Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat /67 Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for /68 Læse/stave projekt for ledige /69 Projekt læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder /70 Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger /71 Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune /72 Ansøgning om social tillidsmand /73 Mødekalender /74 Orientering /75 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 96 Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober Godkendt. 02/67 Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for 2008.doc ÅBEN SAG Genoptagelse af sag nr. 02/62 fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. oktober 2007, hvor LBR besluttede, at koordinatoren skulle arbejde videre med udkast til den virksomhedsrettede plan for Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for Sagsfremstilling: De lokale beskæftigelsesråd får jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, hvert år tildelt en bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation til lokale forhold. Der skal foretages en evaluering og formidling, som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 en plan for, hvilke aktiviteter der påtænkes gennemført det kommende år. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 97 Det er LBR der beslutter, hvilke initiativer, der skal iværksættes for puljemidlerne. Kommunen skal dog definere den overordnede ramme for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, og det er indenfor denne ramme, initiativerne skal iværksættes. Det fremhæves i vejledningen, at midlerne ikke kan anvendes til finansiering af kommunens drift eller sekretariatsbetjening af rådet. Bilag: Virksomhedsrettet plan for 2008 Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede den virksomhedsrettede plan. Det foreliggende grundlag er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Den virksomhedsrettede plan godkendes. 03/68 Læse/stave projekt for ledige J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læsestaveprojekt for ledige.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til læse/stave projekt for ledige. Sagsfremstilling: En væsentlig del af gruppen af ledige mangler basale færdigheder, såsom læsning, skrivning og regning, hvilket vanskeliggør muligheden for at tilegne sig nye kompetencer i forhold til at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at personer med manglende basale færdigheder har sværere ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, hvilket understreger behovet for, at målgruppen styrker deres færdigheder på dette område. Formålet med projektet er, at give de ledige et tilbud med henblik på at afhjælpe deres basale vanskeligheder med hensyn at kunne læse/stave og regne, samt at de ledige får øget motivation på deltagelse i yderligere forberedende voksenundervisning som led i

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 98 deres personlige udvikling. Dette med formål at sikre mulighed for opkvalificering, som øger muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målgruppen er ufaglærte ledige med manglende basale færdigheder for at klare de krav der i dag stilles på arbejdsmarkedet. Der er tale om personer, der ikke kan læse, skrive eller regne på et acceptabelt niveau. Det medfører en væsentlig risiko for marginalisering, særligt i en tid hvor arbejdsmarkedet kræver stor fleksibilitet og stor selvstændighed på alle niveauer. Det vanskelige består i at motivere den enkelte til at gøre noget ved det. Det er udfordringen at gøre det trygt og normalt for den ledige at turde stå frem og bede om hjælp. I vejledningen af den ledige vil det derfor være vigtigt, at have redskaber til at gå tæt på den ledige med hensyn til afdækkende spørgsmål, ved formodning om læse/stave vanskeligheder, der ikke er krænkende, men skal opfattes som værende af interesse og problemløsende. Formålet skal være at søge motivationen hos den enkelte til at ønske at ændre på de manglende forudsætninger for at kunne læse og stave. En måde er at forbedre metode og fokus i vejledningen omkring indsatsen for gruppen af de forsikrede ledige. For at understøtte denne udvikling påtænkes det at etablere et kursus for vejlederne for de forsikrede ledige, således at de tilføres værktøjer til at udvikle den nære og tætte dialog omkring den lediges barrierer for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ved at man styrker dialogen i forhold til barrierer og mulige løsninger, formodes det at kunne øge motivationen hos den ledige, og turde vove at give sig i kast med at udbedre