OVERENSKOMST. og almindelige bestemmelser MELLEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2014-2017 OVERENSKOMST. og almindelige bestemmelser MELLEM"

Transkript

1 OVERENSKOMST og almindelige bestemmelser MELLEM Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og virksomheder der ikke er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening.

2 Indholdsfortegnelse Punkt 1 Overenskomstens indledning... 3 Punkt 2 Samarbejde og tillidsmandsregler... 3 Punkt 3 Lokale aftaler... 5 Punkt 4 Arbejdstiden... 6 Punkt 5 Rådighedsvagt... 7 Punkt 6 Arbejdstidstillæg, overarbejde afspadsering... 8 Punkt 7 Lønforhold... 9 Punkt 8 Lønudbetalinger Punkt 9 Opsigelsesvarsel Punkt 10 Ferie- og Søgne- og helligdags-betaling Punkt 11 Velfærdsforanstaltninger Punkt 12 Sygdom og tilskadekomst Punkt 13 Sundhedsordning Punkt 14 Barns 1. sygedag Punkt 15 Graviditets- barsels og fædreorlov Punkt 16 Pension Punkt 17 Efteruddannelse Punkt 18 Uddannelses og kompetencefonde Punkt 19 Særlige bestemmelser Punkt 20 Sociale kapitler Punkt 21 Ikrafttrædelsesdatoer Punkt 22 Lærlinge Punkt 23 Rejsearbejde Punkt 24 Funktionærlignende ansættelse Punkt 25 Akkordbestemmelser Punkt 26 Regler for behandling af faglig strid Punkt 27 Vikarer fra vikarbureauer Punkt 28 Overenskomstens varighed Bilag 1 Værnefodtøj Bilag 2 Lov om ferie Bilag 3 Arbejdsmiljø Bilag 4 Ansættelseskodeks Bilag 5 Omgåelse af overenskomsten Bilag 6 Underentrepriseforhold... 36

3 Punkt 1. Overenskomstens indledning STK. 1 Overenskomstparterne er enige om at denne overenskomst bestemmelser skal overholdes. STK. 2 Lokale aftaler der skal være skriftlige, kan aftales uden organisationernes (Blik og Rør Dansk Metal) medvirken. STK. 3 Hvor der er valgt tillidsmand, indgås aftaler mellem ham og virksomheden. Er der ikke valgt tillidsmand indgås lokalaftaler mellem virksomheden og de ansatte. STK. 4 Arbejdet inden for denne overenskomst og prislisternes område kan også udføres af ufaglært arbejdskraft dog på denne overenskomst og prislisternes vilkår. STK. 5 Organisationerne (Blik og Rør Dansk Metal) kan på forlangende få aftalerne udleveret. STK. 6 Nærværende overenskomst er en fortløbende overenskomst, der kan opsiges med 3 måneders varsel til udløb af den til enhver tid aftalte overenskomstperiode mellem Tekniq, Dansk Metal samt Blik- og Rørarbejderforbundet. Resultat fra overenskomstfornyelser i samme overenskomst, er ligeledes gældende for nærværende overenskomst. Punkt 2. - Samarbejde og tillidsmandsregler. Formålet med tillidsmandsinstitutionen er, at varetage de ansattes interesser, hvad indtjening, arbejdsforhold, beskæftigelse og uddannelse angår, og tilgodese virksomhedens produktions- og virkeområder. Såvel tillidsmand som virksomhedens repræsentant skal være udstyret med forhandlingsmandat til at indgå aftaler inden for virksomhedens områder og ved lokalforhandlinger. Tillidsmandens valg STK. 1. På enhver virksomhed, hvor der er beskæftiget mindst 4 arbejdere, vælger de beskæftigede arbejdere af deres midte, en svend til at være tillidsmand over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. STK. 2. På virksomhedens afdelinger og filialer, der geografisk adskiller sig fra hovedvirksomheden, vælges der tillidsmand blandt de, der er beskæftigede i henhold til stk. 1. 3

4 STK. 3. Tillidsmanden skal vælges blandt de arbejdere, der har været beskæftiget mindst 6 mdr. i den pågældende virksomhed. Hvor sådanne arbejdere ikke findes i et antal af mindst 4, suppleres der op til dette tal blandt de arbejdere, der har arbejdet der længst. På virksomheder med 3 arbejdere eller derunder vælges ingen tillidsmand, med mindre begge parter ønsker det. Såfremt de lokale parter er enige, kan anciennitetsbestemmelsen fraviges. STK. 4. Tillidsmandsbeskyttelsen indtræder, når valget er meddelt arbejdsgiveren. STK. 5. Hvis virksomheden måtte anse et tillidsmandsvalg for at være foretaget i strid med overenskomsten, har virksomheden ret til at gøre indsigelse mod valget over for forbundets lokale afdeling inden 10 arbejdsdage efter meddelelsens modtagelse i virksomheden. Tillidsmandens virksomhed STK. 6. Parterne er enige om, at når der i en virksomhed er valgt tillidsmand, og han ikke tidligere har gennemgået et tillidsmandskursus, skal virksomheden give ham frihed til en sådan uddannelse hurtigst muligt. STK. 7. Såfremt der ved forhandling om overenskomstens almindelige bestemmelser og priser ikke kan opnås enighed mellem pågældende arbejdere og arbejdsgiveren, skal tillidsmanden indkaldes til forhandlingerne. STK. 8. Når tillidsmanden, for at udføre tillidsmandsarbejde i arbejdstiden må forlade arbejdet, skal dette ske med tilbørlig hensyn til dette og meddeles arbejdsgiveren. Når virksomheden lægger beslag på tillidsmanden i spørgsmål, der angår virksomheden og arbejderne, må dette ikke medføre indtægtstab for tillidsmanden. For eventuelle overtidstimer betales med overtidstillæg. STK. 9. Tillidsmanden skal ved forestående afskedigelser holdes orienteret. Orienteringen skal senest foregå ved opsigelsen. Tillidsmanden har påtaleret ved eventuelle urimeligheder ved ansættelser og afskedigelser. I forbindelse med flytning af en medarbejder mellem 2 afdelinger i samme virksomhed, skal der gives orientering herom til tillidsmændene i begge afdelinger. STK. 10. På virksomheder, hvor sikkerhedsorganisation ikke er påbudt eller valgt, kan tillidsmanden rejse klage og rette henstilling til arbejdsgiveren vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. 4

5 STK. 11. Parterne opfordrer til, at virksomheden og tillidsmanden hvert kvartal afholder et orienteringsmøde om beskæftigelsessituationen. På mødet gennemgås endvidere behov for efteruddannelse af medarbejdere og indtag af lærlinge. Tillidsmandens afskedigelse og ophør. STK. 12. En tillidsmand, der er valgt i en periode med et større antal arbejdere, ophører med at være tillidsmand, hvis arbejderantallet i periode af 3 måneder har været 3 eller derunder, med mindre virksomheden skriftligt meddeler at stillingen skal nedlægges. STK. 13. Hvis forbundet skønner en afskedigelse af en tillidsmand er uberettiget, kan hans arbejdsforhold ikke afbrydes, før hans organisation har fået lejlighed for at afprøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Denne skal påbegyndes inden 1 uge og afsluttes hurtigst muligt. STK. 14. Er afskedigelsen begrundet i virksomhedens ophør, tilkommer der tillidsmanden et særligt opsigelsesvarsel på 6 uger ud over det i pkt. 9 aftalte. STK. 15. Fastholder en arbejdsgiver sin afskedigelse af tillidsmanden, efter at afskedigelsen er kendt uberettiget ved den fagretlige behandling, er han ud over løn for varselsperioden pligtig at betale en erstatning, hvis størrelse skal være afhængig af omstændighederne, men som ikke kan overstige 52 ugers løn, som beregnes efter tillidsmandens gennemsnitsfortjeneste i de sidste 3 måneder. I øvrigt henvises til Hovedaftalen mellem LO-DA`s bestemmelser. Punkt 3. Lokale aftaler. STK. 1. Alle lokale aftaler skal foreligge skriftligt. STK. 2. Lokale aftaler, kutymer eller reglementer kan opsiges af begge parter med 2 måneders varsel til den 1. i en måned, medmindre aftale om længere varsel er truffet. STK. 3. I tilfælde af opsigelse er det den opsigende parts pligt at foranledige lokale forhandlinger afholdt, og for så vidt enighed ikkeopnås, da at lade sagen behandle ved mæglingsmøde. Begæring om fagretlig behandling skal være den modstående part i hænde inden for de i Regler for behandling af faglig strid gældende bestemmelser. 5

6 STK. 4. Parterne er ikke løst fra den opsagte lokale aftale, kutyme eller reglement, før disse almindelige regler er iagttaget, selv om udløbsdatoen er passeret. STK. 5. Ved indgåelse af lokale aftaler, der væsentlig ændrer løn- og arbejdsforhold, informerer arbejdsgiveren de berørte arbejdere i fornødent omfang. Punkt 4 - Arbejdstiden STK. 1. Den overenskomstfastsatte arbejdstid er aftalt til 37 timer pr. uge. STK. 2. Arbejdstiden fastlægges i den enkelte virksomhed i tiden mellem kl. 600 og 1800 og fordeles på 5 dage. Ingen arbejdsdag kan være under 7 timer medmindre andet aftales. Fastlægges arbejdstiden uden for dette tidspunkt, betales der tillæg i henhold til pkt. 6. I øvrigt er der ved ændringer og reparationer på anlæg i idriftværende industri, produktions- og handelsvirksomhed og på institutioner mulighed for at etablere forskudt arbejdstid i henhold til bestemmelserne i pkt. 6. Der kan i virksomheder med flere selvstændige afdelinger indgås aftale med tillidsmanden om forskellig start- og afslutningstidspunkt for arbejdsdagene. Aftaler af denne karakter skal omfatte alle i den pågældende afdeling. STK. 3. Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige arbejdere eller grupper af arbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstimer, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 15 ugers periode. Forudsætningen for varierende ugentlige arbejdstider er, at disse fastlægges for hele den planlagte periode. Såfremt en arbejder, der er omfattet af en sådan aftale, afskediges i den planlagte periode, skal der betales overtidstillæg efter gældende satser for de antal timer, der måtte overstige et ugentligt timetal på 37 timer. Arbejdstiden i den enkelte uge må ikke overstige 50 timer. Varieret arbejdstid fastlægges skriftligt og mindst 6 uger forud. I en sådan aftale kan en mindre arbejdstid end 7 timer pr. dag aftales. STK. 4. For arbejdere, hvis arbejdsevne er forringet på grund af alder, svagelighed eller tilskadekomst, kan der træffes aftale om forkortet arbejdstid. Parterne har påtaleret over for misbrug af denne bestemmelse I henhold til Regler for behandling af faglig strid. STK. 5. EU-direktiv nr. 93/104 EF vedr. arbejdstid er implementeret. 6

7 Punkt 5 - Rådighedsvagt. STK. 1. For aftalt rådighedsvagt har den ansatte pligt til at opholde sig på sin bopæl eller skal på anden måde kunne tilkaldes. Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon eller personsøger til rådighed. Den ansatte skal uanset opholdssted være hos kunden inden for samme tidsrum som fra sin bopæl. STK. 2. Antallet af rådighedsvagter må ikke overstige 2 uger pr. 4 uger. STK. 3. Rådighedsvagten aftales for mindst 7 sammenhængende dage ad gangen. Rådighedsvagten påbegyndes efter arbejdstids ophør og afsluttes ved arbejdstids begyndelse. Inden for en vagtperiode kan der aftales et mindre antal vagttimer. Omfatter rådighedsvagten mere end én ansat, deltager tillids manden i udformningen og planlægningen Som betaling for rådighedsvagter betales fra og med begyndelsen af den lønningsuge, hvori startdatoen indgår: Pr. 1. marts 2014: a) vagttimer på hverdage... kr. 28,91 pr. time b) vagttimer på søn-, hellig- og fridage... kr. 34,12 pr. time Pr. 1. marts 2015: a) vagttimer på hverdage... kr. 29,37 pr. time b) vagttimer på søn-, hellig- og fridage... kr. 34,67 pr. time Pr. 1. marts 2016: a) vagttimer på hverdage... kr. 29,87 pr. time b) vagttimer på søn-, hellig- og fridage... kr. 35,26 pr. time 3.2. Den ugentlige betaling for rådighedsvagten kan ikke udgøremindre end: Pr. 1. marts kr. 1004,12 Pr. 1. marts kr. 1020,19 Pr. 1. marts kr. 1037, Ved udkald uden for rådighedsvagten ydes et særligt tillæg pr. udkald: Pr. 1. marts 2014 udgør dette tillæg...kr. 138,20 Pr. 1. marts 2015 udgør dette tillæg...kr. 140,33 Pr. 1. marts 2015 udgør dette tillæg...kr. 142,72 7

8 STK.4 Ved udkald, der afregnes i hele timer, betales ud over gældende timeløn, vagttillæg og overtidstillæg i henhold til pkt. 6 i Overenskomsten. STK. 5 Telefonisk rådgivning er indeholdt i betalingen for rådighedsvagten. Punkt 6 - Arbejdstidstillæg, overarbejde afspadsering. Overarbejde og forskudt arbejdstid betales med følgende tillæg fra og med begyndelsen af den lønningsuge hvori startdatoen indgår: Tillæg/timer. 1. Overarbejde i fortsættelse af den almindelige arbejdsdags timer, første og anden time: Pr. 1. marts kr. 43,68 Pr. 1. marts kr. 44,37 Pr. 1. marts kr. 45,13 2. Overarbejde fra tredje time og efterfølgende samt overarbejde efter udkald uden for den daglige arbejdstid, på fridage, lørdag - søndage og helligdage: Pr. 1. marts kr. 114,29 Pr. 1. marts kr. 116,56 Pr. 1. marts kr. 118,03 Forskudt arbejdstid: 3. Hvor dele af den forskudte arbejdstid sluttes efter kl frem til kl betales: Pr. 1. marts kr. 20,34 Pr. 1. marts kr. 20,67 Pr. 1. marts kr. 21,02 4. Hvor dele af den forskudte arbejdstid ligger efter kl til kl betales: Pr. 1. marts kr. 39,87 Pr. 1. marts kr. 40,51 Pr. 1. marts kr. 41,20 Varighed og etablering: 5. Forskudt arbejdstid skal varsles med 3 x 24 timers varsel. Arbejdstid, der ligger mellem kl og 1800, er ikke forskudt arbejdstid og giver derfor ikke adgang til tillæg. Overholdes varslingsbestemmelserne ikke, eller forskudt arbejdstid etableres for kortere tid end én uge, betales for de timer, der ligger i tidsrummet kl efter stk. 1. og 2. 8

9 Overarbejde ved forskudt arbejdstid: 6. Arbejde ud over den almindelige arbejdsdags fastsatte timer betales i henhold til stk. 1. og 2. STK. 7. Ved varslet overarbejde betales mellemtimer i fortsættelse af den almindelige arbejdstids fastsatte timer til varslet overarbejde påbegyndes med overtidstillægget, jf. pkt. 6. stk. 1. og 2. Afspadsering af overarbejde STK. 8. Parterne er enige om, at det inden for overenskomstens område ikke kan undgås, at der forekommer forhold, der nødvendiggør overarbejde. Parterne er enige om at begrænse overarbejde mest muligt. Så længe overarbejdet for den enkelte medarbejder ikke overstiger 10 timer i alt inden for 2 på hinanden følgende lønperioder, skal overarbejdet ikke afspadseres, med mindre den pågældende medarbejder og arbejdsgiveren er enige herom. STK. 9. Afspadsering af overarbejde skal af begge parter varsles med 4 x 24 timer med mindre parterne er enige om et andet varsel eller anden aftale. Varslet bortfalder i fratrædelsessituationer, idet alt opsparet, herunder ikkeafspadseringspligtig overarbejde, afspadseres inden fratræden. Afspadsering kan finde sted i opsigelsesperioden. STK. 10. Når arbejdsløshedsprocenten falder til 4% eller derunder, bortfalder enhver forpligtelse til afspadsering af overarbejde. Tillidsmanden holdes orienteret om forestående og udført overarbejde og hvilke medarbejdere, der har udført dette. STK. 11. BETALING. Overtidstillægget for samtlige overtimer udbetales på førstkommende lønudbetalingsdag. Selve timebetalingen for afspadseringspligtige overtimer henstår til afspadsering finder sted og betales med de på afspadseringstidspunktet for vedkommende gældende løn ved timelønsarbejde. Ikke-afspadseringspligtigt overarbejde betales ud over overtidstillægget med den gældende timebetaling i den lønperiode, hvor det er indtjent. Punkt 7- Lønforhold. STK. 1. MINIMALLØN. Timelønnen betragtes som mindstelønnen i firmaet. STK. 2. ØVRIGE LØNFORHOLD. Parterne er enige om, at anvendelsen af tidløn eller produktionsfremmende lønsystemer bør ske på en sådan måde, at den enkelte virksomheds produktivitets- og konkurrenceevne og dermed beskæftigelsesmuligheder, fremmes mest muligt. 9

10 STK. 3. SERVICETILLÆG Hvor arbejdet ikke kan udføres i akkord, betales et produktivitetsbestemt servicetillæg på minimum kr. 16,27 pr. time. Tillægget betales ikke ved timelønstimer i akkord af enhver art. STK. 4. Alle generelle forhøjelser i overenskomstperioden tillægges udbetalingerne pr. time. STK. 5. LØNMÆSSIGE MISFORHOLD. Parterne er enige om, at hvor misforhold på det lønmæssige område er til stede, har organisationerne påtaleret i overensstemmelse med regler for behandling af faglig strid. STK. 6. SÆRLIGE ARBEJDSFORHOLD. Parterne er enige om, at tekniske arbejdsfunktioner i forbindelse med overenskomstens normale arbejdsområder, er dækket af overenskomsten i henhold til grund-, efter- og videreuddannelser inden for VVS- branchens område. l det omfang det er nødvendigt at tilpasse løn- og arbejdsvilkår, kan der mellem parterne optages forhandling herom. Bestemmelsen sigter ikke mod ansættelsesforhold som arbejdsledere og betroede funktionærer. STK. 7. SMUDSTILLÆG. For rensning af kloaker, gennemløbsbrønde, wc, urinals, spildevandsledninger samt alt reparationsarbejde på gamle tage, i øvrigt efter Rørprislistens bestemmelser, betales: 1. marts 2014 kr. 8,88 pr. time 1. marts 2015 kr. 9,02 pr. time 1. marts 2015 kr. 9,18 pr. time Der betales dog mindst for 3 timer. Satserne gælder fra og med begyndelsen af den lønningsuge, hvori startdatoen indgår. STK. 8 AKKORD De til en hver tid gældende Rør- og fjernvarmeprislister samt Landspriskurant, aftalt i VVS- overenskomsten med Tekniq er ligeledes gældende for denne overenskomst. Prislisterne kan rekvireres ved henvendelse til den lokale afdeling af Dansk Metal eller Blik og Rør. Punkt 8 - Lønudbetalinger. STK. 1. Lønningsperioden er 2 uger og regnes fra en kalenderuges begyndelse. Lønudbetalingen skal være disponibel den første torsdag efter lønningsperiodens afslutning. Arbejdsgiveren leverer en let forståelig lønspecifikation. 10

11 Lønsedlen skal som minimum indeholde: opgørelse over akkord og timelønstimer betaling af sygedagpenge arbejdsbestemte tillæg akkordoverskud feriepenge pensionsbidrag ATP AUD skatteberegning STK. 2. Arbejdere er forpligtet til, for at lønudbetalingen kan finde sted rettidigt, at fremsende arbejdssedler dagligt samt ugesedler så betids, at de er arbejdsgiveren i hænde hver mandag med morgenposten. STK. 3. Ved helligdage sker udbetalingen 2 hverdage forud for denne. Virksomhederne har ret til at afvikle lønudbetalingen gennem et forskud. Punkt 9 - Opsigelsesvarsel. STK. 1. For arbejdere, der uden anden afbrydelse har været beskæftiget på samme virksomhed i mindst 6 måneder, gælder følgende opsigelsesvarsel: Fra arbejdsgiverside...10 arbejdsdage Fra arbejderside... 5 arbejdsdage Læretiden efter det fyldte 18. år medregnes i ancienniteten. Forud for læreforholdets afslutning skal lærlingen have et opsigelsesvarsel på 10 arbejdsdage, såfremt ansættelsesforholdet ikke ønskes fortsat ud over lærekontraktens udløb. STK. 2. Såfremt en arbejder, som ifølge foranstående har krav på opsigelsesvarsel, afskediges af en af ham utilregnelig grund uden det ham tilkommende varsel, betaler virksomheden ham en godtgørelse svarende til arbejderens gennemsnitsfortjeneste for sidst afsluttede kvartal (dvs. gennemsnitsfortjenesten af akkord og tidløn) for det antal arbejdsdage, overtrædelsen andrager. STK. 3. Såfremt en arbejder forlader virksomheden, uden at give mindst det varsel, han har pligt til, skal han erlægge et beløb til modparten svarende til den for den pågældende arbejder normale løn ved timelønsarbejde for det antal arbejdsdage, overtrædelsen andrager. 11

12 STK. 4. Arbejdere, som afbrydes midlertidigt i ansættelsesforholdet på grund af arbejdsmangel, generhverver den opnåede anciennitet og eventuelle opsigelsesvarsel ved genansættelse i firmaet inden 60 arbejdsdage. STK. 5. Ansættelse af arbejdere finder sted ved arbejdstids begyndelse mandag. Afskedigelse af arbejdere finder sted ved kalenderugens afslutning, fredag, inden arbejdets ophør. STK. 6. For arbejdere, som efter foranstående har krav på opsigelsesvarsel, kan opsigelse ikke fra nogen af siderne finde sted under ferie. STK. 7. En arbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i 3 måneder, kan ikke opsiges inden for de første 3 måneder af en fraværsperiode, der skyldes sygdom eller tilskadekomst. Det er en forudsætning, at den pågældende under fraværsperioden er berettiget til dagpenge i henhold til Sygedagpengeloven. STK. 8. VEJRLIG Overenskomstparterne er enige om, at der i overenskomsten er mulighed for at hjemsende medarbejdere på grund af vejrmæssige forhold eller materialemangel i henhold til vejledning til bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse. Medarbejderen er i forbindelse med vejrlig friholdt for de overenskomstmæssige opsigelsesregler over for arbejdsgiveren. Virksomheden er forpligtet til at underskrive en frigørelsesattest. Opsigelse fra arbejdsgiverside kan ikke finde sted i vejrligsperioder. Hjemsendelsesperioden under vejrlig tæller med i medarbejderens anciennitet. Hjemsendelse af en tillidsmand eller sikkerhedsrepræsentant kan normalt ikke finde sted, med mindre der foreligger tvingende årsager. STK. 9. KOMPETENCEUDVIKLING Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 2 år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er efter anmodning herom berettiget til at deltage i et for medarbejderen relevant kursus af op til 2 ugers varighed, inden for f. eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau, medmindre medarbejderen inden for de seneste 2 år har gennemført 2 ugers efter- og videreuddannelse. Deltagergodtgørelsen tilgår virksomheden. Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling på op til max kr. Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. 12

13 Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller fra det offentlige. STK. 10. FRIHED TIL VEJLEDNING VED AFSKEDIGELSE Ved opsigelse af medarbejdere ydes der frihed med løn op til 2 timer for vejledning i A-kasse/Jobcenter. Dette hurtigst muligt efter afskedigelsen. Punkt 10 - Ferie- og Søgne- og helligdags-betaling. STK. 1. Med det formål at yde arbejderne betaling for søgne- og helligdage henlægger arbejdsgiveren for hver arbejder et beløb svarende pr. 1. marts i 2014 til 7,3%, 2015 til 7,7% og i 2016 til 8,0% af arbejderens ferieberettigede løn. l dette beløb er indeholdt feriegodtgørelse af søgne- og helligdagsbetalingen. Den for hver enkelt medarbejder henlagte søgne- og helligdagsbetaling udbetales dels i form af et forskudsbeløb, der udgør kr. 900,00, i forbindelse med den enkelte søgnehelligdag og 1. maj, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag. For ungarbejdere udgør det tilsvarende beløb kr. 400,00 Forskudsbeløbet for en feriefridag udgør kr. 900,00. For ungarbejdere udgør det tilsvarende beløb kr. 550,00 Ved fratrædelse sker opgørelse og udbetaling af restbeløbet ved førstkommende lønudbetaling. Forskudsbeløbet for 1. januar fradrages i alle tilfælde søgneog helligdagsbetalingen for det foregående kalenderår.restbetalingen udbetales til arbejdstageren ved sidste lønudbetaling for december måned, medmindre medarbejderen inden d. 30. november har fremsat ønske om at restbeløbet, eller dele heraf, indbetales som et ekstraordinært pensionsbidrag. Ved fratrædelse udbetales optjent S-H-betaling STK. 2. Udbetaling af ovennævnte forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsperiode, hvori søgne- og helligdagen(e) falder, STK. 3. Arbejderne har straks ved ansættelsen ret til den i stk.1. nævnte forskudsbetaling, idet der dog ikke kan udbetales større beløb, end det til enhver tid henlagte beløb. STK. 4. Alle medarbejdere - herunder lærlinge - er omfattet af Ferielovens bestemmelser. Ferieloven er optrykt som bilag 2. STK. 5. Enhver aftale, hvorved der gives afkald på ret til ferie, feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferieudlæg, er ugyldig. 13

14 STK. 6. Feriegodtgørelsen udbetales tidligst 4 uger før ferieperioden påbegyndes, under forudsætning af, at feriekortet er arbejdsgiveren i hænde senest 5 uger før ferieperioden. Afleveres feriekortet senere, skal feriegodtgørelsen senest udbetales 1 uge efter, det er arbejdsgiveren i hænde. Der er adgang til lokalt at træffe aftale om á conto udbetalinger af feriegodtgørelsen til arbejdere i tilfælde af planlagt ferierejse og lign. som betinger betaling af depositum. STK. 7. Ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af tilskadekomst i virksomheden er gældende fra ansættelsen. STK. 8. Aftaler om ferieafholdelse skal foreligge skriftligt. STK. 9. FERIE- OG SH-BETALINGSKORTORDNING. Samtidig med årsopgørelsen, dog senest den i hvert kalenderår, får arbejderen fra virksomheden tilsendt en opgørelse over indbetaling til feriegiro. En arbejder, som i det løbende optjeningssår skifter arbejdssted, får ved sin fratræden udleveret en dokumentation for optjent ferie og feriepenge samt får udbetalt SH-konto. STK FERIEFRIDAGE Den ansatte har ret til 5 feriefridage i hvert ferieår fra 1. maj til 31. april. Feriefridagene placeres efter samme regler som placering af restferie, jf. ferieloven. Uanset jobskifte er der kun ret til 5 feriefridage i hvert ferieår. Betalingen for feriefridagene sker efter de samme bestemmelser, som gælder for søgne- og helligdagsbetaling, jf. punkt 10, stk. 1. Punkt 11 - Velfærdsforanstaltninger. STK. 1. Ved alle arbejder, som udføres ved bygge- og anlægsvirksomhed, skal arbejdsgiveren, såfremt andre egnede lokaler ikke kan anvises, stille skur eller skurvogn til rådighed til spisning, vask, omklædning samt tørring af tøj i overensstemmelse med gældende regler. Skurene må ikke benyttes til overnatning. STK. 2. På arbejdspladser og ved reparationsarbejde, hvor regulativ om velfærdsforanstaltninger ikke er gældende, betales pr. mand pr. dag følgende beløb Pr. 1. marts 2014 kr. 53,69 Pr. 1. marts 2015 kr. 54,55 Pr. 1. marts 2016 kr. 55,48 STK. 3. Spise- og omklædningsrum samt sanitære installationer skal være i overensstemmelse med gældende regler. 14

15 Punkt 12 Sygdom og tilskadekomst STK. 1 Til arbejdere med mindst 2 mdr. anciennitet, yder arbejdsgiveren i indtil 6 uger, ved rettidig anmeldt og dokumenteret sygdom, en betaling svarende til den pågældende arbejders timeløn. Timeløn er for akkordsvende den i virksomheden gældende timeløn. For timelønnede er det den enkeltes produktive løn. Det gælder dog ikke smudstillæg, skurpenge og zonetillæg. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Der udbetales ferie- og søgnehelligdagsgodtgørelse under fravær på grund af sygdom, såfremt arbejderen før sygdommens indtrædelse har mindst 12 mdrs. beskæftigelse i virksomheden. Heri medregnes tidligere beskæftigelse inden for de sidste 24 mdr. Ved tilskadekomst i virksomheden betales feriegodtgørelse og SH-betaling under fravær uanset ovenstående bestemmelse om anciennitet. Ferie- og SH-godtgørelse ifølge ovenstående ydes ved fravær på mere end 3 dage for sammenlagt højst 4 mdr. på grund af samme sygdom eller tilskadekomst. Ved tilbagefald på grund af samme sygdom inden for 14 kalenderdage fra og med 1. arbejdsdag efter den foregående fraværsperiodes udløb, regnes arbejdsgiverens betalingsperiode fra 1. fraværsdag i den første fraværsperiode. STK. 2. Ved tilskadekomst under arbejde betaler arbejdsgiveren løn indtil 6 uger efter tilskadekomsten er sket. Det er dog en forudsætning, at den tilskadekomne genoptager arbejdet, såfremt lægen tillader det. Betalingen andrager den pågældende arbejders personlige timeløn. Timeløn for akkordsvende er den i virksomheden gældende timeløn. For timelønnede er det den enkeltes produktive løn. Det gælder dog ikke smudstillæg, skurpenge og zonetillæg. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. STK. 3. Skyldes uarbejdsdygtigheden tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget sygdom der åbenbart skyldes arbejde for den pågældende virksomhed, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 6 uger af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomst. STK. 4. Ved ulykkestilfælde under arbejdet henvises i øvrigt til lov om arbejdsskadeforsikring. Arbejdsgiveren skal inden 9 dage anmelde ulykker med 1 dags fravær eller mere til Arbejdstilsynet. Kopi af anmeldelsen fremsendes til sikkerhedsorganisationen eller, hvis en sådan ikke findes, til den tilskadekomne. En arbejdsskade anmeldes ligeledes til virksomhedens forsikringsselskab. 15

16 STK. 5. Ved sygdom, hvor den pågældende arbejder efter forudgående aftale med arbejdsgiveren må forlade sit arbejde, betales han for de manglende timer den pågældende dag med sin personlige timeløn. Punkt 13 Sundhedsordning. Med virkning fra d. 1. juli 2007 etableres der i Pension Danmark en sundhedsordning for pensionsberettigede medarbejdere omfattet af overenskomsten. Virksomheden betaler præmien til denne med et tillæg til pensionsindbetalingen på 0,2%. Punkt 14 Barns 1. sygedag. STK. 1. Til arbejdere med mindst 1/2 års anciennitet og ansatte under uddannelse indrømmes der frihed, når dette er nødvendigt af hensyn til pasning af arbejdernes syge, hjemmeværende barn/børn under 14 år. Denne frihed omfatter kun den ene af barnets forældre og alene barnets første sygedag. Med virkning fra d. 1. marts 2007 ydes der frihed til, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Denne frihed gælder kun den ene indehaver af forældremyndigheden, og maksimalt en uge pr. kalenderår pr. barn. På opfordring skal fremlægges dokumentation for hospitalsindlæggelsen. Meddelelse om fravær sker efter samme regler som ved sygdom. Der ydes betaling der svarer til den pågældende arbejders timeløn. Timeløn er for akkordsvende den i virksomheden gældende timeløn. For timelønnede er det den enkeltes produktive løn. Det gælder dog ikke smudstillæg, skurpenge og zonetillæg. Meddelelse om fravær sker efter samme regler som ved sygdom. Punkt 15 Graviditets- barsels og fædreorlov. STK. 1. BARSEL Kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet i virksomheden, har ret til løn under barsel (barselsorlov) i indtil 14 uger. Timelønnen for akkordsvende er den i virksomheden gældende timeløn. 16

17 For timelønnede er betalingen den enkeltes produktive løn. Dog indregnes ikke smudstillæg, skurpenge og zonetillæg. Løn under barsel indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Der gælder følgende maksimale satser pr. time: Pr. 1. juli 2014 kr. 145,- Graviditet Kvindelige medarbejdere, har under samme betingelser som angivet ovenfor, ret til fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt (graviditetslov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Pensionsbidraget udgør 10,50 kr. pr. time: Dette ekstra pensionsbidrag har virkning for barselsorlov betales med 2/3 af virksomheden og 1/3 af medarbejderen. Adoption Under samme betingelser har adoptanter ret til løn under barsel i 14 uger fra barnets modtagelse efter ovennævnte bestemmelser. Fædrelov Under samme betingelser som angivet ovenfor betales der i indtil 2 uger løn under fædreorlov. Forældreorlov Under samme betingelser som angivet først i stk. 1, yder virksomheden løn under fravær i indtil 13 uger. Forældreorloven skal holdes inden for 52 uger efter fødsel. Denne betaling kan ydes til enten faderen eller moderen. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Disse uger kan efter ønske holdes samtidigt. Holdes resten af orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betaling i de 3 resterende uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Punkt 16 - Pension STK. 1. PENSION Overenskomstparterne har tilsluttet sig Pension Danmark. Pensionsbidraget udgør 12,2% af den ansattes ferieberettigede løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling. 17

18 Den ansatte betaler 4% og arbejdsgiveren 8,2%. Dette inkl. betaling for sundhedsordning. Punkt 17 Efteruddannelse STK. 1. EFTERUDDANNELSE. Overenskomstparterne er enige om i samarbejde at sikre virksomhedernes medarbejdere den fornødne efter- og videreuddannelse for herigennem at fremme VVS- branchens arbejdsområder. Virksomheden og medarbejderne opfordres derfor til at foretage en uddannelsesplanlægning på basis af VVS- branchens kursusudbud. Parterne er enige om, at arbejdere, under hensyn til virksomhedens arbejdsmæssige forhold, kan opnå frihed til deltagelse i efteruddannelseskurser. STK. 2. Medarbejdere med 6 måneders beskæftigelse i virksomheden har ret til 1 uges efterog videreuddannelse pr. kalenderår inden for uddannelser iværksat i medfør af Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser gennem VVS-branchens Uddannelsesnævn eller Metalindustriens efteruddannelsesudvalg. Såfremt overenskomstparterne er enige, kan bestemmelsen omfatte andre faglige uddannelser. Betalingen andrager den i virksomheden gældende timeløn. Virksomheden modtager gennem forbundet det offentlige tilskud. Hvor en medarbejder efter virksomhedens beslutning deltager i kursus, hvortil der ydes løntabsgodtgørelse, får medarbejderen sin normale løn. Løntabsgodtgørelsen tilgår virksomheden. Udover ovenstående har medarbejderen yderligere ret til en uges selvvalgt uddannelse, under fornøden hensyntagen til virksomhedens arbejds- og produktionsforhold. Selvvalgt uddannelse skal være brancherelevant i bred forstand, men kan også indeholde kurser af almen karakter; sprog, matematik, kemi og fysik, IT, ledelse- og regnskab, læse- og stavekurser samt trailerkørekort. Betaling andrager 85% af den personlige timeløn, der betales af den i overenskomstens punkt 18 stk. 4 aftalte kompetencefond. Betaling for selvvalgt uddannelse, kan først kræves efter der er gjort brug af den 1. uges efteruddannelse. Herudover dækker kompetencefonden dokumenterede udgifter til kursusgebyr og evt. kursusmaterialer, dog maksimalt 200 kr. pr. dag/1000 kr. pr. uge. Ansøgning om betaling for selvvalgt uddannelse fremsendes sammen med dokumentation for personlig timeløn og tidligere afholdt efteruddannelse, til Blik og Rørarbejderforbundet, Immerkær 42,2650 Hvidovre. Medarbejderen kan vælge at deltage i selvvalgt uddannelse uden for arbejdstiden. I så fald betaler virksomheden dokumenterede udgifter til kursusgebyr og evt. kursusmaterialer, dog max kr. pr. år pr. medarbejder. 18

19 Punkt 18 - Uddannelses- kompetence- og overenskomstvedligeholdelsesfonde. STK. 1. FORBUNDETS UDDANNELSESFOND Parterne er enige om, at virksomheden indbetaler 25,00 øre pr. time for de på virksomheden beskæftigede. Som minimumsbetaling skal firmaet pr. 1. januar indbetale 500,00 kr. til fonden. STK. 2. KOMPETENCEUDVIKLING TIL TILLIDSMÆND Med virkning fra d. 1. juli 2007 indbetaler virksomheden 20 øre pr. præsteret arbejdstime for de på virksomheden beskæftigede. Dette til brug for kompetenceudvikling til tillidsmænd, med særlig vægt på regnskabsindsigt, værktøjer for godt samarbejde o. lign. Fremtidige tillidsmænd vil således have ret til et 2 gange 2 dages kursus med dette indhold, inden for de første 18 måneder af vedkommendes valgperiode. Ansøgning om disse kurser sendes til Dansk Metal eller Blik- og Rørarbejderforbundet. STK. 3. LO/DA UDDANNELSESFOND. Arbejdsgiverbidraget til den af DA og LO oprettede uddannelsesfond udgør 36 øre pr. præsteret arbejdstime. LO s medlemmer modtager 3/4 og DA s medlemmer 1/4. Med virkning fra den første lønningsperiode efter 1. januar 2013 udgør arbejdsgiverbidraget 40 øre pr. præsteret arbejdstime. Beløbet hæves pr. 1. januar 2015 til 0,42 øre. STK. 4. KOMPETENCEUDVIKLINGSFOND Overenskomstparterne er enige om, at både virksomheder og medarbejdere har en forpligtelse til at sørge for en løbende kompetenceudvikling. Det betyder, at virksomhederne skal give medarbejder ne de fornødne uddannelsesmuligheder, ligesom medarbejderne er forpligtede til at deltage i deri fornødne uddannelse. Virksomhederne og medarbejderne opfordres derfor til at foretage en uddan nelses- og kompetenceplanlægning. For at fremme mulighederne for at leve op til disse forpligtelser etableres en Kompetenceudviklings fond for VVS- branchen. Indbetaling til fonden Med virkning fra 1. april 2008 indbetaler virksomhederne årligt kr. 260,- pr. medarbejder omfattet af overenskomsterne. Beløbet reguleres pr. 1. april 2012 til kr. 780,- pr. medarbejder. Der opkræves ikke bidrag for lærlinge. STK. 4. OVERENSKOMSTVEDLIGEHOLDELSESBETALING OG SAMARBEJDSFOND Med virkning fra d. 1. marts 2012 indbetaler virksomhederne 10 øre pr. præsteret arbejdstime for de på virksomheden beskæftigede. Dette til delvis dækning af organisationernes udgifter i forbindelse med overenskomstens vedligeholdelse. Pr. 1. marts 2014 indbetales 0,15 øre, pr.1. marts ,20 øre og pr. 1. marts ,25 øre pr. præsteret arbejdstime. 19

20 Punkt 19 Særlige bestemmelser STK. 1. Blik- og Rørarbejderforbundets og Dansk Metalarbejderforbunds repræsentanter (organisationer) kan frit færdes på virksomhedens arbejdspladser. STK. 2. Arbejderen er ansvarlig og erstatningspligtig for det udleverede værktøj, der skal være godt, velegnet og tidssvarende og i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser, og det er hans pligt at passe på de udleverede materialer. Værktøj og materialer anbringes efter arbejdsgiverens anvisning i aflåselige rum, container, værktøjskasse, bil el.lign. ved arbejdstids ophør. Ved tyveri af værktøj bortfalder erstatningspligten, hvis det omgående meddeles arbejdsgiveren. Krav om erstatning skal rejses inden 10 dage. Når en arbejdsopgave, eller et ansættelsesforhold ophører, og der foretages opgørelse af værktøjskasse og udleverede effekter, har såvel arbejdstager som arbejdsgiver pligt til at deltage. Hvor arbejderen forlader virksomheden/arbejdspladsen, skal den fornødne tid afsættes inden fratrædelse kan finde sted. Nægter den fratrædende arbejder at deltage i værktøjsoptælling eller er forhindret, kan tillidsmanden repræsentere arbejdstageren ved optællingen, efter at denne har forladt virksomheden. Er der ingen tillidsmand i virksomheden, kan arbejdsgiveren udpege et vidne mellem de andre medarbejdere. STK. 3. Alt farefuldt arbejde udføres af 2 mand. STK. 4. Medarbejdere, der har ansættelse i virksomheder underlagt denne overenskomst, er forpligtet til ikke at udføre andet arbejde inden for overenskomstens område. Det gælder både i anden virksomhed eller som selvstændig udførende. Bestemmelsen tager ikke sigte på arbejdskraft udlånt til anden virksomhed. STK. 5. Parterne har indgået aftale om afløsning af den nationale lovgivning, der implementerer EF-direktiv 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet. STK. 6. ANSÆTTELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at udenlandsk arbejdskraft som ansættes under denne overenskomst, skal ansættes på overenskomstmæssige vilkår. Ligeledes er der enighed om, at ind stationering af udenlandsk arbejdskraft skal ske i overensstem melse med EU s udstationeringsdirektiv, implementeret i Danmark ved lov nr af 01/ om udstationering af lønmodtagere. 20

21 Punkt 20 - Sociale kapitler. STK. 1. Med henblik på at åbne muligheder for, at personer, der på grund af fysiske eller psykiske handicap ikke er i stand til at varetage et normalt arbejde på sædvanlig overenskomstmæssige vilkår inden for værksteds-, bygge-, og anlægsbranchen, er parterne enige om at tilvejebringe de nødvendige overenskomstmæssige bestemmelser, der gør det muligt for sådanne personer at udføre arbejde, der står i forhold til deres helbred og evner. Parterne vil i fællesskab medvirke til, at der oprettes særlige stillinger til omhandlede personer i det omfang, der ikke allerede i den enkelte virksomhed kan peges på arbejdsområder, som med rimelighed kan udføres og som ikke allerede udføres på overenskomstmæssige vilkår. STK. 2 l takt med amters og kommuners udlicitering og privatisering af offentlige bygge- og anlægsarbejder og vedligeholdelses arbejder erkender parterne nødvendigheden af, at branchen påtager sig et medansvar for beskæftigelse og genoptræning af de grupper af henholdsvis unge og længerevarende ledige, som de offentlige arbejdsgivere i henhold til gældende lovgivning har pligt til at tilbyde beskæftigelse i en begrænset periode. Punkt 21 - Ikrafttrædelsesdatoer. Ikrafttræden af overenskomstens ændringer og satser har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvori den aftalte startdato falder. Punkt 22 - Lærlinge For lærlinge beskæftiget under denne overenskomst er lærlingebestemmelserne, beskrevet i Uddannelsesforhold for lærlinge, aftalt mellem Dansk VVS, Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet gældende. Lærlingebestemmelserne kan rekvireres ved henvendelse til Blik- og Rørarbejderforbundet eller Dansk Metal. Det præciseres at bestemmelserne vedr. forsikring og sundhedsordning, overholdes ved at virksomhederne er forpligtet til at lærlinge er tilmeldt de i lærlingebestemmelserne nævnte forsikringer og sundhedsordninger i Pension Danmark. Præmien betales af virksomheden til Pension Danmark. 21

22 Punkt 23 - Rejsearbejde Bestemmelserne er opdelt i 4 grupper: A. Afregning fra virksomhedens adresse B. Afregning fra medarbejderens bopæl C. Generelle bestemmelser for A og B D. Befordringsgodtgørelse Forudsætningen for anvendelse af tillæg for rejsearbejde er, at der sker transport til og fra arbejdsstedet hver dag. A - Afregning fra virksomhedens adresse For medarbejdere, som er antaget til en virksomhedsadresse, gælder: STK. 1. Som en virksomheds adresse gælder det værksted, medarbejderen udsendes fra. Dette gælder også, hvor en virksomhed har andre afdelinger eller filialer med anden geografisk beliggenhed, når følgende minimumskrav er opfyldt: Afdelingen skal være af permanent karakter og mindst have 1 ledende medarbejder ansat på afdelingens adresse. Virksomheden skal have tilmeldt sig og være registreret i Forbundet. Afdelingen skal være registreret med navn, adresse og telefonnummer over for myndigheder og postvæsen. Overflytning mellem afdelingerne kan finde sted. Flytning skal dog varsles med den pågældende medarbejders opsigelsesvarsel. Ansættelse skal foreligge skriftligt. Kopi tilstilles tillidsmanden, iflg. pkt. 2 stk. 9. B - Afregning fra arbejderens bopæl STK. 2. SKRIFTLIG AFTALE OM ANSÆTTELSESSTED Når medarbejdere ansættes til et bestemt arbejdssted, skal der foreligge en skriftlig aftale om ansættelsessted og eventuelt zonetillæg. Dette gælder også, hvis medarbejderen flyttes til et andet bestemt arbejdssted. l modsat fald betragtes medarbejderen som ansat på virksomhedens adresse. STK. 3. MEDARBEJDERENS BOPÆL Medarbejderens bopæl på ansættelsestidspunktet er gældende for hele arbejdsperioden på arbejdspladsen. STK. 4. SKIFT AF ARBEJDSSTED Medarbejdere, som er antaget til et bestemt arbejdssted uden for en afstand af 7 km fra virksomhedens værkstedsadresse, og derefter antages til en arbejdsplads inden for de nævnte 7 km, betragtes nu og fremover som antaget til virksomhedens adresse, som beskrevet i gruppe A. C - Generelle bestemmelser. Bestemmelser og satser gælder kun A og B. STK. 5. ARBEJDE INDEN FOR EN GRÆNSE PÅ 7 KM Ved arbejder, der udføres inden for en afstand af 7 km fra virksomhedens adresse A/ eller medarbejderens bopæl B, betales intet tillæg for rejsearbejde. STK. 6. ARBEJDE UDEN FOR EN GRÆNSE PÅ 7 KM Ved arbejde af mere end 1 arbejdsdags varighed, der udføres uden for en afstand af 22

23 7 km fra virksomhedens adresse A/eller medarbejderens bopæl B, betales til dækning af vejtid og befordring de anførte beløb. Ved arbejder af 1 arbejdsdags varighed eller derunder, som udføres uden for 7 km s afstand fra virksomhedens værkstedsadresse, betales intet zonetillæg. Der betales normal timebetaling samt eventuelt overtidstillæg for medgået transporttid samt kørselsgodtgørelse. STK. 7. AFBRYDELSE AF ARBEJDE Såfremt et arbejde, for hvilket der ydes tillæg for rejsearbejde, afbrydes uden en af medarbejderen tilregnelig grund, betales zonetillæg for hele dagen. l modsat fald betales kun for de præsterede arbejdstimer. STK. 8. Vejlængder måles i luftlinie. Målekort skal forefindes på virksomheden. Hvor vejføringen bevirker, at den nærmeste vej fra virksomheden A/eller arbejderens bopæl B til arbejdsstedet forøges med mere end 25% i forhold til luftlinien, måles afstanden i luftlinje mellem virksomheden A eller arbejderens bopæl B og arbejdsstedet via et mellemliggende punkt på den nærmeste vejføring. (Se eks.) STK. 9. ZONETILLÆG VED OVERARBEJDE Der betales ikke zonetillæg for overarbejdstimer. Ved arbejde. der udføres ud over 75 km fra virksomhedens adresse, betales et beløb på 18,90 1. marts 2014, 19,25 kr. 1. marts 2015 og 19,60 kr. i 2016 kr. pr. overarbejdstime, såfremt overarbejdet ikke er varslet dagen forud. 23

24 STK SATSER Afstand Zonetillæg Km over Km t.o.m. øre/time og herover 8280 STK. 11. ZONETILLÆG VED KØRSEL I ARBEJDSGIVERENS MOTORKØRETØJ Når arbejdsgiveren efter aftale stiller motorkøretøj til rådighed betales 50% af ovennævnte tillæg for rejsearbejde. STK. 12. ANVENDELSE AF MÅLEPROGRAM Afstanden måles altid fra midten af virksomhedens matrikelnummer eller bopælsadressen til bygge-/arbejdspladsens midte. Hvor det ikke lader sig gøre at finde et arbejdssteds midte, er det arbejdsstedets matrikelnummer, der er målepunktet. Hvis der er tale om ledningsarbejder eller andre opgaver, hvor arbejdsstedet ikke refererer til et konkret matrikelnummer, måles der fra skurvognens placering. STK. 13. UDGIFTER TIL FÆRGE ELLER BRO Hvis det er aftalt, at medarbejderen benytter eget - eller virksomhedens - køretøj i forbindelse med arbejdet, og dette medfører udgifter til færge eller bro, betales disse af virksomheden. STK. 14. REGULERING AF ZONETILLÆG Zonetillæggene pristalsreguleres 1. marts det år, overenskomsten fornyes. D. Rejsegodtgørelse i forbindelse med arbejde hvor overnatning finder sted Bestemmelser vedr. rejsegodtgørelse i forbindelse med arbejde, hvor overnatning finder sted, kan lokalt aftales med udgangspunkt i de i stk. 10 fastlagte satser eller Told og Skats regler for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Såfremt enighed ikke opnås gælder nedenstående. STK. 15. KOST OG LOGI I FORBINDELSE MED OVERNATNING I forbindelse med arbejde, hvor overnatning finder sted, skal virksomheden sørge for: logi på anerkendt hotel, pensionat el. lign. eller betale efter godkendt regning betale for fortæring efter godkendt regning 24

25 STK. 16. UD- OG HJEMREJSE I FORBINDELSE MED OVERNATNING I forbindelse med arbejde, hvor overnatning finder sted, betaler arbejdsgiveren første udrejse til og sidste hjemrejse fra arbejdsstedet med billet til offentlig befordring samt den til disse rejser medgåede tid med den ansattes personlige timeløn. STK. 17. ARBEJDE UD OVER 1 MÅNEDS VARIGHED I FORBINDELSE MED OVERNATNING Ved arbejde ud over 1 måneds varighed, hvor overnatning finder sted, betales der medarbejderne rejsepenge til én rejse frem og tilbage, og derefter betales 1 gang rejsepenge for hver måned, de yderligere er beskæftiget på arbejdspladsen. Den tid, der medgår til denne rejse, godtgøres ikke. Rejsepenge ydes kun i de tilfælde, hvor medarbejderne virkelig foretager rejserne. STK. 18. BEFORDRINGSGODTGØRELSE Når en medarbejder benytter eget køretøj i virksomhedens tjeneste, ydes der herfor en godtgørelse pr. kørt km i henhold til statens regler. I satserne er det forudsat, at medarbejderen uden ekstrabetaling medbringer sit håndværktøj, som er nødvendigt for et arbejdes udførelse. Punkt 24 - Funktionærlignende ansættelse STK. 1. Organisationerne anbefaler, at de virksomheder, der for medarbej dere med mere end 6 måneders anciennitet ønsker at indføre funktionærlignende ansættelsesforhold, gør det efter nedenstå ende retningslinjer. Der kan indgås aftale om ansættelse på funktionærlignende vil kår med medarbejdere med mindre end 6 måneders anciennitet, hvis virksomheden og medarbejderen er enige herom. Aftalen indgås som en individuel aftale med den enkelte medar bejder og træder i stedet for den normale timeløns overenskomst mellem Dansk VVS og Blik- og Rørarbejder forbundet og Dansk Metalarbejderforbund. Aftalen følger visse af funktionær lovens bestemmelser og udvalgte bestemmelser fra overens komsten. Aftalen gør ikke medarbejderen til funktionær. Spørgsmålet om indførelse eller afskaffelse af aftaler om funk tionærlignende ansættelsesvilkår kan fagretligt behand les, dog kun til organisationsmøde. Funktionærlignende ansættelsesforhold skal aftales indivi duelt med medarbejderen. Aftaler om ansættelse på funktionærlignende vilkår er kun gyl dige, såfremt de er udformet skriftligt. Organisationerne udarbejder i fællesskab en blanket, der skal bruges ved aftaler om ansættelse på funktionærlig nende vilkår. Organisationerne er enige om, at kun de bestemmelser i funk tionærloven og over- 25

26 enskomsten, der er nævnt nedenfor, er gæl dende for aftalen om funktionærlignende ansættelser. STK. 2: SAMARBEJDE OG TILLIDSMANDSREGLER Se overenskomstens Punkt 2. STK. 3: LØN Lønnen skal give udtryk for den enkeltes kvalifikationer, ind sats og dygtighed. En gang om året tages lønnen for den enkelte op til vurde ring og eventuel regulering. Reguleringstidspunktet kan være det samme som for funktionærer ansat på virksomheden. Uoverensstemmelser vedrørende lønniveau eller lønregule ring kan fagretligt behandles, dog kun til et organisations møde. Ved ansættelse på funktionærlignende vilkår omregnes timeløn nen til månedsløn med det gældende timetal, p.t. 160,33. Løn nen udbetales på samme datoer, som er gæl dende for virksom hedens funktionærer. STK. 9: ARBEJDSTID Den normale ugentlige effektive arbejdstid er 37 timer. Så fremt virksomheden og medarbejderen ønsker arbejdstiden placeret uden for overenskomstens normale daglige ar bejdstid, kan dette aftales. STK. 10: OVERARBEJDE Der er mellem organisationerne enighed om, at overarbejde bør begrænses mest muligt. Honorering/afspadsering af overarbejde aftales mellem virksomheden og medarbejde ren. Dog minimum som overenskomstens pkt. 6. STK. 4: PENSION Ud over lønnen betales pension efter overenskomstens Punkt 16. STK. 5: ANCIENNITET Anciennitet ved ansættelse på funktionærlignende vilkår regnes fra den 1. i den måned, hvor aftalen træder i kraft. STK. 6: OPSIGELSE I tilfælde af opsigelse regnes opsigelsesvarslets længde for begge parter efter reglerne i funktionærlovens 2. Organisationerne er enige om, at opsigelsesvarslernes længde ikke kan blive kortere end de i henhold til overens komsten op nåede ved overgang til funktionærlignende an sættelse. Opsigelse kan finde sted under sygdom. Det kan i den enkelte kontrakt aftales, at medarbejderen kan op siges med en måneds varsel til fratræden ved en måneds ud gang, når den pågældende inden for et tidsrum 26

OVERENSKOMST. og almindelige bestemmelser MELLEM

OVERENSKOMST. og almindelige bestemmelser MELLEM OVERENSKOMST og almindelige bestemmelser 2017-2020 MELLEM Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og virksomheder der ikke er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. OVERENSKOMST og almindelige bestemmelser

Læs mere

Overenskomsterne»VVS 2012-2014

Overenskomsterne»VVS 2012-2014 » VVS Overenskomsterne 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Punkt 1 Overenskomstens anvendelse... 3 Punkt 2 Ansættelse... 4 Punkt 3 Lønforhold... 6 Punkt 4 Pension... 9 Punkt 5 Lønudbetaling... 11 Punkt

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5

Malerfagets nøgletal. Danske Malermestre NØGLETAL MARTS Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: Side 1/5 Side 1/5 Malerfagets nøgletal Pr. 27. februar 2017 er overenskomstens satser som følger: MALERSVENDE Akkordudbetaling/mindstebetaling pr. time kr. 123,85 SKILTEMALERE Pr. time kr. 141,75 SERVICEARBEJDERE

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Punkt 1 Overenskomstens anvendelse... 3 Punkt 2 Ansættelse... 4 Punkt 3 Lønforhold... 6 Punkt 4 Pension... 9 Punkt 5 Lønudbetaling... 11 Punkt 6 Arbejdstid... 12 Punkt 7 Rådighedsvagt...

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S

HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S VERENSKOMST HANSTHOLM SAMLECENTRAL A/S OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Thy-Mors DI nr. 794581 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Pleje og Omsorgsoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2017 2020 Mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2017 2020 Truck-Kompagniet Skagen ApS OVERENSKOMST 2017-2020 mellem DI

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af overenskomsten mellem DIO II og Dansk Metal/Dansk El-Forbund gældende for faglærte (herefter kaldet Faglærteoverenskomsten)

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS VERENSKOMST TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794599 2014 2017 2014-2017 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014

- Tina Petersen. 0K2014 Budoverenskomsten i Provinsen DMA - 3F 13-03-2014 DMA - 3F Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Metal Transportoverenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere