Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin"

Transkript

1 Sagsnr.: Selvevalueringshandlingsplan for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen er behandlet i studienævnet d. 22. okt Handlingsplanen er godkendt af studielederen d. 30. okt Handlingsplanen er justeret af studielederen d. 12. dec Status på impl. af handlingsplanen (år 2) er behandlet i studienævnet d. 25. nov Møde vedr. status på impl. af handlingsplan (år 2) er afholdt 8. jan Status på impl. af handlingsplanen (år 2) er justeret af studieleder og studienævnsformand 19. jan

2 Indhold Generelle bemærkninger om udarbejdelsen af handlingsplanenerne:...3 Handlingsplan for bacheloruddannelserne i Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) og Medicin...5 2

3 Generelle bemærkninger om udarbejdelsen af handlingsplanenerne: Formål: Udarbejdelsen af selvevalueringshandlingsplanerne sker som en del af Aalborg Universitetets arbejde med løbende og systematisk kvalitetssikring og udvikling af universitetets uddannelser, herunder universitetets Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser, der er en del af udmøntningen af universitetets kvalitetssikringspolitik. Handlingsplanerne udarbejdes af studielederen i samarbejde med studienævnsformanden samt i påkrævet omfang i samarbejde med og med bidrag fra institutlederen/-erne. Handlingsplanerne udarbejdes på baggrund af den udarbejdede selvevalueringsrapport og det afholdte selvevalueringsmøde, ligesom de i relevant omfang justeres på baggrund af studienævnsformandens statusrapport vedr. årets studienævnsrapport. Udkast til handlingsplanerne behandles på studienævnsmøde sammen med studienævnsformandens statusrapport vedr. årets studienævnsrapport. Studielederen færdiggør udkastet til handlingsplanerne og sender dem til dekanatet. Handlingsplanerne udgør grundlaget for afholdelsen af handlingsplansmøde mellem dekanat, studieleder, studienævnsformand og institutleder(e), hvor handlingsplanen drøftes, en eventuel justering af handlingsplanen aftales. Derefter justerer studielederen evt. handlingsplanerne og sætter implementering i gang. Studielederen udarbejder i samarbejde med studienævnsformanden (med brug af indeværende skabelon) en skriftlig statusrapport hhv. 1 og 2 år efter udarbejdelsen af handlingsplanerne (jf. figur I) som behandles på et studienævnsmøde i sammenhæng med den årlige studienævnsrapport. Statusrapporterne udgør grundlaget for et statusmøde med dekanatet, der kan give anledning til justeringer af handlingsplanen. Figur I: Selvevalueringscyklussen År 1 - Forår: Selvevalueringsrapport og selvevalueringsmøde - Efterår: Strategi- og hanlingsplan År 3 - Efterår: Statusrapport vedr. implementering af strategi- og handlingsplan År 2 - Efterår: Statusrapport vedr. implementering af strategi- og handlingsplan Skabelonens udarbejdelse og opbygning: Skabelonen består af et generisk skema, der udfyldes for hver af de uddannelser under studienævnet, der gennemføres selvevaluering af. Der udarbejdes således én handlingsplan pr. uddannelse. Eventuelle tværgående handlinger der gennemføres for flere beslægtede uddannelser kan beskrives fuldt i handlingsplanen for én af disse uddannelser, mens der blot refereres til det pågældende handlingspunkt i handlingsplanerne for de øvrige uddannelser. For hvert punkt i handlingsplanen skal følgende afklares og udfyldes: o Det kvalitetsområde (benævnt delområder i Skabelon til selvevalueringsrapporter for eksisterende uddannelser på TEKNAT og SUND), handlingen vedrører. o Kort beskrivelse af forbedringspotentialet/udfordringen som dette/denne er identificeret i selvevalueringsrapporten eller ifm. selvevalueringsmødet. o Kort beskrivelse af hvilke(n) handling(er), der sættes i værk for at indfri forbedringspotentialet/imødekomme udfordringen. o I relevant omfang beskrives opmærksomhedspunkter eller krav, der skal tages hensyn til ved gennemførelsen af handlingen; det kunne eksempelvis være inddragelse af undervisere, studerende, aftagere eller andre interessenter, relevante tilgængelige ressourcer eller fx områder, der skal være særligt fokus på ifm. en studieordningsrevision. 3

4 o Den person på universitetet, der er ansvarlig for at sikre realiseringen af handlingen. Øvrige ansatte, der skal bidrage til handlingens realisering kan angives i parentes. o Den organisatoriske enhed, der skal finansiere hver handling samt om finansieringen sker som en del af en eksisterende bevilling eller en særskilt bevilling. o Hvornår handlingen skal igangsættes, eventuelle milepæle samt hvornår handlingen skal være endeligt gennemført (senest ved den afsluttende statusrapport, der udarbejdes i efteråret af år 3, jf. figur 1 ovenfor). For hver uddannelse beskrives eventuelle fravalgte handlinger, herunder baggrunden for fravalget, som det sidste punkt i handlingsplanen for den enkelte uddannelse. Hvis handlingsplanen justeres ifm. et afholdt statusmøde med dekanatet, angives dette på forsiden. Eventuelle bilag skal nummereres og have en sigende titel. 4

5 SER selvevalueringsrapport SEM selvevalueringsmøde SL studieleder IL - institutleder SNF studienævnsformand SN - studienævn Handlingsplan for bacheloruddannelserne i Medicin med Industriel Specialisering (MedIS) og Medicin Frafald, effektivitet og optag At 50 % af de studerende på MedIS gennemfører studiet på normeret tid. MedIS/Medicin Punkt 1. Nøgletal for uddannelsen Af SER fremgår, at der for startårgangene på MedIS har været en frafaldsandel på ml. 23 og 33 % og at der også for de senere årgange, hvor frafaldet fortsat kan stige er tale om høje frafaldsandele (SER, s. 8). Hvad angår effektivitet, så har studerende på MedIS-uddannelsen i de seneste 3 år (10/11, 11/12 og 12/13) optjent lige under 80 % af de STÅ, som de kunne have optjent. I 08/09 og 09/10 lå STÅindtjeningen på knap 90 %. I relation hertil er bemærket, at der i 11/12 og 12/13 er sket en betragtelig stigning i antallet af studerende (SER, s. 10). At der i handlingsplansperioden sker en stigning i %- andelen af optjente STÅ blandt de studerende på MedIS. Målet er, at %- andelen stabiliserer sig på 85% At et højere antal AAU MedIS og Medicin bachelorer optages på AAU MedIS og Medicin kandidatuddannelserne. I forhold til at mindske frafald og øge effektivitet samt optaget på egne kandidatuddannelser sættes flere handlinger i gang. På grund af samlæsning mellem MedIS og Medicin vil tiltagene ofte få betydning for begge uddannelser. I følgende fremgår, om indsatserne er målrettet én af eller begge uddannelser: 1) Optaget på MedIS begrænses til max 120 studerende. 2) Det undersøges om biologi A kan gøres til adgangskrav for bacheloruddannelserne. 3) Der indføres ekstraordinære reeksamener på udvalgte fag på MedIS og Medicin. 4) Omgængere på 1., 3. og 5. sem. MedIS og Medicin tilbydes mentorsamtaler med semesterkoordinator. I relation hertil opstilles statistikværktøj til monitorering af omgængerfrekvens (SER, s. 11). 5) Afklaring af en evt. brug af ældre studerende som tutorer/mentorer. 6) Der sker i højere grad henvisning til/inddragelse af den decentrale studievejledning ved vejledning af frafaldstrue- 1) Studiekontoret + SL 2) SL +SNF 3) SL, SNF og IL 4) SNF + SL 5) SNF + SL 6)SNF + SL 7) + 8) SL 9) SL Skole og SN 3) Der afsættes ressourcer til afholdelse. 5) Udviklingen følges løbende på Studierådsmøder og ved møder med Studievejledningen hvis behov tilføres ekstra ressourcer til Studievejledningen ) Der afsættes ressourcer til handlingen. 1) Begrænset optag indføres fra sept ) F15. 3) Pr. aug indføres ekstraordinære reeksamener. SN beslutter i E14 udformning/nærmere omstændigheder. 4) Implementeres fra E14 ved information fra SNF til semesterkoordinatorer. 5) F15 6) Fra E14 som del af frafaldstruedeproceduren. 7) E16 5

6 På AAU Medicin kandidat er der de to første årgange 2013 og 2014 optaget henholdsvis 36 og 38 studerende fra AAU Medicin bachelor. de MedIS og Medicin. 7) Der iværksættes projekt vedr. hvordan der fremover skal foretages systematisk undersøgelse af årsager til frafald på MedIS og Medicin før afsluttet bachelor samt belysning af de bachelorstuderendes planer for uddannelse efter bachelor. Der er også ønske om at indhente data om, hvor tidligere bachelorstuderende, der ikke er fortsat på AAUkandidatuddannelser, er gået hen. 8) E14/F15. 8) Der udarbejdes profilbrochure for MedIS. Brochuren har fokus på uddannelsens indhold og erhvervssigte og indeholder bl.a. profiler for kandidater, der er i job. Profilbrochuren er rettet mod såvel studerende som aftagere med formål at tydeliggøre uddannelsens identitet. Status år 2 Ad. 1) Adgangsbegrænsning er indført pr. september Ad. 2) Biologi A er nu adgangskrav til bacheloruddannelsen. Skolen har været i dialog med studienævnet og øvrige medicinuddannelser og Uddannelses- og Forskningsministeriet om indførelsen af adgangskravet. Ad. 3) Der er med virkning fra august 2015 indført ekstraordinære reeksaminer i forudsætningsfag på modulerne: 1.1, 1.3, 1.5, 3.1, 5.1 og 5.2. Ad. 4) Pga. studiefremdriftsreformen er antallet af omgængere væsentligt reduceret. Studerende kan ikke selv vælge at være omgængere. Omgængere skal have samtale med studievejledningen i forbindelse med ansøgning om dispensation for tilmeldingskrav. I skolen arbejdes med udvikling af bedre registreringsværktøj i forhold til studerende, der er kommet bagud på studiet. Ad. 5) Der er ikke sket afklaring/handlet herpå. Udvikling i frafald og effektivitet følges og afklaring af behov for brug af ældre studerende som tutorer/mentorer udsættes til år Ad. 6) Studerende bliver ved frafaldssamtaler, hvor relevant, henvist til studievejledningen. Ad. 7) De studerende angiver ved udmeldelse i STADS Selvbetjening begrundelse for udmeldelse. Der foretages og udsendes fra centralt hold statistik herfor to gange årligt til studienævnene første gang i august På statusmøde for implementering af selvevalueringshandlingsplan jan 2016 er aftalt, at der skal foretages en undersøgelse/analyse af overgangsfrekvens på Medicin og MedIS fra bachelor- til kandidatuddannelserne på AAU. SMH er ansvarlig. På baggrund af resultat tages stilling til evt. videre handlinger herunder evt. datatræk fra DS. Undersøgelsen foretages F16. Ad. 8) Der er udarbejdet profilbrochure for MedIS. Status år 3 Ad 4) IT-Service er blevet forespurgt om mulighederne vedr. bedre registreringsværktøj, men har ikke ressourcer til at indgå i et sådant projekt. Vi afventer udvikling af generelle studieadministrative IT-systemer. Ad 5) Der er fortsat ikke sket afklaring/handlet herpå. Udvikling i frafald og effektivitet følges og afklaring af behov for brug af ældre studerende som mentorer udsættes til næste selvevalueringsrunde ( ). 6

7 Ad 7) SMH har i november 2016 indhentet overgangsfrekvenser hos statistikenheden, som har vist sig tilfredsstillende. Der fremsendes desuden løbende udmeldelsesbegrundelser fra Fakultetet. Analysen af disse har desuden ikke vist nogen systematik der kan handles på. Se Bilag 1 Overgangsfrekvenser for BA i medicin og MedIS og Bilag 2 Udmeldelsesbegrundelser juni 2016 Studerende på bacheloruddannelsernbejde SL samar- Der er sket E14. Mol- ressourcetil- har ytret ønske om dova førsel til materialer/kursus. Frafald og flere faglige aktiviteter effektivitet relateret til grundfagene. 2. Nøgletal for uddannelsen MedIS/Medicin Der er igangsat en række tiltag bl.a. bliver materialesamlingen i studiesalen for Medicin og MedIS-uddannelserne udbygget, der bliver yderligere tilbud om dissektionskurser og der formidles undervisningstur i praktisk anatomi/dissektion på det medicinske universitet i Moldova. Der afklares permanent ansvar/varetagelse af de forskellige opgaver. IL (underviser på uddannelsen) kurser og studiesal/mat. Status år 2 Der er permanent indført organdissektionskurser på relevante moduler på bachelorsemestre. Ansvarlig VIP er udpeget. Undervisningsturen til Moldova blev afholdt i E14. For nuværende planlægges ikke yderligere eksterne tiltag. Internt udbygges det faglige studiemiljø i forhold til anatomi og fysiologi. Der er på HST s budget afsat midler til indkøb af udstyr / materialer. Status år 3 Alle punkter gennemført i år 2. Plastinerede lig er desuden under indkøb og anskaffelsen forventes færdig i Input om undervisningens og studiemiljøets kvalitet 1) Skole og studienævn udarbejder skabelon til semesterevalueringsrapport. Alle semesterkoordinatorer modtager skabelon og information om opgaven. SMH-udd. Af SER fremgår ønske om i højere grad systematisk at inddrage og få tilbagemeldinger fra undervisere i forbindelse med undervisnings- /semesterevalueringe r (SER, s. 15). I højere grad at involvere og systematisere involveringen af undervisere i semesterevalueringer. Højere grad af inddragelse af tilbagemeldinger fra undervisere i evalueringerne tænkes også ind i udviklingsarbejdet under pkt. 4. nedenfor. 2) Alle semesterkoordinatorer udarbejder ved semestrets afslutning semesterevalueringsrapport, som bl.a. omfatter underviserers input til evaluering og videreudvikling af semestret. 1) SL + SNF 2) IL 1) E14/primo F15. 2) Ved afslutning af E14 sem./primo F15. 7

8 Status år 2 Ad. 1 og 2) Skabelon for semesterevalueringsrapporter blev udarbejdet vinteren 2014/2015 og godkendt i studienævnene januar Semesterkoordinatorer har efterfølgende udarbejdet semesterevalueringsrapporter for E14- og F15-semestre, som er behandlet i studienævnet. Status år 3 Alle punkter gennemført i år Input om undervisningens og studiemiljøets kvalitet SMH-udd. Der er behov for revidering af de elektroniske semester-og uddannelsesevalueringsskemaer. Indholdsmæssigt skal ske justeringer i forhold til skolens/sn s behov for viden, skemaerne skal i højere grad målrettes de enkelte uddannelser og der skal evt. inkluderes yderligere spørgsmål vedr. studiestart og studiemiljø. Desuden er ønske om højere svarprocent. At spørgeskemaundersøgelserne indholdsmæssigt opfylder nuværende behov i forhold til evaluering af undervisning, semestre og uddannelser. At få enklere og mere målrettede spørgeskemaer, der er mere operationelle hvad angår både besvarelse og anvendelse/opfølgning. 1) Der nedsættes projektgruppe med repræsentanter fra skole og studienævn, som skal udarbejde nyt koncept for undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer. 2) Nyt forenklet koncept for elektronisk spørgeskemaundersøgelser - undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer implementeres. 3) Der sættes fokus på formidling til studerende om tiltag, der iværksættes på baggrund af undervisnings-, semesterog uddannelsesevalueringer. Konkret udarbejdes i den kommende tid information fra SN i Moodle, samtidig fastlægges en procedurer for, hvordan der fremover sker bredere formidling. 1) SL + SNF 2) SL + SNF 3) SNF + SL 1) Der afsættes ressourcer til udviklingsarbejdet. 1) Primo F15. 2) Fra semesterevaluering for E15 primo F16. 3) E14/F15. At højne svarprocenten til gennemsnitlig 60 % på uddannelser under SUND. Status år 2 Ad. 1og 2) Der er nedsat udviklingsgruppe ml. skole og Diana Stentoft, Centre for Health Science Education and Problem-based Learning, som med inddragelse af studienævn, udarbejder nyt koncept for undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer. Arbejdet blev igangsat F15. Der forventes gennemført pilottest på nyt elektronisk spørgeskema på udvalgte semestre ved semesterevaluering af E15. Efterfølgende arbejdes videre med udrulning af konceptet på alle semestre/uddannelser gældende pr. semesterevalueringen for F16. Ad. 3) Referater fra studienævnsmøder er nu åbne at finde på studienævnets hjemmeside. I Moodle gøres studerende opmærksom på, når referater fra studienævnsmøder er offentliggjort. Ved udsendelse af semesterevalueringsspørgeskemaer gøres opmærksom på, hvornår evalueringsresultaterne behandles i studienævnet. Status år 3 Alle punkter gennemført i år 2. 8

9 Det nye koncept for semesterevalueringer er indført som fast procedure. Det indskrives i den nye handlingsplan for , at der fortsat arbejdes med at sikre, at der på alle semestre afsættes tid til at besvare evalueringen, så der sikres høje svarprocenter. Spørgeskema, afrapportering mv. vil desuden løbende blive evalueret, hvilket ligeledes vil indgå i selvevelueringshandlingsplanen for Der skal ske revidering Ny studieord- 1) Udarbejdelse af revideret studieord- 1) SNF 1) Revidegen af studieordninning for bachening for bacheloruddannelserne. SN ringsarbejdet for bacheloruddannelsen. lor MedIS og inddrager relevante undervisere i proces- 2) SNF påbegyndes Medicin sen. ultimo Input fra aftagere og censorkorps vedr. uddannelsens kvalitet og relevans MedIS/Medicin SMH-udd. 2) Der afholdes seminar om kvalitet i uddannelse og undervisning for begge studienævn under SMH. I arbejdet med revidering skal bl.a. inddrages og tages stilling til flere af de input/drøftelser, som var ved SEM samt ved møde med aftagerpanelet i okt. 2014: - Tydeliggørelse af, at der er tale om to uddannelser MedIS og Medicin selvstændige mål, profil og indhold - Øget klarhed i formidling af MedISuddannelsens indhold - i forhold til både potentielle studerende og aftagere. - Stillingtagen til forslag om supplerende/nye fokusområder på MedIS/Medicin uddannelserne psykiatri, geriatri, projektledelse, forretningsforståelse m.v. - Projekt- og 1. nov afleveres udkast til studieordning til fakultetet. 2) Afholdes dec

10 casearbejde - tydeliggørelse af fokus/indhold for de to uddannelser, muligheder for tværfagligehed - Stillingtagen til overflytning fra MedIS- til Medicinuddannelsen m.v. (ref. fra SEM) - Stillingtagen til inddragelse af aftagere ifbm. studieordningsrevisionen evt. analyse af behov i aftagerpanel eller blandt farmavirksomheder. Status år 2 Ad. 1) Studieordningsrevisionen er under udarbejdelse er afleveret til fakultetet ultimo 2015 med henblik på dekanens godkendelse. Ad. 2) Seminar blev afholdt Status år 3 Ad 1) Studieordning genindsendt sommer P.t. afventes dekanens godkendelse. 6. Pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere I november 2014 er besluttet ny politik for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling på Aalborg Universitet. 1) I relation til politikkens retningslinjer sætter institutterne yderligere fokus på arbejdet med pædagogisk kompetenceudvikling udviklingen af allerede eksisterende og ny tiltag/procedurer. Der udarbejdes konkretiseret plan for udviklingsarbejdet. 1) IL 2) IL og SL 1) Primo F15 2) E14/primo F15 2) Der sættes i samarbejde mellem institutter og skole fokus på at systematisere anvendelsen af undervisnings- og semesterevalueringer, tilbagemeldinger fra semesterkoordinatorer m.v. i den løbende opfølgning på kvaliteten af undervisningen. Der udarbejdes procedure for koor- 10

11 dinering og opfølgning mellem studienævn, skole og institutter. Pr er etableret Centre for Health Science Education and Problem-based Learning. Der arbejdes med udbyggelse af centeret i løbet af 2015 for yderligere understøttelse af arbejdet med pædagogisk kompetenceudvikling på SUND s uddannelser. Status år 2 Ad. 1) Institutterne/institutlederne har udarbejdet politik for pædagogisk kompetenceudvikling. Ad. 2) Der er på HST udnævnt undervisningsleder. Der samarbejdes ml. undervisningsleder, studieleder og studienævnsformænd om konkretisering af procedure. Forventes at foreligge E16. Status år 3 Ad 2) Samarbejdet ml. institutleder og studieleder er nu formelt beskrevet i den centrale bemandingspolitik og i fakultetets udmøntningsnotat, der afventer godkendelse af prorektor SMH-udd. Der skal udarbejdes semesterbeskrivelser for alle semestre på bacheloruddannelsen MedIS og Medicin bachelor Der foreligger semesterbeskrivelser for alle efterårssemestre ved studiestart E15. 1) Arbejdsgruppe nedsat af studienævn, skole og institut udarbejder første beskrivelser, som ligger til grund for afklaring af niveau/omfang af og procedurer for udarbejdelse/godkendelse af semesterbeskrivelser i studienævnene. 1) SL + SNF 2) SNF 3) SNF Der afsættes ressourcer til udviklingsarbejdet. 1) E14/primo F15. For alle forårssemestre foreligger semesterbeskrivelser ved studiestart F16. 2) Der udarbejdes og godkendes semesterbeskrivelser for alle E15 semestre. 3) Der udarbejdes og godkendes semesterbeskrivelser for alle F16 semestre. 2) F15 - medio aug foreligger/er af SN godkendt semesterbeskrivelser for alle E15 semestre. 3) E15 - medio jan foreligger/er af SN godkendt semesterbeskrivelser for alle F16 semestre. Status år 2 Ad. 1, 2 og 3) Arbejdsgruppe har været nedsat og i samarbejde med studienævn og skole blev i foråret 2015 udarbejdet vejledning til udfyldelse af semesterbeskrivelser version 1. I marts 2015 blev afholdt workshop herom. Der er i studienævnet godkendt og på SMH s hjemmeside offentliggjort semesterbeskrivelser for E15. For nuværende arbejdes med justering af vejledning/skabelon og behandlingsprocedure for version 2 af semesterbeskrivelser gældende for forårssemestre Status år 3 Der arbejdes fortsat med semesterbeskrivelser og med løbende forbedringer af disse. Fravalg I SER (s. 9) er nævnt at der skal iværksættes undersøgelse af niveau på optagelseskarakteren. Undersøgelsen er gennemført sommeren 2014 og der igangsættes ikke 11

12 tiltag udover allerede i handlingsplanen nævnte i forhold til frafald og effektivitet. Bilag: Flere fokuspunkter fra SEM indgår i handlingsplanen for Kandidatuddannelsen i MedIS: - Internationalisering/udlandsophold - Information/kommunikation målrettet jobsøgning for MedIS er - Udbredelse af kendskabet til MedIS-uddannelsen blandt aftagere herunder kendskabet til projektsamarbejde (udbytte, ressourcer m.v.) Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) og Bacheloruddannelsen i Medicin, juni Referat af selvevalueringsmøde vedr. MedIS og Medicin, 28. august

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS)

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringshandlingsplan for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Handlingsplanen

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi

Kvalitetssikring ved Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Studienævnet for Kemi, Miljø og Bioteknologi Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Tlf: 9940 8472 www.ses.aau.dk Studienævnsformand Niels T. Eriksen Tlf. 9940 8465 nte@bio.aau.dk Sekretær Elin Boel Larsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT)

Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab og Teknologi (KVT) Oktber 2015 Sagsnr. FAK: 201541200196 Sagsnr. : 201541300122 Selvevalueringshandlingsplan fr: Kandidatuddannelsen i Klinisk Videnskab g Teknlgi (KVT) Studienævn fr Sundhed, Teknlgi g Idræt (SSN) Schl f

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi (ST)

Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknologi (ST) Oktber 2015 Sagsnr. FAK: 201541200196 Sagsnr. : 201541300123 Selvevalueringshandlingsplan fr: Bachelr g Kandidatuddannelsen i Sundhedsteknlgi (ST) Studienævn fr Sundhed, Teknlgi g Idræt (S) Schl f Medicine

Læs mere

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG)

B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) SELVEVALUERINGSMØDE FOR B A C H E L O R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK OG DATATEKNIK D I P L O M I N G E N I Ø R U D D A N N E L S E N I ELEKTRONIK (ESBJERG) K A N D I D AT U D D A N N E L S E N I

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin

Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Sagsnr.: 2014-413-00110 Selvevalueringsrapport for: Bacheloruddannelsen i medicin med industriel specialisering (MedIS) Bacheloruddannelsen i medicin Studienævn for Medicin School of Medicine and Health

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

BSc i it, kommunikations- og medieteknologi (ITCOM) og MSc i service system design (SSD)

BSc i it, kommunikations- og medieteknologi (ITCOM) og MSc i service system design (SSD) Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 Sagsnr.: 2014-412-00142 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser er en del af Aalborg Universitets

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet

Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health. Aalborg Universitet Sagsnr.: 2014-413-00111 Selvevalueringsrapport for: Master in Science in Medicine with Industrial Specialisation (MedIS) Studienævn for Medicin School of Medicine and Health Aalborg Universitet Juni 2014

Læs mere

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring

Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Afrapportering af Det Teologiske Fakultets kvalitetssikring af uddannelser 2014-2015 UDDANNELSESSERVICE Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår

Læs mere

Selvevalueringsrapport for:

Selvevalueringsrapport for: Dato: 02-01-2017 Sagsnr.: 2016-412-00065 Selvevalueringsrapport for: Civilingeniør, cand.polyt. i netværk og distribuerede systemer (Aal) Civilingeniør, cand.polyt. i regulering og automation (Aal) Civilingeniør,

Læs mere

Referat af møde om selvevalueringshandlingsplaner for Studienævn for Elektronik

Referat af møde om selvevalueringshandlingsplaner for Studienævn for Elektronik Deltagere: Lars Døvling Andersen (LDA), Prodekan (Ordstyrer) Uffe Kjærulff (UK), Studieleder Diana Frank (DK), Skolesekretær Ove Andersen (OA), Studienævnsformand Vivi Juul (VJ), Studienævnssekretær Børge

Læs mere

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi

Diplomingeniøruddannelsen i humanøkologi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP

21. oktober 2015 Ref.: crc J.nr.: 9/15. Til stede: Martin Knakkergaard (MK) Mads Walther Hansen (MWH) Ole Izard Høyer, observatør, VIP I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen.

Afbud: Merete Monrad, Maria Annemone Kongstad, Rikke Raunholt Dalby og Susanne Broberg Byrresen. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 DK 9220 Aalborg Øst Fax +45 9815 7575 EAN-nr: 5798000420649 CVR/SE-nr: 29102384 Referat af studienævnsmøde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015

Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Evaluering, 7. semester, Politik & Administration, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 1: Velfærdssamfund i forandring...

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til universitetets ledelse 27. MAJ 2015 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns

Læs mere

Selvevalueringshandlingsplaner for

Selvevalueringshandlingsplaner for Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning

Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 12. december 2014 Beskrivelse af hvordan skolen konkret varetager rollen som kvalitetssikringsaktør

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk

Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Dimensionering v/mk. 3. Bemanding i efteråret 2015 v/mk. 4. Information vedr. karakterbekendtgørelsen v/mk I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring

Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsesmøde nr. 83, den 27. april 2016 Pkt. 12. Bilag 3 Retningslinjer for afrapportering af fakulteternes kvalitetssikring af uddannelser til rektor 21. JANUAR

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser

Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Afrapportering af fakultetets kvalitetssikring af uddannelser Ekstern del af fakultetets afrapportering Fakultet Studieår 2013/2014 Dekanens generelle bemærkninger Analyse af kvantitativt og kvalitativt

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi

Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Dato: 13.05.2016 SUND sagsnr.: 2016-412-00053 SMH sagsnr.: 2016-413-00003 Selvevalueringsrapport for: Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt School of Medicine

Læs mere

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet

Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for dekanernes afrapportering om uddannelseskvalitet til rektor 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Afrapportering Københavns Universitet stiller krav om, at dekanerne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2016 Kvalitetssikring www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 30. oktober 2016 Sags. nr. 2016-412-00072 Notatet er gældende fra oktober 2016 og nøgletallene

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns

Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Retningslinjer for årlige uddannelsesredegørelser på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2015 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Formål Københavns Universitet

Læs mere

Bacheloruddannelsen i geografi Kandidatuddannelsen i geografi

Bacheloruddannelsen i geografi Kandidatuddannelsen i geografi Fakultetskontoret for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Uddannelsessekretariatet Sebastian Bue Rakov Telefon: 99 40 96 81

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014

Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Evalueringsrapport for bachelor- og kandidatuddannelsen i It og Sundhed 2013/2014 Indledning Uddannelsen i It og Sundhed optog de første studerende i 2008 og i 2014 blev de første kandidater færdige. I

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering:

Procedurebeskrivelse. Evaluering af undervisning. VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus. VIA University College. Seneste opdatering: Procedurebeskrivelse Evaluering af undervisning VIA Ergoterapeutuddannelsen, Aarhus Seneste opdatering: 11.12.14 Journalnr.: U0231-1-05-2-13 Ref.: TRHJ / LIFP Procedure for evaluering af undervisning Nærværende

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Referat fra studienævnsmøde den 3. september blev godkendt uden yderligere kommentarer. HD studienævnsmøde den 2. december 2015 kl. 13.00-15.00 Sted: Bygning 1325, lokale 312 Til stede: Jan Laursen, Finn Schøler, Søren Erik Nielsen Afbud fra: René Franz Henschel, Karsten Bay Referent: Rita

Læs mere

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017

Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet 2017 Kvalitetsenheden www.kvalitetssikring.aau.dk Dato: 15-09-2017 Sagsnr.: nr. 2017-412-00361 Notatet er gældende fra oktober 2017 og nøgletallene

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse

Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse oktober 2016 Guide til undervisningsevaluering: gennemførelse, opfølgning og offentliggørelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Der er ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fælles retningslinjer

Læs mere

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI

SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI SELVEVALUERINGSMØDE STUDIENÆVN FOR DATALOGI MANDAG 7. SEPTEMBER 2015 Dagsorden 9.00 9.20: Velkomst og præsentation af dagsorden, deltagere og selvevalueringsprocessen på Aalborg Universitet 9.20 11.15:

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Delpolitik for: Før uddannelsen

Delpolitik for: Før uddannelsen Delpolitik for: Før uddannelsen Tidspunkt for ikrafttræden: 19. juni 2008 1.0 Formål Gennem udviklingen af en delpolitik for Før uddannelsen at synliggøre og sikre en fortsat positiv udvikling af universitetets

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014 Procedurebeskrivelse Analyse af frafald Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-4-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for analyse af frafald Nærværende procedurebeskrivelse

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 20. maj 2015 kl.: 10:00-13:00 i lokale 1.02, NJV 6A Tilstede: Lars Bo Langsted, Carsten Munk Hansen, Sten Bønsing, Ulla

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

24. september 2015 Ref.: crc J.nr.: 8/15. Til stede:

24. september 2015 Ref.: crc J.nr.: 8/15. Til stede: I N S T I T U T F O R K O M M U N I K A T I O N S T U D I E N Æ V N E T F O R M U S IK M U S I K K E N S H U S M U S I K K E N S P L A D S 1 9 0 0 0 A A L B O R G H T T P : / / W W W. M U S I K. A A U.

Læs mere

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter

Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for undervisningsevaluering og offentliggørelse af undervisningsevalueringsrapporter Københavns Universitet har fælles retningslinjer for undervisningsevaluering

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 18. september 2013 kl. 13.00 15.30 Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 61, 9220 Aalborg Øst Deltagere: Lars Uggerhøj,

Læs mere

Mailkorrespondance angående afvikling af 5. semester, 2015.

Mailkorrespondance angående afvikling af 5. semester, 2015. Mailkorrespondance angående afvikling af 5. semester, 2015. (Navnene i nedenstående er fjernet) Henvendelse fra medlem af FADL-UPU til [studienævnsmedlem] d. 10 september 2015 Emne: Henvendelse angående

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Camilla Frejlev Bæk (CFB) fra (studievejledningen) Nathalie Unni Trane (NUT)

Camilla Frejlev Bæk (CFB) fra (studievejledningen) Nathalie Unni Trane (NUT) Referat af studienævnsmøde torsdag den 22. september 2016 Til stede: Pia Elberg (PBE), formand Andreas Bille Barsøe Lauridsen (ABL), næstformand Louise Pape-Haugaard (LPH) Charlotte Overgaard (CO) Erika

Læs mere