DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DVBFs love. Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder"

Transkript

1 Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder 1 Navn Forbundets navn er Dansk Volleyball Forbund (DVBF). Stk. 2 Forbundet er en sammenslutning af volleyballspillende foreninger samt lokalkredsene i Danmark. Stk.3 DVBF er fra 18. december 1954 medlem af International Volleyball Federation (FIVB), fra den 20. juni 1955 tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund (DIF), fra 1. januar 1964 tilsluttet International Volleyball Federation s European Volleyball Confederation (CEV). Stk.4 DVBF arbejder under: 1. Danmarks Idræts-forbunds love og bestemmelser. 2. FIVBs love, Code of Conduct, samt øvrige bestemmelser. 3. CEVs love og bestemmelser. 2 Formål og opgaver Mission (Idégrundlag og opgave): DVBF's formål er at: 1) forene og udvikle dansk volleyball og beachvolley. 2) skabe mulighed for at spille volleyball og beachvolley overalt i Danmark på alle niveauer. 3) være repræsentant for dansk volleyball og beachvolley lokalt, nationalt og internationalt. 3 Medlemskab DVBF's medlemmer, Indmeldelse, Som medlemmer af DVBF optages volleyballspillende foreninger i Danmark efter skriftlig ansøgning til lokalkredsen eller, hvor der ikke findes en lokalkreds i området, direkte til DVBF. Foreninger, der er medlem af en lokalkreds, optages automatisk som direkte medlemmer af DVBF. Hver af lokalkredsene er fødte medlemmer af DVBF. Som medlemmer optages desuden individuelle medlemmer jf. stk.2. Stk.2 Medlemmer optages som 1. almindelige medlemmer 2. basismedlemmer 3. skolemedlemmer 4. individuelle medlemmer 5. ekstraordinære medlemmer Stk.3 Som almindelige medlemmer optages volleyballspillende foreninger. Stk.4 Som basismedlemmers optages volleyballspillende foreninger, der ikke ønsker at deltage i 1. DVBF's Danmarksturnering for seniorer. 2. DVBF's Landspokalturnering for seniorer. 3. Den del af kredsenes turneringer, der kvalificerer til nr.1 og nr.2. Priser for DVBFs serviceydelser og øvrige materialer fastsættes særskilt over for basismedlemmer. Dansk Volleyball Forbund Side 1 af 9

2 Stk.5 Som skolemedlemmer optages efterskoler og højskoler, hvis idrætsaktiviteter hører hjemme under DVBF. Skolemedlemmer optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til DVBF Stk.6 Som individuelle medlemmer optages enkeltpersoner, der ønsker adgang til de af DVBF s idrætslige aktiviteter, hvis organisering giver mulighed for individuel tilmelding Stk.7 Som ekstraordinære medlemmer af DVBF kan optages organisationer, under hvilket der spilles volleyball. DVBFs bestyrelse afgør i hvert enkelt tilfælde, om organisationen kan optages og fastsætter rettigheder og pligter 4 Kontingent. Hvert medlem af DVBF betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af DVBFs repræsentantskabsmøde. Der fastsættes kontingent for: 1. almindelige medlemmer 2. basismedlemmer 3. skolemedlemmer 4. individuelle medlemmer Stk.2 Kontingentet opkræves efter repræsentantskabsmødet samme år, dog senest 1. september og skal være indbetalt senest den 1.oktober. Stk.3 Medlemmer, der ikke har betalt kontingentet, kan ikke deltage i DVBFs repræsentantskabsmøder. 5 Udmeldelse. Medlemmer kan skriftligt udmelde sig med mindst 3 måneders varsel til en 1. februar. Stk.2 En lokalkreds kan ikke udmelde sig af DVBF med mindre den pågældende kreds samtidig nedlægges i henhold til sine vedtægter. 6 Forpligtelser. Foreninger/klubber, skolemedlemmer samt deres medlemmer, lokalkredse og individuelle medlemmer under DVBF er forpligtet til: 1) at underkaste sig DIFs og og reglementer og alle i henhold hertil trufne beslutninger. 2) ved offentlige konkurrencer at meddele på deres programmer, propositioner, anmeldelsesblanketter og alle andre officielle dokumenter, at de er medlemmer af DIF. 3) at yde DVBF og DIF bistand til varetagelse af forbundets opgaver, herunder i samarbejde med DVBF at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF foranstaltning og at lades sine aktivitetsmedlemmer underkaste den dopingkontrol, der måtte blive foranstaltet i forbindelse med arrangementer, træningssamlinger og lignende. 4) at holde sig fra at deltage i volleyballstævner eller medvirke ved stævner: a) som er arrangeret af andre end en organisation under DIF eller anden godkendt organisation b) som står åbne for danske foreninger/klubber eller idrætsfolk uden for DIF eller anden godkendt organisation c) mod hvilke DVBFs bestyrelse har nedlagt startforbud. 5) at søge DVBF om tilladelse til arrangement af og deltagelse i internationale kampe. Dansk Volleyball Forbund Side 2 af 9

3 6) at give indehavere af DIFs legitimationskort adgang til at overvære diverse arrangementer jævnfør gældende bestemmelser. Samme ret har indehavere af DVBFs legitimationskort samt forbundskort, udstedt i forbindelse med ærestegn. 7) at indsende alle ændringer i den pågældende forenings love til godkendelse i lokalkredsen samt at meddele ændringer i foreningens adresser til lokalkredsen. Er der ingen lokalkreds i lokalområdet, sendes ændringer i foreningens love til godkendelse i DVBF. Ligeledes sendes ændringer i foreningens adresser til DVBF. 8) At stille aktivitetsudøveren, hvis denne er amatør, frit med hensyn til at bære den til varemærker og almindeligt anerkendte logos på markedsført sportsbeklædning og materiel. 9) At stille aktivitetsudøveren, hvis denne er amatør, frit i sit valg af materiel, der kræver en personlig tilpasning, eller som har væsentlig indflydelse på aktivitetsudøverens præstation. Kredsene er forpligtet til: 10) at sende meddelelse til DVBFs sekretariat om bestyrelses- og repræsentantskabsmøder, vedlagt dagsorden senest 8 dage før mødets afholdelse. 11) at fremsende kredsformandens beretning samt fortegnelse over bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt kredsens officielle adresser umiddelbart efter et repræsentantskabsmøde. 12) at meddele DVBF alle ind- og udmeldelser af foreninger/klubber samt adresseændringer for disse. 13) at tilsende DVBF turneringsplaner for alle arrangerede turneringer før disses begyndelse. 14) at indsende til godkendelse af DVBFs bestyrelse alle ændringer i kredsens love. 7 Indberetning Foreninger/klubber er pligtige til hvert år, senest den 1.februar til Danmarks Idræts Forbund at indberette medlemstal pr. 1.januar. Indberetningen fremsendes på særligt skema. 8 Lyd- og billedrettigheder DVBF besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som forbundet udskriver, overdrages eller giver tilladelse til i henhold til sine vedtægter, love og turneringsreglementer. Stk. 2 Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinansieret eller abonnementsbaserede betalingsvilkår. Stk. 3 Udnyttelsesrettighederne omfatter således men er ikke begrænset til radio- og Tvtransmission (licensfinansieret tv, pay per view tv eller interaktivt tv) videooptagelse og distribution (salg og leje eller video on demand ) transmission via internet eller intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra forbundets sportsarrangementer til offentligheden. Afsnit 2 Repræsentantskabet 9 Beføjelser Dansk Volleyball Forbund Side 3 af 9

4 Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og har den endelige afgørelse i alle spørgsmål med undtagelse af kendelser, som Amatør- og Ordensudvalget træffer. 10 Sammensætning Repræsentantskabet består af 1. de valgte bestyrelsesmedlemmer, 2. 1 repræsentant fra hver forening der optaget i DVBF som almindeligt medlem, basismedlem, skolemedlem eller særligt medlem, 3. individuelle medlemmer, 4. 2 repræsentanter fra hver af lokalkredsene. Stk. 2 Stemmeberettigede deltagere for foreninger ved repræsentantskabsmødet er foreningernes formænd; dog kan disse repræsenteres af stedfortrædere ved skriftlig fuldmagt (jfr. dog 11, stk. 2). Stk.3 DVBF s bestyrelse kan fastsætte nærmere regler for skolemedlemmers (jf. 3, stk.5) og individuelle medlemmers (jf. 3, stk.6) demokratiske indflydelse, herunder regler, der sikrer, at disse medlemsgruppers indflydelse på DVBF s repræsentantskab hver for sig ikke overstiger 10 %. Stk.4 Medlemmer af Amatør- og Ordensudvalget, revisorer, styregruppemedlemmer og tilforordnede medlemmer af bestyrelsen har ret til at overvære møderne og deltage i forhandlingerne vedrørende deres forretningsområde. Stk. 5 Indehavere af DVBFs ærestegn samt særligt af DVBFs bestyrelse indbudte har ret til at overvære møderne. 11 Repræsentantskabsmøde Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i perioden uge 17 til og med uge 23 og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 måneders varsel. Stk. 2 Hvert fremmødt medlem af repræsentantskabet har kun rådighed over én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før mødet, så de sammen med regnskabet kan udsendes senest 3 uger før mødet. 12 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af formandens beretning, herunder også beretninger fra de enkelte områder. 3. Fremlæggelse af den reviderede resultatopgørelse samt status pr. 31. december til godkendelse 4. Behandling af: a) Bestyrelsens forslag til DVBFs strategier. b) Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingentsatser for henholdsvis almindelige medlemmer og basismedlemmer. 6. Valg af: Formand (kun ulige årstal) Næstformand (kun lige årstal) Dansk Volleyball Forbund Side 4 af 9

5 Økonomiansvarlig (kun lige årstal) 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 1 medlem til Top Volley Danmark (denne bestemmelse udgår ved TVDs ophør) 1 medlem til Amatør- og Ordensudvalg for 3 år 1 suppleant til Amatør- og Ordensudvalget for 3 år 2 kritiske revisorer 1 suppleant for de kritiske revisorer 7. Fastsættelse af stedet for næste års repræsentantskabsmøde 8. Eventuelt 13 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Stk. 2 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Stk. 3 Ved ændring af eller DVBFs Amatør- og Ordensreglement kræves dog at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ved en afgiven stemme betragtes i denne sammenhæng de på forslaget afgivne ja- eller nejstemmer. Stk. 4 Skriftlig afstemning skal finde sted ved afstemninger i forbindelse med personvalg. Skriftlig afstemning finder endvidere sted når enten dirigenten eller mindst tre medlemmer af repræsentantskabet ønsker det. Stk. 5 Der kan kun træffes beslutning i sager, der er påført dagsordenen. 14 Valgbar til DVBFs ledelse er enhver, der er medlem af en klub under DVBF. Valgbar er endvidere individuelle medlemmer af DVBF. Der skal foreligge skriftligt tilsagn, hvis det drejer sig om en ikke tilstedeværende. 15 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen eller 20 % af medlemmerne begærer det. Begæringen skal ske skriftligt med angivelse af forslag, der ønskes behandlet. Stk. 2 Mødet skal indkaldes skriftligt af bestyrelsen til afholdelse mellem 3 og 6 uger efter begæringens modtagelse med mindst 14 dages varsel. Afsnit 3 DVBFs ledelse 16 Bestyrelsen Bestyrelsen er ansvarlig for den samlede forvaltning af DVBFs virksomhed efter de retningslinier som DVBFs repræsentantskab afstikker. Stk. 2 Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg på 4 personer bestående af formanden, næstformanden, den økonomiansvarlige samt yderligere ét bestyrelsesmedlem. Formanden er formand for forretningsudvalget. Bestyrelsen fastlægger forretningsudvalgets forretningsorden, herunder kompetenceområder. Stk. 3 Bestyrelsen fastlægger, hvilke arbejdsopgaver de enkelte områder skal varetage, og godkender ved vedtagelse af budgettet de af områderne udarbejdede handlingsplaner. Dansk Volleyball Forbund Side 5 af 9

6 Stk. 4 Bestyrelsen vedtager de nødvendige reglementer og bestemmelser. Ændringer i Danmarksturneringens struktur vedtages dog alene efter en høring blandt DVBFs medlemmer varslet med minimum fire ugers frist. Stk. 5 Bestyrelsen udarbejder og beslutter DVBFs budgetter. Stk. 6 Bestyrelsen kan overfor en klub eller enkeltperson, der overtræder DVBFs reglementer idømme sanktioner. Disse sanktioner kan bestå i: a) Idømmelse af bøde. b) Midlertidig eller endelig udelukkelse af DVBF. c) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra ret til at deltage i og medvirken ved bestemte arrangementer. d) Tildeling af advarsler om iværksættelse af sanktionerne nævnt under a), b) og c). Stk. 7 Bestyrelsen kan overfor en klub eller en enkeltperson, der modarbejder DVBFs formål idømme sanktioner. Disse sanktioner kan bestå i: a) Midlertidig eller endelig udelukkelse af DVBF. b) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra ret til deltagelse i og medvirken ved bestemte arrangementer. c) Tildeling af advarsler om iværksættelse af nr. 1 eller 2. Stk. 8 Bestyrelsen kan over for en klub, dele af denne, et enkelt klubhold eller et selskab, forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold. der ikke er i stand til at indfri sine økonomiske forpligtelser, og der derfor indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, idømme sanktioner. Disse sanktioner kan bestå i: a) Fratagelse af point. b) Midlertidig eller endelig udelukkelse fra turneringsaktivitet i DVBF. c) Tvangsnedrykning til underliggende række. Stk. 9 Bestyrelsen kan i et reglement nærmere fastlægge de sanktioner, der idømmes for overtrædelse af det pågældende reglement. Stk. 10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 17 Bestyrelsen består af formand, næstformand, økonomiansvarlig samt 4-6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år således at formanden og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal og næstformanden, økonomiansvarlig og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal Stk.2 På første møde senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med ansvarlige for de til enhver tid fungerende områder. Bestyrelsen fastsætter antallet af områder efter behov. Bestyrelsen kan udpege styregruppeformænd, der ikke er valgt til bestyrelsen. I så fald refererer styregruppen i det daglige til den områdeansvarlige i bestyrelsen eller forretningsudvalget. Stk.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dansk Volleyball Forbund Side 6 af 9

7 Stk.4 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen på et tidspunkt mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder, kan bestyrelsen tilforordne en person indtil næste ordinære repræsentantskabsmøde. Vedkommende er dog uden stemmeret. 18 Områdeledelserne Styregrupperne nedsættes af bestyrelsen på det konstituerende bestyrelsesmøde eller i henhold til det enkelte områdes forretningsorden. Stk. 2 Den enkelte styregruppe er ansvarlig over for bestyrelsen. Dette gælder såvel for styregruppens aktiviteter som for dens økonomi. Styregruppeformanden har ansvaret for, at bestyrelsen løbende forelægges områdets handlingsplaner og budgetter. Stk. 3 Styregruppen er ansvarlig for kontakten til kredsene og kredsenes involvering, hvor dette er relevant 19 En styregruppes opgave er at udarbejde budgetter og handlingsplaner for det enkelte område til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelse er det styregruppens ansvar at igangsætte og følge op på de til enhver tid gældende budgetter og handlingsplaner. Stk.2 Hver styregruppe arbejder i henhold til en af bestyrelsen godkendt forretningsorden Stk.3 Hver styregruppe udarbejder hvert år en beretning til repræsentantskabet om områdets virksomhed. Stk.4 Udtræder et medlem af styregruppen eller ønskes styregruppen udvidet, kan styregruppen suppleres med nye medlemmer efter godkendelse i bestyrelsen. Stk.5 De enkelte styregrupper kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af specifikke opgaver eller ad hoc opgaver. Stk.6 Arbejdsgrupperne er ansvarlige over for den styregruppe, der har nedsat dem. 20 DVBF tegnes af DVBFs bestyrelse ved den af repræsentantskabet valgte formand samt ét andet bestyrelsesmedlem i fællesskab. 21 Amatør- og Ordensudvalg Amatør- og Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Desuden vælges 3 suppleanter. Stk.2 Udvalgets medlemmer vælges for 3 år ad gangen, således at 1 medlem samt 1 suppleant afgår efter tur hvert år. Stk.3 Et medlem eller en suppleant i udvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DVBF. Stk.4 Det skal tilstræbes at som minimum ét af udvalgets medlemmer har en juridisk uddannelse. 22 Amatør- og Ordensudvalget vælger selv sin formand, der hvis - dette er muligt - skal have en juridisk uddannelse. Valget foretages hurtigst muligt efter et repræsentantskabsmøde. 23 Revision Dansk Volleyball Forbund Side 7 af 9

8 På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for ét år 2 kritiske revisorer. Stk. 2 Revisorerne skal hvert år inden repræsentantskabsmødet gennemgå det samlede regnskab. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Afsnit 4 Opløsning 24 Forbundet kan kun opløses, såfremt dette vedtages på det ordinære repræsentantskabsmøde med et flertal på 2/3 af de på repræsentantskabsmødet repræsenterede stemmer. Stk. 2 I tilfælde af opløsning tilfalder forbundets ejendele Danmarks Idræts-Forbund. Vedtaget på: repræsentantskabsmødet den 22. april 1956 Ændret på: repræsentantskabsmødet den 27. april 1958 repræsentantskabsmødet den 26. april 1959 repræsentantskabsmødet den 24. april 1960 repræsentantskabsmødet den 28. april 1963 repræsentantskabsmødet den 19. april 1964 repræsentantskabsmødet den 25. april 1965 repræsentantskabsmødet den 24. april 1966 repræsentantskabsmødet den 19. april 1970 repræsentantskabsmødet den 23. april 1972 repræsentantskabsmødet den 6. maj 1973 repræsentantskabsmødet den 20. maj 1979 repræsentantskabsmødet den 11. maj 1980 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1983 repræsentantskabsmødet den 6. maj 1984 repræsentantskabsmødet den 4. august 1984 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1988 repræsentantskabsmødet den 4. maj 1991 repræsentantskabsmødet den 3. maj 1992 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1994 repræsentantskabsmødet den 12. maj 1996 repræsentantskabsmødet den 25. maj 1997 repræsentantskabsmødet den 8. maj 1999 repræsentantskabsmødet den 13. maj 2000 repræsentantskabsmødet den 26. maj 2002 repræsentantskabsmødet den 11. maj 2003 repræsentantskabsmødet den 16. maj 2004 repræsentantskabsmødet den 22. maj 2005 repræsentantskabsmødet den 21. maj 2006 repræsentantskabsmødet den 3. juni 2007 Dansk Volleyball Forbund Side 8 af 9

9 repræsentantskabsmøde den 6. juni 2010 repræsentantskabsmøde den 15. maj 2011 repræsentantskabsmøde den 3. juni 2012 til ikrafttræden pr. 1. januar 2013 Dansk Volleyball Forbund Side 9 af 9

Volleyball Danmark Vedtægter

Volleyball Danmark Vedtægter Afsnit 1 Navn, Formål, Medlemmer, Forpligtelser og Rettigheder 1 Navn Forbundets navn er Stk. 2 Forbundet er en sammenslutning af volleyballspillende foreninger samt lokalkredsene i Danmark. Stk.3 er fra

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN 1. Navn: Foreningens navn er: "BEBOERFORENINGEN NORDDALSPARKEN". 2. Formål: Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser samt, at styrke det sociale

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere