingen referencer er. Forfatterne postulerer at vejledningen bygger på evidens, men dokumenterer ikke dette. Man kan også spørge sig selv om en grønlandsk population er repræsentativ for en dansk population. Styrken ved denne vejledning er udformning som flowchart, der gør den umiddelbart anvendelig. MEDIBOX 2010 Vejledningen består ligeledes af et flowchart udarbejdet af praktiserende læger tilknyttet medibox. Her findes ovenstående flowchart. Der henvises i øvrigt til Institut for Rationel Farmakoterapi, som igen henviser til Rovers et al 2006, The Lancet. Denne artikel beskrives nærmere andetsteds i denne opgave. Denne vejledning anbefaler anvendelse af antibiotika (fenoxymetylpenicillin 20 mg/kg/dosis p.o. i 7 dage) til børn med øreflåd og AOM uanset alder. Igen er denne vejledning umiddelbart anvendelig og henvisningen til Institut for Rationel Farmakoterapi betyder at man umiddelbart får indtryk af en vis validitet, da denne institution vanligvis repræsenterer høj faglighed. Men vejledningens evidensgrundlag er fortsat meget spinkel. LÆGEHÅNDBOGEN, SUNDHED.DK, Dette er et klinisk elektronisk opslagsværk skrevet af norske og danske speciallæger og praktiserende læger. Den er ikke nødvendigvis evidensbaseret, således ikke nødvendigvis baseret på et systematisk litteratur gennemgang. Heri anføres at : 4

5 Øreflåd ved AOM kan ses an 2 dage, herefter henvises til Institut for Rationel Farmakoterapis antibiotikavejledning. Denne anbefaler antibiotika i form af Penicillin V 50 mg (85.000IE)/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage til børn med øreflåd og påvirket almen tilstand (trods smertebehandling ikke vil spise, drikke eller lege). Ved flåd >1 uge, bør man henvise til Øre næse halslæge. Svagheder: Ved gennemgang af de referencer der angives ses at der henvises til et studie som anbefaler en anden type antibiotika, end der anbefales i Danmark (IRF). Der er mulighed for individuel fortolkning af anbefalingerne. Styrker : Det er en klar styrke at formen og opsætningen er direkte anvendelig i klinikken De studier vi fandt var: THORNTON 2011, Topical vs systemic treatment for acute otitis media DESIGN: systematisk review af 8 studier: 5 RCT studier, 2 metaanalyser og 1 systematisk review. Alle studier blev af forfatterne bedømt til at have højt evidensniveau. FORMÅL: at undersøge om børn i alderen 6 måneder til 17 år med AOM opnåede samme symptomlindring ved behandling med øredråber (antibiotika og/eller analgetika) sammenlignet med systemisk antibiotika. De 8 inkluderede studier havde forskellig type af design, antal inkluderede patienter (dog N> 100), intervention, endpoints og konklusion. RESULTAT 1. Lokal antibiotika giver højere helbredelsesrate og tidligere ophør af symptomer såsom flåd. Desuden færre bivirkninger end systemisk antibiotika. 2. Øredråber er bedre end ingen behandling, borsyre og alkoholdråber, placebo, saltvand eller steroiddråber. 3. Kan anvendes til børn >2 år, idet mindre børn oftere får komplikationer, recidiv, har immature anatomiske forhold samt umodent immunforsvar. KOMMENTAR Svagheder: Forskellig intervention og outcome. Populationerne i de enkelte studier var enten børn med CSOM eller børn fra akutmodtagelser. Etniske subgrupper såsom kenyanske børn samt aboriginale børn i to af studierne. Angiver ikke anbefaling af antibiotikavalg. Styrker: Højt evidensniveau. Stort antal børn i undersøgelsen. KUTZ 2013, Ciprofloxacin 0.3% + dexamethasone 0,1% for the treatment for otitis media DESIGN: Systematisk review af 42 artikler fundet ved søgning på PubMed omhandlende behandling af øreflåd og AOM på børn med tubuleret trommehinde. 5

