V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Amagerport Dens hjemsted er København. 2. FORMÅL Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter. 3. MEDLEMMER Som medlemmer kan optages enhver, der ved foreningens stiftelse er - eller senere, samtidig med optagelsen, kan indtræde som - lejer af en bolig i foreningens ejendom. Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er forpligtet til at benytte denne. 4. ANDELEN Andelens værdi beregnes ud fra ejendomsværdien ved den seneste almindelige vurdering eller årsomvurdering med tillæg af værdien af forbedringer, udført på ejendommen efter vurderingen. Dette beregningsgrundlag er bindende, indtil generalforsamlingen måtte beslutte et andet. For nyoprettede andele betales en pris, svarende til den der ville være gældende, såfremt de var oprettet ved foreningens stiftelse. Medlemmerne hæfter solidarisk for den pantegæld, der indestår i ejendommen, for så vidt panthaverne har taget forbehold i så henseende. Derudover hæfter de alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende foreningen. De er lodtagne i foreningens formue i forhold til deres andel. Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelser overfor denne. Når bestyrelsen har godkendt en ny andelshaver udarbejdes en overdragelsesaftale, hvori vilkårene for betaling af andelen fremgår. Stk. 5 Ved optagelse af et nyt medlem i foreningen svarer indskuddet til den pris, der kan godkendes efter stk.1.

2 2 Stk. 6 Andelen kan kun overdrages eller på anden møde overføres til andre i overensstemmelse med vedtægternes overdragelsesregler, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i Andelsboligforeningslovens 6 b. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i Andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at medlemmerne betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til Andelsboligforeningslovens 4 a. 5. OVERDRAGELSE AF ANDELEN Ved fraflytning skal overdragelsen ske efter følgende rækkefølge: a. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie, eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. b. Til andre personer i forbindelse med bytte til en anden bolig. c. Til andre andelshavere i foreningen. I dette tilfælde får den fraflyttende andelshaver indstillingsretten til den derved ledige bolig. d. Til personer, som står på venteliste hos bestyrelsen. e. Til personer, som indstilles af andelshaveren. Ved en andelshavers død, har ægtefællen eller den registrerede samlever ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden, og har ellers rettigheder efter stk.1. Efterlades ingen ægtefælle eller registreret samlever, eller ønsker disse ikke at gøre brug af deres ovennævnte rettigheder, gives der efter følgende rækkefølge fortrinsret til: a. Personer, som beboede lejligheden ved dødsfaldet, og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren. b. Personer, som andelshaveren før sin død skriftligt overfor bestyrelsen eller i testamente har navngivet til at overtage andelen efter sig. c. Personer, med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linie. Lejlighed og andel overdrages af bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i stk.7. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvem der skal bevare retten til boligen. Stk. 5 Den indstillede, såvel som de for overtagelsen aftalte vilkår, skal godkendes af bestyrelsen. En nægtet indstilling skal begrundes skriftligt senest 3 uger efter, at indstillingen er modtaget.

3 3 Stk. 6 Bestyrelsen skal, på begæring af den fraflyttende andelshaver, anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra den fraflyttende andelshavers godkendelse af bestyrelsens vurdering. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse efter stk.5. Stk. 7 Har andelshaveren ikke inden mindst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter stk.1, litra e. indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen sket i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, ligesom bestyrelsen bestemmer vilkårene for overtagelsen. Det ved overtagelsen indkomne beløb med fradrag af foreningens tilgodehavender, herunder evt. istandsættelse af lejligheden, afregnes herefter som anført i 6. Stk. 8 Bestyrelsen er ikke forpligtet af nogen termin mht. overdragelsens afvikling og tilendebringelse, bortset fra bestemmelserne i stk.5 og 6. Andelshaveren forbliver i sine forpligtelser overfor foreningen, indtil der, efter ovennævnte bestemmelser, er fundet en person til at overtagelejlighed og andel. Stk. 9 En andels værdi beregnes efter 4, stk.1, under iagttagelse af regler i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Værdien af forbedringer i lejligheden ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset i lejligheden, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage samt hensigtsmæssighed. Er lejlighedens vedligeholdelsestilstand usædvanligt god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil. Stk. 10 Bestyrelsen vurderer inventar, forbedringer og forringelser og fastsætter en pris, som skal specificeres. Såvel den fraflyttende andelshaver som den indflyttende tager herefter stilling til bestyrelsens vurdering. Når begge parter kan godkende en pris med udgangspunkt i bestyrelsens vurdering, underskrives denne af dem begge og er dermed bindende. Nægter sælger godkendelse med udgangspunkt i bestyrelsens vurdering, henlægges afgørelsen til uvildig opmand eller boligretten, hvorefter lejligheden overdrages i overensstemmelse med bestyrelsens vurdering med forbehold for den afgørelse, opmand eller boligret senere måtte træffe. Stk. 11 Eventuelle indbogenstande og løsøre sættes til handelsprisen på overdragelsestidspunktet, men afståelse må ikke gøres afhængig af handel med sådanne effekter. Afståelse i strid med denne bestemmelse er ugyldig. Overtrædes bestemmelsen, skal den fraflyttende andelshaver miste sin indstillingsret, som derefter administreres af bestyrelsen. Stk. 12 Et fratrædende medlem eller hans/hendes bo hæfter for den solidariske forpligtelse efter 4, stk.3, indtil ny, godkendt andelshaver har overtaget lejligheden til uændret leje og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

4 6. FREMGANGSMÅDE VED OVERDRAGELSER 4 Den indstillede andelshaver modtager inden overdragelsen et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, det seneste årsregnskab og budget, en opstilling over overdragelsessummens beregning samt Memorandum vedrørende Forbedringer i Andelsboligforeningens Lejligheder. Den indstillede gøres endvidere bekendt med bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber om prisfastsættelse, om adgang til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, som opretter en skriftlig overdragelsesaftale til såvel den indstillede som den fraflyttende andelshaver. Overdragelsessummen indbetales kontant til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender udbetaler resten til fraflyttende andelshaver via den bank og til det kontonummer, som andelshaveren har oplyst. Afregningen sker under forudsætning af, at banken anvender provenuet til indfrielse af et eventuelt lån, anden pantsætning eller udlæg tinglyst i Andelsboligbogen, hvorefter restbeløbet kan udbetales til andelshaveren. Udbetaling sker endvidere under forudsætning af, at den indflyttende andelshaver ikke har gjort indsigelser for fejl og mangler indenfor 2 uger efter overdragelsesdagen. Udbetaling vil derfor normalt finde sted senest 3 uger efter overdragelsen. Det er den indflyttende andelshavers ansvar at gennemgå lejligheden for fejl og mangler. Mener den indflyttende andelshaver at kunne konstatere mangler, og forlanges derfor prisnedslag, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et passende beløb ved afregningen til den fraflyttende andelshaver, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. 7. FORANDRINGER I LEJLIGHEDERNE Generalforsamlingen har vedtaget særlige regler, indeholdt i Memorandum vedrørende Forbedringer i Andelsboligforeningens Lejligheder. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer. 8. BOLIGAFTALE Bestyrelsen træffer bestemmelse om aftalens nærmere indhold, idet de regler, generalforsamlingen fastsætter i så henseende, skal medtages i aftalen. Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Fastsættelsen er bindende for alle medlemmer.

5 9. FREMLEJE 5 En andelshaver kan kun fremleje eller udlåne sin lejlighed med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode, jvf. Lov om Leje, kap. vedr.: Brugsrettens overgang til andre; fremleje. Bestyrelsen skal godkende lejeren eller den, til hvem lejligheden i øvrigt overdrages, og betingelserne for lejemålet eller udlånet. Fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter retningslinier fastsat af denne. 10. OPSIGELSE Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til lejligheden, men kan alene udtræde efter reglerne i 5 og VEDLIGEHOLDELSE Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen. Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler andelshaveren. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til lejligheden, som for eksempel udskiftning af gulve og køkkenborde samt reparation og udskiftning af misligholdte eller beskadigede ydervinduer, når der ikke er tale om en udefra kommende skade. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelser, som skyldes slid og ælde. Ved fraflytning besigtiger bestyrelsen lejligheden og fastsætter, hvad der evt. skal foretages af udbedringer. Når arbejdet er udført, skal udgiften dækkes ved modregning i det beløb, der tilkommer det fratrædende medlem. 12. MISLIGHOLDELSE Hvis en lejligheds vedligeholdelsestilstand groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til lejligheden for at konstatere dens tilstand eller kontrollere at påkrævede vedligeholdelsesarbejder er foretaget. Foretages det påkrævede ikke indenfor den fastsatte frist, kan arbejdet udføres af foreningen for andelshaverens regning; jvnf. endvidere 13, stk.1, litra c. 13. EKSKLUSION I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen: a) Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift eller andre skyldige beløb af enhver art. b) Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en af bestyrelsen fastsat frist. c) Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller gene for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. d) Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.

6 e) Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet. Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig efter bestemmelserne i 5 stk. 1. Efter eksklusionen disponerer bestyrelsen efter reglerne i 5, stk HUSORDEN Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden. Uanset vedtagne regler for husdyrhold, vil personer med behov for førerhund altid have ret til at holde en sådan. 15. GENERALFORSAMLING Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til andelshaverne. Ved ekstraordinær generalforsamling kan varslingsfristen om nødvendigt nedsættes til 8 dage. Generalforsamlingen vælger dirigenten. Den ordinære generalforsamling har i øvrigt følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning 2. Forelæggelse af årsregnskab og værdiansættelse, til godkendelse af generalforsamlingen 3. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse af generalforsamlingen 4. Forslag til godkendelse af generalforsamlingen 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller en fjerdedel af foreningens medlemmer forlanger det med angivelse af dagsorden. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun punkter under dagsordenen bringes til afstemning. 6

7 7 Stk. 6 Ved afstemninger på generalforsamlingen tilkommer der hver andel 2 stemmer, således at ægtefæller og samlevende har rådighed over hver 1 stemme, enlige andelshavere har rådighed over 2. Kommer kun den ene af ægtefællerne eller de samlevende til stede, har den tilstedeværende rådighed over begge andelen tilkommende stemmer. Stk. 7 Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer eller forslag til foreningens opløsning. Dog skal altid mindst en femtedel af mulige stemmer være repræsenteret. Stk. 8 Forslag om foreningens opløsning eller om ændring(er) i vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af mulige stemmer er til stede og med mindst 2/3 flertal. Stk. 9 Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne kan forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling afgøres med det for beslutningen fornødne flertal, uanset hvor mange der er mødt. Stk. 10 Generalforsamlingen godtager ikke generalfuldmagter. Stk. 11 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage inden den fastsatte dag for afholdelsen. Et forslag kan kun behandles, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen, eller andelshaverne ved opslag eller lignende senest 4 dage inden generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det ønskes til afstemning. Stk. 12 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller registrerede samlever eller disses myndige husstandsmedlemmer. Adgangsberettigede kan i særlige tilfælde ledsages af en professionel eller personlig rådgiver efter forudgående orientering herom til bestyrelsen. Revisor samt personer, der er indbudt af bestyrelsen, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. 16. BESTYRELSEN Foreningens virksomhed varetages af bestyrelsen, som består af 4 medlemmer - en formand, en næstformand, en sekretær og en inspektør, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Yderligere vælges en suppleant. Formand, inspektør og suppleant er på valg samtidig, næstformand og sekretær året efter.

8 8 Ved formandens forfald eller fratræden fungerer næstformanden i stedet. I øvrigt tiltræder ved forfald eller fratræden den af generalforsamlingen valgte suppleant. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslaggivende. Stk. 5 Bestyrelsen fører ekspektanceliste over dem, der ønsker at bytte eller overtage bolig i foreningens ejendom, og fastsætter retningslinier for indtræden af nye andelshavere i de tilfælde, hvor vedtægterne ikke har fastsat regler. Stk. 6 Bestyrelsens sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Stk. 7 Inspektøren fører opsyn med ejendommen, rekvirerer håndværkere og påser at service- og reparationsarbejde udføres tilfredsstillende, og varetager formidlingen af f.eks. klager og skadesanmeldelser til rette vedkommende. Stk. 8 Foreningen tegnes af formanden og mindst 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Tegningsforhold over for foreningens bankforbindelser bemyndiges af den samlede bestyrelse. Pantsætning og salg af fast ejendom kan dog kun ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling og med bestyrelsens underskrift. Stk.9 Forsåvidt angår omlægning af eksisterende lån i foreningen, har bestyrelsen bemyndigelse hertil uden generalforsamlingens forudgående godkendelse. Omlægningen må ikke medføre yderligere gældsstiftelse ud over de med omlægningen forbundne omkostninger. Løbetiden på det nye lån må ikke overstige den ved omlægningen resterende løbetid på det indfriede lån. Bestyrelsens beslutning om omlægning af eksisterende lån i foreningen skal være eenstemmig. Bestyrelsen skal redegøre for omlægningen på den førstkommende ordinære generalforsamling efter dispositionen. Stk. 10 Bestyrelsen holder møde, når den finder det påkrævet, og når formanden eller to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 11 Det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at oplyse, om der ved behandlingen af et emne eller en sag i bestyrelsen kan være en interessekonflikt. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i behandlingen af sager eller beslutninger, hvor bestyrelsesmedlemmets habilitet kan drages i tvivl.

9 17. ADMINISTRATION 9 Indtil generalforsamlingen beslutter andet, varetager bestyrelsen foreningens administration. 18. REGNSKAB OG REVISION Bestyrelsen antager regnskabsfører til at varetage foreningens regnskab og en revisor til at forestå den årlige revision af regnskabet. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Det reviderede regnskab skal være tilstillet hvert enkelt medlem 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisors påtegning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor og forlange en anden i hans sted. 19. FORENINGENS OPLØSNING Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i 1964 med ændringer indtil Vedtægterne revideret og omskrevet og således vedtaget på generalforsamlingen Ændring af 6 stk. 4 og 11 stk.1 på generalforsamlingen Ændring af 16 stk. 9 og 10 på generalforsamlingen Ændring af 4 stk. 6, 6 stk. 3 og 13 på generalforsamlingen Tilføjelse af 16 stk. 11 på generalforsamlingen den 28. marts Ændring af 6, stk. 3 på generalforsamlingen den 23. april Vedtægterne er revideret og således vedtaget på generalforsamlingerne den 28. april 2010 og 20. april 2011.