Fællesklubben i KHC & INC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 6. marts Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts Nr Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner i Brevproduktion Øst (KHC og INC): Tirsdag den 10. februar 2015 blev der afholdt forhandlingsmøde om ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner i Brevproduktion Øst (KHC og INC). Brevcenterchefen indledte mødet med at opsummere indholdet fra det sidste møde, der blev afholdt i september Ved dette møde havde de 3 fællestillidsrepræsentanter været positive overfor at indgå en fælles aftale om personalereduktioner ved forandringsprocesser i Brevproduktion Øst (KHC), som omfattende forebyggende foranstaltninger, jobprøvning, emnebank og kompetenceudvikling til beskæftigelse udenfor Post Danmark. Ved mødet gennemgik parterne ledelsens oplæg til en ny lokalaftale og de aftalte ændringer er efterfølgende blevet skrevet ind i aftalen. Parterne havde derudover en længere drøftelse om hvorvidt der ved udvælgelsen af overtallige medarbejdere skulle anvendes vurderingsskemaer / bedømmelsesskemaer (dokumentation) eller ej, men parterne kunne ikke opnå enighed om dette. Derudover var parterne ikke enige om processen i forhold til udpegning af overtallige medarbejdere. Brevcenterchefen mente, at parterne ved det sidste møde på mange punkter var enige, men at der på nogle få afgørende punkter ikke var enighed. Brevcenterchefen ville ved dette møde høre om parterne havde ændret synspunkt siden sidste møde og om der kunne bygges bro mellem parterne og indgås en fælles lokalaftale om Personalereduktioner i Brevproduktion Øst. Fællestillidsrepræsentanten fra HK Post sagde, at hun fortsat ikke havde ønske om, at der skulle udarbejdes vurderingsskemaer. Såfremt ledelsen mente, at en medarbejder skulle forbedre sig, var det vigtigt, at ledelsen fortalte medarbejderen dette hurtigst muligt, i stedet for først at orientere medarbejderen om behovet for forbedring, når de udleverede et vurderingsskema til medarbejderen. Herved havde medarbejderen en reel mulighed for at forbedre sine kompetencer og kvalifikationer. Ved Supportfunktionsprogrammet i november 2014 havde ledelsen fremvist en navneliste, hvor navnene på de overtallige medarbejdere stod opført. Det var fællestillidsrepræsentantens opfattelse, at der ikke var noget at komme efter og udpegningen af overtallige medarbejdere var foregået på en ordentlig måde. 1

2 Fællestillidsrepræsentanten for Postarbejdernes Fællesklub sagde, at han fortsat ikke ønskede at der skulle udarbejdes vurderingsskemaer. Skemaerne havde medvirket til at skabe frustration blandt medarbejderne og dårlig trivsel på arbejdspladsen. Fællestillidsrepræsentanten mente, at udvælgelsen af de overtallige skulle ske efter en drøftelse med tillidsrepræsentanten og den lokale produktionschef for det berørte område. Fællestillidsrepræsentanten var derfor imod udarbejdelse af vurderingsskemaer / bedømmelser. Fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, Henrik B Larsen, sagde, at han fortsat var fortaler for at der skulle udarbejdes bedømmelser af alle ansatte. Det var vigtigt for de ansatte, at de vidste om de levede op til stillingens krav og ledelsens forventninger eller om der var behov for at de skulle forbedre sig. Personalechefen i Produktion mente, at Udviklingssamtalerne (US) gav ledelsen mulighed for løbende opfølgning og for at synliggøre den enkelte medarbejders eventuelle forbedringsområder. Derved havde de ansatte mulighed for at forbedre sig. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen mente, at bedømmelserne skabte mulighed for at alle ansatte kunne se, om de lå i det grønne felt eller det røde felt. Var de i det røde felt, vidste de, at de var i risiko for at blive udpeget som overtallig, hvis der skulle gennemføres personalereduktioner. Det var ikke rimeligt, at de ansatte først ved udpegningen af overtallige blev orienteret om, at de ikke levede op til stillingens krav og ledelsens forventninger. Derudover var det helt unødvendigt, at alle ansatte hele tiden skulle leve i utryghed, når der reelt kun var en mindre gruppe i det røde felt, der havde risiko for at blive overtallig / afskediget. Fællestillidsrepræsentanten var fortsat af den opfattelse, at ledelsen i en overtallighedssituation skulle udarbejde bedømmelser af alle de berørte ansatte, og at udvælgelsen af de overtallige skulle ske på det grundlag. Det var ledelsens opgave at udpege de overtallige og ikke tillidsrepræsentanternes. Tillidsrepræsentanterne havde ikke kendskab til alle ansattes arbejdspræstationer. En udpegning på grundlag af skriftlige bedømmelser gav samtidig tillidsrepræsentanterne mulighed for at kontrollere om udpegningen var foregået på et ordentligt og sagligt grundlag og ikke på grund af usaglige forhold som private sociale relationer, fælles politiske opfattelser eller lignende. Det ville ikke være rimeligt, at udvælgelsen af overtallige skete i et lukket rum, hvor tillidsrepræsentanten og produktionschefen drøftede, hvilke ansatte der skulle være overtallige / afskediges. Det var helt besynderligt, at utilfredshed med kvaliteten af de bedømmelser, der blev foretaget for 3 år siden, ikke førte til krav om forbedring af bedømmelserne, men derimod til krav om at bedømmelserne skulle afskaffes. For det ville fortsat være ledernes vurderinger, der afgjorde, hvilke ansatte der blev overtallige / afskediges. Brevcenterchefen sagde, at han ville være garant for at udpegningen af de overtallige medarbejdere foregik på et ordentligt og sagligt grundlag. Udvælgelsen af de overtallige ansatte ville ske ud fra en samlet vurdering af alle involverede ansattes kvalifikationer. Dette ville ske med udgangspunkt i følgende kriterier: Faglige kvalifikationer Personlige kvalifikationer Uddannelse tages også i betragtning, så længe uddannelsen anvendes i stillingen. Adfærd og færdigheder. Ledelsen udpegede på det grundlag de ansatte som vurderes at have de ringeste kompetencer og derved bedst kunne undværes. Skulle flere udpeges, udpeges de ansatte der vurderes have de næst-ringeste kompetencer, tredje-ringeste, fjerde-ringeste, femte-ringeste, osv. indtil alle overtallige var udpeget. 2

3 Efter endt vurdering fremsender ledelsen en navneliste til tillidsrepræsentanterne, hvor navnene på de overtallige stod. Navnelisten gennemgås med de lokale tillidsrepræsentanter. Brevcenterchefen tilføjede, at han ville holde møder med ledelsen om udpegningen af de overtallige ansatte og drøfte resultatet af vurderingerne. Det skulle sikre, at udpegningen af de overtallige medarbejdere foregik rigtigt og på et objektivt grundlag, hvor usaglige forhold ikke blev lagt til grund for udpegningen. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant meddelte, at han ikke havde nogen indvendinger til processen og kriterierne i forhold til udpegningen af de overtallige medarbejdere. Han ville dog gerne bede om betænkningstid i forhold til punktet om, at listen skulle gennemgås med de lokale tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen sagde, at han, som en forsøgsaftale, var indstillet på, at indgå en aftale indeholdende brevcenterchefens førnævnte proces og kriterier for udpegningen af overtallige ansatte. Aftalen skulle have en gyldighedsperiode på 4 måneder efter underskrivning og udløb derefter til genforhandling. Henrik Bach Larsen ønskede, at aftalen og brugen af denne blev evalueret efter dens bortfald, så det kunne konstateres om udpegningen af de overtallige ansatte var foregået på et ordentlig og sagligt grundlag. Brevcenterchefen udtalte, at ledelsen ville gøre sit yderste for, at udpegningen af de overtallige ansatte kom til at foregå på et ordentlig og sagligt grundlag. For at understøtte dette, skulle der udarbejdes en vejledning til ledelsen, som skulle beskrive udpegningsprocessen og hvordan de enkelte kriterier skulle forstås og anvendes i ledelsens vurdering af de involverede ansattes kvalifikationer. Personalekonsulenten og Personalechefen skulle udarbejde et oplæg til en vejledning. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentanten for HK Post havde ingen indvendinger til at indgå en forsøgsaftale. Parterne var derudover enige om, at aftalen skulle være gældende for hele Brevproduktion Øst, hvilket ville sige Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen gjorde opmærksom på, at det var afgørende, at alle stillinger hele tiden var besat, således at der ikke lige pludselige opstod en situation, hvor man var nødsaget til at tvangsforflytte et større antal af overenskomstansatte på særlige vilkår til Internationalt Postcenter eller til en anden enhed i Post Nord, Danmark, herunder Brøndby Pakkecenter. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant oplyste, at han havde læst i Lokalavisen, at Toldplatformen i Internationalt Postcenter havde haft vanskeligheder med at udføre arbejdsopgaverne til tiden. Der var udlånt medarbejdere fra Københavns Postcenter til Internationalt Postcenter. Han mindede om, at stillingerne skulle slås op i postcentret, så alle havde mulighed for at søge. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant tilføjede, at der ikke var en aftale vedrørende opslag og besættelse af ledige stillinger for hele Brevproduktion Øst. Personalekonsulenten sagde, at ledige stillinger i andre enheder løbende opslås i postcenteret og nævnte som eksempel stillingsopslaget i Postområde Sjælland, som søgte to ansatte. Det var dog personalekonsulentens opfattelse, at det var ganske få ansatte, som ønskede at arbejde i en anden enhed. Derudover var det personalekonsulentens opfattelse, at de andre enheder, herunder Brøndby Pakkecenter, ikke holdt stillinger tilbage. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant mente, at en af grundene til, at ansatte i postcentret var tilbageholdende med at søge ledige stillinger i andre enheder, var, at de ville opleve en lønnedgang ved ansættelsen. Brevcenterchefen sagde, at det ikke forholdt sig på den måde, som Lokalavisen havde skrevet, og at ledelsen i Brevproduktion Øst på ingen måde holdt ledige stillinger tilbage. 3

4 Brevcenterchefen tilføjede, at Internationalt Postcenter i januar 2015 havde haft merarbejde / overarbejde på ca. xxx timer, hvilket ikke var tilfredsstillende. Merarbejde / overarbejde skulle minimeres til et absolut minimum og ledige stillinger skulle besættes først og fremmest ved frivillighed sekundært ved tvangsforflyttelse. Brevcenterchefen havde noteret sig behovet for en aftale vedrørende opslag og besættelse af ledige stillinger for hele Brevproduktion Øst. Den nye lokale lokalaftale, der gælder i 4 måneder, har følgende indhold: Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med personalereduktioner i Brevproduktion Øst. 1. Indledning og formål I forbindelse med personalereduktioner i Brevproduktion Øst indgås aftale om de forhold der ikke i forvejen er dækket af eller reguleret ved lovgivning, samarbejdsaftalen, overenskomst, m.m. Formålet med aftalen er, at sikre en ensartet behandling af alle ansatte i forbindelse personalereduktioner ved forandringsprocesser som følge af brevmængdefald, teknologisk udvikling eller organisationsændringer. Aftalen gælder for alle produktionsansatte i Brevproduktion Øst (3F og HK - overenskomstansatte og overenskomstansatte på særlige vilkår samt udlånte tjenestemænd). Arbejdsledere og specialister er derimod ikke omfattet af denne aftale. Aftalen træder i kraft, når der foreligger en situation med arbejdsmangel. Arbejdsmangel kan være forårsaget af brevmængdefald, opgavebortfald, rationalisering i form af omlægning af arbejdsrutiner eller indførelse af ny teknologi. Ledelsen udarbejder skriftlig dokumentation for arbejdsmanglen, der udleveres til tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanterne er berettigede til at drøfte spørgsmål om dokumentation for arbejdsmanglen. 2. Forudsætning En forudsætning for afskedigelse af ansatte som følge af arbejdsmangel, er, at mængden af overarbejde og tilgodehavende ferie og frihed i afdelingen (produktionschefområde) er på et niveau, der ikke er stridende mod en opsigelse af medarbejderne. Der ses dog bort fra langtidssyge medarbejdere, medarbejdere på orlov m.v. hvor ferie og frihed ikke kan afvikles. Efter gennemførelse af personalereduktioner, vil opsagte medarbejdere forblive i egen afdeling i opsigelsesperioden, som erstatning for medarbejdere, der afvikler frihed. Der udarbejdes en plan for afvikling af den enkeltes tilgodehavende frihed. Den ekstraordinære frihedsafvikling vil ske efter en styret plan, så det dels sikres at afviklingen sker, og dels sikres, at de overtallige medarbejdere kontinuerligt anvendes til dette formål. Planlægningen sker efter gældende regler og aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet, vil ledige medarbejdere forblive tilknyttet afdelingen som erstatning for medarbejdere, der afvikler frihed, indtil dette forhold er bragt på plads. Det er en forudsætning, at de pågældende medarbejdere er i stand til at løse opgaverne i de arbejdsområder, hvor der findes meget overarbejde eller store frihedskvoter. Ved overtallig forstås en ansat der ikke er opsagt, men er ansat i en afdeling, hvor der er for mange ansatte i forhold til produktionsmængden og ledelsen har undladt at afskedige. Ved opsagt forstås en ansat der har modtaget et afskedigelsesbrev. 3. Kriterier for udpegning af overtallige medarbejdere. Udvælgelse af de overtallige medarbejdere sker ud fra en samlet vurdering af alle de involverede medarbejderes kvalifikationer. 4

5 Dette sker med udgangspunkt i disse kriterier: Faglige kvalifikationer Personlige kvalifikationer Uddannelse tages også i betragtning, så længe uddannelsen anvendes i stillingen Adfærd og færdigheder Ledelsen udpeger den medarbejder som vurderes at have de ringeste kompetencer og derved bedst kan undværes. Skal flere udpeges, udpeges den medarbejder der vurderes at have de næst-ringeste kompetencer, medarbejder med de tredje-ringeste, fjerde-ringeste, femte-ringeste, osv. indtil alle overtallige er udpeget. Efter endt vurdering fremsender ledelsen en liste til tillidsrepræsentanterne, hvori navnene på de overtallige fremkommer. Listen gennemgås med de(n) lokale tillidsrepræsentant(er). En mindre forskel i vurderingen er ikke nødvendigvis i alle situationer afgørende, idet loyalitet og stabilitet i form af års veludført arbejde har betydning. Ledelsen kan i særlige tilfælde vælge at udpege overtallige medarbejdere ud fra en anden rækkefølge. I disse tilfælde afgiver ledelsen en forklaring, som beskriver årsagen til den ændrede praksis. I situationer hvor en helt specifik afgrænset type stillinger falder væk, er det disse medarbejdere, der udpeges som overtallige. Ved gennemførelse af personalereduktioner i forbindelse med arbejdsmangel har fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter adgang til vurderingerne for de overtallige medarbejdere. 4. Emnebank Overtallige medarbejdere tilmeldes Emnebanken i Brevproduktion Øst og Jobbørsen. Ved overtallighed i Brevproduktion Øst indplaceres overtallige medarbejdere ud fra følgende retningslinjer og principper uanset andre lokal lokalaftaler: Hvis der opstår en ledig tjeneste i perioden, hvor der er overtallige og eller opsagte medarbejdere, har disse fortrinsret til besættelse af disse tjenester. Det er HR Partneren, der på vegne af ledelsen (efter drøftelse med fællestillidsrepræsentanterne) udpeger de medarbejdere, der skal have tilbud om det ledige varige job. Der afholdes møde mellem HR Partneren og fællestillidsrepræsentanterne omkring de medarbejdere, der er overtallige. Møderne finder sted efter behov. På møderne mellem fællestillidsrepræsentanterne og HR Partneren aftales: Om en overtallig medarbejder/medarbejder uden fast stilling indplaceres i den ledige stilling. Om der udpeges flere emner til stillingen blandt medarbejdere, som er overtallig/uden fast stilling, som afdelingen kan vælge blandt Om den ledige stilling opslås blandt medarbejdere, som er overtallig / uden fast stilling Om den ledige stilling opslås blandt alle medarbejdere i Brevproduktion Øst Om der foretages ekstern rekruttering direkte til stillingen. Såfremt en postarbejder siger nej til et ledigt varigt job i Brevproduktion Øst, vil det som udgangspunkt have den konsekvens, at medarbejderen vil blive afskediget. Den endelige afgørelse i forhold til fortsat beskæftigelse eller afsked vil blive truffet af HR Chefen efter drøftelse med medarbejderens fællestillidsrepræsentant. En medarbejder der er tjenestemand eller overenskomstansat på særlige vilkår, kan ikke sige nej til et ledigt job i Brevproduktion Øst og denne medarbejder indplaceres i stillingen. En overtallig medarbejder kan maksimalt være tilknyttet Emnebanken i en periode svarende til den pågældendes overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Såfremt det ikke er muligt at tilbyde overtallige medarbejdere anden beskæftigelse i forhold til deres ønsker og kompetencer i Brevproduktion Øst og PostNord Danmark, vil medarbejderne blive opsagt med deres overenskomstmæssige varsel. 5

6 5. Kompetenceudvikling til beskæftigelse udenfor PostNord Danmark I tilfælde af opsigelse foretages der en vurdering om hvorvidt der kan tilbydes: 1) Mulighed for deltagelse i refusionsberettigede uddannelser i opsigelsesperioden 2) Mulighed for at gennemføre IKUF-uddannelse i opsigelsesperiode 3) Mulighed for frihed til deltagelse i jobsamtaler. 4) Mulighed for at få gratis fri til rådgivning i A-kasse om uddannelse m.v. 6. Jobprøvning Der åbnes mulighed for, at medarbejdere, der overvejer at flytte til andre opgaver i Brevproduktion Øst og eller andre enheder, kan prøve disse funktioner i fornødent omfang (typisk op til en uges varighed) ved at følge en medarbejder i området. Det sker for at give medarbejderne mulighed for at få bedre kendskab til funktionerne i området. Muligheden gælder både for medarbejdere i ikke opsagt job og medarbejdere, der er opsagte. Der skal udarbejdes en plan for jobprøvningen, som sikrer, at denne gennemføres uden negativ effekt på produktionsafviklingen. HR Kompetencecenter Øst indsamler ønsker fra medarbejderne om evt. jobprøvning. 7. Gyldighed Lokalaftalen er en forsøgsaftale og træder i kraft ved underskrivning og udløber til bortfald og til genforhandling efter en periode på 4 måneder. Derudover kan lokalaftalen opsiges individuelt af alle parter med 3 måneders varsel til genforhandling. Møde om brevmængdefaldet: Torsdag en 26. februar 2015 blev fællestillidsrepræsentanten orienteret om brevmængdefaldet i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen oplyste, at brevmængdefaldet fortsatte med hidtil uset omfang. I januar 2015 havde faldet ligget på ca. XX %. Brevmængdefaldet medførte svigtende indtægter for Post Nord, Danmark og dermed endnu mindre råderum i forhold til at foretage kompenserende ændringer af drift og tilpasning af antallet af ansatte. I Københavns Postcenter havde brevcenterchefen set sig nødsaget til at stoppe planer for forandringer i foråret Københavns Postcenter måtte afvente mere præcise og konkrete planer fra Post Nord Danmarks direktion om den fremtidige driftsmodel for Distribution og postcentrene. Dermed ville der ikke, som tidligere meddelt, blive drøftelser mellem produktionschefer og tillidsrepræsentanterne om de planer chefgruppen i Københavns Postcenter havde udarbejdet om ændringer af produktionen og om tilpasning af antallet af ansatte. Drøftelserne mellem produktionschefer og tillidsrepræsentanter ville i stedet alene dreje sig om tilpasninger af antallet af ansatte til antallet af breve. Drøftelserne ville blive gennemført indenfor de nærmeste uger. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 6

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Københavns Postcenter fredag den 2. maj 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 7. maj 2014. Nr. 4 2014 Opsigelse af Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med Personalereduktioner

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015:

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Københavns Postcenter den 24. oktober 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr :

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november Nr : Københavns Postcenter den 24. november 2015. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015: Dagsorden: 1. Valg af dirigent: 2. Valg af stemmeudvalg:

Læs mere

Afskedigelsesprocessen

Afskedigelsesprocessen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Afskedigelsesprocessen Hvad kan jeg forvente af UCL, og hvad er mine rettigheder og pligter? Ved besparelser, organisationsændringer og opgavebortfald HR og Kommunikation,

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018:

Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Marts 2017. Konstituering af bestyrelsen i Klubben i TTA & INC i perioden fra marts 2017 til januar 2018: Det faglige arbejde gennemføres indenfor de rammer, der er fastsat i Love for Klubben i TTA & INC

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Københavns Postcenter torsdag den 3. juli 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 9. juli 2014. Nr. 6 2014 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter og Internationalt

Læs mere

Procesplan for håndtering af organisationsændringer

Procesplan for håndtering af organisationsændringer Version 2 juli 2010 Procesplan for håndtering af organisationsændringer Proces Drøftelse af forslag til organisationsændringer i MED-udvalget Ledelsen fastlægger, hvilke fagrupper personalegrupper der

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 13. november 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 19. november 2015. Nr. 9 2015 Ekstraordinært møde for fællestillidsrepræsentanter

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer:

Reduktion i antallet af medarbejdere/reduktion af medarbejdertimer kan typisk komme på tale i følgende situationer: Emne: Tryghed i ansættelsen Principper for omplacering/afskedigelse af medarbejdere ved organisationsændringer, nedlæggelse af arbejdspladser og budgetrelaterede personalereduktioner. 1 Reduktion i antallet

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 17. april 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 23. april 2015. Nr. 3 2015 Københavns Postcenter solgt til en pensionskasse

Læs mere

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16.

- forbedret støtte og godtgørelse ved afsked pga. arbejdsmangel. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. Information til tillidsrepræsentanterne i 3F Post 16. december 2015 Forringelser af lokalaftalerne men - sikkerhed mod outsourcing - forbedret sikkerhed for seniordage, - sikkerhed for lønudvikling - udvikling

Læs mere

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F

Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F Lokaloverenskomst mellem HedeDanmark a/s og 3F 1. marts 2015 28. februar 2018 2 Indhold 1. BAGGRUND 3 2. FORMÅL 3 3. OVERENSKOMSTFORHOLD 4 4. LØN 4 5. ANCIENNITETSTILLÆG 4 6. KØRSEL 5 7. OPSIGELSE 5 8.

Læs mere

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social

Generel drejebog Omplaceringer/afsked som følge af besparelser og omstruktureringer i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Løn og Personale Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Generel drejebog Omplaceringer/afsked

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning).

Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Udviklingspolitik. (Personaletilpasning). Som redskab for den enkelte leder ved besparelser og omstruktureringer ved Børn og Unge udsendes denne beskrivelse af Udviklingspolitikken samt manual for udpegning

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune. Maj 2010 Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Maj 2010 Drøftet i Hovedudvalget 4. maj 2010 Dokumentnr.: 727-2010-58814 side 1 Baggrund. Med baggrund i byrådets forventede

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Velkommen til. Omstruktureringer, nedskæringer og trivsel. Hvordan?

Velkommen til. Omstruktureringer, nedskæringer og trivsel. Hvordan? Velkommen til Omstruktureringer, nedskæringer og trivsel Hvordan? 0 Hvem er vi? Charlotte Brauer Erhvervspsykolog Billede x X X x Ernst Eriksen Fællestillidsrepræsentant for postarbejdere Kim Bjerre Fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 4. september 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Tirsdag den 8. september 2015. Nr. 7 2015 Produktionstilrettelæggelse og tjenestelister

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse

Nedenfor beskrives følgende mulighederne for ansættelse af ledende embedsmænd og vilkårene ved afskedigelse Redegørelse for alternative muligheder for ansættelseskontrakter i forbindelse med ansættelse af ledende embedsmænd i kommunen Sagen om underskuddet inden for Børne- og Ungdomsudvalgets område anskueliggjorde

Læs mere

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015)

Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) Ofte stillede spørgsmål til: Aftalen mellem PostNord Danmark og HK Post & Kommunikation (december 2015) (Version 2) Betalt spisepause bortfalder pr. 1.4.2016 1. Må man undlade at holde frokost? Tjenestetilrettelæggelsen

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr

Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december Nr Københavns postcenter fredag den 23. december. 2016. Referat af ordinært bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC, INC, BRC & SD torsdag den 16.december 2016. Nr. 10. 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND.

Side 1 REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE TJENESTEMÆND. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET REGLER OM PRØVEANSÆTTELSE AF REGIONALE TJENESTEMÆND OG AFTALE OM PRØVETIDENS LÆNGDE FOR REGIONALE

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd

Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd Regler om prøveansættelse af og aftale om prøvetidens længde for kommunale tjenestemænd KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte I medfør af Tjenestemandsregulativ for kommuner inden for KL's forhandlingsområde

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Tilkendegivelse. Som opmand i den faglige voldgiftssag FV2010.0147: DI Overenskomst 1 v/ DI. for. LM Glasfiber A/S, Kolding

Tilkendegivelse. Som opmand i den faglige voldgiftssag FV2010.0147: DI Overenskomst 1 v/ DI. for. LM Glasfiber A/S, Kolding Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag FV2010.0147: DI Overenskomst 1 v/ DI LM Glasfiber A/S, Kolding (chefkonsulent, advokat Annette Fæster Petersen) mod CO industri Dansk Metal og 3F 43

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S

ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S ORIGINAL OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSIUTEQARTUT KATTUFFIAT (SIK) OG KNI A/S OVERENSKOMST TILLIDSREPRÆSENTANTER MELLEM SULINERMIK INUUSSUTISSARSITUTEQARTUT KATTUFFIAT

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår.

Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel personaletilpasning i forbindelse med skolernes planlægning af det nye skoleår. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Personale og Løn afsnit 3 4.12.2013 Cirkulære om forflyttelse af lærere og børnehaveklasseledere Indledning Formålet med den årlige forflyttelsesrunde er at sikre en fleksibel

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl. 13.00-15.00 Lokale 17 i Næstved. MED-udvalgsmedlemmer:

Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl. 13.00-15.00 Lokale 17 i Næstved. MED-udvalgsmedlemmer: Referat fra ekstraordinært MED-møde d. 17. august 2015 kl. 13.00-15.00 Lokale 17 i Næstved MED-udvalgsmedlemmer: Annette Torp Jensen, formand og AMR-leder Hanne Wolffhechel, næstformand og TR Helle Djuraas,

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Spørgsmål og svar på de aftaler Ændring af ansættelsesvilkår for ansatte under overenskomster med 3F

Spørgsmål og svar på de aftaler Ændring af ansættelsesvilkår for ansatte under overenskomster med 3F Dette papir indeholder nogle af de spørgsmål, der er kommet til det nye aftalesæt fra den 16. december 2016 vedrørende pauser, restitutionstid, fastholdelsesdage m.v. Spørgsmålene er ikke en entydig afklaring

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Økonomiudvalget NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Personale Service Personaledirektør Per Krog 24.01.2012/pkr/tht Sagsnr 12/3705 Mulige ansættelsesformer og andre spørgsmål i forbindelse med ansættelse I forbindelse

Læs mere

Skitse til drejebog for personaleproces ved fusion af Centralkøkkenet, AUH Risskov, Psykiatri og Social, og Køkkenet ved Aarhus Universitetshospital

Skitse til drejebog for personaleproces ved fusion af Centralkøkkenet, AUH Risskov, Psykiatri og Social, og Køkkenet ved Aarhus Universitetshospital Skitse til drejebog for personaleproces ved fusion af Centralkøkkenet, AUH Risskov, Psykiatri og Social, og Køkkenet ved Aarhus Universitetshospital Forord Denne skitse til drejebog omhandler personaleprocessen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013

Beretning om 2012. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 Københavns Postcenter fredag den 21. december 2012. Beretning om 2012 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 20. januar 2013 2012 et dårligt år for Post Danmark. Personalereduktionerne fortsatte på

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016)

Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Ø Dato: 31. oktober 2016 Procesplan for afskedigelser i AAU Fælles Service (november december 2016) Efter afværgeforanstaltningsperioden står det klart,

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 16. oktober 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 22. oktober 2015. Nr. 8 2015 Krigserklæring: Post Nord, Danmark, er

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

2) Frivillig overførsel på overenskomstmæssige vilkår. Enkelte steder har tjenestemænd givet afkald på deres tjenestemandsstatus og er gået over til ansættelse i den private virksomhed, hvorefter aflønning

Læs mere

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens pkt. 11: Akutjob i Aarhus Kommune

Notat. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens pkt. 11: Akutjob i Aarhus Kommune Notat Til: Til: Kopi til: Økonomiudvalget Orientering og drøftelse Den 15. november 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 14. november 2012 til dagsordenens

Læs mere

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler.

Arbejdsgiveren udøver ledelsesretten i overensstemmelse med parternes dialogsyn og indgåede aftaler. 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig og træder i kraft straks, den er underskrevet. Denne aftale har bindende virkning for medlemmer

Læs mere