deres vanskeligheder vedrørende læsning/stavning. A-kasserne foreslås inddraget i denne indsats og formodes også at kunne drage nytte af deltagelse i værktøjskurset sammen med Jobcentrets vejledere. Et fælleskursus vil ligeledes kunne være udviklende i forhold til den fælles opgave, man har omkring de dagpengeforsikrede ledige. Det foreslås, at der som en start på projektet, afholdes et fællesmøde med a-kasserne, og fagforbund. Baggrunden for dette er, at barrierer for den lediges udvikling af kompetence også formodes at kunne være en del af den samtale den ledige har med sin i a- kasse. A-kasserne forventes dermed at have muligheder for at motivere den ledige. Endelig kan det være en mulighed at gøre brug af et mobilt tilbud, som evt. også kan indeholde et element af motivation. Det kan være muligt at tilrettelægge tilbuddet om screening og et efterfølgende kursustilbud i nærområdet. Tilbuddet kan gives ved, at et mobilt tilbud kan komme rundt i lokalområdet. Økonomi Der søges om en samlet bevilling på kr.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 99 Bilag: Læse- staveprojekt for ledige Det foreliggende projekt ønskes udvidet med beskrivelse af tilbud/indsats, der understøtter efterfølgende tilegnelse af efterspurte kompetencer på arbejdsmarkedet. Kompetencer der efterspørges af virksomhederne, og kan forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige. Der arbejdes videre med udvikling af projektet. 04/69 Projekt læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \staveindsats for medarbejdere i virksomheder.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder. Sagsfremstilling: En væsentlig del af gruppen af kortuddannede har vanskeligheder med basale færdigheder, såsom læsning, skrivning og regning, hvilket vanskeliggør muligheden for at tilegne sig nye kompetencer i forhold til at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at personer med manglende basale færdigheder i forhold til at læse, stave og regne, har sværere ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, hvilket understreger behovet for, at målgruppen styrker deres færdigheder på dette område. Behovet understreges ydermere af den stigende teknificering, der finder sted i de danske virksomheder. Baggrunden for projektet er således, at LBR har et ønske om at tilbyde den kortuddannede en afdækning af boglige kompetencer, som forbedrer efterfølgende muligheder for undervisning, der kompenserer og udvikler læse/stavefærdighederne. Målgruppen er kortuddannede ledige, der mangler basale færdigheder for at klare de krav, der i dag stilles på arbejdsmarkedet. Der er tale om personer, der ikke kan læ-

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 100 se/skrive eller regne på et acceptabelt niveau. Det medfører en væsentlig risiko for marginalisering, særligt i en tid hvor arbejdsmarkedet kræver stor fleksibilitet og stor selvstændig på alle niveauer. Der stilles stadig større krav om skriftlighed i hverdagen for alle. Flere instruktioner i produktionerne kommer på skærmterminaler. Mellemleder og værkfører erstattes af krav om skriftlige tilbagemeldinger og at kunne forholde sig til skriftlige instruktioner. Der kræves en stadig større indsigt i brug af IT. Offentlige systemer kræver i stigende grad, at borgerne i dag kan bruge IT, og virksomhedernes bestillings- og afrapporteringssystemer kræver, at alle ansatte kan læse, skrive og forholde sig til talstørrelser. Det vanskelige kan bestå i, om kortuddannede ansatte er bevidste om behovet, eller føler sig trygge nok til at melde sig til tilbuddet. Der er derfor et stort behov for at øge incitamentet og motivationen for at få de ansatte med læse/stave barrierer til at deltage i udviklingen af deres kompetencer, både for deres egen udvikling, samt for virksomhedernes behov. Økonomi. Der søges om en samlet bevilling på kr. Bilag: Læse- staveprojekt for ansatte Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede oplægget. LBR syntes at det var en god ide, at arbejde med at udvikle ledernes HR kompetence, og at der samarbejdes med Erhvervschef Marianne Gade omkring denne del. LBR ønsker, at tilbuddet vedrørende screening gives som et generelt tilbud for virksomhedernes ansatte. Det vil være et succeskriterium at finde 10 virksomheder, som deltager i projektet. Der arbejdes videre med projektet.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side /70 Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger. Sagsfremstilling: Jobcentret oplever en stigning i gruppen med sygemeldte, der har særlige problemer i forhold til at komme i beskæftigelse. Det er problemer, som er karakteriseret af mere psykisk karakter f.eks. fobier/barrierer i forhold til mobilitet og jobmæssige muligheder. Jobcentret søger LBR om midler til at afprøve et forsøg med midlertidig ansættelse af psykolog i 12 måneder. Formålet er at sætte yderligere fokus på udredning af de barrierer den ledige kan have i form af psykiske barrierer og deraf hindringer for den lediges beskæftigelsesperspektiv. Forsøgsordningen er alene tænkt i forhold til at afprøve om brug af psykolog vil kunne bidrage til at forbedre udredningen og afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne, og ikke i forhold til egentlig behandling. For en stigende del af Jobcentrets målgrupper konstateres der et øget behov for udredning af psykosomatisk karakter. Anvendelse af psykolog i forhold til udredning af borgeren er derfor et stigende behov. Der kan nævnes tre opgaver, hvor Jobcentret med fordel kan gøre brug af psykolog i forhold til udredning af borgere, der har særlige problemstillinger i forhold til at komme i beskæftigelse: Man kan inddrage psykolog i ressourceafklaringsforløb af den enkelte borger. Man kan gøre bruge af psykolog som rådgiver og sparring med sagsbehandler. Man kan i forhold til tunge sager, og efter konkret vurdering, gøre brug af psykolog i forhold afklarende samtaler i forhold til om borgeren vil kunne profitere af efterfølgende psykologbehandlinger. Dette vil kunne kvalificere muligheden for at der i samspil med Jobcentrets sagsbehandler/virksomhedskonsulenter kan sættes konkret målrettet handling i gang med den enkelte ledige, der har til formål at øge den lediges mulighed for beskæftigelse. Et yderligere formål med projektet og anvendelse af psykolog vil være at afprøve nye vinkler på sagsarbejdet, og medvirke til at udvikle eventuelt forbedrede sagsgange.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 102 Økonomi Der søges om en bevilling på kr. Bilag: Ansøgning om psykolog Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker ansøgningen yderligere gennemarbejdet og forelagt igen på næste møde. 06/71 Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til markedsføring af Jobcentrets serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Jobcenter Brønderslev har planlagt, jvf. beskæftigelsesplanen, at besøge de lokale virksomheder, men grundet et stort arbejdspres i forbindelse med håndholdt formidling, er det på nuværende tidspunkt svært at nå de ønskede servicebesøg. Servicebesøg er besøg, hvor virksomhedskonsulenterne besøger virksomhederne med det formål at informere om Jobcentrets serviceydelser. Formålet er at gøre de lokale virksomheder opmærksom på, at Jobcenter Brønderslev har nogle serviceydelser, som de med fordel kan gøre brug af. Det er vigtigt at få gjort opmærksom på, at Jobcenter Brønderslev nu både kan tilbyde hjælp i forbindelse med ordinær rekruttering samtidig med at man stadig kan hjælpe i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere og håndholdt formidling. Det er vigtigt, at Jobcentret får markedsført sig og gjort opmærksom på, at Jobcentret kan være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner, ikke kun når det drejer sig

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 103 om fastholdelse eller integration af ressourcesvage borgere, men også når der skal rekrutteres nye medarbejdere generelt. Der fremlægges hermed et forslag til, hvorledes Jobcentret via markedsføring kan komme i kontakt med flere virksomheder og få gjort opmærksom på Jobcentrets serviceydelser. Jobcenter Brønderslev søger om at lave en intensiv markedsføring i Lokalradioen og lokalaviserne. Disse medier er valgt ud fra en vurdering af, hvor man opnår den laveste pris pr. nået lokal virksomhed. Ved at lave markedsføring i flere medier samtidig, opnår Jobcenter Brønderslev en genkendelseseffekt, som gerne skulle øge effekten yderligere. Målet for markedsføringen er at øge virksomhedernes bevidsthed om, at Jobcentret eksisterer og har nogle serviceydelser, som de kan gøre brug af. Der ansøges om, at der iværksættes markedsføringstiltag af 2 x 10 dages varighed i forbindelse med radiospot og 4 indlæg i alt i hver af lokalaviserne. Økonomi Der søges om et beløb på kr. Bilag: Ansøgning om markedsføring Det Lokale Beskæftigelsesråd anser det som en kommunal opgave at markedsføre Jobcentret. Imidlertid vil LBR hellere medvirke til en eventuelt midlertidig ansættelse af en virksomhedskonsulent, som over en kortvarig periode kan arbejde målrettet med virksomhedsservice. Eller som en anden mulighed, medvirke til afvikling af nogle inspirationsaftner i lokalområderne, målrettet de små virksomheder. Jobcentrets afdeling for virksomhedsservice inddrages i planlægningen af afholdelse af inspirationsaftner/fyraftensmøder, og vil dermed få mulighed for at orientere om Jobcentrets tilbud. Initiativet søges kvalificeret ved at inddrage Erhvervschef Marianne Gade, som i relation til arbejdsfunktion vil have en god kontaktflade til virksomhederne og dermed kan medvirke til at motivere deltagelse af virksomhederne.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 104 Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker på den baggrund, at der udarbejdes en ny projektbeskrivelse omkring denne aktivitet, og som forelægges på næste møde. 07/72 Ansøgning om social tillidsmand J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning om social tillidsmand.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til social tillidsmand. Sagsfremstilling: Der har traditionelt gennem flere år været opbygget et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens virksomheder. Man har gennem dette samarbejde etableret et væsentligt antal partnerskabsaftaler, hvilket har muliggjort at virksomhedskonsulenterne har kunnet få flere ansat i fleksjob, skånejob og job på særlige vilkår. Jobcentret indgår den 11. december 2007 en Partnerskabsaftale med Føtex. Føtex har i den forbindelse fremsendt en ansøgning vedrørende ansættelse af en social tillidsmand. Baggrunden for ansøgningen er, at man i Føtex Brønderslev har kunnet konstatere, at en række medarbejdere har brug for ekstra støtte for at kunne komme til at fungere på arbejdsmarkedet. Det gælder såvel allerede ansatte som nye medarbejdere. Vi ønsker at forbedre vores forbyggende arbejde vedrørende marginalisering og sygemeldinger. Føtex har ofte været afprøvningssted, i både kortere og længere forløb. Føtex anser det som en selvfølgelighed, at man som virksomhed tager del i det sociale ansvar, og det har gennem en årrække været en naturlig del af virksomhedens rekruttering, at Føtex kontakter kommunens virksomhedskonsulenter løbende, og udbygger samarbejdet. En forudsætning for denne positive udvikling har gennem alle forløb været, at Jobcentret har en ressourceperson/nøgleperson, som har erfaring samt kompetence til at etablere, samt følge op på alle nye medarbejdere. Denne opfølgning og støtte er ofte altafgørende for, om afprøvningen bliver en succes, da vi ofte møder personer, som ellers ville have vanskeligt ved at finde sig til rette i en stor virksomhed. Det gode samarbejde ønsker vi at udbygge til den sociale tillidsmands funktioner, og vi vil gerne deltage i et virksomhedstværgående netværk mellem sociale tillidsmænd vedrørende dette.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 105 Føtex ønsker at ansætte en social tillidsmand som skal havde følgende opgaver: at støtte modtagelse, integration og opfølgning på nye kolleger, fastholdelse af medarbejdere for at modvirke udstødelse, sikre ansattes hurtige tilbagevenden til jobbet efter sygdom, fungere som kontaktperson i forhold til læger, kommune etc. i arbejdet med kolleger som har brug for ekstra støtte, skabe læring og udvikling i virksomheden gennem trivselstiltag, indgå i virksomhedstværgående netværk mellem nøglepersoner/ sociale tillidsmænd, med henblik på kontinuerligt at udvikle den enkelte og rollen som sådan. Vi forventer at løse opgaven ved at tilknytte en vores faste medarbejdere som tovholder, da det er den person hos os, der har størst erfaring med rekruttering/fastholdelse. Projektet tænkes opstartet pr. 1. april 2008 og skal løbe et år frem til og med den 31. marts Økonomi Der søges om frikøb af 8 timer ugentligt til den sociale tillidsmand, hvilket giver et total beløb på kr. Bilag: Social tillidsmand Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede ansøgningen. LBR besluttede at afvise ansøgningen i den foreliggende form. LBR ønsker projektbeskrivelsen udbygget, og forelagt på næste møde. LBR ønsker udbygget med svar på Hvad er det for en person der tænkes på der skal have funktionen. Hvilke erfaringer har vedkommende med denne funktion. Vil der være behov for at klæde vedkommende yderligere på i forhold til funktionen. Hvad får vedkommende ud af at have denne funktion. LBR vil i øvrigt lægge vægt på, at det er en person på gulvet der udpeges til at have rollen som social tillidsmand. LBR vil have mulighed for at kunne følge projektet undervejs, og gerne i en fælles drøftelse med Føtex.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 106 LBR ønsker, at der ved gennemførelse af projektet vil blive udarbejdet en drejebog, med konkrete anvisninger med henblik på, at lignende projekter kan gennemføres på andre virksomheder. 08/73 Mødekalender 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Mødekalender 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplæg til mødekalender for Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet den 3. oktober 2007 oplæg til mødekalender for På daværende tidspunkt forelå der ikke mødekalender for de respektive udvalgsmøder. Det blev besluttet at afvente udvalgenes drøftelser af mødeplan for I forbindelse med drøftelse af oplægget til LBR s mødekalender for 2008, blev der drøftet muligheder for at minimere antallet af møder i Koordinator har udarbejdet 2 forslag til mødeplan for Et forslag, der tager udgangspunkt i 10 årlige møder, men hvor hvert andet møde kan betegnes som et sekundært møde, med mulighed for aflysning. Et andet forslag, der tager udgangspunkt i møder med 6 ugers mellemrum. Mødedatoer tilpasses i forhold til udvalgs- og byrådsmøder og beskæftigelsesplan. Bilag: Mødekalender 2008 Mødekalender og antallet af møder blev drøftet. Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at kombinere de 2 forslag til mødekalender

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 107 der var medsendt som bilag. Det betyder at der er planlægges 9 møder i Projektkoordinator udarbejder på den baggrund, og i forhold til Lone Beckers kalender, mødekalenderen for /74 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi Der vil blive givet en status på mødet. 2. LBR s hjemmeside 3. Status ungecoach 4. Evaluering af jobmesse 5. Tænketank Orientering fra styregruppemøde bag Tænketank. 6. Fast rubrik i Oplandsavisen Koordinator orienterer om indhentet tilbud. 7. Statistikker Bilag: Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side Status på økonomi Koordinator uddelte regnskabsopgørelse for Det Lokale Beskæftigelsesråds økonomi pr. 7. december Koordinator gennemgik regnskabet, som blev taget til efterretning. Det undersøges om regnskab fremover kan udsendes med dagsorden, eller om det kan udsendes på en lukket dagsorden. 2. LBR s hjemmeside Hjemmesiden blev fremvist og godkendt. 3. Status på Ungecoach Ungecoach arbejder i øjeblikket med en målgruppe på ca. 20 personer. Det går rigtig godt med arbejdet, og der er stor opbakning omkring den indsats der bliver udført. Der har den 11.december 2007 været afholdt temadag på ungeområdet, hvor Ungecoach gav et godt oplæg med hensyn til arbejdsfunktion og metode. 4. Evaluering af jobmesse Lone Becker gav en orientering fra den afholdte jobmesse. Der skal til næste gang flere virksomheder med, og der skal derfor arbejdes på at få motiveret virksomhederne til at deltage. Kommunen, som den største arbejdsplads i kommunen, bør måske også deltage. 5. Tænketank Koordinator gav en kort orientering fra det første møde i Styregruppen bag Tænketanken. Referat fra styregruppens møde medsendes referat. Fremover medsendes referater fra styregruppens møder med dagsorden. 6. Fast rubrik i Oplandsavis. Koordinator gav en orientering om indhentet tilbud. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der i stedet for udarbejdes pressemeddelelser i relation til konkrete aktiviteter. 7. Statistik Fremover vil LBR få de samme statistikker som Beskæftigelsesudvalget modtager. Det er et statistikmateriale der omfatter alle målgrupper. Det blev i øvrigt bestemt, at sætte et fast punkt på til LBR s møder vedrørende orientering fra Beskæftigelsesudvalget. Kelly Ottesen inviteres til at deltage på et LBR møde og orientere om indsatsen fra hans afdeling. Det kan ligeledes være aktuelt, at indbyde repræsentanter fra virksomhedskonsulenterne til et af møderne i LBR.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side /75 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Nyhedsbrev til a-kasserne fremsendes fremover også til medlemmerne i LBR. Det undersøges, og sikres at alle a-kasser får nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udsendes månedligt. Hanne Christensen forespurgte om målgruppe og status på projekt Udredning og afklaring af flygtningekvinder. Der vil blive udarbejdet en status på projektet, som forelægges til næste møde. Lone Becker orienterede om, at KIA projektet har fået bevilget midler fra Forebyggelsesfonden. Størrelsen af bevillingen foreligger ikke endnu. Koordinator orienterede om en henvendelse om et besøg fra formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd. Der var tænkt på den 24. januar. Det Lokale Beskæftigelsesråd har fastlagt det første møde i 2008 til den 31. januar. Der gives en tilbagemelding til formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd.