Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke"

Transkript

1 Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012

2 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: November 2012 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 2

3 Indholdsfortegnelse Formålet med God udbudskultur udbud med omtanke 4 Før udbuddet offentliggøres 6 1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen 6 2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke krav der stilles til opgaven Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen) Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger 18 Under udbuddet Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler og på, om tilbuddene opfylder mindstekravene til leverancen 27 Efter kontrakttildelingen Hav dialog om tildelingsbeslutningen Bidrag til at efterleve kontrakten 34 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 3

4 Formålet med God udbudskultur udbud med omtanke Der har igennem de seneste år været en tendens til uhensigtsmæssig udbudsadfærd hos både ordregivere og leverandører. Bl.a. undlader mange ordregivere helt at udbyde opgaverne, idet de oplever risikoen for en klage over et udbud som en barriere for at skabe mere konkurrence om de offentlige opgaver. 1 Ordregiverne udviser desuden betydelig forsigtighed, når de skal tilrettelægge en udbudsforretning og bruger unødigt store ressourcer på at udarbejde og kvalitetssikre udbudsmaterialet. 2 Denne forsigtighed kan også medføre, at udbudsmaterialet bliver ufleksibelt og indeholde unødvendige stive og udgiftsdrivende krav. Samtidigt indbringer forbigåede leverandører stadigt flere klager over udbud for Klagenævnet for Udbud. 3 Risikoen for indbringelse af klagesager betyder højere transaktionsomkostninger for både ordregiverne og leverandørerne. Disse transaktionsomkostninger kan relateres til alle faser af udbudsprocessen både før offentliggørelsen af udbuddet, fra offentliggørelsen til kontrakttildelingen og efter kontrakten er indgået. Med God udbudskultur udbud med omtanke ønsker Udbudsrådet at bidrage til at skabe en sund udbudskultur mellem ordregivere og leverandører. Formålet med God udbudskultur udbud med omtanke er at tydeliggøre hvilke aspekter før, under og efter udbuddet, som ordregivere og leverandører kan have fokus på for at skabe et godt udbud med lavere transaktionsomkostninger og en mere effektiv konkurrence om de offentlige opgaver. Disse aspekter er samlet i otte anbefalinger for god udbudskultur. Anbefalingerne skal ikke ses som en facitliste til, hvordan ordregivere og leverandører i enhver given situation bør agere, men som et værktøj, der: kan bruges til at sætte god udbudskultur på dagsordenen hos både ordregivere og leverandører fokuserer på at håndtere de udfordringer, ordregivere og leverandører møder undervejs i udbudsprocessen kan give inspiration i de konkrete udbud. 1 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (januar 2010), s Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (januar 2010), s Udbudsrådet: Analyse af klagemønstret i udbudsklagesager (april 2012), s. 18 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 4

5 Anbefalingerne udfoldes med en uddybende beskrivelse af regler og praksis på udbudsområdet og med henvisninger til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens samt Udbudsrådets analyser og vejledninger. Anbefalinger for god udbudskultur Før udbuddet offentliggøres: 1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen. 2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven. 3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen). 4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger. Under udbuddet: 5. Hav dialog om uklarheder i udbudsmaterialet. 6. Hav fokus på muligheden for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler og på, om tilbuddene opfylder mindstekravene til leverancen. Efter kontrakttildelingen: 7. Hav dialog om tildelingsbeslutningen. 8. Bidrag til at efterleve kontrakten. Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 5

6 Før udbuddet offentliggøres I fasen før offentliggørelsen af et udbud gennemfører ordregiver en række forberedende aktiviteter med henblik på at kunne offentliggøre et udbudsmateriale. Ordregivers aktiviteter vil typisk omfatte en grundig markedsafdækning, herunder dialog med leverandører, valg af udbudsform, udarbejdelse af opgavebeskrivelse samt fastlæggelse af tildelingskriterier. Den proces, der ligger forud for offentliggørelsen af udbuddet, er central i forhold til at gennemføre et vellykket udbud. Hvis ordregiver er grundig i sin tilgang til de aktiviteter, der gennemføres for at få et udbudsmateriale på plads, kan det alt andet lige medføre, at udbudsmaterialet bliver bedre, og leverandørerne får nemmere ved at udarbejde konditionsmæssige tilbud. Samtidig kan ordregivers transaktionsomkostninger i de senere faser af udbudsprocessen reduceres. Anbefalingerne til god udbudsadfærd før udbuddet offentliggøres er: 1) Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen. 2) Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til opgaven. 3) Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen). 4) Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger. 1. Hav god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen En grundig markedsafdækning kan være en vigtig forudsætning for et vellykket udbud. Både de offentlige ordregivere og de private aktører efterspørger derfor mere dialog, før et udbud offentliggøres. 4 Manglende dialog om opgaveløsningen kan bl.a. betyde, at udbudsmaterialet udformes på en uhensigtsmæssig måde, eller at ordregiver beskriver den hidtidige opgaveløsning uden at overveje nye løsningsmuligheder. Dialog mellem ordregivere og leverandører før udbuddet kan omvendt give mere kvalitet i udbudsmaterialet, en skarpere pris og plads til innovative løsninger. Meget tyder desuden på, at ordregiver kan begrænse risikoen for, at der senere i processen opstår en situation, hvor ordregiver må annullere udbuddet fx på grund af en utilstrækkelig opgavebeskrivelse. 4 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (januar 2010), s. 52 og s Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 6

7 God udbudskultur er: Når du som ordregiver: Har fokus på at have en god og konstruktiv dialog med de private leverandører for at få kendskab til markedet. Når du som leverandør: Prioriterer at have en god og konstruktiv dialog med ordregiver for at orientere om markedet. Behov for god og konstruktiv dialog Inden ordregiver sender en opgave i udbud, kan der ofte være behov for at afdække, hvad markedet kan tilbyde gennem dialog med leverandørerne på markedet. Formålet med dialogen kan være at få mere viden om et givent produkt/tjenesteydelse, et markeds karakteristika og hvilke krav markedet i øvrigt kan honorere, herunder hvilke udfordringer der kan være i markedet. Ordregiveren kan også have behov for markedets bistand til at foretage en korrekt teknisk beskrivelse af opgaven. Endvidere kan ordregiver ved at invitere til dialog få kendskab til leverandørernes ekspertise og erfaringer og evt. nye eller alternative teknologier, der kan indgå i en nytænkning af den nuværende opgaveløsning. Med afsæt i markedsafdækningen kan ordregiver i forhold til sit konkrete behov udarbejde en opgavebeskrivelse, der afspejler de særlige forudsætninger, der kendetegner det pågældende marked. Ordregiver kan bl.a. danne sig et overblik over, om opgaven bedst egner sig til at blive detaljeret beskrevet, eller om produktudviklingen i markedet gør, at fx funktionsudbud vil være en mere favorabel løsning. Dialog med markedet kan således give bedre løsninger i udbudsprocessen og en effektiv udnyttelse af de offentlige ressourcer. Også i forhold til ordregivers beslutning om, hvilken udbudsform der konkret skal anvendes, kan en dialog med markedet være nyttig. Valget af udbudsform vil bl.a. afhænge af kompleksiteten af den udbudte opgave, af behovet for innovation og af antallet af leverandører på markedet. For leverandørerne kan dialogen bruges til at gøre ordregiver opmærksom på nye eller alternative produkter eller tjenesteydelser samt til at synliggøre over for ordregiver, at parametre som kvalitet og innovation kan inddrages i opgaveløsningen. Også muligheden for at gøre ordregiver opmærksom på, hvad der kan være svært at levere, og hvad der driver omkostningerne, er central. Derimod er egentlige salgstaler ikke relevante for ordregiverne. Dialog med ordregiver vil for leverandørerne typisk have den fordel, at det bliver nemmere at afgive tilbud, fordi ordregivers øgede kendskab til markedet og de ydelser der tilbydes, gør udbudsmaterialet mere gennemskueligt og dermed lettere for leverandørerne at forstå. Samtidigt kan materialet i højere grad målrettes forholdene på markedet fx i forhold til gældende Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 7

8 standarder mv. Samlet set kan det derfor indebære billigere og bedre tilbud og sparede omkostninger for både ordregivere og leverandører at foretage en grundig markedsafdækning inden udbuddet. Hvad siger udbudsreglerne om dialog? Mange ordregivere holder sig tilbage i forhold til at indlede en dialog med markedet. Det skyldes en bekymring for, at dialogen vil indebære, at de pågældende leverandører dermed ikke vil kunne byde på opgaven. Tilsvarende kan leverandørerne blive bekymrede for, at de vil blive diskvalificerede som tilbudsgivere. Efter udbudsreglerne har ordregivere og leverandører som udgangspunkt fri adgang til dialog før udbuddet. Ordregiver kan således fx frit søge eller modtage oplysninger fra leverandører for at blive klogere på den vare, tjenesteydelse eller bygge- og anlægsarbejde, der skal udbydes. Tilsvarende afskærer dialogen som udgangspunkt ikke en leverandør fra senere at byde på opgaven. Kun i de tilfælde, hvor dialogen indebærer, at konkurrencen forhindres, eller hvor en eller flere leverandører opnår en konkurrencefordel, der kan fordreje konkurrencen mellem de bydende, kan en leverandør som følge af forudgående dialog med ordregiver være udelukket fra at deltage i det efterfølgende udbud. Det skyldes ligebehandlingsprincippet, som indebærer, at alle interesserede leverandører skal have lige muligheder for at konkurrere om en offentlig kontrakt. En leverandør kan opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til afgivelse af tilbud, såfremt leverandøren gennem forudgående dialog med ordregiver har tilegnet sig en særlig viden om den udbudte ydelse. Ordregiver kan begrænse en sådan fordel ved at offentliggøre alle relevante oplysninger, således at alle bydende bringes op på samme vidensniveau. Ved større og mere komplekse opgaver kan en leverandør gennem forudgående dialog med ordregiver desuden opnå en tidsmæssig fordel i forhold til andre tilbudsgivere, idet leverandøren ikke ved offentliggørelse af udbudsmaterialet, skal bruge tid på at læse udbudsmaterialet. Ordregiver kan begrænse denne fordel ved at fastsætte en længere tilbudsfrist. En leverandør kan endvidere opnå en konkurrencemæssig fordel, såfremt leverandøren får adgang til at sætte et sådant præg på udbudsmaterialet, at kun leverandøren selv vil kunne byde på opgaven, når udbuddet offentliggøres. Det stiller krav til ordregiveren om ikke at lade sig påvirke af én bestemt leverandørs løsning, når kravspecifikationen udarbejdes. Ordregiver bør derfor være påpasselig med at have dialog med leverandørerne om kravspecifikationen og tildelingskriterierne. Hvor kan du finde yderligere information? Udbudsrådets vejledning Dialog ved udbud hvad er muligt? beskriver nærmere ordregivers og leverandørernes adgang til at have dialog før en udbudsproces. Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 8

9 Hvordan kan dialogen foregå? Selv om dialog kan være med til at mindske transaktionsomkostningerne senere i processen, kan dialog dog i sig selv være genstand for øgede omkostninger. Det er derfor vigtigt, at begge parter har fokus på at føre en god og konstruktiv dialog. For ordregiver vil det bl.a. indebære, at ordregiver konkret overvejer behovet for og omfanget af dialogen, herunder at ordregiver har fokus på, hvilke parametre det er relevant at få afdækket gennem dialog. Samtidig er det vigtigt at leverandørerne bidrager effektivt i dialogen med brugbare oplysninger til ordregiver. Det vil være op til ordregiver at beslutte, hvordan dialogen med markedet skal gennemføres, herunder om det skal ske mundtligt eller skriftligt. Dialogen med leverandørerne kan fx foregå på dialogmøder, som enten kan afholdes som et fællesmøde med alle eller flere leverandører eller enkeltvist med udvalgte leverandører. Ved dialogmøder skal ordregiver dog være opmærksom på, at der kan være en risiko for, at leverandørerne efterfølgende koordinerer deres tilbud fx på prisen. Denne risiko vil være størst, når der er tale om standardvarer. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at anvende dialogmøder, når udbuddet vedrører komplekse opgaver, hvor risikoen for tilbudskoordinering er mindst. Det er ikke et krav, at dialogen foregår med alle leverandører på et marked. Det er således tilladt for ordregiver at udvælge én eller enkelte leverandører, som ordregiver vurderer, det er relevant at have dialog med. At have dialog med få leverandører kan bl.a. af ressource- og konkurrencemæssige hensyn være en fordel på et marked, hvor mange leverandører tilbyder den samme standardvare. Er der derimod tale om mere komplekse opgaver, kan det være en fordel for ordregiver at indgå i en dialog med en bredere kreds af leverandører for at få et grundigere indtryk af, hvilke leverandører der er på markedet, hvilke ydelser de tilbyder og prismekanismerne på området. Ved dialog med en enkelt leverandør skal ordregiver navnlig være opmærksom på, at leverandøren ikke søger at påvirke opgavebeskrivelsen eller udbudsmaterialet i øvrigt, så det udformes til fordel for leverandøren, idet det vil udelukke leverandøren fra at deltage i det efterfølgende udbud som følge af ligebehandlingsprincippet. For at skabe gennemsigtighed om, hvad ordregiver har haft dialog med leverandørerne om, kan det være hensigtsmæssigt at gennemføre dialogen på et skriftligt grundlag, eller i hvert fald at dokumentere indholdet af dialogmøder med mødereferater. Dermed bliver det lettere for ordregiveren senere i udbudsprocessen at dokumentere, hvilke informationer der er udvekslet under dialogen, og om leverandøren gennem dialogen har opnået en konkurrencefordel. Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 9

10 2. Tag hånd om at gøre udbudsmaterialet klart og forståeligt og hav fokus på, hvilke krav der stilles til opgaven Et uklart udbudsmateriale kan for leverandørerne betyde, at de udelukkes fra udbuddet, som følge af at deres tilbud er ukonditionsmæssige, eller at de ikke vinder udbuddet, fordi det ikke er tydeligt, hvad ordregiver efterspørger. For ordregiver kan et uklart udbudsmateriale betyde, at konkurrencen om opgaven bliver mindre, at tilbuddene bliver dyrere, eller at der bliver klaget til Klagenævnet for Udbud. Både ordregiver og leverandørerne kan derfor have en interesse i, at udbudsmaterialet er klart og forståeligt. Når ordregiver stiller mindstekrav til den udbudte opgave, er der en risiko for, at det begrænser antallet af leverandører, der har mulighed for at deltage i udbuddet. For ikke at begrænse konkurrencen unødigt, er det derfor vigtigt, at ordregiver desuden konkret overvejer, hvilke mindstekrav ordregiver har behov for, at den udbudte opgave opfylder, samt sikrer at mindstekravene kan honoreres i markedet. God udbudskultur er: Når du som ordregiver: Anvender standardiseret udbudsmateriale. Klart beskriver den udbudte opgave samt de betingelser der lægges vægt på ved tildeling af opgaven. Har fokus på, hvilke mindstekrav du stiller til opgaven. Når du som leverandør: Kommer i gang i god tid og afsætter tid til grundigt at læse og forstå udbudsmaterialet. Behovet for et klart og forståeligt udbudsmateriale og for at have fokus på mindstekravene til opgaven Udbudsmaterialet er en samlet betegnelse for det materiale, som ordregiver offentliggør i forbindelse med et offentligt udbud. Ved udbudsmaterialet forstås bl.a. udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne og kontraktvilkårene. Det udbudsmateriale, som anvendes, kan være meget forskelligt fra ordregiver til ordregiver, selv om det er den samme opgave, der udbydes. Det kan fx være kronologien i udbudsbetingelserne eller beskrivelsen af opgaven, der er forskellig. For leverandørerne kan det betyde, at de ikke opnår en genkendelighed og rutine i forhold til tilbudsafgivelsen, hvilket kan besværliggøre og fordyre tilbudsafgivelsen. De store forskelligheder i udbudsma- Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 10

11 terialet øger endvidere risikoen for, at tilbuddene må kasseres, fordi de er ukonditionsmæssige. 5 Et andet problem er, at udbudsmaterialet ofte er vanskeligt at forstå. Fx kan det være svært at læse i udbudsmaterialet, hvad ordregiver stiller af mindstekrav til opgaven, og hvad der blot er ønsker. Desuden kan det være selve kravene, som er vanskelige at forstå. Konsekvensen er, at nogle leverandører undlader at byde på opgaverne, at tilbuddene ikke matcher ordregivers krav til opgaveløsningen eller at tilbuddene bliver dyrere. 6 Derudover kan det være et problem, når ordregiver stiller (mange) mindstekrav til den udbudte opgave. Det skyldes, at for hvert mindstekrav ordregiver stiller til den udbudte opgave, er der en risiko for, at antallet af leverandører, der har mulighed for at afgive konditionsmæssige tilbud, reduceres. For leverandørerne kan det have den konsekvens, at de kan være udelukket fra at deltage i udbuddet, mens det for ordregiver kan betyde, at konkurrencen om opgaven begrænses. Hvad siger udbudsreglerne om udarbejdelse af udbudsmaterialet? Ved EU-udbud er ordregiver forpligtet til at udarbejde en udbudsbekendtgørelse, som offentliggøres via EU s publikationskontor eller udbud.dk på TED. EU-Kommissionen har udarbejdet en standardskabelon for udbudsbekendtgørelsen, som ordregiver skal anvende. Ved nationale udbud af varer og tjenesteydelser skal ordregiver offentliggøre en annonce på udbud. dk. Ordregiver skal i den sammenhæng anvende den skabelon, som er tilgængelig på hjemmesiden. Ordregiver er frit stillet til at bestemme, hvad udbudsmaterialet herudover skal indeholde. Bl.a. kan ordregiver udarbejde et sæt selvstændige udbudsbetingelser, som nærmere beskriver den opgave, som ordregiver ønsker løst. Da der er grænser for, hvor meget der kan skrives i udbudsbekendtgørelsen/annonceringen, kan ordregiver imidlertid være nødsaget til at udarbejde et sæt selvstændige udbudsbetingelser for at sikre, at den udbudte opgave er tilstrækkeligt klart beskrevet. Det gælder ikke mindst ved EUudbud. Udbudsmaterialet kan også indeholde vilkår for leverandørernes gennemførelse af kontrakten såkaldte kontraktvilkår. Kontraktvilkårene kan bl.a. dreje sig om generelle juridiske forhold, fx vederlag og betalingsforpligtelser, misligholdelsesbeføjelser mv. Kontraktvilkår kan endvidere vedrøre forpligtelser med henblik på varetagelse af sociale hensyn eller miljøhensyn. Selve beskrivelsen af opgaven sker ved, at ordregiver i udbudsmaterialet opstiller en række tekniske specifikationer, som på en objektiv måde fast- 5 Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (januar 2010), Udbudsrådet: Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor (januar 2010), s og Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler (juni 2011), s. 80 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 11

12 lægger de krævede egenskaber ved den udbudte opgave, fx kvalitetsniveau, brugeregenskab, miljøegenskaber og funktionsdygtighed. Beskrivelsen må som udgangspunkt ikke henvise til bestemte produkter, produktionsmetoder mv. Kan ordregiver imidlertid ikke tilstrækkeligt nøjagtigt og forståeligt beskrive den udbudte opgave på en objektiv måde, vil en sådan henvisning dog være tilladt under forudsætning af, at henvisningen efterfølges af udtrykket eller tilsvarende. Det er op til ordregiver at bestemme, hvad det er, der skal udbydes, herunder hvilke mindstekrav ordregiver vil stille til opgaven. Ordregiver kan således frit definere kontraktgenstanden. At der, som følge af de krav ordregiver stiller til opgaven, kun er én leverandør, som kan byde på opgaven, indebærer ikke en overtrædelse af udbudsreglerne. Dog vil det være en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet, såfremt ordregiver fastlægger kravene til opgaven med henblik på, at alene én bestemt leverandør kan byde på opgaven. Hvor kan du finde yderligere information? For nærmere oplysninger om reglerne for beskrivelse af opgaven henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, jf. afsnit 8.1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt og hvad så nu? samt vejledningen Bliv klogere på annoncering indeholder nærmere oplysninger om reglerne for beskrivelse af opgaven ved nationale udbud af varer og tjenesteydelser. På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside er det muligt at finde en vejledning til udfyldning af udbudsbekendtgørelsen. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger Sociale hensyn ved offentlige udbud og Offentlige grønne indkøb findes mere information om mulighederne for at varetage sociale og miljømæssige hensyn. Hvad kan ordregiver og leverandørerne overveje for at gøre udbudsmaterialet mere klart og forståeligt samt i forhold til at stille mindstekrav til opgaven? For at gøre udbudsmaterialet mere klart og forståeligt for leverandørerne kan ordregiverne gøre brug af de standarder for udarbejdelse af udbudsmaterialet, som er at finde inden for visse brancheområder. Fx har Dansk Standard lavet standardmateriale inden for områderne facility service og hjælpemidler. Ordregiver kan også kontakte andre ordregivere, som allerede har gennemført tilsvarende udbud, med henblik på at genbruge deres udbudsmateriale. Ordregiver skal dog være opmærksom på, at det sjældent vil være muligt at kopiere udbudsmaterialet fuldstændigt, idet opgavebeskrivelsen ofte må justeres i forhold til ordregivers konkrete behov. Endvidere bør ordregiver være opmærksom på, at eventuelle ændringer sker både i selve udbudsbetingelserne og i tilbudsliste/bilag hertil, så udbudsmaterialet ikke indeholder modsatrettede krav. Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 12

13 Når ordregiver genbruger tidligere anvendt udbudsmateriale, har det den fordel for leverandørerne, at ordregiver benytter de samme formuleringer og beskrivelser, som tidligere er anvendt. Det gør udbudsmaterialet mere genkendeligt og overskueligt for leverandørerne, idet de ikke ved hvert udbud skal sætte sig ind i nye begreber og betegnelser. Leverandørernes ressourceforbrug mindskes herved, og risikoen for at lave fejl i tilbuddene reduceres. 7 Også for ordregiver vil der være ressourcer at spare ved at lade sig inspirere af andre ordregiveres udbudsmateriale og anvende standardiseret udbudsmateriale. 8 Et eksempel på en ordregivende myndighed, som netop har fokus på at anvende standardiseret udbudsmateriale, er Statens Indkøb. 9 For at gøre udbudsmaterialet mere klart og forståeligt kan ordregiver endvidere udarbejde et internt paradigme for udformning af udbudsmaterialet med tilknyttet tjekliste for, hvad ordregiver skal huske at have med. Det vil lette udarbejdelsen af udbudsmaterialet og begrænse risikoen for, at ordregiver glemmer at få oplysninger med i materialet. Endvidere giver det ordregiver mulighed for løbende at ajourføre nyeste praksis og lovgivning ét sted, så de husker at tage højde for det i forbindelse med nye udbud. Omfanget af udbudsmaterialet kan for tilbudsgiverne have betydning for, hvor mange ressourcer de skal bruge på at sætte sig ind i og forstå udbudsmaterialet. For at gøre udbudsmaterialet mere klart og forståeligt kan ordregiver derfor have fokus på at tilpasse omfanget af udbudsmaterialet til den konkrete opgave. Desuden kan ordregiver sørge for at give leverandørerne en passende frist til at udarbejde deres tilbud. Det gælder særligt hen over sommeren, hvor leverandøren kan have nedsat arbejdskapacitet som følge af ferie. Det vil give leverandørerne bedre tid og mulighed for at sætte sig ind i og forstå udbudsmaterialet. Gennem anvendelse af e-udbud kan leverandørerne få hurtigere og lettere adgang til udbudsmaterialet. Det giver leverandørerne bedre mulighed for at sætte sig ind i udbudsmaterialet og stille spørgsmål hertil. E-udbud kan derved være medvirkende til, at udbudsmaterialet bliver mere klart og forståeligt. Det er endvidere vigtigt for leverandørerne, at det klart fremgår af udbudsmaterialet, hvad der er mindstekrav til opgaven, og hvad der blot er ønsker. Ordregiver bør derfor have fokus på, at skelne klart herimellem i udbudsmaterialet. Desuden bør ordregiver have fokus på, at gøre kravene klare og forståelige, så leverandørerne ikke er i tvivl om, hvad det er ordregiver efterspørger. 7 Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (december 2011), s Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (december 2011), s Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (december 2011), s. 11 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 13

14 I forhold til fastlæggelse af mindstekravene er det også vigtigt, at ordregiver konkret overvejer, hvilke mindstekrav der er nødvendige at stille. De mindstekrav, som er nødvendige at stille i ét udbud for at ordregiver kan få opfyldt sit behov, vil således ikke altid være nødvendige at stille i et andet udbud. Ordregiver bør bl.a. være opmærksom herpå, når ordregiver anvender andre ordregiveres udbudsmateriale. Hvilke mindstekrav, det konkret er nødvendigt at stille, afhænger af ordregivers konkrete behov. Fx kan et mindstekrav være nødvendigt at stille, hvis et udbudt produkt skal være kompatibelt med andre produkter. Herudover skal ordregiver være opmærksom på, at når ordregiver har til hensigt at afgive kontrolbud, skal ordregiver angive det i udbudsannoncen og udbudsmaterialet. Selv om det er ordregivers opgave at sikre, at udbudsmaterialet er klart og forståeligt, kan leverandørerne dog også gøre deres for at sikre dette. Leverandørerne kan bl.a. sørge for at komme i gang i god tid og afsætte rigeligt tid til at læse udbudsmaterialet. Det vil give leverandørerne tid og ro til at sætte sig ind i og forstå udbudsmaterialet. Endvidere giver det leverandørerne mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til ordregiver om forståelsen af udbudsmaterialet, hvilket er vigtigt, idet ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, som ikke opfylder mindstekravene i udbudsmaterialet. 3. Hav fokus på, hvilke mindstekrav der stilles til leverandørernes kvalifikationer (formåen) Når ordregiver udbyder en kontrakt, kan ordregiver stille mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer for at sikre, at de leverandører, der deltager i udbuddet, er i stand til at løfte den opgave, som udbuddet vedrører. Det kan både være krav til leverandørernes økonomiske, finansielle, tekniske og faglige kvalifikationer. Ordregiver kan fx stille krav til leverandørernes økonomi for at sikre sig, at den valgte leverandør ikke går konkurs midtvejs i projektet. Endvidere kan ordregiver stille krav til leverandørernes tidligere erfaringer med at udføre tilsvarende opgaver for at sikre sig, at den valgte leverandør har den fornødne faglige og tekniske kompetence til at udføre opgaven. For høje og for mange krav kan imidlertid betyde, at færre leverandører har mulighed for at deltage i udbuddet til skade for konkurrencen. Det er derfor vigtigt at ordregiver har fokus på, hvilke mindstekrav ordregiver stiller til leverandørernes kvalifikationer, herunder at kravene er relevante og nødvendige. Leverandørernes fokus i forhold til de krav, der stilles til leverandørernes kvalifikationer bør være på at opfylde de krav, som ordregiver stiller, herunder at indsende alt efterspurgt dokumentation for egnethed. Betydningen af, at leverandørerne ikke opfylder de krav ordregiver stiller, kan nemlig være, at leverandørerne er udelukket fra at deltage i udbuddet. Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 14

15 God udbudskultur er: Når du som ordregiver Konkret overvejer, hvilke mindstekrav der er relevante og nødvendige at stille til leverandørernes formåen. Overvejer relevans og omfang af den dokumentation, som leverandørerne skal fremsende. Når du som leverandør: Er opmærksom på at indsende alt efterspurgt dokumentation. Behovet for at have fokus på hvilke mindstekrav der stilles Hvert yderligere krav, ordregiver stiller til leverandørernes kvalifikationer, kan indebære en ekstra økonomisk belastning for leverandørerne i form af fremsendelse af dokumentation for opfyldelse af kravene. For større virksomheder vil en sådan ekstra belastning måske ikke have så stor betydning. Det kan det derimod have for mindre virksomheder. Hvis ordregiver stiller for mange krav, kan det derfor skade konkurrencen ved, at det især afholder mindre virksomheder fra at deltage i udbudskonkurrencen. Ordregiver skal desuden være opmærksom på, at de omkostninger, som leverandørerne pålægges i udbudsprocessen, typisk vil blive indregnet i tilbudsprisen. Konsekvensen af at stille krav, som udgør en økonomisk belastning for leverandørerne, kan derfor være, at tilbuddene bliver dyrere. For mange mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer kan desuden betyde, at konkurrencen om opgaven begrænses unødigt, som følge af leverandørerne ikke kan leve op til de mindstekrav ordregiver stiller og dermed afskæres fra at kunne deltage i udbuddet. For så vidt angår leverandørerne er det vigtigt, at de er opmærksomme på at opfylde de mindstekrav til kvalifikationer, som ordregiver stiller. Hvis leverandørerne ikke selv kan opfylde mindstekravene, kan en mulighed være at gå sammen med andre leverandører fx i et konsortium. Det er desuden vigtigt at leverandørerne er opmærksomme på at indsende den dokumentation for opfyldelse af mindstekravene, som ordregiver kræver. Hvis ordregiver fx stiller krav om, at leverandørerne skal fremsende de sidste tre års regnskaber, kan leverandørerne ikke nøjes med blot at indsende ét regnskab, men skal indsende alle tre regnskaber. I modsat fald kan ordregiver være nødsaget til af hensyn til ligebehandlingsprincippet at afvise leverandøren fra at deltage i udbuddet. Omvendt er der heller ikke behov for, at leverandørerne fremsender yderligere dokumentation end den dokumentation, som ordregiverne har krævet. Leverandørerne skal med andre ord have fokus på at indsende præcis den dokumentation, der er påkrævet hverken mere eller mindre. Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 15

16 Hvad siger udbudsreglerne? Det er op til ordregiver at beslutte, hvilke og hvor mange mindstekrav der skal stilles til leverandørernes kvalifikationer. Det gælder både ved EU-udbud og nationale udbud. Kravene skal dog være i overensstemmelse med de udbudsretlige principper om bl.a. ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Af proportionalitetsprincippet følger, at kravene skal hænge sammen med og stå i forhold til den udbudte opgave. Ordregiver må således ikke stille krav, som er mere vidtgående, end hvad opgaven kræver. Endvidere skal kravene være relevante i forhold til den udbudte kontrakt. Af hensyn til gennemsigtighedsprincippet følger det af udbudsdirektivet, at ordregiver ved EU-udbud skal anføre mindstekravene til leverandørernes kvalifikationer i udbudsbekendtgørelsen. Dette giver leverandørerne mulighed for allerede på et tidligt tidspunkt at vurdere, om de er egnet til at løfte opgaven. Derved undgår de at bruge unødige ressourcer på at anmode om yderligere udbudsmateriale og skrive tilbud i situationer, hvor de fx ikke har den fornødne økonomiske kapacitet til at løfte opgaven. Ved nationale udbud af varer og tjenesteydelser er det derimod ikke et krav, at ordregiver i annonceringen angiver kravene til leverandørernes kvalifikationer. Af hensyn til gennemsigtighedsprincippet er ordregiver dog forpligtet til at oplyse leverandørerne herom, såfremt sådanne krav stilles. For at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i en udbudskonkurrence, giver udbudsdirektivet mulighed for, at leverandører, der ikke selv opfylder mindstekravene for deltagelse i et udbud, kan basere sig på andre leverandørers kvalifikationer. Fx kan en leverandør basere sig på en underleverandørs erfaring med at udføre de dele af den udbudte opgave, som leverandøren agter at overlade til underleverandøren at udføre. Tilsvarende kan leverandører, som har til hensigt at afgive tilbud i konsortium, basere sig på hinandens kvalifikationer. Det er vigtigt at bemærke, at tilbudslovens regler om annonceringspligt ikke indeholder en tilsvarende regel om, at leverandører, der ikke selv opfylder mindstekravene for kvalifikation, kan basere sig på andre leverandørers kvalifikationer. Det er derfor ikke muligt for leverandørerne ved nationale udbud at basere sig på hinandens kvalifikationer, medmindre ordregiver i udbudsmaterialet har givet mulighed herfor. I udbudsdirektivet er det angivet, hvad ordregiver kan og i visse tilfælde må kræve fra leverandørerne som dokumentation for, at de opfylder mindstekravene for kvalifikation. Det kan fx være fremlæggelse af virksomhedens balance eller liste over de arbejder, der er udført i løbet af de seneste fem år. For så vidt angår de dokumentationskrav, som ordregiver kan stille til leverandørernes tekniske og faglige kvalifikation, indeholder udbudsdirektivet en udtømmende liste herfor. Tilbudslovens regler om annonceringspligt indeholder ikke tilsvarende regler om, hvilken dokumentation ordregiver kan betinge sig, at leverandø- Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 16

17 rerne fremsender. Det står derfor ordregiver frit for selv at bestemme, hvad leverandørerne skal fremsende af dokumentation, forudsat at kravene ikke strider mod de udbudsretlige principper. Hvor kan du finde yderligere information? For nærmere oplysninger om reglerne for, hvilke krav ordregiver kan stille til leverandørernes egnethed, henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, jf. afsnit 9.3. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt og hvad så nu? samt vejledningen Bliv klogere på annoncering indeholder nærmere oplysninger om reglerne for, hvilke egnethedskrav ordregiver kan stille ved nationale udbud af varer og tjenesteydelser. I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning i konsortiedannelse findes nærmere information om små og mellemstore virksomheders mulighed for konsortiedannelse. Hvilke overvejelser bør ordregiver gøre sig i relation til fastsættelse af mindstekrav til leverandørernes kvalifikationer? Ordregiver bør altid konkret overveje, hvilke krav der er relevante at stille til leverandørernes kvalifikationer. Et kvalifikationskrav, som er relevant for ordregiver at stille i ét udbud, er ikke nødvendigvis relevant at stille i et andet udbud. Hvilke krav det konkret er relevante at stille afhænger bl.a. af opgavens størrelse, varighed og kompleksitet. Fx kan det være relevant at stille krav til leverandørernes økonomiske kvalifikationer ved langvarige udviklingsopgaver, hvor ordregiver må have sikkerhed for, at den valgte leverandør kan føre opgaven til ende. For at vurdere, om de krav, som ordregiver stiller til leverandørernes kvalifikationer, er relevante, kan ordregiver gennemføre en markeds- og risikoanalyse. Fx kan ordregiver gennemføre en analyse af risikoen for at en potentiel valgt leverandør går konkurs med henblik på at vurdere, om det er relevant at stille krav til leverandørernes økonomiske kvalifikationer. Ordregiver kan også foretage en analyse af leverandørernes evne til at levere til tiden og i den krævede kvalitet med henblik på at vurdere, om det er relevant at stille krav til leverandørernes tekniske kvalifikationer. Selv om et krav kan virke relevant at stille, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at kravet konkret er hensigtsmæssigt at stille. Det gælder, hvor kravet indebærer, at konkurrencen begrænses forholdsmæssigt meget eller helt hindres. Fx kan det være relevant ved komplekse opgaver at stille krav om, at leverandørerne har en vis erfaring fra tidligere opgaver med at udføre den udbudte opgave. Men det kan være uhensigtsmæssigt at stille et sådant krav, såfremt det indebærer, at kun én leverandør har mulighed for at byde på opgaven. For så vidt angår den dokumentation, som ordregiver kræver, at leverandørerne fremsender, er det ligeledes vigtigt, at ordregiver altid konkret overvejer omfanget heraf. Fx kan ordregiver overveje, om det er nødvendigt at indhente leverandørernes regnskab for de sidste tre år som dokumentation Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 17

18 for, at leverandørerne har de fornødne økonomiske kvalifikationer, eller om det er tilstrækkeligt alene at indhente sidste års regnskab eller at oplyse nøgletal (fx omsætning) i et ansøgningsskema. Særligt dokumentation, som det vil koste virksomhederne penge at anskaffe, bør ordregiver så vidt muligt begrænse. Det gælder fx krav om revisorpåtegnede regnskaber og erklæringer fra uafhængige revisorer om, at der ikke er sket noget bemærkelsesværdigt i forhold til tilbudsgiverens økonomi siden sidste regnskabsaflæggelse. I stedet for at indhente specifik dokumentation fra leverandørerne, fx et revisorpåtegnet regnskab, kan ordregiver nøjes med at indhente en erklæring på tro og love om, at leverandørerne opfylder de stillede mindstekrav. For dog at få sikkerhed for, at den leverandør, som får opgaven tildelt, rent faktisk er i stand til at løfte opgaven, kan ordregiver før kontrakten indgås, anmode leverandøren om at indsende relevant dokumentation herfor. 4. Anvend udbud til at understøtte innovative og mere effektive opgaveløsninger Den offentlige sektor køber årligt varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver for 290 mia. kr. Gennem konkurrence om de offentlige opgaver kan ordregiver sikre, at opgaverne løses bedst til prisen. Der kan derfor være gevinster at hente, når de offentlige myndigheder skaber konkurrence om de offentlige opgaver og indgår i samarbejde med private leverandører herom. Det har Udbudsrådets analyser ligeledes løbende dokumenteret. 10 Foruden potentialet for økonomiske besparelser rummer offentlig-privat samarbejde også potentiale for nytænkning af den offentlige opgaveløsning. Fx kan ordregiver opnå nytænkning og innovation af den offentlige opgaveløsning ved at beskrive den udbudte opgave ved hjælp af funktionelle krav i stedet for detaljerede specifikationer eller ved at gennemføre et prækommercielt indkøb af en tjenesteydelse om forskning og udvikling. God udbudskultur er: Når du som ordregiver: Overvejer om udbuddet kan tilrettelægges, så innovation og nytænkning indgår i opgaveløsningen. Undgår ufleksible standardkrav, der i sidste ende kan virke udgiftsdrivende. Når du som leverandør: Er opmærksom på at spille innovative og nytænkende løsninger på banen over for ordregiver. 10 Udbudsrådet: Effektanalyse af konkurrenceudsættelse af pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne (November 2009), s. 100 og Effektanalyse af hjælpemiddelområdet (December 2011), s. 12 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 18

19 Behovet for til at få innovation og nytænkning i opgaveløsningen Der kan for ordregiver være stor interesse i at øge anvendelsen af innovationsfremmende indkøbsformer som fx funktionsudbud, prækommercielle indkøb og OPI, idet det kan bidrage til at effektivisere opgaveløsningen og dermed reducere omkostningerne i den offentlige sektor. Samtidigt er det private erhvervsliv i høj grad interesseret i at tilbyde den offentlige sektor nye og innovative opgaveløsninger. 11 Endvidere har det vist sig, at når leverandørerne overlades en større frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen, styrkes incitamentet til i tilbuddet at byde ind med skarpere priser og sikre en god totaløkonomi i den løsning, ordregiverne får tilbudt. 12 Ved at benytte udbud med funktionskrav tvinges leverandørerne desuden til at konkurrere på kvalitet, fleksibilitet og kreativitet. Det begrænser muligheden for at tilbudskoordinere væsentligt, da fleksibilitet eller kreativitet i løsningsforslagene er meget svære at koordinere, uden at koordineringen afsløres. Hvad siger udbudsreglerne om anvendelsen af funktionskrav og prækommercielle indkøb? I henhold til udbudsreglerne kan ordregiver beskrive kontraktgenstanden gennem angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav. Som et middel til opfyldelse af de funktionelle krav, kan ordregiver henvise til standardiserede tekniske specifikationer. Ordregiver skal være opmærksom på, at beskrivelse af kontraktgenstanden ved angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav skal være så præcis, at leverandørerne kan identificere kontraktens genstand, og ordregiver kan tildele kontrakten. Særligt det sidste kan være en udfordring, idet det kan være svært at beskrive de funktionelle krav så præcist, at tilbuddene bliver sammenlignelige og muliggør kontrakttildeling uden forhandling. Når kravspecifikationen er fastlagt, finder udbudsdirektivets procedureregler almindelig anvendelse. Det betyder, at de mest almindelige udbudsformer, offentligt eller begrænset udbud, typisk vil blive benyttet, når ordregiver tilrettelægger et udbud med funktionskrav. I forhold til tildelingskriterierne skal ordregiver være opmærksom på, at disse skal afspejle, at der i kravspecifikationen arbejdes med funktionskrav. Tildelingen bør derfor ske på baggrund af det økonomisk mest fordelagtige tilbud frem for laveste pris. I den sammenhæng bør ordregiver vælge underkriterier, der giver leverandørerne mulighed for at konkurrere på deres beskrivelse af, hvordan de vil løse opgaven. Det kan afhængigt af den 11 Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (December 2011), s Udbudsrådet: Analyse af transaktionsomkostningerne ved udbud (December 2011), s. 32 Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 19

20 konkrete opgave være kriterier som fx funktionalitet, kvalitet, service og fleksibilitet. Prækommercielle indkøb er overordnet set indkøb af forsknings- og udviklingsydelser. Ifølge EU-Kommissionen kan forsknings- og udviklingsydelser omfatte aktiviteter som fx udforskning af løsninger og design, fremstilling af prototyper samt nyudvikling af et begrænset antal førstegangsprodukter eller tjenester som en prøveserie. Forsknings- og udviklingsydelser indeholder ikke kommercielt rettede aktiviteter som serieproduktion, leverancer for at sikre kommerciel levedygtighed, tilpasning, produktjustering eller forbedring af eksisterende produkter og processer. Forskning og udviklingsydelser er kun omfattet af udbudsreglerne i det tilfælde, hvor en myndighed reserverer den pågældende viden til sig selv og samtidigt fuldt finansierer tjenesteydelsen. Prækommercielle indkøb af forsknings- og udviklingsydelser vil i alle andre tilfælde ikke skulle udbydes efter udbudsreglerne. De efterfølgende indkøb af de udviklede ydelser skal derimod sendes i udbud, hvilket kan være en udfordring i forhold til udbudsreglerne. Det skyldes, at den virksomhed, der har deltaget i innovationsprocessen, kan blive anset som inhabil, da den har opnået en betydelig konkurrencefordel og derfor ikke kan byde på opgaven. En måde at undgå inhabilitetsproblemet på er at indgå i et offentligt-privat innovationspartnerskab (OPI), hvor den virksomhed som udvikler produktet også får adgang til at levere produktet. Ved indgåelse af et OPI skal ordregiver blot være opmærksom på, at hele kontrakten vil være udbudspligtig, dvs. både forskning og udviklingsopgaven samt leveringen af det udviklede produkt. Hvor kan du finde yderligere information? Udbudsrådets analyse af funktionsudbud sætter fokus på, at den offentlige sektor med fordel kan anvende funktionsudbud (2010). Udbudsrådets inspirationsmateriale om funktionsudbud er et værktøj, der kan inspirere til at tilrettelægge udbud som funktionsudbud (2011). Udbudsrådets værktøj til funktionsudbud af drift af hjælpemiddeldepoter (2011) vejleder kommunerne i at lave funktionsudbud på hjælpemiddelområdet. Udbudsrådets værktøj til funktionsudbud på vejområdet vejleder kommunerne i at lave flere funktionsudbud på vejområdet (2012). EU-Kommissionens vejledningsmateriale om prækommercielle indkøb (2007). Hvilke muligheder er der for at få mere innovation og nytænkning ind i udbuddet En måde at få innovation og nytænkning ind i udbuddene er helt eller delvist at beskrive opgaven ved hjælp af funktionskrav. Sådanne udbud betegnes funktionsudbud. Funktionsudbud er således ikke som navnet kunne Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke 20

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver

Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver Drejebog for det gode samarbejde ved udbud af bygge- og anlægsopgaver på Bornholm BUSINESS CENTER BORNHOLM 2» Mange virksomheder og offentlige indkøbere oplever desværre, at udbud kan være omstændigt og

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14.

annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. Ordregivers evaluering af tilbud og annullation af udbudsprocessen Advokat Jesper Fabricius Accura Advokataktieselskab Dansk Forening for Udbudsret, 14. september 2009 Ordregivers evaluering og annullation

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere