Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014"

Transkript

1 Evidens for behandlingsregime ved børn med flydeøre. September 2014 Lavet af Ane Schmeltz Søgaard og Louise Esberg Andersen Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1

2 INTRODUKTION Akut otitis media (AOM) er en af de hyppigste årsager til kontakter i primærsektoren. Blandt 4 årige børn har 50% haft mellemørebetændelse på et tidspunkt i deres liv.(2). Akut otitis media er en akut infektion i mellemørets slimhinder, der opstår som følge af en dysfunction i det det eustachiske rør, hvorigennem bakterier fra nasopharynx menes at sprede sig til mellemøret(9). De hyppigste bakterielle agens er S.pneumoniae, H.influenzae samt M.catarrhalis(5).Virale patogeners rolle er ikke velbeskrevet i litteraturen. Symptombilledet vil oftest være præget af feber og øresmerter, ofte med påvirket almentilstand. Undertiden ses suppurativ otitis media, der er en tilstand med purulent flåd fra øret grundet en trommehindeperforation forårsaget af det høje tryk i mellemøret.. En ældre undersøgelse angiver incidensen af trommehinde perforation til 4,6 30%(12). Der er større risiko for recidiv af AOM efter perforation, og således også for reperforation. (12). Akut flåd fra øret er defineret som pludseligt indsættende og af kort varighed et sted defineret som op til 6 uger varende (11 ), andetsteds defineret som op til 2 uger ( 6 ). Hvis tilstanden vedvarer efter dette tidsrum benævnes det som kronisk suppurativ otitis media og mulige alvorlige komplikationer hertil er cholesteatom, meningitis, cerebral absces og høretab(4). De kliniske retningslinjer for behandling af AOM uden øreflåd synes at være ensartede, og der er ligeledes stor tilgængelighed af litteratur på området, når der søges på PubMed( 6 ). Disse vil ikke blive nærmere behandlet i denne opgave. Der findes ikke klare retningslinjer for behandling af AOM med øreflåd hos børn, når der søges i de elektroniske behandlingsvejledninger. Vi har her valgt at søge i MediBox, Lægehåndbogen samt Insititut for Rationel Farmakoterapi for sådanne vejledninger. Vores empiriske viden på dette område er baseret på mesterlære af tutorlæger. I en tid med stor bevågenhed på resistensproblematik synes det indiceret med klare retningslinjer for brug af antibiotika også på dette område. Formålet med denne opgave er derfor at søge evidensbaseret viden på området og derudfra om muligt at sammensætte en behandlingsalgoritme. Forskningsspørgsmålet er således: At beskrive den eksisterende evidens for behandling af akut øreflåd hos børn uden tubulering. Herunder om lokal antibiotisk behandling er bedre end ingen behandling i forhold til: o sygdomsvarighed o Sygdomssværhedsgrad o Forekomst af komplikationer o Bivirkninger til antibiotisk behandling Samt i tilfælde af lokal antibiotiske behandling, hvilken type af antibiotika man da skal anvende og hvor længe. 2

3 METODE Vi har lavet et studie ved hjælp af litteraturgennemgang. Der har været anvendt følgende databaser: Pubmed, medline, Lægehåndbogen, Medibox og google. Søgeordene var otitis media acuta (AOM), otorrhea, flydeøre, suppurative, otitis media, treatment, antibiotics. Efter søgning er der fravalgt artikler fra 3. verdenslande og etniske subgrupper samt artikler som ikke var på engelsk eller dansk. Inklusionskriterier var børn med akut øreflåd. Efter gennemlæsning af 30 artikler blev der udvalgt 15 artikler, heraf 4 kliniske retningslinjer, 4 systematiske reviews, 2 randomiserede kontrollerede forsøg, 1 metaanalyse, 2 kohortestudier, 1 spørgeskemaopgørelse samt 1 produktresume. RESULTATER Gennemgang af litteraturen viste at de hyppigste patogene bakterier ved øreflåd er gram negative bakterier inklusive P.aeruginosa samt gram positive bakterier (4, 13). Antibiotika præparatet Ciprofloxacin er et fluoroquinolon med bred dækning for disse bakterietyper. Ciprofloxacin er første valg ved ikke intakt trommehinde, idet det ikke er ototoxisk (4,13). Et studie fandt at tilsættelse af dexamethason betyder mere effektiv behandling ( helbredelse 89% vs 79% i forhold til ren antibiotika, mens bakterieeradikation sås ved 91% vs 82% efter 18 dage). Et andets studie finder reduktion af øreflåd på 20 % ved tilsætning af steroid (4). Studier der sammenligner lokalbehandling i forhold til systemisk behandling, viser en klar fordel ved anvendelse af lokal behandling. Således fandt et studie (6) signifikant bedre effekt af lokalbehandling sammenlignet med systemisk eller ingen behandling. Et andet studie fandt bedre helbredelse ved lokal behandling (80,7%) frem for systemisk behandling (55,2%). Flere studier fandt ydermere at lokalbehandling hurtigere førte til ophør af flåd ( 4,0 vs 9,5 dage) (3,4). Thornton et al konkluderer at ciprofloxacin/dexamethason giver højere helbredelsesrate og tidligere ophør af symptomer såasom flåd med færre bivirkninger end systemisk antibiotika. Flere studier anvender systemisk behandling med amoxicillin eller amoxicillin/clavulansyre ( 5, 6, 7, 8). I Danmark anbefales V penicillin som 1.valg til behandling af akut otitis media med øreflåd (2, 9). Ved anvendelse af lokalbehandling reduceres risikoen for bivirkninger samt mindsker resistensrisikoen( 3, 4). 3

4 Børn under 2 år er i størst risiko for toxisk protraheret forløb samt komplikationer (2, 3). Kutz et al anbefaler lokalbehndling til børn over 6 måneder, hvor Harmes et al anbefaler systemisk behandling. Thornton et al finder det først sikkert at behandle børn over 2 år med lokalbehandling, idet mindre børn oftere får komplikationer, recidiv samt har immature anatomiske og fysiologiske luftveje samt umodent immunforsvar. De vejledninger vi fandt var: Lægeklinikken Nuuk, Lokal vejledning udført i samarbejde med øre næse halsafdelingen på Rigshospitalet og Dronning Ingrids Hospital. Vejledningen består af et flowchart over behandling af akut otitis media og flydeøre på Grønland. Diagnostik og behandling i relation til symptomer, varighed og tympanometrikurver. Ved øreflåd og AOM symptomer eller påvirket almentilstand gives peroral antibiotika. Behandlingssvigt efter 1 uge : podning og eventuelt skift af antibiotika. Kun flåd < 2 uger : Skylning med eddikeopløsning. >2 uger : Lokalantibiotika. Der er ingen oplysninger om hvad disse anbefalinger var baseret på. Vi valgte derfor at rette henvendelse til en af forfatterne Preben Homøe, som gav følgende svar: vores flowchart er opbygget dels på baggrund af evidens af forskellig grad og praktisk realiserbare forhold som findes i Grønland og skal ses som en hjælp til sundhedspersonalet i Grønland. Med visse modifikationer kan det godt benyttes i Danmark En svaghed ved denne vejledning er således at der ingen referencer er. Forfatterne postulerer at vejledningen bygger på evidens, men dokumenterer ikke dette. Man kan også spørge sig selv om en grønlandsk population er repræsentativ for en dansk population. Styrken ved denne vejledning er udformning som flowchart, der gør den umiddelbart anvendelig. MEDIBOX 2010 Vejledningen består ligeledes af et flowchart udarbejdet af praktiserende læger tilknyttet medibox. Her findes ovenstående flowchart. Der henvises i øvrigt til Institut for Rationel Farmakoterapi, som igen henviser til Rovers et al 2006, The Lancet. Denne artikel beskrives nærmere andetsteds i denne opgave. Denne vejledning anbefaler anvendelse af antibiotika (fenoxymetylpenicillin 20 mg/kg/dosis p.o. i 7 dage) til børn med øreflåd og AOM uanset alder. Igen er denne vejledning umiddelbart anvendelig og henvisningen til Institut for Rationel Farmakoterapi betyder at man umiddelbart får indtryk af en vis validitet, da denne institution vanligvis repræsenterer høj faglighed. Men vejledningens evidensgrundlag er fortsat meget spinkel. LÆGEHÅNDBOGEN, SUNDHED.DK, Dette er et klinisk elektronisk opslagsværk skrevet af norske og danske speciallæger og praktiserende læger. Den er ikke nødvendigvis evidensbaseret, således ikke nødvendigvis baseret på et systematisk litteratur gennemgang. Heri anføres at : 4

5 Øreflåd ved AOM kan ses an 2 dage, herefter henvises til Institut for Rationel Farmakoterapis antibiotikavejledning. Denne anbefaler antibiotika i form af Penicillin V 50 mg (85.000IE)/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage til børn med øreflåd og påvirket almen tilstand (trods smertebehandling ikke vil spise, drikke eller lege). Ved flåd >1 uge, bør man henvise til Øre næse halslæge. Svagheder: Ved gennemgang af de referencer der angives ses at der henvises til et studie som anbefaler en anden type antibiotika, end der anbefales i Danmark (IRF). Der er mulighed for individuel fortolkning af anbefalingerne. Styrker : Det er en klar styrke at formen og opsætningen er direkte anvendelig i klinikken De studier vi fandt var: THORNTON 2011, Topical vs systemic treatment for acute otitis media DESIGN: systematisk review af 8 studier: 5 RCT studier, 2 metaanalyser og 1 systematisk review. Alle studier blev af forfatterne bedømt til at have højt evidensniveau. FORMÅL: at undersøge om børn i alderen 6 måneder til 17 år med AOM opnåede samme symptomlindring ved behandling med øredråber (antibiotika og/eller analgetika) sammenlignet med systemisk antibiotika. De 8 inkluderede studier havde forskellig type af design, antal inkluderede patienter (dog N> 100), intervention, endpoints og konklusion. RESULTAT 1. Lokal antibiotika giver højere helbredelsesrate og tidligere ophør af symptomer såsom flåd. Desuden færre bivirkninger end systemisk antibiotika. 2. Øredråber er bedre end ingen behandling, borsyre og alkoholdråber, placebo, saltvand eller steroiddråber. 3. Kan anvendes til børn >2 år, idet mindre børn oftere får komplikationer, recidiv, har immature anatomiske forhold samt umodent immunforsvar. KOMMENTAR Svagheder: Forskellig intervention og outcome. Populationerne i de enkelte studier var enten børn med CSOM eller børn fra akutmodtagelser. Etniske subgrupper såsom kenyanske børn samt aboriginale børn i to af studierne. Angiver ikke anbefaling af antibiotikavalg. Styrker: Højt evidensniveau. Stort antal børn i undersøgelsen. KUTZ 2013, Ciprofloxacin 0.3% + dexamethasone 0,1% for the treatment for otitis media DESIGN: Systematisk review af 42 artikler fundet ved søgning på PubMed omhandlende behandling af øreflåd og AOM på børn med tubuleret trommehinde. 5

6 FORMÅL: at undersøge sikkerhed og behandlingseffekt af ciprofloxacin/dexamethason på CSOM. Det anvendte præparat var kun godkendt til akut otitis externa samt AOM hos børn > 6 mdr med dræn. Desuden at sammenligne ovenstående med systemisk antibiotika samt med lokalbehandling uden steroid. RESULTAT 1. Fluoroquinoloner er første valg ved ikke intakt trommehinde, idet de ikke er ototoxiske. Ciprofloxacin har bred dækning for både Gramnegative bakterier inklusive P.aeruginosa samt Grampositive bakterier. 2. Tilsætning af dexamethason nedsætter flådtiden gennem dræn med op til 20% mere end fluoroquinoloner alene samt nedsætter risiko for granulationsvæv, således at øredråberne kan nå sit mål i mellemøret. 3. Ciprofloxacin 0.3%/dexametason 0,1% nedsætter risikoen for granulationsvæv samt nedsætter varighed og mængde af øreflåd. Meget få bivirkninger. 4. Høj koncentration af fluoroquinoloner i øret medfører at alle bakterier dræbes hurtigt, dermed nedsættes risikoen for antibiotikaresistens. 5. Dyreforsøg tyder på længere ophelingstid af trommehindeperforation ved tilsætning af dexamethason. KOMMENTAR Svagheder: Fundet få studier, der undersøger problemstillingen i randomiserede undersøgelser. Kun dyreforsøg siger noget om forsinket opheling af perforation. Man kan ikke ud fra artiklen se hvilke populationer studierne er lavet på. I forhold til vores forskningsspørgsmål, er det usikkert hvorvidt man kan overføre samme resultat på børn uden dræn. Styrker: Udvalgt få men gode studier (RCTs) med stort antal patienter. MARCHISIO 2013, Panel 7: Treatment and comparative effectiveness research. DESIGN systematisk gennemgang af alle engelsksprogede artikler fra januar 2007 til juni 2011 omhandlende alle former for OM. 286 artikler blev fundet, heraf udvalgt 114 af høj kvalitet. Formål: Beskrive State of the art inden for behandling af otitis media RESULTAT Spiro et al finder ved systematisk gennemgang af eksisterende retningslinjer evidens for at opstarte systemisk antibiotika straks ved AOM med øreflåd. Fælles for de eksisterende nationale retningslinjer er Amoxicillin anbefalet som 1.valg. Retningslinjer i UK ( NICE) baserer deres anbefalinger på studiet af Smith et al, som ligeledes anbefaler straks at opstarte systemisk antibiotika ved flåd. Dette studie fulgte en n kohorte fra almen praksis på 256 børn 6 mdr 10 år gamle med AOM. Hvoraf 15 % havde øreflåd, hvor man hos 58% via podning identificerede bakterier. Børn med øreflåd fik oftere antibiotika uafhængigt af alder ( OR 15 CI ;3 66) og havde mere systemisk sygdom. KOMMENTAR Svagheder: Man kan diskutere om man kan konkludere sammenfattende ud fra mange meget forskellige studier hvad angår population, intervention og outcome. 6

7 Styrker: Multidisciplinært panel ( pædiater, ØNH læge, mikrobiolog, farmakolog, infektionsmediciner, almen mediciner.) Meget stort materiale. VAN DONGEN 2013, A Trial of Treatment for Acute Otorrhea in Children with Tympanostomy Tubes DESIGN: Et randomiseret kontrolleret forsøg med deltagelse af 230 børn i alderen 1 10 år med dræn og akut øreflåd (<7 dage). FORMÅL: at sammenligne peroral behandling og lokalbehandling af akut øreflåd hos drænbehandlede børn. RESULTATER: Man fandt signifikant bedre effekt af lokalbehandling (5% havde flåd efter 2 uger) sammenlignet med peroral behandling (44%, RD= 39, 95% CI: 51; 26) samt observation (55%, RD= 49, 95%CI : 62; 27). Der sås få bivirkninger og man fandt ingen komplikationer til otitis media. Median varighed af initielle flådepisode var 4 dage for børn der fik lokalbehandling sammenlignet med 5 dage for børn i peroral behandling (P<0.001) samt 12 dage for børn der blev observeret (P<0.001). KOMMENTAR Svagheder: Anvender bacitracin som antibiotika i lokalbehandling. Dette er meget bredspektret, og ville næppe være førstevalg f.eks i Danmark. Forfatterne mener at et andet præparat indeholdende f.eks.ciprofloxacin kunne sidestilles hermed med hensyn til effekt. Dette afprøves dog ikke i studiet. Man har ekskluderet børn med temperatur > 38,5, således kan man ikke overføre resultatet på børn med mere systemisk påvirkning. Dette studie er udført på børn med dræn. Styrker: Højt evidensniveau. Fuldt redegjort for frafald i studiet. ROVERS 2006, Antibiotics for acute otitis media: a meta analysis with individual patient data DESIGN: Metaanalyse af 6 randomiserede studier. I alt 1643 børn fra 6 måneder til 12 år med akut otitis media. Populationerne er både børn i almen praksis samt børn i akutmodtagelse. FORMÅL: at identificere undergrupper af patienter som profiterede mere end andre af antibiotika. RESULTAT: Hos børn med øreflåd og AOM fandt man i kontrolgruppen protraheret forløb hos 60% mod 24% i antibiotikagruppen, svarende til en RD på 36%( 95% CI 53% 19%) samt NNT=3. Tilsvarende sås hos børn uden øreflåd en RD på 14 % ( 23 % 5%), NNT=8. Alle 6 studier anvendte systemisk amoxicillin m/u clavulansyre. 7

8 KOMMENTAR: Svagheder: Et outcome er smerter, som er baseret på subjektiv vurdering hos forældrene. Populationen består både af børn I almen praksis og børn i akutmodtagelser, hvoraf sidstnævnte måske er mest syge, derfor måske ikke sammenlignelige grupper. Diagnosen er ikke altid stillet vha. otomikroskopi, som må være gold standard. Styrke: Højeste evidensniveau. HARMES 2013, Otitis Media: Diagnosis and Treatment DESIGN: Review,der blev anvendt til udarbejdelse af University of Michigan Health System s kliniske retningslinje for otitis media. Baseret på litteraturgennemgang. FORMÅL: gennemgang af studier mhp understøttelse af retningslinje for diagnose og behandling af otitis media. RESULTAT: Anbefaler antibiotika til børn > 6 måneder med øreflåd og øvrige AOM symptomer, her amoxicillin som 1.valg. Spædbørn har øget risiko for sequelae, derfor opstartes straks behandling v AOM symptomer. KOMMENTAR: Svagheder: Angiver ikke detaljer af relevante studier, der ligger til grund for anbefalingerne. Styrker: Direkte anvendelig retningslinje. RAMSEY 2002, Diagnosis and Treatment of the Child With a Draining Ear. DESIGN: Gennemgang af litteratur omhandlende øreflåd hos børn i almen praksis, referencer fra Expert opinion. RESULTAT: Artiklen kommer med en række anbefalinger. Således anbefaler forfatterne at basere behandlingen på empiri fremfor podesvar, Idet det er svært at opnå sterile forhold i almen praksis. De finder det meget vanskeligt at pode fra mellemøret uden at kontaminere prøven med bakterieflora fra øregangen. Forfattergruppen anbefaler fluoroquinoloner samt dexamethason, der ikke er toxisk for cochlea modsat hydrocortison.. Ved akut flåd anbefales samme behandling uanset tubulering eller ej. Systemisk behandling anbefales ved påvirket almentilstand. KOMMENTAR: Svagheder: Ikke alle anbefalinger er baseret på evidens, f.eks. mangler referencer. Nogle referencer er meget gamle og derfor muligvis forældede. Nogle anbefalinger er baseret på resultater fra dyreforsøg, og 8

9 kan måske ikke henføres til humane anbefalinger. Styrker: Let forståelig gennemgang af patofysiologi. BERGER 1989, Nature of spontaneous tympanic membrane perforation in acute otitis media in children. DESIGN: Retrospektivt kohortestudie. Population af 271 børn 0 13 år behandlet på israelsk otologisk klinik. Inkluderet er børn med timer til få dages varighed af AOM. Alle blev behandlet med 10 dages peroralt amoxicillin 40 mg /kg/dag. FORMÅL: at undersøge det naturlige forløb af en trommehindeperforation. RESULTAT: Hyppigere perforation hvis patienten tidligere havde haft AOM sammenlignet med førstegangs AOM (40 % vs. 23,8 %). Alle spontane perforationer var små og placeret i pars tensa. Af de 71 børn med perforation fandtes lukning af trommehinden efter 1 uge hos 49 børn (70 %) og efter en måned hos 67 børn (94 %). Hos 1 barn var perforationen lukket efter 2 måneder. De sidste 3 børn havde stadig perforation efter 3 4 og 6 uger. I lukningsfasen var der næsten altid mellemøreeffusion fra dage til uger før normalt luftfyldt mellemøre var opnået. KOMMENTAR: Svagheder: Ældre opgørelse fra Styrke: Stor undersøgelse, N=271. God baggrundsviden om spontan perforation af trommehinden. Artiklen beskriver netop flåd dage til uger efter AOM. BARDANIS 2003, Types and causes of otorrhea. DESIGN: Kohortestudie udført af otorhinolaryngologer samt mikrobiologer. Journalgennemgang på patienter på Ear Nose and Throat Department of Ikaria i Grækenland november 1997 august 2002, heraf inkluderet 296 patienter med øreflåd som primært symptom. 10 patienter havde bilateralt flåd, og artiklen omhandler således 306 ører med flåd. FORMÅL: at bestemme årsagen til øreflåd relateret til typen af øreflåd. RESULTAT: Hyppigste årsag til purulent flåd var otitis externa ( 56%), herefter CSOM ( 31%) og AOM ( 12.5%). Sidstnævntes bakterieflora var S.pneumoniae (14/32), H.influenzae(11/32), B.catarrhalis (4/32), S.chromogenes(2/32), P.aeruginosa(1/32). 9

10 KOMMENTAR: Svaghed: Græske patienter, hvor der formentlig vil findes en noget større andel af ekstern otit end i Danmark grundet den lange badesæson. Alder er ikke specificeret i dette studie, måske kan resultaterne ikke overføres på danske børn. Styrke: Veludført studie, med redegørelse for alle deltagere. Samme intervention og outcome for alle. Stor population, N=306. DOHAR, 2006, Topical Ciprofloxacin/Dexamethasone Superior to Oral Amoxicillin/Clavulanic Acid in Acute Otitis Media With Otorrhea Through Tympanostomy Tubes DESIGN: Randomiseret dobbeltblindet forsøg. Populationen bestod af 80 børn 6 måneder 12 år med dræn og klinisk diagnosticeret ukompliceret AOM med flåd (synligt for forældre) af </=3 ugers varighed i 1 eller begge ører. Randomiseret til enten ciprofloxacin/dexamethason 4 dråber x 2 dagligt I 7 dage eller amoxicillin/clavulansyre oral suspension I doseringen 90 mg/kg/dag fordelt på 2 doser i 10 dage. FORMÅL: at sammenligne lokalbehandling med ciprofloxacin/dexamethason øredråber med systemisk behandling med amoxicillin/clavulansyre ved suppurativ AOM gennem øredræn. RESULTAT: Mediantid til flådstop var signifikant kortere med lokal behandling med ciprofloxacin/dexamethason dråber end amoxicillin/clavulansyre oral suspension (4.0 vs 7.0 dage.) samt signifikant flere helbredelser (85 % vs 59%). Hyppige bivirkninger relateret til ciprofloxacin/dexamethason (>3 %) var ørepine (5.1%), relateret til amoxicillin/clavulansyre var diarre(19,5%), dermatit ( 7,3%) og gastroenterit(4.9%). KOMMENTAR: Styrke: Samme intervention og outcome for alle patienter. Formentlig sammenlignelig med dansk population. Svagheder: Inklusionskriterier indebærer en ikke faglig primær vurdering. Måske tabes mildere tilfælde her. Resultater fra børn med dræn kan måske ikke ekstrapoleres direkte til børn uden dræn. DISKUSSION Formålet med denne forskningstræningsopgave var via litteraturgennemgang at beskrive den eksisterende evidens for behandling af akut øreflåd hos børn uden tubulering. Herunder om lokal antibiotisk behandling er bedre end ingen behandling. Vores mål var at finde guidelines for akut flåd, dvs. flåd < 2 uger men kortere end at det benævnes som kronisk sekretorisk otitis media (CSOM), hvilket der ikke findes megen litteratur omkring. 10

11 Vores forskningsspørgsmål er efter hvad vi kan se ikke en tilstand, der er meget beskrevet i litteraturen. De omkringliggende relevante diagnoser er: Akut otitis media, Kronisk otitis media, recidiverede otitis media, sekretorisk otitis media, kronisk sekretorisk otitis media. Litteratur der vedrører de initiale uger med flåd fra øret og upåvirket barn med spontan perforeret trommehinde er kun yderst sparsomt beskrevet. Grundet mangel på relevant litteratur var vi nødt til at inkludere artikler med børn med AOM og øreflåd, børn med flåd gennem tubulerede trommehinder samt en artikel fra Grækenland omhandlende de hyppigste patogene bakterier fundet ved flåd fra øret. Man kan muligvis ikke direkte overføre resultater fra studier på tubulerede børn til børn med spontan perforation af trommehinden, men Ramsey et al anfører at behandlingen er den samme for de 2 grupper. Efter litteraturgennemgangen har det ikke været muligt at finde samstemmende behandlingsregimer for flydeøre, men i de forskellige artikler er der visse fællestræk. Flydeøre efter akut otitis media er generelt en ret ufarlig tilstand som ofte vil ophøre af sig selv inden for dage til uger (11), så længe barnet i øvrigt er upåvirket, dvs. uden feber og påvirket almentilstand (12). Således vurderer vi, at man i almen praksis godt kan forholde sig afventende over nogle dage (2 3 døgn) og herefter opstarte behandling, hvor litteraturen peger på ciprofloxacillin/dexamethason (Cilodex ) som 1. valg (3, 4,11,13) Rationalet bag den afventende holdning er at risikoen for alvorlig infektion og komplikationer er lav, og der vil være spontan remission i størsteparten af tilfældene (11). Størst er risikoen for recidivflåd og CSOM (12, 14) Behandlingsrationale Rationalet bag anbefalingen af ciprofloxacin som 1. valg er baseret på at der er bred dækning for Gram negative bakterier inklusive P.aeruginosa samt Gram positive bakterier. Disse bakterier er de hyppigste patogener fundet ved øreflåd ( 4,13). Der ses i litteraturen tegn på at tilsætning af dexamethason mindsker tiden med øreflåd. Således fandt Kutz et al at ved tilsætning af dexamethason sås helbredelse i 89% vs 79% i forhold til ren antibiotika(ofloxacin) ), og bakterieeradikation sås ved 91% vs 82% efter 18 dage. Desuden findes reduktion af øreflåd på 20 % ved tilsætning af steroid. Der ses i litteraturen en klar fordel ved anvendelse af lokalbehandling frem for systemisk behandling, Således fandt Van Dongen signifikant effekt af lokalbehandling sammenlignet med systemisk eller ingen behandling. Kutz et al sammenligner også systemisk behandling med lokal behandling med øredråber. Resultaterne viser bedre helbredelse ved lokal behandling frem for systemisk behandling. Helbredelsen var 80,7% vs 55,2 %, samt ophør af flåd efter 4,0 vs 9,5 dage. Thornton 2011 konkluderer at ciprofloxacin /dexamethason giver højere helbredelsesrate og tidligere ophør af symptomer såsom flåd med færre bivirkninger end systemisk antibiotika. 11

12 Flere af de gennemlæste artkler anvender systemisk behandling i form af amoxicillin eller amoxicillin/clavulansyre. Interessen for effekten af disse medikamenter skal ses i lyset af den langt større anvendelse af bredspektret antibiotika man møder i f.eks. den sydlige del af Europa. I Danmark har vi en mere restriktiv anvendelse af peroral antibiotika og der anvendes i højere grad v penicillin til behandling af otitis media ( 2, 9, 16, 17) Ved behandlingssvigt anbefaler Promedicin.dk dog amoxicillin/clavulansyre, hvilket stemmer godt overens med de hyppigst forekommende patogener, som ikke er dækket af v penicillin. Vi har i vores flowchart valgt at anvende den danske model for peroral antibiotikabehandling. Ved anvendelse af lokalbehandling reducerer man risikoen for bivirkninger og mindsker resistensproblematikken ved systemisk behandling samt reducerer risikoen for at børnene ikke vil indtage den perorale behandling grundet smagen. Vores behandlingsvalg er derfor Cilodex (ciprofloxacin 0,3 % /dexametason 0.1%) som er eneste godkendte danske (og Amerikanske) præparat ved perforeret trommehinde (4, 14, 15). Podning Vi finder podning obsolet, idet en korrekt podning vil kræve korrekt otomikroskopisk oprensning (11). Desuden findes at de hyppigst forekommende patogener ved øreflåd netop er dækket af ciprofloxacin og at langt de fleste tilfælde af flåd vil respondere på netop den behandling. Ved recidiv eller manglende effekt kan evt. podes, men da kan det foregå hos ørenæsehalslægen, der kan foretage otomikroskopisk oprensning. KONKLUSION Det har generelt været svært at finde passende litteratur, da artiklerne oftest har omhandlet akut otitis media eller øreflåd hos børn med tubulerede trommehinder samt kronisk flåd (CSOM), som defineres som flåd over 14 dage. Vi har ud fra ovenstående litteraturgennemgang udarbejdet et flowchart som forslag til behandlingsregime 12

13 1 Eddikeopløsning: 1 del eddike og 7 dele kogt afkølet vand (37 gr), 20 ml forsigtigt ind i øret 2 gange dagligt. 13

14 Vi må konkludere, at der for nuværende ikke er evidens for den behandling, vi laver og at vores flowchart er på empirisk basis ekstrapoleret fra de omkringliggende diagnoser og deres behandling. I fremtiden kunne der forskes mere på området evt. med opstilling af et klinisk forsøg, men at slutfacit alligevel bliver at behandlingsresistent flydeøre hører til hos praktiserende ørenæsehalslæger, der med det rette apparatur kan lave sufficient oprensning og behandling. 14

15 LITTERATURLISTE 1. Jensen R.G et al (2011). Har patienten mellemørebetændelse? Diagnostik og behandling. Lægeklinikken Nuuk. 2. Medibox (Revideret 2010). Otitis media purulenta. 3. Thornton et al (2011). Topical versus systemic treatments for acute otitis media 4. Kutz Jr et al (2013)Ciprofloxacin 0,3%+dexamethasone 0,1% for treatment for otitis media. 5. Marchisio P. et al (2013) Otolaryngology Head and Neck Surgery : E102. Panel 7: Treatment and comparative Effectiveness Research 6. Van Dongen T. et al (2014) N Engl J Med 2014;370: A Trial of Treatment for acute Otorrhea in Children with Tympanostomy Tubes. 7. Rovers et al (2006) Lancet; 368: Antibiotics for acute otitis media: a meta analysis with individual patient data 8. Harmes et al (2013) Am Fam Physician. 2013; 88(7): Otitis media: Diagnosis and Treatment 9. Lægehåndbogen 10. Ramsey A M (2002) J Pediatr Health Care (2002). 16, Diagnosis and treatment of the child with a draining ear. 11. Berger G et al (1989) The Journal of Laryngologi and otology. Vol. 103, pp Nature of spontaneous tympanic mambrane perforation in acute otitis media in children. 12. Apo odense (2010) Auditprojekt Øreproblemer hos førskolebørn. Projektgruppen: Christina Trankjær Ryborg, ph.d. studerende, projektkoordinatorjanus Laust Thomsen, lektor,ph.d., praktiserende læge Jens Søndergaard, professor, Ph.d., praktiserende læge, klinisk farmakolog Jørgen Lous, dr. med, professor, praktiserende læge Jakob Kragstrup, professor, Ph.d., dr.med., praktiserende læge Anders Munck, seniorforsker, APO enheden, praktiserende læge 13. Bardanis J et al (2013) Auris Nasus Larynx 30 (2003) Types and causes of otorrhea. 14. Lægemiddelstyrelsen produktresume: Cilodex 3/1 mg/ml øredråber suspension (Alcon Nordic) 15. Dohar J. et al (2006). Topical ciprofloxacin/dexamethasone superior to oral amoxicillin/clavulanic acid in acute otitis media with otorrhea through tympanostomy tubes. Pediatrics 2006; 118;e561;originally published online july 31, 2006;DOI: /peds Institut for Rationel Farmakoterapi 17. Promedicin.dk 15

16 16

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study.

Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Kære læge/sygeplejerske/sundhedsplejerske/sundhedspersonale Her er materiale til studiet Effekten af øredræn et randomiseret, kontrolleret studie blandt børn i Grønland. The SIUTIT study. Der findes to

Læs mere

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM

SYGEHISTORIE. SOM, AOM OG COM Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) Andreas Philip, 5 år. SOM SOM, AOM OG Therese Ovesen, 2013 SEKRETORISK OTITIS MEDIA (SOM) SOM SYGEHISTORIE Andreas Philip, 5 år. Sund og rask, godt sprog Han hører ikke efter (skole) Han skruer op for fjernsynet (familie, venner)

Læs mere

Diagnostik af mellemørebetændelse. med trommehindedræn

Diagnostik af mellemørebetændelse. med trommehindedræn Børn med mellemørebetændelse er hyppige i konsultationen. Hvornår kan man overveje trommehindedræn? Skal man overveje antibiotika ved vedvarende øreflåd? Læs konklusionerne fra ny national klinisk retningslinje

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING MED TROMMEHINDEDRÆN DIAGNOSTIK AF MELLEMØREBETÆNDELSE OG INDIKATIONER FOR TROMMEHINDEDRÆN MV. BLANDT BØRN I ALDERSGRUPPEN 0-5 ÅR 2015 National klinisk retningslinje

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Udarbejdet af Trine Zeigermann Andersen & Dorthe Møllgaard Kristensen Hold nr 32 B Vejleder:

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af mellemørebetændelse blandt børn Baggrund og formål Mellemørebetændelse kaldes også otitis media. Akut otitis

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge?

Udvikling af en ny strategi for IRF. Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Udvikling af en ny strategi for IRF Åbent spørgsmål: Er der områder du vurderer IRF særligt kan støtte dig som almen praktiserende læge? Fortsat super arbejde som nu 9 15 Præparater og behandling Information,

Læs mere

Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med serøs otitis media

Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med serøs otitis media Den positive effekt af øredræn hos børn i førskolealderen med serøs otitis media Forskningstræningsopgave januar 2015 Lise-Lotte Viby Kristina Bugge INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og Formål 3 Metode 5 Resultater

Læs mere

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer

Væske i mellemøret. - om mellemøreproblemer hos børn. Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Væske i mellemøret - om mellemøreproblemer hos børn Råd og vejledning til forældre og ansatte i Skive Kommune omkring børn med mellemøreproblemer Børne og Familieforvaltningen www.skive.dk Indledning Denne

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014

Tympanometri. Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Tympanometri Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. & 20. maj 2014 Typanometri U. S-M, Nørregade16, 3. th, 67år, speciallæge i oto-, rhino, -laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989.

Læs mere

Ørelidelser i praksis

Ørelidelser i praksis Ørelidelser i praksis Jesper Lillesø Spec. læge Almen medicin Formål Gennemgå de lidelse som er relevante for sygeplejersker ved selvstændige konsultationer+ telefonvisitation i almen praksis Praktisk

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel

Tympanometri. 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Tympanometri 4. marts 2014 Frederik VI s Hotel Typanometri 67 år, speciallæge i oto-, rhino-laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Delepraksis fra 2012. Klinisk uddannet i Sønderborg,

Læs mere

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter

Tympanometri. 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Tympanometri 7. februar 2012 Ledernes Kursuscenter Typanometri 65år, speciallæge i oto, rhino laryngologi siden 1981, enkeltmandspraksis i Odense siden 1989. Ass. speciallæge ansat 2009. Klinisk uddannet

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

National klinisk retningslinje. trommehindedræn. - Diagnostik af mellemørebetændelse. for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen

National klinisk retningslinje. trommehindedræn. - Diagnostik af mellemørebetændelse. for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen National klinisk retningslinje for mellemørebetændelse og trommehindedræn - Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år National klinisk

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

ModicTeamet og Antibiotika behandling

ModicTeamet og Antibiotika behandling Rygcenter Syddanmark ModicTeamet og Antibiotika behandling Patientinformation Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Du er blevet henvist til Modic teamet af din kontaktperson

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste

Rekommandationer. Topikal behandling af impetigo. National Rekommandationsliste Side 1 af 7 National Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo Den Nationale Rekommandationsliste (NRL) udarbejdes af IRF i Sundhedsstyrelsen. NRL støtter alment praktiserende læger i valget

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling

Patientinformation. Mavesår. Kvalitet døgnet rundt. Kirurgisk Afdeling Patientinformation Mavesår Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk Afdeling Mavesår Hvad er et mavesår? Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og uden sår, fordi den er modstandsdygtig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Topikal behandling af impetigo

Topikal behandling af impetigo Side 1 af 11 Den Nationale Rekommandationsliste Topikal behandling af impetigo IRF 2017 3. OKTOBER 2017 Side 2 af 11 Indhold Indledning 3 Emneafgrænsning 4 Antibiotiske topikale lægemidler 4 Relevante

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

En litteraturbaseret klinisk vejledning

En litteraturbaseret klinisk vejledning En litteraturbaseret klinisk vejledning Patienten med atrieflimren Pernille Palm, Kirsten Larsen, Lotte Boehm, Susanne L. Johansen Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital FS K og T Landskursus 2011

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Mellemørebetændelse. i Grønland, Øre-næse-hals

Mellemørebetændelse. i Grønland, Øre-næse-hals Øre-næse-hals Mellemørebetændelse i Grønland Af Preben Homøe og Ramon Gordon Jensen Biografi Preben Homøe er overlæge, dr med, ph.d. og klinisk lektor på Ørenæse-hals-kirurgisk og Audiologisk Klinik, Rigshospitalet,

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk

Organkirurgisk Afdeling. Mavesår. Patientinformation. www.koldingsygehus.dk Organkirurgisk Afdeling Mavesår Patientinformation www.koldingsygehus.dk Hvad er et mavesår? Sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Hos raske personer er slimhinden i mavesæk og tolvfingertarm intakt og

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Lokalbehandling af inficerede sår

Lokalbehandling af inficerede sår Bodø, 5. februar 2009, NIFS Lokalbehandling af inficerede sår Bo Jørgensen Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital 1 Lokalbehandling af inficerede sår - NIFS Sårcentret I København er kirurgisk!

Læs mere

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu

Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk. Træning & Praksis. www.tentsproject.eu Det Europæiske Netværk for Posttraumatisk Stress Træning & Praksis www.tentsproject.eu Kognitiv terapi og behandling af PTSD og ASD Chris Freeman MD Indholdsfortegnelse Hvad er kognitiv adfærdsterapi (KAT/CBT)

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409)

Flowchart. Søgning efter retningslinjer. Referencer identificeret (n = 409) Grovsortering baseret på titler og abstracts (n = 409) Flowchart. Søgning efter retningslinjer (n = 409) (n = 409) (n = 303) (n = 106) Inkluderede retningslinjer (n = 106) Forkert spørgsmål: (n=3) Forkerte outcomes: (n=4) Grundet Agree-II vurdering: (n=1)

Læs mere

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 Det Nationale Antibiotikaråd NOTAT Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1500717 Dok nr.: 1697169 Dato: 27. maj 2015 Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis.

Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasalt administreret steroids plads i behandlingen af akut sinuitis. Nasal sprays are very harmful to your sinuses. From now on I want you to use this tiny plumber s helper. Forskningsprojekt vinter 2011/2012.

Læs mere

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor:

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri?

Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Øre-næse-hals Tympanometri, hvordan? En opdatering Hvad er tympanometri? Af Jørgen Lous I denne artikel giver forfatteren os en opdatering på, hvorfor det er en god ide at anvende tympanometri i den kliniske

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Dato 7. april 2015 Sagsnr. 4-1013-47/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type Sundhedsstyrelsens

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Fastvokset stigbøjle (otosklerose)

Fastvokset stigbøjle (otosklerose) HVIS DU VIL VIDE MERE OM FASTVOKSET STIGBØJLE (OTOSKLEROSE) Hvordan hører vi? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden

Læs mere

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program

Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin. Dagens program Return-day Introduktionsamanuelsis i Almen Medicin Dagens program Dagens program: Præsentation + opfølgning Det akutte røde r øje Praktisk oftalmoskopi Pause Øresmerter Praktisk otoskopi Praktisk tympanometri

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml øredråber, opløsning Ciprofloxacin/Fluocinolonacetonid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml øredråber, opløsning Ciprofloxacin/Fluocinolonacetonid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cetraxal Comp 3 mg/ml + 0,25 mg/ml øredråber, opløsning Ciprofloxacin/Fluocinolonacetonid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HØFEBER (ALLERGISK RHINOKONJUNKTIVITIS) 2015 National klinisk retningslinje for behandling af høfeber (allergisk rhinokonjunktivitis) Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris?

Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE HOLD 001 Af lægerne Susanne Top og Peer Gregersen Kirkebjerg Er CRP en valid undersøgelses teknik ved diagnostik af bakteriel sinuitis maxillaris? Baggrund/introduktion Undersøgelsen

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn

Patientvejledning. Væske i mellemøret. Dræn Patientvejledning Væske i mellemøret Dræn Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatar,

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient

Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Dansk Selskab for Fysioterapi 11. juni 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Trachealsugning af den voksne intuberede patient Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for Fysioterapi ønsker

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk

Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? - DERFOR ER DET SVÆRT! Af farmaceut Heidi Kudsk Tør du seponere? Ethvert lægemiddel er kandidat til seponering.men hvorfor er det så svært? 24 praktiserende lægers adfærd undersøgt Enighed

Læs mere

Inklusionskriterier for patienter var:

Inklusionskriterier for patienter var: Titel og reference 20.11 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer hos ældre kardiologiske patienter ved en farmaceutisk indsats. Et udviklingsprojekt på kardiologisk afdeling på Centralsygehuset

Læs mere

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter

Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Udenlandske erfaringer med alternativ tilrettelæggelse af kontrolforløb for bryst- og prostatakræftpatienter Forfattere: Marlene Willemann Würgler og Mette Lundsby Jensen DSI-publikation september 2009

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr

Sygehistorie. Hvad er væske i mellemøret? Art nr Ørepine er en kendt sag for mange børnefamilier. Det er vigtigt for os at være velorienterede om lidelsen. Ikke alene på grund af de meget ubehagelige smerter, barnet har, men også på grund af den hørenedsættelse,

Læs mere

Sådan kommer du i gang i MAGIC:

Sådan kommer du i gang i MAGIC: Sundhedsstyrelser tester et nyt online system til udgivelse af retningslinjer MAGIC, som bruges af flere internationale sundhedsfaglige aktører. Dette er en kort vejledning til: - Sådan kommer du i gang

Læs mere

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold

Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Opsummering Ældre og medicin: vigtige forhold og forbehold Ved vi nok om virkning af medicin til ældre mennesker? IRF s Stormøde 8. februar 2017 Bella Centeret IRF s Stormøde 2017 om ældre og medicin IRF

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere