Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 31

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Pegasus Pugesøvej Faaborg Tlf.: Hjemmeside: (aktivitets- og samværstilbud) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 65 år (udviklingshæmning, multipel funktionsnedsættelse, sjældent forekommende funktionsnedsættelse) Pladser i alt: til 65 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Martin Nolfi (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 31

3 *Samlet vurdering: Socialtilsyn Midt har den 27 og 28 oktober 2014 afholdt anmeldt tilsyn i Botilbuddet Pegasus. Pegasus er et af 4 tilbud i organisationen Bo & aktiv, der er en del af Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn kommune. Pegasus er et botilbud oprettet i henhold til Almen Boliglovens 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres efter Servicelovens 85. De 2 bo afdelinger (Nobo og Vebo) er godkendt til i alt 16 pladser. Endvidere er der i Pegasus inkluderet et aktivitets og samværstilbud jf. Servicelovens 104 (Dacabo), der råder over 9 pladser. Målgruppen i Botilbuddet Pegasus er voksne med betydeligt nedsat funktionsniveau og som har behov for varig støtte. Nogle med psykiatrisk overbygning. Alle er i svær grad afhængig af hjælp til almindelig daglig livsførelse, og flere er sondebrugere og kørestolsbrugere. Pegasus overvejer pt. at ansøge om godkendelse til at udvide målgruppen. På tilsynsdagene var der en dejlig stemning blandt såvel borgere, pårørende som medarbejdere og ledere. Tilsynets overordnede konklusion er, at Pegasus er et veldrevet botilbud med meget engagerede medarbejdere. Tilsynet vurderer, at det er et kendetegn for Pegasus, at de formår at "se det store i det små". Forstået således, at Pegasus formår at se den mindste udviklingsmulighed for borgeren. Målgruppen for nuværende er klar og tydelig. Fagligheden blandt medarbejderne er høj og de anvendte metoder og struktur virker meget fordrende for den enkelte borgers livskvalitet og udvikling. Medarbejdernes tilgang til borgerne er præget af indlevelse, værdighed og respekt for den enkelte borgers integritet. Det er det overordnede indtryk, at der er en meget høj grad af trivsel blandt Pegasus borgere. De fysiske rammer virker i høj grad fordrende for borgernes udvikling og trivsel. Tilsynet vil i 2015 påbegynde en regodkendelse af Botilbuddet Pegasus i henhold til lov om social tilsyn. Side 3 af 31

4 *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Evt. ny målgruppe Side 4 af 31

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Mail korrespondance vedr. ny målgruppe, hjemmeside, servicedeklaration, oversigt over medarbejderens kompetencer, cv leder, organisations diagram, økonomi rapport, uanmeldt tilsynsrapport, oplysningsskema vedr. Pegasus, dokumenter vedr. evt. ny målgruppe (autister), Informations og kommunikations teknologi, Neuropædagogiske overvejelser, eksempler på Neuro screeninger, oversigt borgere, vikarforbrug, APV resultat, retningslinjer for personalet, diverse eksempler på struktur oversigt. Tilsynet lavede en grundig besigtigelse af såvel de udvendige som indvendige fysiske rammer. Endvidere observerede tilsynet på medarbejdernes samspil og kontakt med borgerne. Tilsynet interviewede Pegasus leder samt de 3 afdelingsledere. Tilsynet interviewede 6 medarbejdere. Alle 3 afdelinger var repræsenteret. Tilsynet interviewede 4 pårørende. Alle 3 afdelinger var repræsenteret. Interviewkilder Grundet borgernes kognitive færdigheder var det ikke muligt at lave interview. Tilsynet valgte i stedet at observere på samspillet mellem medarbejdere og borgere. Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 5 af 31

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Pugesøvej 22-54, 5600 Faaborg : Pugesøvej 22-54, 5600 Faaborg Karin Veile Martin Nolfi Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Ny målgruppe Side 6 af 31

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 31

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Pegasus formår i meget høj grad at støtte borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Det integrerede 104 tilbud Dacabo arbejder meget metodisk og målrettet med den enkelte borger. Dacabo formår at "se det store i det små" i forhold til borgernes udviklingspotentiale. De pårørende påskønner og anerkender det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde der udføres på Dacabo. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Tilsynet vurderer, at Pegasus i meget høj grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Denne vurdering er primært lavet med udgangspunkt i de borgere der er tilknyttet det interne 104 tilbud Dacabo. Trods borgernes lave funktions niveau var der stor fokus på at lave tilbud, der var målrettet og tilpasset den enkelte borger. Tilsynet bemærkede at der i Dacabo var en evne til at "Se det store i det små". Forstået således, at der blev Side 8 af 31

9 arbejdet med selv det mindste udviklings potentiale og/ eller mulighed for større livskvalitet for den enkelte borger. Det pædagogiske arbejde med borgere i Dacabo tager ligesom i resten af Pegasus udgangspunkt i de internt udarbejde neuropsykologiske screenings rapporter. Dette sikrer at de mål der arbejdes med, er tilpasset den enkelte borger. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad I forbindelse med interview med medarbejderne, blev følgende udtalt: "Man kan i alle handleplaner se målene for dagtilbud for den enkelte borger. Fx er målet for en borger at hun skal blive bedre til hovedløft, dette for at bevare hendes nuværende funktion så hun kan fortsætte med at spise selvstændigt. Dette gøres ved sansestimulering, alt dette for er for at øge livskvaliteten". På baggrund af interview med medarbejderne, stik prøve læsning i borgernes handleplaner samt observationer i det interne aktivitets tilbud vurderer tilsynet følgende: Pegasus herunder det interne 104 tilbud opstiller i meget høj grad og i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgerens beskæftigelse, og der følges op herpå. På trods af, at de fleste af borgerne har meget store ekspressive vanskeligheder er det tilsynets vurdering, at Pegasus formår at inddrage borgerne i klarlæggelse af mål. Alle borgere der bor på Pegasus er i en form for aktivitets- eller samværstilbud i dagtimerne. Størstedelen af borgerne er aktiveret i det interne 104 tilbud Dacabo. Resten er i eksterne tilbud i nærområdet. I Dacabo arbejdes der meget individuelt og struktureret. Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i de internt udarbejdede neuropsykologiske screeninger. Der er udarbejdet en struktur oversigt - der tydeligt og overskueligt viser, hvad den enkelte borger og personale skal lave i løbet af en uge. Side 9 af 31

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Dacabo blev af de interviewede pårørende anerkendt for deres værdige og meget professionelle pædagogiske arbejde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 På Pegasus værnes der i høj grad om borgernes integritet og personlige behov. Deslige er der en skærpet opmærksomhed på at styrke borgernes selvstændighed gennem aktiviteter og daglige gøremål. De udarbejdede handleplaner er i høj grad individuelt tilpasset i forhold til borgerens behov og funktionsniveau. Relationerne til mennesker i det omgivende samfund styrkes i det omfang normeringen og den enkelte borgers formåen tillader det. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Pegasus har en skærpet opmærksomhed på at styrke borgernes selvstændighedsudvikling. Dette blev både udtrykt på skrift i de udarbejdede handleplaner, men også i praksis gennem aktiviteter og almen daglige gøremål. I forhold til sociale kompetencer begrænses dette dog af de nedskæringer der været gennem den sene årrække. Dertil kommer at flere af borgerne qua deres handicaps skal begrænses fra ydre stimuli. Side 10 af 31

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 3 (i middel grad 5 (i meget høj grad Medarbejderne tilkendegav, at der er store individuelle forskelle i borgernes handleplaner, hvilket skal ses som et udtryk for forskellene i funktionsniveau og behov. Der blev givet en lang række konkrete eksempler på, hvorledes der arbejdes med udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der er forskel i afdelingerne på, hvor ofte der laves opfølgning af målene, men overordnet set finder tilsynet det i høj grad tilfredsstillende. Grundet nedskæringer gennem den sene årrække er der ikke mulighed for, at borgerne på samme omfang som tidligere kan indgå i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Når normeringen er til det prioriterer Pegasus dog at tage borgerne med ud i det omgivende samfund. Eksempler på dette kunne være at gå en tur indtil byen eller i skoven eller tage til ridning eller i kirken. Medarbejderne pointerer, at "det for nogle af borgerenes vedkommende er vigtigt at begrænse ture ud af huset, da borgerne har svært ved kapere de mange stimuli". Det er vanskeligt at vurdere denne indikator, da borgerne qua deres funktionsniveau har meget vanskeligt ved at udtrykke deres ønsker og behov. Medarbejderne udtaler: "Der hvor der er pårørende, kommer de fleste borgere hjem på besøg." På det vurderingsgrundlag tilsyn har, vurderes det, at borgerne på Pegasus i meget høj grad og med udgangspunkt i egne ønsker og behov herfor, har kontakt og samvær med deres familie og netværk. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,4 Målgruppen i Botilbuddet Pegasus er voksne med betydeligt nedsat funktionsniveau. Nogle med psykiatrisk overbygning. Alle er i svær grad afhængig af hjælp til Pegasus bør i den nærmeste fremtid afklare om der ønskes at ansøge om godkendelse af udvidelse af nuværende målgruppe. Side 11 af 31

12 almindelig daglig livsførelse, og flere er sondebrugere og kørestolsbrugere. Målgruppen vurderes at være klar og tydelig. Grundet begrænset visitering og tomme pladser overvejer Pegasus at ansøge om godkendelse til en udvidelse af målgruppen. Der foreligger for nuværende ikke en konkret ansøgning. Den primære anvendte metode er neuropædagogik, der bliver understøttet af en høj grad af systematik, genkendelighed og struktur, hvilket i meget høj grad virker fordrende for borgerne. Borgerne på Pegasus trives i meget høj grad. Der laves et stort stykke arbejde for imødekomme borgernes fysiske og mentale sundhed. Pegasus møder borgerne med meget stor respekt for den enkelte borgers integritet og behov. Tilsynet har i denne omgang ikke belyst kriterierne vedr. overgreb og magtanvendelser fyldestgørende nok til at lave en vurdering. I kraft af borgernes lave funktionsniveau anbefaler tilsynet, at Pegasus fortsat skærper opmærksomheden på at sikrer borgerne højest mulig grad af indflydelse på beslutninger vedr. sig selv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive Som belyst i indikatorerne er målgruppen i Botilbuddet Pegasus voksne med betydeligt nedsat funktionsniveau. På grund af et fald i visitationerne i forhold til denne målgruppe overvejer Pegasus at udvide målgruppen, således at målgruppen endvidere rummer mennesker med autisme. Dette punkt fyldte en væsentlig del af dette tilsyn. Pt. laver Pegasus et individuelt 104 tilbud til en ekstern borger med Autisme. Tilsynet påpegede at en evt. udvidelse af målgruppen skal foregå i et tæt dialog med Socialtilsyn Midt. Side 12 af 31

13 resultater for borgerne Vurderingerne af dette kriterium tager ikke udgangspunkt i en evt. fremtidig målgruppe, men udelukkende den nuværende. Pegasus har på nuværende tidspunkt en klar målgruppebeskrivelse. De arbejder systematisk med faglig relevante tilgange og metoder, hvilket medfører positive resultater der bliver dokumenteret. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Målgruppen i Botilbuddet Pegasus er voksne med betydeligt nedsat funktionsniveau. Nogle med psykiatrisk overbygning. Alle er i svær grad afhængig af hjælp til almindelig daglig livsførelse, og flere er sondebrugere. De fleste er kørestolsbrugere og har brug for hjælpemidler til forflytninger. Det nedsatte funktionsniveau er enten medfødt eller opstået ved tidlig erhvervet hjerneskade, og der er forskellige fremtrædelsesformer. Ingen har egentlig talesprog, men kan visuelt, lydmæssigt eller kropsligt give ud tryk for forskellige ønsker og behov. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af 5 (i meget høj grad Den fremherskende metode på Pegasus er neuropædagogik. Interne medarbejder udarbejder en neuropsykologisk screening på borgerne. Disse screenings resultater bruges herefter som det primære arbejdsredskab i forhold til den enkelte borger. Screeningerne bliver ligeledes implementeret i delhandleplanerne. Den neuropædagogiske retning bliver understøttet af en høj grad af systematik, genkendelighed og struktur som i meget høj grad virker fordrende for målgruppen. Tilsynet vurderer, at Pegasus i meget høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Pegasus formår på en meget værdig og respektfuld måde at se "det store i det små", hvilket vil sige at selv de allermindste udviklingsmuligheder ses. Der tages et meget individuelt hensyn. Målene sættes ud fra den enkeltes formåen, hvilket ofte skaber gode resultater og ikke mindst en høj grad af trivsel og livskvalitet for den enkelte borger. I daglig dagen sker journaliseringen i Bosted system. Målene dokumenteres i handleplaner og Side 13 af 31

14 indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad delhandleplaner. Disse mål evalueres 3 gange årligt og der afholdes 141 handle plans møder hvert 2 år. Tilsynet vurderer at Pegasus i meget høj grad formår at dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Som belyst i ovenstående indikator kan Pegasus dokumenterer positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgerens ophold på Pegasus. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det er tilsynets vurdering, at Pegasus har meget stor respekt for den enkelte borgers integritet. Pegasus understøtter i meget høj grad borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv. I kraft af borgernes stærkt reducerede ekspressive evner er det dog tilsynets anbefaling, at Pegasus fortsat skærper opmærksomheden på at sikrer borgerne højest mulig grad af indflydelse på de beslutninger der vedr. dem selv. Side 14 af 31

15 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Nedenstående udtalelser fra medarbejdere og pårørende belyser, at borgerne i meget høj grad bliver hørt, respekteret og annerkendt. Medarbejder: "Borgerne bliver i høj grad hørt og respekteret. Borgerne er altid glade og sjældent syge." Pårørende: "Min søn er tilfreds. Min søn har det bedste tilbud. Han bliver behandlet med respekt." Pårørende: "Min datter får en god behandling, hun kan give udtryk for tingene og det bliver respekteret". Pårørende: "Stedets menneskesyn er varmt og rummeligt, her er en meget varm stemning i tilbuddet. De opfatter vores børn som individuelle mennesker. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Ovenstående udtalelser blev ligeledes understøttet af de observationer tilsynet gjorde i forbindelse med personalets samspil med borgerne. Medarbejderne er meget opmærksomme på at "høre" borgernes ønsker og behov. Medarbejderne udtaler at de inddrager borgerne i alt, hvor det kan lade sig gøre. Dette blev der givet en række eksempler på. Tilsynet observerede en lang række eksempler på tiltag, der gør det muligt for borgerne at have selvbestemmelse. Dette kunne eksempelvis være elektroniske anordninger, der gør det muligt for borgerne at vælge, hvilket musik stykke de ønsker at høre. I kraft af borgernes lave funktionsniveau anbefaler tilsynet, at Pegasus fortsat skærper opmærksomheden på at sikrer borgerne højest mulig grad af indflydelse på beslutninger vedr. sig selv. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 15 af 31

16 Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er tilsynets klare vurdering, at borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel er meget højt prioriteret. Der laves nogle tiltag i form af aktiviteter og samvær, som virker meget understøttende for borgerens trivsel og sundhed. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad Både pårørende og medarbejdere udtrykker, at borgerne i Pegasus i meget høj grad trives. Medarbejderne: "Alle borgere er glade og næsten aldrig syge". Pårørende: "Min datter stortrives og elsker at være her". Pårørende: "Min søn er tilfreds - det kan vi aflæse på hans humør". Pårørende: " Min datter kan ikke give udtryk for det, men er glad for at være her". Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Tilsynet oplevede deslige en meget høj grad af trivsel blandt borgerne, i forbindelse med rundvisningen på Pegasus. Borgerne har med støtte fra Pegasus i meget høj grad adgang til relevante sundhedsydelser. Enten foregår sundhedsydelsen i Pegasus eller også ledsages borgerne til sundhedsydelser ude i byen. Pegasus får leveret maden fra en ekstern leverandør. Medarbejderne på Pegasus gør en meget stor indsats for at styrke borgernes fysiske og mentale sundhed. Trods borgernes fysiske handicaps er liggesår ikke en problematik, hvilket i følge medarbejderne skyldes, at det er meget højt prioriteret at få sat/lagt borgerne i forskellige positioner mange gange i løbet af en dag. Desuden forefindes der en lang række aktivitets muligheder såsom snozel rum, musik rum, aktivitets have, vandsenge mv. som i meget høj grad virker fordrende for borgernes sundhed. Endvidere tilskrives medarbejderens humane og empatiske tilgang til borgerne at have meget stor betydning for borgernes mentale sundhed. Side 16 af 31

17 betydning for borgernes mentale sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Dette kriterium er af tilsynet ikke blevet belyst tilfredsstillende til at foretage en vurdering. Dette vil ske i forbindelse med regodkendelsen i Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Lederen udtalte, at der ikke har været anvendt magt det seneste år. Dog er der jævnligt ansøgninger til myndighederne med henblik på at få tilladelse til brug af alarmer, sengeheste mv. Der er et skærpet fokus på at få disse ansøgninger fornyet, hvis dette er formålstjenesteligt. Tilsynet har ikke haft et særlig fokus på dette emne, men vil have det i forbindelse med regodkendelsen i Tilsynet har ikke belyst denne indikator fyldestgørende nok til at lave en vurdering. Når en indikator ikke kan bedømmes skal den scores 1. Tilsynet har ikke belyst denne indikator fyldestgørende ved det tilsyn, men vil gøre det i forbindelse med regodkendelsen i Når en indikator ikke kan vurderes skal den scores 1. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Dette kriterium er af tilsynet ikke blevet belyst tilfredsstillende til at foretage en vurdering. Dette vil ske i forbindelse med regodkendelsen i Side 17 af 31

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Tilsynet har ikke belyst denne indikator fyldestgørende ved det tilsyn, men vil gøre det i forbindelse med regodkendelsen i Når en indikator ikke kan vurderes skal den scores 1. Tilsynet har ikke belyst denne indikator fyldestgørende ved det tilsyn, men vil gøre det i forbindelse med regodkendelsen i Når en indikator ikke kan vurderes skal den scores 1. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Pegasus er organiseret sammen med 3 andre tilbud i organisationen Bo & aktiv. Den øverste leder af Bo & aktiv er ligeledes daglig leder af Pegasus, derudover består ledelsen af Pegasus af 3 afdelingsledere. Pegasus vurderes til samlet set at have en stærk organisering. Ledelsen er faglig velkvalificeret og fremtræder handlekraftig. Den øverste daglige leder vurderes til qua sin uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund at være meget velkvalificeret til at lede Pegasus. En del af Pegasus værdigrundlag handler om at "vise hvad du kan" - denne værdi er rettet mod både borgere, medarbejdere og pårørende - det er tilsynets vurdering, Tilsynet anbefaler, at Pegasus service deklaration tilrettes således, at det korrekte juridiske grundlag fremgår. Side 18 af 31

19 at denne værdi er velintegreret og skaber gode udviklingsmuligheder for alle. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Pegasus er et af 4 tilbud i organisationen Bo & aktiv, der er en del af Sundhed og Handicap i Faaborg-Midtfyn kommune. Lederen af Bo & aktiv er således aftaleholder/forstander for i alt 4 tilbud. Pegasus som er placeret i Faaborg og 3 andre tilbud, der er placeret i Kværndrup. Ledelsesteamet på Pegasus består foruden af den overordnede leder af 3 afdelingsledere. En på hver af de 2 bo afdelinger (Nobo og Vebo) og 1 i 104 tilbuddet (Dacabo). De 3 afdelingsledere indgår ligeledes som en del af den daglige pædagogiske normering. Den overordnede ledelses struktur beskrives som flad, men alle ved dog hvem der er den øverste leder. I vurderingen af ledelsen faglige kompetencer har udgangspunktet primært været Pegasus overordnede leder. Denne vurderes til i meget høj grad at være faglig kompetent. Dette begrundes dels i lederens uddannelsesmæssige såvel som erfaringsmæssige baggrund. Endvidere begrundes vurdering med lederens evne til tillidsfuldt at uddelegere opgaver til de 3 kompetente afdelingsledere. Side 19 af 31

20 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad 3 (i middel grad Lederen af Pegasus er uddannet pædagog i 1981 og har siden arbejdet indenfor sit fagområde. Endvidere har lederen varetaget ledelse siden 1986 i flere forskellige tilbud. Siden 2007 har lederen været forstander af Bo & aktiv (herunder Pegasus). Foruden sin basis uddannelse som pædagog har lederen en lang række kurser og uddannelser af såvel faglig som ledelsesmæssig relevans. Lederen har ikke meget kendskab eller kontakt til den enkelte borger. Dette har til gengæld de 3 kompetente afdelingsleder, som i daglig dagen forestår ledelsen i deres respektive afdelinger. Det var den samlede ledelses gruppes vurdering, at" Pegasus organisation er god og sund". Der er klare retningslinjer for personaleledelse og det er synliggjort for alle i huset. På baggrund af ovenstående samt det overordnede indtryk i løbet af de 2 tilsyns dage vurderer tilsynet at;: Ledelsen har i meget høj grad de relevante kompetencer i forhold til at lede Pegasus. Pegasus benytter sig ikke af fast ekstern supervision hverken på medarbejder eller ledelses niveau. I de tilfælde hvor der skønnes nødvendigt er det dog muligt at rekvirere ekstern supervisor. Ledelsen har mulighed for intern sparring i ledelsesgruppen, som foruden de 4 ledere fra Pegasus består af 2 andre ledere fra tilbuddene i Kværndrup. Medarbejderen har i dagligdagen tid og mulighed for intern sparring, både med deres kollegaer, men også med deres nærmeste afdelings leder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent At dømme ud fra de belyste indikatorer i 9a, 9b og 9c samt den udtrykte tilfredshed fra de pårørende og medarbejdernes indikation af, at Pegasus er en attraktiv arbejdsplads vurderer tilsynet, at: Pegasus daglige drift i meget høj grad varetages kompetent. Side 20 af 31

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Som belyst i nedenstående indikator. vedr.. medarbejdernes kompetencer finder tilsynet, at personalet i høj grad har de relevante kompetencer. Det var af nærliggende grunde ikke muligt at udspørge borgerne om det kvantitative samvær med personalet, men at dømme ud fra sygefraværet, vikarforbruget samt de observationer som tilsynet lavede under besøget vurderes det at: Borgerne på Pegasus i høj grad og i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Ledelse og medarbejder udtrykker samstemmende, at der stort set ikke er personale udskiftninger på Pegasus. Tilsynet har ikke belyst dette nærmere og vurderer på baggrund af ovenstående, at personalegennemstrømningen på Pegasus ikke er på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Der blev overfor tilsynet indikeret at sygefraværet på Pegasus er meget lavt. Tilsynet har ikke fået dette dokumenteret skriftligt, men vil gør det i forbindelse med re godkendelsen i * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Den samlede personale gruppe på Pegasus er meget kompetente i forhold til at arbejde med den godkendte målgruppe - voksne med betydeligt nedsat funktionsniveau. Dette skyldes både de bagvedliggende grunduddannelser, diverse kursusforløb samt en skærpet specialisering i forhold til den neuropædagogiske tilgang. Dertil kommer at tilgangen til borgerne er indlevende, Side 21 af 31

22 empatisk og med et højt engagement. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er tilsynets vurdering, at den samlede medarbejdergruppe har stor viden om den nuværende målgruppe og dennes behov. Den samlede medarbejdergruppe har i meget høj grad relevant uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund. Alle medarbejdere har været på neuropædagogisk kursus og et antal medarbejdere er uddannet således, at de kan forestå den neuropædagogiske screening. Tilsynet vurderer, at medarbejdere og ledelse er nytænkende og kreative i forhold til de anvendte metoder og tilgange til borgerne. Endvidere karakteriseres medarbejderens tilgang til borgerne ved høj grad af indlevelse og engagement. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad På baggrund af gennemgang af det tilsendte materiale i forhold til den enkelte medarbejderes uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund samt interview med 6 medarbejdere (alle 3 afdelinger var repræsenteret) vurderer tilsynet at: Medarbejdergruppen på Pegasus har samlet set og i meget høj grad relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. På baggrund af interviews med medarbejderne og de pårørende samt observationer af medarbejderens samspil med borgerne vurdere tilsynet. Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne i meget høj grad har relevante kompetencer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 1 Tilsynet har gennemlæst den økonomiske rapport og har Side 22 af 31

23 tillid til Pegasus økonomi. Overordnet vurderes kommunale og regionale tilbud at have en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 1 (i meget lav grad 1 (i meget lav grad Indikatoren kan ikke bedømmes. Når en indikator ikke kan bedømmes skal den scores 1. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes. Når en indikator ikke kan bedømmes skal den scores 1. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i Skønnes ikke relevant for nuværende at bedømme. Side 23 af 31

24 forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 1 (i meget lav grad Tilsynet har ikke indhentet nok materiale til at belyse denne indikator, der kan derfor ikke laves en relevant bedømmelse. Når en indikator ikke er relevant at bedømme skal den scores 1. Tilsynet noterer sig dog ledelsens udmelding om fremadrettet at bringe alle medarbejder på Vebo på et kursus i forhold til autisme. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Generel betragtning: Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad Tilsynet har ikke set sig i stand til at vurdere denne indikator. Når en indikator ikke kan bedømmes skal den scores 1. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Pegasus har gode indendørs såvel som udendørs fysiske rammer, som i høj grad virker fordrende for den nuværende målgruppes udvikling og trivsel. Dette gør Tilsynet anbefaler, at der laves en plan for renovering af den udvendige sansehave, således at denne ikke går i forfald. Side 24 af 31

25 sig gældende både i de 2 bo afdelinger Nobo og Vebo, men også i det integrerede 104 tilbud Dacabo. Tilsynet fremhæver i særdelshed de mange muligheder for sanse stimulation, store og brede rum der i meget høj grad kan rumme hjælpe midler til fysisk handicappede samt lys indfaldet mv. Tilsynet anbefaler, at Pegasus har en skærpet opmærksomhed på, hvorledes en evt. ny mål gruppe inkluderes i de fysiske rammer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det fremstår tydeligt, at Pegasus er bygget til den nuværende målgruppe. Det vil sige, at de fysiske rammer i høj grad vurderes til at understøtte borgernes udvikling og trivsel. Dette gør sig gældende både i de 2 bo afdelinger Nobo og Vebo, men også i det integrerede 104 tilbud Dacabo. Ligeledes rummer udendørs faciliteterne også en række mulighed for udvikling og trivsel. De borgere tilsynet mødte i forbindelse med rundvisningen virkede som om de trives med de fysiske rammer. Dette var deslige de pårørendes opfattelse. I et ovenstående tema vedr. målgruppe er der beskrevet en mulig udvidelse af målgruppen, således at målgruppen fremadrettet muligvis også skal indeholde mennesker med autisme. I forbindelse med rundvisningen på Vebo har tilsynet indgået i en dialog med Pegasus om, hvilke ændringer dette skulle medfører i de fysiske rammer, således at det var mindst til gene for såvel den nuværende målgruppe som den nye målgruppe. Side 25 af 31

26 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad Pegasus ligger i udkanten af Faaborg by i rolige omgivelser. Pegasus blev indviet i 2002 og består af to bofællesskaber Nobo & Vebo - med hver 8 lejligheder samt et aktivitets- og samværstilbud Aktivitetscenter Dacabo. Tilsynet har foretaget en grundig rundvisning på hele Pegasus. De borgere tilsynet mødte under rundvisningen virkede som om de trives med de fysiske rammer. De pårørende udviste ligeledes begejstring for de fysiske rammer på Pegasus. Det frem tydeligt at Pegasus er bygget til målgruppen. Her er store rum med højt til loftet og brede gange samt et dejligt lysindfald fra de store vindues partier. Udearealerne er lavet med stor omhu med sansehaver og brede stier. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer borgerens særlige behov. Den fysiske placering er hensigtsmæssig, da der er ro, men samtidig er det tæt på byen. Indendørs er der meget rummeligt på Pegasus, hvilket er meget positivt set i forhold til kørestole, badebåre og andre hjælpemidler. Indendørs findes der såvel et stort snozel rum i Dacabo samt mindre snozel rum i bo afdelingerne. Rundt i bo afdelingerne er der deslige indrettet afskærmede rum, der bruges til sansestimulation, afspænding mv. I bo afdelingerne er fællesrummene meget store, hvilket i høj grad af positivt, set i forhold til borgernes fysiske handicaps. Medarbejderne tilkendegav dog at de kunne savne mindre rum. Dette er som ovenfor nævnt forsøgt kompenseret ved at indrette mindre "rum" i de store rum. Dacabo det integrerede 104 tilbud har langt flere mindre rum end på bo afdelingerne, hvilket virker fordrende for borgernes særlige behov. Side 26 af 31

27 Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad Udearealerne med sansehaver, bred stier, bålsteder mv. er i meget høj grad tilpasset målgruppens særlige behov. Dog virker det ikke hensigtsmæssigt, at der ikke i højere grad er opmærksomhed på vedligeholdelse af de udendørs arealer. Der var et individuelt præg i alle de lejligheder tilsynet fik fremvist. Så trods en række hjælpemidler i forbindelse med den fysiske pleje, vurderer tilsynet at de fysiske rammer i høj grad afspejler, at Pegasus er borgernes hjem. Tilsynet fik blandt andet fremvist en lejlighed, hvori der bor en borger med tracheostemi. Alle de hjælpemidler der var brug for i forbindelse med plejen af tracheostemien var som en del af den daglige rutine diskret pakket væk, således at lejligheden fremstod som en privat bolig og ikke et værelse på et hospital. Side 27 af 31

28 Side 28 af 31

29 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning - Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær ,58 Revisionspåtegning Ja Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 104. Takster Side 29 af 31

30 Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 vedligeholdelsestræning 0,00 socialpædagogisk støtte 0,00 aktivitets- og samværsydelse 0,00 Niveau 2 socialpædagogisk støtte 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 aktivitets- og samværsydelse 0,00 Niveau 3 socialpædagogisk støtte 0,00 aktivitets- og samværsydelse 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 Tilbudstype: 108. Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 længerevarende ophold 0,00 praktisk hjælp 0,00 Side 30 af 31

31 Niveau 1 socialpædagogisk støtte 0,00 personlig hjælp og pleje 0,00 Side 31 af 31

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere