Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 92 Gebyrordning ved brug af kunstgræsbanen HM Park 3 93 Orienteringssager 5 94 Principgodkendelse af lokalplan 1091 for Hellebjerg Idrætsefterskole 6 95 Principgodkendelse af lokalplan 1094 tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring og kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan 1021 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Principgodkendelse af proces for udarbejdelse af Hedenstedernes Udviklingsstrategi Orientering om lokalplanprojekt Bolig for uledsagede flygtninge Opsamling månedsmøderne - september måned Eventuelt 19

3 A Gebyrordning ved brug af kunstgræsbanen HM Park Beslutningstema Der skal tages stilling til gebyrordning ved brug af kunstgræsbanen. Økonomi Det afkast, som gebyrordningen indbringer, skal ifølge Folkeoplysningsloven blive i et lukket kredsløb omkring foreningernes brug af kunstgræsanlæg i Hedensted Kommune. I praksis vil det betyde, at den generede økonomi skal bruges til at nedbringe timebetalingen for de foreninger, der benytter kunstgræsanlæggene på henholdsvis Hellebjerg Idrætsefterskole og BGI. Såfremt det besluttes at indføre gebyrordning skal opkrævning m.v. foregå således at man hele tiden kan følge processen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Der har været tradition for, at fodboldklubber lejer sig ind på kunstgræsanlæggene på kommunens idrætsefterskoler. Der har ikke været udbetalt tilskud til den aktivitet. Det har alene været for klubbernes egen regning. Sagsfremstilling Ifølge Folkeoplysningsloven må en kommune ikke opkræve timebetaling for et kommunalt ejet anlæg. Hvis der opkræves et gebyr, som loven åbner mulighed for, skal gebyret genanvendes inden for området. Det foreslås, at klubberne betaler et mindre gebyr for brug af HM Park. På et møde har gebyrets størrelse været til drøftelse med de klubber, der har valgt at bruge HM Park i den kommende sæson. Alle kommunens 21 fodboldklubber var inviteret til mødet. Det gebyr, der foreslås på bilag 1, fik opbakning fra de deltagende klubber. Bilag 2 viser den belægning, som HM Park vil få på hverdage fra den 1. januar og frem til 1. april Med det foreslåede gebyr anslår Kultur & Fritid, at der akkumulures ca kr. Herudover vil der være en indtægt for aktiviteter i weekenderne. Også den indtægt kommer i puljen, hvis indtægten kommer fra foreninger i Hedensted Kommune. Hvis der er ledig tid på HM Park, som ikke bruges af foreningslivet i Hedensted Kommune, vil denne tid kunne udlejes til interessenter uden for kommunen. Lejeindtægt i den forbindelse må bruges til vedligehold og drift af anlægget. Kommunikation Beslutningen meddeles til foreningerne i Hedensted Kommune.

4 4 Lovgrundlag Folkeoplysningsloven Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning Udvalget drøftede den foreslåede gebyrordning og ordningen vedtages som fremlagt. Bilag Bilag 1_gebyr.pdf Bilag 2_belægning.pdf

5 A Orienteringssager Beslutningstema Indkomne henvendelser vedrørende buskørsel. Gentænk landsbyen og Landsbytræf. Beslutning Orienteringen taget til efterretning.

6 P Principgodkendelse af lokalplan 1091 for Hellebjerg Idrætsefterskole Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fælleskab skal tage stilling til principperne for udarbejdelse af lokalplan 1091 for Hellebjerg Idrætsefterskole. Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling For at muliggøre fremtidige udvidelser af Hellebjerg Idrætsefterskole vest for Juelsminde by, beliggende Jens Engbergs Allé 4, 7130 Juelsminde, bør der udarbejdes en lokalplan. Idrætsefterskolen ønsker en plan for fremtidige udviklingsmuligheder af bo-, halfaciliteter, etablering og omlægning af veje inden for området, udvidelse af de administrative bygninger, udvidelse af køkkenet samt planlægning af arealer til udendørs aktiviteter. Der er udarbejdet en illustrationsplan, der er vedhæftet som bilag 3. Ifølge Hedensted Kommeplan er området beliggende i særligt værdifuldt landskab, kystnærhedszone og inden for særlige drikkevandsinteresser. Der er vedhæftet et indstillingsnotat som bilag 2, der nærmere beskriver lokalplanområdet. Hedensted Kommune udarbejder screening for miljøvurdering og lokalplan. Kommunikation Det meddeles via til Hellebjerg Idrætsefterskole og Ginnerup Arkitekter, at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende screening for miljøvurdering. Lovgrundlag Lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27/5/2013). Administrationen indstiller, at der udarbejdes en lokalplan i overensstemmelse med principperne i vedhæftede bilag 2 indstillingsnotat. Beslutning Indstillingen tiltrådt.

7 7 Bilag Bilag 1 Bilag 3 bilag 2 indstillingsnotat

8 P Principgodkendelse af lokalplan 1094 tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring og kommuneplantillæg nr. 10 Beslutningstema Der skal tages stilling til principperne for udarbejdelse af forslag til lokalplan nr for tekniske anlæg ved Søndre Fælledvej i Tørring og kommuneplantillæg nr. 10. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik Den 4. december 2008 vedtog Hedensted Byråd lokalplan 1041 for et solvarmeanlæg på Søndre Fælledvej i Tørring. Lokalplan 1041 er placeret inden for lokalplanområdet for lokalplan Sagsfremstilling Tørring Kraftvarmeværk ønsker at udvide solvarmeanlægget ved Søndre Fælledvej på arealet ved siden af det eksisterende på matr. nr. 10 dy, Tørring by, Tørring, med ca m 2 solvarmepaneler. For at få det optimale udbytte af solvarmeanlægget er det nødvendigt at opføre en 18 meter høj akkumuleringstank og en maskinbygning i forbindelse med anlægget. Hedensted Spildevand har i forbindelse med udvidelsen af solvarmeanlægget ønsket at udvide Tørring renseanlægs kapacitet. For at sikre disse udvidelser skal der udarbejdes en lokalplan jf. lov om planlægning 13, stk. 2, samt kommuneplantillæg. Det anbefales, at lokalplanen omfatter det eksisterende solvarmeanlæg, det eksisterende renseanlæg og udvidelserne hertil, for planmæssigt at samle de tekniske anlæg på Søndre Fælledvej i Tørring, se lokalplanafgrænsning på bilag nr. 3. I den forbindelse aflyses lokalplan 1041 for et solvarmeanlæg på Søndre Fælledvej i Tørring. Det anbefales, at lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 10 udarbejdes udfra principperne i bilag 2 og 3, og derved giver mulighed for af udvidelse af solvarmaanlægget og renseanlægget i Tørring. Kommunikation Der meldeles ansøgerne, at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med ovenstående principper.

9 9 Lovgrundlag Lov om planlægning 13 stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Lov om planlægning 23c, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Administrationen indstiller, at der udarbejdes et lokalplanforslag med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med de ovenstående principper. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Bilag Bilag nr. 1 - oversigtskort Bilag nr. 2 - Indstillingsnotat Bilag nr. 3 - Lokalplan Oversigtskort Bilag nr. 4 - Notat om solvarmeanlæg

10 P Forslag til lokalplan 1021 og tillæg nr. 7 til Kommuneplan på Barritskovvej 34, 7150 Barrit Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til om forslag til lokalplan 1021 for et erhvervsområde ved Barritskovvej med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7 og screening for miljøvurdering skal fremlægges i offentlig høring. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik godkendte den 1. september 2014 principperne for udarbejdelse af lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg. Sagsfremstilling Planforslagene er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Aarstiderne A/S med tilhørende datterselskaber om at kunne udvide eksisterende virksomhed. Lokalplanområdet består af en del af matr. nr. 1a Barritskov Hgd., Barritskov og udgør ca. 5.5 ha, hvilket er markeret med rødt på bilag 1. Forslag til lokalplan 1021 udlægger området til erhverv med tilhørende væksthuse, lager, kontorer og personalefaciliteter. Planforslaget tager hensyn til beliggenhed i kystnærhedszone, særligt værdifuldt landskab og kulturmiljø, hvilket uddybes i bilag 2. Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 7, der udlægger et nyt rammeområde 3.E.12 til erhverv, se vedhæftede bilag 3. Kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for arealudlæg i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsopland (NFI). Der er foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, se vedhæftede bilag 5. På baggrund af screeningen vurderes det, at planforslagene ikke giver anledning til så væsentlige miljøpåvirkninger, at de skal miljøvurderes. Kommunikation Forslagene offentliggøres i overensstemmelse med Lov om planlægning. Lovgrundlag Lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27/05/2013)

11 11 Administrationen indstiller, at at at forslag til lokalplan 1021 fremlægges i offentlig høring i 8 uger forslaget til kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges i offentlig høring i 8 uger miljøscreeningen og afgørelsen om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, offentliggøres samtidig med planforslagene Beslutning Indstillingen tiltrådt. Bilag Bilag 2 Indstillingsnotat Bilag 5 Screening for miljøvurdering Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Bilag 4 Forslag til lokalplan 1021 Bilag 1 Område over hvor i kommunen det er

12 P Principgodkendelse af proces for udarbejdelse af Hedenstedernes Udviklingsstrategi Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til proces for udarbejdelse af Hedenstedernes Udviklingsstrategi. Økonomi Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Byrådet skal inden udløb af første halvdel af valgperioden vedtage en strategi for kommunens samlede udvikling og en redegørelse for strategi for kommunens bidrag til en bæredygtigt udvikling i det 21. århundrede (Agenda 21). I udviklingsstrategien skal der afklares og formidles Byrådets vision for kommunens udvikling og præsenteres de temaer, den kommende kommuneplan skal arbejde med. Med vedtagelsen af strategien følger en beslutning om kommuneplanens revisionsmetode. På sigt bør udviklingsstrategiens visioner og mål udmøntes i en række andre planer og handlinger, som skal føre til de ønskede resultater. I forbindelse med kommunens fokus på kerneområder, samskabelse og øget vækst påtænker administrationen at udarbejde en samskabt udviklingsstrategi - Hedenstedernes Udviklingsstrategi - som et projektkatalog med udgangspunkt i ideer og initiativer for udvikling af lokalområder og kommunen som helhed, formulerede af både borgere, lokalråd, repræsentanter af erhvervslivet, foreninger, kommunens institutioner og administrationen m.fl. Ideerne vil primært blive samlet på møder hos lokalråd, med deltagelse af repræsentanter fra administrationen. Det er hensigten, at kommunen vil være behjælpelig med at identificere og definere eventuelle problemer, udvikle og tilbyde politiske løsninger samt skabe støtte og opbakning til realisering af projekterne ved bl.a. at vejlede, koordinere, finde den rigtige lokalisering, udføre det nødvendige planarbejde osv. Borgere vil imidlertid tage initiativ og levere drivkræfterne til de enkelte projekter. Herudover skal der samles aktuelle og fremtidige kommunale projekter. Udviklingskataloget vil give et samlet overblik over initiativer i kommunen, og på sigt vil det være muligt at følge op på, hvordan det går med væksten. Ovenstående måde at udarbejde udviklingsstrategien vil sikre en bred forankring af udviklingsstrategien og give borgere overskuelighed og genkendelighed af deres tidlige input i slutproduktet. Derudover vil det styrke borgeres opfattelse af samskabelse, at embedsmænd vil "flytte sig ud" og besøge lokalsamfundene. Endeligt giver projektkataloget mulighed for at identificere de enkelte projekter, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt med en koordineret indsats.

13 13 For at sikre tilstrækkelig viden, ressourcer og læring samt efterfølgende muliggøre optimal opfølgning på udviklingsstrategien er det vigtigt at skabe bredt kendskab og ejerskab til udviklingsstrategien og forståelse af fælles mål i hele administrationen, byrådet og hos borgere. Derfor lægger processen for udarbejdelse af Hedenstedernes Udviklingsstrategi op til en bred borger- og medarbejderinddragelse. Administration vurderer af samme grund, at det vil være af stor betydning, at byrådet godkender processen ved nærværende principgodkendelse, og at - som politisk styregruppe - orienteres om status på projektets forløb på hvert udvalgsmøde fra februar 2015 og frem til projektets slut. Desuden vil byrådet blive inddraget på temamøder, hvor bærende ideer til udviklingsstrategien skal vælges, og hvor udkast til strategien skal drøftes inden den endelige vedtagelse. Projektbeskrivelse og overordnet tidsplan for udarbejdelse af Hedenstedernes Udviklingsstrategi fremgår af bilag 1 og 2. Lovgrundlag Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27. maj 2013, 23 a og 33 a. Administrationen indstiller, at forslag til proces for udarbejdelse af Hedenstedernes Udviklingsstrategi godkendes. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Bilag Overordnet tidsplan Projektbeskrivelse

14 P Orientering om lokalplanprojekt Beslutningstema Orientering om opstart af lokalplanprojekt. Historik På udvalgsmøde den 1. september 2014 blev orienteret om rammer for lokalplanlægning. Sagsfremstilling Hedensted kommune bevæger sig i 2014 over i en ny struktur, hvor der er fokus på den kommunale opgaveløsning med udgangspunkt i kerneopgaver. Fritid & Fællesskab varetager blandt andet udviklingen i de lokale samfund, udformning af de fysiske rammer og hermed udarbejdelse af lokalplaner. Hvert år bliver ca. 10 lokalplaner udarbejdet af By og Landskab i samarbejde med andre kompetencegrupper i Fritid & Fællesskab og andre dele af administrationen. Forventninger om en stigning i lokalplansager på grund af den positive konjunkturudvikling stiller endnu højere krav til administrationen og byrådet med hensyn til faglig og ensartet sagsbehandling samt en effektiv lokalplanproces. I lokalplanarbejdet indgår både borgerinddragelse, drøftelser med ansøgere og konsulenter, faglige vurderinger af muligheder for udvikling, kommuneplantillæg, miljøscreening/vurdering, VVMscreening/vurdering. Projektets formål: sikre at Hedensted Kommune udarbejder lokalplaner med nødvendig faglig kvalitet i en samskabende og effektiv proces. For at opnå lokalplanprojektets formål er der formuleret nedenstående mål og delmål, hvis opnåelse skal sikre lokalplanprojektets succes: 1. At sikre ejerskab og ansvar på rette tid hos de involverede parter internt i administrationen. o Udarbejde procedurer for samarbejdet mellem relevante fagligheder med flere. o Revision af By og Landskabs skabeloner, standarder og procedurer. 2. At styrke samskabelse mellem administration, politikere og borgere i lokalplanlægning. o Øge tilgængeligheden til lokalplaner og oplysninger om lokalplanlægning på kommunens hjemmeside. o Sikre/forbedre borgernes mulighed for indflydelse på den planlægning, der vedrører dem.

15 15 3. At optimere den politiske proces samt sikre forståelse og ejerskab for lokalplanlægningen. o Udarbejdelse af strategi for borgerinddragelse. o Udarbejdelse af strategi for konsulentarbejde og udstykkers bidrag. o Byrådet tager stilling til mulighed for delegation af beslutningskompetencen. De første to af målene vil blive realiseret internt i administrationen. skal tage stilling til resultater af arbejdet på realisering af det tredje mål, hvor der skal drøftes og tages stilling til strategier for borgerinddragelse og konsulentarbejde samt udstykkers bidrag. Herudover vil udvalget og byrådet tage stilling til eventuel delegation af beslutningskompetencen for vedtagelse af lokalplanforslag og endelig vedtagelse af lokalplaner. Behandling i udvalg og byråd forventes at ske på følgende møder: - Marts 2015: Strategi for borgerinddragelse. - Maj 2015: Strategi for konsulentarbejde og udstykkers bidrag. - September 2015: og byråd Delegation af beslutningskompetence. Projektbeskrivelse og målhierarki findes som bilag. Administrationen indstiller, at udvalget tager ovenstående til efterretning. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Bilag Projektbeskrivelse Lokalplanprojekt_ Målhierarki Lokalplanprojekt_

16 P Bolig for uledsagede flygtninge Beslutningstema Kompetencegruppen for Integration i Hedensted Kommune overvejer aktuelt muligheden for at etablere et bosted i Hedensted eller Juelsminde for uledsagede piger under 18 år, som en pendant til botilbuddet i Tørring. Økonomi Botilbuddet vil være omfattet af 100 % statsrefusion. Sagsfremstilling Hedensted Kommune skal i løbet af 2015 modtage 62 flygtninge. Dette tal kan risikere at blive forhøjet med 50%, som det har været de seneste 2 år. Derudover skal påregnes at modtage et større antal af familiesammenførte til allerede boligplacerede flygtninge. Set i lyset af Hedensted Kommunes vilkår som en kommune med mange mindre landsbysamfund er det hensigtsmæssigt at arbejde for en strategisk samlet løsning omkring boligplacering af flygtninge, så der opnås bedst mulig fordeling, både hvad angår antal, nationaliteter, køn og alder. Integrationsafdelingen op startede 1. december 2013 et botilbud til uledsagede unge flygtningedrenge under 18 år i Tørring. Dette tilbud eksisterer stadig og har fået god respons fra tilsynsmyndigheden i Silkeborg. Der er pt. fuld belægning på tilbuddet, og vi modtager 1. december endnu to uledsagede drenge, som vi vælger at anbringe på eget værelse i Løsning. Fra Udlændingestyrelsen og asylcentre i Vestervig og Brovst har Integrationsafdelingen fået bekræftet, at der aktuelt forefindes et større antal af uledsagede unge piger under 18 år i asylsystemet. Hedensted kommune har allerede modtaget 2 piger, senest en pige fra Uganda, som vi har valgt midlertidigt at anbringe på Kommunens anbringelsessted for børn og unge på Bakkevej i Hornsyld. På baggrund af oplysninger om pigens aktuelle situation er det administrationens vurdering, at det vil være fornuftigt at tænke hende ind i et tilbud, hvor hun vil kunne opnå en mulighed for sparring og spejling i ligestillede piger med sammenlignelige behov for såvel pædagogisk som integrationsmæssig indsats. Inden jul skal Hedensted Kommune modtage endnu en uledsaget pige på 16 år fra Afghanistan, og Udlændingestyrelsen har tilkendegivet, at der muligvis vil blive visiteret flere uledsagede piger til os. Botilbuddet vil kunne tilgodese behovet for at yde en målrettet indsats over for de unge piger, så de opnår bedst muligt grundlag for at kunne fungere som selvstændige unge mennesker i

17 17 Danmark med uddannelse og selvforsørgelse som øverste kontekst. Botilbuddet vil som udgangspunkt have døgnbemanding med sovende nattevagt. Der vil være fokus på åbenhed over for lokalsamfundet, så dialog og samskabelse kommer i højsædet med bæredygtige relationer som muligt udbytte. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om social service, 181, LBK nr af 23. september 2014 Administrationen indstiller, at Kompetencegruppen for Integration, henhørende i Kerneområdet Fritid og Fællesskab, arbejder videre med etablering af et botilbud til uledsagede piger. Beslutning Indstillingen tiltrådt. Allan Petersen var fraværende under behandlingen af dette punkt.

18 A Opsamling månedsmøderne - september måned Beslutningstema Orientering - Budgetopfølgning september opsamling- hvordan forventes regnskab 2014 at holde i forhold til budgettet. Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Bilag Månedsopfølgning september måned 2014

19 A Eventuelt Beslutning deltager i seminar om urbanisering i Ringkøbing den 12. december 2014.

20 20 Bilag Bilag 1_gebyr.pdf Bilag 2_belægning.pdf Bilag 1 Bilag 3 bilag 2 indstillingsnotat Bilag nr. 1 - oversigtskort Bilag nr. 2 - Indstillingsnotat Bilag nr. 3 - Lokalplan Oversigtskort Bilag nr. 4 - Notat om solvarmeanlæg Bilag 2 Indstillingsnotat Bilag 5 Screening for miljøvurdering Bilag 3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 Bilag 4 Forslag til lokalplan 1021 Bilag 1 Område over hvor i kommunen det er Overordnet tidsplan Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Lokalplanprojekt_ Målhierarki Lokalplanprojekt_ Månedsopfølgning september måned 2014

21 21 Underskrifter Hans Vacker Torsten Sonne Petersen Allan Petersen Hans Henrik Rolskov