Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden"

Transkript

1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Beskæftigelse Jobcenter Rudersdal Stationsvej Birkerød Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Ansøger: Rudersdal Kommune Beskæftigelse Stationsvej Birkerød 29. august 2011 Sagsbehandler: Lena Søeborg Tlf Fax Kontaktperson og projektansvarlig: Teamleder Lena Søeborg Beskæftigelse Stationsvej Birkerød Tlf Baggrund Et tværkommunalt samarbejde Med udgangspunkt i den fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets afsatte "Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden ", ønsker de tre kommuner: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte at fremsende en fælles ansøgning for at søge tilskud til iværksættelse af fælles initiativer på området. I forbindelse med kommunalreformen 2007 blev der etableret et samarbejde mellem de tre kommuner: Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal (kaldet 3Ksamarbejdet). Samarbejdet har til hensigt at sikre fælles genoptræningstilbud og kompetenceudvikling på tværs af de tre kommuner i henhold til sundhedslovens 140. De 3 kommuner har gennem en årrække haft et tæt og formaliseret samarbejde på genoptrænings- Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

2 området, hvor der bl.a. er etableret fælles træningstilbud og fælles kompetenceudvikling. Genoptræning I forhold til borgere med erhvervet hjerneskade, har dette bl.a. indbefattet fælles holdtilbud i forhold til patienter med apoplexia cerebri og en fælles logopædfunktion. Det formaliserede samarbejde har sikret, at de 3 kommuner har kunnet iværksætte et relevant træningstilbud i forhold til borgere, der udskrives til hjemmet fra hospital med en genoptræningsplan. Det har samtidig været muligt at målrette og effektivisere indsatsen, bl.a. ved etablering af fælles holdtilbud, når dette har været relevant. Kompetenceudvikling Hvad angår kompetenceudvikling har der løbende været iværksat initiativer som gør, at de 3 kommuner i dag anses for at have et højt fagligt niveau i forhold til hele genoptræningsområdet, herunder også for borgere med erhvervet hjerneskade. Det formaliserede samarbejde drøftes og tilrettelægges løbende via en formel kontaktgruppe med relevante sundhedsfaglige personer fra de 3 kommuner med ledelsesansvar. De 3 kommuner er i øvrigt karakteriseret ved, at der er veletablerede genoptræningscentre med døgnpladser. Behov Der er behov for at udvikle og styrke den tværfaglige indsats mellem de sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer i de 3 kommuner. Det er nødvendigt at optimere koordineringen på tværs af sygehus og kommune samt på tværs af forvaltninger internt i kommunen med henblik på sammenhængende forløb, dette understreges både i forløbsprogrammet og MTV rapporten. De 3 kommuner har relativt udbyggede tilbud på genoptræningsområdet, herunder genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade, men behovet gør sig særligt gældende i de tilfælde, hvor det drejer sig om mere komplekse forløb, herunder særligt borgere i den erhvervsaktive alder. Formål og målgruppe Rammen for nærværende ansøgning er derfor, at de 3 kommuner ønsker at iværksætte initiativer til en styrket indsats i forhold til borgere i den erhvervsaktive alder (18 65 år) med fokus på at skabe en sam- 2

3 menhængende indsats, der sikrer et velstruktureret og optimalt forløb for borgeren. Målgruppens diagnoser falder inden for de diagnoser, som er angivet i Forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade. Målgruppen er, ud over kompleksiteten i forhold til deres grundlidelse, karakteriseret ved, at de ofte vil have både fysiske handicap og cognitive deficit. I forhold til det kommunale område vil de pågældende borgere kunne være kendte, både i relation til genoptræningsområdet og/eller i relation til det socialfaglige område, f.eks. via jobcenter/ sygedagpenge og andre sociale tilbud. Gruppen af borgere, som skal være omfattet af projektet, er med udgangspunkt i den tilgængelige dokumentation, ikke kortlagt tilstrækkeligt, hvorfor projektet forventes at tilvejebringe data vedrørende målgruppen. Det antages umiddelbart, at der i hver af de deltagende kommuner vil være en målgruppe på borgere per år med en betydelig kompleksitet i forhold til den erhvervede hjerneskade og med særlige problemstillinger i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Den samlede målgruppe vil derfor for de 3 kommuner udgøre ca borgere per år, hvilket skønnes tilstrækkeligt til, at der i fællesskab kan etableres relevante træningstilbud og iværksættes fælles initiativer med henblik på tilbagevending til arbejdsmarkedet. Som yderligere uddybning af den overordnede ramme for ansøgningen, er aftalt, at følgende 3 elementer skal indgå i 3Ksamarbejdet, som relaterer sig til de tre formål i "Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade": 1. For hver kommune tilrettelægges arbejdsgange, som inddrager både de socialfaglige og sundhedsfaglige kompetencer, herunder sikre koordinatorfunktioner, tidlig indsats og sammenhængende patientforløb. Arbejdsgangen favner det samlede forløb fra patientens indlæggelse på hospitalet, de relevante fagområder internt i kommunen og kontakten til den praktiserende læge og til afklaringen af arbejdsevnen foreligger. 2. På tværs af de 3 kommuner initieres den nødvendige kompetenceudvikling i samarbejde med Center for Hjerneskade. 3. Der skal analyseres og afdækkes behov indenfor rammen af det 3- kommunale samarbejde og i forlængelse heraf iværksætte konkrete tiltag med henblik på at bedre allerede eksisterende tilbud. Med baggrund 3

4 i projektforløbets samlede patientflow og indsamlede viden gøres der overvejelser om etablering af nye tilbud i regi af 3K. Center for Hjerneskade som ekstern samarbejdspartner Nærværende ansøgning er i baseret på, at de 3 kommuner indgår i et samarbejde med Center for Hjerneskade. Det gælder primært med henblik på afvikling af den fælles kompetenceudvikling og derudover kan centret indgå i en superviserende rolle efterfølgende i forhold til konkrete borgerforløb. Oplægget er udarbejdet ud fra, at der samlet fra de 3 kommuner er 60 medarbejdere, der indgår i forløbet og gennemgår kompetenceudviklingen og supervisionen med henblik på at opnå en fælles faglig viden, uanset hvilket fagområde de kommer fra i kommunen. Den fælles forståelsesramme er det, der skal integreres både internt i kommunen og i 3Ksamarbejdet. Som dokumentation fremsendes oplæg fra Center for Hjerneskade som bilag 1. Oplægget indeholder forslag til den kompetenceudvikling, supervision og evaluering, som vil indgå i projektet. Hver af de tre kommuner indgår i nærmere dialog med Center for Hjerneskade med henblik på at få tilpasset Center for Hjerneskades oplæg, så det er tilpasset delmålene i den enkelte kommune. Herunder også afklaring af, om Center for Hjerneskade kan imødekomme alle kommunens behov med henblik på kompetenceudvikling og supervision eller om andre konsulenter skal inddrages inden for den samme beløbsramme. Organisering af 3K-samarbejdet i projektperioden Den ovenfor nævnte kontaktgruppe, der løbende har ansvaret for det 3- kommunale samarbejde, vil i projektperioden fungere som styregruppe og i nødvendigt omfang udvide med relevante personer fra det socialfaglige område med ledelseskompetence. En medarbejder fra Beskæftigelse i Rudersdal Kommune indgår i styregruppen, da Rudersdal Kommunes projekt organisatorisk er placeret her. Specificering af mål for Rudersdal Kommune: Med udgangspunkt i den fælles ramme for de 3 kommuner, er der for Rudersdal Kommune opstillet en række delmål for projektet. Det skal 4

5 bemærkes, at projektet forventes initieret i slutningen af 2011 og forløbe efterfølgende i budget i årene 2012 og Beskæftigelse i Rudersdal Kommune I dag er der et antal borgere i den erhvervsaktive alder, som Beskæftigelse ikke får kontakt med efter en erhvervet hjerneskade; f.eks. selvstændige erhvervsdrivende eller borgere med en privat sygeforsikring. De borgere kommer som regel i kontakt med Rudersdal Kommune på et senere tidspunkt, hvor deres situation ofte er blevet forværret både helbredsmæssigt, socialt osv. Dette giver et stort behov for en tidlig opsporing af disse borgere og for at starte dialogen om eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet på et tidligere tidspunkt. I relation til denne opgave er der behov for kompetenceudvikling. Hjerneskadesamrådet For Rudersdal Kommune gælder, at der allerede er etableret et Hjerneskadesamråd, som er etableret i et samarbejde mellem områderne: Psykiatri og Handicap, Ældre, Beskæftigelse samt Børn og Unge. Hjerneskadesamrådet behandler sager vedrørende personer over 15 år med moderate eller svære hjerneskader, hvor forløbet er præget af stor kompleksitet, og hvor der er brug for en koordineret indsats mellem flere forvaltninger. Hjerneskadesamrådet mødes én gang om måneden og har til opgave at: Give borgeren den nødvendige støtte og vejledning ud fra en helhedsvurdering Afklare borgerens arbejdsevne og funktionsevne Medvirke til at skabe accept hos borgeren og de pårørende om de ændrede livsvilkår Fremme teamdannelse på tværs af fag og sektorer Etablere individuelle modeller for rehabilitering i hjemmet Hjerneskadesamrådet indgår i denne ansøgning, da praksis viser, at der er behov for at få udviklet den nuværende funktion til at være meget mere fleksibel og dynamisk i forhold til at handle efter borgernes behov og dermed styrke et sammenhængende og effektivt patientforløb. Opgørelser fra Hjerneskadesamrådet viser, at der i Rudersdals Kommunes Hjerneskadesamråd behandles væsentlig færre borgere end det må forventes i forhold til landsgennemsnittet (bilag 2). I dag mødes Hjerneskadesamrådet en gang om måneden efter en fastlagt kalender og der er behov for at udvikle en mere fleksibel struktur, der er indrettet efter bor- 5

6 gernes behov. I den nuværende situation er det ikke alle borgere med erhvervet hjerneskade, der får taget sin sag op i Hjerneskadesamrådet. I dette projekt skal alle borgere, der tilhører målgruppen år, tages op i Hjerneskadesamrådet og indsatsen koordineres af hjerneskadekoordinatoren. Delmål for Rudersdal Kommune Under forudsætning af det fornødne økonomiske tilskud fra Indenrigsog Sundhedsministeriet til projektet er der opstillet følgende delmål for Rudersdal Kommune: Tidlig opsporing Der udvikles konkrete samarbejdsrelationer med henblik på at sikre en tidlig opsporing af de borgere, der ikke kommer i kontakt med kommunen i forbindelse med deres erhvervede hjerneskade. Samarbejdsrelationerne skal udvikles på to områder: 1. I relationen mellem region (hospital) og kommune 2. I relationen mellem den praktiserende læge og kommune Hjerneskadekoordinator 1. Internt i Rudersdal Kommune oprettes og afprøves i projektperioden en hjerneskadekoordinatorfunktion, som organisatorisk placeres i Beskæftigelse med henblik på udvikling og evaluering af denne funktion i kommunen. Hjerneskadekoordinatorfunktionen bliver et centralt omdrejningspunkt for projektets gennemførelse og den overordnede opgave for koordinatoren bliver at sikre en ensrettet og ensartet sagsbehandling i de enkelte rehabiliteringsforløb. Hjerneskadekoordinatorens arbejdsopgaver: a. Hjerneskadekoordinatoren tager på hospitalet sammen med den koordinerende sygeplejerske for at få den lægefaglige vurdering samt forberede udskrivelsen af borgeren. b. På baggrund af de lægefaglige vurderinger og anbefalinger indkalder hjerneskadekoordinatoren de relevante ressourcepersoner fra Hjerneskadesamrådet for at lægge en individuel handleplan for den pågældende borger. c. Hjerneskadekoordinatoren skaber kontakt til alle involverede parter i sagen, herunder borgerens egen praktiserende læge. d. I alle nye sygedagpengesager foretages en screening af sagerne med henblik på at identificere borgere med en erhvervet hjerneskade. Herefter følger en tidlig indsats med tæt opfølgning i forløbene. e. Hjerneskadekoordinatoren støtter jobkonsulenterne i arbejdet med afklaring af de erhvervsmæssige aspekter 6

7 herunder etablerer kontakt til hidtidige arbejdssted og medvirker ved samtaler på virksomheden om tilbagevenden i job eller etablering af en arbejdsprøvning. f. Hjerneskadekoordinatoren kan fungere som mentor på arbejdspladsen i en opstartsperiode for at udbrede viden om, hvordan hjerneskaden påvirker arbejdsevnen samt hvilke skånehensyn medarbejderen har behov for. 2. Der udarbejdes en arbejdsgang i form af et katalog over hvilke handlemuligheder der er således, at de rette involverede personer kontaktes tidligt i forløbet. Kataloget er baseret på kompetenceudviklingen og skal fungere som en tjekliste over de punkter, som en sagsbehandler skal være opmærksom på. Arbejdsgangen skal involvere alle parter, som modtager information om, at der er en borger med en erhvervede hjerneskade i aldersgruppen år. Det skal fremgå af arbejdsgangen, hvem der er tovholder i den enkelte sag. 3. Borgere, der ikke kan genoptage tilknytningen til arbejdsmarkedet, afklares helbredsmæssigt. Der iværksættes de nødvendige hjælpeforanstaltninger som opfølgning på rehabiliteringsforløbet med henblik på, at borgeren kan leve et godt liv. Hjerneskadesamrådet 1. Hjerneskadesamrådet skal udvikles til at fungere som et team med ansvar for udarbejdelsen af handleplanen for den enkelte borger. Således følger Hjerneskadesamrådet mere kontinuerligt med i sagerne i forhold til at skabe et sammenhængende patientforløb, end tilfældet er i dag. 2. Hjerneskadekoordinatoren indkalder de relevante ressourcepersoner fra Hjerneskadesamrådet til udarbejdelse af handleplanen og de træder sammen med det samme, når en borger skal overføres til Rudersdal Kommune. Handleplanen for borgerens rehabilitering tager udgangspunkt i borgerens journal og en neuropsykologisk vurdering. Formålet er at sikre et sammenhængende og effektivt rehabiliteringsforløb og derved styrke en hurtigere rehabilitering. Det vil samtidig bidrage til at styrke de interne samarbejdsrelationer. Kompetenceudvikling og supervision 1. Der skal gennemføres kompetenceudvikling og supervision i henhold til forløbsprogrammet og med Center for Hjerneskade som ekstern samarbejdspartner og i regi af 3K-samarbejdet. Der er behov for at kompetenceudvikle og yde supervision til udvalgte medarbejdere fra Beskæftigelse og til medlemmerne af Hjerneskadesamrådet med henblik på, at de kan indgå i arbejdet med at udarbejde handleplaner og refererer til en fælles faglig viden. 7

8 Det tværkommunale samarbejde 2. Med henblik på at fremme det tværfaglige samarbejde mellem 3K om indsatsen overfor personer med komplekse rehabiliteringsbehov skal de relevante træningstilbud analyseres. Det skal sikre et sammenhængende patientforløb, der samtidig skaber nærhed for borgeren og som fremmer rehabiliteringen på et avanceret niveau. 3. I hele projektforløbet skal der ske erfaringsudveksling på tværs af 3K-samarbejdet, bl.a. i styregruppen. Projektets organisation Styregruppe Den kontaktgruppe, der i dag har ansvaret for det 3-kommunale samarbejde fungerer som styregruppe i projektperioden. Hjerneskadekoordinatoren samt en ledende medarbejder fra Beskæftigelsesområdet i Rudersdal Kommune indgår i styregruppen. I nødvendigt omfang kan styregruppen udvides med relevante personer fra det socialfaglige område, der har ledelseskompetence. Projektgruppe I Rudersdal Kommune nedsættes en projektgruppe med det formål at sikre projektets fremdrift i henhold til aktivitetsplanen. Projektgruppen skal bestå af følgende medlemmer: Hjerneskadekoordinatoren, som er projektleder, 1 ledende medarbejder fra Beskæftigelse, 1 repræsentant fra Hjerneskadesamrådet, 1 repræsentant fra Ældreområdets genoptræning, 1 repræsentant for de koordinerende sygeplejersker. Projektets forløb og handleplan Projektet forventes initieret i slutningen af 2011 og derefter afvikles i 2012 og For 2014 og frem skal opgaverne overgå i den almindelige drift. Dette forudsætter, at der i slutningen af den samlede projektperiode sker en evaluering, som kan bidrage til at kommunen tager stilling til evt. budgetmæssige ændringer i forhold til de driftsmæssige opgaver. Handleplan 2011: Projektstart Ansættelse af hjerneskadekoordinator Kompetenceudvikling med de nødvendige undervisningstilbud fra Center for Hjerneskade 8

9 2012: Projektperiode 1 Hjerneskadekoordinator etablerer samarbejdsrelationer mellem region og kommune om opsporing af målgruppen Kortlægning af muligheder og samarbejdsformer med henblik på udarbejdelsen af katalog over handlemuligheder og teamet til udarbejdelse af handleplaner. Projektgruppe mødes løbende for at sikre projektets fremdrift i henhold til planen og afrapporterer til Styregruppen. Styregruppe mødes løbende for at have hånd i hanke med projektets udvikling, sikre erfaringsudveksling på tværs af de tre kommuner og løbende evaluering og justeringer Supervisering, løbende kompetenceudvikling og evaluering ved Center for Hjerneskade og anden kompetenceudvikling, herunder deltagelse i konferencer, workshop og kurser : Projektperiode 2 Udvikling, afprøvning og tilpasning af katalog over handlemuligheder og teamet til udarbejdelse af handleplaner. Projektgruppe mødes løbende for at sikre projektets fremdrift i henhold til planen og afrapporterer til Styregruppen. Styregruppe mødes løbende for at have hånd i hanke med projektets udvikling, sikre erfaringsudveksling på tværs af de tre kommuner og løbende evaluering og justeringer Supervisering, løbende kompetenceudvikling og evaluering ved Center for Hjerneskade og anden kompetenceudvikling, herunder deltagelse i konferencer, workshop og kurser 2013: Midtvejsevaluering 2014: Slutevaluering Der udarbejdes både en kvalitativ og en kvantitativ evaluering af projektet. Evalueringens samlede resultater vil efterfølgende blive formidlet til relevante medarbejdere og ledere med henblik på at videreføre resultaterne. 9

10 2014: Implementering i Rudersdal Kommunes drift I 3-Ksamarbejdet forventer vi gennem kompetenceudviklingen at få løftet rehabiliteringsindsatsen på hjerneskadeområdet fra basalt niveau til avanceret niveau. Dermed kan den konkrete opgaveløsning varetages i 3-Ksamarbejdet og forventes derved det at kunne finansiere en hjerneskadekoordinator. Målepunkter for Rudersdal Kommune 1. Øget andel af den tidlige opsporing af borgerne. Hjerneskadesamrådet i Rudersdal Kommune har i dag data over de sager, som tages op i Hjerneskadesamrådet, se bilag 2. De tal skal sammenlignes med det antal borgere i projektperioden, som Rudersdal Kommune får kontakt med for derved at dokumentere antal og effekt af initiativet, hvorvidt vi får kontakt med flere borgere. Projektgruppen vil hvert kvartal følge op på om de igangsatte initiativer virker og ellers justerer initiativerne så projektet bevæger sig i den rigtige retning. 2. Den fælles faglig viden. Gennem fokusgruppeinterviews af medarbejdere dokumenteres om medarbejderne har opnået den fornødne faglige viden i projektforløbet. 3. Arbejdsgangsanalyse. Der udarbejdes en arbejdsgang for alle relevante fagområder, både internt i kommunen og i relation til regionen, og det analyseres om projektets initiativer giver klar og tydelig struktur og sammenhæng med hensyn til kommunikation, opgavefordeling og tidsplaner. Arbejdsgangen justeres løbende når ny viden fremkommer om, hvad der virker bedst. Dokumentation Rudersdal Kommune vil dokumentere realiseringen af de opstillede mål gennem Beskæftigelse, der registrerer borgerne i målgruppen i KMD's Opera og gennem Genoptræningsindsatsen, der registrerer borgerne i CSC's træningssystem Suite. Resultatet af evalueringen forventes at give en klar sammenhængende struktur i borgerens forløb som kan overgå til den videre drift. 10

11 Samlet økonomi Med henblik på at etablere de anførte hjerneskadekoordinatorfunktion, arbejdsgange og handleplan, udvikling af Hjerneskadesamrådet samt indsamling af viden og erfaring, er det nødvendigt, at der i projektperioden er adgang til personaleressourcer ud over det personale, der skal være ansvarlige for de konkrete arbejdsopgaver i relation til det enkelte rehabiliteringsforløb. Derudover er det nødvendigt med tilførsel af midler i forhold til den fælles kompetenceudvikling. For Rudersdal Kommune er gældende, at projektet forudsætter følgende ressourcer: ÅR POST UDGIFT 2011 Kompetenceudvikling med de nødvendige ,- undervisningstilbud fra Center for Hjerneskade, jf. bilag i alt fordelt på de 3 kommuner Afvikling af en fælles temadag for de 3 kommuner ,- på i alt ,- kr. fordelt på de tre kommuner 2011 I alt , Samlet lønudgift på pr. år fordelt på: ,- Hjerneskadekoordinator på 34 timer, som aflønnes i lighed med en sagsbehandler fra Beskæftigelse: ,- ½ årsværk i relation til ergoterapi: ,- ⅓ årsværk i relation til administrativt personale: ,- 5 timer koordinerende sygeplejerske: , Center for Hjerneskade, jf. bilag 1 og fordelt ,- på de tre kommuner med henblik på supervisering, løbende kompetenceudvikling og evaluering 2012 Anden kompetenceudvikling, herunder deltagelse ,- i konferencer, workshop og kurser 2012 I alt , Samlet lønudgift på pr. år fordelt på: Hjerneskadekoordinator på 34 timer, som aflønnes i lighed med en sagsbehandler fra Beskæftigelse: , ,- 11

12 ½ årsværk i relation til ergoterapi: ,- ⅓ årsværk i relation til administrativt personale: ,- 5 timer koordinerende sygeplejerske: , Center for Hjerneskade, jf. bilag 1 og fordelt ,- på de tre kommuner med henblik på supervisering, løbende kompetenceudvikling og evaluering 2013 Anden kompetenceudvikling, herunder deltagelse ,- i konferencer, workshop og kurser 2013 I alt ,- I alt for den samlede projektperiode fra 2011 til og med ,- De løbende udgifter i henhold til ovenstående dokumenteres og fremsendt i forbindelse med midtvejsrapport og afrapportering. Bilag 1: Center for Hjerneskade: "Puljemidler til kompetenceudvikling på hjerneskadeområdet for kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Bilag 2: Hjerneskadesamrådet i Rudersdal Kommune: "Rudersdal samråd. Opgørelse for 2010 i alt 15 forløb" Venlig hilsen Lena Søeborg Teamleder 12

Specificering af mål for Gentofte Kommune

Specificering af mål for Gentofte Kommune Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014. Ansøger: Gentofte Kommune

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering BAGGRUND Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune

Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Projekt Sammenhæng på tværs - Accelererede rehabiliteringsforløb i Hillerød Kommune Ansøger: Kommunikationscentret i Hillerød Kommune v. Centerleder Agnete Selvejer Skansevej 2D. 3400 Hillerød Tlf.nr.:

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 1. Ansøger Rudersdal Kommune. 2. Projektets titel Forløbsprogrammer

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet

Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udkast til Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 18-12-2008 Sagsid.: Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for varetagelse af senhjerneskadeområdet Område

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011

Projektbeskrivelse. Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 Projektbeskrivelse Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Den 29. august 2011 1. Projektets titel Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Marts 2009, nummer 3

Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune. Marts 2009, nummer 3 Nyhedsbrev til praktiserende læger i Rudersdal Kommune Marts 2009, nummer 3 1 Forord Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rudersdal Kommune udsender to gange årligt et elektronisk nyhedsbrev til de praktiserende

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30. Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: lvp@im.dk Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens.

I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. I det følgende beskrives kvalitetsstandarden for tilbudet arbejdsprøvning ved Revacenter Horsens. Formålet med standarden er todelt: For det første ønsker vi at ensrette standarden for vores tilbud og

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau den 23. august 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra 1. møde i arbejdsgruppen om rehabilitering på specialiseret niveau

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Margrethe Vestager, Økonomi- og indenrigsminister Astrid Krag,Minister for sundhed og forebyggelse Karen Hækkerup,Social- og integrationsminister Mette Frederiksen, Beskæftigelsesminister Maglegårdsvej

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i Ansøgning om tilskud til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 Afdækning af organisation og muligheder forud for implementering af forløbsprogrammer i Egedal Kommune Tidsperiode

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade

Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Fleksibel koordination af forløb for borgere med erhvervet hjerneskade Puljeansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere