DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder"

Transkript

1 Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder 1 Navn Forbundets navn er Dansk Volleyball Forbund (DVBF). Stk. 2 Forbundet er en sammenslutning af volleyballspillende foreninger samt lokalkredsene i Danmark. Stk.3 DVBF er fra 18. december 1954 medlem af International Volleyball Federation (FIVB), fra den 20. juni 1955 tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), fra 1. januar 1964 tilsluttet International Volleyball Federation s European Volleyball Confederation (CEV). Stk.4 DVBF arbejder under: 1. Danmarks Idræts-forbunds love og bestemmelser. 2. FIVBs love, Code of Conduct, samt øvrige bestemmelser. 3. CEVs love og bestemmelser. 2 Formål og opgaver Mission (Idégrundlag og opgave): DVBF's formål er at: 1) forene og udvikle dansk volleyball og beachvolley. 2) skabe mulighed for at spille volleyball og beachvolley overalt i Danmark på alle niveauer. 3) være repræsentant for dansk volleyball og beachvolley lokalt, nationalt og internationalt. 3 Medlemskab DVBF's medlemmer, Indmeldelse, Som medlemmer af DVBF optages volleyballspillende foreninger i Danmark efter skriftlig ansøgning til lokalkredsen eller, hvor der ikke findes en lokalkreds i området, direkte til DVBF. Foreninger, der er medlem af en lokalkreds, optages automatisk som direkte medlemmer af DVBF. Hver af lokalkredsene er fødte medlemmer af DVBF. Som medlemmer optages desuden individuelle medlemmer jf. stk.2. Stk.2 Medlemmer optages som 1. almindelige medlemmer 2. basismedlemmer 3. skolemedlemmer 4. individuelle medlemmer 5. ekstraordinære medlemmer Stk.3 Som almindelige medlemmer optages volleyballspillende foreninger. Stk.4 Som basismedlemmers optages volleyballspillende foreninger, der ikke ønsker at deltage i 1. DVBF's Danmarksturnering for seniorer. 2. DVBF's Landspokalturnering for seniorer. 3. Den del af kredsenes turneringer, der kvalificerer til nr.1 og nr.2. Priser for DVBFs serviceydelser og øvrige materialer fastsættes særskilt over for basismedlemmer. Dansk Volleyball Forbund Side 1 af 9

2 Stk.5 Som skolemedlemmer optages efterskoler og højskoler, hvis idrætsaktiviteter hører hjemme under DVBF. Skolemedlemmer optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til DVBF Stk.6 Som individuelle medlemmer optages enkeltpersoner, der ønsker adgang til de af DVBF s idrætslige aktiviteter, hvis organisering giver mulighed for individuel tilmelding Stk.7 Som ekstraordinære medlemmer af DVBF kan optages organisationer, under hvilket der spilles volleyball. DVBFs bestyrelse afgør i hvert enkelt tilfælde, om organisationen kan optages og fastsætter rettigheder og pligter 4 Kontingent. Hvert medlem af DVBF betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af DVBFs repræsentantskabsmøde. Der fastsættes kontingent for: 1. almindelige medlemmer 2. basismedlemmer 3. skolemedlemmer 4. individuelle medlemmer Stk.2 Kontingentet opkræves efter repræsentantskabsmødet samme år, dog senest 1. september og skal være indbetalt senest den 1.oktober. Stk.3 Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet, kan ikke deltage i DVBFs repræsentantskabsmøder. 5 Udmeldelse. Medlemmer kan skriftligt udmelde sig med mindst 3 måneders varsel til en 1. februar. Stk.2 En lokalkreds kan ikke udmelde sig af DVBF med mindre den pågældende kreds samtidig nedlægges i henhold til sine vedtægter. 6 Forpligtelser. Foreninger/klubber, skolemedlemmer samt deres medlemmer, lokalkredse og individuelle medlemmer under DVBF er forpligtet til: 1) at underkaste sig DIFs og og reglementer og alle i henhold hertil trufne beslutninger. 2) ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner, anmeldelsesblanketter og alle andre officielle dokumenter, at de er medlemmer af DIF. 3) at yde DVBF og DIF bistand til varetagelse af forbundets opgaver, herunder i samarbejde med DVBF at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF foranstaltning og at lades sine aktivitetsmedlemmer underkaste den dopingkontrol, der måtte blive foranstaltet i forbindelse med arrangementer, træningssamlinger og lignende. 4) at holde sig fra at deltage i volleyballstævner eller medvirke ved stævner: a) som er arrangeret af andre end en organisation under DIF eller anden godkendt organisation b) som står åbne for danske foreninger/klubber eller idrætsfolk uden for DIF eller anden godkendt organisation c) mod hvilke DVBFs bestyrelse har nedlagt startforbud. 5) at søge DVBF om tilladelse til arrangement af og deltagelse i internationale kampe. Dansk Volleyball Forbund Side 2 af 9

3 6) at give indehavere af DIFs legitimationskort adgang til at overvære diverse arrangementer jævnfør gældende bestemmelser. Samme ret har indehavere af DVBFs legitimationskort samt forbundskort, udstedt i forbindelse med ærestegn. 7) at indsende alle ændringer i den pågældende forenings love til godkendelse i lokalkredsen samt at meddele ændringer i foreningens adresser til lokalkredsen. Er der ingen lokalkreds i lokalområdet, sendes ændringer i foreningens love til godkendelse i DVBF. Ligeledes sendes ændringer i foreningens adresser til DVBF. 8) At stille aktivitetsudøveren, hvis denne er amatør, frit med hensyn til at bære den til varemærker og almindeligt anerkendte logos på markedsført sportsbeklædning og materiel. 9) At stille aktivitetsudøveren, hvis denne er amatør, frit i sit valg af materiel, der kræver en personlig tilpasning, eller som har væsentlig indflydelse på aktivitetsudøverens præstation. Kredsene er forpligtet til: 10) at sende meddelelse til DVBFs sekretariat om bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, vedlagt dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse. 11) at fremsende kredsformandens beretning samt fortegnelse over bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kredsens officielle adresser umiddelbart efter et repræsentantskabsmøde. 12) at meddele DVBF alle ind- og udmeldelser af foreninger/klubber samt adresseændringer for disse. 13) at tilsende DVBF turneringsplaner for alle arrangerede turneringer før disses begyndelse. 14) at indsende til godkendelse af DVBFs bestyrelse alle ændringer i kredsens love. 7 Indberetning Foreninger/klubber er pligtige til hvert år, senest den 1.februar til Danmarks Idræts Forbund at indberette medlemstal pr. 1.januar. Indberetningen fremsendes på særligt skema. 8 Lyd- og billedrettigheder DVBF besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som forbundet udskriver, overdrages eller giver tilladelse til i henhold til sine vedtægter, love og turneringsreglementer. Stk. 2 Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvilkår. Stk. 3 Udnyttelsesrettighederne omfatter således men er ikke begrænset til radio- og Tvtransmission (licensfinansieret tv, pay per view tv eller interaktivt tv) videooptagelse og distribution (salg og leje eller video on demand ) transmission via internet eller intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra forbundets sportsarrangementer til offentligheden. Afsnit 2 Repræsentantskabet 9 Beføjelser Dansk Volleyball Forbund Side 3 af 9

4 Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål med undtagelse af kendelser, som Amatør- og Ordensudvalget træffer. 10 Sammensætning Repræsentantskabet består af 1. de valgte bestyrelsesmedlemmer, 2. 1 repræsentant fra hver forening der optaget i DVBF som almindeligt medlem, basismedlem, skolemedlem eller særligt medlem, 3. individuelle medlemmer, 4. 2 repræsentanter fra hver af lokalkredsene. Stk. 2 Stemmeberettigede deltagere for foreninger ved repræsentantskabsmødet er foreningernes formænd; dog kan disse repræsenteres af stedfortrædere ved skriftlig fuldmagt (jfr. dog 11, stk. 2). Stk.3 DVBF s bestyrelse kan fastsætte nærmere regler for skolemedlemmers (jf. 3, stk.5) og individuelle medlemmers (jf. 3, stk.6) demokratiske indflydelse, herunder regler, der sikrer, at disse medlemsgruppers indflydelse på DVBF s repræsentantskab hver for sig ikke overstiger 10 %. Stk.4 Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget, revisorer, styregruppemedlemmer og tilforordnede medlemmer af bestyrelsen har ret til at overvære møderne og deltage i forhandlingerne vedrørende deres forretningsområde. Stk. 5 Indehavere af DVBFs ærestegn samt særligt af DVBFs bestyrelse indbudte har ret til at overvære møderne. 11 Repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden uge 17 til og med uge 23 og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 måneders varsel. Stk. 2 Hvert fremmødt medlem af repræsentantskabet har kun rådighed over én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før mødet, så de sammen med regnskabet kan udsendes senest 3 uger før mødet. 12 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de enkelte områder. 3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december til godkendelse 4. Behandling af: a) Bestyrelsens forslag til DVBFs strategier. b) Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingentsatser for henholdsvis almindelige medlemmer og basismedlemmer. 6. Valg af: Formand (kun ulige årstal) Næstformand (kun lige årstal) Dansk Volleyball Forbund Side 4 af 9

5 Økonomiansvarlig (kun lige årstal) 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 1 medlem til Top Volley Danmark (denne bestemmelse udgår ved TVDs ophør) 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalg for 3 år 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for 3 år 2 kritiske revisorer 1 suppleant for de kritiske revisorer 7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde 8. Eventuelt 13 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Stk. 2 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Stk. 3 Ved ændring af eller DVBFs Amatør- og Ordensreglement kræves dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved en afgiven stemme betragtes i denne sammenhæng de på forslaget afgivne ja- eller nejstemmer. Stk. 4 Skriftlig afstemning skal finde sted ved afstemninger i forbindelse med personvalg. Skriftlig afstemning finder endvidere sted når enten dirigenten eller mindst tre medlemmer af repræsentantskabet ønsker det. Stk. 5 Der kan kun træffes beslutning i sager, der er påført dagsordenen. 14 Valgbar til DVBFs ledelse er enhver, der er medlem af en klub under DVBF. Valgbar er endvidere individuelle medlemmer af DVBF. Der skal foreligge skriftligt tilsagn, hvis det drejer sig om en ikke tilstedeværende. 15 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne begærer det. Begæringen skal ske skriftligt med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Stk. 2 Mødet skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen til afholdelse mellem 3 og 6 uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel. Afsnit 3 DVBFs ledelse 16 Bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede forvaltning af DVBFs virksomhed efter de retningslinier som DVBFs repræsentantskab afstikker. Stk. 2 Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg på 4 personer bestående af formanden, næstformanden, den økonomiansvarlige samt yderligere ét bestyrelsesmedlem. Formanden er formand for forretningsudvalget. Bestyrelsen fastlægger forretningsudvalgets forretningsorden, herunder kompetenceområder. Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger, hvilke arbejdsopgaver de enkelte områder skal varetage, og godkender ved vedtagelse af budgettet de af områderne udarbejdede handlingsplaner. Dansk Volleyball Forbund Side 5 af 9

6 Stk. 4 Bestyrelsen vedtager de nødvendige reglementer og bestemmelser. Ændringer i Danmarksturneringens struktur vedtages dog alene efter en høring blandt DVBFs medlemmer varslet med minimum fire ugers frist. Stk. 5 Bestyrelsen udarbejder og beslutter DVBFs budgetter. Stk. 6 Bestyrelsen kan overfor en klub eller enkeltperson, der overtræder DVBFs reglementer idømme sanktioner. Disse sanktioner kan bestå i: a) Idømmelse af bøde. b) Midlertidig eller endelig udelukkelse af DVBF. c) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra ret til at deltage i og medvirken ved bestemte arrangementer. d) Tildeling af advarsler om iværksættelse af sanktionerne nævnt under a), b) og c). Stk. 7 Bestyrelsen kan overfor en klub eller en enkeltperson, der modarbejder DVBFs formål idømme sanktioner. Disse sanktioner kan bestå i: a) Midlertidig eller endelig udelukkelse af DVBF. b) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra ret til deltagelse i og medvirken ved bestemte arrangementer. c) Tildeling af advarsler om iværksættelse af nr. 1 eller 2. Stk. 8 Bestyrelsen kan over for en klub, dele af denne, et enkelt klubhold eller et selskab, forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold. der ikke er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser, og der derfor indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, idømme sanktioner. Disse sanktioner kan bestå i: a) Fratagelse af point. b) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra turneringsaktivitet i DVBF. c) Tvangsnedrykning til underliggende række. Stk. 9 Bestyrelsen kan i et reglement nærmere fastlægge de sanktioner, der idømmes for overtrædelse af det pågældende reglement. Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 17 Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år således at formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og næstformanden, økonomiansvarlig og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal Stk.2 På første møde senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med ansvarlige for de til enhver tid fungerende områder. Bestyrelsen fastsætter antallet af områder efter behov. Bestyrelsen kan udpege styregruppeformænd, der ikke er valgt til bestyrelsen. I så fald refererer styregruppen i det daglige til den områdeansvarlige i bestyrelsen eller forretningsudvalget. Stk.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dansk Volleyball Forbund Side 6 af 9

7 Stk.4 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen på et tidspunkt mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder, kan bestyrelsen tilforordne en person indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Vedkommende er dog uden stemmeret. 18 Områdeledelserne Styregrupperne nedsættes af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde eller i henhold til det enkelte områdes forretningsorden. Stk. 2 Den enkelte styregruppe er ansvarlig over for bestyrelsen. Dette gælder såvel for styregruppens aktiviteter som for dens økonomi. Styregruppeformanden har ansvaret for, at bestyrelsen løbende forelægges områdets handlingsplaner og budgetter. Stk. 3 Styregruppen er ansvarlig for kontakten til kredsene og kredsenes involvering, hvor dette er relevant 19 En styregruppes opgave er at udarbejde budgetter og handlingsplaner for det enkelte område til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelse er det styregruppens ansvar at igangsætte og følge op på de til enhver tid gældende budgetter og handlingsplaner. Stk.2 Hver styregruppe arbejder i henhold til en af bestyrelsen godkendt forretningsorden Stk.3 Hver styregruppe udarbejder hvert år en beretning til repræsentantskabet om områdets virksomhed. Stk.4 Udtræder et medlem af styregruppen eller ønskes styregruppen udvidet, kan styregruppen suppleres med nye medlemmer efter godkendelse i bestyrelsen. Stk.5 De enkelte styregrupper kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke opgaver eller ad hoc opgaver. Stk.6 Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for den styregruppe, der har nedsat dem. 20 DVBF tegnes af DVBFs bestyrelse ved den af repræsentantskabet valgte formand samt ét andet bestyrelsesmedlem i fællesskab. 21 Amatør- og Ordensudvalg Amatør- og Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Desuden vælges 3 suppleanter. Stk.2 Udvalgets medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at 1 medlem samt 1 suppleant afgår efter tur hvert år. Stk.3 Et medlem eller en suppleant i udvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DVBF. Stk.4 Det skal tilstræbes at som minimum ét af udvalgets medlemmer har en juridisk uddannelse. 22 Amatør- og Ordensudvalget vælger selv sin formand, der hvis - dette er muligt - skal have en juridisk uddannelse. Valget foretages hurtigst muligt efter et repræsentantskabsmøde. 23 Revision Dansk Volleyball Forbund Side 7 af 9

8 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for ét år 2 kritiske revisorer. Stk. 2 Revisorerne skal hvert år inden repræsentantskabsmødet gennemgå det samlede regnskab. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Afsnit 4 Opløsning 24 Forbundet kan kun opløses, såfremt dette vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de på repræsentantskabsmødet repræsenterede stemmer. Stk. 2 I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets ejendele Danmarks Idræts-Forbund. Vedtaget på: repræsentantskabsmødet den 22. april 1956 Ændret på: repræsentantskabsmødet den 27. april 1958 repræsentantskabsmødet den 26. april 1959 repræsentantskabsmødet den 24. april 1960 repræsentantskabsmødet den 28. april 1963 repræsentantskabsmødet den 19. april 1964 repræsentantskabsmødet den 25. april 1965 repræsentantskabsmødet den 24. april 1966 repræsentantskabsmødet den 19. april 1970 repræsentantskabsmødet den 23. april 1972 repræsentantskabsmødet den 6. maj 1973 repræsentantskabsmødet den 20. maj 1979 repræsentantskabsmødet den 11. maj 1980 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1983 repræsentantskabsmødet den 6. maj 1984 repræsentantskabsmødet den 4. august 1984 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1988 repræsentantskabsmødet den 4. maj 1991 repræsentantskabsmødet den 3. maj 1992 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1994 repræsentantskabsmødet den 12. maj 1996 repræsentantskabsmødet den 25. maj 1997 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1999 repræsentantskabsmødet den 13. maj 2000 repræsentantskabsmødet den 26. maj 2002 repræsentantskabsmødet den 11. maj 2003 repræsentantskabsmødet den 16. maj 2004 repræsentantskabsmødet den 22. maj 2005 repræsentantskabsmødet den 21. maj 2006 repræsentantskabsmødet den 3. juni 2007 Dansk Volleyball Forbund Side 8 af 9

9 repræsentantskabsmøde den 6. juni 2010 repræsentantskabsmøde den 15. maj 2011 repræsentantskabsmøde den 3. juni 2012 til ikrafttræden pr. 1. januar 2013 Dansk Volleyball Forbund Side 9 af 9

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen

Nørresundby Boldklub. Vedtægter. Klubben på toppen Vedtægter VEDTÆGTER FOR NØRRESUNDBY BOLDKLUB.... 2 Navn og formål... 2 Medlemmer... 2 Bestyrelsen er bemyndiget til... 2 Ledelse... 2 Bestyrelse... 4 Foreningens øvrige organer... 4 Øvrige bestemmelser...

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO.

1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 1 Organisationens navn: Organisationens navn er: Dansk Brætsejler Organisation DBO / Danish Boardsailing Organization DBO. 2 Medlemsskab af organisationen og organisationens hjemsted: DBO er underlagt

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere