Lokalplan for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole"

Transkript

1 Lokalplan for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 FREMTIDIGE MULIGHEDER... 3 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 3 KOMMUNEPLANLÆGNING... 3 VARMEPLANLÆGNING... 3 SPILDEVANDSPLAN... 3 VANDFORSYNINGSPLAN... 4 GRUNDVANDSINTERESSER...4 JORDBUNDSFORHOLD... 4 FREDNINGSFORHOLD... 4 LOKALPLANENS INDHOLD... 4 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER... 4 LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER... 5 LOKALPLAN Formål Område og zonestus Områdets anvendelse Udstykninger Vej- sti- og parkeringsforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af lokalplan... 8 KORTBILAG... 9 Forfter: SKMZ

3 3 REDEGØRELSE. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED. Lokalplanen omfter et område på ca. 3 ha ved Idrætsvej, bag ved idrætshaller og boldbaner grænsende op til skoven. FORMÅL MED LOKALPLANEN. Formålet med lokalplanen er, give mulighed for udvide den eksistrende Sønderjyllands Idræts- og Nurefterskole, give mulighed for udvide byggeriet med faciliteter, der nurligt hører til en efterskole. EKSISTERENDE FORHOLD. I området ligger i dag Sønderjyllands Idræts- og Nurefterskole med skoven bagved. Efterskolen blev startet i 1997 i bygninger, der havde huset Flygtningecentret siden FREMTIDIGE MULIGHEDER. Denne lokalplan udvider området fra ca. 1,4 ha til ca. 3,0 ha, og der bliver der mulighed for udvide efterskolen med nogle få boliger (ikke selvstændige ejendomme), faglokaler og elevfløje. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING. KOMMUNEPLANLÆGNING. En del af området er med i kommuneplanen som 1D23, men tillæg nr. 22 indeholder bestemmelser for udvidelse af dette område. VARMEPLANLÆGNING. I følge tillæg til varmeplan for Løgumkloster Kommune ligger området i nurgasområde, og rumopvarmning i ny bebyggelse skal tilsluttes denne opvarmningsform. Det er ikke tilladt etablere direkte elopvarmning. SPILDEVANDSPLAN I følge tillæg til spildevandsplanen for Løgumkloster Kommune skal områdets spildevand tilsluttes Løgumkloster Renseanlæg. Forfter: SKMZ

4 4 VANDFORSYNINGSPLAN. I følge vandforsyningsplanen for Løgumkloster Kommune skal området tilsluttes Løgumkloster Vandværk. GRUNDVANDSINTERESSER. Lokalplanområdet er beliggende indenfor indvindingsopland til Løgumgårde Vandværk og ca. 200 m fra en vandindvindingsboring. Ved eventuel terrænregulering skal der derfor bruges merialer, som ikke kan forurene grundvandet, og der må ikke bruges sprøjtemidler på arealet. JORDBUNDSFORHOLD Den ny jordlov bevirker, arealer, der skal anvendes til institutioner er underlagt særlige krav til jordens forureningsgrad. Da der har været skov i området i mange år, vurderes det, jorden er ren jord (klasse 1 jord). FREDNINGSFORHOLD Området er beliggende indenfor skovbyggelinien. Ved ny bebyggelse skal Byrådet ansøges om dispension fra skovbyggelinien, idet dispensionskompetencen i byzone er tillagt Byrådet. LOKALPLANENS INDHOLD. Af lokalplanens bestemmelser fremgår, området må anvendes til offentlige formål som efterskole med tilhørende faciliteter samt andre fritidsaktiviteter, området indpasses i omgivelserne ved der i beplantningsbælter anvendes egnstypiske arter, og området vejbetjenes fra Idrætsvej. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omftet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Forfter: SKMZ

5 5 Byrådet kan i henhold til planlovens 19 meddele dispension til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt eller fastholdt ved lokalplanen. Dispension kan dog først meddeles efter naboorientering i følge planlovens 20. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Prive byggeservitutter og andre servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil forslaget er endelig vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omftet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsestidspunktet for forslag til lokalplanen og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i 1 år. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet (det vil sige 8 uger fra offentliggørelse) kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, planlovens bestemmelser om mindste grundstørrelse, om maksimal bebyggelsesprocent og om maksimal bebyggelseshøjde og etageareal overholdes. Forfter: SKMZ

6 6 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGE FORMÅL SØNDERJYLLANDS IDRÆTS- OG NATUREFTERSKOLE I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Formål 1.1 Lokalplanens formål er fastlægge områdets anvendelse til offentlige formål, som efterskole med tilhørende faciliteter samt andre fritidsaktiviteter, fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udformning, fastlægge bestemmelser om beplantning, så den tilpasses omgivelserne, og området disponeres i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinier (tillæg nr. 22) som er grundlaget for udarbejdelse af denne lokalplan. 2 Område og zonestus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kort og omfter følgende mr.nr.: 2218 og del af mr. nr. 630, Løgumkloster ejerlav samt alle parceller, der efter offentliggørelse af forslaget udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres den del af mr. nr. 630, Løgumkloster, som nævnt ovenfor, fra landzone til byzone (mr. nr. 2218, Løgumkloster, er beliggende i byzone). 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til offentlige formål (efterskole med dertil hørende faciliteter samt andre fritidsaktiviteter). 4 Udstykninger 4.1 Boligerne må ikke udstykkes i selvstændige ejendomme. Forfter: SKMZ

7 7 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold. 5.1 Området vejbetjenes fra Idrætsvej. 5.2 Parkering skal foregå inde på området. 6 Ledningsanlæg og antenner. 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning og lyslederkabler, må ikke fremføres som luftledninger, men kun som jordkabler. 6.2 Der må ikke opsættes yderligere antenner (eller parabolantenner) uden særlig tilladelse. 7 Bebyggelsens omfang og placering. 7.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Bygninger må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttelig tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde over 8,5 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Dog må eventuel idrætshal eller lignende gives en højde på 11 m. 8 Bebyggelses ydre fremtræden. 8.1 Til udvendige bygningssider må ikke anvendes merialer, der efter Byrådets skøn virker skæmmende. 8.2 Tagbeklædning skal være som tegl, cementtagsten, tagpap eller stål i jordfarve eller teglrød. 8.3 Til udvendige bygningssider i øvrigt skal anvendes træ, som males i dæmpede farver som jordfarver og lyse pastelfarver, røde mursten eller hvidmalede/-kalkede merialer. 8.4 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 9 Ubebyggede arealer. 9.1 Ejendommens ubebyggede arealer skal til enhver tid holdes i sømmelig stand og må ikke være til gene for andre i området. 9.2 Beplantningsbælte eller hegn i skel skal være levende hegn bestående af egnstypiske arter. 9.3 Belysning i området må kun foretages som lav parkbelysning. Forfter: SKMZ

8 8 10. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning som nurgas. 11. Ophævelse af lokalplan Lokalplan 01-40, der blev vedtaget endeligt af Løgumkloster Byråd den 1. april 1997, aflyses. Således vedtaget i henhold til 27 i planloven. Løgumkloster Byråd, den 6. februar 2001 Kaj Armann borgmester Forfter: SKMZ

9

10

11