BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUNDHUGGET. Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl. 19.00. Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No."

Transkript

1 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling den 16/12-09 kl Nyt turprogram Copyrights 2009 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No Bundhugget_ indd :42:02

2 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formandens ord Ordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Indmeldelse Opdatering af hjemmeside Ekstra Myrup Put & Take rabataftale Lånegrej til juniorer Aktiv Feriedage 2009 Kæmpe succes! Aktiv feriedage Efterårsferien vildørreder får akut førstehjælp Turprogram skarpe spørgsmål Fiskenyhederne Baconsvøbt torsk med råsyltede grøntsager Pointstillingen Båd på trailer Båd på Tystrup-Bavelse søerne Adresseændringer Bestyrelsen & Ansvarsområder i SFF Kolofon: Redaktør: Morten V. Frandsen Forside design: Samuel Nielsen Forside: Glumsø Sø Ca. oplag: stk. Nyt Design på medlemsbladet Efter flere års flot arbejde med både bladet og bestyrelsen, har Morten P. Nielsen valgt nye udfordringer. Vi takker Morten for alt det arbejde han har lavet for foreningen. Velkommen til dette nye nummer af Bundhugget! Rigtig god fornøjelse. Sidder der nogle medlemmer med emner eller ideer til fremtidige blade, er i velkommen til at kontakte Morten Frandsen på hotmail.com 2 Bundhugget_ indd :42:03

3 Formandens ord SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Formandens ord Ja så gik den sommer, og det har været et brag af en sommer for foreningen. Vi har sat flere rekorder end nogensinde, og der har været fremgang på mange fronter. Først har vi sat nyt rekord for antal medlemmer, og i den skrivende stund er vi lige ved at runde 200!! Det er flot, og det fortæller os, at vi er i gang med at gøre det rigtige. En anden rekord er antallet af ture/arrangementer. Det nøjagtige tal har jeg ikke, for mange ekstra ture er blevet etableret udover det obligatoriske turprogram, men gætter jeg på, at inden året er omme så passerer vi 30 ture og arrangementer. Dertil skal tillige knyttes at det er ekstremt få ture som aflyses pga. af manglende tilmeldinger, hvilket ellers har præget tidligere års turprogrammer. Vi har helt sikkert fået fat i interessante ture og arrangementer. de korrekte formuleringer/præciseringer og hensigter, med det nye sæt vedtægter. Først om fremmest skal de nye vedtægter give plads til løbende forandringer og forbedringer, samt afmystificere tidligere tvetydigheder og fortolkninger, således at vedtægterne bliver letlæselige, forståelige og mere relevante i forhold til den forening som er i fremdrift. Det nye sæt vedtægter vil blive sat til afstemning på en ekstraordinær generelforsamling i december, og vi har derfor i dette nummer af Bundhugget indsat vedtægterne. Vi håber at der vil være en bred opbakning til de tiltag bestyrelsen har gjort, og at alle kan se, at vi skal agere tidssvarende, for at kunne fortsætte den fremgang foreningen har haft gennem de seneste 5 år. krisetider, og har faktisk et pænt overskud på driften. Bestyrelsen har derfor også besluttet at de penge skal bruges til udvide vores faciliteter, så det arbejdes der kraftigt på, som beskrevet ovenfor. Hvis vi ikke ses på den ekstraordinære generalforsamling, så vil jeg ønske alle et fortsat godt fiskeri, en god jul og godt nytår, og lad os håbes at foreningens fremgang fortsætter i det nye år. Henning Andersen formand for Sportsfiskerforeningen Fladså Når jeg kigger tilbage på vores målsætninger fra tidligere år, så har vi indfriet dem til fulde, og tiden er derfor moden til at sætte nye mål. Det er vi i bestyrelsen allerede i gang med, og vil meget gerne have input fra jer, så vi kan lave nogle relevante målsætninger for foreningens fremtidige virke. Ligger du inde med ideer og forslag til nye tiltag, så tøv ikke med at ringe eller skrive - bestyrelsen er ikke en lukket kreds, og alle der gerne vil bidrage eller kommentere, er mere end velkomne. På sidste generalforsamling havde vi lavet et oplæg til nye vedtægter, idet vi mente at de gamle var forældede og trængte til at blive tilpasset den virkelighed vi er i nu. Desværre var der ikke nok enighed om at vedtage dem, i den form det blev fremlagt. Vi tog kritikpunkterne til efterretning, og pløjede flere af andres foreninger vedtægter igennem for at finde Vi har også arbejdet kraftig på at udvide vores facilitetsliste, og har flere potentielle nye ting i støbeskeen. Det er tiltag, som vi forventer at kunne afsløre efter nytår, for der får vi først endelig svar på den række af forespørgsler vi har gjort til lodsejere og andre foreninger. Men vi forventer at kunne tilføje mindst 2 nye faciliteter til vores liste i det nye år. Så er det vores hjemmeside den er jo topprofessionel, og der er en livlig søgning og brug af siderne. Den udvikles hele tiden og er med til at gøre foreningen kendt og give lystfiskere lyst til at melde sig ind. For jo flere medlemmer vi er, desto flere ressourcer får vi, og kan bruge dem til at få flere faciliteter og et bredere grundlag for flere forskelligartet arrangementer. Foreningens økonomi er meget sund, og vi er gået mod strømmen i disse 3 Bundhugget_ indd :42:03

4 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Generalforsamling Ordinær generalforsamling 2010 Afholdes den 17. februar 2010 kl. 19:00 i det store mødelokale hos Jyske Bank, Østergade 2, Næstved Inden generalforsamlingen starter vil en af Jyske Bank s medarbejdere lave lidt reklame for deres bank og fortælle om hvad de kan og hvorfor vi skal vælge netop deres bank. (modtager genvalg) Der er kun adgang for medlemmer der har betalt kontingent for Du skal således medbringe medlemskortet. Efter generalforsamlingen er der præmieuddeling, og Jyske Bank vil beværte med øl/vand og kaffe Herefter vil uafhentede pokaler gå videre til næste års konkurrence. Dagsorden ifølge vedtægterne På valg er: Henning Andersen (modtager genvalg) Medlemmer, der skal modtage pokaler, og som ikke møder op, kan afhente dem hos hos Jan & Bo s Lystfiskershop senest den Ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag, den kl hos Jan & Bo Lyst-fiskershop, Ringstedgade 100, Næstved. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Indkomne forslag: Vedtagelse af nye love og vedtægter 3. eventuelt Forslag til nye vedtægter for foreningen Dette forslag skal til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling. Et oplæg Bestyrelsen har arbejdet på det sidste år. 1 Foreningens hjemsted Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen Fladså. Foreningens hjemsted er den kommune som Fladsåen s udspring ved Rådegård, Everdrup Sogn, ligger i. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål gennem leje af fiskevand, og erhverve faciliteter for at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri og ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. 3 Medlemsoptagelse Enhver person, hvis medlemskab anbefales af medlemmer af foreningen, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise optagelse, såfremt den vurderer at pågældende, ikke har positive hensigter med et medlemskab. 4 Udelukkelse og eksklusion Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke og ekskludere medlemmer. Eksklusion betyder at medlemmet bortvises fra foreningen, og mister retten til at bruge foreningens faciliteter. Eventuel indbetalt kontingent refunderes ikke. 4 Bundhugget_ indd :42:03

5 Ekstraordinær generalforsamling SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Udelukkelse betyder at medlemmer ikke for en given periode kan benytte navngivne faciliteter i foreningens regi. Eksklusion eller udelukkelse kan ske på baggrund af : Stk. 1. overtrædelse af foreningens love, regler og vedtægter Stk. 2. handlinger der har til formål at ødelægge foreningens image Stk. 3. uacceptabel opførsel ved brug af foreningens faciliteter Stk, 4. angivelse af svigagtige oplysninger, herunder også tilmeldinger til foreningens konkurrencer Det er op til bestyrelsen at vurdere om en handling skal medføre eksklusion eller udelukkelse. foreningen kan deltage. Medlemskort eller anden dokumentation for betalt kontingent, skal kunne fremvises på forlangende. 9 Dagsorden generalforsamling Valg af dirigent Formandens beretning Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab Behandling af indkomne forslag Vedtægtsændringer Valg af bestyrelse Valg af juniorrepræsentanter Valg af 2 revisorer Eventuelt 13 Bestyrelsens sammensætning På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, ved bestyrelse på 5 medlemmer er 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år og ved bestyrelse på 6 eller 7 medlemmer er 3 medlemmer på valg i lige år og 3-4 medlemmer på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efter hver generalforsamling, en formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt forretningen imellem sig. Ingen kan bestride mere end en af disse poster. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. 5 Generalforsamlingens myndighed Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 6 Generalforsamlingens beslutningsdygtighed Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, uanset de fremmødtes antal. 7 Indvarsling af ordinær generalforsamling Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage før afholdelse. Indvarslingen kan ske på , ved annoncering i lokalaviser eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Ved udsendelse af indvarsling benyttes de senest kendte adresser. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 8 Adgang til generalforsamlingen Kun medlemmer der har betalt kontingent og ikke har udestående med 10 Generalforsamling afstemning Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt der er mindst et medlem på generalforsamlingen der ønsker en skriftlig afstemning, skal dettes gøres gældende. Alle medlemmer der er fyldt 18 år har stemmeret, dog har medlemmer der betaler husstandskontingent, kun en stemme. 11 Generalforsamling indkomne forslag Generelle forslag til foreningen, samt ændringer til vedtægterne skal være skriftlige, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 12 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden. 14 Bestyrelsens beslutningsdygtighed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot ½ delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 15 Bestyrelsens beslutninger Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres et mødereferat, som efter mødet fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmerne. Indsigelser til referatet skal være skriftlige, og skal være formanden i hænde senest 7 dage efter fremsendelse af referatet. 16 Juniorrepræsentanter Generalforsamlingen kan vælge op til 2 juniorrepræsentanter. Vælger generalforsamlingen ikke 2 juniorrepræsentanter, er bestyrelsen bemyndiget til efterfølgende at vælge op til 2 juniorrepræsentanter. Juniorrepræsentanterne kan deltage på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret på møderne. Junior- 5 Bundhugget_ indd :42:03

6 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Ekstraordinær generalforsamling repræsentanterne vælges for et år adgangen, dvs. for perioden fra en generalforsamling til en anden. Fratræder en juniorrepræsentant, kan bestyrelsen indsætte en ny for samme periode. 17 Valg af revisorer Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, for et år adgangen. Fratræder en valgt revisor, kan bestyrelsen indsætte en ny for samme periode. 18 Suppleanter bestyrelsen Der kan på generalforsamlingen vælges op til 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Suppleanterne vælges som nr 1 og nr 2. Fratræder et bestyrelsesmedlem, indgår den førstkommende suppleant i bestyrelsen. Fratræder formand, kasserer eller næstformand, konstituerer bestyrelsen sig på ny. 19 Kassereren Kassereren tegner foreningen i økonomiske anliggender med ansvar overfor foreningens samlede bestyrelse. 20 Næstformand Fratræder formanden, indgår Næstformanden automatisk som formand, indtil ny konstitution. 21 Udvalgsposter Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage forskellige erhverv i foreningen. Det kan være som facilitetsadministratorer, juniorleder, repræsentanter i eksterne udvalg og lignende. 22 Medlemskab Foreningen tilbyder 4 former for medlemskab. Juniormedlem For medlemmer under 18 år. Et juniormedlem er at betragte som junior indtil udløbet af den kontingentperiode, hvor medlemmet fylder 18 år. Juniormedlemmer er forpligtiget til at oplyse cprnr til kassereren. Seniormedlem for medlemmer over 18 år Husstand Dette medlemskab gælder for den samlede familie. Det betyder at det kan dække op til 2 voksne og deres børn under 18 år. Børn der er over 18 skal betale senior kontingent. Æresmedlem som æresmedlem betales der ikke kontingent og medlemskabet er livsvarig, med mindre bestyrelsen finder reglerne omkring eksklusion gjort gældende. 23 Kontingentperiode Kontingentperioden følger regnskabsåret. 24 Kontingentsatserne Bestyrelsen fastsætter kontingenterne. Bestyrelsen kan i årets løb give mulighed for reducerede kontingenter for givne perioder, ligesom bestyrelsen er bemyndiget til at udstede dagkort. Bestyrelsen kan forhøje kontingentet, hvis de organisationer foreningen er medlem af, hæver deres kontingent. Bestyrelsen kan tillige forhøje kontingentet, såfremt udlejer, på de af foreningen lejede faciliteter, hæver udlejningsprisen. 25 Regnskabsåret Følger kalenderåret. 26 Angivelse af oplysninger Det er medlemmernes eget ansvar at sikre at kassereren har de korrekte kontaktoplysninger. For husstandsmedlemmer skal alle registreres med navn og adresse, og for medlemmer under 25 år skal cprnr. tillige oplyses. 27 Kontingentbetaling Kontingentbetaling skal ske som det fremgår af foreningsbladet eller på hjemmesiden Betaling af kontingent er en forudsætning for brug af foreningens faciliteter. Deltagelse på ture og i foreningens konkurrencer, kan kun ske hvis kontingent er betalt. 28 Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt med en måned varsel til udløbet af kontingentperioden. 29 Regler for foreningens konkurrencer, brug af faciliteter mv. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte disse regler, samt andre regler der ikke er omfattet af vedtægterne. 30 Foreningens opløsning Foreningens opløsning kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Herefter skal der foretages en skriftlig urafstemning for alle foreningens medlemmer, hvor mindst 3/4 skal stemme for en opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Sydsjællands Ørredfond, til anvendelse af ophjælpning af fiskebestanden. 6 Bundhugget_ indd :42:03

7 Kort nyt SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indmeldelse Hvis du ønsker at blive medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså, har du følgende muligheder for at indbetale kontingent: 1. Hvis du har Netbank, kan du overføre dit kontingent til vores konto i Danske Bank med registreringsnr og konto nr Det vil sige, du skal indtaste Skrive dit navn i feltet Meddelelse til beløbsmodtager. 2. Du kan også benytte vores girokonto med nr og indbetale på posthuset. 3. Du kan indbetale kontant til i Jan og Bo s Lystfiskershop i Næstved. 4. Ringe til kassereren Søren Hansen, Kløvervænget 60, 4690 Haslev, tlf eller sende en til kassereren med navn, adresse og tlf.. Du vil så få tilsendt girokort. Kvitteringen fra Netbanken, girokortet eller kvitteringen fra Carsten er så dit medlemskort. Som nyt medlem, er det vigtigt, at vi har dit navn, adresse og fødselsdato (kun hvis du er under 25), samt evt. og telefonnummer. Hvis du ønsker et husstandskontingent, skal du tillige opgive navn, adresse og fødselsdato på samtlige I husstanden, der ønsker at være medlem. Husstand(samme adresse) gælder for samlever, dennes børn og egne børn. Indskud opkræves ikke længere. Kontingent for 2010: Senior 250.-, Junior(under 18 år) 150.-, Husstand Bestyrelsen Opdatering af hjemmeside Ekstra Vi har netop fået helt ny hjemmeside op at stå, og den har fået mange nye muligheder. Som noget helt nyt, kan du som medlem registrere dig på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrev. Vi håber alle medlemmer vil tilmelde sig, det er meget nemt. Du kan også uploade dine fangstbilleder i forskellige kategorier, uploade videoklip (også i HD) indtaste din fangstrapport, forum, følge med i hvordan vejret bliver i dag, juniormedlemmer kan tilmelde sig turen direkte på siden. Eller udprinte facilitetsfolder og kort. Vi har også fået opdateret vores faciliteter, flere opdateringer følger. Hvis du har lavet en klubrekord, vil vi automatisk registrere fisken under klubrekorder. Indtast din fangstrapport, og vi vil registrere din fisk til konkurrencerne. Hjemmesiden vil blive opdateret hele tiden, så husk at holde øje med den hver dag. Vi ser frem til at denne nye facilitet bliver benyttet flittigt, nu hvor vi har en af landets flotteste og mest dynamiske sportsfisker hjemmeside. Husk du SKAL være registreret på siden for at benytte disse funktioner. Klik ind på og se den flotte hjemmeside!! 7 Bundhugget_ indd :42:03

8 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Kort nyt Myrup Put & Take rabataftale Nu får du som medlem af Sportsfiskerforeningen Fladså 10 % rabat når du fisker i Myrup Put & Take. Husk! Gyldigt medlemskort af foreningen, når du fisker i søen. Bestyrelsen Lånegrej til juniorer Sportsfiskerforeningen Fladså har 5 sæt fiskestænger med hjul. Disse fem sæt kan juniorerne kvit og frit låne, når vi skal på tur. Man skal blot informere turlederen, når man tilmelder sig en tur, at man godt vil låne grejet, så ordner turlederen resten. Grejet består af stænger, hjul, pirke, line, hægter og meget mere. Bestyrelsen 8 Bundhugget_ indd :42:07

9 Aktiv Feriedage SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktiv Feriedage 2009 Kæmpe succes! Endnu engang har Sportsfiskerforeningen Fladså afholdt aktiv feriedage, og endnu engang må man sige det har været med stor succes. 20 unger kunne tilmelde sig turen, og det gik rigtig stærkt med at få udsolgt. Vi matte endda igen erfare at flere ville med end der var plads til. Vi er selvfølgelig kede af at alle ikke kunne komme med, og opfordrer jer til at melde sig ind i foreningen, så man kan være med til kommende arrangementer. En anden af overskrifterne på ugen var selvfølgelig det fine vejr, til trods for at det måske ikke er det bedste til lystfiskeri. Men et gennemsnit på godt 25 grader, har givet alle kulør i ansigtet, udover en masse andre gode oplevelser. Dag 1 Dag 1 bød på fiskeri på sværeste niveau, ved det renoverede stykke langs Næstved kanal. Grøde og kort vej til kanten på modsatte side, gjorde fiskeriet svært. Til trods for dette, blev der fanget ca. 9 aborre og skaller, hvilket var bedre end sidste års første dag. Alle fisk var lige omkring de 200 g, og hvad man kalde en ganske almindelig størrelse på disse arter. Der blev fisket fra Alle virkede glade over 1 dag, hvor nogle mere end andre kæmpede med at holde linen på hjulet, og ikke rundt om! Og hvor andre tydeligvis havde prøvet det før. Men det er jo også derfor vi kalder det fiskeskole. Dag 2 Dag 2 var en af de dage vi havde store forventninger til, da vi havde valgt et sted der gav over 300 juniorfisk alene sidste år. Vadestedet ved Næstved kanal, foran den gamle DR bygning. Der gik heller ikke lang tid før at første pæne fiske var på, (se oven over) En brasen på lidt over 1 kg blev landet uden den store dramatik. Men lettelse hos alle unger over at der var fisk i vandet, og ikke mindst også en masse stolthed hos den glade fanger. I dag fik vi fisket fra 10-14, og mange fik fanget ikke bare fisk! Men deres første fisk også. Dag 3 Dag 3 var den helt store dag, hvor de store grumme gedder skulle fanges i Bavelse sø. Sål slog juniormedlemmerne til her, både med største juniorfisk længe, deres første fisk i det hele taget, og sågar en af juniorledernes første gedde i år. Ret ringe når dette normalt er juniorlederens hjemmebane. 6 både drog ud på søen, hvor iøvrigt der skal lyde stor tak til alle dem der hjalp til. Tak til kaj, Jim & den rare buschauffør der kørte os til stedet. 3 gedder, på 1.3, 1.6 & 2.9 samt en masse flotte aborrer blev dagens udbytte, og det bragte utrolig glæde og nysgerrighed da den store gedde kom op på land. Tillykke til Andreas med den flotte gedde, og velkommen til klubben i øvrigt! Storfangere er altid mere end velkomne. Det skal lige siges at vi både sloges med svirrefluer og tropisk lignende vejr, og alle havde højt humor trods dette. 9 Bundhugget_ indd :42:10

10 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktiv Feriedage Dag 4 Dag 5 sidste dag Dag 4 bød på en tur med togbus, hvilket skabte stor forundring hos nogle af ungerne, for hvad er en togbus egentlig? En bus kan jo ikke være et tog vel. Men efter hurtig snak frem og tilbage, gik det op for dem at vi skulle med en rigtig bus, som var sat ind for at erstatte togene. Igen en varm dag, hvor det var mulig at gå ud i vandet til knæhøjde, hvilket blev udnyttet af alle. Det var igen vildt varmt, og igen et decideret angreb af de dersens svirrefluer. Flere flotte fisk blev fanget i dag, hvor det hovedsageligt blev til medefiskeri med masser af forfoder. Tak til buschauførren for høj musik, det blev næsten til fest i bussen. Sidste dag gik til Vesterled Put & Take, hvor der skulle fanges ørreder i stor stil. Men det gode vejr i løbet af ugen, havde gjort ørrederne mere ligeglade end noget andet, og det nok bedre havde været bare at springe ud og fange dem med hænderne. Trods alle former for ørred-fiskeri blev afprøvet, gav det for 20 personer ikke et eneste hug. Men dog fik vi da håndlandet en enkelt, om den var syg eller bare doven! Det ved vi faktisk ikke. Tak til alle for en rigtig god uge, alle jer ildsjæle der har været med til at få dette til at fungere. Tak til den finansielle støtte vi også har fået, uden den kunne ungerne ikke være blevet beriget med alt det lækre fiskegrej. Og til sidst en tak til alle jer unger, I har alle været sjove at møde. Og til Aller Aller sidst velkommen til de medlemmer dette arrangement har kastet af sig. 10 Bundhugget_ indd :42:13

11 Aktiv Feriedage SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Aktiv feriedage Efterårsferien 2009 Af & Morten Frandsen Sjældent er der blevet fanget så mange fisk på en juniortur / aktiv feriedage omgang. Over 150 aborrer, torsk og ørreder blev der fanget mandag og tirsdag, hvor den imponerende store torsk i forhold til at det var Næstved havn, var dagens store højdepunkt. Begge dage var vi i Næstved Havn, hvor planen ellers var at være ved vadestedet om tirsdagen. Men pga. af mandagens store fangster ved havnen, valgte vi at blive der igen om tirsdagen. Blæst, kulde og regn prægede mandagen, hvor tirsdag dog var lidt bedre. Vi var begge dage over 20 juniorer, og 3-4 voksne, så alle unger kunne få hurtig hjælp hvis det var. Ingen kom hjem uden fisk, og flere kom også hjem med over 10 fisk. Flere valgte også at blive medlem af foreningen, hvilket er rigtig dejligt. Vi glæder os til at se de nye medlemmer på en masse ture i fremtiden. vi fiske i Vesterled put & take. Vel ankommen til søen gik vi i gang med at rigge vort grej til. Nogle valgte at fiske med bobleflåd og powerbait. Andre igen prøvede med bund og powerbait eller en orm. Af andre agn blev spinnere, woblere, fluer m.m. forsøgt. Hele dagen igennem blev der fisket på livet løst, og vi mistede efterhånden troen på, at vi ville fange noget. Så madpakken blev spist og sodavanden drukket. Trods det ringe fiskeri, havde vi en kammeratlig og hyggelig dag ved søen. Det eneste, som blev fanget var en skalle. Så! Det var meget ringe. Til sidst fik hver enkelt Fiskeskoleelev udleveret en T-shirt og en wobler og et kystblink, som vi håber i vil få mere held med. Til jer alle sammen skal lyde en tak for 3 forrygende dage og til de forældre, som gav en hånd med. Har i spørgsmål, er i meget velkommen til at ringe til mig. Til sidste skal lyde et knæk og bræk med fiskeriet fremover. lørdag d. 17. oktober og hermed sidste dag på Fiskeskolen. Der var mødt 18 unge mennesker op på Næstved Banegård foran hovedtrappen 7.50 i alderen 9-13 år. Alle skulle med bussen til Bårse. Her skulle 11 Bundhugget_ indd :42:13

12 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Førstehjælp 100 vildørreder får akut førstehjælp Jan Andersen & Jens Tudvad / Sakset fra sportsfiskeren.dk Der eksisterer her i 2009 kun 2 oprindelige stammer af vildørreder i samtlige sjællandske vandløb. Den ene af disse stammer befinder sig i den allerøverste del af Fladsåen på Sydsjælland, og der er kun ca. 100 fisk tilbage! Disse ørreder får nu i 11. time akut førstehjælp. Næstved Kommune har netop givet dispensation til et omfattende restaureringsprojekt i de dele af åen, hvor ørrederne lever. En undersøgelse bekostet af Næstved Kommune har påvist, at der kun lever i alt lige under 100 individer i vandløbet, så det er simpelthen nu, hvis disse værdifulde oprindelige ørreder skal overleve. Faren for indavl er helt overhængende. Der bliver tale om udlægning af gydegrus og skjulesteder, genslyngninger af visse strækninger samt fjernelse af 5 væsentlige spærringer. Næstved Kommune går ind og dækker samtlige udgifter i forbindelse med projektet! Fisk i Suså Jens Tudvad/Jan Andersen / sakset fra sportsfiskeren.dk Susåen er langt det største vandløb på Sjælland, og åen afvander med sine mange sidevandløb i alt 821 km2 i Vestsjællands og Storstrøms Amter. De to amter har i år 2000 undersøgt fiskebestanden i åen på 126 stationer. Vandkvaliteten er blevet meget bedre, passagen for trækkende fisk er lettet betydeligt, og der optræder mindst 21 arter i å-systemet. I alt har 37% af de undersøgte stationer en tilfredsstillende fiskebestand. Fra et lystfiskersynspunkt kan vi glæde os over, at aborrer er meget talrige, og at antallet af gedder betegnes rekordstor. Til gengæld ser det ikke godt ud for ørredbestanden. Især er det galt med de steder, hvor der burde være større ørreder. Kun et sted ud af 13 var der en tilfredsstillende bestand, hvilket er meget deprimerende, idet der faktisk er blevet sat større ørreder ud på disse lokaliteter. I gydevandene findes der tilfredsstillende bestande af småørreder på 33% af lokaliteterne, hvilket formentlig skyldes udsætningerne. Kun på to lokaliteter mener biologerne, at der er selvreproducerende bestande 12 Bundhugget_ indd :42:13

13 Turreferat SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Makreltur Det var 12 forventningsfulde medlemmer fra SF Fladså, der mødtes med 7 medlemmer fra G.A.F. Glumsø lørdag morgen d. 8. august kl , for at sejle ud med det gode skib Jaws fra Havnebyen på Sj. Odde. Turen gjaldt Kattegats minitun makrellen. Vi fik rigget grejet til med forfang og små kastepirke på gr. Inden afgang kom skipper for, at informere os om, at vi skulle ud på en længere sejltur. 2 timer og 45 minutter skulle vi sejle. Vi var nødt til, at sejle op til nogle grunde og rev, der lå højt oppe i Kattegat. Nærmere betegnet på højde med Grenå. Grunden til den lange sejlads var selvfølgelig, at der ikke var nogen makreller på Schultz Grund og på revet ud for Sj. Odde. Så vi havde små 3 timer, hvor der blev fortalt lystfiskehistorier. Andre igen fik en på øjet. Endelig var vi fremme. Skipper ringede med klokken. Vi fik kastet ud og inden længe havde flere af os makrel på krogen. Har du ikke prøvet dette fiskeri før, har du snydt dig selv for en kæmpe oplevelse. Fiskene kæmpe til det sidste. De vil bare ikke gi op og bliver ved med fighte for deres liv. Kommer fiskene op i en størrelse på 800 gram og op efter, vil jeg vove den påstand at de kæmper bedre end havørred i samme størrelse. Vel at mærke, hvis de bliver taget på det samme lette grej. Vejret var perfekt. Vil tro det blæste 5-7 m/sek. Let overskyet. Havde gerne set det var overskyet. Det har jeg de bedste erfaringer med. Der blev hele dagen fanget godt med makreller. De største lige under kiloet. Søren Hansen fik en på godt 900 gram. Adskillige af fiskene lå på gram. Der var dagen igennem også det sædvanlige gode humør ombord. Man måtte som grejsælger hos Jan & Bo s Lystfiskershop i Næstved høre en hel del. Det var ved at være tid for at sejle ind. Totalt havde vi fra SF Fladså fanget 184 makreller. Jan Pommergaard havde flest med 36 stykker. Tak til alle medlemmer for en fed tur og på gensyn til næste år. Klubmesterskab i havfiskeri Et af årets højde punkter er vores årlige klubmesterskab i havfiskeri, der i år fandt sted søndag d. 9. august. Vi var otte mand, der mødtes kl foran Jan & Bo s Lystfiskershop. Her fik vi fordelt os i bilerne. Fire havde valgt at køre selv. Så klokken 7.30 mødtes vi med de andre nede i Onsevig havn. Her fik vi trukket hvert et nummer fra Nummer 1 går så først om bord og finder en plads, og så nr. 2 og så fremdeles. Denne dag skulle vi sejle med Hanne og Erik Johansen som skipper. Vejret var perfekt. Næsten ingen vind og solen skinnede fra en skyfri himmel. Og så var det temmelig varmt. Vi havde stort set alle køletasker med til vores fisk. Klokken sejlede skipper ud af havnen og ud mod pladserne. På grund af varmen havde fiskene trukket ud på dybere vand. Vi kunne godt regne med, at skulle fiske på dybder fra meter vand, hvilket er meget på denne årstid. Men! Fisk var der mange af. Flere af dem var dog af mindre størrelse. Skrubber var der ikke mange af. Tror der blev fanget under 10 på hele båden, hvilket er meget ringe. Til gengæld blev der fanget rigtig godt med isinger. Alle fik masser af fisk hele dagen. De fleste af fiskene blev fanget på børsteorm. Enkelte faldt på grønlandske skalrejer. Klokken var vi i havn igen. 10 af os havde fanget 15 fisk og derover. Man måtte indveje 15 fisk til klubmesterskabet. Det betød, at undertegnede kom på hårdt arbejde med at tælle fisk op og veje dem. Efter indvejningen forelå resultatet. Nummer 3 blev Jan Pommergaard med 4,500 kg på 15 fisk. Nummer 2 blev Bent Hasselberg med 4,875 kg på 15 fisk. Vinder og klubmester 2009 blev undertegnede med 5,100 kg på 15 fisk. Jeg havde generelt fanget lidt større fisk end de andre. Til sidst vil jeg takke alle for jeres fremmøde og deltagelse. Håber vi ses til næste års mesterskab. 13 Bundhugget_ indd :42:14

14 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turreferat Det Gule Rev Vi var 3 medlemmer af foreningen, der besøgte Hanstholm d. 12.august med henblik på en tur på Der Gule Rev. I dagene op til selve turen, vekslede vejret fra ingen vind til en masse vind. Så der blev kigget på vejrudsigter hver dag. Dagen før lovede de så 5-10 m/sek., hvilket er okay, selvom undertegnede hellere havde set en udsigt på under 6 m/ sek. De to andre på holdet var Ernst og Kenneth. Vi kørte af sted tirsdag middag og var i Hanstholm ved ca tiden. Her fik vi serveret et stjerneskud til den lille pris af kr. 75,-, på en lokal restaurant. Vi havde forinden været oppe og indlogere os i det sommerhus, hvor vi skulle sove. Efter aftensmad var vi lige oppe og nyde udsigten over Hanstholm havn fra skrænten. Det blæste temmelig meget, var vi enige om. Så det var med bange anelser, vi krøb til køjs om aftenen. Om morgenen havde vinden lagt sig så meget, at skipper mente, at fiskeri kunne lade sig gøre. Så der blev lagt fra, og vi fik lastet is ombord til alle de fisk, vi skulle fange. Da vi stod ud gennem havnen, blev vi mødt af bølger, der hvis ikke skipper havde holdt igen, havde gjort os alle gennemblødte. Så vi sejlede stille og roligt af sted. Jo længere vi kom fra land, desto svagere blev vinden. Fedt! Så fik vi igen en fed tur, tænkte jeg. Efter små 2 timers sejlads, dyttede skipper med hornet. Det betød, at vi kunne begynde vores fiskeri. Så alle fik søsat, deres pirke. Der skete ikke noget det første stykke tid. Men! Så var der sgu med et en fisk, der ville den anden vej. Den hev da godt med line af hjulet, og ville ikke lige gi sig med det samme. Men til sidst måtte den give sig. Skipper fik sat en gaf i den, og mente det var en måler(torsk over 10 kg). Vægten viste 11,250 kg. Sikke en start. Turen var reddet med denne fisk. Fiskeriet var simpelthen godt. Vi fik masser af fisk ombord. Ikke torsk over 10 kg. Men pæne fisk i 2-5 kilos størrelsen. De fleste af fiskene huggede på pirken. Vi var de eneste fra sjælland, der var med. Derudover var der 2 fynboer samt 4 tyskere. Tyskerne havde ikke det store held. Fynboerne fik da også fisk, men ikke mange. De fangede dog turens største fisk. En torsk på 13,5 kg. Kl ringede skipper af. Vi skulle være i havn klokken og havde små 2 timers sejlads foran os. De blev brugt til at hvile og sove i. 11 timer på havet sætter sit præg på en. Man står og fisker med pirke på gram på meters dybde, som bliver købt op og ned hele dagen, med og uden fisk. Desuden bruger man energi på, at holde balancen ombord. Så træt bliver man. Alt i alt havde vi en super tur med godt kammeratligt samvær og masser af fisk. Selv havde jeg 31 kilo torskefilet med hjem. Tak til Kenneth og Ernst for en god tur. Fladfisketur De 16. august skulle vi have været ud efter fladfisk med vores juniorer. Da ingen havde tilmeldt sig turen i god tid, valgte vi at aflyse. Efterfølgende var der så tre som tilmeldte sig. De kom så med den 23. august for samme pris og med en time ekstra. Nu viste det sig, at det blæste rigtig meget denne dag. Såh! Det var vist meget godt, at ingen havde tilmeldt sig. Fladfisketur Der var fuldt besat på vores fladfisketur søndag d. 23. august med Turisten ovre fra Agersø. Vi kørte fra Næstved godt syv, efter at have fordelt os i bilerne. Vi skulle sejle fra Stigsnæs Færgehavn kl Her gik vi ombord, hvor skipper bød os velkommen. Vi sejlede ud på tærsklen. Her var der straks bid på flere af vores medbragte stænger. Det var pæne skrubber, som blev hevet indenbords. Agnen var selvfølgelig børsteorm. Vejret var perfekt. Højt solskins vejr og næsten ingen vind. Strømmen var også lige til fladfisk. På denne tur havde vi tre juniorer med, der skulle have været med d. 16. August. De gjorde det rigtig godt. Tilsammen havde de fanget 20 fladfisk. De tre var August, Kasper og Asbjørn. Asbjørn havde desuden en skrubbe på 800 gram, som blev turens største. Håber de tre holder skruen i vandet og fortsætter det flotte fiskeri. Klubmesteren blev i hvert fald sat grundig til vægs. Alt i alt havde vi en forrygende tur med 113 fladfisk ombord. Flest havde Niels Ryberg med 19 flade. Tak til alle for en dejlig tur. 14 Bundhugget_ indd :42:14

15 Turreferat SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Fladfisketur Vi var 11 mand, der skulle fiske d. 25. august i Langelandsbæltet. Her havde foreningen hyret skibet Hanne med Erik Johansen som skipper. Vi kørte fra Næstved kl og var fremme ca. kl Her skulle vi sejle kl En af os nåde aldrig frem. Han kørte galt på vejen. Der var heldigvis ingen, som kom noget til, så det var jo dejligt. Kl. 8 sejlede vi ud og efter 20 min. var vi på dagens første plads. Der var med det samme bid. Pæne isinger op til små 500 gram. Op ad dagen kom der også gang i skrubberne. Skipper gjorde også på denne tur en kæmpe indsats, for at vi skulle fange fisk. Når der ingen fisk var, flyttede han enten tilbage eller fandt en bedre plads. En stor tak til Erik for hans store indsats. Vejret var også på denne tur super. Solskinsvejr og næsten ingen vind. Strømmen var også perfekt. Så det hele var, som det skulle være. Det sås også på resultatet. Totalt havde vi 195 fladfisk til 10 mand. Største fisk var en skrubbe på 770 gram og flest fisk blev fanget af undertegnede med 38 stk. Havde i øvrigt også den største skrubbe. Som noget nyt har foreningen gratis øl/vand med på selve turen. Det er noget, som der vil være på turene fremover. Til sidst en tak til alle ombord, for en super dag. Håber i kom godt hjem. Fladfisketur 11 mand var med på turen tirsdag d. 2. september med Turisten ovre fra Agersø. Det var temmelig blæsende denne dag m/sek. fra sydvest. Det gjorde ikke fiskeriet let. Men efter 5 timers fiskeri var man i land igen. Flest fisk under disse vanskelige forhold fik Jan Pommergaard med 16 fladfisk. Næst flest fik Ernst Jørgensen med 14 stk. Totalt blev der fanget 89 fladfisk. Ikke mange, men et acceptabel resultat under disse vanskelige forhold. Fladfisketur Endnu en tur, hvor turen var fyldt op. Dejligt at se, at vi nu ikke skal kæmpe for at få fyldt turen op. Tak for det. Vi kørte fra Næstved kl Kl sejlede vi ud med Skipper Mogens ved roret på skibet Turisten. Det blæste temmelig meget fra vest. Vinden var oppe på 12 m/sek. Vi startede på tærsklen. Her fik vi lidt fisk men ikke mange. Så prøvede vi en plads lidt nord for tærsklen. Her var der intet. Vi gik så over til Agersø tæt under land. Her var der straks mere gang i den. Det var hovedsagligt skrubber, der blev hevet om bord. De fleste over målet. Stort set alle fisk blev fanget på børsteorm. Efter 6 timers fiskeri blev fiskeriet gjort op. Totalt havde vi fanget 80 fladfisk. Flest havde Jan Pommergaard med 22 stk. Største fladfisk var en skrubbe på 820 gram. Den fik hr. Pommergaard også. Alt i alt en tur på det jævne. Håber vejret er med os på den næste tur. Fladfisketur 11 mand var med på denne tur, som foregik tirsdag d. 15. september i Langelandsbæltet. Her havde foreningen chartret skibet Hanne, der som bekendt sejler i Langelandsbæltet. Klokken sejlede vi ud af havnen. Det blæste 8-9 m/sek. fra nordøst. Det er temmelig meget hernede og medførte da også hurtigt at der var en der blev meget søsyg. Han fik stort set ikke fisket noget den dag. Fiskeriet var dog ganske pænt forholdene taget i betragtning. Der blev gennem hele dagen taget pænt med fisk. Pæne skrubber og isinger blev hevet ind jævnt fordelt over hele dagen. Efter endt fiskeri og en herlig dag på havet, trods det dårlige vejr, blev der talt og vejet. Totalt havde vi fanget 170 fladfisk over målet. Flest fladfisk havde Ernst Jørgensen med 24 stk. Ernst havde også den største skrubbe med en fisk på 990 gram. Bent Hasselberg havde en på 950 gram. Største ising vejede 575 gram og blev ligeledes fanget af Ernst. Den Gamle (læses Ernst) er ved at lære det. Tak til alle for endnu en vellykket tur. 15 Bundhugget_ indd :42:14

16 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turreferat Fladfisketur Succes! Succes! Masser af fisk på denne tur. Totalt blev der fanget 146 fladfisk. Selve turen fandt sted onsdag d. 7. oktober med Turisten over fra Agersø. Disse hverdags ture er ved at blive meget populære i vores forening. De er simpelthen bare altid fyldt op med ivrige medlemmer, som vil ud og fiske. Der var sædvanen tro afgang fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Her blev alle informeret om, at man skulle køre til Vasebro ved Skælskør, da Stigsnæs Færgehavn er under ombygning. Det var regnfuldt og temmelig blæsende fra morgenstunden. Det gjorde fiskeriet svært, men da vinden først lagde sig, kom der gang i fiskeriet. Flest fisk fik Bent Hasselberg med 16 stk. Største fisk fik Jan Pommergaard med en skrubbe på 950 gram. Alt i alt en rigtig super tur med godt fiskeri og masser af humør ombord. Sildetur Foreningen havde på denne tur chartret skibet Jaws i samarbejde med GAF Glumsø. Turen fandt sted søndag d. 11. oktober med afgang kl fra Jan & Bo s Lystfiskershop. Enkelte kørte selv, da de kom fra forskellige dele af sjælland. Men kl. lidt i syv var alle ombord og skipper satte kursen over mod Sverige. Det tog små 3 kvarter, før vi var fremme ved fiskepladsen. Her havde silden samlet sig i store stimer. De stod så tykt, at det var næsten umuligt at komme til bunden. Der blev hevet sild ind hele tiden. Når fangsterne ebbede ud, sejlede skipper tilbage på pladsen. Sådan forløb hele dagen. Dog var der en fra GAF Glumsø, der fik en krog i fingeren. Det fremkaldte en masse humør ombord. Men manden, der havde krogen i fingeren, ku ikke se det sjove. Men krogen kom dog ud til sidst og han kunne fiske videre med et stort plaster på fingeren. Efter en herlig dag på havet blev resultatet gjort op. Masser af sild til alle, så der ventede fast arbejde til alle med at rense og salte sild, når vi var hjemme igen. Tak til alle ombord og på gensyn til næste års sildetur. Fiskeskolen Det var lørdag d. 17. oktober og hermed sidste dag på Fiskeskolen. Der var mødt 18 unge mennesker op på Næstved Banegård foran hovedtrappen 7.50 i alderen 9-13 år. Alle skulle med bussen til Bårse. Her skulle vi fiske i Vesterled put & take. Vel ankommen til søen gik vi i gang med at rigge vort grej til. Nogle valgte at fiske med bobleflåd og powerbait. Andre igen prøvede med bund og powerbait eller en orm. Af andre agn blev spinnere, woblere, fluer m.m. forsøgt. Hele dagen igennem blev der fisket på livet løst, og vi mistede efterhånden tiltroende til, at vi ville fange noget. Så madpakken blev spist og sodavanden drukket. Trods det ringe fiskeri, havde vi en kammeratlig og hyggelig dag ved søen. Det eneste, som blev fanget var en skalle. Så! Det var meget ringe. Til sidst fik hver enkelt Fiskeskoleelev udleveret en T-shirt og en wobler og et kystblink, som vi håber i vil få mere held med. Til jer alle sammen skal lyde en tak for 3 forrygende dage og til de forældre, som gav en hånd med. Har i spørgsmål, er i meget velkommen til at ringe til mig. Til sidste skal lyde et knæk og bræk med fiskeriet fremover. Klubmesterskab i put & take Klokken 5.45 var der en alarm der gik. Hvem fanden er det, som stiller sin mobil på dette ukristelige tidspunkt af døgnet. Nåh! Det var for resten min egen mobil. Jeg sku jo være med til, at kåre en klubmester i put & take denne dag. Det var søndag d. 18. oktober og klokken lidt i syv mødtes jeg med 28 andre deltagere ved Vesterled put & take. Her skulle vi konkurrere indbydes om retten, til at kalde sig mester det næste års tid. Fisketiden var fra kl til Det var tilladt at bruge en krog på linen, og man måtte til konkurrencen kun indveje 3 fisk. Den største samlede vægt var så vinder. Klokken 8.00 blev fiskeriet givet frit. Der blev fisket på livet løs. Men intet skete. Alle agn blev prøvet, men lige meget hjalp det. Den første 16 Bundhugget_ indd :42:14

17 Turreferat SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ fisk som blev fanget, blev fanget af Ilse Andreasen og blev taget på kogt reje. Vægten viste 4,875kg og med sådan en fisk, lagde hun sig klart i spidsen. Dagen skred fremad og den tredobbelte klubmester Keld Salminen fik de næste 2 fisk. Rene fra Sorø fik også 2 fisk. Dorte Krogsgaard fik en guldørred. Steen fra Sorø fik en fisk. Keld Salminen fik yderligere 2 fisk, så han samlet fik 4 fisk. Alt i alt må jeg sige, at det er for få fisk fanget af 29 mand. Det kneb også gevaldigt med pladsen i søen. Så til næste år, må vi overveje at flytte konkurrencen, og så få koordineret noget fælleskørsel. Tilbage til konkurrencen. Trods det dårlige resultat, havde vi alle en dejlig dag ved søen. Det var højt solskin og næsten ingen vind. Så årstiden taget i betragtning var det dejligt varmt. Vinder af årets klubmesterskab blev Ilse Andreasen med 4,875kg på en fisk. Stort tillykke herfra. Nummer 2 blev Rene med 3,700kg på to fisk. Tredjepladsen gik til Keld med 2,900kg på tre fisk. Keld havde samlet fanget 4 fisk. Alle tre deltagere skal repræsentere foreningen ved en bymatch i november. Læs andetsteds i bladet hvordan det gik. Til sidst vil jeg gerne takke alle for jeres fremmøde og jeres positive væsen, trods den knebne plads. På gensyn til næste års mesterskab. Fladfisketur Vi var 11 mand, som troppede op denne morgen kl. 8.00, for at gå ombord på skibet Hanne. 8 fra foreningen og 3 gæster, som var inviteret med. Vejret var perfekt. Næsten ingen vind og strømmen løb 0,3mil, hvilket er tilpas for at opnå et godt fladfiskeri. I løbet af dagen tog strømmen dog lidt til. Allerede på den første plads var der fisk. I løbet af dagen blev der bare hevet fladfisk ind i store mængder. Pæne isinger op til 550 gram og masser af skrubber på gram. To fisk over kiloet blev det også til. Niels Ryberg fik en på 1070g og Ernst Jørgensen fik en på 1175g. De fleste af fiskene blev taget på børsteorm. Men også kogte rejer og Gulp gav fisk. Alt i alt havde vi en super tur med totalt 305 fladfisk på dækket. Hvis vi så regner alle de små fisk med, der blev udsat, tror jeg vi havde over 500 fladfisk. Ernst Jørgensen og Bent Hasselberg havde flest med 33 stk. hver. Det er nogle år siden vi har oplevet så mange fisk på en foreningstur. Det lover godt for de kommende ture i Langelandsbæltet. Tak til alle, der var med på denne tur og på gensyn. Fladfisketur fladfisk. Det var hvad Turisten fangede lørdag/søndag d Oktober. Vi var med om søndagen, så vi må jo sige, at vores medlemmer gjorde det meget bedre. Vi sejlede ud fra Vasebro/Lodsbroen i Skælskør(Stigsnæs Færgehavn er under ombygning/restaurering) kl Det første sted vi forsøgte blev der fanget 2-3 fisk. Det blev så besluttet, at sejle over til Egholm, som er den nordlige del af Agersø. Her var fiskeriet straks meget bedre. Pæne skrubber og isinger blev hevet indenbords i en jævn strøm. Poul fra Rønnebæk fik en på 1030 gram. Henning fra Fjernneslev fik også en på 1030 gram. Arvid fra Glumsø fik en på 860 som sin største. Alt i alt havde vi en dejlig tur med fisk og et hæderligt vejr. Det startede med regnvejr og sluttede med høj solskin. Tak til alle for endnu en tur, som var fuldt besat. Simpelthen lækkert at disse ture altid er fuldtallige. Vi ses ved fiskevandet. Fladfisketur Endnu en fladfisketur fra Stigsnæs. Denne tur var årets sidste med Turisten. Det skulle også blive den bedste. Vi var tolv medlemmer, som gik ombord på Turisten denne morgen for at fiske fladfisk i farvandet omkring Agersø. Den første plads, var ikke for god. Skipper sejlede herefter lidt sydpå. Her var der straks mere gang i den. Undertegnede flåede fisk ind her på det første drev. Vi sejlede tilbage og igen masser af fisk til alle. Vi blev her resten af dagen og der var fisk til alle mand ombord. Pæne skrubber op til 1190 gram. Fangeren var Per Burlund. Erik Jensen fra Præstø fik den næststørste på 1160 gram. Alt i alt var fiskene rigtig pæne i størrelsen. Flest fisk fik undertegnede med 35 fladfisk. Ernst Jørgensen havde næst flest med30 stk. Alle havde over 10 fladfisk med hjem. Totalt fangede vi 221 fladfisk. Så en rigtig super tur. Tak til Skipper Mogens og alle jer medlemmer, som var med på denne tur. Håber i er færdige med at rense fisk. Bymatch i put & take Den 1. november var der traditionen tro den årlige bymatch i put & take. De foregående år havde foreningen sat sig tungt på denne konkurrence, så det var med en vis spænding, om vi kunne leve op til forventningerne. Dette års bymatch havde kun delta- 17 Bundhugget_ indd :42:14

18 SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Turreferat gelse af 3 foreninger. Det var Haslev Sportsfiskerforening, Sorø Lystfiskerforening og så os selv. Kl gik fiskeriet i gang. Vejret var blæsende og koldt. Fisk var der ikke mange af. Første fisk på land blev fanget af Rene fra Sorø Lystfiskerforening. Næste fisk blev også fanget af Rene. Begge fisk var af mindre størrelse. Det gjorde dog ikke noget, da det var antallet af fisk, som var gældende. En rigtig skidt start for os, må vi nok sige. Næste fisk blev landet af Ilse fra vores forening. Kristian fra Sorø fik to fisk. Det var dagens sidste fisk. Så vi må måtte ned med nakken. Resultatet blev at Sorø fik 4 fisk. Fladså 1 fisk og Haslev 0 fisk. Stort tillykke til Sorø Lystfiskerforening med sejren. Vi ses forhåbentlig alle til næste års konkurrence. Vi fra Sportsfiskerforeningen Fladså vil være der og ha titlen tilbage. Bymatch i havfiskeri Årets anden bymatch var i havfiskeri. Konkurrencen fandt sted i Storebælt med skibet Bien. Holdene var Sorø Lystfiskerforening, Haslev Sportsfiskerforening, Suså Lystfiskerforening og os selv. G.A.F. Glumsø havde meldt afbud til dette års konkurrence. Efter endt lodtrækning stævnede vi ud af havnen kl Det blæste temmelig meget fra syd. Skipper mente, at vi skulle sejle sydpå. Det gjorde vi så. Første plads gav ikke ret mange fisk. Der blev prøvet en anden plads. Igen få fisk. En tredje plads blev prøvet. Det samme resultat med få fisk. Undertegnede fik en snak med skipper og vi forsøgte en plads nord for Agersø. Her var der straks mere gang i fiskeriet. Nu blev der hevet pænt med fisk i land. Tiden var til gengæld løbet fra os. Klokken var vi i land igen og fiskene blev talt op. Vinder af årets bymatch blev os selv med 31 fladfisk over målet. Andenpladsen blev besat af Sorø Lystfiskerforening med 27 fladfisk. Tredjepladsen gik til Suså Lystfiskerforening med 11 fladfisk og nummer 4 blev Haslev Sportsfiskerforening med 10 fladfisk. Tillykke til alle med placeringerne. Holdet fra vores forening bestod af Bent Hasselberg, Niels Hansen, Henning Jensen, Henrik Nielsen og undertegnede. Flest fisk på vores hold blev fanget af Bent med 9 fladfisk. Til næste år vil vi forsøge at finde et nyt sted til vores bymatch i havfiskeri. Tak til alle foreningerne for jeres deltagelse. På gensyn! Fladfisketur Endnu en fladfisketur fra Stigsnæs. Denne tur var årets sidste med Turisten. Det skulle også blive den bedste. Vi var tolv medlemmer, som gik ombord på Turisten denne morgen for at fiske fladfisk i farvandet omkring Agersø. Den første plads, var ikke for god. Skipper sejlede herefter lidt sydpå. Her var der straks mere gang i den. Undertegnede flåede fisk ind her på det første drev. Vi sejlede tilbage og igen masser af fisk til alle. Vi blev her resten af dagen og der var fisk til alle mand ombord. Pæne skrubber op til 1190 gram. Fangeren var Per Burlund. Erik Jensen fra Præstø fik den næststørste på 1160 gram. Alt i alt var fiskene rigtig pæne i størrelsen. Flest fisk fik undertegnede med 35 fladfisk. Ernst Jørgensen havde næst flest med30 stk. Alle havde over 10 fladfisk med hjem. Totalt fangede vi 221 fladfisk. Så en rigtig super tur. Tak til Skipper Mogens og alle jer medlemmer, som var med på denne tur. Håber i er færdige med at rense fisk. Geddetur Den 15. november skulle vi have været en tur på Stege Nor efter store brakvandsgedder. Turen blev desværre aflyst på grund af for megen vind. Surt er det, at skulle ringe rundt. Men! Det er heller ikke så sjovt, at fiske fra en småbåd, når det bliver 8-9 m/sek. 18 Bundhugget_ indd :42:14

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F

Vedtægter for Brede I.F Vedtægter for Brede I.F Revideret 18. januar 2017 1 Navn: stk. 1 Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: stk. 1 Foreningens formål er, at

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE.

INDHOLDSFORTEGNELSE. 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR. 2 FORMANDEN HAR ORDET. 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007. 4 INDMELDELSE. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 5. NOVEMBER TUR REFERAT FLADFISKETUR... 2 FORMANDEN HAR ORDET... 3 GENERALFORSAMLING DEN 15. FEBRUAR 2007... 4 INDMELDELSE... 4 VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER... 5 TUR REFERATER...

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. 2 nye både på søerne. Stort turprogram for 2013. Udlån af fiskesæt MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ 2 nye både på søerne Gratis Udlån af fiskesæt Stort turprogram for 2013 Copyrights 2013 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2013 Løssalg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union

Vedtægter for Dansk Disc Golf Union Vedtægter for Dansk Disc Golf Union 1 Unionens grundlag Unionens navn er Dansk Disc Golf Union. Unionens geografiske område er Danmark. Unionens hjemsted er Danmark med formandens bopæl som postadresse.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017

Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017 Vedtægter for FC Nakskov af 23. februar 2017 1 Navn, hjemsted m.v. Foreningens navn er: FC Nakskov. Foreningens hjemsted er: Nakskov. Spilledragt er: Turkis og blå. 2 Formål Foreningens formål er at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere