Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland Fra genopretning til udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland 2015-2020 Fra genopretning til udvikling"

Transkript

1 NOTAT Strategi for Erhvervsskolen Nordsjælland Fra genopretning til udvikling Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. marts 2015 Esnords strategi skal danne grundlag for udviklingen af skolen på kort, mellemlangt og langt sigt. Strategien består af mål og midler på et overordnet plan, men ikke af konkrete politikker, procedurer, projekter eller finansiering. Strategien har en tidshorisont på 5 år fra 2015 til 2020 og derfor er den udarbejdet, så den kan fungere som en ramme, som de enkelte uddannelsesområder kan tilpasse sig inden for, når deres omgivelser, lovgivningen eller andre aspekter ændrer sig. Dette dokument har tre dele: Del 1 er en præsentation af Esnords mål herunder mission, vision og strategiske udviklingsmål og midlerne skolens værdier og organisation. Denne del er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i december Del 2 er en beskrivelse af, hvordan ledelse og medarbejdere vil komme fra strategi til handling på kort sigt, dvs. med hovedvægt på indsatser i 2015 og Denne del er en sammenskrivning af de handleplaner, som ledere og medarbejdere har udarbejdet i perioden januar-marts 2015, samt hovedlinjerne i en SWOT-analyse udarbejdet i efteråret Del 3 beskriver, hvordan vi på Esnord vil arbejde med opfølgning på strategien. I dette afsnit skitseres samspillet mellem bestyrelsens overordnede strategi samt udefrakommende, lovpligtige opfølgningsprocedurer, som fx Handlingsplan for øget gennemførsel, handleplaner udarbejdet i afdelingerne samt resultatløns- og MUS-/LUS-processer. - Side 1 af 18 -

2 DEL 1 Esnords mål og midler (Denne del er godkendt af Esnords bestyrelse den 11. december 2014) Målene i Esnords strategi udgøres af: - Esnords mission, det vil sige skolens eksistensberettigelse - Esnords vision, det vil sige forestillingen om, hvordan skolen skal præge sin omverden i fremtiden - Esnords strategiske mål, dvs. skolens overordnede udviklingsmål i den 5-årige periode, som strategien spænder over Midlerne i Esnords strategi er: - Værdier, dvs. skolens idealer for adfærd og holdninger - Organisation, dvs. skolens overordnede organisatoriske arbejdsdeling med tilhørende ansvar og kompetence Mål og midler beskrives nedenfor. Målene Mission Esnord skal tilbyde målrettede, innovative og attraktive erhvervsrettede uddannelser, der gør vores elever og kursister parat til at skabe værdi for sig selv, virksomhederne og regionen. Vision Vi vil være det naturlige og attraktive valg af erhvervsrettet uddannelsessted for både unge og voksne, hvad enten de ved, hvad de vil eller har brug for hjælp til afklaring. Vi vil tilbyde et inspirerende skole- og undervisningsmiljø under devisen for dig, der vil og kan og udløse det fulde faglige, sociale og personlige udviklingspotentiale hos vores elever og kursister gennem en stærk faglig profil på de uddannelser, vi udbyder. Vi vil spille en central og drivende rolle i udviklingen af vores uddannelser og vores region i samarbejde med virksomheder, kommuner, organisationer og Region Hovedstaden. Vi vil være en arbejdsplads, der på alle områder er præget af høj faglighed, samarbejde og arbejdsglæde, og vi vil gå foran i tilpasningen til de udfordringer, vi møder. - Side 2 af 18 -

3 Vi vil have kompetente, kvalitetsbevidste, ambitiøse og engagerede medarbejdere, som er parate til at udvikle sig sammen med skolen og vores interessenter. Vi vil være en skole, der har fokus på god ressourceudnyttelse og er bevidste om det aftryk, vi sætter på vores omverdens miljø og klima. Vi vil opfattes som én skole med mange muligheder. Strategiske mål Generelt Esnord skal som Nordsjællands største erhvervsskole fastholde og udbygge sin profil som en attraktiv udbyder af praksisnære erhvervsrettede uddannelser, der har fokus på at tiltrække, fastholde og udvikle elever, der vil og kan, og udfordre dem fagligt, så de når så langt, som deres evner rækker. Esnord skal styrke sit fokus på kerneydelsen uddannelse ved at arbejde struktureret med pædagogisk udvikling og pædagogisk ledelse, så vi skaber de bedste forudsætninger for at støtte eleverne i at nå deres egne og uddannelsernes mål. Esnord skal styrke den tætte relation med regionens virksomheder og stå skarpt som en troværdig og dygtig medspiller over for virksomhederne i regionen, som skal opleve, at skolen forstår deres behov og møder dem i den udstrækning, det er muligt, hvad enten det drejer sig om samarbejdsprojekter, lærlinge, praktik eller rådgivning. Uddannelserne Esnord skal videreudvikle sine gymnasiale uddannelser og fastholde og udbygge søgningen til dem ved at arbejde målrettet med kvaliteten af og informationen om udbuddene. Esnord skal udbyde og udvikle sine tekniske erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og transport og på området levnedsmidler og have fokus på de uddannelser, som bidrager positivt til skolen enten økonomisk, gennem synergi med andre uddannelser eller fordi vi har en speciel stærk faglig profil. Esnord skal satse på at tilbyde erhvervsrettede 10. klasseforløb, som bygger bro til erhvervsuddannelserne og til Esnords erhvervsgymnasiale udbud og udnytte mulighederne for at gøre dette i hele regionen. - Side 3 af 18 -

4 Esnord skal fokusere på de områder, hvor skolen står stærkt i konkurrencen på efter- og videreuddannelsesområdet og på de områder, hvor der er eller kan skabes en god synergi mellem erhvervsuddannelses- og kursusområdet. Esnord skal sikre og udbygge skolens faciliteter, så de kan være understøttende for læringen på alle niveauer og indvirke positivt på de uformelle studie- og læringsmiljøer på skolens adresser. Esnord skal, hvis det giver direkte værdi for eleverne, lærerne eller for skolens samarbejde med virksomheder, deltage i udviklingsprojekter af regional eller national karakter. Esnord skal integrere innovation og entreprenørskab i uddannelserne, der hvor det er muligt, og igangsætte aktiviteter, der bygger bro mellem uddannelsesniveauerne. Esnord skal bruge IT som et værdiskabende værktøj i undervisningen på alle områder og aktivt sikre, at der skabes en skarp IT-profil for uddannelserne på det gymnasiale område. Esnord skal have tilbud, som tilgodeser både de stærke og de svage elever og sikre, at undervisernes kompetencer udvikles, så de evner at undervise differentieret. Geografisk repræsentation Esnord skal fastholde og udbygge sin position som hele Nordsjællands erhvervsskole ved at fastholde sin aktivitet i Hillerød, styrke sin aktivitet i Helsingør og etablere sig andre steder i regionen, hvor analyser viser, at der er et behov, og hvor der kan skabes en fornuftig forretningsmodel. Esnord skal tilbyde grundforløb til erhvervsuddannelserne på andre steder end Hillerød og Helsingør, hvis der kan sikres en kritisk masse, og hvis grundforløbet kan placeres i tilknytning til andre uddannelsesinstitutioner, så der kan opbygges et studiemiljø. Esnord skal satse på at udbyde erhvervsrettet 10. klasse i hele regionen. Synlighed Esnord skal styrke sin synlighed over for virksomheder i Nordsjælland, så kendskabet til skolens brede vifte af uddannelser og høje faglighed øges. Esnord skal være i aktiv dialog med alle uddannelsesaktører i regionen fra grundskole- til universitetsniveau og opbygge forpligtende samarbejder med virksomheder og aftagere med det formål at øge uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen i regionen. - Side 4 af 18 -

5 Esnord skal tydeliggøre skolens rolle i den samlede uddannelseskæde, som leverandør af stærke erhvervsrettede kompetencer, der både kan stå alene, men som også er byggesten til videreuddannelse. Esnord skal deltage i netværk og organisationer, der arbejder for samme mål, og præge disse ved så vidt muligt at indtræde i deres ledelser. Støttefunktioner Esnords administration skal være proaktiv i sin måde at udføre værdiskabende aktiviteter, der understøtter skolens kerneydelse. Esnords administration skal være effektiv, imødekommende og proaktiv og bestræbe sig på at kommunikere klart og tydeligt. Esnords ledelses- og personalepolitik skal understøtte uddannelse på alle skolens niveauer ved at have fokus på at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere og ledere, der lever op til skolens værdier. Esnord skal aktivt styrke og forbedre tilliden mellem medarbejdere og ledelse og den generelle trivsel for medarbejderne og sætte rammerne for en udfordrende og udviklende arbejdsplads med et godt og sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er stolte af at være ansat. Esnord skal have skarpt fokus på skolens økonomi og tilstræbe - en sund drift, der giver mulighed for udvikling - en solid likviditet, der lever op til kreditorernes krav - en genopbygning af skolens soliditet, der er langsigtet uden at virke reaktionær Midlerne Værdier Esnords værdier kan sammenfattes i følgende fem ord: Handlekraft der betyder en bevidsthed om, at verden omkring os er foranderlig og kræver at vi tilpasser os, når det er nødvendigt. Esnord skal derfor... arbejde strategisk med eksekvering af handleplaner, opfølgning og tilpasning til de ændrede vilkår. - Side 5 af 18 -

6 ... være klar til at ændre kurs, hvis muligheder byder sig, og hvis det passer med den overordnede vision og mission for skolen.... tydeliggøre beslutninger og konsekvenser i sin interne og eksterne kommunikation. Faglighed der betyder, at vi er stolte over at være rundet af faglighed og gør, hvad vi kan, for at smitte vores elever og kursister med denne stolthed. Esnord skal derfor... rekruttere de bedste lærere og give dem plads til at udøve deres faglighed, så den kan smitte eleverne.... fejre vores elever, når de opnår faglige successer på alle niveauer.... stræbe efter at øge kvaliteten i undervisningen ved et kontinuerligt fokus på faglighed og pædagogik. Åbenhed der betyder, at vi deler viden med hinanden og med andre, giver plads til forskellighed både blandt elever og medarbejdere, og at vi taler åbent om det, som fungerer, og det, som kunne være bedre. Esnord skal derfor... arbejde med tillid mellem ledelse og medarbejdere og med feedback-kulturen, så den bliver en integreret del af samarbejdskulturen.... etablere tværgående videndelingsprocedurer på tværs af skolen og anerkende disse.... styrke evalueringspraksis i undervisningen og i udviklingsprojekter på tværs af hele skolen. Engagement der betyder, at vi er bevidste om, at vi alle er vigtige brikker i arbejdet for at løfte skolens strategiske målsætninger. Esnord skal derfor... give plads til forskellighed men forudsætte, at vi trækker mod samme mål.... forvente et aktivt bidrag fra hver enkelt til at skabe en god kultur på arbejdspladsen socialt og fagligt.... arbejde på at være en arbejdsplads, som alle kan være stolte af at tilhøre. Troværdighed der betyder, at vi gør, hvad vi siger, og holder, hvad vi lover og kommunikerer åbent om det, når det ikke kan lade sig gøre. Esnord skal derfor være ærlig i sin kommunikation, så vi udtrykker os klart og viser, at vi er en ansvarlig og aktivt handlende organisation, som står inde for, hvad vi siger. - Side 6 af 18 -

7 være reel i sin kommunikation, så vi klart signalerer, hvad vi mener, og hvad det betyder. kommunikere med respekt for målgruppernes baggrund og informationsbehov. Organisation Esnord er en statslig selvejende institution med en bestyrelse som øverste myndighed. Skolens overordnede ledelse består af en direktør og en vicedirektør, og den daglige ledelse varetages af en chefgruppe bestående af tre uddannelseschefer, to centerchefer og en leder af skolens ledelsessekretariat. Direktøren ansættes af bestyrelsen, den øvrige ledelse ansættes af direktøren. Skolens organisation er pr. 1. januar 2015 opdelt i tre uddannelsessøjler, to tværgående centre og et ledelsessekretariat. Strukturen indebærer, at alle medarbejdere har en enstrenget ledelsesstruktur at agere i hele vejen til direktionen, men de vil i nogle tilfælde skulle arbejde i tværinstitutionelle teams, når udvikling af skolen kræver det. I sådanne tilfælde anvendes en projektmodel, som tydeliggør det organisatoriske setup. Snitfladerne mellem uddannelsessøjlerne og de tværgående centre er beskrevet i skolens forretningsgrundlag. - Side 7 af 18 -

8 DEL 2 Fra strategi til handling En strategi har kun mening, hvis den omsættes til konkrete handlinger. I dette afsnit af strategien skitseres, hvordan skolens ledelse og medarbejdere vil omsætte det strategiske grundlag til konkrete handlinger i de nærmeste år. Alle chefer på Esnord har i perioden januar-marts 2015 udarbejdet detaljerede handleplaner for deres områder handleplaner, som alle kobler op til den overordnede strategi. Disse planer bliver, sammen med den overordnede strategi, retningsgivende for skolens udvikling i de næste år. Denne del af strategien er opdelt i følgende afsnit, som følger strategiens overordnede struktur og temaer: Uddannelserne Geografisk repræsentation Synlighed Støttefunktioner Uddannelserne Erhvervsuddannelserne På erhvervsuddannelsesområdet udgør EUD-reformen en meget kontant driver. Reformen udstikker nye målsætninger for erhvervsskolerne og stiller nye krav. Esnord vil fremover skulle koncentrere sig om, at de elever, der har kompetencerne til at gennemføre uddannelserne, fuldfører deres erhvervsuddannelse. Tidligere har skolen skullet optage alle elever og har arbejdet for, at de ikke faldt fra bl.a. gennem forlængelser af uddannelsestiden og samtaler. EUD-reformen betyder tillige, at skolen skal organisere sig anderledes, fx pga. grundforløb 1, som er et nyt tilbud til de helt unge, og kravet om flere almene fag på højere niveauer. Ifølge bestyrelsens overordnede strategiske målsætninger skal Esnord udbyde og udvikle sine tekniske erhvervsuddannelser inden for teknologi, byggeri og transport og på området levnedsmidler og have fokus på de uddannelser, som bidrager positivt til skolen enten økonomisk, gennem synergi med andre uddannelser eller fordi vi har en speciel stærk faglig profil. - Side 8 af 18 -

9 I 2014 udbød Esnord erhvervsuddannelser inden for 8 af de 12 eksisterende indgange og optog 114 elever på HG og i alt 607 elever (inkl. EUX) på tekniske grundforløb fordelt på fire adresser: Helsingør, Frederiksværk og to i Hillerød. Skolen udbød EUX på tre områder i 2014, snedker, tømrer og elektriker. Der startede i alt 43 elever på EUX. Antallet af elever, der i dag kommer direkte fra 9. og 10. klasse, har vi ikke opgjort specifikt for skolen, men for Region Hovedstaden var det i %, mens det på nationalt plan var 19 %. Der er således et stort potentiale for at forbedre optaget, som Esnords strategi og handlingsplaner for den kommende periode skal realisere. Den interne analyse af Esnords erhvervsuddannelsesområde peger på en række styrker, som erhvervsuddannelse kan bygge på. En lang tradition for tekniske erhvervsuddannelser i Hillerød og et godt samarbejde med virksomhederne generelt i regionen er et stærkt fundament, mens den megen snak om ændringer, nye uddannelsesudbud og benævnelser alt sammen er med til at sløre den stærke profil, en uddannelsesinstitution har behov for at kunne tiltrække elever. De kvantitative mål for erhvervsuddannelserne er i højere grad end for de øvrige uddannelsesområder givet, idet erhvervsuddannelsesreformen har fremsat 4 målsætninger, som skolen på sigt vil blive målt på. De fire mål er at: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolernes skal styrkes Målet i reformen er, at 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse lige fra 9. eller 10. klasse i 2020, og det er derfor også det mål, Esnord stiler mod gennem et målrettet kvalitets- og informationsløft være med til at sikre dette mål. Desuden skal Esnords andel af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, være voksende fra 13 % i 2013 til 19 % i Hvad angår ministeriets mål om at flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, så er målet 60 % for 2020 mod en fuldførelsesprocent på nationalt plan på 52 % i Målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, vil vi på Esnord sikre ved at arbejde med, at andelen af de elever, der afslutter med fag på et højere niveau end minimumskravet skal øges år for år. I 2020 er skolens mål 5 %. Endelig er målsætningen for ministeriets fjerde mål, at 85 % af de elever og virksomheder, som skolen spørger i en undersøgelse, der gennemføres hvert andet år, vurderer skolen positivt. - Side 9 af 18 -

10 På EUD-området har uddannelsesledere og uddannelseschefer i januar-marts 2015 konkretiseret de udefrakommende forventninger og bestyrelsens strategiske målsætninger til en lang række konkrete handleplaner. Disse handleplaner har primært haft fokus på det nære, det elevrettede og det, som lærere og ledere oplever, øger kvaliteten i den daglige undervisning. Indirekte forventes det, at et fokus på bedre opfølgning, udvikling af materialer og opstramning af procedurer og samarbejdsformer vil smitte af på elevernes oplevelse af skolen, fastholde dem, skabe bedre resultater og dermed medvirke til indfrielse af de overordnede strategiske målsætninger. EUD-reformen er den helt centrale kritiske faktor for, om de strategiske målsætninger for erhvervsuddannelsesområdet vil kunne nås, da de ændringer, som reformen medfører, er fundamentale og påvirker både skolens økonomi, organisering og udbud på kort sigt og givetvis også på længere sigt. De gymnasiale uddannelser Esnord udbyder HTX i Hillerød og HHX og HTX i Helsingør. I august 2014 startede 46 elever på HHX, 226 elever på HTX i Hillerød og 46 elever på HTX i Helsingør. De senere år har der generelt været en stigning i antallet af elever i Hillerød og et fald i Helsingør. Som det fremgår ovenfor er det et strategisk mål for at Esnord skal videreudvikle sine gymnasiale uddannelser og fastholde og udbygge søgningen til dem ved at arbejde målrettet med kvaliteten af og informationen om udbuddene, og de muligheder en erhvervsrettet gymnasial uddannelse giver for at læse videre. Den interne SWOT-analyse af det gymnasiale område, gennemført som et led i strategiprocessen, pegede på, at det gymnasiale områdes styrker især ligger i, at HTX har et godt ry i Hillerød, er velplaceret nær ved STX, med god adgang fra offentlig transport, og at det faglige miljø er stærkt. Svagheden er, at værkstedsfaciliteterne skaber begrænsninger for undervisningen. Gymnasierne i Helsingørs styrker er, at de udgør et trygt miljø, men svagheden er placeringen langt fra centrum, dårlig offentlig transport og manglende kendskab blandt målgruppen. Dette har indgået som baggrundsviden til udarbejdelsen af det strategiske fokus og handleplanerne for gymnasiet. Konkret har det gymnasiale område udpeget følgende fokuspunkter i deres handleplan for Udvikling af undervisningen gennem fx projektundervisning, styrkelse af skriftlighed, øget integration af IT gennem specifikke projekter - Side 10 af 18 -

11 Styrkelse af samarbejdet med erhvervslivet, forbedring af praksisrelevans i de erhvervsrettede fag og øget arbejde med innovation og entreprenørskab internationalisering gennem oprettelse af internationale klasser på både HHX og HTX Kompetenceudvikling af undervisere i bl.a. klasserumsledelse Udvikling af en kultur og et miljø, der tiltrækker og fastholder lærere Deltagelse i nationale indsatser som fx Naturvidenskabsfestivalen og Talentspirerprojektet for at øge kendskabet til de erhvervsgymnasiale uddannelser Digitalisering af arbejdsgange fx eksaminer og studietursbetaling Målene for de enkelte delaktiviteter er udspecificeret i områdets handlingsplan, men overordnet set forventer det gymnasiale område at fastholde de høje elevtal på HTX i Hillerød samt øge elevtallet på både HTX og HHX i Helsingør hen over perioden. Det forventes, at de i handlingsplanen skitserede digitaliseringsindsatser er implementeret senest i 2016, hvorefter andre tiltag vil kunne prioriteres. De kritiske faktorer af betydning for om handleplanen for det gymnasiale område kan gennemføres udgøres først og fremmest af kapacitetsudfordringer for HTX i Hillerød, hvor bygningen (Carlsbergvej) allerede er godt udnyttet og ikke vil kunne give plads til et stærkt øget optag. For HHX og HTX i Helsingør udgør beliggenheden på campus på Rasmus Knudsens Vej ligeledes en udfordring, da det er langt fra centrum, uden understøttende infrastruktur. 10. klasse Esnords 10. klasseundervisning i 2014 har fundet sted i Hillerød og Helsingør under den såkaldte 20/20-model, som udbydes som et led i en driftsoverenskomst med Helsingør, Fredensborg og Hillerød kommuner. I alt 65 elever færdiggjorde deres 10. klasse på Esnord i foråret 2014, 19 i Helsingør og 46 i Hillerød, og 128 elever startede på forløbet i august Fra august 2015 udbyder Esnord et nyt 10. klasseudbud, som følge af EUD-reformen. Det kaldes EUD10, og det udbydes til kommuner, som så visiterer til det. Dette uddannelsestilbud udbydes i første omgang i de kommuner, der kan laves aftale med og udgør en af de store strategiske satsninger på 10. klasseområdet. Som beskrevet ovenfor i del 1 er det strategiske fokus for 10. klasse, at Esnord skal satse på at tilbyde erhvervsrettede 10. klasseforløb, som bygger bro til erhvervsuddannelserne og til Esnords erhvervsgymnasiale udbud og udnytte mulighederne for at gøre dette i hele regionen. - Side 11 af 18 -

12 SWOT-analysen peger på, at 10. klasse på Esnord, trods sin relativt korte historie (har kun været udbudt siden 2012) har fået etableret en god model, udviser stigende optag og en god overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne. På svaghedssiden er, at det trods ovennævnte stadig er et relativt ukendt tilbud med en lige så uklar profil, som EUD-reformens nye tilbud EUD10 og GF1 vil kunne være med til at udvande yderligere. På baggrund af ovennævnte har ledelse og medarbejdere på 10. klasse-området udpeget, at de centrale fokuspunkter for det nærmeste år vil være et kontinuerligt fokus på informations- og brobygningsaktiviteter, så optaget øges med 15 % i Målet skal bl.a. opnås gennem etablering af et elev-ambassadørkorps, tættere kontakt til UU i regionen og en nytænkning af informationsplatformen. De kritiske faktorer for 10-klasseområdets strategiske prioriteringer er især kommunernes vilje til at indgå i samarbejde om EUD10 og mulighederne for at skabe klarhed hos målgrupperne når de ny uddannelsesmuligheder for de unge træder i kraft i august 2015 med yderligere kompleksitet til følge. Efter- og videreuddannelse Esnords efter- og videreuddannelsesområde er hårdt udsat for konkurrence fra andre skoler, private udbydere og intern uddannelse i virksomhederne samt meget konjunkturafhængigt, da kursusvirksomhed ofte er det første, der skrues ned for, når økonomien er trængt. Skolens interne analyse af styrker og svagheder peger på, at især det brede udbud af kurser, gode samarbejdsrelationer til jobcentre og faglige organisationer og en passende, fleksibel og kompetent underviserstab er de vigtigste af Kursuscentrets styrker. Blandt svaghederne er, at det store udbud og et manglende kendskab hos virksomhederne til de muligheder, de har for at uddanne deres medarbejdere på Esnord, betyder, at det er svært at få den nødvendige volumen på mange kurser. Af den overordnede strategi for efter- og videreuddannelsesområdet fremgår det, at Esnord skal fokusere på de områder, hvor skolen står stærkt i konkurrencen på efter- og videreuddannelsesområdet og på de områder, hvor der er eller kan skabes en god synergi mellem erhvervsuddannelses- og kursusområdet. Handlingerne for at nå de strategiske målsætninger på efteruddannelsesområdet er fokuseret på følgende områder: - Side 12 af 18 -

13 Øge kendskabet til VEU-Center og efteruddannelsesmuligheder generelt gennem systematiseret profilering af Esnords udbud. Sikre høj kvalitet i uddannelserne gennem fagligt og pædagogisk kompetente undervisere og tilfredshed i Vis kvalitet. Medvirke til øget beskæftigelse gennem tæt samarbejde med jobcentre, A-kasser og udbud der matcher behov i forhold til planlagte anlægsprojekter. Være aktiv i samarbejdet med region, kommuner, organisationer og virksomheder, og medvirke i projekter der øger borgernes mulighed for formel uddannelse og/eller beskæftigelse. Udvikle forløb og metode til vejledning af voksne og implementere EUV. Styrke det tværfaglige samarbejdet i skolens opsøgende funktioner og intensivere den opsøgende aktivitet. Afdække mulighederne for udvikling af Esnords udbud af kurser inden for industrien. Det er helt centralt for efteruddannelsesområdets chance for at nå målsætningerne, at der fokuseres på oplysning og markedsføring, da kendskabsgraden til Esnords efteruddannelsesportefølje er begrænset blandt målgrupperne. Geografisk repræsentation Esnord har i 2014 udbudt undervisning fra 4 adresser i Nordsjælland. Dette vil i fremtiden kunne udvides, når og hvis mulighederne byder sig. Den første aktivitetstype, som vil give Esnord en større geografisk udbredelse, er EUD10, som i august 2015 vil blive udbudt i 5 kommuner (Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs) og muligvis flere, hvis det lykkes at få aftaler med Frederikssund, Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal. Desuden vil skolen have fokus på at udvide og forankre sin tilstedeværelse i Helsingør, hvor den i efteråret 2014 nedsatte taskforce vil undersøge mulighederne for at skabe en mere velfungerende campus, som tiltrækker elever til de på stedet udbudte uddannelser. Målet er, som beskrevet i del 1 af strategien, at Esnord skal fastholde og udbygge sin position som hele Nordsjællands Erhvervsskole. Dette vil der blive lagt vægt på i planlægningen af alle typer af aktiviteter, også de, der ikke direkte er undervisning, men fx informationseller brobygningsaktiviteter. - Side 13 af 18 -

14 Synlighed Skolen har i årene med genopretning måttet nedtone sit arbejde med synlighed og samspil med interessenter. På dette område sker der et skift i På tværs af alle uddannelsesområderne har medarbejdere og ledere udviklet handleplaner for øget synlighed. Handleplanerne kan i grove træk opdeles i indsatser for forskellige målgrupper: Elever og forældre Lærere, vejledere og UU Kursister Virksomheder Kommuner og andre aktører For elever og forældre vil skolens fokus fortsat være på at informere gennem de kanaler, som de unge mennesker og deres forældre forventer, informationsmøder, åbent hus og annoncering, men med en åbenhed i forhold til at indarbejde nye teknologier og metoder i arbejdet. Skolens nye hjemmeside og nye visuelle identitet har spillet og vil spille en rolle i dette. Både hjemmeside og digital identitet forventes at være fuldt implementeret i løbet af Desuden er brobygning og informationsaktiviteter centrale aktiviteter, og de vil blive udviklet på baggrund af formaliserede evalueringer, så vi på skolen bliver mere bevidste om effekten af de forskellige tiltag, hvilket vil muliggøre en mere målrettet udvikling af tilbuddene. Det vil fortsat være af stor vigtighed, at skolen breder sin indsats ud over regionen, så aktiviteter ikke kun tilbydes i Hillerød og Helsingør. Arbejdet med brobygning og informationsindsats indgår i handleplaner på de enkelte uddannelser og i vejledningens handleplaner, og indgår desuden i et generelt ledelsesfokus i arbejdet med at videreføre erfaringerne og netværket fra DM i Skills. Lærere, vejledere og UU er en anden meget vigtig målgruppe for skolens indsats for øget synlighed, og i fremtiden vil grænserne mellem dem blive endnu mere udvisket. Derfor er flere af afdelingerne på skolen optaget af, hvordan samarbejdet med disse grupper styrkes, så deres viden om erhvervsskolens udbud øges, og nogle af deres fordomme måske afkræftes. Uddannelserne og vejledningen har dette fokusfelt til fælles i deres handleplaner, og det vil kræve en stærk koordinering af feltet for at sikre det bedst mulige udbytte af arbejdet. Efter- og videreuddannelsesområdet vil i den kommende periode arbejde med at øge synligheden ved målrettede kampagner fx for 6-ugers pakker til ledige og med emner som rammer bredt samt ved et styrket samarbejde med skolens salgsteam. Indsatsen over for virksomhederne vil i det hele taget være i centrum fra den sidste del af 2015, hvor en inte- - Side 14 af 18 -

15 ressentanalyse og en stor event for virksomheder i hele regionen vil sætte Esnord på landkortet. Dette vil markere opstarten på Udviklingsforum Esnord, som bestyrelsen har besluttet at etablere. I mindre målestok vil der kontinuerligt blive arbejdet med at synliggøre det gode samarbejde mellem skolen og virksomheder, fx i forbindelse med lærlinge, der klarer sig godt til svendeprøven etc. Erhvervsskolen Nordsjælland er en stor skole med aktiviteter i flere kommuner, nogle af disse kommuner har skolen et tættere forhold til end andre. Det i 2014 etablerede kommuneforum fortsættes som en platform for dialog om temaer af fælles interesse for skolen og kommunerne. Den i marts 2015 etablerede regionale ungeenhed, vil også kunne udgøre en platform som kan medvirke til at øge skolens synlighed både blandt kommunerne og andre interessenter. Støttefunktioner Af bestyrelsens overordnede strategi for støttefunktioner fremgår det, at støttefunktioner omhandler administration, salg, kommunikation, og HR. For hvert af disse områder har afdelingerne udarbejdet en eller flere konkrete handleplaner, der skal medvirke til at opnå målene om en proaktiv organisation, der agerer på baggrund af vedunderbyggede fakta, hvor medarbejderne trives, og hvor der er god og klar kommunikation. For ressourcecentret, som samler økonomi, HR-administration og kapacitetsstyring og arbejdsmiljø er der i handlingsplanerne fokus på at understøtte implementeringen af den nye organisation, udarbejde og implementere en ny ressourcemodel 2016 og understøtte implementeringen af EUD-reform, samt en lang række konkrete initiativer, der skal medvirke til at nå strategiens målsætninger om at effektivisere de administrative processer og sikre rammer og udviklingsmuligheder for uddannelserne. Det andet tværgående center virksomheds- og vejledningscentret (VV) er også nyetableret fra 1. januar 2015, og det samler opgaver, der går på tværs af skolen. I VV-centrets handlingsplaner er der fokus på at styrke relationer til samarbejdspartnere, hvad enten det drejer sig om virksomheder, jobcentre eller internt på skolen. Desuden er der fokus på opsøgende og proaktive indsatser, som kan skaffe flere kursister, lærepladser, eller samarbejdspartnere, og på udvikling og videreudvikling af procedurer og metoder. Ledelsessekretariatet, som beskæftiger sig med leder- og bestyrelsesbetjening, kommunikation og events, samt med organisations- og HR-udvikling, har i sine kortsigtede handleplaner fokus på at understøtte skolens arbejde med synlighed over for alle målgrupper, samt sin rolle som facilitator for de processer, som ledelsen eller det politiske niveau - Side 15 af 18 -

16 sætter i gang. Det drejer sig eksempelvis om tilpasning af skolen til EUD-reformens nye krav, gennemførsel af skolen samarbejdsprojekt, lederudvikling og strategiprocessen. Tværgående temaer i handlingsplanerne På tværs af alle områdernes handleplaner er der et fokus på indsatser til kompetenceudvikling af medarbejder og indsatser, der handler om at etablere, eller, hvis man allerede har en teamstruktur, så udvikle denne teamstruktur yderligere. Dette vil også være indsatser, som vil have et ledelsesmæssigt fokus i den kommende periode, idet det indgår i både kompetenceudviklingsprojektet for ledere og i samarbejdsprojektet for hele medarbejdergruppen. Det spiller endvidere tæt sammen med implementeringen af det pædagogisk didaktiske grundlag som også bliver en tværgående indsats i Side 16 af 18 -

17 Del 3 Opfølgning på strategi og handleplaner I dette afsnit beskrives, hvordan opfølgning på strategi og handleplaner vil finde sted, samt hvordan de enkelte dele spiller sammen. Bestyrelsens strategi mission, vision og værdier Bestyrelsen igangsatte et strategiarbejde i august Det resulterede i en ny mission, vision og værdier for Esnord, samt et nyformuleret overordnet strategisk målsætningsgrundlag, som er udarbejdet som retningsgivende for perioden Vision, mission og værdier forventes at kunne 'holde' perioden ud, mens de strategiske målsætninger, som blev godkendt i december 2014, evalueres og tilrettes hvert andet år af bestyrelsen første gang i august Handleplaner I 1. kvartal 2015 har uddannelseschefer og ledere, som beskrevet ovenfor sammen med deres medarbejdere udarbejdet de første handleplaner med afsæt i den overordnede strategi. De fleste af disse handleplaner har et relativt kort perspektiv Handleplanerne vil udgøre et grundlag for dialog mellem ledelse og medarbejdere i hele organisationen på personalemøder, i arbejdsgrupper og på tværs af uddannelser. Da handleplanerne har forskellig detaljeringsgrad, vil opfølgningen på dem skulle ske løbende, ligesom der i nogle sammenhænge skal ske en prioritering af, hvad der kan og skal sættes i gang. Dette arbejde påhviler lederne, ligesom det påhviler lederne af de enkelte afdelinger at igangsætte evalueringsaktiviteter løbende. Handleplanernes fokusområder vil endvidere blive taget op i chefteamet, hvor chefer kvartalsvis vil blive bedt om en kort redegørelse for fremskridt på de i handleplanerne prioriterede områder. Ved udgangen af 2015 igangsættes en samlet opsamlingsproces på tværs af skolen, og en proces for udarbejdelse af nye handleplaner, og dette gentages efter 2016, 2017 etc. som illustreret i figuren nedenfor. - Side 17 af 18 -

18 Strategisk årshjul Udefrakommende KPI'er (Key Performance Indicators) På EUD-området vil opfølgningen på handleplaner i fremtiden også skulle inkorporere opfølgning på de KPI'er som Undervisningsministeriet opstiller for erhvervsuddannelserne. Dette vil også kunne blive aktuelt for andre områder, såfremt der bliver udmeldt centrale KPI'er. Desuden vil data om elever og kursister, elever, der deltager i informations-eller brobygningsaktiviteter, elever, der går fra vores 10. klasse videre på vores ungdomsuddannelser, lærlinge der udmærker sig ved deres svendeprøve etc. også på sigt kunne indarbejdes som indikatorer på skolen. Resultatkontrakter MUS-/LUS-samtaler Ledernes resultatkontrakter skal i stigende grad respondere med den overordnede strategi og med de handleplaner, som udarbejdes i de enkelte områder. Derfor vil handleplanerne og opfyldelsen af de mål, som handleplanerne opstiller, ligeledes skulle indgå i dialogen mellem leder og medarbejder i MUS/LUS. Det betyder, at udarbejdelsen af handleplaner skal ligge før udarbejdelsen af resultatkontrakter, som det er illustreret her i årshjulet ovenfor. - Side 18 af 18 -