Fællesklubben i KHC & INC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesklubben i KHC & INC"

Transkript

1 Københavns Postcenter fredag den 6. marts Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts Nr Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner i Brevproduktion Øst (KHC og INC): Tirsdag den 10. februar 2015 blev der afholdt forhandlingsmøde om ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner i Brevproduktion Øst (KHC og INC). Brevcenterchefen indledte mødet med at opsummere indholdet fra det sidste møde, der blev afholdt i september Ved dette møde havde de 3 fællestillidsrepræsentanter været positive overfor at indgå en fælles aftale om personalereduktioner ved forandringsprocesser i Brevproduktion Øst (KHC), som omfattende forebyggende foranstaltninger, jobprøvning, emnebank og kompetenceudvikling til beskæftigelse udenfor Post Danmark. Ved mødet gennemgik parterne ledelsens oplæg til en ny lokalaftale og de aftalte ændringer er efterfølgende blevet skrevet ind i aftalen. Parterne havde derudover en længere drøftelse om hvorvidt der ved udvælgelsen af overtallige medarbejdere skulle anvendes vurderingsskemaer / bedømmelsesskemaer (dokumentation) eller ej, men parterne kunne ikke opnå enighed om dette. Derudover var parterne ikke enige om processen i forhold til udpegning af overtallige medarbejdere. Brevcenterchefen mente, at parterne ved det sidste møde på mange punkter var enige, men at der på nogle få afgørende punkter ikke var enighed. Brevcenterchefen ville ved dette møde høre om parterne havde ændret synspunkt siden sidste møde og om der kunne bygges bro mellem parterne og indgås en fælles lokalaftale om Personalereduktioner i Brevproduktion Øst. Fællestillidsrepræsentanten fra HK Post sagde, at hun fortsat ikke havde ønske om, at der skulle udarbejdes vurderingsskemaer. Såfremt ledelsen mente, at en medarbejder skulle forbedre sig, var det vigtigt, at ledelsen fortalte medarbejderen dette hurtigst muligt, i stedet for først at orientere medarbejderen om behovet for forbedring, når de udleverede et vurderingsskema til medarbejderen. Herved havde medarbejderen en reel mulighed for at forbedre sine kompetencer og kvalifikationer. Ved Supportfunktionsprogrammet i november 2014 havde ledelsen fremvist en navneliste, hvor navnene på de overtallige medarbejdere stod opført. Det var fællestillidsrepræsentantens opfattelse, at der ikke var noget at komme efter og udpegningen af overtallige medarbejdere var foregået på en ordentlig måde. 1

2 Fællestillidsrepræsentanten for Postarbejdernes Fællesklub sagde, at han fortsat ikke ønskede at der skulle udarbejdes vurderingsskemaer. Skemaerne havde medvirket til at skabe frustration blandt medarbejderne og dårlig trivsel på arbejdspladsen. Fællestillidsrepræsentanten mente, at udvælgelsen af de overtallige skulle ske efter en drøftelse med tillidsrepræsentanten og den lokale produktionschef for det berørte område. Fællestillidsrepræsentanten var derfor imod udarbejdelse af vurderingsskemaer / bedømmelser. Fællestillidsrepræsentanten for ansatte på særlige vilkår, tjenestemænd, specialister og produktionsledere, Henrik B Larsen, sagde, at han fortsat var fortaler for at der skulle udarbejdes bedømmelser af alle ansatte. Det var vigtigt for de ansatte, at de vidste om de levede op til stillingens krav og ledelsens forventninger eller om der var behov for at de skulle forbedre sig. Personalechefen i Produktion mente, at Udviklingssamtalerne (US) gav ledelsen mulighed for løbende opfølgning og for at synliggøre den enkelte medarbejders eventuelle forbedringsområder. Derved havde de ansatte mulighed for at forbedre sig. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen mente, at bedømmelserne skabte mulighed for at alle ansatte kunne se, om de lå i det grønne felt eller det røde felt. Var de i det røde felt, vidste de, at de var i risiko for at blive udpeget som overtallig, hvis der skulle gennemføres personalereduktioner. Det var ikke rimeligt, at de ansatte først ved udpegningen af overtallige blev orienteret om, at de ikke levede op til stillingens krav og ledelsens forventninger. Derudover var det helt unødvendigt, at alle ansatte hele tiden skulle leve i utryghed, når der reelt kun var en mindre gruppe i det røde felt, der havde risiko for at blive overtallig / afskediget. Fællestillidsrepræsentanten var fortsat af den opfattelse, at ledelsen i en overtallighedssituation skulle udarbejde bedømmelser af alle de berørte ansatte, og at udvælgelsen af de overtallige skulle ske på det grundlag. Det var ledelsens opgave at udpege de overtallige og ikke tillidsrepræsentanternes. Tillidsrepræsentanterne havde ikke kendskab til alle ansattes arbejdspræstationer. En udpegning på grundlag af skriftlige bedømmelser gav samtidig tillidsrepræsentanterne mulighed for at kontrollere om udpegningen var foregået på et ordentligt og sagligt grundlag og ikke på grund af usaglige forhold som private sociale relationer, fælles politiske opfattelser eller lignende. Det ville ikke være rimeligt, at udvælgelsen af overtallige skete i et lukket rum, hvor tillidsrepræsentanten og produktionschefen drøftede, hvilke ansatte der skulle være overtallige / afskediges. Det var helt besynderligt, at utilfredshed med kvaliteten af de bedømmelser, der blev foretaget for 3 år siden, ikke førte til krav om forbedring af bedømmelserne, men derimod til krav om at bedømmelserne skulle afskaffes. For det ville fortsat være ledernes vurderinger, der afgjorde, hvilke ansatte der blev overtallige / afskediges. Brevcenterchefen sagde, at han ville være garant for at udpegningen af de overtallige medarbejdere foregik på et ordentligt og sagligt grundlag. Udvælgelsen af de overtallige ansatte ville ske ud fra en samlet vurdering af alle involverede ansattes kvalifikationer. Dette ville ske med udgangspunkt i følgende kriterier: Faglige kvalifikationer Personlige kvalifikationer Uddannelse tages også i betragtning, så længe uddannelsen anvendes i stillingen. Adfærd og færdigheder. Ledelsen udpegede på det grundlag de ansatte som vurderes at have de ringeste kompetencer og derved bedst kunne undværes. Skulle flere udpeges, udpeges de ansatte der vurderes have de næst-ringeste kompetencer, tredje-ringeste, fjerde-ringeste, femte-ringeste, osv. indtil alle overtallige var udpeget. 2

3 Efter endt vurdering fremsender ledelsen en navneliste til tillidsrepræsentanterne, hvor navnene på de overtallige stod. Navnelisten gennemgås med de lokale tillidsrepræsentanter. Brevcenterchefen tilføjede, at han ville holde møder med ledelsen om udpegningen af de overtallige ansatte og drøfte resultatet af vurderingerne. Det skulle sikre, at udpegningen af de overtallige medarbejdere foregik rigtigt og på et objektivt grundlag, hvor usaglige forhold ikke blev lagt til grund for udpegningen. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant meddelte, at han ikke havde nogen indvendinger til processen og kriterierne i forhold til udpegningen af de overtallige medarbejdere. Han ville dog gerne bede om betænkningstid i forhold til punktet om, at listen skulle gennemgås med de lokale tillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen sagde, at han, som en forsøgsaftale, var indstillet på, at indgå en aftale indeholdende brevcenterchefens førnævnte proces og kriterier for udpegningen af overtallige ansatte. Aftalen skulle have en gyldighedsperiode på 4 måneder efter underskrivning og udløb derefter til genforhandling. Henrik Bach Larsen ønskede, at aftalen og brugen af denne blev evalueret efter dens bortfald, så det kunne konstateres om udpegningen af de overtallige ansatte var foregået på et ordentlig og sagligt grundlag. Brevcenterchefen udtalte, at ledelsen ville gøre sit yderste for, at udpegningen af de overtallige ansatte kom til at foregå på et ordentlig og sagligt grundlag. For at understøtte dette, skulle der udarbejdes en vejledning til ledelsen, som skulle beskrive udpegningsprocessen og hvordan de enkelte kriterier skulle forstås og anvendes i ledelsens vurdering af de involverede ansattes kvalifikationer. Personalekonsulenten og Personalechefen skulle udarbejde et oplæg til en vejledning. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentanten for HK Post havde ingen indvendinger til at indgå en forsøgsaftale. Parterne var derudover enige om, at aftalen skulle være gældende for hele Brevproduktion Øst, hvilket ville sige Københavns Postcenter og Internationalt Postcenter. Fællestillidsrepræsentant Henrik B Larsen gjorde opmærksom på, at det var afgørende, at alle stillinger hele tiden var besat, således at der ikke lige pludselige opstod en situation, hvor man var nødsaget til at tvangsforflytte et større antal af overenskomstansatte på særlige vilkår til Internationalt Postcenter eller til en anden enhed i Post Nord, Danmark, herunder Brøndby Pakkecenter. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant oplyste, at han havde læst i Lokalavisen, at Toldplatformen i Internationalt Postcenter havde haft vanskeligheder med at udføre arbejdsopgaverne til tiden. Der var udlånt medarbejdere fra Københavns Postcenter til Internationalt Postcenter. Han mindede om, at stillingerne skulle slås op i postcentret, så alle havde mulighed for at søge. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant tilføjede, at der ikke var en aftale vedrørende opslag og besættelse af ledige stillinger for hele Brevproduktion Øst. Personalekonsulenten sagde, at ledige stillinger i andre enheder løbende opslås i postcenteret og nævnte som eksempel stillingsopslaget i Postområde Sjælland, som søgte to ansatte. Det var dog personalekonsulentens opfattelse, at det var ganske få ansatte, som ønskede at arbejde i en anden enhed. Derudover var det personalekonsulentens opfattelse, at de andre enheder, herunder Brøndby Pakkecenter, ikke holdt stillinger tilbage. Postarbejdernes fællestillidsrepræsentant mente, at en af grundene til, at ansatte i postcentret var tilbageholdende med at søge ledige stillinger i andre enheder, var, at de ville opleve en lønnedgang ved ansættelsen. Brevcenterchefen sagde, at det ikke forholdt sig på den måde, som Lokalavisen havde skrevet, og at ledelsen i Brevproduktion Øst på ingen måde holdt ledige stillinger tilbage. 3

4 Brevcenterchefen tilføjede, at Internationalt Postcenter i januar 2015 havde haft merarbejde / overarbejde på ca. xxx timer, hvilket ikke var tilfredsstillende. Merarbejde / overarbejde skulle minimeres til et absolut minimum og ledige stillinger skulle besættes først og fremmest ved frivillighed sekundært ved tvangsforflyttelse. Brevcenterchefen havde noteret sig behovet for en aftale vedrørende opslag og besættelse af ledige stillinger for hele Brevproduktion Øst. Den nye lokale lokalaftale, der gælder i 4 måneder, har følgende indhold: Lokal lokalaftale vedrørende metoder i forbindelse med personalereduktioner i Brevproduktion Øst. 1. Indledning og formål I forbindelse med personalereduktioner i Brevproduktion Øst indgås aftale om de forhold der ikke i forvejen er dækket af eller reguleret ved lovgivning, samarbejdsaftalen, overenskomst, m.m. Formålet med aftalen er, at sikre en ensartet behandling af alle ansatte i forbindelse personalereduktioner ved forandringsprocesser som følge af brevmængdefald, teknologisk udvikling eller organisationsændringer. Aftalen gælder for alle produktionsansatte i Brevproduktion Øst (3F og HK - overenskomstansatte og overenskomstansatte på særlige vilkår samt udlånte tjenestemænd). Arbejdsledere og specialister er derimod ikke omfattet af denne aftale. Aftalen træder i kraft, når der foreligger en situation med arbejdsmangel. Arbejdsmangel kan være forårsaget af brevmængdefald, opgavebortfald, rationalisering i form af omlægning af arbejdsrutiner eller indførelse af ny teknologi. Ledelsen udarbejder skriftlig dokumentation for arbejdsmanglen, der udleveres til tillidsrepræsentanterne. Tillidsrepræsentanterne er berettigede til at drøfte spørgsmål om dokumentation for arbejdsmanglen. 2. Forudsætning En forudsætning for afskedigelse af ansatte som følge af arbejdsmangel, er, at mængden af overarbejde og tilgodehavende ferie og frihed i afdelingen (produktionschefområde) er på et niveau, der ikke er stridende mod en opsigelse af medarbejderne. Der ses dog bort fra langtidssyge medarbejdere, medarbejdere på orlov m.v. hvor ferie og frihed ikke kan afvikles. Efter gennemførelse af personalereduktioner, vil opsagte medarbejdere forblive i egen afdeling i opsigelsesperioden, som erstatning for medarbejdere, der afvikler frihed. Der udarbejdes en plan for afvikling af den enkeltes tilgodehavende frihed. Den ekstraordinære frihedsafvikling vil ske efter en styret plan, så det dels sikres at afviklingen sker, og dels sikres, at de overtallige medarbejdere kontinuerligt anvendes til dette formål. Planlægningen sker efter gældende regler og aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet, vil ledige medarbejdere forblive tilknyttet afdelingen som erstatning for medarbejdere, der afvikler frihed, indtil dette forhold er bragt på plads. Det er en forudsætning, at de pågældende medarbejdere er i stand til at løse opgaverne i de arbejdsområder, hvor der findes meget overarbejde eller store frihedskvoter. Ved overtallig forstås en ansat der ikke er opsagt, men er ansat i en afdeling, hvor der er for mange ansatte i forhold til produktionsmængden og ledelsen har undladt at afskedige. Ved opsagt forstås en ansat der har modtaget et afskedigelsesbrev. 3. Kriterier for udpegning af overtallige medarbejdere. Udvælgelse af de overtallige medarbejdere sker ud fra en samlet vurdering af alle de involverede medarbejderes kvalifikationer. 4

5 Dette sker med udgangspunkt i disse kriterier: Faglige kvalifikationer Personlige kvalifikationer Uddannelse tages også i betragtning, så længe uddannelsen anvendes i stillingen Adfærd og færdigheder Ledelsen udpeger den medarbejder som vurderes at have de ringeste kompetencer og derved bedst kan undværes. Skal flere udpeges, udpeges den medarbejder der vurderes at have de næst-ringeste kompetencer, medarbejder med de tredje-ringeste, fjerde-ringeste, femte-ringeste, osv. indtil alle overtallige er udpeget. Efter endt vurdering fremsender ledelsen en liste til tillidsrepræsentanterne, hvori navnene på de overtallige fremkommer. Listen gennemgås med de(n) lokale tillidsrepræsentant(er). En mindre forskel i vurderingen er ikke nødvendigvis i alle situationer afgørende, idet loyalitet og stabilitet i form af års veludført arbejde har betydning. Ledelsen kan i særlige tilfælde vælge at udpege overtallige medarbejdere ud fra en anden rækkefølge. I disse tilfælde afgiver ledelsen en forklaring, som beskriver årsagen til den ændrede praksis. I situationer hvor en helt specifik afgrænset type stillinger falder væk, er det disse medarbejdere, der udpeges som overtallige. Ved gennemførelse af personalereduktioner i forbindelse med arbejdsmangel har fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter adgang til vurderingerne for de overtallige medarbejdere. 4. Emnebank Overtallige medarbejdere tilmeldes Emnebanken i Brevproduktion Øst og Jobbørsen. Ved overtallighed i Brevproduktion Øst indplaceres overtallige medarbejdere ud fra følgende retningslinjer og principper uanset andre lokal lokalaftaler: Hvis der opstår en ledig tjeneste i perioden, hvor der er overtallige og eller opsagte medarbejdere, har disse fortrinsret til besættelse af disse tjenester. Det er HR Partneren, der på vegne af ledelsen (efter drøftelse med fællestillidsrepræsentanterne) udpeger de medarbejdere, der skal have tilbud om det ledige varige job. Der afholdes møde mellem HR Partneren og fællestillidsrepræsentanterne omkring de medarbejdere, der er overtallige. Møderne finder sted efter behov. På møderne mellem fællestillidsrepræsentanterne og HR Partneren aftales: Om en overtallig medarbejder/medarbejder uden fast stilling indplaceres i den ledige stilling. Om der udpeges flere emner til stillingen blandt medarbejdere, som er overtallig/uden fast stilling, som afdelingen kan vælge blandt Om den ledige stilling opslås blandt medarbejdere, som er overtallig / uden fast stilling Om den ledige stilling opslås blandt alle medarbejdere i Brevproduktion Øst Om der foretages ekstern rekruttering direkte til stillingen. Såfremt en postarbejder siger nej til et ledigt varigt job i Brevproduktion Øst, vil det som udgangspunkt have den konsekvens, at medarbejderen vil blive afskediget. Den endelige afgørelse i forhold til fortsat beskæftigelse eller afsked vil blive truffet af HR Chefen efter drøftelse med medarbejderens fællestillidsrepræsentant. En medarbejder der er tjenestemand eller overenskomstansat på særlige vilkår, kan ikke sige nej til et ledigt job i Brevproduktion Øst og denne medarbejder indplaceres i stillingen. En overtallig medarbejder kan maksimalt være tilknyttet Emnebanken i en periode svarende til den pågældendes overenskomstmæssige opsigelsesvarsel. Såfremt det ikke er muligt at tilbyde overtallige medarbejdere anden beskæftigelse i forhold til deres ønsker og kompetencer i Brevproduktion Øst og PostNord Danmark, vil medarbejderne blive opsagt med deres overenskomstmæssige varsel. 5

6 5. Kompetenceudvikling til beskæftigelse udenfor PostNord Danmark I tilfælde af opsigelse foretages der en vurdering om hvorvidt der kan tilbydes: 1) Mulighed for deltagelse i refusionsberettigede uddannelser i opsigelsesperioden 2) Mulighed for at gennemføre IKUF-uddannelse i opsigelsesperiode 3) Mulighed for frihed til deltagelse i jobsamtaler. 4) Mulighed for at få gratis fri til rådgivning i A-kasse om uddannelse m.v. 6. Jobprøvning Der åbnes mulighed for, at medarbejdere, der overvejer at flytte til andre opgaver i Brevproduktion Øst og eller andre enheder, kan prøve disse funktioner i fornødent omfang (typisk op til en uges varighed) ved at følge en medarbejder i området. Det sker for at give medarbejderne mulighed for at få bedre kendskab til funktionerne i området. Muligheden gælder både for medarbejdere i ikke opsagt job og medarbejdere, der er opsagte. Der skal udarbejdes en plan for jobprøvningen, som sikrer, at denne gennemføres uden negativ effekt på produktionsafviklingen. HR Kompetencecenter Øst indsamler ønsker fra medarbejderne om evt. jobprøvning. 7. Gyldighed Lokalaftalen er en forsøgsaftale og træder i kraft ved underskrivning og udløber til bortfald og til genforhandling efter en periode på 4 måneder. Derudover kan lokalaftalen opsiges individuelt af alle parter med 3 måneders varsel til genforhandling. Møde om brevmængdefaldet: Torsdag en 26. februar 2015 blev fællestillidsrepræsentanten orienteret om brevmængdefaldet i Københavns Postcenter. Brevcenterchefen oplyste, at brevmængdefaldet fortsatte med hidtil uset omfang. I januar 2015 havde faldet ligget på ca. XX %. Brevmængdefaldet medførte svigtende indtægter for Post Nord, Danmark og dermed endnu mindre råderum i forhold til at foretage kompenserende ændringer af drift og tilpasning af antallet af ansatte. I Københavns Postcenter havde brevcenterchefen set sig nødsaget til at stoppe planer for forandringer i foråret Københavns Postcenter måtte afvente mere præcise og konkrete planer fra Post Nord Danmarks direktion om den fremtidige driftsmodel for Distribution og postcentrene. Dermed ville der ikke, som tidligere meddelt, blive drøftelser mellem produktionschefer og tillidsrepræsentanterne om de planer chefgruppen i Københavns Postcenter havde udarbejdet om ændringer af produktionen og om tilpasning af antallet af ansatte. Drøftelserne mellem produktionschefer og tillidsrepræsentanter ville i stedet alene dreje sig om tilpasninger af antallet af ansatte til antallet af breve. Drøftelserne ville blive gennemført indenfor de nærmeste uger. Med venlig hilsen Henrik Larsen Fællestillidsrepræsentant Fællesklubben i KHC & INC 6

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. november 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Fredag den 14. november 2014. Nr. 9 2014 Nye store personalereduktioner i administration og supportfunktioner

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Københavns Postcenter fredag den 7. februar 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Onsdag den 12. februar 2014. Nr. 1 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter onsdag den 13. maj 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 21. maj 2015. Nr. 4 2015 Møde i samarbejdsudvalget i Københavns Postcenter

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015.

Beretning om 2014. Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Københavns Postcenter onsdag den 7. januar 2015. Beretning om 2014 Fællesmøde i Fællesklubben KHC & Klub INC. Søndag den 25. januar 2015. Indledning: 2014 blev endnu et dårligt år for Post Danmark. Desværre

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vejledning om håndtering af stillingsændringer

Vejledning om håndtering af stillingsændringer Vejledning om håndtering af stillingsændringer Koncern HR november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Ledelse og samarbejde 3. Rammerne for ændringer i den enkelte medarbejders ansættelsesvilkår

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005.

Kendelse. Baggrunden for sagen A, B og C blev ansat i virksomheden henholdsvis den 29. juli 2002, 7. februar 2005 og 3. februar 2005. Kendelse i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20080318. Fagligt Fælles Forbund for A B og C mod Siemens Wind Power A/S Parternes påstande Klager har nedlagt påstand om, at indklagede, Siemens Wind Power A/S,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 5. juni 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 11. juni 2015. Nr. 5 2015 Workshop om udflytning af Københavns Postcenter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015

Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner. September 2015 Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved geografisk flytning af statslige institutioner September 2015 UDKAST AF 3. AUGUST 2015 Vejledningen er udelukkende udsendt elektronisk. ISBN 87-7956-457-7

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014

Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Københavns Postcenter fredag den 6. juni 2014. Beretning til bestyrelsesmøde i Fællesklubben KHC Torsdag den 12. juni 2014. Nr. 5 2014 Møde om overtallige ansatte i Brevproduktion Øst (Københavns Postcenter):

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1

GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 GODE RÅD OM... bonus SIDE 1 Indhold Medarbejderinddragelse 3 Hvem skal være omfattet af ordningen? 3 Kriterier for tildeling 4 Individuel eller kollektiv bonus 4 Ansættelseskontrakt 4 Ændringer af bonusaftalen

Læs mere

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift Lokalaftale nr. 4.A.1 (revideret aftale) Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift 1. Formål Denne aftale er indgået for at sikre en høj kundetilfredshed med korte leverancetider og 0-

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Afskedigelse af medarbejdere

Afskedigelse af medarbejdere Afskedigelse af medarbejdere At afskedige en medarbejder er en vanskelig opgave, som kræver både omtanke og empati. Denne håndbog giver nogle gode råd til, hvordan en afskedigelse gennemføres bedst muligt.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

24.1.2012. 2. Adm. budgetvejledning og program for første budgetseminar (D) v/ Søren Lenau

24.1.2012. 2. Adm. budgetvejledning og program for første budgetseminar (D) v/ Søren Lenau CHEFGRUPPEN Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 10 17 Fax: 56 92 00 01 E-mail: direktionsmoeder@brk.dk 24.1.2012 Referat, møde nr. 71. Chefgruppens møde den 24.1.2012 kl. 8.30-13.00, Restaurant Fyrtøjet,

Læs mere

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget:

Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Københavns Postcenter torsdag den 14. februar 2013. Til de politiske partier i Folketinget og medlemmerne af Transportudvalget: Kopi til: Transportminister Henrik Dam Kristensen, Beskæftigelsesminister

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010

Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Københavns Postcenter mandag den 4. januar 2010. Beretning til fællesmødet vedrørende 2009 i Fællesklubben KHC søndag den 17. januar 2010 Indholdsfortegnelse: side: Indledning:. 2 Uenighed i Postbranchen

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE

LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE Bilag 2 LOKALAFTALE OM TELE- OG HJEMMEARBEJDSPLAD- SER FOR ÅRHUS KOMMUNE AFTALENS OMRÅDE 1. Aftalen er gældende for ansatte i Århus Kommune. Aftalen indgås mellem Århus Kommune og Den kommunale fællesrepræsentation

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej)

Videokonference (Soldalen/Blangstedgårdsvej) EKSTRAORDINÆRT Referat LSU-LAU (fællesadministrationen) Mødedato: 3. februar 2014 Starttidspunkt: Kl. 15:.00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Dokumentnavn: Dagsorden 03.02.204 Sted: Deltagere: Videokonference

Læs mere