Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland Fra genopretning til udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland 2015-2020 Fra genopretning til udvikling"

Transkript

1 NOTAT Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland Fra genopretning til udvikling Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. marts 2015 Esnords strategi skal danne grundlag for udviklingen af skolen på kort, mellemlangt og langt sigt. Strategien består af mål og midler på et overordnet plan, men ikke af konkrete politikker, procedurer, projekter eller finansiering. Strategien har en tidshorisont på 5 år fra 2015 til 2020 og derfor er den udarbejdet, så den kan fungere som en ramme, som de enkelte uddannelsesområder kan tilpasse sig inden for, når deres omgivelser, lovgivningen eller andre aspekter ændrer sig. Dette dokument har tre dele: Del 1 er en præsentation af Esnords mål herunder mission, vision og strategiske udviklingsmål og midlerne skolens værdier og organisation. Denne del er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december Del 2 er en beskrivelse af, hvordan ledelse og medarbejdere vil komme fra strategi til handling på kort sigt, dvs. med hovedvægt på indsatser i 2015 og Denne del er en sammenskrivning af de handleplaner, som ledere og medarbejdere har udarbejdet i perioden januar-marts 2015, samt hovedlinjerne i en SWOT-analyse udarbejdet i efteråret Del 3 beskriver, hvordan vi på Esnord vil arbejde med opfølgning på strategien. I dette afsnit skitseres samspillet mellem bestyrelsens overordnede strategi samt udefrakommende, lovpligtige opfølgningsprocedurer, som fx Handlingsplan for øget gennemførsel, handleplaner udarbejdet i afdelingerne samt resultatløns- og MUS-/LUS-processer. - Side 1 af 18 -

2 DEL 1 Esnords mål og midler (Denne del er godkendt af Esnords bestyrelse den 11. december 2014) Målene i Esnords strategi udgøres af: - Esnords mission, det vil sige skolens eksistensberettigelse - Esnords vision, det vil sige forestillingen om, hvordan skolen skal præge sin omverden i fremtiden - Esnords strategiske mål, dvs. skolens overordnede udviklingsmål i den 5-årige periode, som strategien spænder over Midlerne i Esnords strategi er: - Værdier, dvs. skolens idealer for adfærd og holdninger - Organisation, dvs. skolens overordnede organisatoriske arbejdsdeling med tilhørende ansvar og kompetence Mål og midler beskrives nedenfor. Målene Mission Esnord skal tilbyde målrettede, innovative og attraktive erhvervsrettede uddannelser, der gør vores elever og kursister parat til at skabe værdi for sig selv, virksomhederne og regionen. Vision Vi vil være det naturlige og attraktive valg af erhvervsrettet uddannelsessted for både unge og voksne, hvad enten de ved, hvad de vil eller har brug for hjælp til afklaring. Vi vil tilbyde et inspirerende skole- og undervisningsmiljø under devisen for dig, der vil og kan og udløse det fulde faglige, sociale og personlige udviklingspotentiale hos vores elever og kursister gennem en stærk faglig profil på de uddannelser, vi udbyder. Vi vil spille en central og drivende rolle i udviklingen af vores uddannelser og vores region i samarbejde med virksomheder, kommuner, organisationer og Region Hovedstaden. Vi vil være en arbejdsplads, der på alle områder er præget af høj faglighed, samarbejde og arbejdsglæde, og vi vil gå foran i tilpasningen til de udfordringer, vi møder. - Side 2 af 18 -

3 Vi vil have kompetente, kvalitetsbevidste, ambitiøse og engagerede medarbejdere, som er parate til at udvikle sig sammen med skolen og vores interessenter. Vi vil være en skole, der har fokus på god ressourceudnyttelse og er bevidste om det aftryk, vi sætter på vores omverdens miljø og klima. Vi vil opfattes som én skole med mange muligheder. Strategiske mål Generelt Esnord skal som Nordsjællands største erhvervsskole fastholde og udbygge sin profil som en attraktiv udbyder af praksisnære erhvervsrettede uddannelser, der har fokus på at tiltrække, fastholde og udvikle elever, der vil og kan, og udfordre dem fagligt, så de når så langt, som deres evner rækker. Esnord skal styrke sit fokus på kerneydelsen uddannelse ved at arbejde struktureret med pædagogisk udvikling og pædagogisk ledelse, så vi skaber de bedste forudsætninger for at støtte eleverne i at nå deres egne og uddannelsernes mål. Esnord skal styrke den tætte relation med regionens virksomheder og stå skarpt som en troværdig og dygtig medspiller over for virksomhederne i regionen, som skal opleve, at skolen forstår deres behov og møder dem i den udstrækning, det er muligt, hvad enten det drejer sig om samarbejdsprojekter, lærlinge, praktik eller rådgivning. Uddannelserne Esnord skal videreudvikle sine gymnasiale uddannelser og fastholde og udbygge søgningen til dem ved at arbejde målrettet med kvaliteten af og informationen om udbuddene. Esnord skal udbyde og udvikle sine tekniske erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og transport og på området levnedsmidler og have fokus på de uddannelser, som bidrager positivt til skolen enten økonomisk, gennem synergi med andre uddannelser eller fordi vi har en speciel stærk faglig profil. Esnord skal satse på at tilbyde erhvervsrettede 10. klasseforløb, som bygger bro til erhvervsuddannelserne og til Esnords erhvervsgymnasiale udbud og udnytte mulighederne for at gøre dette i hele regionen. - Side 3 af 18 -

4 Esnord skal fokusere på de områder, hvor skolen står stærkt i konkurrencen på efter- og videreuddannelsesområdet og på de områder, hvor der er eller kan skabes en god synergi mellem erhvervsuddannelses- og kursusområdet. Esnord skal sikre og udbygge skolens faciliteter, så de kan være understøttende for læringen på alle niveauer og indvirke positivt på de uformelle studie- og læringsmiljøer på skolens adresser. Esnord skal, hvis det giver direkte værdi for eleverne, lærerne eller for skolens samarbejde med virksomheder, deltage i udviklingsprojekter af regional eller national karakter. Esnord skal integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne, der hvor det er muligt, og igangsætte aktiviteter, der bygger bro mellem uddannelsesniveauerne. Esnord skal bruge IT som et værdiskabende værktøj i undervisningen på alle områder og aktivt sikre, at der skabes en skarp IT-profil for uddannelserne på det gymnasiale område. Esnord skal have tilbud, som tilgodeser både de stærke og de svage elever og sikre, at undervisernes kompetencer udvikles, så de evner at undervise differentieret. Geografisk repræsentation Esnord skal fastholde og udbygge sin position som hele Nordsjællands erhvervsskole ved at fastholde sin aktivitet i Hillerød, styrke sin aktivitet i Helsingør og etablere sig andre steder i regionen, hvor analyser viser, at der er et behov, og hvor der kan skabes en fornuftig forretningsmodel. Esnord skal tilbyde grundforløb til erhvervsuddannelserne på andre steder end Hillerød og Helsingør, hvis der kan sikres en kritisk masse, og hvis grundforløbet kan placeres i tilknytning til andre uddannelsesinstitutioner, så der kan opbygges et studiemiljø. Esnord skal satse på at udbyde erhvervsrettet 10. klasse i hele regionen. Synlighed Esnord skal styrke sin synlighed over for virksomheder i Nordsjælland, så kendskabet til skolens brede vifte af uddannelser og høje faglighed øges. Esnord skal være i aktiv dialog med alle uddannelsesaktører i regionen fra grundskole- til universitetsniveau og opbygge forpligtende samarbejder med virksomheder og aftagere med det formål at øge uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen i regionen. - Side 4 af 18 -

5 Esnord skal tydeliggøre skolens rolle i den samlede uddannelseskæde, som leverandør af stærke erhvervsrettede kompetencer, der både kan stå alene, men som også er byggesten til videreuddannelse. Esnord skal deltage i netværk og organisationer, der arbejder for samme mål, og præge disse ved så vidt muligt at indtræde i deres ledelser. Støttefunktioner Esnords administration skal være proaktiv i sin måde at udføre værdiskabende aktiviteter, der understøtter skolens kerneydelse. Esnords administration skal være effektiv, imødekommende og proaktiv og bestræbe sig på at kommunikere klart og tydeligt. Esnords ledelses- og personalepolitik skal understøtte uddannelse på alle skolens niveauer ved at have fokus på at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere og ledere, der lever op til skolens værdier. Esnord skal aktivt styrke og forbedre tilliden mellem medarbejdere og ledelse og den generelle trivsel for medarbejderne og sætte rammerne for en udfordrende og udviklende arbejdsplads med et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er stolte af at være ansat. Esnord skal have skarpt fokus på skolens økonomi og tilstræbe - en sund drift, der giver mulighed for udvikling - en solid likviditet, der lever op til kreditorernes krav - en genopbygning af skolens soliditet, der er langsigtet uden at virke reaktionær Midlerne Værdier Esnords værdier kan sammenfattes i følgende fem ord: Handlekraft der betyder en bevidsthed om, at verden omkring os er foranderlig og kræver at vi tilpasser os, når det er nødvendigt. Esnord skal derfor... arbejde strategisk med eksekvering af handleplaner, opfølgning og tilpasning til de ændrede vilkår. - Side 5 af 18 -

6 ... være klar til at ændre kurs, hvis muligheder byder sig, og hvis det passer med den overordnede vision og mission for skolen.... tydeliggøre beslutninger og konsekvenser i sin interne og eksterne kommunikation. Faglighed der betyder, at vi er stolte over at være rundet af faglighed og gør, hvad vi kan, for at smitte vores elever og kursister med denne stolthed. Esnord skal derfor... rekruttere de bedste lærere og give dem plads til at udøve deres faglighed, så den kan smitte eleverne.... fejre vores elever, når de opnår faglige successer på alle niveauer.... stræbe efter at øge kvaliteten i undervisningen ved et kontinuerligt fokus på faglighed og pædagogik. Åbenhed der betyder, at vi deler viden med hinanden og med andre, giver plads til forskellighed både blandt elever og medarbejdere, og at vi taler åbent om det, som fungerer, og det, som kunne være bedre. Esnord skal derfor... arbejde med tillid mellem ledelse og medarbejdere og med feedback-kulturen, så den bliver en integreret del af samarbejdskulturen.... etablere tværgående videndelingsprocedurer på tværs af skolen og anerkende disse.... styrke evalueringspraksis i undervisningen og i udviklingsprojekter på tværs af hele skolen. Engagement der betyder, at vi er bevidste om, at vi alle er vigtige brikker i arbejdet for at løfte skolens strategiske målsætninger. Esnord skal derfor... give plads til forskellighed men forudsætte, at vi trækker mod samme mål.... forvente et aktivt bidrag fra hver enkelt til at skabe en god kultur på arbejdspladsen socialt og fagligt.... arbejde på at være en arbejdsplads, som alle kan være stolte af at tilhøre. Troværdighed der betyder, at vi gør, hvad vi siger, og holder, hvad vi lover og kommunikerer åbent om det, når det ikke kan lade sig gøre. Esnord skal derfor være ærlig i sin kommunikation, så vi udtrykker os klart og viser, at vi er en ansvarlig og aktivt handlende organisation, som står inde for, hvad vi siger. - Side 6 af 18 -

7 være reel i sin kommunikation, så vi klart signalerer, hvad vi mener, og hvad det betyder. kommunikere med respekt for målgruppernes baggrund og informationsbehov. Organisation Esnord er en statslig selvejende institution med en bestyrelse som øverste myndighed. Skolens overordnede ledelse består af en direktør og en vicedirektør, og den daglige ledelse varetages af en chefgruppe bestående af tre uddannelseschefer, to centerchefer og en leder af skolens ledelsessekretariat. Direktøren ansættes af bestyrelsen, den øvrige ledelse ansættes af direktøren. Skolens organisation er pr. 1. januar 2015 opdelt i tre uddannelsessøjler, to tværgående centre og et ledelsessekretariat. Strukturen indebærer, at alle medarbejdere har en enstrenget ledelsesstruktur at agere i hele vejen til direktionen, men de vil i nogle tilfælde skulle arbejde i tværinstitutionelle teams, når udvikling af skolen kræver det. I sådanne tilfælde anvendes en projektmodel, som tydeliggør det organisatoriske setup. Snitfladerne mellem uddannelsessøjlerne og de tværgående centre er beskrevet i skolens forretningsgrundlag. - Side 7 af 18 -

8 DEL 2 Fra strategi til handling En strategi har kun mening, hvis den omsættes til konkrete handlinger. I dette afsnit af strategien skitseres, hvordan skolens ledelse og medarbejdere vil omsætte det strategiske grundlag til konkrete handlinger i de nærmeste år. Alle chefer på Esnord har i perioden januar-marts 2015 udarbejdet detaljerede handleplaner for deres områder handleplaner, som alle kobler op til den overordnede strategi. Disse planer bliver, sammen med den overordnede strategi, retningsgivende for skolens udvikling i de næste år. Denne del af strategien er opdelt i følgende afsnit, som følger strategiens overordnede struktur og temaer: Uddannelserne Geografisk repræsentation Synlighed Støttefunktioner Uddannelserne Erhvervsuddannelserne På erhvervsuddannelsesområdet udgør EUD-reformen en meget kontant driver. Reformen udstikker nye målsætninger for erhvervsskolerne og stiller nye krav. Esnord vil fremover skulle koncentrere sig om, at de elever, der har kompetencerne til at gennemføre uddannelserne, fuldfører deres erhvervsuddannelse. Tidligere har skolen skullet optage alle elever og har arbejdet for, at de ikke faldt fra bl.a. gennem forlængelser af uddannelsestiden og samtaler. EUD-reformen betyder tillige, at skolen skal organisere sig anderledes, fx pga. grundforløb 1, som er et nyt tilbud til de helt unge, og kravet om flere almene fag på højere niveauer. Ifølge bestyrelsens overordnede strategiske målsætninger skal Esnord udbyde og udvikle sine tekniske erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og transport og på området levnedsmidler og have fokus på de uddannelser, som bidrager positivt til skolen enten økonomisk, gennem synergi med andre uddannelser eller fordi vi har en speciel stærk faglig profil. - Side 8 af 18 -

9 I 2014 udbød Esnord erhvervsuddannelser inden for 8 af de 12 eksisterende indgange og optog 114 elever på HG og i alt 607 elever (inkl. EUX) på tekniske grundforløb fordelt på fire adresser: Helsingør, Frederiksværk og to i Hillerød. Skolen udbød EUX på tre områder i 2014, snedker, tømrer og elektriker. Der startede i alt 43 elever på EUX. Antallet af elever, der i dag kommer direkte fra 9. og 10. klasse, har vi ikke opgjort specifikt for skolen, men for Region Hovedstaden var det i %, mens det på nationalt plan var 19 %. Der er således et stort potentiale for at forbedre optaget, som Esnords strategi og handlingsplaner for den kommende periode skal realisere. Den interne analyse af Esnords erhvervsuddannelsesområde peger på en række styrker, som erhvervsuddannelse kan bygge på. En lang tradition for tekniske erhvervsuddannelser i Hillerød og et godt samarbejde med virksomhederne generelt i regionen er et stærkt fundament, mens den megen snak om ændringer, nye uddannelsesudbud og benævnelser alt sammen er med til at sløre den stærke profil, en uddannelsesinstitution har behov for at kunne tiltrække elever. De kvantitative mål for erhvervsuddannelserne er i højere grad end for de øvrige uddannelsesområder givet, idet erhvervsuddannelsesreformen har fremsat 4 målsætninger, som skolen på sigt vil blive målt på. De fire mål er at: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolernes skal styrkes Målet i reformen er, at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse lige fra 9. eller 10. klasse i 2020, og det er derfor også det mål, Esnord stiler mod gennem et målrettet kvalitets- og informationsløft være med til at sikre dette mål. Desuden skal Esnords andel af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, være voksende fra 13 % i 2013 til 19 % i Hvad angår ministeriets mål om at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, så er målet 60 % for 2020 mod en fuldførelsesprocent på nationalt plan på 52 % i Målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, vil vi på Esnord sikre ved at arbejde med, at andelen af de elever, der afslutter med fag på et højere niveau end minimumskravet skal øges år for år. I 2020 er skolens mål 5 %. Endelig er målsætningen for ministeriets fjerde mål, at 85 % af de elever og virksomheder, som skolen spørger i en undersøgelse, der gennemføres hvert andet år, vurderer skolen positivt. - Side 9 af 18 -

10 På EUD-området har uddannelsesledere og uddannelseschefer i januar-marts 2015 konkretiseret de udefrakommende forventninger og bestyrelsens strategiske målsætninger til en lang række konkrete handleplaner. Disse handleplaner har primært haft fokus på det nære, det elevrettede og det, som lærere og ledere oplever, øger kvaliteten i den daglige undervisning. Indirekte forventes det, at et fokus på bedre opfølgning, udvikling af materialer og opstramning af procedurer og samarbejdsformer vil smitte af på elevernes oplevelse af skolen, fastholde dem, skabe bedre resultater og dermed medvirke til indfrielse af de overordnede strategiske målsætninger. EUD-reformen er den helt centrale kritiske faktor for, om de strategiske målsætninger for erhvervsuddannelsesområdet vil kunne nås, da de ændringer, som reformen medfører, er fundamentale og påvirker både skolens økonomi, organisering og udbud på kort sigt og givetvis også på længere sigt. De gymnasiale uddannelser Esnord udbyder HTX i Hillerød og HHX og HTX i Helsingør. I august 2014 startede 46 elever på HHX, 226 elever på HTX i Hillerød og 46 elever på HTX i Helsingør. De senere år har der generelt været en stigning i antallet af elever i Hillerød og et fald i Helsingør. Som det fremgår ovenfor er det et strategisk mål for at Esnord skal videreudvikle sine gymnasiale uddannelser og fastholde og udbygge søgningen til dem ved at arbejde målrettet med kvaliteten af og informationen om udbuddene, og de muligheder en erhvervsrettet gymnasial uddannelse giver for at læse videre. Den interne SWOT-analyse af det gymnasiale område, gennemført som et led i strategiprocessen, pegede på, at det gymnasiale områdes styrker især ligger i, at HTX har et godt ry i Hillerød, er velplaceret nær ved STX, med god adgang fra offentlig transport, og at det faglige miljø er stærkt. Svagheden er, at værkstedsfaciliteterne skaber begrænsninger for undervisningen. Gymnasierne i Helsingørs styrker er, at de udgør et trygt miljø, men svagheden er placeringen langt fra centrum, dårlig offentlig transport og manglende kendskab blandt målgruppen. Dette har indgået som baggrundsviden til udarbejdelsen af det strategiske fokus og handleplanerne for gymnasiet. Konkret har det gymnasiale område udpeget følgende fokuspunkter i deres handleplan for Udvikling af undervisningen gennem fx projektundervisning, styrkelse af skriftlighed, øget integration af IT gennem specifikke projekter - Side 10 af 18 -

11 Styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet, forbedring af praksisrelevans i de erhvervsrettede fag og øget arbejde med innovation og entreprenørskab internationalisering gennem oprettelse af internationale klasser på både HHX og HTX Kompetenceudvikling af undervisere i bl.a. klasserumsledelse Udvikling af en kultur og et miljø, der tiltrækker og fastholder lærere Deltagelse i nationale indsatser som fx Naturvidenskabsfestivalen og Talentspirerprojektet for at øge kendskabet til de erhvervsgymnasiale uddannelser Digitalisering af arbejdsgange fx eksaminer og studietursbetaling Målene for de enkelte delaktiviteter er udspecificeret i områdets handlingsplan, men overordnet set forventer det gymnasiale område at fastholde de høje elevtal på HTX i Hillerød samt øge elevtallet på både HTX og HHX i Helsingør hen over perioden. Det forventes, at de i handlingsplanen skitserede digitaliseringsindsatser er implementeret senest i 2016, hvorefter andre tiltag vil kunne prioriteres. De kritiske faktorer af betydning for om handleplanen for det gymnasiale område kan gennemføres udgøres først og fremmest af kapacitetsudfordringer for HTX i Hillerød, hvor bygningen (Carlsbergvej) allerede er godt udnyttet og ikke vil kunne give plads til et stærkt øget optag. For HHX og HTX i Helsingør udgør beliggenheden på campus på Rasmus Knudsens Vej ligeledes en udfordring, da det er langt fra centrum, uden understøttende infrastruktur. 10. klasse Esnords 10. klasseundervisning i 2014 har fundet sted i Hillerød og Helsingør under den såkaldte 20/20-model, som udbydes som et led i en driftsoverenskomst med Helsingør, Fredensborg og Hillerød kommuner. I alt 65 elever færdiggjorde deres 10. klasse på Esnord i foråret 2014, 19 i Helsingør og 46 i Hillerød, og 128 elever startede på forløbet i august Fra august 2015 udbyder Esnord et nyt 10. klasseudbud, som følge af EUD-reformen. Det kaldes EUD10, og det udbydes til kommuner, som så visiterer til det. Dette uddannelsestilbud udbydes i første omgang i de kommuner, der kan laves aftale med og udgør en af de store strategiske satsninger på 10. klasseområdet. Som beskrevet ovenfor i del 1 er det strategiske fokus for 10. klasse, at Esnord skal satse på at tilbyde erhvervsrettede 10. klasseforløb, som bygger bro til erhvervsuddannelserne og til Esnords erhvervsgymnasiale udbud og udnytte mulighederne for at gøre dette i hele regionen. - Side 11 af 18 -

12 SWOT-analysen peger på, at 10. klasse på Esnord, trods sin relativt korte historie (har kun været udbudt siden 2012) har fået etableret en god model, udviser stigende optag og en god overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne. På svaghedssiden er, at det trods ovennævnte stadig er et relativt ukendt tilbud med en lige så uklar profil, som EUD-reformens nye tilbud EUD10 og GF1 vil kunne være med til at udvande yderligere. På baggrund af ovennævnte har ledelse og medarbejdere på 10. klasse-området udpeget, at de centrale fokuspunkter for det nærmeste år vil være et kontinuerligt fokus på informations- og brobygningsaktiviteter, så optaget øges med 15 % i Målet skal bl.a. opnås gennem etablering af et elev-ambassadørkorps, tættere kontakt til UU i regionen og en nytænkning af informationsplatformen. De kritiske faktorer for 10-klasseområdets strategiske prioriteringer er især kommunernes vilje til at indgå i samarbejde om EUD10 og mulighederne for at skabe klarhed hos målgrupperne når de ny uddannelsesmuligheder for de unge træder i kraft i august 2015 med yderligere kompleksitet til følge. Efter- og videreuddannelse Esnords efter- og videreuddannelsesområde er hårdt udsat for konkurrence fra andre skoler, private udbydere og intern uddannelse i virksomhederne samt meget konjunkturafhængigt, da kursusvirksomhed ofte er det første, der skrues ned for, når økonomien er trængt. Skolens interne analyse af styrker og svagheder peger på, at især det brede udbud af kurser, gode samarbejdsrelationer til jobcentre og faglige organisationer og en passende, fleksibel og kompetent underviserstab er de vigtigste af Kursuscentrets styrker. Blandt svaghederne er, at det store udbud og et manglende kendskab hos virksomhederne til de muligheder, de har for at uddanne deres medarbejdere på Esnord, betyder, at det er svært at få den nødvendige volumen på mange kurser. Af den overordnede strategi for efter- og videreuddannelsesområdet fremgår det, at Esnord skal fokusere på de områder, hvor skolen står stærkt i konkurrencen på efter- og videreuddannelsesområdet og på de områder, hvor der er eller kan skabes en god synergi mellem erhvervsuddannelses- og kursusområdet. Handlingerne for at nå de strategiske målsætninger på efteruddannelsesområdet er fokuseret på følgende områder: - Side 12 af 18 -

13 Øge kendskabet til VEU-Center og efteruddannelsesmuligheder generelt gennem systematiseret profilering af Esnords udbud. Sikre høj kvalitet i uddannelserne gennem fagligt og pædagogisk kompetente undervisere og tilfredshed i Vis kvalitet. Medvirke til øget beskæftigelse gennem tæt samarbejde med jobcentre, A-kasser og udbud der matcher behov i forhold til planlagte anlægsprojekter. Være aktiv i samarbejdet med region, kommuner, organisationer og virksomheder, og medvirke i projekter der øger borgernes mulighed for formel uddannelse og/eller beskæftigelse. Udvikle forløb og metode til vejledning af voksne og implementere EUV. Styrke det tværfaglige samarbejdet i skolens opsøgende funktioner og intensivere den opsøgende aktivitet. Afdække mulighederne for udvikling af Esnords udbud af kurser inden for industrien. Det er helt centralt for efteruddannelsesområdets chance for at nå målsætningerne, at der fokuseres på oplysning og markedsføring, da kendskabsgraden til Esnords efteruddannelsesportefølje er begrænset blandt målgrupperne. Geografisk repræsentation Esnord har i 2014 udbudt undervisning fra 4 adresser i Nordsjælland. Dette vil i fremtiden kunne udvides, når og hvis mulighederne byder sig. Den første aktivitetstype, som vil give Esnord en større geografisk udbredelse, er EUD10, som i august 2015 vil blive udbudt i 5 kommuner (Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs) og muligvis flere, hvis det lykkes at få aftaler med Frederikssund, Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal. Desuden vil skolen have fokus på at udvide og forankre sin tilstedeværelse i Helsingør, hvor den i efteråret 2014 nedsatte taskforce vil undersøge mulighederne for at skabe en mere velfungerende campus, som tiltrækker elever til de på stedet udbudte uddannelser. Målet er, som beskrevet i del 1 af strategien, at Esnord skal fastholde og udbygge sin position som hele Nordsjællands Erhvervsskole. Dette vil der blive lagt vægt på i planlægningen af alle typer af aktiviteter, også de, der ikke direkte er undervisning, men fx informationseller brobygningsaktiviteter. - Side 13 af 18 -

14 Synlighed Skolen har i årene med genopretning måttet nedtone sit arbejde med synlighed og samspil med interessenter. På dette område sker der et skift i På tværs af alle uddannelsesområderne har medarbejdere og ledere udviklet handleplaner for øget synlighed. Handleplanerne kan i grove træk opdeles i indsatser for forskellige målgrupper: Elever og forældre Lærere, vejledere og UU Kursister Virksomheder Kommuner og andre aktører For elever og forældre vil skolens fokus fortsat være på at informere gennem de kanaler, som de unge mennesker og deres forældre forventer, informationsmøder, åbent hus og annoncering, men med en åbenhed i forhold til at indarbejde nye teknologier og metoder i arbejdet. Skolens nye hjemmeside og nye visuelle identitet har spillet og vil spille en rolle i dette. Både hjemmeside og digital identitet forventes at være fuldt implementeret i løbet af Desuden er brobygning og informationsaktiviteter centrale aktiviteter, og de vil blive udviklet på baggrund af formaliserede evalueringer, så vi på skolen bliver mere bevidste om effekten af de forskellige tiltag, hvilket vil muliggøre en mere målrettet udvikling af tilbuddene. Det vil fortsat være af stor vigtighed, at skolen breder sin indsats ud over regionen, så aktiviteter ikke kun tilbydes i Hillerød og Helsingør. Arbejdet med brobygning og informationsindsats indgår i handleplaner på de enkelte uddannelser og i vejledningens handleplaner, og indgår desuden i et generelt ledelsesfokus i arbejdet med at videreføre erfaringerne og netværket fra DM i Skills. Lærere, vejledere og UU er en anden meget vigtig målgruppe for skolens indsats for øget synlighed, og i fremtiden vil grænserne mellem dem blive endnu mere udvisket. Derfor er flere af afdelingerne på skolen optaget af, hvordan samarbejdet med disse grupper styrkes, så deres viden om erhvervsskolens udbud øges, og nogle af deres fordomme måske afkræftes. Uddannelserne og vejledningen har dette fokusfelt til fælles i deres handleplaner, og det vil kræve en stærk koordinering af feltet for at sikre det bedst mulige udbytte af arbejdet. Efter- og videreuddannelsesområdet vil i den kommende periode arbejde med at øge synligheden ved målrettede kampagner fx for 6-ugers pakker til ledige og med emner som rammer bredt samt ved et styrket samarbejde med skolens salgsteam. Indsatsen over for virksomhederne vil i det hele taget være i centrum fra den sidste del af 2015, hvor en inte- - Side 14 af 18 -

15 ressentanalyse og en stor event for virksomheder i hele regionen vil sætte Esnord på landkortet. Dette vil markere opstarten på Udviklingsforum Esnord, som bestyrelsen har besluttet at etablere. I mindre målestok vil der kontinuerligt blive arbejdet med at synliggøre det gode samarbejde mellem skolen og virksomheder, fx i forbindelse med lærlinge, der klarer sig godt til svendeprøven etc. Erhvervsskolen Nordsjælland er en stor skole med aktiviteter i flere kommuner, nogle af disse kommuner har skolen et tættere forhold til end andre. Det i 2014 etablerede kommuneforum fortsættes som en platform for dialog om temaer af fælles interesse for skolen og kommunerne. Den i marts 2015 etablerede regionale ungeenhed, vil også kunne udgøre en platform som kan medvirke til at øge skolens synlighed både blandt kommunerne og andre interessenter. Støttefunktioner Af bestyrelsens overordnede strategi for støttefunktioner fremgår det, at støttefunktioner omhandler administration, salg, kommunikation, og HR. For hvert af disse områder har afdelingerne udarbejdet en eller flere konkrete handleplaner, der skal medvirke til at opnå målene om en proaktiv organisation, der agerer på baggrund af vedunderbyggede fakta, hvor medarbejderne trives, og hvor der er god og klar kommunikation. For ressourcecentret, som samler økonomi, HR-administration og kapacitetsstyring og arbejdsmiljø er der i handlingsplanerne fokus på at understøtte implementeringen af den nye organisation, udarbejde og implementere en ny ressourcemodel 2016 og understøtte implementeringen af EUD-reform, samt en lang række konkrete initiativer, der skal medvirke til at nå strategiens målsætninger om at effektivisere de administrative processer og sikre rammer og udviklingsmuligheder for uddannelserne. Det andet tværgående center virksomheds- og vejledningscentret (VV) er også nyetableret fra 1. januar 2015, og det samler opgaver, der går på tværs af skolen. I VV-centrets handlingsplaner er der fokus på at styrke relationer til samarbejdspartnere, hvad enten det drejer sig om virksomheder, jobcentre eller internt på skolen. Desuden er der fokus på opsøgende og proaktive indsatser, som kan skaffe flere kursister, lærepladser, eller samarbejdspartnere, og på udvikling og videreudvikling af procedurer og metoder. Ledelsessekretariatet, som beskæftiger sig med leder- og bestyrelsesbetjening, kommunikation og events, samt med organisations- og HR-udvikling, har i sine kortsigtede handleplaner fokus på at understøtte skolens arbejde med synlighed over for alle målgrupper, samt sin rolle som facilitator for de processer, som ledelsen eller det politiske niveau - Side 15 af 18 -

16 sætter i gang. Det drejer sig eksempelvis om tilpasning af skolen til EUD-reformens nye krav, gennemførsel af skolen samarbejdsprojekt, lederudvikling og strategiprocessen. Tværgående temaer i handlingsplanerne På tværs af alle områdernes handleplaner er der et fokus på indsatser til kompetenceudvikling af medarbejder og indsatser, der handler om at etablere, eller, hvis man allerede har en teamstruktur, så udvikle denne teamstruktur yderligere. Dette vil også være indsatser, som vil have et ledelsesmæssigt fokus i den kommende periode, idet det indgår i både kompetenceudviklingsprojektet for ledere og i samarbejdsprojektet for hele medarbejdergruppen. Det spiller endvidere tæt sammen med implementeringen af det pædagogisk didaktiske grundlag som også bliver en tværgående indsats i Side 16 af 18 -

17 Del 3 Opfølgning på strategi og handleplaner I dette afsnit beskrives, hvordan opfølgning på strategi og handleplaner vil finde sted, samt hvordan de enkelte dele spiller sammen. Bestyrelsens strategi mission, vision og værdier Bestyrelsen igangsatte et strategiarbejde i august Det resulterede i en ny mission, vision og værdier for Esnord, samt et nyformuleret overordnet strategisk målsætningsgrundlag, som er udarbejdet som retningsgivende for perioden Vision, mission og værdier forventes at kunne 'holde' perioden ud, mens de strategiske målsætninger, som blev godkendt i december 2014, evalueres og tilrettes hvert andet år af bestyrelsen første gang i august Handleplaner I 1. kvartal 2015 har uddannelseschefer og ledere, som beskrevet ovenfor sammen med deres medarbejdere udarbejdet de første handleplaner med afsæt i den overordnede strategi. De fleste af disse handleplaner har et relativt kort perspektiv Handleplanerne vil udgøre et grundlag for dialog mellem ledelse og medarbejdere i hele organisationen på personalemøder, i arbejdsgrupper og på tværs af uddannelser. Da handleplanerne har forskellig detaljeringsgrad, vil opfølgningen på dem skulle ske løbende, ligesom der i nogle sammenhænge skal ske en prioritering af, hvad der kan og skal sættes i gang. Dette arbejde påhviler lederne, ligesom det påhviler lederne af de enkelte afdelinger at igangsætte evalueringsaktiviteter løbende. Handleplanernes fokusområder vil endvidere blive taget op i chefteamet, hvor chefer kvartalsvis vil blive bedt om en kort redegørelse for fremskridt på de i handleplanerne prioriterede områder. Ved udgangen af 2015 igangsættes en samlet opsamlingsproces på tværs af skolen, og en proces for udarbejdelse af nye handleplaner, og dette gentages efter 2016, 2017 etc. som illustreret i figuren nedenfor. - Side 17 af 18 -

18 Strategisk årshjul Udefrakommende KPI'er (Key Performance Indicators) På EUD-området vil opfølgningen på handleplaner i fremtiden også skulle inkorporere opfølgning på de KPI'er som Undervisningsministeriet opstiller for erhvervsuddannelserne. Dette vil også kunne blive aktuelt for andre områder, såfremt der bliver udmeldt centrale KPI'er. Desuden vil data om elever og kursister, elever, der deltager i informations-eller brobygningsaktiviteter, elever, der går fra vores 10. klasse videre på vores ungdomsuddannelser, lærlinge der udmærker sig ved deres svendeprøve etc. også på sigt kunne indarbejdes som indikatorer på skolen. Resultatkontrakter MUS-/LUS-samtaler Ledernes resultatkontrakter skal i stigende grad respondere med den overordnede strategi og med de handleplaner, som udarbejdes i de enkelte områder. Derfor vil handleplanerne og opfyldelsen af de mål, som handleplanerne opstiller, ligeledes skulle indgå i dialogen mellem leder og medarbejder i MUS/LUS. Det betyder, at udarbejdelsen af handleplaner skal ligge før udarbejdelsen af resultatkontrakter, som det er illustreret her i årshjulet ovenfor. - Side 18 af 18 -

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %)

NOTAT. Resultatkontrakt for direktør Inge Prip Økonomi og likviditet (15 %) NOTAT Resultatkontrakt for direktør Inge Prip 1.1. 31.12.2015 Bestyrelsen ønsker at indgå en resultatkontrakt med direktør Inge Prip for 2015 med udgangspunkt i bestyrelsens strategiske prioriteringer

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt. Københavns Tekniske Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 29 Offentligt Velkommen til Københavns Tekniske Skole Dagens program 9.20: KTS og strategien i lyset af regeringens EUD-reform 10.20: Eux Praktikcenteret

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt

NOTAT. Evaluering af direktørens resultatkontrakt NOTAT af direktørens resultatkontrakt 1. maj 2013 31.7 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet den 2. oktober 2014 A. Budget og likviditet (30 %) Skolen har i forbindelse med genopretningsplanen indgået aftale

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2015 2016. Dette skoleår vil være præget af implementeringen af reform på erhvervsuddannelserne. Reformens mål er overordnet at skabe bedre

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt i

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder

Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Effekt- og evalueringsudvalget Resultatmål og indikatorer er på vej på alle de erhvervsrettede uddannelsesområder Forslag til klare mål for gymnasierne Citat: Regeringen foreslår, at der fastlægges klare

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle. Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Kvalitetsarbejdet på EUX/EUD Business, Skive Handelsskole Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet...

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012

Handleplan Praktikkontor og Udviklingsafdeling 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011-2012 Indsatsområder og handlingsplaner for EUD praktik & udvikling, 2011 - CPH WEST bygger på værdier om dialog, udvikling og lederskab på alle niveauer, hvilket afspejler sig i EUD-afdelingens målsætning om,

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

Selvevaluering - VID Gymnasier

Selvevaluering - VID Gymnasier Selvevaluering - VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa, Handelsgymnasium Rønde og Teknisk Gymnasium Grenaa Medarbejdere og ledere på VID Gymnasier har for skoleåret 2015/16 valgt at arbejde med en række

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE

HADERSLEV HANDELSSKOLE EUD & EUX Elevtrivselsundersøgelse og Handlingsplan 216 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Handlingsplan... 3 4. Metode... 3 5. Svarprocent... 4 6. Hyppighed... 4 7. Offentliggørelse...

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold

EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Øget differentiering og specialisering i Erhvervsuddannelserne EUD-reformens pædagogisk-didaktiske indhold Uddannelsesforbundets TR-kursus Odense 10. Marts 2016 To greb til at styrke kvaliteten i EUD 1)

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser

10. klasse på NEXT NEXT Juni Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser 10. klasse på NEXT NEXT 2020 Juni 2017 Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser Indgangen til hele paletten af ungdomsuddannelser - 10. klasse på NEXT Uddannelse Den teknologiske udvikling betyder,

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015.

Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. Indsatsområder og handlingsplaner for Merkantil afdeling i Taastrup, 2014 2015. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1.

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere