Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat /67 Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for /68 Læse/stave projekt for ledige /69 Projekt læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder /70 Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger /71 Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune /72 Ansøgning om social tillidsmand /73 Mødekalender /74 Orientering /75 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 96 Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober Godkendt. 02/67 Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for 2008.doc ÅBEN SAG Genoptagelse af sag nr. 02/62 fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. oktober 2007, hvor LBR besluttede, at koordinatoren skulle arbejde videre med udkast til den virksomhedsrettede plan for Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for Sagsfremstilling: De lokale beskæftigelsesråd får jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, hvert år tildelt en bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation til lokale forhold. Der skal foretages en evaluering og formidling, som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 en plan for, hvilke aktiviteter der påtænkes gennemført det kommende år. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 97 Det er LBR der beslutter, hvilke initiativer, der skal iværksættes for puljemidlerne. Kommunen skal dog definere den overordnede ramme for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, og det er indenfor denne ramme, initiativerne skal iværksættes. Det fremhæves i vejledningen, at midlerne ikke kan anvendes til finansiering af kommunens drift eller sekretariatsbetjening af rådet. Bilag: Virksomhedsrettet plan for 2008 Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede den virksomhedsrettede plan. Det foreliggende grundlag er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Den virksomhedsrettede plan godkendes. 03/68 Læse/stave projekt for ledige J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læsestaveprojekt for ledige.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til læse/stave projekt for ledige. Sagsfremstilling: En væsentlig del af gruppen af ledige mangler basale færdigheder, såsom læsning, skrivning og regning, hvilket vanskeliggør muligheden for at tilegne sig nye kompetencer i forhold til at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at personer med manglende basale færdigheder har sværere ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, hvilket understreger behovet for, at målgruppen styrker deres færdigheder på dette område. Formålet med projektet er, at give de ledige et tilbud med henblik på at afhjælpe deres basale vanskeligheder med hensyn at kunne læse/stave og regne, samt at de ledige får øget motivation på deltagelse i yderligere forberedende voksenundervisning som led i

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 98 deres personlige udvikling. Dette med formål at sikre mulighed for opkvalificering, som øger muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målgruppen er ufaglærte ledige med manglende basale færdigheder for at klare de krav der i dag stilles på arbejdsmarkedet. Der er tale om personer, der ikke kan læse, skrive eller regne på et acceptabelt niveau. Det medfører en væsentlig risiko for marginalisering, særligt i en tid hvor arbejdsmarkedet kræver stor fleksibilitet og stor selvstændighed på alle niveauer. Det vanskelige består i at motivere den enkelte til at gøre noget ved det. Det er udfordringen at gøre det trygt og normalt for den ledige at turde stå frem og bede om hjælp. I vejledningen af den ledige vil det derfor være vigtigt, at have redskaber til at gå tæt på den ledige med hensyn til afdækkende spørgsmål, ved formodning om læse/stave vanskeligheder, der ikke er krænkende, men skal opfattes som værende af interesse og problemløsende. Formålet skal være at søge motivationen hos den enkelte til at ønske at ændre på de manglende forudsætninger for at kunne læse og stave. En måde er at forbedre metode og fokus i vejledningen omkring indsatsen for gruppen af de forsikrede ledige. For at understøtte denne udvikling påtænkes det at etablere et kursus for vejlederne for de forsikrede ledige, således at de tilføres værktøjer til at udvikle den nære og tætte dialog omkring den lediges barrierer for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ved at man styrker dialogen i forhold til barrierer og mulige løsninger, formodes det at kunne øge motivationen hos den ledige, og turde vove at give sig i kast med at udbedre deres vanskeligheder vedrørende læsning/stavning. A-kasserne foreslås inddraget i denne indsats og formodes også at kunne drage nytte af deltagelse i værktøjskurset sammen med Jobcentrets vejledere. Et fælleskursus vil ligeledes kunne være udviklende i forhold til den fælles opgave, man har omkring de dagpengeforsikrede ledige. Det foreslås, at der som en start på projektet, afholdes et fællesmøde med a-kasserne, og fagforbund. Baggrunden for dette er, at barrierer for den lediges udvikling af kompetence også formodes at kunne være en del af den samtale den ledige har med sin i a- kasse. A-kasserne forventes dermed at have muligheder for at motivere den ledige. Endelig kan det være en mulighed at gøre brug af et mobilt tilbud, som evt. også kan indeholde et element af motivation. Det kan være muligt at tilrettelægge tilbuddet om screening og et efterfølgende kursustilbud i nærområdet. Tilbuddet kan gives ved, at et mobilt tilbud kan komme rundt i lokalområdet. Økonomi Der søges om en samlet bevilling på kr.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 99 Bilag: Læse- staveprojekt for ledige Det foreliggende projekt ønskes udvidet med beskrivelse af tilbud/indsats, der understøtter efterfølgende tilegnelse af efterspurte kompetencer på arbejdsmarkedet. Kompetencer der efterspørges af virksomhederne, og kan forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige. Der arbejdes videre med udvikling af projektet. 04/69 Projekt læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \staveindsats for medarbejdere i virksomheder.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder. Sagsfremstilling: En væsentlig del af gruppen af kortuddannede har vanskeligheder med basale færdigheder, såsom læsning, skrivning og regning, hvilket vanskeliggør muligheden for at tilegne sig nye kompetencer i forhold til at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at personer med manglende basale færdigheder i forhold til at læse, stave og regne, har sværere ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, hvilket understreger behovet for, at målgruppen styrker deres færdigheder på dette område. Behovet understreges ydermere af den stigende teknificering, der finder sted i de danske virksomheder. Baggrunden for projektet er således, at LBR har et ønske om at tilbyde den kortuddannede en afdækning af boglige kompetencer, som forbedrer efterfølgende muligheder for undervisning, der kompenserer og udvikler læse/stavefærdighederne. Målgruppen er kortuddannede ledige, der mangler basale færdigheder for at klare de krav, der i dag stilles på arbejdsmarkedet. Der er tale om personer, der ikke kan læ-

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 100 se/skrive eller regne på et acceptabelt niveau. Det medfører en væsentlig risiko for marginalisering, særligt i en tid hvor arbejdsmarkedet kræver stor fleksibilitet og stor selvstændig på alle niveauer. Der stilles stadig større krav om skriftlighed i hverdagen for alle. Flere instruktioner i produktionerne kommer på skærmterminaler. Mellemleder og værkfører erstattes af krav om skriftlige tilbagemeldinger og at kunne forholde sig til skriftlige instruktioner. Der kræves en stadig større indsigt i brug af IT. Offentlige systemer kræver i stigende grad, at borgerne i dag kan bruge IT, og virksomhedernes bestillings- og afrapporteringssystemer kræver, at alle ansatte kan læse, skrive og forholde sig til talstørrelser. Det vanskelige kan bestå i, om kortuddannede ansatte er bevidste om behovet, eller føler sig trygge nok til at melde sig til tilbuddet. Der er derfor et stort behov for at øge incitamentet og motivationen for at få de ansatte med læse/stave barrierer til at deltage i udviklingen af deres kompetencer, både for deres egen udvikling, samt for virksomhedernes behov. Økonomi. Der søges om en samlet bevilling på kr. Bilag: Læse- staveprojekt for ansatte Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede oplægget. LBR syntes at det var en god ide, at arbejde med at udvikle ledernes HR kompetence, og at der samarbejdes med Erhvervschef Marianne Gade omkring denne del. LBR ønsker, at tilbuddet vedrørende screening gives som et generelt tilbud for virksomhedernes ansatte. Det vil være et succeskriterium at finde 10 virksomheder, som deltager i projektet. Der arbejdes videre med projektet.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side /70 Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger. Sagsfremstilling: Jobcentret oplever en stigning i gruppen med sygemeldte, der har særlige problemer i forhold til at komme i beskæftigelse. Det er problemer, som er karakteriseret af mere psykisk karakter f.eks. fobier/barrierer i forhold til mobilitet og jobmæssige muligheder. Jobcentret søger LBR om midler til at afprøve et forsøg med midlertidig ansættelse af psykolog i 12 måneder. Formålet er at sætte yderligere fokus på udredning af de barrierer den ledige kan have i form af psykiske barrierer og deraf hindringer for den lediges beskæftigelsesperspektiv. Forsøgsordningen er alene tænkt i forhold til at afprøve om brug af psykolog vil kunne bidrage til at forbedre udredningen og afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne, og ikke i forhold til egentlig behandling. For en stigende del af Jobcentrets målgrupper konstateres der et øget behov for udredning af psykosomatisk karakter. Anvendelse af psykolog i forhold til udredning af borgeren er derfor et stigende behov. Der kan nævnes tre opgaver, hvor Jobcentret med fordel kan gøre brug af psykolog i forhold til udredning af borgere, der har særlige problemstillinger i forhold til at komme i beskæftigelse: Man kan inddrage psykolog i ressourceafklaringsforløb af den enkelte borger. Man kan gøre bruge af psykolog som rådgiver og sparring med sagsbehandler. Man kan i forhold til tunge sager, og efter konkret vurdering, gøre brug af psykolog i forhold afklarende samtaler i forhold til om borgeren vil kunne profitere af efterfølgende psykologbehandlinger. Dette vil kunne kvalificere muligheden for at der i samspil med Jobcentrets sagsbehandler/virksomhedskonsulenter kan sættes konkret målrettet handling i gang med den enkelte ledige, der har til formål at øge den lediges mulighed for beskæftigelse. Et yderligere formål med projektet og anvendelse af psykolog vil være at afprøve nye vinkler på sagsarbejdet, og medvirke til at udvikle eventuelt forbedrede sagsgange.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 102 Økonomi Der søges om en bevilling på kr. Bilag: Ansøgning om psykolog Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker ansøgningen yderligere gennemarbejdet og forelagt igen på næste møde. 06/71 Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til markedsføring af Jobcentrets serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Jobcenter Brønderslev har planlagt, jvf. beskæftigelsesplanen, at besøge de lokale virksomheder, men grundet et stort arbejdspres i forbindelse med håndholdt formidling, er det på nuværende tidspunkt svært at nå de ønskede servicebesøg. Servicebesøg er besøg, hvor virksomhedskonsulenterne besøger virksomhederne med det formål at informere om Jobcentrets serviceydelser. Formålet er at gøre de lokale virksomheder opmærksom på, at Jobcenter Brønderslev har nogle serviceydelser, som de med fordel kan gøre brug af. Det er vigtigt at få gjort opmærksom på, at Jobcenter Brønderslev nu både kan tilbyde hjælp i forbindelse med ordinær rekruttering samtidig med at man stadig kan hjælpe i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere og håndholdt formidling. Det er vigtigt, at Jobcentret får markedsført sig og gjort opmærksom på, at Jobcentret kan være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner, ikke kun når det drejer sig

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 103 om fastholdelse eller integration af ressourcesvage borgere, men også når der skal rekrutteres nye medarbejdere generelt. Der fremlægges hermed et forslag til, hvorledes Jobcentret via markedsføring kan komme i kontakt med flere virksomheder og få gjort opmærksom på Jobcentrets serviceydelser. Jobcenter Brønderslev søger om at lave en intensiv markedsføring i Lokalradioen og lokalaviserne. Disse medier er valgt ud fra en vurdering af, hvor man opnår den laveste pris pr. nået lokal virksomhed. Ved at lave markedsføring i flere medier samtidig, opnår Jobcenter Brønderslev en genkendelseseffekt, som gerne skulle øge effekten yderligere. Målet for markedsføringen er at øge virksomhedernes bevidsthed om, at Jobcentret eksisterer og har nogle serviceydelser, som de kan gøre brug af. Der ansøges om, at der iværksættes markedsføringstiltag af 2 x 10 dages varighed i forbindelse med radiospot og 4 indlæg i alt i hver af lokalaviserne. Økonomi Der søges om et beløb på kr. Bilag: Ansøgning om markedsføring Det Lokale Beskæftigelsesråd anser det som en kommunal opgave at markedsføre Jobcentret. Imidlertid vil LBR hellere medvirke til en eventuelt midlertidig ansættelse af en virksomhedskonsulent, som over en kortvarig periode kan arbejde målrettet med virksomhedsservice. Eller som en anden mulighed, medvirke til afvikling af nogle inspirationsaftner i lokalområderne, målrettet de små virksomheder. Jobcentrets afdeling for virksomhedsservice inddrages i planlægningen af afholdelse af inspirationsaftner/fyraftensmøder, og vil dermed få mulighed for at orientere om Jobcentrets tilbud. Initiativet søges kvalificeret ved at inddrage Erhvervschef Marianne Gade, som i relation til arbejdsfunktion vil have en god kontaktflade til virksomhederne og dermed kan medvirke til at motivere deltagelse af virksomhederne.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 104 Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker på den baggrund, at der udarbejdes en ny projektbeskrivelse omkring denne aktivitet, og som forelægges på næste møde. 07/72 Ansøgning om social tillidsmand J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning om social tillidsmand.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til social tillidsmand. Sagsfremstilling: Der har traditionelt gennem flere år været opbygget et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens virksomheder. Man har gennem dette samarbejde etableret et væsentligt antal partnerskabsaftaler, hvilket har muliggjort at virksomhedskonsulenterne har kunnet få flere ansat i fleksjob, skånejob og job på særlige vilkår. Jobcentret indgår den 11. december 2007 en Partnerskabsaftale med Føtex. Føtex har i den forbindelse fremsendt en ansøgning vedrørende ansættelse af en social tillidsmand. Baggrunden for ansøgningen er, at man i Føtex Brønderslev har kunnet konstatere, at en række medarbejdere har brug for ekstra støtte for at kunne komme til at fungere på arbejdsmarkedet. Det gælder såvel allerede ansatte som nye medarbejdere. Vi ønsker at forbedre vores forbyggende arbejde vedrørende marginalisering og sygemeldinger. Føtex har ofte været afprøvningssted, i både kortere og længere forløb. Føtex anser det som en selvfølgelighed, at man som virksomhed tager del i det sociale ansvar, og det har gennem en årrække været en naturlig del af virksomhedens rekruttering, at Føtex kontakter kommunens virksomhedskonsulenter løbende, og udbygger samarbejdet. En forudsætning for denne positive udvikling har gennem alle forløb været, at Jobcentret har en ressourceperson/nøgleperson, som har erfaring samt kompetence til at etablere, samt følge op på alle nye medarbejdere. Denne opfølgning og støtte er ofte altafgørende for, om afprøvningen bliver en succes, da vi ofte møder personer, som ellers ville have vanskeligt ved at finde sig til rette i en stor virksomhed. Det gode samarbejde ønsker vi at udbygge til den sociale tillidsmands funktioner, og vi vil gerne deltage i et virksomhedstværgående netværk mellem sociale tillidsmænd vedrørende dette.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 105 Føtex ønsker at ansætte en social tillidsmand som skal havde følgende opgaver: at støtte modtagelse, integration og opfølgning på nye kolleger, fastholdelse af medarbejdere for at modvirke udstødelse, sikre ansattes hurtige tilbagevenden til jobbet efter sygdom, fungere som kontaktperson i forhold til læger, kommune etc. i arbejdet med kolleger som har brug for ekstra støtte, skabe læring og udvikling i virksomheden gennem trivselstiltag, indgå i virksomhedstværgående netværk mellem nøglepersoner/ sociale tillidsmænd, med henblik på kontinuerligt at udvikle den enkelte og rollen som sådan. Vi forventer at løse opgaven ved at tilknytte en vores faste medarbejdere som tovholder, da det er den person hos os, der har størst erfaring med rekruttering/fastholdelse. Projektet tænkes opstartet pr. 1. april 2008 og skal løbe et år frem til og med den 31. marts Økonomi Der søges om frikøb af 8 timer ugentligt til den sociale tillidsmand, hvilket giver et total beløb på kr. Bilag: Social tillidsmand Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede ansøgningen. LBR besluttede at afvise ansøgningen i den foreliggende form. LBR ønsker projektbeskrivelsen udbygget, og forelagt på næste møde. LBR ønsker udbygget med svar på Hvad er det for en person der tænkes på der skal have funktionen. Hvilke erfaringer har vedkommende med denne funktion. Vil der være behov for at klæde vedkommende yderligere på i forhold til funktionen. Hvad får vedkommende ud af at have denne funktion. LBR vil i øvrigt lægge vægt på, at det er en person på gulvet der udpeges til at have rollen som social tillidsmand. LBR vil have mulighed for at kunne følge projektet undervejs, og gerne i en fælles drøftelse med Føtex.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 106 LBR ønsker, at der ved gennemførelse af projektet vil blive udarbejdet en drejebog, med konkrete anvisninger med henblik på, at lignende projekter kan gennemføres på andre virksomheder. 08/73 Mødekalender 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Mødekalender 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplæg til mødekalender for Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet den 3. oktober 2007 oplæg til mødekalender for På daværende tidspunkt forelå der ikke mødekalender for de respektive udvalgsmøder. Det blev besluttet at afvente udvalgenes drøftelser af mødeplan for I forbindelse med drøftelse af oplægget til LBR s mødekalender for 2008, blev der drøftet muligheder for at minimere antallet af møder i Koordinator har udarbejdet 2 forslag til mødeplan for Et forslag, der tager udgangspunkt i 10 årlige møder, men hvor hvert andet møde kan betegnes som et sekundært møde, med mulighed for aflysning. Et andet forslag, der tager udgangspunkt i møder med 6 ugers mellemrum. Mødedatoer tilpasses i forhold til udvalgs- og byrådsmøder og beskæftigelsesplan. Bilag: Mødekalender 2008 Mødekalender og antallet af møder blev drøftet. Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at kombinere de 2 forslag til mødekalender

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 107 der var medsendt som bilag. Det betyder at der er planlægges 9 møder i Projektkoordinator udarbejder på den baggrund, og i forhold til Lone Beckers kalender, mødekalenderen for /74 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi Der vil blive givet en status på mødet. 2. LBR s hjemmeside 3. Status ungecoach 4. Evaluering af jobmesse 5. Tænketank Orientering fra styregruppemøde bag Tænketank. 6. Fast rubrik i Oplandsavisen Koordinator orienterer om indhentet tilbud. 7. Statistikker Bilag: Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side Status på økonomi Koordinator uddelte regnskabsopgørelse for Det Lokale Beskæftigelsesråds økonomi pr. 7. december Koordinator gennemgik regnskabet, som blev taget til efterretning. Det undersøges om regnskab fremover kan udsendes med dagsorden, eller om det kan udsendes på en lukket dagsorden. 2. LBR s hjemmeside Hjemmesiden blev fremvist og godkendt. 3. Status på Ungecoach Ungecoach arbejder i øjeblikket med en målgruppe på ca. 20 personer. Det går rigtig godt med arbejdet, og der er stor opbakning omkring den indsats der bliver udført. Der har den 11.december 2007 været afholdt temadag på ungeområdet, hvor Ungecoach gav et godt oplæg med hensyn til arbejdsfunktion og metode. 4. Evaluering af jobmesse Lone Becker gav en orientering fra den afholdte jobmesse. Der skal til næste gang flere virksomheder med, og der skal derfor arbejdes på at få motiveret virksomhederne til at deltage. Kommunen, som den største arbejdsplads i kommunen, bør måske også deltage. 5. Tænketank Koordinator gav en kort orientering fra det første møde i Styregruppen bag Tænketanken. Referat fra styregruppens møde medsendes referat. Fremover medsendes referater fra styregruppens møder med dagsorden. 6. Fast rubrik i Oplandsavis. Koordinator gav en orientering om indhentet tilbud. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der i stedet for udarbejdes pressemeddelelser i relation til konkrete aktiviteter. 7. Statistik Fremover vil LBR få de samme statistikker som Beskæftigelsesudvalget modtager. Det er et statistikmateriale der omfatter alle målgrupper. Det blev i øvrigt bestemt, at sætte et fast punkt på til LBR s møder vedrørende orientering fra Beskæftigelsesudvalget. Kelly Ottesen inviteres til at deltage på et LBR møde og orientere om indsatsen fra hans afdeling. Det kan ligeledes være aktuelt, at indbyde repræsentanter fra virksomhedskonsulenterne til et af møderne i LBR.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side /75 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Nyhedsbrev til a-kasserne fremsendes fremover også til medlemmerne i LBR. Det undersøges, og sikres at alle a-kasser får nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udsendes månedligt. Hanne Christensen forespurgte om målgruppe og status på projekt Udredning og afklaring af flygtningekvinder. Der vil blive udarbejdet en status på projektet, som forelægges til næste møde. Lone Becker orienterede om, at KIA projektet har fået bevilget midler fra Forebyggelsesfonden. Størrelsen af bevillingen foreligger ikke endnu. Koordinator orienterede om en henvendelse om et besøg fra formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd. Der var tænkt på den 24. januar. Det Lokale Beskæftigelsesråd har fastlagt det første møde i 2008 til den 31. januar. Der gives en tilbagemelding til formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 17.00-19:00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse:

Partnerskabsaftale. Jobcenter Slagelse: Partnerskabsaftale Mellem en virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn Adresse Tlf.nr. Hjemmeside CVR nr. P. nr. 1. kontaktperson i virksomhed 2. kontaktperson i virksomhed Aftalenr. - Jobcenter

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne:

De eksisterende beskæftigelsesrettede tilbud kan opsummeres under hovedoverskrifterne: Forslag til implementering af ny beskæftigelsesstrategi. Dato. 14. april 2008 Acadresagsnr. 07/45075 Int. ACJ Baggrunden for dette forslag er, at der på Erhvervsudvalgets møde d. 17. januar 2008 blev godkendt

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2017-1 - Indhold INDLEDNING...3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK...3 FORMÅLET MED ORDNINGEN...4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN...4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Referat. Ifølge budgetoversigten er der disponeret kr. og forbrugt kr. Dette giver en rest til forbrug på kr.

Referat. Ifølge budgetoversigten er der disponeret kr. og forbrugt kr. Dette giver en rest til forbrug på kr. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 28. november 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20111128 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer afbud: Grethe Riksted 1) Meddelelser 2) Orientering a) Ledighedstal september 2009 Ledigheden i Struer kommune ligger fortsat på

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden 25. juni 2013 - kl. 12:00 13.00 Hotel Scandic Afbud: Find Poulsen, Jens Svenningsen, Lars Juul Jørgensen Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tlf.: 8970

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker

Ordning for kommunale virksomhedspraktikker Ordning for kommunale virksomhedspraktikker 2016-1 - Indhold INDLEDNING... 3 FORMÅLET MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK... 3 FORMÅLET MED ORDNINGEN... 4 ARBEJDSGANG/ÅRSCYKLUS FOR HÅNDTERING AF ORDNINGEN... 4 PRINCIPPERNE

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR

6. Drøftelse af indstillinger i forbindelse med sagsfremstillinger til RAR 10. marts 2016 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Gert Jørgensen, næstformand Carsten Bloch Nielsen, næstformand Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK Øst Helle Klein, AMK Øst (referent) Dagsorden

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017

Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål. August 2017 Beskæftigelsesplan 2017 status på politiske og administrative årsmål August 2017 TEMA - Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Politisk årsmål: Ledigheden for unge under 25 år skal være

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland. Referat af møde i formandskabet for RAR Sjælland den 9. marts marts 2015 Deltagere: Flemming Kronsten, formand Carsten Bloch Nielsen, næstformand 11. marts 2015 Marianne Sumborg, arbejdsmarkedsdirektør AMK-Øst Helle Klein, AMK-Øst (referent) Afbud: Gert Jørgensen, næstformand

Læs mere