Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog"

Transkript

1

2 Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen

3 Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade København Ø Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Forfattere: Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen ISBN: København 2008 Lay-out: Pia Dukholm Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkalle København Ø Tlf.: Fax: oktober 2008 Der er foretaget rettelser i denne pdf-udgave af hvidbogen om Virksomhedens sociale kapital. Denne pdf-udgave erstatter derfor den foregående, som blev offentliggjort den 25. september Følgende figurer og tabeller er rettet: Figur 7, side 35 Figur 8, side 36 Figur 10, side 37 Tabel 4 og 5, side 102

4 Forord Der er ikke noget nyt under solen. Det hører man tit folk der er gamle i gårde, give udtryk for ved fremkomsten af nye teorier. Man skal da heller ikke som en anden vindbøjtel dreje ukritisk efter modens vinde. På den anden side kan nye måder at anskue tingene på nogle gange virke som en øjenåbner. Man får pludselig øje på sammenhænge og nye muligheder for at påvirke omgivelserne. Når disse muligheder drejer sig om forbedring af arbejdsmiljøet, er Arbejdsmiljørådet konstant på udkig efter forklaringer på årsagssammenhænge der kan føre til nye virkemidler i forebyggelsesarbejdet. Arbejdsmiljørådet har taget initiativ til udarbejdelsen af denne hvidbog om virksomhedens sociale kapital for at bidrage til en vurdering af om der er tale om en øjenåbner. Den sociale kapital i virksomhedssammenhænge er meget sparsomt beskrevet, men i de cases og analyser der findes, beskrives interessante sammenhænge hvor arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet synes at gå op i en højere enhed. Og hvor der anvises et udgangspunkt i positive faktorer og perspektiver. Det er rådets håb at denne hvidbog kan føre til en større indsigt og debatter om muligheden for at anvende virksomhedens sociale kapital som en konstruktiv tilgang til at tænke produktivitet, ledelse og arbejdsmiljø sammen. God læselyst! Leo Bjørnskov

5

6 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Abstract Indledning Hvad er virksomhedens sociale kapital Forhistorie Definitioner af social kapital Social kapital sammenlignet med kapital generelt Social kapital har bred samfundsmæssig betydning Social kapital i Danmark Sammenligning med andre lande Social kapital på arbejdsmarkedet Perspektiver Virksomhedens sociale kapital Teorier om virksomhedens sociale kapital En model for virksomhedens sociale kapital Samarbejdsevne Tillid Retfærdighed Grænser for social kapital Samlende, brobyggende og forbindende relationer Social kapital og arbejdsmiljøet Virksomhedens sociale kapital i international litteratur Beskrivelse af kilderne Produktivitet og kvalitet Social kapital Produktivitet og kvalitet Retfærdighed Produktivitet og kvalitet Tillid Produktivitet og kvalitet Konklusion produktivitet og kvalitet Arbejdsmiljø Social kapital Arbejdsmiljø Retfærdighed Arbejdsmiljø Tillid Arbejdsmiljø Samarbejdsevner og normer Arbejdsmiljø Konklusion Arbejdsmiljø Helbred Social kapital Helbred Retfærdighed Helbred Tillid Helbred Konklusion Helbred... 72

7 4.5. Engagement og tilfredshed Retfærdighed Engagement og tilfredshed Tillid Engagement og tilfredshed Samarbejdsevne og normer Engagement og tilfredshed Konklusion Engagement og tilfredshed Fravær Social kapital Fravær Retfærdighed Fravær Konklusion Fravær Perspektivering En ny forståelsesramme for psykisk arbejdsmiljø...77 Liste over internationale undersøgelser Social kapital i danske virksomheder Set med lønmodtagernes øjne Tillid på danske arbejdspladser Går det retfærdigt til i de danske virksomheder? Hvad med samarbejdsevne? Effekt hvad betyder den sociale kapital? Social kapital i forskellige virksomheder Retfærdighed og lodret tillid Psykisk arbejdsmiljø og social kapital Konklusion Perspektiver på virksomhedens sociale kapital En helhedsorienteret tilgang Virksomhedernes mulighed for at øge den sociale kapital 107 En virksomhedspolitik overfor social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Støtte til virksomhedernes udvikling af social kapital Den statslige regulering Partssamarbejdet Incitamenter Forskning og udvikling Hvordan kommer vi videre Bilag Resumeer Litteraturliste...179

8 1. Resumé Hvorfor skal vi beskæftige os med virksomhedens sociale kapital? Begrebet Virksomhedens Sociale Kapital giver os en ny forståelsesramme for hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Begrebet giver et spændende supplement til den hidtidige individorienterede forståelse. Begrebet beskriver nemlig en egenskab ved virksomheden altså et kollektivt fænomen. Og så har det en særlig styrke til at kunne beskrive sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet. Begrebet giver ny substans til tesen om at et godt arbejdsmiljø hænger sammen med kvalitet og produktivitet. Derfor er det denne hvidbogs formål at beskrive hvad virksomhedens sociale kapital er, hvad den betyder for virksomheden og arbejdsmiljøet samt hvordan man kan udvikle virksomhedens sociale kapital. I hvidbogen definerer vi virksomhedens sociale kapital sådan: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Baggrunden for hvidbogen I kapitel 2 indleder vi med at beskrive baggrunden for hvidbogen. Det danske samfund står overfor to store udfordringer: globalisering og velfærd. Virksomhederne skal være mere effektive samtidig med at de skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft som har et lavt sygefravær. Umiddelbart en svær opgave. Men den sociale kapital kan være det strategiske svar idet den sociale kapital har betydning for både produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Hvidbogen baserer sig på de senere års forskning på NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt international litteratur der kan bidrage til forståelsen af virksomhedens sociale kapital. Fra social kapital til virksomhedens sociale kapital Kapitel 3 beskriver historien bag begrebet social kapital, og præsenterer de vigtigste af begrebets fædre, nemlig Bourdieu, Coleman og Putnam. Både Bourdieu og Coleman begrebsliggør flere former for kapital ud over den økonomiske og synlige kapital, heriblandt den sociale kapital. Bourdieu lagde især vægt på de negative sider af den sociale kapital, idet han så den som en drivkraft der fastholder sociale forskelle mellem grupper i samfundet. Coleman som arbejdede videre med begrebet, så derimod social kapital som en kvalitet der er til gavn for medlemmerne af en gruppe eller et samfund. Putnam

9 tog stafetten op og udvidede begrebet med bonding de relationer der binder medlemmer i en gruppe sammen og bridging de relationer der binder grupper sammen. Dermed kan man beskrive social kapital mere nuanceret. Samlet set er det fx ikke godt for netværket eller samfundet hvis der er stærke bånd i gruppen, men ikke mellem grupperne. Det vil skabe skævheder og samarbejdsvanskeligheder. Det særlige ved social kapital er at den er et kollektivt gode den afhænger af medlemmerne og er indlejret i relationerne, ikke i den enkelte. På den måde er social kapital en ressource som et netværk eller gruppe bygger op, og som medlemmerne efterfølgende kan drage nytte af. Social kapital opbygges ikke ved at bytte personlige fordele lige over (handel), men at ved at opbygge gensidigt forpligtende relationer. Netværk, tillid og normer er i den sammenhæng begreber der går igen i de forskellige definitioner af social kapital. Begrebet er blevet brugt i mange sammenhænge fx økonomiske til at forklare hvorfor nogle lande eller regioner klarer sig bedre end andre, eller sundhedsmæssigt til at forklare hvorfor der er forskel på regioners sundhedstilstand. Men begrebet er kun meget sparsomt blevet brugt i en virksomhedssammenhæng. En række kvantitative undersøgelser fortæller at Danmark har en høj social kapital. Der er fx lille ulighed, danskerne er tilfredse, og de stoler på hinanden og på samfundets institutioner. Det ser også ud til at medarbejdere på danske virksomheder kan noget særligt. Lønmodtagerne er tilfredse med deres arbejde, de har og søger indflydelse, samarbejdet er tilfredsstillende, der er færre spændinger mellem ansatte og ledelse og medarbejderne bliver inddraget i nyudvikling. Der er med andre ord tradition for samtale og samarbejde. Med udgangspunkt i definitionerne af social kapital formulerer vi vores egen definition som er tilpasset virksomheden som enhed: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

10 Hermed introducerer vi de væsentlige dimensioner i virksomhedens sociale kapital: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Social kapital giver mening på virksomhedsniveau En gennemgang af den internationale litteratur i kapitel 4 bekræfter at der er sammenhæng mellem virksomhedens sociale kapital og produktivitet, arbejdsmiljø og helbred. Der er sat fokus på litteratur der beskriver empiriske sammenhænge mellem social kapital, produktivitet, arbejdsmiljø og helbred på virksomhedsniveau samt fremgangsmåder der kan udvikle den sociale kapital i virksomheden. Der er desværre kun få studier der eksplicit har undersøgt sammenhængen mellem social kapital og produktivitet. Til gengæld peger de i samme retning produktiviteten er højere når den sociale kapital er høj. Undersøgelserne handler om ret forskellige brancher, nemlig produktivitet og kvalitet i stålvalseværker, elevers præstation i undervisning samt effektivitet og kvalitet på hospitaler. Når det gælder de enkelte dimensioner, peger litteraturen på at medarbejderne præsterer mere når de oplever retfærdighed. Den processuelle retfærdighed og interpersonelle retfærdighed betyder mest dvs. at tingene foregår på en ordentlig måde og at de involverede bliver behandlet med respekt. En række kilder viser at tillid har betydning for tilfredshed og engagement. Og nogle kilder viser at tilfredshed og engagement har indflydelse på produktivitet. Fx viser et studie at uddelegering af ansvar og kontrol i bilindustrien fik medarbejdernes involvering og produktivitet til at stige og det virkede endda mere effektivt end præstationsløn. Der er kun få studier der siger noget om sammenhængen mellem social kapital som et samlet begreb og arbejdsmiljø. Dog viser et studie på danske slagterier en klar sammenhæng. Uretfærdighed skaber mere stress. Vores kilder har set på denne sammenhæng i detailhandel, hospitaler og transportsektoren. Studier i telebranchen viser at dimensionerne retfærdighed og tillid hænger sammen: Retfærdighed fremmer tillid. Derudover viser en undersøgelse blandt revisorer at man kan trække på den sociale tillid når høje krav i arbejdet belaster. Tillid kan altså være en buffer for høje kvantitative krav. Et studie af norske virksomheder viser at opmærksomhed på virksomhedens normer samt tillid skaber sundere forandringer. Sammenhængen mellem social kapital og helbred er rimeligt godt dokumenteret. Undersøgelserne drejer sig primært om offentligt ansatte. Helbred er i kilderne fx defineret som selvvurderet helbred,

11 hjerte-kar-sygdomme og blodtryk. Kilderne underbygger endvidere at social kapital er en kollektiv dimension på afdelingsniveau forskellene i helbred kan ikke forklares med personlighed eller kravene til den enkeltes arbejde. Studierne viser også at enkeltfaktorerne retfærdighed og tillid har en betydning for helbredet. Ingen studier siger noget om social kapital og tilfredshed med arbejdet, men til gengæld viser reviews af et væld af studier at retfærdighed og tillid er med til at øge engagement og tilfredshed. Endelig peger enkelte studier på en sammenhæng mellem fravær og social kapital samt retfærdighed som enkeltdimension men der er kun få kilder. Den sociale kapitals betydning for virksomheden I kapitel 5 præsenteres to danske studier af psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder. Begge studier bidrager til at beskrive hvad social kapital er i en virksomhed. Det er en væsentlig konklusion at det psykiske arbejdsmiljø ikke kun er determineret af økonomiske og materielle vilkår så som jobkrav og brancheforhold. Den sociale kapital spiller en afgørende rolle. Det betyder at den enkelte virksomhed kan gøre en forskel. Virksomheder med god social kapital har også et godt psykisk arbejdsmiljø og høj performance dvs. høj produktivitet og kvalitet. Tredækkerundersøgelsen fra 2005 indeholder en række spørgsmål der kan beskrive henholdsvis tillid og retfærdighed. Ingen af undersøgelsens spørgsmål handler direkte om samarbejdsevne, men spørgsmål om social støtte fra overordnede og kolleger samt socialt fællesskab kan bruges til at beskrive samarbejdsevne. Da spørgeskemaet også indeholder spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø, kan man analysere sammenhænge mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø. Analysen peger på ligesom den internationale litteratur har vist en klar sammenhæng mellem social kapital og stress: Jo højere den sociale kapital er i virksomheden, jo lavere stress-niveau hos de ansatte. En sammenligning af offentlige over for private virksomheder samt små overfor store viser ikke nogen afgørende forskel på social kapital. Det tyder dermed på at social kapital er en evne der er snævert knyttet til den enkelte virksomhed og ikke til type, branche eller størrelse. Et andet projekt (VIPS-projektet) bidrager til at beskrive social kapital på virksomhedsniveau. Her har man vurderet virksomheder i forhold til hinanden. Projektet bekræfter at der er forskel på social kapital mellem virksomhederne også inden for den samme branche og 10

12 jobtype. Det gør altså en forskel hvordan en virksomhed organiseres og ledes. Samtidig viser det sig at der er større tilfredshed i virksomheder med høj social kapital. Derudover viser undersøgelserne at helbredet (målt på selvvurderet helbred, vitalitet og/eller stress) er bedre i virksomheder med høj social kapital. Virksomheden kan gøre en forskel I kapitel 6 udfolder vi en række perspektiver ved den sociale kapital. Udgangspunkt er at den enkelte virksomhed kan gøre en afgørende forskel det er ikke kun arbejdets karakter eller branchen der bestemmer det psykiske arbejdsmiljø. I dag er arbejdsmiljøforståelsen i høj grad baseret på risikofaktorer, men denne forståelse kommer ofte til kort over for komplekse problemstillinger som fx det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig får indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø ofte en individuel karakter fx stresscoaches og sygemeldinger. Der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang til virksomhedens arbejdsmiljø, hvis det skal lykkes at forebygge. Her kan social kapital give et bidrag. Mange opfatter arbejdsmiljø og produktivitet som modstridende, men virksomhedens sociale kapital kommer med en ny vinkel der beskriver egenskaberne ved en arbejdsplads som både har betydning for arbejdsmiljø og performance. Det er vigtigt at være opmærksom på det fundament som den sociale kapital udgør. Vi har et godt udgangspunkt i Danmark, fordi vi har en høj social kapital og en mangeårig tradition for samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere som har givet indflydelse og fleksibilitet. Men i disse år kan den sociale kapital også komme under pres pga. stigende konkurrence med omfattende organisationsforandringer og effektivisering i den offentlige sektor samtidig med stigende kontrol. Den sociale kapital kan være en god buffer i vanskelige tider, men den kan også tæres i bund. Og så tager det tid at bygge den op igen. Vi må derfor gøre virksomhedens sociale kapital synlig. Den enkelte virksomhed skal være opmærksom på sin egen sociale kapital - hvad består den i konkret, og hvordan kan den udvikles? Man skal have den for øje i udviklingen af det daglige samarbejde det er her relationer, tillid og retfærdighed bygges op. Det er derfor nødvendigt at investere tid for at få den sociale kapital til at vokse tid hvor medarbejdere indbyrdes samt medarbejdere og ledere kan mødes og udvikle et samarbejde om løsningen af kerneopgaven der bygger på tillid og retfærdighed. Det indebærer at medarbejderne bliver hørt og taget med på råd. Hermed anerkender 11

13 ledelsen deres kompetencer og erfaringer. Ledelsen må vise tillid ved at uddelegere ansvar og sørge for tid til at mødes, så man ærligt og åbent kan få afstemt forventninger og forklaret handlinger. For at udvikle samarbejdsevnen må ledelse og medarbejdere indgå i en refleksiv praksis der understøtter et produktivt samarbejde hvor de løbende har mulighed for at afstemme at ord og handlinger lever op til normerne. Det handler ikke om at være enige tværtimod. Det handler om at respektere uenigheder og have normer for hvordan man takler dem. Fokus skal være på hvordan man får skabt positive spiraler der over tid får skabt mere tillid og retfærdighed. I kapitlet bliver der fortalt tre casehistorier der illustrerer hvordan konkrete virksomheder enten har sat en negativ spiral i gang og dermed sat den sociale kapital over styr eller omvendt har fået startet en positiv spiral som har ført til mere social kapital. Det drejer sig om en sparekasse, et trykkeri og et slagteri. Det er i virksomhederne den sociale kapital skal udvikles, men systemet omkring dem kan understøtte dette arbejde. Da den sociale kapital er et bredt begreb, vil der være behov for samarbejde på tværs af systemer - det er ikke nok at arbejdsmiljøsystemet sætter fokus på begrebet. Partssamarbejdet kan sætte fokus på den sociale kapital bl.a. gennem kampagner der udbreder kendskabet til begrebet og gennem støtte til virksomheder der ønsker at opbygge social kapital. Der kunne indbygges incitamenter i forbindelse med fonde og udviklingspuljer fx Forebyggelsesfonden. Præmiering er også en mulighed. Derudover kunne Beskæftigelsesministeriet understøtte en frivillig udvikling af den sociale kapital evt. i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men der skal også skabes et bedre grundlag for at komme videre. Forskning i virksomhedens sociale kapital er nødvendig. Forskningen viser overbevisende sammenhænge, men der mangler teoretisk udvikling og den empiriske forskning er sparsom. Dannelse af netværk af forskere der samler teoretisk og empirisk viden kunne effektivisere forskningen i virksomhedens sociale kapital. Der er behov for udvikling af teorier og målemetoder samt mere viden om hvilke faktorer der påvirker virksomhedens sociale kapital. Endelig er det aktuelt vigtigt at undersøge hvad der sker med virksomhedernes sociale kapital, når de er sat under pres af globalisering og effektivisering bl.a. i den offentlige sektor. 12

14 Den danske model I disse år påkalder Den danske model sig stor interesse i en række lande og i internationale organisationer som EU og OECD. Man er specielt imponeret af den måde vi i Danmark er i stand til at kombinere fleksibilitet med sikkerhed, også kaldet flexicurity er på kort tid blevet et kendt begreb som i ét ord udtrykker de egenskaber ved det danske system, som man andre steder ikke har været i stand til at forene. Enten har man stive systemer hvor det er vanskeligt at hyre og fyre medarbejdere, hvilket blandt andet skaber stor ungdomsarbejdsløshed (fx Frankrig). Eller også har man et socialt system med meget ringe social sikkerhed ved sygdom og/eller arbejdsløshed (Fx UK og USA). Interessen for flexicurity er imidlertid ofte ledsaget af nogle naive forestillinger om hvordan man kan indføre systemet. Man forestiller sig ofte at det blot gælder om at vedtage de relevante regler og love, og man spørger undertiden hvornår Danmark indførte systemet. Den helt afgørende pointe i denne forbindelse er at flexicurity i Danmark ikke blev indført, men opstod gradvist gennem mange årtiers samarbejde og udvikling af tillid og respekt. Nogle af de vigtigste forudsætninger for at Danmark har kunnet indføre flexicurity har været gensidig anerkendelse, lav magtdistance, vilje til kompromisser og accept af hinandens interesser. En helt afgørende pointe er i den forbindelse at den danske model ville blive ødelagt hvis man for alvor tog flexicurity på ordet og fyrede de ansatte for et godt ord. Man kan også udtrykke dette ganske kort: Den danske model hviler på et langsomt opbygget grundlag af social kapital. Uden denne sociale kapital kunne modellen ikke fungere, og man kan således ikke indføre den ved at vedtage nogle love eller dekreter. Det forhold at flexicurity opstod i Danmark uden at vi vidste det udgør en særlig udfordring i dag hvor en række forhold har sat den danske model under pres. Man kan sige at det netop i denne tid er af afgørende betydning at vi bliver bevidste om at vores model hviler på et fundament af høj social kapital. Forhåbentlig kan denne hvidbog medvirke til at øge bevidstheden om den sociale kapitals betydning og til at fremme diskussionen herom. 13

15 14

16 1. Abstract Why do we need to understand social capital? The concept of organisational social capital gives us a new way to understand what constitutes a healthy psychosocial work environment. The concept is an interesting contribution to the previous conception of the psychosocial work environment, which focused on the individual. The concept describes an aspect of the company, i.e. a collective phenomenon. It is particularly useful when analysing the correlation between work environment and productivity. The concept supports the hypothesis that a good work environment is associated with quality and productivity. It is the objective of this white paper to describe what organisational social capital is, what it means for the company and for the work environment, and how organisational social capital can be strengthened. In this white paper, we describe organisational social capital as follows: Organisational social capital is the ability of the members of the organisation to collaborate when solving the key tasks of the organisation. Background to the white paper In chapter 2, we describe the background to the white paper. Danish society faces two great challenges: globalisation and welfare. Companies must be more efficient at the same time as they have to attract qualified staff with a low level of absenteeism. On the face of it, this is a difficult task. However, organisational social capital might be the strategic solution, as social capital is important for productivity, quality and work environment. The white paper is based on research at the Danish National Research Centre for the Working Environment as well on international literature which adds to the understanding of organisational social capital. From social capital to organisational social capital Chapter 3 describes the background to the concept of social capital and presents the most important founding fathers of the concept: Bourdieu, Coleman and Putnam. Bourdieu and Coleman conceptualised several types of capital in addition to the financial, visible capital, including social capital. Bourdieu paid specific attention to the negative aspects of social capital, which he saw as a force that maintains social differences between groups in society. Coleman expanded Bourdieu s concept, but saw social capital as a 15

17 quality that benefited members of a group or a society. Putnam developed this thinking further and extended the concept with bonding those relations that join members of a group, and with bridging those relations that join groups together. These concepts enable a more precise description of social capital. To give an example: it is not good for a network or a society if there is a strong bonding only within groups and not between groups. In this situation, there will be inequalities and difficulties in the collaboration. Social capital is a collective good, and this is what is special about it: it is dependent upon the members and is a property of relationships, not of individuals. Therefore, social capital is a resource that a network or a group builds together and which the members subsequently benefit from. Social capital is not established by exchanging personal benefits, but by building relationships that are mutually binding. Network, trust and norms are all concepts which are used when describing the different definitions of social capital. The concept has been used in many connections, e.g. when explaining why some countries or regions prosper more than others do, or why there are differences between the health of the population in different regions. However, the concept has not been very widely used in connection with companies. A number of quantitative studies show that Denmark has a high level of social capital. There is little inequality, the Danes are generally satisfied, and they trust each other and their social institutions. It also seems that the employees in Danish companies have some unique qualities. The employees are satisfied with their work, they have and seek influence, and they are satisfied with their collaboration with others. There is little tension between employees and management, and the employees are included in new developments. In short, there is a tradition for dialogue and cooperation. Based on the definitions of social capital, we propose our own definition, which is written to suit the context of the organisation or business: Organisational social capital is the ability of the members of the organisation to collaborate when solving the key tasks of the organisation. In order to solve the key tasks, it is necessary that members master collaboration and that this collaboration is based on a high level of trust and justice. 16

18 These are the central elements of organisational social capital: trust, justice and collaboration. Social capital makes sense at the level of the company The review of the international literature in chapter 4 confirms that there is a correlation between the organisation s social capital and productivity, work environment and health. There is a focus on literature which describes the empirical association between social capital, productivity, work environment and health at the company level and the ways in which the organisational social capital can be strengthened. Unfortunately, there are only few studies that have looked explicitly at the association between social capital and productivity. However, these few studies point in the same direction: productivity is greater when the level of social capital is high. These studies have taken place in rather different contexts: steel production, students progress at school, and efficiency and quality in hospitals. When looking at the individual dimensions, the literature indicates that employees perform better when they experience justice. Procedural justice and interactional justice are the most important: procedures have to be viewed as fair, and the people involved must be treated with respect. A number of studies show that trust is important for satisfaction and involvement. These two factors, in turn, must be assumed to affect productivity. A study from the car industry shows that when the employees were given more responsibility and more control, their involvement and productivity increased, and more so than when the employees were paid according to their productivity. Only few studies deal with the correlation between social capital as a concept and work environment. However, a study from the Danish slaughterhouse and meat industry shows a clear correlation. Injustice creates stress. The studies have looked at associations in the retail industry, hospitals, and the transport industry. Studies in telecommunications show that justice and trust are correlated: Justice creates trust. In addition, a study among accountants shows that social trust can benefit the individual when work is very demanding. This means that trust can serve as a buffer when a person faces high quantitative demands. A study of Norwegian companies shows it is worthwhile giving priority to company norms and trust, as it contributes to healthier change processes. The correlation between social capital and health is fairly well documented. The studies primarily concern public employees. In some 17

19 of the studies, health is measured using self-rated health, presence of ischemic heart disease and blood pressure. The studies confirm that social capital is a collective dimension at the departmental level: the differences in health cannot only be explained by individual differences or by the different demands in the work of the employees. The studies also show that justice and trust affect health. No studies mention social capital and work satisfaction, but reviews of a large number of studies show that justice and trust contribute to an increase in involvement and satisfaction. Finally, there are studies that indicate a correlation between absenteeism and social capital and justice, but these are few. The significance of social capital for the company Chapter 5 presents two Danish studies of the psychosocial work environment in Danish companies. Both studies contribute to an understanding of the concept of organisational social capital. One important conclusion is that the psychosocial work environment is not only determined by financial and material circumstances such as demands and industry-specific factors. Social capital plays an important role. This means that each company has the possibility to make a difference. Companies with good organisational social capital also have a good psychosocial work environment and high performance, i.e. high productivity and good quality. A Danish study from 2005 utilises the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) which contains a number of questions that can describe trust and justice. COPSOQ does not include questions that relate directly to collaboration, but there are questions about social support from superiors and colleagues and about the community spirit in the workplace, and these questions can be used to describe collaboration. The questionnaire also includes questions about the psychosocial work environment, and this makes it possible to analyse the correlation between social capital and psychosocial work environment. The analysis indicates as does the international literature that there is a clear correlation between social capital and stress: The higher the level of social capital in the company, the lower the stress level among the employees. A comparison of private and public enterprises and of small and large companies does not show any significant difference in social capital. This indicates that organisational social capital is a phenomenon that relates directly to a specific company rather than to a company type or size or to specific industries. 18

20 Another study, the BEST project, contributes to the understanding of social capital at the company level. In this study, companies have been evaluated in relation to each other. The project confirms that there are differences between the organisational social capital in the different companies even within the same industry or profession. This illustrates that it makes a difference how a company is organised and managed. It is also evident that there is greater satisfaction among employees in companies with high organisational social capital. In addition, these two studies show that health (measured as self-rated health, vitality and/or stress) is better in companies with high social capital. The company can make a difference In chapter 6, we propose a number of perspectives relating to social capital, based on the conclusion that the company can make an important difference; the psychosocial work environment is not simply determined by the characteristics of the job or the industry. Today, the understanding of the work environment is based primarily on risk factors. However, this understanding is difficult to apply when analysing complex problems relating to the psychosocial work environment. At the same time, the effort to improve the psychosocial work environment often focuses on the individual, as in stress coaches and the granting of sick leave. If prevention is to succeed, a more strategic approach to the company work environment is needed. Organisational social capital might contribute in this context. Many people see work environment and productivity as conflicting. Organisational social capital gives a new angle on this by describing a number of characteristics of a workplace which are important to the work environment as well as to productivity. It is important to be aware of organisational social capital because it is the basis of everything that takes place in the company. In Denmark, the foundations are good because there is a high social capital and a long-established tradition for collaboration between the employers and the employees, and this has given employees a certain influence and flexibility. Currently, organisational social capital is under pressure due to increasing competition and extensive organisational changes and efficiency measures in the public sectors, combined with increasing control. Organisational social capital can serve as a buffer in difficult times, but it can also be eroded, and then it takes time to rebuild. It is therefore necessary to make the organisational social capital visible. Companies must be aware of their own organisational social capital: what are its characteristics and how can it be strengthened? It 19

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Økonomiområdet Værdi Indledning Denne rapport indeholder resultatet af en trivselsmåling.

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Institut for Medicinsk Biologi

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Institut for Medicinsk Biologi Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Værdi Institut for Medicinsk Biologi Indledning Denne rapport indeholder resultatet

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital Kristian Gylling Olesen, Eva Thoft & Peter Hasle Arbejdsmiljørådet 17. September 2008 Udgangspunkt i social kapital Putnam, 1995: Egenskaber ved en social organisation som

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper:

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Campus Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Virksomhedernes sociale kapital. En vej til bedre arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet

Virksomhedernes sociale kapital. En vej til bedre arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet Marts 2007 Virksomhedernes sociale kapital En vej til bedre arbejdsmiljø, kvalitet og produktivitet Oplæg til Arbejdsmiljørådet Tage Søndergård Kristensen & Peter Hasle. Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Hvad er design? Hvad er robusthed? Hvad er design af robuste forandringsprocesser?

Hvad er design? Hvad er robusthed? Hvad er design af robuste forandringsprocesser? e organisationsforandringer med relationel koordinering og social kapital? Den 7. februar 2014, Kl 9.00-16.00 Satsningsområdet Hvad er design? Hvad er robusthed? Hvad er design af robuste forandringsprocesser?

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Styrk den sociale kapital

Styrk den sociale kapital Introduktion til social kapital 2.0 Styrk den sociale kapital + Retfærdighed + Samarbejdsevne + Tillid + Produktivitet + Kvalitet + Trivsel HR Personaleudvikling Styrk den sociale kapital Introduktion

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Værktøjer til dialog og forandring. Det Udviklende Arbejde

Værktøjer til dialog og forandring. Det Udviklende Arbejde Værktøjer til dialog og forandring Det Udviklende Arbejde Hvad vil fagbevægelsen? Medlemmerne af fagbevægelsen skal have et godt arbejdsliv. Produkter og service skal være af høj kvalitet. Og arbejdspladserne

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet. Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet Vilhelm Borg, Seniorforsker, NFA Malene Friis Andersen, Post.doc., NFA De næste 45 minutter Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø så vigtig for produktiviteten? Sammenhæng

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital

Virksomhedens sociale kapital Virksomhedens sociale kapital FTF arbejdsseminar d. 16.09.08 Hotel Frederik d. II, Slagelse Danmark kan noget særligt med mennesker Der er høj social kapital Tillid i hvor høj grad stoler folk på hinanden?

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Vurdering af e-sundhedskompetence

Vurdering af e-sundhedskompetence Parallelsession B3: Borgernes e-sundhedskompetencer Vurdering af e-sundhedskompetence for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren Dorthe Furstrand Læge, Cand.

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere