God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013"

Transkript

1 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013

2 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord... 1 I. Den offentlige revision en del af den parlamentariske kontrol... 2 A. De forskellige revisionsordninger i den offentlige revision... 2 B. God offentlig revisionsskik normen for den offentlige revision... 4 C. Rigsrevisionens rolle i fastlæggelsen af god offentlig revisionsskik... 4 D. De faglige principper og standarder for offentlig revision... 5 II. Indholdet af offentlige revisionsopgaver... 7 A. De 3 aspekter i offentlig revision forskellige emner og kriterier... 8 a. Finansiel revision... 8 b. Juridisk-kritisk revision... 8 c. Forvaltningsrevision... 9 B. Årlig revision revisionens genstand og mål a. Revisionen af ministerierne b. Revisionen af virksomhederne C. Større undersøgelser revisors opgaver... 13

3 F O R O R D 1 Forord Rigsrevisionen er som offentlig revisionsmyndighed sikret uafhængighed. Rigsrevisionen fastlægger på grundlag af rigsrevisorloven, hvordan revisionen af offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder inden for rigsrevisorlovens område udføres. Den offentlige revision varetages i et samspil mellem Rigsrevisionen, private revisionsfirmaer og interne revisorer. Denne publikation udtrykker, hvad Rigsrevisionen opfatter som god offentlig revisionsskik. Publikationen henvender sig både til revisorer og brugerne af revisionens resultater og alle andre, der har brug for at vide, hvad man kan forvente af offentlig revision. Rigsrevisionen har senest i en vejledning fra 1999 fastlagt normen for den professionelle ydelse, som revisorer skal præstere, når revisionen udføres i henhold til god offentlig revisionsskik. Der har siden været en betydelig faglig udvikling. Denne publikation afløser den tidligere vejledning og skal give en sammenhængende beskrivelse af revisionsopgaven. Vi ønsker med den nye publikation at sikre, at revisionen udføres i overensstemmelse med de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI). Som noget nyt har Rigsrevisionen desuden oprettet en side om god offentlig revisionsskik på der vil samle de vejledninger, som er relevante for de revisorer, der har opgaver med offentlig revision. Publikationen giver således en overordnet beskrivelse af god offentlig revisionsskik og skal læses i sammenhæng med de internationale principper og de uddybende vejledninger, der fremover løbende offentliggøres på Lone Strøm rigsrevisor 4. M A J

4 2 D E N O F F E N T L I G E R E V I S I O N E N D E L A F D E N P A R L A M E N T A R I S K E K O N T R OL I. Den offentlige revision en del af den parlamentariske kontrol Revision er en professionel ydelse, hvor en revisor systematisk indsamler og vurderer den relevante dokumentation med det formål at udtrykke konklusioner, der kan styrke de tiltænkte brugeres beslutningsgrundlag. For den offentlige revision er opgaven at udtrykke konklusioner om, hvorvidt forvaltningen af offentlige midler og driften af offentlige virksomheder lever op til de krav, som offentligheden med rette kan stille til forvaltningen. De tiltænkte brugere af revisionens resultater er først og fremmest Folketinget og Statsrevisorerne, der i henhold til grundloven udøver en parlamentarisk kontrol med de forvaltningsansvarlige. Brugerne kan desuden være regionsråd, kommunalbestyrelser og bestyrelser i offentlige virksomheder. De forvaltningsansvarlige er de myndigheder og offentlige eller private organisationer, der har et ansvar for forvaltningen af offentlige midler og for gennemførelsen af offentligt finansierede aktiviteter. Den offentlige revision har til formål at: understøtte den parlamentariske kontrol med offentlige midler styrke offentlighedens indsigt med forvaltningen ved at sikre uafhængig, objektiv og troværdig information sikre ansvarlighed i forvaltningen og fremme forbedringer ved at tilvejebringe ny indsigt og velunderbyggede anbefalinger. En effektiv offentlig revision forudsætter, at resultaterne anvendes af de forvaltningsansvarlige, og at de tiltænkte brugere lægger revisors konklusioner til grund for den parlamentariske kontrol. Det er derfor væsentligt, at der findes faglige normer og standarder, der fastlægger, hvad brugerne og offentligheden kan forvente af revisors ydelser. Den måde, statsautoriserede og registrerede revisorer normalt udfører revisionsopgaver på, tager udgangspunkt i de almindelige krav, som lovgivningen og internationale revisionsstandarder fastsætter for revision af private virksomheders regnskaber. Men når revisionen omfatter offentligt finansierede aktiviteter, gælder en særlig faglig norm. Det er denne norm, der kaldes god offentlig revisionsskik. A. De forskellige revisionsordninger i den offentlige revision Rigsrevisorloven (bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.) fastlægger revisionskompetencen for en stor del af de offentligt finansierede aktiviteter. En væsentlig del af de midler, der er omfattet af statens regnskaber, udbetales af ministerierne til regioner, kommuner og andre modtagere af statslige tilskud. Lovens område omfatter desuden en række virksomheder, der ikke er omfattet af statsregnskabet. Der er 2 overordnede typer af opgaver i den offentlige revision: årlig revision og større undersøgelser. Større undersøgelser udføres af Rigsrevisionen på grundlag af rigsrevisorloven og resulterer i beretninger til Statsrevisorerne og Folketinget. For den årlige revision er der derimod fastlagt en række forskellige revisionsordninger, der betyder, at revisionen varetages i et samspil mellem Rigsrevisionen og en række private revisorer (statsautoriserede og registrerede revisorer).

5 D E N O F F E N T L I G E R E V I S I O N E N D E L A F D E N P A R L A M E N T A R I S K E K O N T R OL 3 Rigsrevisionens årlige revision omfatter ministerierne og en række offentlige virksomheder, der er omfattet af rigsrevisorloven eller særlige revisionsbestemmelser i anden lovgivning. I nogle tilfælde revideres disse virksomheder også af et revisionsfirma (en medrevisor). Rigsrevisionen får endvidere bistand fra ministeriernes og virksomhedernes interne revisorer. Private revisorer varetager den årlige revision på en række områder, hvor offentligt finansierede aktiviteter gennemføres uden for ministerierne. Til disse områder hører regionerne, der både er omfattet af rigsrevisorloven og regionslovens revisionsbestemmelser, og en række uddannelsesinstitutioner. Revisionen af kommunerne varetages af private revisorer efter den kommunale styrelseslovs bestemmelser. Den andel af midlerne, der er omfattet af refusionsordninger, som indebærer, at der skal ske afregning over for staten, er dog samtidig omfattet af rigsrevisorloven. En del af statens midler udbetales endvidere af ministerierne som tilskud til konkrete projekter eller aktiviteter til offentlige eller private organisationer, institutioner og andre virksomheder. Den årlige revision af de enkelte tilskudsmodtageres regnskaber og anvendelse af midlerne udføres af de forskellige private revisorer, som regioner, kommuner og andre modtagere af statslige midler har indgået aftale med. Det er ministeriernes ansvar at sikre, at de statslige midler på disse områder anvendes effektivt i overensstemmelse med formålet og er undergivet en betryggende revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Rigsrevisionens revision omfatter opgørelserne i det samlede statsregnskab og ministeriernes overordnede tilrettelæggelse og forvaltning af ordningerne. Rigsrevisionen kan i den forbindelse gennemgå de enkelte regioners, kommuners og tilskudsmodtageres regnskaber og anvendelse af midlerne og påse, at revisionen er betryggende. Læs mere Revisionsordninger i offentlig revision Læs mere Forvaltning og revision af offentlige tilskud, 2015 Rigsrevisorlovens 2, stk. 1: Revisionen omfatter: 1. statens regnskaber, 2. regnskaber for institutioner, foreninger, fonde m.v., hvis udgifter eller regnskabsmæssige underskud dækkes ved statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden indtægt i henhold til lov, 3. regnskaber for selvstændige forvaltningssubjekter, der er oprettet ved lov, herunder ved bevillingslov, eller ved Folketingets Finansudvalgs tiltrædelse af en bevillingsansøgning, og 4. regnskaber for interessentskaber og virksomheder, hvori staten, en af de i nr. 2 nævnte institutioner, foreninger, fonde m.v., eller en af de i nr. 3 nævnte selvstændige forvaltningssubjekter, deltager som interessent eller personligt ansvarlig virksomhedsdeltager.

6 4 D E N O F F E N T L I G E R E V I S I O N E N D E L A F D E N P A R L A M E N T A R I S K E K O N T R OL B. God offentlig revisionsskik normen for den offentlige revision Rigsrevisorloven 3: Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere foretages en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Revisionen af offentligt finansierede aktiviteter skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Denne fælles faglige norm er forudsætningen for, at arbejdsdelingen mellem de forskellige revisorer kan fungere hensigtsmæssigt, så dobbeltarbejde undgås. Normen har grundlag i rigsrevisorlovens 3, som fastlægger, at revisionen af de virksomheder og andre aktiviteter, der falder inden for lovens område, skal omfatte 3 aspekter, som betegnes finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. REVISIONSOPGAVENS 3 ASPEKTER I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 3 Finansiel revision Revisor efterprøver, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Juridisk-kritisk revision Revisor efterprøver, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevision Revisor vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. C. Rigsrevisionens rolle i fastlæggelsen af god offentlig revisionsskik God offentlig revisionsskik Baggrunden for brugen af udtrykket god offentlig revisionsskik blev beskrevet i beretning nr. 6/1981 om udarbejdelse af vejledende retningslinjer for revisionen af institutioner, foreninger, fonde mv., der modtager statsstøtte (rigsrevisorlovens 4). Rigsrevisionen og revisionsbranchens organisationer ønskede at undgå, at god revisionsskik blev til et harmonikabegreb, der ville få forskelligt indhold, alt efter om der var tale om et privat eller offentligt regnskab. I rigsrevisorloven er rigsrevisor sikret uafhængighed. Det er derfor Rigsrevisionen, der udfylder rigsrevisorlovens 3 ved at fastlægge, hvordan den finansielle revision, den juridiskkritiske revision og forvaltningsrevisionen nærmere bør udføres. Normen udvikler sig dynamisk i takt med den faglige udvikling. Princippet om, at den offentlige revision omfatter 3 aspekter (finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision), går tilbage til statsregnskabsloven fra Udtrykket god offentlig revisionsskik er oprindeligt udviklet i samarbejde mellem Rigsrevisionen, de øvrige revisorer af offentlige midler og revisionsbranchens organisationer. Det skete for at tydeliggøre, at kravene til den offentlige revision er mere vidtgående, end hvad der almindeligvis følger af god revisionsskik, når det er regnskabet for en privat virksomhed, der skal revideres. Rigsrevisionens udvikling af normen for revisionen påvirker ikke kun Rigsrevisionens eget arbejde og de revisionsopgaver, der varetages sammen med en privat revisor (medrevisor) eller en intern revisor. Rigsrevisionen påvirker også den faglige norm for revisionen af regionerne og for den del af statens midler, der udbetales som refusion til kommuner eller som tilskud, hvor det er en del af tilskudsbetingelserne, at der aflægges et revideret regnskab. Rigsrevisionen kan påvirke revisionsnormen for midlerne i forbindelse med, at ministerierne hører Rigsrevisionen om revisionsbestemmelserne i henhold til rigsrevisorlovens 8, stk. 2, eller 10. Efterfølgende har Rigsrevisionen hjemmel til at påse, at normen er anvendt, idet Rigsrevisionen kan påse, at midlerne er undergivet betryggende revision efter rigsrevisorlovens 4, 5 og 6.

7 D E N O F F E N T L I G E R E V I S I O N E N D E L A F D E N P A R L A M E N T A R I S K E K O N T R OL 5 Rigsrevisionens publikation om god offentlig revisionsskik er endvidere et bidrag til fortolkning af den kommunale styrelseslovs 42 om revisionen af kommuner. Bestemmelsen indebærer, at den årlige revision af kommunerne skal ske i henhold til god offentlig revisionsskik. I lighed med den årlige revision på det statslige område omfatter revisionen finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Kommunestyrelsesloven angiver desuden en nærmere afgrænsning af den årlige revisionsopgave. Ud over den løbende obligatoriske forvaltningsrevision kan kommunalbestyrelsen særskilt bede et revisionsfirma om at foretage en udvidet forvaltningsrevision af et bestemt emne. D. De faglige principper og standarder for offentlig revision Det er internationalt anerkendt, at offentlig revision omfatter finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. De internationale principper og standarder for offentlig revision er fastlagt i rigsrevisionernes internationale standarder International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI). ISSAI erne udstedes af INTOSAI, der er den internationale sammenslutning af rigsrevisioner og lignende myndigheder. INTOSAI samarbejder med revisorbranchens internationale organisation, IFAC. IFAC udsteder de revisionsstandarder International Standards on Auditing (ISA) der anvendes af private revisionsfirmaer i Danmark og andre lande ved revision af virksomheders regnskaber. ISA erne indgår i ISSAI erne, der herudover især fastlægger principper og standarder for juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Rigsrevisionen finder, at udførelsen af den offentlige revision i Danmark bør følge de internationale principper. Når revisionen sker efter god offentlig revisionsskik, skal revisionen altid planlægges og udføres på en måde, der lever op til de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI ). Dette afspejles på følgende måde i revisors rapportering, når revisor fx i en revisionserklæring henviser til god offentlig revisionsskik: FN s generalforsamling har i december 2011 vedtaget resolution A/66/209, Promoting the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening Supreme Audit Institutions. FN henviser til ISSAI 1 (Limaerklæringen), der udgør grundlaget for rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI). HENVISNING TIL GOD OFFENTLIG REVISIONSSKIK Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, som er baseret på de grundlæggende revisionsprincipper i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI ). ISSAI erne indeholder også generelle revisionsvejledninger, der uddyber de grundlæggende revisionsprincipper. ISSAI om finansiel revision beskriver, hvordan de internationale revisionstandarder (ISA) kan anvendes i den offentlige revision, mens ISSAI giver vejledning om forvaltningsrevision, og ISSAI vejleder om juridisk-kritisk revision. Når der henvises til god offentlig revisionsskik, som det fremgår ovenfor, afspejler det, at ISSAI alene er vejledende for revisor. Det kan på nogle områder især hvor revisionen udføres af revisionsfirmaer være relevant også at henvise til andre revisionsstandarder.

8 6 D E N O F F E N T L I G E R E V I S I O N E N D E L A F D E N P A R L A M E N T A R I S K E K O N T R OL Det er rigsrevisorloven og det øvrige lovgrundlag samt revisionsinstrukser og revisionsaftaler, der fastlægger de opgaver, som revisorerne skal løse. De grundlæggende revisionsprincipper (ISSAI ) angiver retningslinjer for, hvordan opgaverne nærmere bør udføres, for at der er tale om en god faglig ydelse. Kravene til revisors ydelse afhænger af opgaven. De internationale principper må således anvendes med udgangspunkt i den konkrete opgave, som revisor skal løse. De væsentligste karakteristika ved en revisionsopgave er: REVISIONSOPGAVENS KARAKTERISTIKA Genstand Den enhed, fx et ministerområde eller en virksomhed, eller den aktivitet, som revideres. Emne Det emne, som revisor skal eller kan udtrykke konklusioner om. Hvis emnet ikke på forhånd er præcist fastlagt, vil det være revisor, som udvælger de konkrete emner, der udtrykkes konklusioner om. Kriterier De kriterier, som revisor i sine konklusioner vurderer, om emnet er i overensstemmelse med. Revisor planlægger og udfører revisionshandlinger for at opnå et tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis som grundlag for sine konklusioner om, hvorvidt emnet er i overensstemmelse med kriterierne. Mål med revisionen Det nærmere mål, som revisor skal opnå gennem sin revision af genstanden. Målet kan fx være, at væsentlige emner vurderes, eller at revisor årligt kan afgive en bestemt type revisionserklæring. Det følgende kapitel beskriver indholdet dvs. emne og kriterier af revisionsopgaver, der udføres i henhold til god offentlig revisionsskik, jf. rigsrevisorlovens 3. Kapitlet beskriver endvidere genstanden og målet for de væsentligste overordnede typer af opgaver årlig revision og større undersøgelser. Der kan herudover være en række andre typer af opgaver eller krav til revisionen, som følger af de instrukser eller revisionsaftaler, der fastlægger opgavens nærmere vilkår. Revisor skal i sin udførelse af revisionen efterleve de grundlæggende revisionsprincipper i ISSAI , der er relevante for den konkrete opgaves genstand, emne, kriterier og mål. Læs mere Rigsrevisionernes internationale standarder,

9 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R 7 II. Indholdet af offentlige revisionsopgaver Som det fremgår af kap. I, indebærer revisionsordningerne, at der er 2 overordnede typer af opgaver i den offentlige revision: årlig revision, der udføres af Rigsrevisionen i samspil med private revisorer og interne revisioner større undersøgelser, der gennemføres af Rigsrevisionen. Den årlige revision skal sikre en systematisk, grundlæggende revisionsindsats, mens Rigsrevisionen i de større undersøgelser vurderer udvalgte væsentlige emner. FINANSIEL REVISION JURIDISK-KRITISK REVISION FORVALTNINGSREVISION STØRRE UNDERSØGELSER ÅRLIG REVISION God offentlig revisionsskik indebærer, at revisionen omfatter 3 aspekter: finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Den finansielle revision, den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen adskiller sig fra hinanden ved, at revisionens emne og kriterier er forskellige. Som figuren viser, gennemføres den finansielle revision hovedsageligt som led i den årlige revision, mens Rigsrevisionen i sin prioritering og planlægning af de større undersøgelser især lægger vægt på forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision. I de følgende afsnit gennemgås revisionsopgavernes indhold nærmere med udgangspunkt i figuren.

10 8 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R A. De 3 aspekter i offentlig revision forskellige emner og kriterier a. Finansiel revision Den finansielle revisions emne er de regnskabsmæssige oplysninger, som de forvaltningsansvarlige har fremlagt i statsregnskabet, i en årsrapport eller i et andet regnskab. Ved revision i henhold til rigsrevisorloven er kriteriet, at regnskabet skal være rigtigt. Det vil for det statslige område sige, at regnskabet skal være udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler, der er udstedt i medfør af lov om statens regnskabsvæsen mv., mens der for fx offentligt ejede selskaber også kan være tale om årsregnskabsloven eller andre regnskabsprincipper og regnskabsstandarder. Regnskabet skal være uden væsentlige fejl og mangler. Det betyder, at regnskabet skal give brugerne og offentligheden et dækkende og pålideligt billede af, hvad de offentlige midler anvendes til, og udgøre et tilfredsstillende regnskabsmæssigt grundlag for parlamentarisk kontrol og politiske beslutninger om resurseanvendelse. b. Juridisk-kritisk revision Den juridisk-kritiske revisions emne er som udgangspunkt de konkrete dispositioner, som de forvaltningsansvarlige har foretaget. Revisor vil normalt afgrænse emnet nærmere, så den enkelte konklusion fx vedrører dispositioner af en bestemt art eller en bestemt aktivitet. For det første kan den juridisk-kritiske revision omfatte en bevillingskontrol, hvor kriteriet er, at dispositionerne skal være i overensstemmelse med de meddelte bevillinger og bevillingernes forudsætninger. Bevillingskontrol forudsætter, at der samtidig foretages finansiel revision af regnskabstallene, så der er tilstrækkelig sikkerhed for, at indtægter, udgifter og andre omkostninger er korrekt opgjort for de relevante bevillingsmæssige formål. For det andet kan den juridisk-kritiske revision omfatte en legalitetskontrol af, om forvaltningen af midlerne og de foretagne dispositioner er i overensstemmelse med det øvrige (materielle) retsgrundlag. Heri ligger også en vurdering af, om forvaltningen er i overensstemmelse med de målsætninger og intentioner, som Folketinget har udtrykt i lovgivningen og forarbejderne hertil. For det tredje vil revisor som led i den juridisk-kritiske revision kunne vurdere de tiltag, som de forvaltningsansvarlige har taget for at sikre, at der kun foretages dispositioner, som er i overensstemmelse med retsgrundlaget. Revisor bør vurdere dispositionerne ud fra det kriterie, at dispositionerne skal være i overensstemmelse med den gældende retstilstand på det tidspunkt, hvor dispositionerne blev foretaget. Dette kan indebære, at revisor må tage stilling til, om ministerier og andre myndigheder udøver deres forvaltningsmæssige kompetence til at udstede regler og retningslinjer, foretage skøn og træffe afgørelser i overensstemmelse med det gældende lovgrundlag og de almindelige forvaltningsretlige principper. I tilfælde, hvor retstilstanden er uklar, vil det ikke være revisors opgave at afgøre, hvordan retstilstanden er eller bør være. Derimod kan det være relevant at gøre de forvaltningsansvarlige opmærksomme på den uklare retstilstand eller oplyse om dette i revisors rapportering.

11 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R 9 c. Forvaltningsrevision Ved forvaltningsrevisionen skal revisor vurdere, i hvilket omfang de forvaltningsansvarlige har taget skyldige økonomiske hensyn, jf. rigsrevisorlovens 3. Dvs. at revisor skal vurdere, om de forvaltningsansvarlige har gjort, hvad der er muligt og rimeligt for at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i anvendelsen af offentlige midler. SKYLDIGE ØKONOMISKE HENSYN I FORVALTNINGSREVISIONEN Sparsommelighed Sparsommelighed vedrører forholdet mellem omkostninger og resurser: Omkostningerne til at tilvejebringe de resurser (personale, bygninger, maskiner, materialer mv.), der er behov for i produktionen af offentligt finansierede ydelser, bør være så lave som muligt. Produktivitet Produktivitet vedrører forholdet mellem resurser og omfanget af ydelser: Resurserne bør tilpasses behovet og udnyttes bedst muligt, så der produceres flest mulige ydelser i forhold til resurseanvendelsen. Effektivitet Effektivitet vedrører ydelsernes effekt: Formålet med den offentlige finansiering bør opfyldes med de tilsigtede virkninger, og der bør opnås den størst mulige effekt i forhold til omfanget af ydelser, de anvendte resurser og de samlede omkostninger. Revisors konklusioner i forvaltningsrevisionen vil normalt vedrøre et nærmere afgrænset emne. Det kan for det første være helt konkrete forhold, fx økonomiske dispositioner, som de forvaltningsansvarlige har foretaget, eller forhold i den praktiske tilrettelæggelse af opgavevaretagelsen, som kan hindre, at opgaverne løses effektivt, eller at virksomheden løser opgaver, den ikke skal. Emnet kan for det andet vedrøre virksomhedernes ledelse og økonomistyring. Revisor kan vurdere, om virksomheden lever op til almindelige krav til god offentlig ledelse og har etableret de relevante løbende styringsprocesser med henblik på at styre og begrænse omkostningerne, udnytte resurserne og tilrettelægge aktiviteterne, så virksomhedernes målsætninger opfyldes, og de tilsigtede virkninger opnås. Revisor kan også vurdere, om de forvaltningsansvarlige har gennemført de faglige og økonomiske analyser og evalueringer, der er relevante for at opnå sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. Forvaltningsrevisionen kan for det tredje bestå i, at den offentlige revisor gennem systematisk analyse og sammenligning efterprøver, om en aktivitet udføres så sparsommeligt, produktivt og effektivt som muligt. Udviklingen i produktivitet kan belyses hen over tid eller gennem relevante sammenligninger mellem flere enheder. Effektivitet belyses ud fra 3 forskellige tilgange: Undersøgelser af målopfyldelse sammenligner det faktisk realiserede resultat med de opstillede mål. Effektundersøgelser undersøger, om den forventede effekt med en indsats er indtruffet, om der er andre virkninger end de tilsigtede, og i hvilket omfang resultatet er en konsekvens af den indsats, der er iværksat (årsag-virkningssammenhængen). Undersøgelser af omkostningseffektiviteten vurderer forholdet mellem de samlede omkostninger og den effekt, indsatsen har medført.

12 10 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R Forvaltningsrevisionen adskiller sig således fra finansiel revision og juridisk-kritisk revision ved, at de kriterier, som revisor vurderer efter, kan være bredere og mere åbne for fortolkning. Det er derfor særligt væsentligt, at revisor i sin rapportering tydeligt redegør for de kriterier, forudsætninger og vurderinger, som revisors konklusioner hviler på. Læs mere Vejledning om effektivitetsundersøgelser, 2011 B. Årlig revision revisionens genstand og mål Den årlige revision planlægges og udføres på 2 niveauer, nemlig for det samlede ministerie og for de enkelte offentlige virksomheder. Virksomhederne kan enten indgå i statsregnskabet eller være uden for statsregnskabet. Statens regnskaber Efter rigsrevisorlovens 2, stk.1, nr. 1, omfatter revisionen statens regnskaber. Reglerne om statens regnskaber findes i grundloven, i lov om statens regnskaber mv. og i statsregnskabsbekendtgørelsen. I de årlige statsregnskaber redegør ministerierne for anvendelsen af statens midler i forhold til de bevillinger, som Folketinget har vedtaget i finansloven og tillægsbevillingsloven. Efter rigsrevisorlovens 17, stk. 1, skal rigsrevisor undersøge fuldstændigheden af statsregnskabet og sammenholde bevillings- og regnskabstal. Rigsrevisor afgiver en beretning herom til Statsrevisorerne inden en frist, der aftales mellem Statsrevisorerne og rigsrevisor. De enkelte virksomheder inden for ministerområdet skal herudover årligt aflægge en årsrapport. Disse revideres normalt ikke. a. Revisionen af ministerierne Når Rigsrevisionen reviderer statens regnskaber, er formålet med revisionen at udtrykke konklusioner om hvert ministeransvarsområde. Konklusionerne om hvert ministerie bygger på resultaterne af en lang række forskellige revisionshandlinger, der er udført af Rigsrevisionen, de interne revisorer og de forskellige revisionsfirmaer, som løser opgaver på det offentlige område. MÅLET MED REVISIONEN AF MINISTERIERNE Revisionen skal planlægges og udføres, så følgende mål nås: Rigsrevisionen sættes i stand til at udtrykke en årlig konklusion for hvert ministeransvarsområde og om statsregnskabet som helhed om, hvorvidt: statsregnskabet for det pågældende år samlet set er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Rigsrevisionen sættes i stand til at sammenholde de reviderede regnskabstal med bevillingerne (finanslovens hovedkonti og eventuelle tillægsbevillinger) og konstatere, om de årlige bevillinger og de statslige bevillingsregler er overholdt (bevillingskontrol). Rigsrevisionen vurderer årligt ud fra væsentlighed og risiko, hvilke emner der herudover bør indgå i den juridisk-kritiske revision. Rigsrevisionen vurderer hen over en årrække, om ministeriet på afgrænsede områder varetager skyldige økonomiske hensyn. Emnerne udvælges ud fra risiko og væsentlighed, og revisionen skal fremme en god og effektiv forvaltning. Ifølge bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen mv. er hvert ministerie opdelt i en række virksomheder. Rigsrevisorloven indebærer, at Rigsrevisionen har kompetencen til at vurdere, hvilken revisionsindsats der er behov for i den enkelte virksomhed inden for ministerområdet. Den årlige revision planlægges ud fra væsentlighed og risiko og vil derfor variere i omfang og indhold. Der skal dog altid tilvejebringes et revisionsbevis, som er tilstrækkeligt og egnet til, at revisionsmålene for det samlede ministerområde nås. Rigsrevisionen skal kunne konstatere, om bevillingerne er overholdt, og udtrykke konklusioner om regnskabet, forretningsgangene og forvaltningen på ministeriets område.

13 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R 11 I de årlige vurderinger af ministerierne inddrager Rigsrevisionen også det kendskab og de resultater, Rigsrevisionen har fra den øvrige revision. Det kan fx være resultater af større undersøgelser eller forhold, som Rigsrevisionen har indsigt i fra sin revision af offentlige og halvoffentlige virksomheder, der ikke indgår i statsregnskabet. En del af revisionen, fx lønrevision og it-revision, kan udføres som specialiserede opgaver på tværs af ministerierne. Revisionsordningen indebærer desuden, at Rigsrevisionen kan gennemføre tværgående undersøgelser, hvor et bestemt emne undersøges i en række forskellige virksomheder. Derved kan Rigsrevisionen sætte fokus på områder, hvor der er særlige risici, eller hvor revisionen kan bidrage til at forbedre forvaltningen ved at uddrage erfaringer på tværs af ministerier og virksomheder. Læs mere Revisionspolitik for årsrevision, 2010 b. Revisionen af virksomhederne Genstanden for den årlige revision kan også være en virksomheds aktiviteter i et bestemt regnskabsår. Dette kan enten være en virksomhed, som er en del af et ministerie, eller en af de øvrige virksomheder, som revideres af Rigsrevisionen og/eller et revisionsfirma efter en af de forskellige revisionsordninger på det offentlige område. Der kan fx være tale om en styrelse, en region eller en uddannelsesinstitution. En årlig revision i henhold til god offentlig revisionsskik tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds specifikke retsgrundlag og formål. Revisionen retter sig mod virksomheden som helhed, og både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision udføres i en samlet revisionsproces. Revisionen planlægges og udføres på grundlag af en vurdering (strategisk analyse) af, hvordan virksomheden håndterer de risici, der kan føre til fejl i virksomhedens regnskaber, dispositioner i strid med retsgrundlaget eller en ineffektiv anvendelse af offentlige midler. Resultaterne formidles i rapporter til virksomhedens øverste ledelse eller i påtegninger på virksomhedens årsrapporter. Hvis der er særligt væsentlige resultater, vil Rigsrevisionen endvidere kunne videreformidle disse til Statsrevisorerne. MÅLET MED REVISIONEN AF VIRKSOMHEDERNE Revisionen skal planlægges og udføres, så følgende mål nås: Virksomhed Begrebet virksomhed bruges her om: de virksomheder, ministerierne er opdelt i efter reglerne om statens regnskaber enheder, der ikke er omfattet af statsregnskabet, men som falder under rigsrevisorloven, jf. 2, stk. 1, nr. 2-4 tilskudsmodtagere, hvis årlige regnskab er omfattet af rigsrevisorlovens 4 regioner og kommuner. Revisor sættes i stand til at udtrykke en konklusion om, hvorvidt: virksomhedens regnskab for det pågældende år er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler virksomheden har etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisor sættes i stand til at konstatere, om de fastsatte rammer for den offentlige finansiering er overholdt. Revisor skal årligt vurdere ud fra væsentlighed og risiko, hvilke emner der herudover bør indgå i den juridisk-kritiske revision, herunder om forudsætninger og vilkår for finansieringen er opfyldt. Revisor vurderer hen over en årrække, om virksomheden på afgrænsede områder varetager skyldige økonomiske hensyn. Emnerne udvælges ud fra risiko og væsentlighed, og revisionen skal fremme en god og effektiv forvaltning.

14 12 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R I den årlige revision tilvejebringer og vurderer revisor revisionsbeviset for at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og at virksomheden har etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter, at dispositionerne er i overensstemmelse med retsgrundlaget. Revisor skal som led i revisionen efterprøve, om de kontroller, som er indbygget i systemer og forretningsgange, imødegår såvel risici for fejl i regnskabet som risici for dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med bevillingerne og det øvrige retsgrundlag. Revisor skal teste, om kontrollerne er effektive, og udføre revisionshandlinger, der sigter mod at opdage væsentlig fejlinformation i regnskabet. Revisor skal i sin vurdering af væsentlighed særligt lægge vægt på, om eventuel fejlinformation i regnskabet kan have bevillingsmæssig betydning. Dette kan fx være tilfældet, hvis den fejlagtige information er afgørende for, om bevillingsretlige regler eller tilskudsvilkår er overholdt, eller hvis fejlinformationen kan påvirke beslutninger om fremtidige bevillinger eller tilskud. Revisor skal sammenholde de reviderede regnskaber med de fastsatte rammer for den offentlige finansiering, fx de vedtagne bevillinger, eller de rammer for tilskud, kapitalindskud, lån garantier eller anden offentlig finansiering, der kan være fastlagt i tilsagn, aftaler, love eller andre bestemmelser om finansieringen. Revisor skal konstatere, om de fastlagte vilkår og forudsætninger for den offentlige finansiering af virksomheden er overholdt, og gøre opmærksom på eventuelle væsentlige afvigelser i sin rapportering til brugerne. Revisor skal årligt vurdere ud fra væsentlighed og risiko, hvilke emner der herudover bør indgå i den juridisk-kritiske revision af, om virksomhedens dispositioner i regnskabsåret er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Forvaltningsrevisionen foretages ved, at revisor løbende ud fra væsentlighed og risiko udvælger emner, hvor revisor vurderer, om de forvaltningsansvarlige tager skyldige hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet i de offentligt finansierede aktiviteter. Revisor skal planlægge revisionen, så konklusionerne hen over en afgrænset årrække dækker de emner, hvor der samlet set er væsentlige risici, der kan betyde, at virksomheden ikke opnår de tilsigtede virkninger af aktiviteterne med de lavest mulige omkostninger. Rigsrevisionen har i samarbejde med revisorbranchens organisation, FSR - danske revisorer, fastlagt retningslinjer for de private revisorers udførelse af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision og udarbejdet paradigmer for de revisionserklæringer, der anvendes i den årlige revision. Læs mere Notat om omfanget af juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision i den løbende revision/årsrevisionen i henhold til God Offentlig Revisionsskik, 2012 Læs mere Juridisk-kritisk revision anbefalinger til bedste praksis, 2006 Læs mere Forvaltningsrevision i praksis eksempler fra revisionen af amter og kommuner, 2003

15 I N D H O L D E T A F O F F E N T L I G E R E V I S I O N S O P G A V E R 13 C. Større undersøgelser revisors opgaver En større undersøgelse er en revisionsopgave, hvor Rigsrevisionen undersøger et udvalgt emne. Emnet kan fx handle om den statslige indsats inden for et politikområde eller forvaltningen af en bestemt ordning, driften af én eller flere virksomheder eller et større anlægseller it-projekt. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at undersøge et bestemt emne. Hovedparten af de emner, der undersøges, udvælges dog af Rigsrevisionen på grundlag af en vurdering af væsentlighed og risiko. De udvalgte emner afgrænses nærmere i løbet af undersøgelsesprocessen. Rigsrevisionen drager konklusioner ud fra egnede kriterier. Kriterierne er udtryk for, hvad brugerne (Folketinget, Statsrevisorerne mfl.) og offentligheden efter revisors faglige vurdering med rimelighed kan forvente, at de forvaltningsansvarlige lever op til. Kriterierne fastlægges med udgangspunkt i de offentligt finansierede aktiviteters formål og retlige grundlag og de konkrete omstændigheder, som de gennemføres under. Rigsrevisionen indgår i en løbende dialog med de forvaltningsansvarlige om revisionsopgavens vilkår, planlægning, udførelse og resultater og drøfter i den forbindelse fastlæggelsen af egnede kriterier. MÅLET MED DE STØRRE UNDERSØGELSER Rigsrevisionens større undersøgelser skal planlægges og udføres, så følgende mål nås: Rigsrevisionen er i stand til at afgive en beretning til Statsrevisorerne med dækkende, sammenhængende og afbalancerede konklusioner om et emne, som har væsentlig økonomisk eller principiel betydning. Emnet kan vedrøre de forvaltningsansvarliges ansvar for: at tage skyldige hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet at økonomiske dispositioner er i overensstemmelse med bevillingerne og det øvrige retsgrundlag at regnskabsmæssige og andre oplysninger til Folketinget om anvendelsen af bevillinger er rigtige. Rigsrevisionen vurderer i konklusionerne, i hvilket omfang det undersøgte emne er i overensstemmelse med de kriterier, der udgør det relevante grundlag for, at Statsrevisorerne og Folketinget kan bedømme de forvaltningsansvarliges tiltag. Der er et væsentligt element af faglig vurdering involveret, når Rigsrevisionen udvælger emner til undersøgelse, afgrænser undersøgelsens omfang og fastlægger de kriterier, som Rigsrevisionen vurderer emnet ud fra. Rigsrevisionen udøver endvidere en faglig vurdering, når Rigsrevisionen sammenfatter og vurderer det opnåede revisionsbevis, uddrager delkonklusioner og formulerer den samlede vurdering i beretningens hovedkonklusion om det undersøgte emne. Rigsrevisionen udøver i disse vurderinger den skønsmæssige kompetence, Rigsrevisionen som offentlig myndighed har i henhold til rigsrevisorloven. Resultaterne af revisionen offentliggøres i en beretning til Statsrevisorerne. Beretningen indeholder Rigsrevisionens konklusioner og de væsentligste informationer om afgrænsningen af det emne, konklusionerne vedrører, og om de kriterier, revisionsbevis og vurderinger, som udgør grundlaget for Rigsrevisionens konklusioner. Større undersøgelser Større undersøgelser skal danne grundlag for beretningerne, som Rigsrevisionen afgiver i medfør af rigsrevisorlovens 17, stk. 2: Rigsrevisor afgiver beretning til statsrevisorerne ved afslutningen af sådanne revisionssager, som rigsrevisor under hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage. Statsrevisorerne kan anmode rigsrevisor om at foretage undersøgelser og afgive beretninger i henhold til rigsrevisorlovens 8, stk. 1, 1. og 2. punktum: Rigsrevisor bistår statsrevisorerne ved deres gennemgang af statsregnskabet. Rigsrevisor foretager undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Læs mere Revisionsstandarder for større undersøgelser, 2012

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring September 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m. LBK nr 101 af 19/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., j.nr. 12/00186 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04

RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04 RIGSREVISIONEN København, den 3. november 2004 RN JUR06/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om revisionsordningerne for den statslige revision, den kommunale revision og den privatpraktiserende revisor,

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab www.pwc.dk BM01 2017 Bilag 1 pkt. 10 Hovedstadens Beredskab Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) Pr. 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr.

ÅRHUS KOMMUNE. Beretning nr. 1. (side 1-11) Tiltrædelsesberetning. BDO Kommunernes Revision Århus Kommune Aktieselskab Revisionsberetning nr. ÅRHUS KOMMUNE Beretning nr. 1 (side 1-11) Indholdsfortegnelse Side 1 OPGAVER OG ANSVAR... 2 1.1 Ledelsens opgaver og ansvar...2 1.1.1 Registreringssystemer og formueforvaltning...2 1.1.2 Tilsigtede og

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder.

Med dette notat fastlægges Governance for Forsvarsministeriets Interne Revisions fremtidige virke og arbejdsområder. NOTAT Bilag: - Kontor: FIR Sagsbeh.: FIR-TER Sagsnr.: 2017/003320 Dok.nr.: 663823 22. maj 2017 Governancepapir, Forsvarsministeriets Interne Revision Rigsrevisionen har opsagt sin samarbejdsaftale ( 9

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om maritime uddannelser 2010/1 LSV 39 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201006522 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner

Maj Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Statsrevisorerne 2002-03 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat af 6. maj 2011 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om selvejende uddannelsesinstitutioner Maj 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af lukkede tilskudspuljer December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01

RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01 RIGSREVISIONEN København, den 14. februar 2001 RN JUR-A01/01 Udvidet notat til statsrevisorerne om udviklingen og resultaterne af den obligatoriske forvaltningsrevision i kommunerne I. Indledning og resumé

Læs mere

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017

Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn. 22. august 2017 Informationsmøde for private tilbud vedr. økonomisk tilsyn 22. august 2017 Præsentation Økonomisk konsulent Kristian Laugesen krlau@holb.dk - 7236 8067 Økonomisk konsulent Sine Reitz siner@holb.dk 7236

Læs mere

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45

Enclosure 3. Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 Enclosure 3 Bestyrelsen for IT-Universitetet i København St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk Rigsrevisionens erklæring og beretning

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011

Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra August 2011 Notat til Statsrevisorerne om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009 August 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER

Årsregnskab. 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015 DRIFT AF FERIEBOLIGER Administrator: Boligselskabnr. 0177 Domea.dk s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup Telefon 76 64 64 64 Tilsynsførende kommune: Kommunenr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere