GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen"

Transkript

1 GSF s generalforsamling 2015, formandens beretning. Ved Lars Pedersen Klubhuset For første gang i den tid jeg har været medlem af Grindsted Sportsfiskerforening afholder vi nu generalforsamling i egne lokaler. Dette kan kun lade sig gøre, som jeg tidligere har nævnt, fordi en lang række frivillige har lagt adskillige timer her for at få klubhuset op at stå. Vi vil gerne gøre klubhuset til et sted, der syder af aktivitet og som bliver et samlingssted for medlemmerne, så derfor har vi valgt også at lægge generalforsamlingen her. I årets løb har der været adskillige aktiviteter her i klubhuset. De sædvanlige, der har kørt i mange år, såsom juniorafdelingen om mandagen og de ældste medlemmer om onsdagen. Som noget nyt er der hen over vinteren også blevet åbnet her i klubhuset om tirsdagen, hvor alle kan komme og arbejde med det de har lyst til. Men mere om det, når vi hører fra Praktisk Udvalg. Men selvom der allerede foregår mange ting her i klubhuset, så har vi aldrig lavet en officiel indvielse. Men det agter vi at råde bod på. Vi vil i forbindelse med weekenden omkring Lystfiskeriets Dag, den 17. maj 2015, lave et arrangement her i klubhuset, som vil markere at vi har taget klubhuset i brug. Den nærmere detaljering går i gang straks efter generalforsamlingen, så jeg kan endnu ikke sige noget om, hvad der kommer til at foregå. Men vi skal nok holde jer orienteret om arrangementet, og vil sikkert også bede medlemmerne om at hjælpe til i et eller andet omfang. Det har ikke været gratis at etablere et nyt klubhus, som vi senere skal se, når vi kommer til regnskabet. Men vi søgt penge flere steder for at holde udgifterne på et tåleligt niveau. Nogle gange med held og nogen gange uden det store resultat. Bl.a. har Billund Kommune betalt halvdelen af de borde og stole I sidder ved. Vi har en ansøgning ude, der måske kommer til at dække det restende beløb for møblementet. Men som sagt, tallene kan vi se nærmere på, når Anders gennemgår regnskabet. Fiskeriet 2014 I det seneste nyhedsbrev, vi sendte ud i december måned 2014, var jeg så kæk at skrive, at stallingen er tilbage. Jeg vil gerne her benytte lejligheden igen at fremføre min begrundelse for påstanden. Jeg har i 2014 været på 24 fisketure til Grindsted Å Zone 5, og på disse 24 fisketure har jeg fanget 49 stallinger. Det er det største antal på en sæson, jeg har fanget siden katastrofevinteren I alt blev der i 2014 indmeldt 110 fangede stallinger på Grindsted Å zone 5, hvilket også er det største antal siden føromtalte vinter. Samtidig har DTU s stallingundersøgelse vist stigende bestand al den tid, undersøgelsen har fundet sted. Og også i Dertil kommer iagttagelserne ved elfiskeriet i november måned 2014 i Grindsted Å. Dem der var til stede her, ved hvor mange stallinger vi så gennem hele dagen. På den baggrund, mener jeg at grundlaget er i orden for at bruge en overskrift til et afsnit, der lyder, Stallingen er tilbage. Man kunne godt argumentere for at dette er en tynd baggrund for en så skråsikker udmelding, men jeg synes at fornemme en opadgående formkurve for stallingbestanden, så derfor fik den ikke for lidt. Men selvom det på nuværende tidspunkt ser lyst ud for stallingen, og vi ser optimistisk på fremtiden, så holder vi øje med situationen og er klar til den indsats, vi i givet fald kan bidrage med. For vi har jo set hvor hurtigt, det kan gå, når det går den anden vej. Vi bakker op om forbundets planer for en fremtidig skarvforvaltning, og vi har flere gange opfordret medlemmerne til at indmelde observationer af skarv. Og vi har igen i år indhentet tilladelser til bortskydning af skarv. Jeg tror på, at hvis skarven ikke blander sig, så vil stallingbestanden i Grindsted Å, snart være på niveau med 90 ernes og 00 ernes bestand. Denne indledning fører mig videre til at tale generelt om fiskeriet i 2014, og lad mig her tage fat i indrapporteringerne af fangster.

2 Totalt for hele Varde Å Systemet, ser tallene således ud: Fangster total Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 A Zone 5 G Zone 6 B vand 2013 Laks <= Laks > Havørred Bækørred Stalling Laksekvoten blev næsten fisket op i 2014, kun manglede der at blive hjemtaget 1 stor laks, inden der skulle være meldt total stop for hjemtagelse af laks over 75 cm. I lighed med sidste år blev de fleste laks fanget på zone 1 og zone 2. Hvad dette skyldes kan der sikkert føres lange diskussioner om, men uanset hvad grunden kan være, ser vi i Grindsted Sportsfiskerforening gerne at en del af laksefangsterne fremover bliver gjort længere oppe i å systemet. Så i lighed med 2014 bliver 10 % af laksekvoten reserveret til zone 3, 4 og 5 også i Igen i år blev der ikke fanget ret mange havørreder og igen blev disse næsten udelukkende fanget på zone 1 og zone 2. Selvom fangsttallene for havørred ser lidt bedre ud for 2014, så mener jeg og den øvrige bestyrelse stadig, det ser sort ud for havørreden i Varde Å Systemet. Vi forsøger stadig at få de øvrige foreninger ved Varde Å med til en samlet udmelding omkring restriktioner for fangst af havørred. Dette mener vi i Grindsted Sportsfiskerforening vil være et godt signal til myndighederne omkring os for at det er på tide at gøre noget. Af de indrapporterede 208 havørreder blev de 90 genudsat. Hvis vi havde haft en begrænsning på 1 havørred/mand i Varde Å Systemet i 2014 ville 35 af de hjemtagne 118 havørreder ikke være blevet slået ihjel, men havde i stedet været med til at bidrage til de kommende generationer af havørreder. Jeg kan kun opfordre vore samarbejdspartnere omkring Varde Å Systemet til at afstå fra politikken med at lade stå til. Også for bækørreden er der en svag fremgang at spore, selvom også en del af denne er kommet ved at zone 6 eller Holme Å er kommet med i statistikkerne for For bækørred er fangsterne spredt mere ud på de forskellige zoner, dog med overvægt på Ansager Å. Fremgangen i fangst af stalling har jeg tidligere været inde på, og her finder vi den største procentvise fremgang i fangsttal. Jeg håber og tror på at dette tal bliver meget større for 2015, men vi ved også godt alle sammen, at det hurtigt kan gå den anden vej igen. Skarven vil stadig være en trussel mod især stallingen. Så husk at rapportere observationer af skarv, så vi hurtigt kan få sat lovlige bortskydninger af disse fugle i værk. Tilladelserne til dette er som nævnt på plads. Hvis vi så ser på indberettede fangster fra GSF medlemmer, så har vi ikke indberettet ret mange fangster af laks og havørred, men det hænger jo nok sammen med at de fleste af disse fisk er fanget på zone 1 og zone 2. GSF Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 A Zone 5 G Zone Laks <= 75 Hjemtaget Laks <= 75 Genudsat Laks> 75 Hjemtaget Laks> 75 Genudsat Havørred Hjemtaget Havørred genudsat Bækørred Hjemtaget Bækørred genudsat Stalling Ser vi derimod på indberetningerne af bækørred og stalling, så tegner medlemmer af Grindsted Sportsfiskerforening sig for størstedelen af disse indberetninger. 120 ud af 197, eller 61 %, af

3 bækørredfangsterne er gjort af vore medlemmer. Og for stalling ser vi det samme mønster endog i stærkere grad, nemlig at 123 ud af 140, eller 88 %, er indberettet af vore medlemmer. Set over de senere år, synes jeg der er fremgang at spore i fangstindrapporteringerne. Nu kan vi jo ikke se, hvor mange fisketure det reelt er blevet til, da kun fangsterne indrapporteres, men mon ikke der trods alt er en sammenhæng i indrapporteringerne. Grindsted Engsø Der har i 2014 været godt gang i fiskeriet ved engsøen. Det er fortrinsvis vore juniormedlemmer, der udfoldet sig ved søens bredder for at forsøge sig med de store gedder. Der er da også indrapporteret fangst af adskillige gedder med nogle ordentlige basser i blandt. Der er for 2014 indrapporteret i alt 342 gedder, 433 aborrer, 1604 skaller, 13 brasener og en enkelt ål. Fangsterne af disse fisk fordeler sig på 32 personer, der har afleveret deres fangstrapport. I alt var der i personer, der havde engsøkort, så der er 28, der ikke har afleveret. Da indrapportering af fangster er en del af aftalen med Billund Kommune for fiskeri i engsøen og en betingelse for fornyelse af kortet, så skal der herfra lyde en opfordring til at få afleveret fangstrapporten. Vi havde som sædvanligt engsøkonkurrence i oktober, hvor der deltog 41 lystfiskere. Der var god stemning hele dagen og jeg tror alle havde en hyggelig dag. Et lille overskud blev det også til, men ikke det helt store. Jeg har lagt mærke til at der også i denne vinter bliver der fanget mange og store gedder ved søen. Endda så sent som her i weekenden har vore medlemmer haft fat i fisk på over 10kg. Så hvis dem, der ikke rigtigt har prøvet geddefiskeriet tidligere og utålmodigt venter på å premieren, kan jeg kun opfordre til at prøve kræfter med disse rovdyr. Henvend jer blot til Søren, så skal han nok hjælpe med det praktiske. Fremgang for fiskeriet Jeg tænker, at set fra sidelinjen, ser det måske ud til at gå meget langsomt med aktiviteter, der skal fremme fiskeriet og miljøet ved vore åer og fiskevande. Nu vil jeg ikke foregribe Kims beretning fra Vandplejeudvalget, men blot nævne nogle af de aktiviteter, der er i gang. Både Varde og Grindsted Sportsfiskerforeninger har i 2014 foretaget udsætninger af fiskeyngel og etableret adskillige gydebanker til gavn for fremtiden. Gennem Varde Å Sammenslutningen har vi i 2014 været med til at iværksætte en gennemgang af Varde Å Systemet. Som jeg nævnte sidste år er denne gennemgang foretaget af Dansk Center for Vildlaks og er lige på trapperne. Rapporten over undersøgelsen og selve undersøgelsen er betalt fortrinsvis af Varde og Billund Kommuner, men som jeg også nævnte sidste år, så har vi alle her gennem foreningen være med til at bidrage med et symbolsk beløb. Vi håber at den rapport undersøgelsen munder ud i, vil være et værktøj, når fremtidige projekter inden for vandpleje skal tilrettelægges og projekteres. Varde Kommune har også fået udarbejdet en forundersøgelse, der belyser mulighederne for at gennemføre en vandløbsrestaurering af Holme Å fra Hostrup stemmeværk til udløbet i Varde Å. Denne undersøgelse skal så gerne føre til et projekt, hvor Holme Å genetableres på den ovennævnte strækning. Sideløbende med alle disse projekter har de så været arbejdet med Vandplan 2. I vort område har vi som sportsfiskere været repræsenteret med 2 medlemmer i det lokale vandråd. 1 medlem udpeget gennem Danmarks Sportsfiskerforbund og 1 medlem udpeget gennem Varde Å Sammenslutningen. Arbejdet med udarbejdelse af miljømål og indsatsområder er færdiggjort og disse er i høring ved alle berørte, som skal svare tilbage senest 23. juni Herefter kan kommunerne begynde at arbejde med de enkelte tiltag for at opfylde målene i Vandplan 2. Så der sker faktisk en masse i denne tid på det administrative plan, der kan gavne vores hobby i fremtiden. Men ind i mellem kan man godt føle at tiden går hurtigt og at tingene tager uendelig lang tid at udføre. Varde Å Sammenslutningen Nu har jeg lige nævnt VÅS, men må desværre konstatere, at der i det forgangne år ikke været megen mødeaktivitet her. Formanden har fået kontakt til Brabrand Lystfiskerforening og de har deltaget på et enkelt møde i foråret. I efteråret var vi også indkaldt til møde i VÅS, hvor vi igen forsøgte at overtale de andre til at fangstindrapportering skal ske via vardeaa.dk og ikke gennem Varde Sportsfiskerforenings

4 hjemmeside. Så så vi frem til næste møde i januar 2015, men dette blev aflyst i allersidste sekund. I øjeblikket arbejder vi med at få lavet laksereglementet for 2015, hvor vi håber at få ændret, så dette fremstår enklere og lettere at tilgå for dem, der ser dette for første gang. Her måtte jeg improvisere lidt, da VÅS kort inden generalforsamlingen havde meldt ud, der ikke var tid til at kigge på laksereglementet. Fra GSF s side vil vi presse på for at fangstindrapportering og fangsttæller kommer til at ske via vardeaa.dk, og så håber vi på at de tiltag, jeg tidligere har nævnt, er til så megen gavn for havørreden, at vi ikke skal blive ved med at diskutere denne. Danmarks Sportsfiskerforbund I foråret var jeg med til forbundets kongres for anden gang. Denne forløb på meget fredelig vis med beretninger og gennemgang af regnskaber. De forslag, der var fremsat, og som der eventuelt skulle stemmes om, blev alle efter kort diskussion trukket af forslagsstillerne. De kunne alle fornemme, at deres forslag ikke kunne vedtages. Der var bl. a. et forslag om lavere kontingent for foreningernes medlemmer mellem 18 og 25 år. Et lignende forslag har også været stillet til GSF s bestyrelse og afvist med baggrund i forbundets holdning og de administrative besværligheder dette vil medføre for kassereren. Hvis forslaget kan lette overgangen fra junior til seniormedlemsskab og samtidig fastholde de unge medlemmer i foreningen vil den forholdsvis lave omkostning forbundet med et sådant forslag måske være givet godt ud. Jeg nævner dette, fordi i hvert fald Viborg Sportsfiskerforening netop har vedtaget sådan et forslag. Jeg vil prøve at følge med i erfaringerne fra Viborg for at se om vi kunne drage fordel af en sådan ordning. Ellers havde jeg mere erfarne kongresdeltageres ord for at det var den kedeligste kongres i mange år. Forbundet har det seneste år brugt meget tid på de forslag, der i slutningen af 2013 blev fremsat af Dyreetisk Råd. Af særlig betydning for os var bl.a. forslaget om forbud mod Catch and Release, forslag om forbud mod Put & Take fiskeri og forslag om generelt forbud mod kroge med modhagere. Forbundet har valgt at acceptere forslaget om forbud mod levende agnfisk, men har gennem et stort arbejde fået Dyreetisk Råd og fødevareministeren til at frafalde de øvrige forslag, jeg nævnte. Andre samarbejder Samarbejdet omkring fiskevandene under Starup Fiskeriforening og Mølby- Eg Fiskeriforening forløb i 2014 uden komplikationer af nogen art, når vi ser bort fra den økonomiske side af sagen. Angående Starup vidste vi jo at Sydvestjydsk Sportsfiskerforening ville udtræde af samarbejdet med en væsentlig prisforhøjelse til følge, hvis der ikke blev gjort noget. Det endte med at lejen pr. medlem blev sat op og betalingen til lodsejerne blev sat ned. Da GSF både lejer fiskevand i Starup og er lodsejer samme sted rammer dette os dobbelt, da vi skal af med flere penge og modtager færre. Samtidig har medlemstallene i VSF og GSF ændret sig, VSF er gået ned mens vi er gået op. Dermed skal vi efter reglerne betale en større del af lejen. Denne sidste kendsgerning har også gjort sig gældende ved Mølby- Eg Fiskeriforening, hvor vores udgift er blevet modregnet med en tilsvarende lavere betaling til lodsejerne. Desuden har vi jo også fælles fiskevand ved zone 2 og zone 3, hvor også medlemsfordelingen har betydning for prisen å fiskevandet. Starup Fiskeriforening har haft følere ude ved andre foreninger for at få flere interesseret i fiskeriet ved Holme Å, og derved få betalingen over på flere hænder og samtidig give lodsejerne mere for deres fiskevand. Der er positive tilbagemeldinger, men nu må vi se, når disse nye foreninger får set på sagen, men vi håber det bedste. Anders kender tallene for de enkelte områder, så hvis der er spørgsmål til den økonomiske side af vore samarbejder, så synes jeg vi skal tage disse under kassererens gennemgang af regnskabet. Kontrol Fire opsynsmænd har været på i alt 161 kontrolture ved vores fiskevand i Disse har kontrolleret 121 personer, hvor alt har været i orden. 2 personer, som ikke havde kort af nogen art, blev kontrolleret. De ville ikke oplyse noget som helst andet

5 end at de var fra Rumænien. De stoppede dog fiskeriet og pakkede sammen uden problemer. Dertil kommer så de problemer, vi har haft med ulovligt fiskeri ved engsøen udført af ukendte personer. Der blev flere gange fundet sættesnører med trekroge med agnfisk på. Efterhånden som vi opdagede og fjernede flere af disse, blev de gemt bedre og bedre af vejen ude ved vandet. Samtidig antraf vi flere gange en person, der ikke ville sige noget som helst om hvem han var, og som blot slog ud med armene og forsvandt, når han blev bedt om det. Vi fik ham nok mandsopdækket tilstrækkeligt til at han blev klar over, at han havde gang i noget forkert. Jeg blev i hvert fald ringet op af en flygtningekoordinator fra Billund Kommune, som var blevet opmærksom på nogle problemer med flygtninge og fiskeri. Der endte med at Søren var til fællesmøde med en gruppe syriske flygtninge og gennem en tolk fik forklaret dem reglerne, der gælder her i Danmark. Herefter har vi ikke set noget til hverken manden eller ulovlige sættesnører. Vi kan jo håbe, at når foråret melder sig og dermed lysten til en fisketur, at nogle af de fiskeivrige flygtninge melder sig ind i GSF. I så skal de være velkomne. Til sæsonen 2015 har vi fået 2 nye opsynsmænd. Kim Mathisasen har som bestyrelsesmedlem i flere år været udstyret med et hjælpeopsynskort, men han har nu fået dette skiftet ud med et rigtigt opsynskort fra Fiskeridirektoratet under NaturErhverstyrelsen, da han har taget og bestået testen for at blive Fiskeriopsynsmand. Samtidig har Henrik Busk sagt ja til at være hjælpeopsynsmand. Så tag godt i mod Kim og Henrik, hvis I mødes ude ved vore fiskevande. Som noget nyt tjekkede vi i 2014 alle deltagere ved engsøkonkurrencen for om de havde løst fisketegn. Kun en enkelt havde ikke dette, men med lidt hjælp fik han købt sig et på nettet via sin mobiltelefon. Eller rettere, det lykkedes med Kim mobil. Diverse Vi deltog også i 2014 i arrangementet Søens Dag sammen med et par andre foreninger med interesser omkring engsøen. Vi har dog valgt ikke at deltage i Søens Dag i Vi mente ikke resultaterne stod mål med indsatsen. Selve arrangementet forsættes af de øvrige foreninger. Henover sommeren var vi med i et par tiltag. Bl. a. sommerferiearrangementerne for skolebørn i den første uge af skolernes sommerferie. Her prøvede børn at fiske i engsøen. De fiskede fortrinsvis efter skaller og aborrer, men i år var der en der prøvede at have en gedde på krogen. Uden stålforfang på den lille spinner varede optrinet med gedden dog kun kort tid. Men de børn, der overværede den korte fight var vildt imponerede. Derudover havde GSF som sædvanligt en lille stand på Karensminde ved et af deres weekendarrangementer. Her blev der vist fluebinding og snakket lystfiskeri med dem der havde interesse. Sæsonen 2015 Som de fleste nok allerede er klar over bliver laksekvoten for 2015 ved Varde Å Systemet i alt 160 laks. Disse er fordelt på 85 laks på 75 cm eller derunder og 70 laks over 75 cm til hjemtagelse på Laksevand A. Derforuden må der hjemtages 5 laks på det såkaldte Laksevand B. Som sædvanligt må laks kun hjemtages i perioden 16. april til og med 31. oktober, selvom vi åbner for fiskeri på vores Laksevand B allerede fra 1. marts. Der er fra Varde Sportsfiskerforenings side udtrykt forundring over at kvoten ikke blev forøget med mere end 35 laks, da den beregnede opgang procentuelt er steget mere. I 2014 nåede vi næsten at opfange kvoten, og stop for hjemtagning af de forskellige størrelser faldt ret sent på året, så der er ikke nogen fra GSF s bestyrelse, der på samme måde som VSF har udtrykt forundring over kvoten. Laksekvoten er også i 2015 delt op efter områder. Således er Nørholm tildelt 4 små og 4 store laks, endvidere har vi fra GSF s side foreslået at 10 % af kvoten tildeles zone 3, 4 og % svarer til 9 små og 7 store laks. Der vil så blive meldt stop for hjemtagelse af laks på følgende måde: Der meldes stop for fangst af laks på Nørholm, når der er hjemtaget 4/4 laks. Der meldes stop for hjemtagelse af laks på zone 1 og 2, når der er hjemtaget 73 små og 60 store laks. Der meldes stop for hjemtagelse af laks på zone 3, 4 og 5, når der er hjemtaget 82 små og 67 store laks. Der meldes stop for hjemtagelse af laks på Laksevand B, når der er hjemtaget 4 laks. Ellers er reglerne som sidste år. Tjek op på reglerne og kvoten inden du tager på fisketur.

6 Her vil jeg lige indskyde, at tallene for de enkelte områder kan blive ændret, da VÅS endnu ikke har taget stilling til disse. Men de tal, jeg her har nævnt, er udregnet på samme vis som sidste år, og er tal vi har foreslået til VÅS. Men som sagt, de kan blive ændret og vil i sidste ende fremgå af laksereglementet for 2015, som vil være på plads inden den 16. april. Vi starter ligesom sidste år sæsonen allerede den 1. marts på Laksevand B. Dvs. Grindsted Å opstrøms Utoft Dambrug og Ansager å opstrøms Ansager Mølle. I år har Starup Fiskeriforening ligeledes valgt at starte fiskeriet 1. marts, da Holme Å også er omfattet af Laksevand B. Og den 16. april vil der traditionen tro være morgenbrød og kaffe her i klubhuset, inden I sætter kursen mod åen. Da der stadig ikke er fri passage for havørred til dens primære gydeområder i de små vandløb, forsætter vi stop for hjemtagelse af havørred på zone 5. Du må altså gerne hjemtage en havørred på zone 2, 3 eller 4, men fra bestyrelsen side opfordrer vi til at genudsætte alle fangne havørreder. Vi arbejder på en mulighed for at kunne købe såkaldte gæstekort. Gæstekort er et dagkort, som et medlem kan købe til et ikke medlem, som derved kan komme med på fisketur til en nedsat pris. Da vi arbejder sammen med VSF om en stor del af fiskevandet og har fælles salg af fiskekort gennem fiskekortvest er det ikke uden besværligheder at indføre et gæstekort. Men vi arbejder på sagen og hvis det falder på plads skal I nok blive gjort opmærksom på dette. Til sidst vil jeg lige gøre opmærksom på fangstindberetningssiden, der altså stadig er at finde på VSF s hjemmeside. Indberetningssiden kommer til at ændre udseende, og nogle af punkterne, man skal svare på, får andet indhold. F.eks. kan man ikke længere indberette fangstmetode som ukendt eller andet. Husk nu at gøre jeres indberetninger, når i har fanget fisk. Spørgeskema I nyhedsbrevet, der blev sendt ud i december 2014, var der link til et spørgeskema. Vi kan fra bestyrelsen bruge svarene som en rettesnor for det fremtidige arbejde, og samtidig er det altid rart at blive bekræftet eller afkræftet i de ting, vi foretager os til daglig. På nuværende tidspunkt har 60 medlemmer svaret på spørgeskemaet, hvilket jeg synes er ret mange. Foreløbig tak til de, der har taget sig ulejligheden. Men det kan nås endnu, spørgeskemaet er stadig åbent. Lidt senere vil vi trække lod blandt de, som har opgivet deres adresse. Vi har fået sponseret bogen Laks af Jan Grünwald som er præmien. Det er fortrinsvis seniorer, der har svaret på spørgsmålene og disse var jævnt fordelt på, hvor længe man har været medlem. Jeg synes det mest interessante er, hvad man fisker efter, og hvor man fisker. Bækørred og laks er topscorerne, hvor henholdsvis 23 og 22 har angivet disse som deres foretrukne fiskeart. Herefter følger stalling, havørred og gedde med 7, 5 og 3 besvarelser. Gedden ville nok have scoret højere, hvis flere juniorer havde været omkring spørgeskemaet. Med hensyn til hvor I fisker, var der mulighed for at angive flere svar. Ikke uventet er Grindsted Å, det vand flest har besøgt efterfulgt af Ansager Å og Gl. Varde Å. Men som I kan se, har der også været besøg ved de øvrige af vore fiskevande, så der er ikke nogen, der ikke bliver brugt. Der var også nogle spørgsmål, der gik på tilfredsheden af de aktiviteter foreningen udbyder, og der kan jeg med tilfredshed konstatere, at de fleste besvarelser ligger i den positive ende. Der hvor I spreder jer mest er på spørgsmålene Jeg fisker for at få en fisk med hjem og Jeg foretrækker at genudsætte min fangst. Her er der jævn fordeling over svarmulighederne. Der var også mulighed for at komme med kommentarer, og her var der flere konstruktive bemærkninger. Især angående forslag til aktiviteter. Dem vil vi selvfølgelig kigge nærmere på og forsøge at realisere.

7 Tak Hermed vil jeg slutte min del af beretningen for 2014 og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en tak til den øvrige del af bestyrelsen. Jeg synes samarbejdet har været godt i det forgangne år og ser frem til det forsætter, også i Tak til vore fiskeriopsynsmænd for den udførte kontrol, tak til alle hjælperne i juniorafdelingen, tak til alle jer der gør en indsats i fiskeplejen og i praktisk udvalg. Tak til de øvrige der er mødt op her og viser interesse for vores forening og hobby. Og til sidst tak til de øvrige medlemmer over det ganske land. Og til jer alle sammen. Knæk og bræk i 2015.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling Formandens beretning. Klubhuset. Fiskeriet 2015

Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling Formandens beretning. Klubhuset. Fiskeriet 2015 Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling 2016. Formandens beretning. Klubhuset Sidste år lagde jeg ud med at fortælle om klubhuset, og det gør jeg også i år. Klubhuset har igen været basen for

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande!

Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Laksen i Danmark Udvikling og strategi for genopbygning af danske laksebestande! Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks, (Arbejde) Skjern Å Sammenslutningen og Dansk Laksefond, (Fritid) Laksefangster!

Læs mere

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR

SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR Formand: Kim Andersen Søparken 77 6230 Rødekro Mobil: 28 94 04 75 Mail: kim-salmo@mail.dk Næstformand: Carl Petersen Hedeløkke 12, Bodum Mobil: 51 21 00 05 Mail: djcdp@petersen.mail.dk Kasserer: Dieter

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2015 Per Hougaard med laks 5,7kg/79cm fanget 17. september 2015 med ønske om god Gudenå konkurrence! Oktober 2015 I dette nummer af Gudenå Nyt er der informationer

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg.

Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. Dagsorden Referat og beretning for GENERALFORSAMLING FOR 2013 Den 20. februar 2014 kl.19.00 på Hotel Arnbjerg. 1. Valg af dirigent Erik Nielsen valgt. Erik konstaterede at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt

Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Baggrundsnotat for å-turismeprojekt Herning Kommune har besluttet at afsætte i alt 5 millioner, i budget år 2016 og 2017, til udvikling af turismen langs Skjern Å og Karup Å. Der er på nuværende tidspunkt

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden marts 2015 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Velkommen til en ny sæson. Den

Læs mere

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid

Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Fangstjournaler fra Lystfiskere Fortid og fremtid Christian Skov og Teunis Jansen DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og Økologi, Silkeborg Fangstjournaler fra Lystfiskere 1. Hvem er jeg og DTU Aqua?

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande.

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Beretning for 2014 Varde Sportsfiskerforening Generalforsamling Varde Sportsfiskerforening for 2014 afholdt 24/

Beretning for 2014 Varde Sportsfiskerforening Generalforsamling Varde Sportsfiskerforening for 2014 afholdt 24/ Beretning for 2014 Varde Sportsfiskerforening Generalforsamling Varde Sportsfiskerforening for 2014 afholdt 24/2 2015. Og referat 6 Generalforsamlingen: Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn.

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. fiskeri@naturerhverv.dk Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn. Danmarks

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12

Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 Gudenåens Ørredfond Beretning 2011/12 2011 var året hvor vi rejste os efter de massive sygdomsproblemer tilbage i 2009. I 2011 har vi stort set opfyldt udsætningsplanen bortset fra ½-årsfisk til Allingå

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2015 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side

Læs mere

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind.

Generalforsamlingen startede med at mindes afdøde lodsejer Svend Aage Pedersen, Hjermind. Referat fra BSF generalforsamling 2016 Generalforsamlingen blev afholdt torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i Bjerringbro Idrætspark, kantinen, Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. Der var mødt i alt 55

Læs mere

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø

Projekt for restaurering af Holme Å. Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Projekt for restaurering af Holme Å Poul Sig Vadsholt Teamleder for Miljø Genopretning af Varde Å Karlsgårdeværkets historie 1920: Anlæg af kraftværk, sø, Hostrup Stemmeværk og Holme Kanal. Produktion

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Brede å Lystfiskerforening

Brede å Lystfiskerforening Å Bredden August 2015 Nr. 100 Brede å Lystfiskerforening Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Tlf.: 74 74 44 36 30 68 70 36 E-mail.: brede-aa@brede-aa.dk Hjemmeside.: www.brede-aa.dk Ny starter efteråretssæsonen

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2017

KORT OG REGLER Foråret 2017 KORT OG REGLER Foråret 2017 REVIDERET 18-03-2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Revideret 18-03-2017 Fiskeregler for Omme Å Zone 1 (Farre-stykket) Omme Å er en

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro Dagsorden Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W Hansen. I oplægget

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Arternes kamp i Skjern Å!

Arternes kamp i Skjern Å! Arternes kamp i Skjern Å Foto: Scanpix. Området omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å ligger centralt på skarvens rute, når fuglene trækker nord og syd på om for- og efteråret. Skarven har tidligere været

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2016 9. november 2016 omløbsstryget ved Møllebækken indvies det kommer til at give flere havørreder i Gudenåen omkring Bjerringbro. Foto: Erik Søndergaard

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Den Store Nationale Konference for Natur- og Miljøområdet Lystfiskerne som samarbejdspartnere og deres bidrag til samskabelse titeltypografi i 14-06-2017 Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk!

Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! Klub 60 + arrangement med Tom Donbæk! D. 8/01 2007 havde klub 60 + besøg af Tom Donbæk, miljøkoordinator for Ribe å systemet s samarbejdsudvalg. Udvalget repræsenterer alle lystfiskerforeninger, (16 stk.)

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Red laksen i Varde Å!

Red laksen i Varde Å! Red laksen i Varde Å! Af Einar Eg Nielsen og Anders Koed Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Ferskvandsfiskeri (Ferskvandsfiskeribladet 98(12), 267-270, 2000) Sportsfiskere og bi-erhvervsfiskere

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere