Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat /67 Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for /68 Læse/stave projekt for ledige /69 Projekt læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder /70 Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger /71 Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune /72 Ansøgning om social tillidsmand /73 Mødekalender /74 Orientering /75 Eventuelt

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 96 Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober Godkendt. 02/67 Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for 2008.doc ÅBEN SAG Genoptagelse af sag nr. 02/62 fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25. oktober 2007, hvor LBR besluttede, at koordinatoren skulle arbejde videre med udkast til den virksomhedsrettede plan for Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for Sagsfremstilling: De lokale beskæftigelsesråd får jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, hvert år tildelt en bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation til lokale forhold. Der skal foretages en evaluering og formidling, som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 en plan for, hvilke aktiviteter der påtænkes gennemført det kommende år. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 97 Det er LBR der beslutter, hvilke initiativer, der skal iværksættes for puljemidlerne. Kommunen skal dog definere den overordnede ramme for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, og det er indenfor denne ramme, initiativerne skal iværksættes. Det fremhæves i vejledningen, at midlerne ikke kan anvendes til finansiering af kommunens drift eller sekretariatsbetjening af rådet. Bilag: Virksomhedsrettet plan for 2008 Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede den virksomhedsrettede plan. Det foreliggende grundlag er et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Den virksomhedsrettede plan godkendes. 03/68 Læse/stave projekt for ledige J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Læsestaveprojekt for ledige.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til læse/stave projekt for ledige. Sagsfremstilling: En væsentlig del af gruppen af ledige mangler basale færdigheder, såsom læsning, skrivning og regning, hvilket vanskeliggør muligheden for at tilegne sig nye kompetencer i forhold til at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at personer med manglende basale færdigheder har sværere ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, hvilket understreger behovet for, at målgruppen styrker deres færdigheder på dette område. Formålet med projektet er, at give de ledige et tilbud med henblik på at afhjælpe deres basale vanskeligheder med hensyn at kunne læse/stave og regne, samt at de ledige får øget motivation på deltagelse i yderligere forberedende voksenundervisning som led i

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 98 deres personlige udvikling. Dette med formål at sikre mulighed for opkvalificering, som øger muligheden for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Målgruppen er ufaglærte ledige med manglende basale færdigheder for at klare de krav der i dag stilles på arbejdsmarkedet. Der er tale om personer, der ikke kan læse, skrive eller regne på et acceptabelt niveau. Det medfører en væsentlig risiko for marginalisering, særligt i en tid hvor arbejdsmarkedet kræver stor fleksibilitet og stor selvstændighed på alle niveauer. Det vanskelige består i at motivere den enkelte til at gøre noget ved det. Det er udfordringen at gøre det trygt og normalt for den ledige at turde stå frem og bede om hjælp. I vejledningen af den ledige vil det derfor være vigtigt, at have redskaber til at gå tæt på den ledige med hensyn til afdækkende spørgsmål, ved formodning om læse/stave vanskeligheder, der ikke er krænkende, men skal opfattes som værende af interesse og problemløsende. Formålet skal være at søge motivationen hos den enkelte til at ønske at ændre på de manglende forudsætninger for at kunne læse og stave. En måde er at forbedre metode og fokus i vejledningen omkring indsatsen for gruppen af de forsikrede ledige. For at understøtte denne udvikling påtænkes det at etablere et kursus for vejlederne for de forsikrede ledige, således at de tilføres værktøjer til at udvikle den nære og tætte dialog omkring den lediges barrierer for tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Ved at man styrker dialogen i forhold til barrierer og mulige løsninger, formodes det at kunne øge motivationen hos den ledige, og turde vove at give sig i kast med at udbedre deres vanskeligheder vedrørende læsning/stavning. A-kasserne foreslås inddraget i denne indsats og formodes også at kunne drage nytte af deltagelse i værktøjskurset sammen med Jobcentrets vejledere. Et fælleskursus vil ligeledes kunne være udviklende i forhold til den fælles opgave, man har omkring de dagpengeforsikrede ledige. Det foreslås, at der som en start på projektet, afholdes et fællesmøde med a-kasserne, og fagforbund. Baggrunden for dette er, at barrierer for den lediges udvikling af kompetence også formodes at kunne være en del af den samtale den ledige har med sin i a- kasse. A-kasserne forventes dermed at have muligheder for at motivere den ledige. Endelig kan det være en mulighed at gøre brug af et mobilt tilbud, som evt. også kan indeholde et element af motivation. Det kan være muligt at tilrettelægge tilbuddet om screening og et efterfølgende kursustilbud i nærområdet. Tilbuddet kan gives ved, at et mobilt tilbud kan komme rundt i lokalområdet. Økonomi Der søges om en samlet bevilling på kr.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 99 Bilag: Læse- staveprojekt for ledige Det foreliggende projekt ønskes udvidet med beskrivelse af tilbud/indsats, der understøtter efterfølgende tilegnelse af efterspurte kompetencer på arbejdsmarkedet. Kompetencer der efterspørges af virksomhederne, og kan forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige. Der arbejdes videre med udvikling af projektet. 04/69 Projekt læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \staveindsats for medarbejdere i virksomheder.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til læse/staveindsats for medarbejdere i virksomheder. Sagsfremstilling: En væsentlig del af gruppen af kortuddannede har vanskeligheder med basale færdigheder, såsom læsning, skrivning og regning, hvilket vanskeliggør muligheden for at tilegne sig nye kompetencer i forhold til at søge tilbage til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at personer med manglende basale færdigheder i forhold til at læse, stave og regne, har sværere ved at blive fastholdt på arbejdsmarkedet, hvilket understreger behovet for, at målgruppen styrker deres færdigheder på dette område. Behovet understreges ydermere af den stigende teknificering, der finder sted i de danske virksomheder. Baggrunden for projektet er således, at LBR har et ønske om at tilbyde den kortuddannede en afdækning af boglige kompetencer, som forbedrer efterfølgende muligheder for undervisning, der kompenserer og udvikler læse/stavefærdighederne. Målgruppen er kortuddannede ledige, der mangler basale færdigheder for at klare de krav, der i dag stilles på arbejdsmarkedet. Der er tale om personer, der ikke kan læ-

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 100 se/skrive eller regne på et acceptabelt niveau. Det medfører en væsentlig risiko for marginalisering, særligt i en tid hvor arbejdsmarkedet kræver stor fleksibilitet og stor selvstændig på alle niveauer. Der stilles stadig større krav om skriftlighed i hverdagen for alle. Flere instruktioner i produktionerne kommer på skærmterminaler. Mellemleder og værkfører erstattes af krav om skriftlige tilbagemeldinger og at kunne forholde sig til skriftlige instruktioner. Der kræves en stadig større indsigt i brug af IT. Offentlige systemer kræver i stigende grad, at borgerne i dag kan bruge IT, og virksomhedernes bestillings- og afrapporteringssystemer kræver, at alle ansatte kan læse, skrive og forholde sig til talstørrelser. Det vanskelige kan bestå i, om kortuddannede ansatte er bevidste om behovet, eller føler sig trygge nok til at melde sig til tilbuddet. Der er derfor et stort behov for at øge incitamentet og motivationen for at få de ansatte med læse/stave barrierer til at deltage i udviklingen af deres kompetencer, både for deres egen udvikling, samt for virksomhedernes behov. Økonomi. Der søges om en samlet bevilling på kr. Bilag: Læse- staveprojekt for ansatte Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede oplægget. LBR syntes at det var en god ide, at arbejde med at udvikle ledernes HR kompetence, og at der samarbejdes med Erhvervschef Marianne Gade omkring denne del. LBR ønsker, at tilbuddet vedrørende screening gives som et generelt tilbud for virksomhedernes ansatte. Det vil være et succeskriterium at finde 10 virksomheder, som deltager i projektet. Der arbejdes videre med projektet.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side /70 Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning om hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til hjælp til udredning af borgere med særlige problemstillinger. Sagsfremstilling: Jobcentret oplever en stigning i gruppen med sygemeldte, der har særlige problemer i forhold til at komme i beskæftigelse. Det er problemer, som er karakteriseret af mere psykisk karakter f.eks. fobier/barrierer i forhold til mobilitet og jobmæssige muligheder. Jobcentret søger LBR om midler til at afprøve et forsøg med midlertidig ansættelse af psykolog i 12 måneder. Formålet er at sætte yderligere fokus på udredning af de barrierer den ledige kan have i form af psykiske barrierer og deraf hindringer for den lediges beskæftigelsesperspektiv. Forsøgsordningen er alene tænkt i forhold til at afprøve om brug af psykolog vil kunne bidrage til at forbedre udredningen og afklaring af den sygemeldtes arbejdsevne, og ikke i forhold til egentlig behandling. For en stigende del af Jobcentrets målgrupper konstateres der et øget behov for udredning af psykosomatisk karakter. Anvendelse af psykolog i forhold til udredning af borgeren er derfor et stigende behov. Der kan nævnes tre opgaver, hvor Jobcentret med fordel kan gøre brug af psykolog i forhold til udredning af borgere, der har særlige problemstillinger i forhold til at komme i beskæftigelse: Man kan inddrage psykolog i ressourceafklaringsforløb af den enkelte borger. Man kan gøre bruge af psykolog som rådgiver og sparring med sagsbehandler. Man kan i forhold til tunge sager, og efter konkret vurdering, gøre brug af psykolog i forhold afklarende samtaler i forhold til om borgeren vil kunne profitere af efterfølgende psykologbehandlinger. Dette vil kunne kvalificere muligheden for at der i samspil med Jobcentrets sagsbehandler/virksomhedskonsulenter kan sættes konkret målrettet handling i gang med den enkelte ledige, der har til formål at øge den lediges mulighed for beskæftigelse. Et yderligere formål med projektet og anvendelse af psykolog vil være at afprøve nye vinkler på sagsarbejdet, og medvirke til at udvikle eventuelt forbedrede sagsgange.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 102 Økonomi Der søges om en bevilling på kr. Bilag: Ansøgning om psykolog Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker ansøgningen yderligere gennemarbejdet og forelagt igen på næste møde. 06/71 Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Markedsføring af Jobcenter Brønderslevs serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til markedsføring af Jobcentrets serviceydelser overfor virksomhederne i Brønderslev Kommune. Sagsfremstilling: Jobcenter Brønderslev har planlagt, jvf. beskæftigelsesplanen, at besøge de lokale virksomheder, men grundet et stort arbejdspres i forbindelse med håndholdt formidling, er det på nuværende tidspunkt svært at nå de ønskede servicebesøg. Servicebesøg er besøg, hvor virksomhedskonsulenterne besøger virksomhederne med det formål at informere om Jobcentrets serviceydelser. Formålet er at gøre de lokale virksomheder opmærksom på, at Jobcenter Brønderslev har nogle serviceydelser, som de med fordel kan gøre brug af. Det er vigtigt at få gjort opmærksom på, at Jobcenter Brønderslev nu både kan tilbyde hjælp i forbindelse med ordinær rekruttering samtidig med at man stadig kan hjælpe i forbindelse med fastholdelse af medarbejdere og håndholdt formidling. Det er vigtigt, at Jobcentret får markedsført sig og gjort opmærksom på, at Jobcentret kan være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner, ikke kun når det drejer sig

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 103 om fastholdelse eller integration af ressourcesvage borgere, men også når der skal rekrutteres nye medarbejdere generelt. Der fremlægges hermed et forslag til, hvorledes Jobcentret via markedsføring kan komme i kontakt med flere virksomheder og få gjort opmærksom på Jobcentrets serviceydelser. Jobcenter Brønderslev søger om at lave en intensiv markedsføring i Lokalradioen og lokalaviserne. Disse medier er valgt ud fra en vurdering af, hvor man opnår den laveste pris pr. nået lokal virksomhed. Ved at lave markedsføring i flere medier samtidig, opnår Jobcenter Brønderslev en genkendelseseffekt, som gerne skulle øge effekten yderligere. Målet for markedsføringen er at øge virksomhedernes bevidsthed om, at Jobcentret eksisterer og har nogle serviceydelser, som de kan gøre brug af. Der ansøges om, at der iværksættes markedsføringstiltag af 2 x 10 dages varighed i forbindelse med radiospot og 4 indlæg i alt i hver af lokalaviserne. Økonomi Der søges om et beløb på kr. Bilag: Ansøgning om markedsføring Det Lokale Beskæftigelsesråd anser det som en kommunal opgave at markedsføre Jobcentret. Imidlertid vil LBR hellere medvirke til en eventuelt midlertidig ansættelse af en virksomhedskonsulent, som over en kortvarig periode kan arbejde målrettet med virksomhedsservice. Eller som en anden mulighed, medvirke til afvikling af nogle inspirationsaftner i lokalområderne, målrettet de små virksomheder. Jobcentrets afdeling for virksomhedsservice inddrages i planlægningen af afholdelse af inspirationsaftner/fyraftensmøder, og vil dermed få mulighed for at orientere om Jobcentrets tilbud. Initiativet søges kvalificeret ved at inddrage Erhvervschef Marianne Gade, som i relation til arbejdsfunktion vil have en god kontaktflade til virksomhederne og dermed kan medvirke til at motivere deltagelse af virksomhederne.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 104 Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker på den baggrund, at der udarbejdes en ny projektbeskrivelse omkring denne aktivitet, og som forelægges på næste møde. 07/72 Ansøgning om social tillidsmand J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Ansøgning om social tillidsmand.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd meddeler bevilling på kr. til social tillidsmand. Sagsfremstilling: Der har traditionelt gennem flere år været opbygget et godt og konstruktivt samarbejde med kommunens virksomheder. Man har gennem dette samarbejde etableret et væsentligt antal partnerskabsaftaler, hvilket har muliggjort at virksomhedskonsulenterne har kunnet få flere ansat i fleksjob, skånejob og job på særlige vilkår. Jobcentret indgår den 11. december 2007 en Partnerskabsaftale med Føtex. Føtex har i den forbindelse fremsendt en ansøgning vedrørende ansættelse af en social tillidsmand. Baggrunden for ansøgningen er, at man i Føtex Brønderslev har kunnet konstatere, at en række medarbejdere har brug for ekstra støtte for at kunne komme til at fungere på arbejdsmarkedet. Det gælder såvel allerede ansatte som nye medarbejdere. Vi ønsker at forbedre vores forbyggende arbejde vedrørende marginalisering og sygemeldinger. Føtex har ofte været afprøvningssted, i både kortere og længere forløb. Føtex anser det som en selvfølgelighed, at man som virksomhed tager del i det sociale ansvar, og det har gennem en årrække været en naturlig del af virksomhedens rekruttering, at Føtex kontakter kommunens virksomhedskonsulenter løbende, og udbygger samarbejdet. En forudsætning for denne positive udvikling har gennem alle forløb været, at Jobcentret har en ressourceperson/nøgleperson, som har erfaring samt kompetence til at etablere, samt følge op på alle nye medarbejdere. Denne opfølgning og støtte er ofte altafgørende for, om afprøvningen bliver en succes, da vi ofte møder personer, som ellers ville have vanskeligt ved at finde sig til rette i en stor virksomhed. Det gode samarbejde ønsker vi at udbygge til den sociale tillidsmands funktioner, og vi vil gerne deltage i et virksomhedstværgående netværk mellem sociale tillidsmænd vedrørende dette.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 105 Føtex ønsker at ansætte en social tillidsmand som skal havde følgende opgaver: at støtte modtagelse, integration og opfølgning på nye kolleger, fastholdelse af medarbejdere for at modvirke udstødelse, sikre ansattes hurtige tilbagevenden til jobbet efter sygdom, fungere som kontaktperson i forhold til læger, kommune etc. i arbejdet med kolleger som har brug for ekstra støtte, skabe læring og udvikling i virksomheden gennem trivselstiltag, indgå i virksomhedstværgående netværk mellem nøglepersoner/ sociale tillidsmænd, med henblik på kontinuerligt at udvikle den enkelte og rollen som sådan. Vi forventer at løse opgaven ved at tilknytte en vores faste medarbejdere som tovholder, da det er den person hos os, der har størst erfaring med rekruttering/fastholdelse. Projektet tænkes opstartet pr. 1. april 2008 og skal løbe et år frem til og med den 31. marts Økonomi Der søges om frikøb af 8 timer ugentligt til den sociale tillidsmand, hvilket giver et total beløb på kr. Bilag: Social tillidsmand Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede ansøgningen. LBR besluttede at afvise ansøgningen i den foreliggende form. LBR ønsker projektbeskrivelsen udbygget, og forelagt på næste møde. LBR ønsker udbygget med svar på Hvad er det for en person der tænkes på der skal have funktionen. Hvilke erfaringer har vedkommende med denne funktion. Vil der være behov for at klæde vedkommende yderligere på i forhold til funktionen. Hvad får vedkommende ud af at have denne funktion. LBR vil i øvrigt lægge vægt på, at det er en person på gulvet der udpeges til at have rollen som social tillidsmand. LBR vil have mulighed for at kunne følge projektet undervejs, og gerne i en fælles drøftelse med Føtex.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 106 LBR ønsker, at der ved gennemførelse af projektet vil blive udarbejdet en drejebog, med konkrete anvisninger med henblik på, at lignende projekter kan gennemføres på andre virksomheder. 08/73 Mødekalender 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Mødekalender 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplæg til mødekalender for Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet den 3. oktober 2007 oplæg til mødekalender for På daværende tidspunkt forelå der ikke mødekalender for de respektive udvalgsmøder. Det blev besluttet at afvente udvalgenes drøftelser af mødeplan for I forbindelse med drøftelse af oplægget til LBR s mødekalender for 2008, blev der drøftet muligheder for at minimere antallet af møder i Koordinator har udarbejdet 2 forslag til mødeplan for Et forslag, der tager udgangspunkt i 10 årlige møder, men hvor hvert andet møde kan betegnes som et sekundært møde, med mulighed for aflysning. Et andet forslag, der tager udgangspunkt i møder med 6 ugers mellemrum. Mødedatoer tilpasses i forhold til udvalgs- og byrådsmøder og beskæftigelsesplan. Bilag: Mødekalender 2008 Mødekalender og antallet af møder blev drøftet. Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at kombinere de 2 forslag til mødekalender

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side 107 der var medsendt som bilag. Det betyder at der er planlægges 9 møder i Projektkoordinator udarbejder på den baggrund, og i forhold til Lone Beckers kalender, mødekalenderen for /74 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi Der vil blive givet en status på mødet. 2. LBR s hjemmeside 3. Status ungecoach 4. Evaluering af jobmesse 5. Tænketank Orientering fra styregruppemøde bag Tænketank. 6. Fast rubrik i Oplandsavisen Koordinator orienterer om indhentet tilbud. 7. Statistikker Bilag: Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side Status på økonomi Koordinator uddelte regnskabsopgørelse for Det Lokale Beskæftigelsesråds økonomi pr. 7. december Koordinator gennemgik regnskabet, som blev taget til efterretning. Det undersøges om regnskab fremover kan udsendes med dagsorden, eller om det kan udsendes på en lukket dagsorden. 2. LBR s hjemmeside Hjemmesiden blev fremvist og godkendt. 3. Status på Ungecoach Ungecoach arbejder i øjeblikket med en målgruppe på ca. 20 personer. Det går rigtig godt med arbejdet, og der er stor opbakning omkring den indsats der bliver udført. Der har den 11.december 2007 været afholdt temadag på ungeområdet, hvor Ungecoach gav et godt oplæg med hensyn til arbejdsfunktion og metode. 4. Evaluering af jobmesse Lone Becker gav en orientering fra den afholdte jobmesse. Der skal til næste gang flere virksomheder med, og der skal derfor arbejdes på at få motiveret virksomhederne til at deltage. Kommunen, som den største arbejdsplads i kommunen, bør måske også deltage. 5. Tænketank Koordinator gav en kort orientering fra det første møde i Styregruppen bag Tænketanken. Referat fra styregruppens møde medsendes referat. Fremover medsendes referater fra styregruppens møder med dagsorden. 6. Fast rubrik i Oplandsavis. Koordinator gav en orientering om indhentet tilbud. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der i stedet for udarbejdes pressemeddelelser i relation til konkrete aktiviteter. 7. Statistik Fremover vil LBR få de samme statistikker som Beskæftigelsesudvalget modtager. Det er et statistikmateriale der omfatter alle målgrupper. Det blev i øvrigt bestemt, at sætte et fast punkt på til LBR s møder vedrørende orientering fra Beskæftigelsesudvalget. Kelly Ottesen inviteres til at deltage på et LBR møde og orientere om indsatsen fra hans afdeling. Det kan ligeledes være aktuelt, at indbyde repræsentanter fra virksomhedskonsulenterne til et af møderne i LBR.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 12. december 2007 Side /75 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Nyhedsbrev til a-kasserne fremsendes fremover også til medlemmerne i LBR. Det undersøges, og sikres at alle a-kasser får nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet udsendes månedligt. Hanne Christensen forespurgte om målgruppe og status på projekt Udredning og afklaring af flygtningekvinder. Der vil blive udarbejdet en status på projektet, som forelægges til næste møde. Lone Becker orienterede om, at KIA projektet har fået bevilget midler fra Forebyggelsesfonden. Størrelsen af bevillingen foreligger ikke endnu. Koordinator orienterede om en henvendelse om et besøg fra formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd. Der var tænkt på den 24. januar. Det Lokale Beskæftigelsesråd har fastlagt det første møde i 2008 til den 31. januar. Der gives en tilbagemelding til formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd.

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 41 Beskæftigelsesreformen i pixiudgave 3 42 Status jobrotation

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer.

Referat. Sagsbehandler og faglig koordinator, Liselotte Ørskov, der står for indsatsen, kommer på mødet og orienterer. N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 8. oktober 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20121008 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere