Direktionen. Aftale Rev. 7/1-08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08"

Transkript

1 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN POLITISKE RAMME DEN FAGLIGE RAMME EGEN RAMME DEN ADMINISTRATIVE RAMME DEN ØKONOMISKE RAMME... 5 BILAG: DIREKTIONENS STRATEGINOTAT FOR Indledning 1.1 Aftalens parter og løbetid Ved indgåelsen af aftalen forpligter direktionen sig til målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Direktionen er ansvarlig for at leve op til aftalens indhold, samt at opfylde de vedtagne målsætninger og indsatsområder. Dette skal ske inden for de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Centrale Styring, samt den tildelte budgetramme. Aftaleparter for aftale 2008, fra til Godkendt af Kommunalbestyrelsen d Borgmester Bo Andersen Kommunaldirektør Benny Balsgaard Direktionen 1.2 Aftaleområdets kerneydelse Direktionens centrale opgaver er: at understøtte de politiske processer i kommunalbestyrelsen og udvalgene at formulere og gennemføre strategier for, hvordan politiske visioner og mål realiseres at varetage kommunes interesser i forhold til eksterne parter at udvikle en værdibaseret ledelses- og organisationskultur at udvikle dialogbaseret aftalestyring som rammen for decentral ledelse og central styring at være ledernes leder at varetage overordnet projektkoordinering for centrale og/eller tværgående projekter 2

3 2.0 Den politiske ramme 2.1 Politiske visioner og målsætninger Der er ikke specifikt formuleret politiske mål for direktionens indsats. Kommunalbestyrelsens målformuleringer for økonomiudvalgets arbejde kan umiddelbart siges at angive, hvilke opgaver direktionen ud fra en politisk synsvinkel skal have fokus på. Direktionen skal sikre det tværgående perspektiv ved at: udviklingsstrategiens visioner er den hammel, som alle trækker på i fællesskab sikre grundlaget for kommunalbestyrelsens arbejde med udviklingsstrategien sikre koordinering og balance mellem høje mål på forskellige fagområder fastholde det langsigtede perspektiv på prioriteringerne i organisationen Direktionen skal understøtte kommunens udvikling ved at: sikre at bosætning, erhvervsudvikling, turisme og udviklingen af by- og landsbysamfund ses i en fælle sammenhæng formulere et klart og sammenhængende plangrundlag, som udgangspunkt for udviklingen af de nævnte områder opstille udkast til klare mål for samarbejde med aktørerne på erhvervs- og turismeområderne således at disse områder ses i nær sammenhæng med kommunens øvrige indsatsområder Direktionen skal understøtte politiske mål og økonomiske prioriteringer ved at: der hvert år er skabt et ikke ubetydeligt økonomisk råderum til politisk prioritering stå i spidsen for markante initiativer til effektivisering og prioriteringer forestå en aktiv og konkret økonomistyring sikre tæt sammenhæng mellem de konkrete økonomiske prioriteringer og de formulerede mål Direktionen skal udvikle organisationen ved at: at videreudvikle organisations- og styringsmodellen for koncernen formulere klare mål for digitalisering og evaluering fungere som et tydeligt med- og modspil til både politikere og fag- og stabschefer tiltrække og fastholde medarbejdere med de rigtige kompetencer arbejde for at kommunen skal være en attraktiv arbejdsplads Direktionen skal udvikle kommunens udsyn ved at: kommunen har perspektiv og kompetencer til at begå sig både nationalt og internationalt internationale relationer etableres til gensidig inspiration og udvikling udvikle internationale samarbejder og venskaber, som kan inspirere til eller understøtte en bedre opgaveløsning udvikle relationer som kan understøtte kommunes erhvervs- og turismeindsats sikre det bedst mulige grundlag for vækst og udvikling ved at indgå partnerskaber/alliancer med byer og regioner indenfor EU 3

4 2.2 Politiske indsatsområder Der er ikke specifikt peget på politiske indsatsområder, som direktionen skal arbejde med i 2008, men Økonomiudvalget vil via temamøder i 2008 konkretisere de politiske indsatser for direktionen. Den hidtidige politiske proces omkring budgetvedtagelsen, strategiseminar, temamøder og vedtagelse af styrelsesvedtægten peger på følgende centrale indsatsområder for direktionen i 2008: 1. Understøtte den politiske styreform med fokus på borgerdialog, politisk målformulering, faglig udvikling, evaluering og læring herunder tilrettelægge en evaluering af den politiske og administrative organisation i andet halvår af Tilrettelægge og kvalificere den politiske proces vedr. formuleringen af en udviklingsstrategi for 2009 samt sikre, at organisationen har de fornødne ressourcer og kompetencer til at gennemføre de projekter, som er prioriteret i udviklingsstrategien for Skabe rammer for stabil drift og faglig udvikling på alle fagområder med afsæt i dialogbaseret aftalestyring og princippet om decentral ledelse og central styring 4. Sikre en udmøntning af de særlige projekter og aktiviteter, som er indeholdt i den politiske aftale om budgettet for Udbygge fokus på at en optimal udnyttelse og udvikling af de menneskelige ressourcer i organisationen med et særligt fokus på rekruttering og sygefravær for særlige grupper og i forhold til kompetenceudvikling generelt. 6. Sikre den bedst mulige udnyttelse af direktionens udviklingspulje i forhold til de i budgetaftalen opstillede formål med puljen samt forestå den løbende tilbagemelding herom til økonomiudvalget. 3.0 Den faglige ramme Den faglige ramme formuleres for alle aftaleholdere af nærmest overordnede chef. For direktionens vedkommende er det borgmesteren. Borgmesteren henviser umiddelbart til de fælles politiske målsætninger og indsatser i afsnit 2, som ramme for direktionens arbejde. Der ud over understreger borgmesteren, at direktionen med kommunalbestyrelsens samlede godkendelse af de mere end hundrede aftaler er pålagt ansvar for og dispositionsfrihed til indenfor de af styrelsesvedtægten, kasse- og regnskabsregulativet og spillereglerne for dialogbaseret aftalestyring udstukne rammer at sikre, at aftaleholderne lever op til de i aftalerne formulerede mål og rammer. I den sammenhæng betoner borgmesteren også, at det er direktionens opgave at sikre, at institutioner og andre direkte borgerrettede driftsenheder i forhold til at indfri deres mål får den fornødne bistand fra fagsekretariater og stabe. Endelig ønsker borgmesteren at betone, at direktionen har både ret og pligt til at fremlægge initiativer og forslag for både borgmesteren og kommunalbestyrelsen, som direktionen ud fra deres faglige og ledelsesmæssige synsvinkel mener tjener kommunens interesse. 4.0 Egen ramme 4.1 Direktionens egne mål Direktionen skal formulere konkret oplæg til de politiske drøftelser om hvorledes målsætninger realiseres. 4

5 Direktionen skal være et ledelsesteam, som har gennemslagskraft, ressourcer og kompetencer til at udstikke kursen for en stor, kompleks, decentraliseret organisation. Direktionen har ligeledes kapacitet til at præge en række centrale områder omkring organisationens drift og udvikling. Direktionen skal have fokus på kommunens relationer til omverdenen, på koblingen mellem den politiske målformulering og den administrative aftaleudmøntning, gennemførelse af lederudvikling og systematisk brug af tværgående projekter. 4.2 Direktionens egne indsatsområder I forlængelse af ovenstående målsætningsformuleringer samt for at sikre, at især den administrative organisation står klar til at understøtte de indsatsområder, der peges på fra politisk hold, har direktionen for 2008 formuleret et strateginotat, som beskriver de centrale udfordringer for organisationen. Direktionens strateginotat med en tilhørende oversigt over konkrete understøttende indsatser er vedlagt denne aftale som bilag. 5.0 Den administrative ramme 5.1 Direktionens koncernmål Direktionen har besluttet at man i 2008 vil sætte fokus på følgende emner som centrale koncernmål for hele organisationen: Kerneydelsens værdi for borgeren Medarbejdersundhed nedbringe sygefravær Direktionen vurderer, at netop disse koncernmål samlet set bedst bidrager til at understøtte en fortsat stabilisering af driften. Det fremgår af de 2 indsatsskabeloner for koncernmålene, som findes i alle de aftaler direktionen indgår med aftaleholderne, hvilke forventninger direktionen har til den enkelte aftaleholder med hensyn til at arbejde med koncernmålene. Direktionen har i aftalerne med EPO-staben og HR-staben forpligtet disse to stabe på at varetage det koordinerende ansvar for at udmønte, understøtte og følge op på hvert af de to koncernmål i løbet af 2008 overfor organisationens øvrige aftaleholdere. 5.2 Spilleregler for aftalestyring Aftaleholderen er omfattet af de generelle spilleregler for Decentral Ledelse og Central Styring. Spillereglerne beskriver de generelle rammer og vilkår for økonomisk styring, personalemæssige krav, bygningsmæssige forhold, IT-anskaffelser osv. Spillereglerne inkluderes ikke i aftalen, men findes på kommunens hjemmeside under Dialogbaseret Aftalestyring. 5.3 Gældende politikker, regulativer mv. på koncernniveau Der henvises til Styrelsesvedtægten, Kasse- og regnskabsregulativet, Personalepolitikken, koncept for Dialogbaseret Aftalestyring, Indkøbspolitikken, IT-arkitektur og den fælles designmanual. 6.0 Den økonomiske ramme 6.1 Driftsbudget for Direktionen 5

6 Direktionen er overordnet ansvarlig for det samlede budget for Faaborg-Midtfyn Kommune. Direktionen forventes derfor at iværksætte de fornødne tiltag til sikring af at de bevilligede budgetrammer overholdes og bruges til de afsatte formål. Jvf. styrelsesvedtægtens 24, stk. 7 om, at direktionen sikrer, at der gribes ind i aftaler, hvis forudsætningerne ændres, i forbindelse med misligholdelse eller hvor det budgetmæssige grundlag overskrides. Direktionens samlede driftsbudget i 2008 er budgetlagt med netto kr. fordelt på følgende hovedposter: - Eget driftsbudget kr. - Løn vedrørende fag- og stabschefer kr. - Udviklingspulje kr. Driftsbudgettet vil blive tilført midler til IP-telefoni i løbet af 4. kvartal For en yderligere beskrivelse af forudsætninger lagt til grund for budgettet henvises til budgetbemærkningerne til Budget For en præcisering af de generelle aftaleforhold henvises til de generelle spilleregler vedrørende aftalestyring samt Faaborg-Midtfyn Kommunes kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende bilag. 6