6 FORMÅL: at undersøge sikkerhed og behandlingseffekt af ciprofloxacin/dexamethason på CSOM. Det anvendte præparat var kun godkendt til akut otitis externa samt AOM hos børn > 6 mdr med dræn. Desuden at sammenligne ovenstående med systemisk antibiotika samt med lokalbehandling uden steroid. RESULTAT 1. Fluoroquinoloner er første valg ved ikke intakt trommehinde, idet de ikke er ototoxiske. Ciprofloxacin har bred dækning for både Gramnegative bakterier inklusive P.aeruginosa samt Grampositive bakterier. 2. Tilsætning af dexamethason nedsætter flådtiden gennem dræn med op til 20% mere end fluoroquinoloner alene samt nedsætter risiko for granulationsvæv, således at øredråberne kan nå sit mål i mellemøret. 3. Ciprofloxacin 0.3%/dexametason 0,1% nedsætter risikoen for granulationsvæv samt nedsætter varighed og mængde af øreflåd. Meget få bivirkninger. 4. Høj koncentration af fluoroquinoloner i øret medfører at alle bakterier dræbes hurtigt, dermed nedsættes risikoen for antibiotikaresistens. 5. Dyreforsøg tyder på længere ophelingstid af trommehindeperforation ved tilsætning af dexamethason. KOMMENTAR Svagheder: Fundet få studier, der undersøger problemstillingen i randomiserede undersøgelser. Kun dyreforsøg siger noget om forsinket opheling af perforation. Man kan ikke ud fra artiklen se hvilke populationer studierne er lavet på. I forhold til vores forskningsspørgsmål, er det usikkert hvorvidt man kan overføre samme resultat på børn uden dræn. Styrker: Udvalgt få men gode studier (RCTs) med stort antal patienter. MARCHISIO 2013, Panel 7: Treatment and comparative effectiveness research. DESIGN systematisk gennemgang af alle engelsksprogede artikler fra januar 2007 til juni 2011 omhandlende alle former for OM. 286 artikler blev fundet, heraf udvalgt 114 af høj kvalitet. Formål: Beskrive State of the art inden for behandling af otitis media RESULTAT Spiro et al finder ved systematisk gennemgang af eksisterende retningslinjer evidens for at opstarte systemisk antibiotika straks ved AOM med øreflåd. Fælles for de eksisterende nationale retningslinjer er Amoxicillin anbefalet som 1.valg. Retningslinjer i UK ( NICE) baserer deres anbefalinger på studiet af Smith et al, som ligeledes anbefaler straks at opstarte systemisk antibiotika ved flåd. Dette studie fulgte en n kohorte fra almen praksis på 256 børn 6 mdr 10 år gamle med AOM. Hvoraf 15 % havde øreflåd, hvor man hos 58% via podning identificerede bakterier. Børn med øreflåd fik oftere antibiotika uafhængigt af alder ( OR 15 CI ;3 66) og havde mere systemisk sygdom. KOMMENTAR Svagheder: Man kan diskutere om man kan konkludere sammenfattende ud fra mange meget forskellige studier hvad angår population, intervention og outcome. 6

7 Styrker: Multidisciplinært panel ( pædiater, ØNH læge, mikrobiolog, farmakolog, infektionsmediciner, almen mediciner.) Meget stort materiale. VAN DONGEN 2013, A Trial of Treatment for Acute Otorrhea in Children with Tympanostomy Tubes DESIGN: Et randomiseret kontrolleret forsøg med deltagelse af 230 børn i alderen 1 10 år med dræn og akut øreflåd (<7 dage). FORMÅL: at sammenligne peroral behandling og lokalbehandling af akut øreflåd hos drænbehandlede børn. RESULTATER: Man fandt signifikant bedre effekt af lokalbehandling (5% havde flåd efter 2 uger) sammenlignet med peroral behandling (44%, RD= 39, 95% CI: 51; 26) samt observation (55%, RD= 49, 95%CI : 62; 27). Der sås få bivirkninger og man fandt ingen komplikationer til otitis media. Median varighed af initielle flådepisode var 4 dage for børn der fik lokalbehandling sammenlignet med 5 dage for børn i peroral behandling (P<0.001) samt 12 dage for børn der blev observeret (P<0.001). KOMMENTAR Svagheder: Anvender bacitracin som antibiotika i lokalbehandling. Dette er meget bredspektret, og ville næppe være førstevalg f.eks i Danmark. Forfatterne mener at et andet præparat indeholdende f.eks.ciprofloxacin kunne sidestilles hermed med hensyn til effekt. Dette afprøves dog ikke i studiet. Man har ekskluderet børn med temperatur > 38,5, således kan man ikke overføre resultatet på børn med mere systemisk påvirkning. Dette studie er udført på børn med dræn. Styrker: Højt evidensniveau. Fuldt redegjort for frafald i studiet. ROVERS 2006, Antibiotics for acute otitis media: a meta analysis with individual patient data DESIGN: Metaanalyse af 6 randomiserede studier. I alt 1643 børn fra 6 måneder til 12 år med akut otitis media. Populationerne er både børn i almen praksis samt børn i akutmodtagelse. FORMÅL: at identificere undergrupper af patienter som profiterede mere end andre af antibiotika. RESULTAT: Hos børn med øreflåd og AOM fandt man i kontrolgruppen protraheret forløb hos 60% mod 24% i antibiotikagruppen, svarende til en RD på 36%( 95% CI 53% 19%) samt NNT=3. Tilsvarende sås hos børn uden øreflåd en RD på 14 % ( 23 % 5%), NNT=8. Alle 6 studier anvendte systemisk amoxicillin m/u clavulansyre. 7

8 KOMMENTAR: Svagheder: Et outcome er smerter, som er baseret på subjektiv vurdering hos forældrene. Populationen består både af børn I almen praksis og børn i akutmodtagelser, hvoraf sidstnævnte måske er mest syge, derfor måske ikke sammenlignelige grupper. Diagnosen er ikke altid stillet vha. otomikroskopi, som må være gold standard. Styrke: Højeste evidensniveau. HARMES 2013, Otitis Media: Diagnosis and Treatment DESIGN: Review,der blev anvendt til udarbejdelse af University of Michigan Health System s kliniske retningslinje for otitis media. Baseret på litteraturgennemgang. FORMÅL: gennemgang af studier mhp understøttelse af retningslinje for diagnose og behandling af otitis media. RESULTAT: Anbefaler antibiotika til børn > 6 måneder med øreflåd og øvrige AOM symptomer, her amoxicillin som 1.valg. Spædbørn har øget risiko for sequelae, derfor opstartes straks behandling v AOM symptomer. KOMMENTAR: Svagheder: Angiver ikke detaljer af relevante studier, der ligger til grund for anbefalingerne. Styrker: Direkte anvendelig retningslinje. RAMSEY 2002, Diagnosis and Treatment of the Child With a Draining Ear. DESIGN: Gennemgang af litteratur omhandlende øreflåd hos børn i almen praksis, referencer fra Expert opinion. RESULTAT: Artiklen kommer med en række anbefalinger. Således anbefaler forfatterne at basere behandlingen på empiri fremfor podesvar, Idet det er svært at opnå sterile forhold i almen praksis. De finder det meget vanskeligt at pode fra mellemøret uden at kontaminere prøven med bakterieflora fra øregangen. Forfattergruppen anbefaler fluoroquinoloner samt dexamethason, der ikke er toxisk for cochlea modsat hydrocortison.. Ved akut flåd anbefales samme behandling uanset tubulering eller ej. Systemisk behandling anbefales ved påvirket almentilstand. KOMMENTAR: Svagheder: Ikke alle anbefalinger er baseret på evidens, f.eks. mangler referencer. Nogle referencer er meget gamle og derfor muligvis forældede. Nogle anbefalinger er baseret på resultater fra dyreforsøg, og 8

9 kan måske ikke henføres til humane anbefalinger. Styrker: Let forståelig gennemgang af patofysiologi. BERGER 1989, Nature of spontaneous tympanic membrane perforation in acute otitis media in children. DESIGN: Retrospektivt kohortestudie. Population af 271 børn 0 13 år behandlet på israelsk otologisk klinik. Inkluderet er børn med timer til få dages varighed af AOM. Alle blev behandlet med 10 dages peroralt amoxicillin 40 mg /kg/dag. FORMÅL: at undersøge det naturlige forløb af en trommehindeperforation. RESULTAT: Hyppigere perforation hvis patienten tidligere havde haft AOM sammenlignet med førstegangs AOM (40 % vs. 23,8 %). Alle spontane perforationer var små og placeret i pars tensa. Af de 71 børn med perforation fandtes lukning af trommehinden efter 1 uge hos 49 børn (70 %) og efter en måned hos 67 børn (94 %). Hos 1 barn var perforationen lukket efter 2 måneder. De sidste 3 børn havde stadig perforation efter 3 4 og 6 uger. I lukningsfasen var der næsten altid mellemøreeffusion fra dage til uger før normalt luftfyldt mellemøre var opnået. KOMMENTAR: Svagheder: Ældre opgørelse fra Styrke: Stor undersøgelse, N=271. God baggrundsviden om spontan perforation af trommehinden. Artiklen beskriver netop flåd dage til uger efter AOM. BARDANIS 2003, Types and causes of otorrhea. DESIGN: Kohortestudie udført af otorhinolaryngologer samt mikrobiologer. Journalgennemgang på patienter på Ear Nose and Throat Department of Ikaria i Grækenland november 1997 august 2002, heraf inkluderet 296 patienter med øreflåd som primært symptom. 10 patienter havde bilateralt flåd, og artiklen omhandler således 306 ører med flåd. FORMÅL: at bestemme årsagen til øreflåd relateret til typen af øreflåd. RESULTAT: Hyppigste årsag til purulent flåd var otitis externa ( 56%), herefter CSOM ( 31%) og AOM ( 12.5%). Sidstnævntes bakterieflora var S.pneumoniae (14/32), H.influenzae(11/32), B.catarrhalis (4/32), S.chromogenes(2/32), P.aeruginosa(1/32). 9

10 KOMMENTAR: Svaghed: Græske patienter, hvor der formentlig vil findes en noget større andel af ekstern otit end i Danmark grundet den lange badesæson. Alder er ikke specificeret i dette studie, måske kan resultaterne ikke overføres på danske børn. Styrke: Veludført studie, med redegørelse for alle deltagere. Samme intervention og outcome for alle. Stor population, N=306. DOHAR, 2006, Topical Ciprofloxacin/Dexamethasone Superior to Oral Amoxicillin/Clavulanic Acid in Acute Otitis Media With Otorrhea Through Tympanostomy Tubes DESIGN: Randomiseret dobbeltblindet forsøg. Populationen bestod af 80 børn 6 måneder 12 år med dræn og klinisk diagnosticeret ukompliceret AOM med flåd (synligt for forældre) af </=3 ugers varighed i 1 eller begge ører. Randomiseret til enten ciprofloxacin/dexamethason 4 dråber x 2 dagligt I 7 dage eller amoxicillin/clavulansyre oral suspension I doseringen 90 mg/kg/dag fordelt på 2 doser i 10 dage. FORMÅL: at sammenligne lokalbehandling med ciprofloxacin/dexamethason øredråber med systemisk behandling med amoxicillin/clavulansyre ved suppurativ AOM gennem øredræn. RESULTAT: Mediantid til flådstop var signifikant kortere med lokal behandling med ciprofloxacin/dexamethason dråber end amoxicillin/clavulansyre oral suspension (4.0 vs 7.0 dage.) samt signifikant flere helbredelser (85 % vs 59%). Hyppige bivirkninger relateret til ciprofloxacin/dexamethason (>3 %) var ørepine (5.1%), relateret til amoxicillin/clavulansyre var diarre(19,5%), dermatit ( 7,3%) og gastroenterit(4.9%). KOMMENTAR: Styrke: Samme intervention og outcome for alle patienter. Formentlig sammenlignelig med dansk population. Svagheder: Inklusionskriterier indebærer en ikke faglig primær vurdering. Måske tabes mildere tilfælde her. Resultater fra børn med dræn kan måske ikke ekstrapoleres direkte til børn uden dræn. DISKUSSION Formålet med denne forskningstræningsopgave var via litteraturgennemgang at beskrive den eksisterende evidens for behandling af akut øreflåd hos børn uden tubulering. Herunder om lokal antibiotisk behandling er bedre end ingen behandling. Vores mål var at finde guidelines for akut flåd, dvs. flåd < 2 uger men kortere end at det benævnes som kronisk sekretorisk otitis media (CSOM), hvilket der ikke findes megen litteratur omkring. 10

11 Vores forskningsspørgsmål er efter hvad vi kan se ikke en tilstand, der er meget beskrevet i litteraturen. De omkringliggende relevante diagnoser er: Akut otitis media, Kronisk otitis media, recidiverede otitis media, sekretorisk otitis media, kronisk sekretorisk otitis media. Litteratur der vedrører de initiale uger med flåd fra øret og upåvirket barn med spontan perforeret trommehinde er kun yderst sparsomt beskrevet. Grundet mangel på relevant litteratur var vi nødt til at inkludere artikler med børn med AOM og øreflåd, børn med flåd gennem tubulerede trommehinder samt en artikel fra Grækenland omhandlende de hyppigste patogene bakterier fundet ved flåd fra øret. Man kan muligvis ikke direkte overføre resultater fra studier på tubulerede børn til børn med spontan perforation af trommehinden, men Ramsey et al anfører at behandlingen er den samme for de 2 grupper. Efter litteraturgennemgangen har det ikke været muligt at finde samstemmende behandlingsregimer for flydeøre, men i de forskellige artikler er der visse fællestræk. Flydeøre efter akut otitis media er generelt en ret ufarlig tilstand som ofte vil ophøre af sig selv inden for dage til uger (11), så længe barnet i øvrigt er upåvirket, dvs. uden feber og påvirket almentilstand (12). Således vurderer vi, at man i almen praksis godt kan forholde sig afventende over nogle dage (2 3 døgn) og herefter opstarte behandling, hvor litteraturen peger på ciprofloxacillin/dexamethason (Cilodex ) som 1. valg (3, 4,11,13) Rationalet bag den afventende holdning er at risikoen for alvorlig infektion og komplikationer er lav, og der vil være spontan remission i størsteparten af tilfældene (11). Størst er risikoen for recidivflåd og CSOM (12, 14) Behandlingsrationale Rationalet bag anbefalingen af ciprofloxacin som 1. valg er baseret på at der er bred dækning for Gram negative bakterier inklusive P.aeruginosa samt Gram positive bakterier. Disse bakterier er de hyppigste patogener fundet ved øreflåd ( 4,13). Der ses i litteraturen tegn på at tilsætning af dexamethason mindsker tiden med øreflåd. Således fandt Kutz et al at ved tilsætning af dexamethason sås helbredelse i 89% vs 79% i forhold til ren antibiotika(ofloxacin) ), og bakterieeradikation sås ved 91% vs 82% efter 18 dage. Desuden findes reduktion af øreflåd på 20 % ved tilsætning af steroid. Der ses i litteraturen en klar fordel ved anvendelse af lokalbehandling frem for systemisk behandling, Således fandt Van Dongen signifikant effekt af lokalbehandling sammenlignet med systemisk eller ingen behandling. Kutz et al sammenligner også systemisk behandling med lokal behandling med øredråber. Resultaterne viser bedre helbredelse ved lokal behandling frem for systemisk behandling. Helbredelsen var 80,7% vs 55,2 %, samt ophør af flåd efter 4,0 vs 9,5 dage. Thornton 2011 konkluderer at ciprofloxacin /dexamethason giver højere helbredelsesrate og tidligere ophør af symptomer såsom flåd med færre bivirkninger end systemisk antibiotika. 11

12 Flere af de gennemlæste artkler anvender systemisk behandling i form af amoxicillin eller amoxicillin/clavulansyre. Interessen for effekten af disse medikamenter skal ses i lyset af den langt større anvendelse af bredspektret antibiotika man møder i f.eks. den sydlige del af Europa. I Danmark har vi en mere restriktiv anvendelse af peroral antibiotika og der anvendes i højere grad v penicillin til behandling af otitis media ( 2, 9, 16, 17) Ved behandlingssvigt anbefaler Promedicin.dk dog amoxicillin/clavulansyre, hvilket stemmer godt overens med de hyppigst forekommende patogener, som ikke er dækket af v penicillin. Vi har i vores flowchart valgt at anvende den danske model for peroral antibiotikabehandling. Ved anvendelse af lokalbehandling reducerer man risikoen for bivirkninger og mindsker resistensproblematikken ved systemisk behandling samt reducerer risikoen for at børnene ikke vil indtage den perorale behandling grundet smagen. Vores behandlingsvalg er derfor Cilodex (ciprofloxacin 0,3 % /dexametason 0.1%) som er eneste godkendte danske (og Amerikanske) præparat ved perforeret trommehinde (4, 14, 15). Podning Vi finder podning obsolet, idet en korrekt podning vil kræve korrekt otomikroskopisk oprensning (11). Desuden findes at de hyppigst forekommende patogener ved øreflåd netop er dækket af ciprofloxacin og at langt de fleste tilfælde af flåd vil respondere på netop den behandling. Ved recidiv eller manglende effekt kan evt. podes, men da kan det foregå hos ørenæsehalslægen, der kan foretage otomikroskopisk oprensning. KONKLUSION Det har generelt været svært at finde passende litteratur, da artiklerne oftest har omhandlet akut otitis media eller øreflåd hos børn med tubulerede trommehinder samt kronisk flåd (CSOM), som defineres som flåd over 14 dage. Vi har ud fra ovenstående litteraturgennemgang udarbejdet et flowchart som forslag til behandlingsregime 12

13 1 Eddikeopløsning: 1 del eddike og 7 dele kogt afkølet vand (37 gr), 20 ml forsigtigt ind i øret 2 gange dagligt. 13

14 Vi må konkludere, at der for nuværende ikke er evidens for den behandling, vi laver og at vores flowchart er på empirisk basis ekstrapoleret fra de omkringliggende diagnoser og deres behandling. I fremtiden kunne der forskes mere på området evt. med opstilling af et klinisk forsøg, men at slutfacit alligevel bliver at behandlingsresistent flydeøre hører til hos praktiserende ørenæsehalslæger, der med det rette apparatur kan lave sufficient oprensning og behandling. 14

15 LITTERATURLISTE 1. Jensen R.G et al (2011). Har patienten mellemørebetændelse? Diagnostik og behandling. Lægeklinikken Nuuk. 2. Medibox (Revideret 2010). Otitis media purulenta. 3. Thornton et al (2011). Topical versus systemic treatments for acute otitis media 4. Kutz Jr et al (2013)Ciprofloxacin 0,3%+dexamethasone 0,1% for treatment for otitis media. 5. Marchisio P. et al (2013) Otolaryngology Head and Neck Surgery : E102. Panel 7: Treatment and comparative Effectiveness Research 6. Van Dongen T. et al (2014) N Engl J Med 2014;370: A Trial of Treatment for acute Otorrhea in Children with Tympanostomy Tubes. 7. Rovers et al (2006) Lancet; 368: Antibiotics for acute otitis media: a meta analysis with individual patient data 8. Harmes et al (2013) Am Fam Physician. 2013; 88(7): Otitis media: Diagnosis and Treatment 9. Lægehåndbogen 10. Ramsey A M (2002) J Pediatr Health Care (2002). 16, Diagnosis and treatment of the child with a draining ear. 11. Berger G et al (1989) The Journal of Laryngologi and otology. Vol. 103, pp Nature of spontaneous tympanic mambrane perforation in acute otitis media in children. 12. Apo odense (2010) Auditprojekt Øreproblemer hos førskolebørn. Projektgruppen: Christina Trankjær Ryborg, ph.d. studerende, projektkoordinatorjanus Laust Thomsen, lektor,ph.d., praktiserende læge Jens Søndergaard, professor, Ph.d., praktiserende læge, klinisk farmakolog Jørgen Lous, dr. med, professor, praktiserende læge Jakob Kragstrup, professor, Ph.d., dr.med., praktiserende læge Anders Munck, seniorforsker, APO enheden, praktiserende læge 13. Bardanis J et al (2013) Auris Nasus Larynx 30 (2003) Types and causes of otorrhea. 14. Lægemiddelstyrelsen produktresume: Cilodex 3/1 mg/ml øredråber suspension (Alcon Nordic) 15. Dohar J. et al (2006). Topical ciprofloxacin/dexamethasone superior to oral amoxicillin/clavulanic acid in acute otitis media with otorrhea through tympanostomy tubes. Pediatrics 2006; 118;e561;originally published online july 31, 2006;DOI: /peds Institut for Rationel Farmakoterapi 17. Promedicin.dk 15

16 16

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN DIAGNOSTIK AF MELLEMØREBETÆNDELSE OG INDIKATIONER FOR TROMMEHINDEDRÆN MV. BLANDT BØRN I ALDERSGRUPPEN 0-5 ÅR 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS

EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS EVIDENS FOR BEHANDLING AF AKUT SINUITIS MED ANTIBIOTIKA I ALMEN PRAKSIS VEJLEDER HANS CHRISTIAN KJELDSEN UDARBEJDET AF MARICICA LARSEN OG VIBEKE EMTKJÆR BYSKOV 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Baggrund side 3 Patofysiologi

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder

Patientvejledning. Fjernelse af kolesteatom. Mastoidectomi Benæder Patientvejledning Fjernelse af kolesteatom Mastoidectomi Benæder Hvad er kolesteatom / benæder? I forbindelse med kronisk mellemørebetændelse bliver trommehinden tynd og uelastisk, og hvis en svækket trommehinde

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media

Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media Valg af antibiotika i lægevagten til 4-6 årige børn med akut otitis media v. Carsten Demant Sørensen Christian Ramskov Andersen Vejleder Morten Bondo Antibiotika i lægevagten Introduktion Akut otitis media

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Til Sundhedsstyrelsen

Til Sundhedsstyrelsen København, den 13. marts 2014 Til Sundhedsstyrelsen Høringssvar fra Dansk Psykolog Forening vedr. national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning og behandling i almen praksis Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Antibiotika og luftvejsinfektioner Indhold Side 4 Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen, 2015.

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro

Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? Allan Riis Anne Bo Berit SkjødebergToftegaard Flemming Bro Gruppe arbejde Fortæl om et projekt du har været med i,

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn:

Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forældretræningsprogrammer i behandlingen af ADHD hos småbørn: Forskningsprotokol til et randomiseret kontrolleret effektivitetsstudie af the New Forest Parenting Programme på en klinisk kohorte af danske

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SMERTER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SMERTER www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Smerter er beskrevet som en ubehagelig sensorisk og følelsesmæssig oplevelse, der er forbundet med en skadelig stimulus. Smerter

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse

Patientvejledning. Kronisk bihulebetændelse Patientvejledning Kronisk bihulebetændelse Bihulebetændelse ses oftest hos voksne og større børn, men meget sjældent hos mindre børn. Betændelsestilstande kan opstå i en eller flere af bihulerne, når afløbskanalen

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra?

Evidensbaseret fysioterapi. Hvad er viden? Guidelines/Kliniske retningslinier. Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012. Hvor får I jeres viden fra? Evidensbaseret fysioterapi Hvad er nu det for noget? 5 februar 2012 Hvad er viden? Hvor får I jeres viden fra? Kolleger, blade, bøger, videnskabelige artikler? Fordele og ulempe ved kliniske retningslinier?

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg en kontrolleret undersøgelse Resumé Udarbejdet af: Dorthe Tomsen, Birthe Søndergaard, Hanne Herborg, Bjørn

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere