Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog"

Transkript

1

2 Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen

3 Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade København Ø Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Forfattere: Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen ISBN: København 2008 Lay-out: Pia Dukholm Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkalle København Ø Tlf.: Fax: oktober 2008 Der er foretaget rettelser i denne pdf-udgave af hvidbogen om Virksomhedens sociale kapital. Denne pdf-udgave erstatter derfor den foregående, som blev offentliggjort den 25. september Følgende figurer og tabeller er rettet: Figur 7, side 35 Figur 8, side 36 Figur 10, side 37 Tabel 4 og 5, side 102

4 Forord Der er ikke noget nyt under solen. Det hører man tit folk der er gamle i gårde, give udtryk for ved fremkomsten af nye teorier. Man skal da heller ikke som en anden vindbøjtel dreje ukritisk efter modens vinde. På den anden side kan nye måder at anskue tingene på nogle gange virke som en øjenåbner. Man får pludselig øje på sammenhænge og nye muligheder for at påvirke omgivelserne. Når disse muligheder drejer sig om forbedring af arbejdsmiljøet, er Arbejdsmiljørådet konstant på udkig efter forklaringer på årsagssammenhænge der kan føre til nye virkemidler i forebyggelsesarbejdet. Arbejdsmiljørådet har taget initiativ til udarbejdelsen af denne hvidbog om virksomhedens sociale kapital for at bidrage til en vurdering af om der er tale om en øjenåbner. Den sociale kapital i virksomhedssammenhænge er meget sparsomt beskrevet, men i de cases og analyser der findes, beskrives interessante sammenhænge hvor arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet synes at gå op i en højere enhed. Og hvor der anvises et udgangspunkt i positive faktorer og perspektiver. Det er rådets håb at denne hvidbog kan føre til en større indsigt og debatter om muligheden for at anvende virksomhedens sociale kapital som en konstruktiv tilgang til at tænke produktivitet, ledelse og arbejdsmiljø sammen. God læselyst! Leo Bjørnskov

5

6 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Abstract Indledning Hvad er virksomhedens sociale kapital Forhistorie Definitioner af social kapital Social kapital sammenlignet med kapital generelt Social kapital har bred samfundsmæssig betydning Social kapital i Danmark Sammenligning med andre lande Social kapital på arbejdsmarkedet Perspektiver Virksomhedens sociale kapital Teorier om virksomhedens sociale kapital En model for virksomhedens sociale kapital Samarbejdsevne Tillid Retfærdighed Grænser for social kapital Samlende, brobyggende og forbindende relationer Social kapital og arbejdsmiljøet Virksomhedens sociale kapital i international litteratur Beskrivelse af kilderne Produktivitet og kvalitet Social kapital Produktivitet og kvalitet Retfærdighed Produktivitet og kvalitet Tillid Produktivitet og kvalitet Konklusion produktivitet og kvalitet Arbejdsmiljø Social kapital Arbejdsmiljø Retfærdighed Arbejdsmiljø Tillid Arbejdsmiljø Samarbejdsevner og normer Arbejdsmiljø Konklusion Arbejdsmiljø Helbred Social kapital Helbred Retfærdighed Helbred Tillid Helbred Konklusion Helbred... 72

7 4.5. Engagement og tilfredshed Retfærdighed Engagement og tilfredshed Tillid Engagement og tilfredshed Samarbejdsevne og normer Engagement og tilfredshed Konklusion Engagement og tilfredshed Fravær Social kapital Fravær Retfærdighed Fravær Konklusion Fravær Perspektivering En ny forståelsesramme for psykisk arbejdsmiljø...77 Liste over internationale undersøgelser Social kapital i danske virksomheder Set med lønmodtagernes øjne Tillid på danske arbejdspladser Går det retfærdigt til i de danske virksomheder? Hvad med samarbejdsevne? Effekt hvad betyder den sociale kapital? Social kapital i forskellige virksomheder Retfærdighed og lodret tillid Psykisk arbejdsmiljø og social kapital Konklusion Perspektiver på virksomhedens sociale kapital En helhedsorienteret tilgang Virksomhedernes mulighed for at øge den sociale kapital 107 En virksomhedspolitik overfor social kapital Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne Støtte til virksomhedernes udvikling af social kapital Den statslige regulering Partssamarbejdet Incitamenter Forskning og udvikling Hvordan kommer vi videre Bilag Resumeer Litteraturliste...179

8 1. Resumé Hvorfor skal vi beskæftige os med virksomhedens sociale kapital? Begrebet Virksomhedens Sociale Kapital giver os en ny forståelsesramme for hvad der skaber et godt psykisk arbejdsmiljø. Begrebet giver et spændende supplement til den hidtidige individorienterede forståelse. Begrebet beskriver nemlig en egenskab ved virksomheden altså et kollektivt fænomen. Og så har det en særlig styrke til at kunne beskrive sammenhænge mellem arbejdsmiljø og produktivitet. Begrebet giver ny substans til tesen om at et godt arbejdsmiljø hænger sammen med kvalitet og produktivitet. Derfor er det denne hvidbogs formål at beskrive hvad virksomhedens sociale kapital er, hvad den betyder for virksomheden og arbejdsmiljøet samt hvordan man kan udvikle virksomhedens sociale kapital. I hvidbogen definerer vi virksomhedens sociale kapital sådan: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave. Baggrunden for hvidbogen I kapitel 2 indleder vi med at beskrive baggrunden for hvidbogen. Det danske samfund står overfor to store udfordringer: globalisering og velfærd. Virksomhederne skal være mere effektive samtidig med at de skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft som har et lavt sygefravær. Umiddelbart en svær opgave. Men den sociale kapital kan være det strategiske svar idet den sociale kapital har betydning for både produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Hvidbogen baserer sig på de senere års forskning på NFA Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt international litteratur der kan bidrage til forståelsen af virksomhedens sociale kapital. Fra social kapital til virksomhedens sociale kapital Kapitel 3 beskriver historien bag begrebet social kapital, og præsenterer de vigtigste af begrebets fædre, nemlig Bourdieu, Coleman og Putnam. Både Bourdieu og Coleman begrebsliggør flere former for kapital ud over den økonomiske og synlige kapital, heriblandt den sociale kapital. Bourdieu lagde især vægt på de negative sider af den sociale kapital, idet han så den som en drivkraft der fastholder sociale forskelle mellem grupper i samfundet. Coleman som arbejdede videre med begrebet, så derimod social kapital som en kvalitet der er til gavn for medlemmerne af en gruppe eller et samfund. Putnam

9 tog stafetten op og udvidede begrebet med bonding de relationer der binder medlemmer i en gruppe sammen og bridging de relationer der binder grupper sammen. Dermed kan man beskrive social kapital mere nuanceret. Samlet set er det fx ikke godt for netværket eller samfundet hvis der er stærke bånd i gruppen, men ikke mellem grupperne. Det vil skabe skævheder og samarbejdsvanskeligheder. Det særlige ved social kapital er at den er et kollektivt gode den afhænger af medlemmerne og er indlejret i relationerne, ikke i den enkelte. På den måde er social kapital en ressource som et netværk eller gruppe bygger op, og som medlemmerne efterfølgende kan drage nytte af. Social kapital opbygges ikke ved at bytte personlige fordele lige over (handel), men at ved at opbygge gensidigt forpligtende relationer. Netværk, tillid og normer er i den sammenhæng begreber der går igen i de forskellige definitioner af social kapital. Begrebet er blevet brugt i mange sammenhænge fx økonomiske til at forklare hvorfor nogle lande eller regioner klarer sig bedre end andre, eller sundhedsmæssigt til at forklare hvorfor der er forskel på regioners sundhedstilstand. Men begrebet er kun meget sparsomt blevet brugt i en virksomhedssammenhæng. En række kvantitative undersøgelser fortæller at Danmark har en høj social kapital. Der er fx lille ulighed, danskerne er tilfredse, og de stoler på hinanden og på samfundets institutioner. Det ser også ud til at medarbejdere på danske virksomheder kan noget særligt. Lønmodtagerne er tilfredse med deres arbejde, de har og søger indflydelse, samarbejdet er tilfredsstillende, der er færre spændinger mellem ansatte og ledelse og medarbejderne bliver inddraget i nyudvikling. Der er med andre ord tradition for samtale og samarbejde. Med udgangspunkt i definitionerne af social kapital formulerer vi vores egen definition som er tilpasset virksomheden som enhed: Virksomhedens sociale kapital er den egenskab der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgave For at kunne løse denne kerneopgave er det nødvendigt at medlemmerne evner at samarbejde og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed.

10 Hermed introducerer vi de væsentlige dimensioner i virksomhedens sociale kapital: tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Social kapital giver mening på virksomhedsniveau En gennemgang af den internationale litteratur i kapitel 4 bekræfter at der er sammenhæng mellem virksomhedens sociale kapital og produktivitet, arbejdsmiljø og helbred. Der er sat fokus på litteratur der beskriver empiriske sammenhænge mellem social kapital, produktivitet, arbejdsmiljø og helbred på virksomhedsniveau samt fremgangsmåder der kan udvikle den sociale kapital i virksomheden. Der er desværre kun få studier der eksplicit har undersøgt sammenhængen mellem social kapital og produktivitet. Til gengæld peger de i samme retning produktiviteten er højere når den sociale kapital er høj. Undersøgelserne handler om ret forskellige brancher, nemlig produktivitet og kvalitet i stålvalseværker, elevers præstation i undervisning samt effektivitet og kvalitet på hospitaler. Når det gælder de enkelte dimensioner, peger litteraturen på at medarbejderne præsterer mere når de oplever retfærdighed. Den processuelle retfærdighed og interpersonelle retfærdighed betyder mest dvs. at tingene foregår på en ordentlig måde og at de involverede bliver behandlet med respekt. En række kilder viser at tillid har betydning for tilfredshed og engagement. Og nogle kilder viser at tilfredshed og engagement har indflydelse på produktivitet. Fx viser et studie at uddelegering af ansvar og kontrol i bilindustrien fik medarbejdernes involvering og produktivitet til at stige og det virkede endda mere effektivt end præstationsløn. Der er kun få studier der siger noget om sammenhængen mellem social kapital som et samlet begreb og arbejdsmiljø. Dog viser et studie på danske slagterier en klar sammenhæng. Uretfærdighed skaber mere stress. Vores kilder har set på denne sammenhæng i detailhandel, hospitaler og transportsektoren. Studier i telebranchen viser at dimensionerne retfærdighed og tillid hænger sammen: Retfærdighed fremmer tillid. Derudover viser en undersøgelse blandt revisorer at man kan trække på den sociale tillid når høje krav i arbejdet belaster. Tillid kan altså være en buffer for høje kvantitative krav. Et studie af norske virksomheder viser at opmærksomhed på virksomhedens normer samt tillid skaber sundere forandringer. Sammenhængen mellem social kapital og helbred er rimeligt godt dokumenteret. Undersøgelserne drejer sig primært om offentligt ansatte. Helbred er i kilderne fx defineret som selvvurderet helbred,

11 hjerte-kar-sygdomme og blodtryk. Kilderne underbygger endvidere at social kapital er en kollektiv dimension på afdelingsniveau forskellene i helbred kan ikke forklares med personlighed eller kravene til den enkeltes arbejde. Studierne viser også at enkeltfaktorerne retfærdighed og tillid har en betydning for helbredet. Ingen studier siger noget om social kapital og tilfredshed med arbejdet, men til gengæld viser reviews af et væld af studier at retfærdighed og tillid er med til at øge engagement og tilfredshed. Endelig peger enkelte studier på en sammenhæng mellem fravær og social kapital samt retfærdighed som enkeltdimension men der er kun få kilder. Den sociale kapitals betydning for virksomheden I kapitel 5 præsenteres to danske studier af psykisk arbejdsmiljø i danske virksomheder. Begge studier bidrager til at beskrive hvad social kapital er i en virksomhed. Det er en væsentlig konklusion at det psykiske arbejdsmiljø ikke kun er determineret af økonomiske og materielle vilkår så som jobkrav og brancheforhold. Den sociale kapital spiller en afgørende rolle. Det betyder at den enkelte virksomhed kan gøre en forskel. Virksomheder med god social kapital har også et godt psykisk arbejdsmiljø og høj performance dvs. høj produktivitet og kvalitet. Tredækkerundersøgelsen fra 2005 indeholder en række spørgsmål der kan beskrive henholdsvis tillid og retfærdighed. Ingen af undersøgelsens spørgsmål handler direkte om samarbejdsevne, men spørgsmål om social støtte fra overordnede og kolleger samt socialt fællesskab kan bruges til at beskrive samarbejdsevne. Da spørgeskemaet også indeholder spørgsmål om det psykiske arbejdsmiljø, kan man analysere sammenhænge mellem social kapital og psykisk arbejdsmiljø. Analysen peger på ligesom den internationale litteratur har vist en klar sammenhæng mellem social kapital og stress: Jo højere den sociale kapital er i virksomheden, jo lavere stress-niveau hos de ansatte. En sammenligning af offentlige over for private virksomheder samt små overfor store viser ikke nogen afgørende forskel på social kapital. Det tyder dermed på at social kapital er en evne der er snævert knyttet til den enkelte virksomhed og ikke til type, branche eller størrelse. Et andet projekt (VIPS-projektet) bidrager til at beskrive social kapital på virksomhedsniveau. Her har man vurderet virksomheder i forhold til hinanden. Projektet bekræfter at der er forskel på social kapital mellem virksomhederne også inden for den samme branche og 10

12 jobtype. Det gør altså en forskel hvordan en virksomhed organiseres og ledes. Samtidig viser det sig at der er større tilfredshed i virksomheder med høj social kapital. Derudover viser undersøgelserne at helbredet (målt på selvvurderet helbred, vitalitet og/eller stress) er bedre i virksomheder med høj social kapital. Virksomheden kan gøre en forskel I kapitel 6 udfolder vi en række perspektiver ved den sociale kapital. Udgangspunkt er at den enkelte virksomhed kan gøre en afgørende forskel det er ikke kun arbejdets karakter eller branchen der bestemmer det psykiske arbejdsmiljø. I dag er arbejdsmiljøforståelsen i høj grad baseret på risikofaktorer, men denne forståelse kommer ofte til kort over for komplekse problemstillinger som fx det psykiske arbejdsmiljø. Samtidig får indsatsen for et bedre psykisk arbejdsmiljø ofte en individuel karakter fx stresscoaches og sygemeldinger. Der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang til virksomhedens arbejdsmiljø, hvis det skal lykkes at forebygge. Her kan social kapital give et bidrag. Mange opfatter arbejdsmiljø og produktivitet som modstridende, men virksomhedens sociale kapital kommer med en ny vinkel der beskriver egenskaberne ved en arbejdsplads som både har betydning for arbejdsmiljø og performance. Det er vigtigt at være opmærksom på det fundament som den sociale kapital udgør. Vi har et godt udgangspunkt i Danmark, fordi vi har en høj social kapital og en mangeårig tradition for samarbejde mellem arbejdsgivere og medarbejdere som har givet indflydelse og fleksibilitet. Men i disse år kan den sociale kapital også komme under pres pga. stigende konkurrence med omfattende organisationsforandringer og effektivisering i den offentlige sektor samtidig med stigende kontrol. Den sociale kapital kan være en god buffer i vanskelige tider, men den kan også tæres i bund. Og så tager det tid at bygge den op igen. Vi må derfor gøre virksomhedens sociale kapital synlig. Den enkelte virksomhed skal være opmærksom på sin egen sociale kapital - hvad består den i konkret, og hvordan kan den udvikles? Man skal have den for øje i udviklingen af det daglige samarbejde det er her relationer, tillid og retfærdighed bygges op. Det er derfor nødvendigt at investere tid for at få den sociale kapital til at vokse tid hvor medarbejdere indbyrdes samt medarbejdere og ledere kan mødes og udvikle et samarbejde om løsningen af kerneopgaven der bygger på tillid og retfærdighed. Det indebærer at medarbejderne bliver hørt og taget med på råd. Hermed anerkender 11

13 ledelsen deres kompetencer og erfaringer. Ledelsen må vise tillid ved at uddelegere ansvar og sørge for tid til at mødes, så man ærligt og åbent kan få afstemt forventninger og forklaret handlinger. For at udvikle samarbejdsevnen må ledelse og medarbejdere indgå i en refleksiv praksis der understøtter et produktivt samarbejde hvor de løbende har mulighed for at afstemme at ord og handlinger lever op til normerne. Det handler ikke om at være enige tværtimod. Det handler om at respektere uenigheder og have normer for hvordan man takler dem. Fokus skal være på hvordan man får skabt positive spiraler der over tid får skabt mere tillid og retfærdighed. I kapitlet bliver der fortalt tre casehistorier der illustrerer hvordan konkrete virksomheder enten har sat en negativ spiral i gang og dermed sat den sociale kapital over styr eller omvendt har fået startet en positiv spiral som har ført til mere social kapital. Det drejer sig om en sparekasse, et trykkeri og et slagteri. Det er i virksomhederne den sociale kapital skal udvikles, men systemet omkring dem kan understøtte dette arbejde. Da den sociale kapital er et bredt begreb, vil der være behov for samarbejde på tværs af systemer - det er ikke nok at arbejdsmiljøsystemet sætter fokus på begrebet. Partssamarbejdet kan sætte fokus på den sociale kapital bl.a. gennem kampagner der udbreder kendskabet til begrebet og gennem støtte til virksomheder der ønsker at opbygge social kapital. Der kunne indbygges incitamenter i forbindelse med fonde og udviklingspuljer fx Forebyggelsesfonden. Præmiering er også en mulighed. Derudover kunne Beskæftigelsesministeriet understøtte en frivillig udvikling af den sociale kapital evt. i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men der skal også skabes et bedre grundlag for at komme videre. Forskning i virksomhedens sociale kapital er nødvendig. Forskningen viser overbevisende sammenhænge, men der mangler teoretisk udvikling og den empiriske forskning er sparsom. Dannelse af netværk af forskere der samler teoretisk og empirisk viden kunne effektivisere forskningen i virksomhedens sociale kapital. Der er behov for udvikling af teorier og målemetoder samt mere viden om hvilke faktorer der påvirker virksomhedens sociale kapital. Endelig er det aktuelt vigtigt at undersøge hvad der sker med virksomhedernes sociale kapital, når de er sat under pres af globalisering og effektivisering bl.a. i den offentlige sektor. 12

14 Den danske model I disse år påkalder Den danske model sig stor interesse i en række lande og i internationale organisationer som EU og OECD. Man er specielt imponeret af den måde vi i Danmark er i stand til at kombinere fleksibilitet med sikkerhed, også kaldet flexicurity er på kort tid blevet et kendt begreb som i ét ord udtrykker de egenskaber ved det danske system, som man andre steder ikke har været i stand til at forene. Enten har man stive systemer hvor det er vanskeligt at hyre og fyre medarbejdere, hvilket blandt andet skaber stor ungdomsarbejdsløshed (fx Frankrig). Eller også har man et socialt system med meget ringe social sikkerhed ved sygdom og/eller arbejdsløshed (Fx UK og USA). Interessen for flexicurity er imidlertid ofte ledsaget af nogle naive forestillinger om hvordan man kan indføre systemet. Man forestiller sig ofte at det blot gælder om at vedtage de relevante regler og love, og man spørger undertiden hvornår Danmark indførte systemet. Den helt afgørende pointe i denne forbindelse er at flexicurity i Danmark ikke blev indført, men opstod gradvist gennem mange årtiers samarbejde og udvikling af tillid og respekt. Nogle af de vigtigste forudsætninger for at Danmark har kunnet indføre flexicurity har været gensidig anerkendelse, lav magtdistance, vilje til kompromisser og accept af hinandens interesser. En helt afgørende pointe er i den forbindelse at den danske model ville blive ødelagt hvis man for alvor tog flexicurity på ordet og fyrede de ansatte for et godt ord. Man kan også udtrykke dette ganske kort: Den danske model hviler på et langsomt opbygget grundlag af social kapital. Uden denne sociale kapital kunne modellen ikke fungere, og man kan således ikke indføre den ved at vedtage nogle love eller dekreter. Det forhold at flexicurity opstod i Danmark uden at vi vidste det udgør en særlig udfordring i dag hvor en række forhold har sat den danske model under pres. Man kan sige at det netop i denne tid er af afgørende betydning at vi bliver bevidste om at vores model hviler på et fundament af høj social kapital. Forhåbentlig kan denne hvidbog medvirke til at øge bevidstheden om den sociale kapitals betydning og til at fremme diskussionen herom. 13

15 14

16 1. Abstract Why do we need to understand social capital? The concept of organisational social capital gives us a new way to understand what constitutes a healthy psychosocial work environment. The concept is an interesting contribution to the previous conception of the psychosocial work environment, which focused on the individual. The concept describes an aspect of the company, i.e. a collective phenomenon. It is particularly useful when analysing the correlation between work environment and productivity. The concept supports the hypothesis that a good work environment is associated with quality and productivity. It is the objective of this white paper to describe what organisational social capital is, what it means for the company and for the work environment, and how organisational social capital can be strengthened. In this white paper, we describe organisational social capital as follows: Organisational social capital is the ability of the members of the organisation to collaborate when solving the key tasks of the organisation. Background to the white paper In chapter 2, we describe the background to the white paper. Danish society faces two great challenges: globalisation and welfare. Companies must be more efficient at the same time as they have to attract qualified staff with a low level of absenteeism. On the face of it, this is a difficult task. However, organisational social capital might be the strategic solution, as social capital is important for productivity, quality and work environment. The white paper is based on research at the Danish National Research Centre for the Working Environment as well on international literature which adds to the understanding of organisational social capital. From social capital to organisational social capital Chapter 3 describes the background to the concept of social capital and presents the most important founding fathers of the concept: Bourdieu, Coleman and Putnam. Bourdieu and Coleman conceptualised several types of capital in addition to the financial, visible capital, including social capital. Bourdieu paid specific attention to the negative aspects of social capital, which he saw as a force that maintains social differences between groups in society. Coleman expanded Bourdieu s concept, but saw social capital as a 15

17 quality that benefited members of a group or a society. Putnam developed this thinking further and extended the concept with bonding those relations that join members of a group, and with bridging those relations that join groups together. These concepts enable a more precise description of social capital. To give an example: it is not good for a network or a society if there is a strong bonding only within groups and not between groups. In this situation, there will be inequalities and difficulties in the collaboration. Social capital is a collective good, and this is what is special about it: it is dependent upon the members and is a property of relationships, not of individuals. Therefore, social capital is a resource that a network or a group builds together and which the members subsequently benefit from. Social capital is not established by exchanging personal benefits, but by building relationships that are mutually binding. Network, trust and norms are all concepts which are used when describing the different definitions of social capital. The concept has been used in many connections, e.g. when explaining why some countries or regions prosper more than others do, or why there are differences between the health of the population in different regions. However, the concept has not been very widely used in connection with companies. A number of quantitative studies show that Denmark has a high level of social capital. There is little inequality, the Danes are generally satisfied, and they trust each other and their social institutions. It also seems that the employees in Danish companies have some unique qualities. The employees are satisfied with their work, they have and seek influence, and they are satisfied with their collaboration with others. There is little tension between employees and management, and the employees are included in new developments. In short, there is a tradition for dialogue and cooperation. Based on the definitions of social capital, we propose our own definition, which is written to suit the context of the organisation or business: Organisational social capital is the ability of the members of the organisation to collaborate when solving the key tasks of the organisation. In order to solve the key tasks, it is necessary that members master collaboration and that this collaboration is based on a high level of trust and justice. 16

18 These are the central elements of organisational social capital: trust, justice and collaboration. Social capital makes sense at the level of the company The review of the international literature in chapter 4 confirms that there is a correlation between the organisation s social capital and productivity, work environment and health. There is a focus on literature which describes the empirical association between social capital, productivity, work environment and health at the company level and the ways in which the organisational social capital can be strengthened. Unfortunately, there are only few studies that have looked explicitly at the association between social capital and productivity. However, these few studies point in the same direction: productivity is greater when the level of social capital is high. These studies have taken place in rather different contexts: steel production, students progress at school, and efficiency and quality in hospitals. When looking at the individual dimensions, the literature indicates that employees perform better when they experience justice. Procedural justice and interactional justice are the most important: procedures have to be viewed as fair, and the people involved must be treated with respect. A number of studies show that trust is important for satisfaction and involvement. These two factors, in turn, must be assumed to affect productivity. A study from the car industry shows that when the employees were given more responsibility and more control, their involvement and productivity increased, and more so than when the employees were paid according to their productivity. Only few studies deal with the correlation between social capital as a concept and work environment. However, a study from the Danish slaughterhouse and meat industry shows a clear correlation. Injustice creates stress. The studies have looked at associations in the retail industry, hospitals, and the transport industry. Studies in telecommunications show that justice and trust are correlated: Justice creates trust. In addition, a study among accountants shows that social trust can benefit the individual when work is very demanding. This means that trust can serve as a buffer when a person faces high quantitative demands. A study of Norwegian companies shows it is worthwhile giving priority to company norms and trust, as it contributes to healthier change processes. The correlation between social capital and health is fairly well documented. The studies primarily concern public employees. In some 17

19 of the studies, health is measured using self-rated health, presence of ischemic heart disease and blood pressure. The studies confirm that social capital is a collective dimension at the departmental level: the differences in health cannot only be explained by individual differences or by the different demands in the work of the employees. The studies also show that justice and trust affect health. No studies mention social capital and work satisfaction, but reviews of a large number of studies show that justice and trust contribute to an increase in involvement and satisfaction. Finally, there are studies that indicate a correlation between absenteeism and social capital and justice, but these are few. The significance of social capital for the company Chapter 5 presents two Danish studies of the psychosocial work environment in Danish companies. Both studies contribute to an understanding of the concept of organisational social capital. One important conclusion is that the psychosocial work environment is not only determined by financial and material circumstances such as demands and industry-specific factors. Social capital plays an important role. This means that each company has the possibility to make a difference. Companies with good organisational social capital also have a good psychosocial work environment and high performance, i.e. high productivity and good quality. A Danish study from 2005 utilises the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) which contains a number of questions that can describe trust and justice. COPSOQ does not include questions that relate directly to collaboration, but there are questions about social support from superiors and colleagues and about the community spirit in the workplace, and these questions can be used to describe collaboration. The questionnaire also includes questions about the psychosocial work environment, and this makes it possible to analyse the correlation between social capital and psychosocial work environment. The analysis indicates as does the international literature that there is a clear correlation between social capital and stress: The higher the level of social capital in the company, the lower the stress level among the employees. A comparison of private and public enterprises and of small and large companies does not show any significant difference in social capital. This indicates that organisational social capital is a phenomenon that relates directly to a specific company rather than to a company type or size or to specific industries. 18

20 Another study, the BEST project, contributes to the understanding of social capital at the company level. In this study, companies have been evaluated in relation to each other. The project confirms that there are differences between the organisational social capital in the different companies even within the same industry or profession. This illustrates that it makes a difference how a company is organised and managed. It is also evident that there is greater satisfaction among employees in companies with high organisational social capital. In addition, these two studies show that health (measured as self-rated health, vitality and/or stress) is better in companies with high social capital. The company can make a difference In chapter 6, we propose a number of perspectives relating to social capital, based on the conclusion that the company can make an important difference; the psychosocial work environment is not simply determined by the characteristics of the job or the industry. Today, the understanding of the work environment is based primarily on risk factors. However, this understanding is difficult to apply when analysing complex problems relating to the psychosocial work environment. At the same time, the effort to improve the psychosocial work environment often focuses on the individual, as in stress coaches and the granting of sick leave. If prevention is to succeed, a more strategic approach to the company work environment is needed. Organisational social capital might contribute in this context. Many people see work environment and productivity as conflicting. Organisational social capital gives a new angle on this by describing a number of characteristics of a workplace which are important to the work environment as well as to productivity. It is important to be aware of organisational social capital because it is the basis of everything that takes place in the company. In Denmark, the foundations are good because there is a high social capital and a long-established tradition for collaboration between the employers and the employees, and this has given employees a certain influence and flexibility. Currently, organisational social capital is under pressure due to increasing competition and extensive organisational changes and efficiency measures in the public sectors, combined with increasing control. Organisational social capital can serve as a buffer in difficult times, but it can also be eroded, and then it takes time to rebuild. It is therefore necessary to make the organisational social capital visible. Companies must be aware of their own organisational social capital: what are its characteristics and how can it be strengthened? It 19

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Forskning i Social Kapital

Forskning i Social Kapital Forskning i Social Kapital Oplæg ved NFA s Gå-hjem-møde 21. oktober 2014 Vilhelm Borg Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Oversigt Definition Hvorfor er det vigtigt for arbejdspladsen

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK

SPECIALESKRIVNING PÅ DDK SPECIALESKRIVNING PÅ DDK Specialet hvad er det Hjælp til processen Lidt om formalia Lidt om projektbasen Speciale til tiden! Skrive på engelsk? Lidt om studenter vejleder relation Eksempler Spørgsmål og

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere