NOAHs STRUKTUR l. MÅLSÆTNING 2. SEKRETARIATET 3. FÆLLESKAPITALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOAHs STRUKTUR l. MÅLSÆTNING 2. SEKRETARIATET 3. FÆLLESKAPITALEN"

Transkript

1 NOAHs STRUKTUR Indadtil arbejder NOAH i overensstemmelse med følgende Struktur: l. MÅLSÆTNING NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer. 2. SEKRETARIATET 2.a. Sekretariatet har hjemsted i Danmark. 2.b. Sekretariatet har en administrativ funktion. 2.c. Sekretariatets arbejde koordineres af Sekretariatsgruppen, jf. afsnit d. Sekretariatet administrerer salg af NOAH-bøger, pjecer, plakater, Miljøsk mv. i samarbejde med Bladgruppen, Forlagsgruppen og Regnskabsgruppen. 2.e. Sekretariatet varetager redigering, fremstilling og udsendelse af det interne blad (Intern), jf. afsnit 7. 2.f. Den daglige drift af sekretariatet finansieres af fælleskapitalen. 3. FÆLLESKAPITALEN 3.a. Fælleskapitalen består af NOAHs egenkapital, dvs. pengebeholdningen, værdien af lageret samt tilgodehavender fratrukket gæld. 3.b. Dispositioner over fælleskapitalen foregår gennem vedtagelse af budget på et halvårsmøde eller som vedtagelse gennem Intern, jf. dog afsnit 4, 12 og c. Fælleskapitalen kan investeres i publikationer m.v., der efter godkendelse i Intern udgives af NOAHs Forlag. Evt. overskud tilfalder fælleskapitalen. 3.d. Overskuddet ved salg af publikationer m.v. samt Miljøsk tilfalder fælleskapitalen. Ved salg af disse ting fra lokal- og emnegrupperne, skal lokal- og emnegrupperne have del i overskuddet. Lokal- og emnegruppernes andel af overskuddet vedtages i Intern. 3.e Honorarer optjent ved foredrag afholdt på vegne af NOAH tilfalder den gruppe, der afholder foredraget, eller hvis gruppen ønsker det, fælleskapitalen. 3.f. Der overføres efter beslutning i Intern eller på Halvårsmødet løbende midler fra fælleskapitalen til aktionskassen, jf. afsnit 5. 3.g. Fælleskapitalen finansierer udgifter i forbindelse med fremstilling og udsendelse af det interne blad. Intern-bladet har første prioritet i forhold til andre udgifter finansieret af fælleskapitalen, jf. punkt 7.j. 3.h. Fælleskapitalen kan give tilskud til afholdelse af halvårsmøder, øvrige landsmøder og landsgruppemøder samt til dækning til rejseudgifter hertil. 1

2 4. PROJEKTER 4.a. Alle planer om ansøgninger om projekts- og fondsmidler (herefter kaldet projektmidler) skal meddeles Regnskabsgruppen. Regnskabsgruppen skal forelægges udkast til ansøgning inkl. budget samt tidsplan for projektets afvikling. Når der er bevilget penge til et projekt, skal Regnskabsgruppen have kopi af bevillingsskrivelsen. 4.b. Tilskud fra fonds til projekter m.v. tilgår fælleskapitalen. 4.c Projektgruppen udgøres af en i forvejen godkendt NOAH-gruppe eller en til lejligheden sammensat gruppe af NOAH-aktive, der godkendes gennem Intern, jf 4.e.8. Projektgruppen formulerer og gennemfører projektet under inddragelse af relevante dele af NOAH jf. nedenfor. Projektansatte er medlem af projektgruppen. 4.d. Projektmidler på under kr. pr. projekt administreres af projektgruppen, evt. i samarbejde med Regnskabsgruppen, forudsat at der er et udlæg på under kr. For sådanne projekter afleverer projektgruppen endeligt regnskab til Regnskabsgruppen. Øvrige projekter administreres af Regnskabsgruppen i samarbejde med projektgruppen, medmindre andet besluttes gennem Intern. 4.e. For projekter på over kr. eller med udlæg på over kr. samt for internationalt forankrede projekter gælder: 1. Der skal udarbejdes en detaljeret tidsplan og et detaljeret budget. 2. Der skal så vidt muligt ansøges om forskud på bevilgede fondsmidler 3. Hvis forskud ikke kan opnås, må Regnskabsgruppen sikre, at de nødvendige udlæg ikke truer NOAHs samlede likviditet 4. Projektmidlerne skal som hovedregel dække alle de med projektet forbundne omkostninger, incl. telefon, porto, fotokopier, administration på sekretariatet, formidling m.v. 5. Regnskabsgruppen udarbejder, på baggrund af indstilling fra styregruppen, en kontrakt med hver person, der skal projektansættes. Kontrakten skal specificere ansættelsesforholdene samt hvilket arbejde, der skal udføres. 6. Der skal nedsættes en styregruppe, som mødes jævnligt og gør status over projektet, jf. nedenfor. 7. Der skal udpeges en tovholder for projektet. Tovholderen udpeges af styregruppen og blandt dennes medlemmer. Tovholderen har ansvaret for løbende at have overblik over projektets aktiviteter, budget og tidsplan og for at indkalde styregruppen. Tovholderen fungerer som projektansvarlig i forhold til evt. bevilgende myndigheder, under hensyntagen til at Regnskabsgruppen fungerer som økonomisk ansvarlig i større projekter. 8. Inden et projekt starter, skal en overordnet projektbeskrivelse (omfattende projektets formål, midler og metoder), tidsplan, budget, projektets styregruppe og evt. særlige projektgruppe af NOAH-aktive samt eventuelle faglige sparringspartner(e) godkendes gennem Intern. Om muligt skal projektet diskuteres på et halvårsmøde. 9. Der kan ikke udbetales penge i et projekt, før projektet er godkendt gennem Intern og styregruppen har holdt sit indledende møde. 10. Der skal løbende rapporteres til Intern eller halvårsmøder. 2

3 4.f. Vedrørende styregruppen gælder: 1. Styregruppens rolle er: a) at sikre, at projektet forløber i overensstemmelse med projektbeskrivelsen; b) at sikre, at projektet følger tidsplan og budget; c) at løse daglige problemer for de(n) projektansatte/-aktive; d) at sikre tilstrækkelig kommunikation med resten af NOAH. e) at fungere som arbejdsgiver for projektansatte, herunder at beslutte om ansættelser og afskedigelser efter høring af projektgruppen, Regnskabsgruppen og den projektansatte. 2. Styregruppens består af to eller flere medlemmer fra den gruppe, der kører projektet, et medlem af Regnskabsgruppen og et medlem af Pressegruppen. Projektansatte kan ikke være medlem af styregruppen så længe de er ansat i projektet, men deltager i styregruppens møder, undtagen hvis styregruppen i helt særlige situationer har behov for at drøfte spørgsmål vedr. vedkommendes ansættelse uden at vedkommende deltager. 3. En enig styregruppe kan vedtage at justere tidsplan og/eller budget, og orienterer herom i Intern. 5. AKTIONSKASSEN 5.a. Aktionskassen administreres af en gruppe udpeget på Halvårsmødet eller i Intern. Denne gruppe er ansvarlig for aktionskassens regnskab. 5.b. Aktionskassens midler finansieres af fælleskapitalen, jf. punkt 3.e. Det fastsættes på halvårsmøderne, hvor store beløb der skal tilføres aktionskassen, jf. punkt 8. 5.c. Aktionskassen udbetaler de beløb, der er blevet bevilget i Intern, med mindre beløbene er søgt fra fælleskapitalen. 5.d. Aktionskassegruppen kontrollerer, at der aflægges regnskab for udbetalte beløb af de respektive modtagere. 5.e. Aktionskassegruppen informerer mindst hvert halve år om den aktuelle beholdning i aktionskassen. Aktionskassegruppen protesterer i Intern mod ansøgninger, der overstiger den øjeblikkelige beholdning. 6. ARBEJDSFORM, REPRÆSENTATION OG MANDAT 6.a Arbejdet i NOAH tager udgangspunkt i grupper på mindst tre medlemmer 6.b Grupperne træffer beslutninger i enighed 6.c Grupper eller enkeltpersoner kan repræsentere NOAH i råd, nævn, netværk m.v. Godkendelse heraf sker efter fælles beslutning gennem Intern eller på et halvårsmøde. NOAH s repræsentation i FoEI og FoEE varetages som udgangspunkt af Internationalgruppen, jf. punkt 15.b. 3

4 6.d I tilfælde af uenighed mellem NOAH-grupper om mål og midler gælder: - Hvis en gruppe er godkendt til at arbejde inden for et område, og en anden gruppe er uenig i gruppens holdninger eller handlinger, skal den første gruppe lytte til og kommentere på indsigelserne fra den anden gruppe - Hvis grupperne arbejder inden for samme område, involveres det øvrige NOAH mhp. at løse uenigheden. 6.e NOAH bestræber sig på at dokumentere sine fælles holdninger gennem vedtagne politikker, der offentliggøres på NOAH s hjemmeside. jf. punkt 7.e. 7. DET INTERNE BLAD 7.a. Det interne blad (Intern) er på linje med Halvårsmødet den endeligt besluttende myndighed. Bladet udgives efter behov, idet alle forslag til beslutning, som ikke behandles på Halvårsmødet, skal præsenteres i Intern. 7.b. Bladet udsendes via elektronisk post, medmindre det af praktiske grunde ikke kan lade sig gøre. Op til Halvårsmødet udsendes bladet med dagsorden, halvårsreferater m.v. i trykt form med posten. 7.c. Alle aktive i NOAH kan udtale sig i Intern. Kun grupper kan fremsætte forslag og har indsigelsesret. 7.d. Et forslag fra en NOAH-gruppe fremsat i Intern betragtes som vedtaget, såfremt der ikke inden for en måned, medmindre andet er angivet i den konkrete situation, er indsendt indsigelser mod forslaget til sekretariatet. Sekretariatet skal hurtigst muligt offentliggøre indsigelser mod forslag i et nyt Intern. 7.e. Via proceduren i Intern træffes beslutninger om NOAH-politikker samt om fælleskapitalen og dens omsætning. 7.f. Ansøgninger der vedrører Aktionskassen sendes som et forslag til Intern. 7.g. For at blive godkendt som NOAH-gruppe skal ansøgerne skrive til Intern og oplyse navne, adresser, adresser og evt. telefonnumre samt hvem der er gruppens kontaktperson(er) - dvs. den eller de i gruppen, som NOAHs sekretariat skal henvise til. Desuden skal gruppen afgive en hensigtserklæring om, hvad gruppen vil arbejde med. Er der ingen indvendinger inden for en måned, er gruppen godkendt. 7.h. Alle aktive i NOAH skal modtage Intern. Hvis en aktiv ikke har en elektronisk postkasse, sørger en anden i gruppen for at give den aktive en udskrift. 7.i. 7.j. Alle NOAH-grupper samt NOAH-repræsentanter i råd, nævn, netværk m.v. (jf. punkt 6.c) skal løbende orientere om deres arbejde i Intern. Alle udsendte pressemeddelelser offentliggøres enten på NOAHs hjemmeside eller i Intern. Der informeres i Intern om udarbejdede høringsbesvarelser. Bladet skal udkomme senest 5 dage efter deadline. 4

5 8. HALVÅRSMØDET 8.a. Halvårsmødet indkaldes hvert halve år af den arrangerende gruppe, eller af organisationsudviklingsgruppen, når mindst 5 grupper kræver det. Arrangører vælges på Halvårsmødet et år før det pågældende møde afholdes. 8.b. Alle NOAH-grupper skal være repræsenteret på Halvårsmødet eller melde afbud til Sekretariatet eller til den arrangerende gruppe. 8.c. Halvårsmødet har samme besluttende myndighed som Intern. Proceduren ifølge 8.e. skal dog være fulgt. 8.d. Indkaldelse med forslag til emner til dagsordenen skal udsendes senest med det Intern-blad, der udsendes senest 1 måned før mødet. Den gruppe, som er ansvarlig for Halvårsmødet, udsender senest 14 dage før mødet et dagsordenforslag med de faste punkter og de indkomne forslag, sammen med de nødvendige oplæg (eller henvisninger til dem). 8.e. Forslag til beslutning på Halvårsmødet skal udsendes senest med det Intern-blad, der udsendes senest 2 uger før mødet, for at kunne vedtages på mødet. 8.f. Herudover tjener Halvårsmødet til udveksling af erfaringer, drøftelse af opnåede resultater, strategier m.v. Eventuelle temaer for dele af Halvårsmødet vedtages gennem Intern. 8.g. På Halvårsmødet fremlægger Aktionskassegruppen en opgørelse over Aktionskassen. På Halvårsmødet i april forelægger Regnskabsgruppen udkast til regnskab for det forgangne år samt forslag til eventuelle ændringer af budgettet for indeværende år. På Halvårsmødet i oktober forelægger Regnskabsgruppen endeligt regnskab for det forgangne år samt forslag til budget for det kommende. 8.h På Halvårsmødet vælges medlemmer til landsgrupper og bestyrelse. 8.i. Forslag, der er fremsat på Halvårsmødet, offentliggøres sammen med mødereferatet i næstfølgende nummer af Intern, hvor de kan vedtages eller forkastes. 9. LOKAL- OG EMNEGRUPPERNE 9.a. En lokalgruppe er en NOAH-gruppe med en lokal forankring. En emnegruppe er en NOAHgruppe, som arbejder med et nærmere afgrænset emne. 9.b. Betingelserne for at være en lokal- eller emnegruppe er: 1. Gruppen skal bestå af mindst 3 medlemmer. 2. Gruppen skal arbejde i overensstemmelse med NOAHs målsætning. 3. En ny lokal- eller emnegruppe skal godkendes via Intern, jf. punkt 7.g. 4. En lokal- eller emnegruppe skal sende repræsentant(er) til halvårsmøderne eller melde afbud. 5. En lokal- eller emnegruppe skal afgive halvårsreferat til det Intern, samt afgive regnskab for modtagne beløb fra Aktionskassen. 9.c. En lokal- eller emnegruppe, som af Halvårsmødet skønnes ikke at opfylde disse betingelser, opfordres af den arrangerende gruppe til at redegøre for sin eksistens i det næstfølgende nummer af Intern. Sker dette ikke, betragtes gruppen som opløst. 5

6 9.d. En lokal- eller emnegruppe træffer beslutninger i enighed. 9.e. En lokal- eller emnegruppe kan kun udtale sig i sit eget navn. 9.f. Opløses en lokal- eller emnegruppe, meddeles dette gennem Intern. Gruppens eventuelle formue tilfalder fælleskapitalen. 10. LANDSGRUPPER 10.a. Landsgrupper er: Bladgruppen, Forlagsgruppen, Regnskabsgruppen, Pressegruppen, Internationalgruppen, Organisationsudviklingsgruppen, Sekretariatsgruppen, Aktionskassegruppen, Støttekredsgruppen, Biblioteksgruppen samt Web/IT-gruppen. Eventuelle nye landsgrupper skal godkendes i Intern eller på Halvårsmødet. 10.b. Landsgrupperne varetager de fælles administrative eller politiske opgaver i NOAH. 10.c. Landgrupper deltager på lige fod med lokal- og emnegrupper i NOAHs interne beslutningsproces. 10.d. Landsgrupperne nedsættes på hvert halvårsmøde. I tilfælde af uenighed om personsammensætningen vælges gruppens medlemmer ved simpel flertalsafgørelse. Mellem halvårsmøderne kan grupperne supplere sig selv efter godkendelse i Intern. 10.e. Landsgrupperne er regnskabspligtige overfor Intern. 10.f. Landsgrupperne aflægger halvårsreferat og skal være repræsenteret på Halvårsmødet. 10.g. En landsgruppe kan afsættes gennem en beslutning i Intern, hvis mindst 3 andre grupper ønsker det. 11. BLADGRUPPEN 11.a. Gruppens ansvar er: 1. Redigering, opsætning, trykning og distribution af Miljøsk. Bladet skal udkomme omtrentlig hver tredje måned. 2. Bladets redaktionelle holdning skal være i overensstemmelse med NOAHs målsætning. 3. I forbindelse med redaktionel omtale af miljøpolitiske eller tekniske emner, som landslokal- eller emnegrupper i NOAH arbejder med, skal Bladgruppen forsøge at gøre sig bekendt med dette arbejde og give gruppen lejlighed til inden for en rimelig frist at kommentere på bladets planer og artikler inden offentliggørelsen. 4. Gruppen skal på halvårsmøderne redegøre for den førte udgivelsespolitik. 11.b. Gruppen lægger den redaktionelle linie og layout på bladet. Gruppen kan uddelegere artikler og temanumre til andre NOAH-grupper, og anvende gæsteskribenter. Bladet skal henvende sig til et bredt udsnit af den danske befolkning. 11.c. Bladgruppen kan udnævne en af sin medlemmer til redaktør med ret til at udtale sig til andre medier om de emner, som Miljøsk omhandler. Udtalelserne må ikke stride mod NOAHgruppers vedtagne (skriftlige) politikker eller (skriftlige) politikker vedtaget af hele NOAH. 6

7 11.d. Gruppen skal løbende orientere om sit arbejde i Intern, herunder specielt om planlagte numre, deadlines osv. 11.e. Gruppen fastsætter i samråd med Regnskabsgruppen priser og oplagstal for bladet. Regnskaber herfor bringes i Intern. 11.f. Der må ikke bringes reklamer i Miljøsk. Undtaget herfra er reklamer for kommende numre af Miljøsk samt reklamer for Forlagets udgivelser. 12. FORLAGSGRUPPEN 12.a. Gruppens ansvar er; 1. At udgive bøger, hæfter, pjecer, plakater mv. i overensstemmelse med NOAHs målsætning. Udgivelserne besluttes i Intern efter indstilling fra Forlagsgruppen. 2. At rådgive forfattere m.v. med hensyn til forskellige praktiske forhold (sats, layout, trykkested o.lign.). 3. At, i samråd med sekretariatsgruppen og Regnskabsgruppen, sørge for løbende genoptryk af allerede udgivne publikationer, der fortsat skønnes at være salgbare. Hvis publikationerne efter gruppens skøn ikke bør genoptrykkes, besluttes dette i Intern efter indstilling fra Forlagsgruppen. 4. Gruppen skal på halvårsmøderne redegøre for den førte udgivelsespolitik. 12.b. Gruppens beføjelser er: 1. At gruppen, i samråd med Regnskabsgruppen, skal foranledige reklamefremstød for NOAH-udgivelser. 2. At gruppen fastlægger Forlagets prispolitik efter godkendelse i Intern. 3. At gruppen, i samråd med Regnskabsgruppen, fastsætter priser og oplagsstørrelse for materiale, der udgives i NOAHs navn. Regnskaber herfor bringes i Intern. 4. At gruppen selv lægger salgspolitik, og orienterer herom i Intern. 12.c. Fremstilling af nye materialer, der skal udgives i NOAHs navn, besluttes gennem Intern. 13. REGNSKABSGRUPPEN 13.a. Regnskabsgruppen administrerer det budget og de udbetalinger fra fælleskapitalen, som er godkendt i Intern eller på Halvårsmødet. 13.b. Regnskabsgruppen skal godkende udgifter for fælleskapitalen; herunder trykning og genoptryk af publikationer. 13.c. Regnskabsgruppen fører regnskab over fælleskapitalen, herunder momsregnskab, kildeskat osv. og er NOAHs kontakt udadtil vedrørende NOAHs regnskab. 13.d. Regnskabsgruppen kan beslutte udlæg på indtil kr. af fælleskapitalen til løbende finansiering af projekter, jf. punkt. 4.d. 7

8 13.e. Regnskabsgruppen administrerer fællesdriften i overensstemmelse med det vedtagne budget. Regnskabsgruppen kan beslutte afvigelser fra budgetterede udgifter til fællesdrift på indtil kr. pr. halvår. 13.f. Regnskabsgruppen underskriver ansættelseskontrakter med projektansatte, jf. punkt 4.e.v., og for ansatte i sekretariatet, jf. punkt 17.a. 13.g. Regnskabsgruppen skal: 1. Udarbejde løbende budgetter for fælleskapitalen. Landsgrupper kan få tildelt rammebeløb i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 2. Løbende orientere i Intern om bevægelse og likviditet i fælleskapitalen. 3. På halvårsmøderne fremlægges en opgørelse over fælleskapitalen. 4. Jævnligt mødes med Bestyrelsen og orientere om status på projekter og økonomi. 14. PRESSEGRUPPEN 14.a. Pressegruppen har til opgave at forfatte og formidle indlæg til medierne og iøvrigt drive PRvirksomhed i overensstemmelse med NOAHs målsætning og holdning. 14.b. Pressegruppen modtager, besvarer eller fordeler post, som ikke umiddelbart sorterer under andre grupper. 14.c. Pressegruppen har også til formål at hjælpe med at formidle NOAH-gruppers budskaber, dersom de har landsdækkende karakter. 14.d. Pressegruppen har pligt til at vedligeholde et arkiv over gruppens offentlige indlæg, over besvarelser på udefra kommende henvendelser samt over kontakter til brug for efterfølgende Pressegrupper. 14.e. Pressegruppen kan som eneste NOAH-gruppe, uden forudgående godkendelse i det interne blad, udtale sig i NOAHs navn i sager vedrørende miljøpolitiske emner i Danmark. Pressegruppen kan udpege en eller flere af gruppens medlemmer til at fremstå som pressetalsmand. Gruppen formidler løbende sit pressemateriale på NOAHs hjemmeside og alternativt i Intern og og aflægger i øvrigt rapport i Intern efter behov. 14.f. Pressegruppen kan på Halvårsmødet eller i det interne blad fremlægge forslag om, at en eller flere personer fra andre NOAH-grupper udnævnes til talspersoner for NOAH på bestemte emneområder. 14.g. Der skal aftales faste møder mellem Pressegruppen og Internationalgruppen m.h.p. at sikre kommunikation, den fornødne viden og fælles linje om de igangværende sager. 15. INTERNATIONALGRUPPEN 15.a. Internationalgruppen har til opgave at formidle kontakten mellem NOAHs internationale paraplyorganisation Friends of the Earth International (FoEI), Friends of the Earth Europe (FoEE) samt øvrige internationale samarbejdspartnere og det øvrige NOAH. 15.b. Internationalgruppen repræsenterer som udgangspunkt NOAH i FoEI og FoEE i overensstemmelse med NOAHs målsætning, og søger mandat i det øvrige NOAH om nødvendigt. 8

9 Andre NOAH-grupper kan i forbindelse med konkrete initiativer godkendes til at være NOAH s repræsentant i FoEI og FoEE, jf. punkt 6.c. 15.c. Internationalgruppen formidler løbende sit pressemateriale på NOAHs hjemmeside og alternativt i Intern og aflægger i øvrigt rapport heri efter behov. Gruppen har pligt til at vedligeholde et arkiv over gruppens offentlige indlæg. 15.d. Internationalgruppen er det samlede NOAHs talsmand uden for Danmark. 16. ORGANISATIONSUDVIKLINGSGRUPPEN (KOLGA-GRUPPEN) 16.a. Organisationsudviklingsgruppen har til opgave at sikre, i samarbejde med andre NOAHgrupper, at NOAH til stadighed udvikler sig som organisation. 16.b. Gruppen står for hvervning af nye aktive og deres introduktion i NOAH. Andre grupper er velkomne til at lave deres egne hverveaktiviteter, men organisationsudviklingsgruppen står for regelmæssige hvervemøder og fastholdelse af aktive. 16.c. Gruppen er ansvarlig for, at nye NOAH-grupper kontaktes med henblik på at blive indsluset i NOAHs arbejde. 16.d. Gruppen står for indkaldelse til regelmæssige NOAH på tværs-møder på sekretariatet. Andre grupper er også velkomne til at indkalde, men bedes koordinere med organisationsudviklingsgruppen. Gruppen påser, at hvervet som mødeleder og referent dækkes bredt af de fremmødte aktive. 16.e. 16.f. 16.g. Gruppen påser, at der indkaldes til halvårsmøde hvert halve år, og samarbejder i tiden op til halvårsmødet med den arrangerende gruppe omkring tema, dagsorden, invitation samt indhentning af halvårsreferater. Gruppen fremlægger på hvert halvårsmøde sine planer for det næste hele års arbejde, samt inviterer de øvrige grupper til at deltage i arbejdet med at udvikle NOAH som organisation. Gruppen meddeler sig løbende om sit arbejde og sine planer i Intern. 16.h. Gruppen står for at opbevare og vedligeholde væsentlige dokumenter for NOAH, f.eks. Struktur, fundats, oversigt over lokal- og emnegrupper samt vedtagne politikker. 17. SEKRETARIATSGRUPPEN 17.a. Sekretariatsgruppen sikrer, at sekretariatet er bemandet i åbningstiden og at der er gode arbejdsforhold for frivillige og ansatte. Gruppen koordinerer anvendelsen af frivillig og støttet arbejdskraft. Sekretariatsgruppen kan udpege en af gruppens medlemmer til sekretariatsleder. Sekretariatsgruppen skal arbejde for udviklingen af et teknisk såvel som socialt velfungerende sekretariat med effektive arbejdsgange. 17.b. Lønnet og ulønnet arbejdskraft på sekretariatet refererer til Sekretariatsgruppen. 18. WEBIT-GRUPPEN 18.a WebIT-gruppen har til opgave at: i samarbejde med Sekretariatsgruppen sikre, at sekretariatets IT-udstyr er kørende, og at NOAHs data er passende beskyttet mod uheld og kriminalitet. 9

10 holde NOAHs hjemmeside a jour på baggrund af input fra lands-, lokal- og emnegrupper. Gruppen kan delegere vedligeholdelse af veldefinerede dele af systemet til enkeltpersoner eller andre grupper. 18.b WebIT-gruppen fremsætter i samarbejde med Regnskabsgruppen forslag i Intern om nyanskaffelser og reparationer af computere og tilbehør. 19. STØTTEKREDSGRUPPEN OG NOAHS STØTTEKREDS 19.a. Støttekredsgruppen varetager udadrettet praktisk arbejde vedrørende NOAHs Støttekreds, herunder jævnlig (ca. hver 3. måned) udsendelse af nyhedsbreve og andet NOAH-relevant oplysningsmateriale til Støttekredsens medlemmer, og varetagelse af PR-virksomhed for Støttekredsen. 19.b. Sekretariatet og Regnskabsgruppen varetager de økonomiske og regnskabsmæssige forhold vedrørende Støttekredsen. 19.c. Støttekredsmedlemmerne kan ikke udtale sig på NOAHs vegne og har ingen stemmeret i NOAHs beslutningsproces. 19.d. Medlemsskab erhverves ved at betale et årligt kontingent, hvis størrelse aftales på halvårsmøderne eller besluttes i Intern. 19.e. Støttekredsmedlemmernes navn og adresse tilbydes lokal- og emnegrupperne. 20. BIBLIOTEKSGRUPPEN. 20.a Biblioteksgruppen har til opgave at: passe NOAHs miljøbibliotek på Sekretariatet indkøbe nye bøger til miljøbiblioteket vedligeholde subskriptioner på tidsskrifter i miljøbiblioteket 21. BESTYRELSEN 21. a Bestyrelsen påser, at NOAH opfylder sine forpligtelser som forening og juridisk person, jf. NOAHs Fundats. 21.b Bestyrelsen mødes jævnligt med Regnskabsgruppen og følger med i NOAHs økonomiske forhold. 21.c Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges på Halvårsmødet. Hvis der mellem to halvårsmøder opstår behov for at vælge et nyt medlem, gøres dette gennem det interne blad. Hvis der ikke kan opnås enighed om at supplere Bestyrelsen, fortsætter denne uændret indtil næste halvårsmøde, uanset at den består af to medlemmer. Hvis mere end et medlem forlader Bestyrelsen mellem to halvårsmøder, og der er mindre end 2 medlemmer tilbage, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på sekretariatet med det formål at vælge en ny bestyrelse. 10

11 21.d Bestyrelsen udarbejder årsberetning for NOAH i samarbejde med lokal-, emne- og landsgrupperne. Årsberetningen fremlægges til vedtagelse på Halvårsmødet i april sammen med årsregnskabet. 21.e Bestyrelsen deltager på lige fod med andre NOAH-grupper i NOAHs interne beslutningsproces. 21.f Ved interne eller eksterne konflikter, der kræver NOAHs bevågenhed, træder bestyrelsen ind mhp. at udrede konflikten og sætte en løsningsproces i gang. 21.g Medlemmer af Bestyrelsen må ikke være ansat af NOAH eller på anden måde have økonomiske interesser i NOAH. 22. STRUKTURÆNDRINGER 22.a Forslag til ændring af NOAHs Struktur skal vedtages på et halvårsmøde jf. punkt 8.e, efterfulgt af offentliggørelse i Intern, hvortil der ikke indkommer protester inden 1 måned, jf. punkt 7.c. 22.b NOAHs målsætning (punkt 1) kan dog ingensinde ændres. Nærværende struktur er fremlagt på NOAHs halvårsmøde i oktober 2010 og efterfølgende vedtaget gennem Intern. 11

NOAHs STRUKTUR l. MÅLSÆTNING 2. SEKRETARIATET 3. FÆLLESKAPITALEN

NOAHs STRUKTUR l. MÅLSÆTNING 2. SEKRETARIATET 3. FÆLLESKAPITALEN NOAHs STRUKTUR Indadtil arbejder NOAH i overensstemmelse med følgende Struktur: l. MÅLSÆTNING NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet 20. december 2013 Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet I medfør af 13 i lov om mediestøtte, jf. lov nr. XXX af XXX, fastsættes: Medienævnets organisering 1. Medienævnet består af syv medlemmer,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Miljøorganisationen NOAH

Miljøorganisationen NOAH 1 Miljøorganisationen NOAH www.visdomsnettet.dk 2 Miljøorganisationen NOAH Hvad er NOAH? NOAH er en landsdækkende miljøbevægelse, der består af grupper, der støtter hinanden i det fælles arbejde med at

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007

Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 Vedtægter - godkendt ved generalforsamlingen 2007 1 Introduktion Foreningens navn er Dansk Projektledelse, som kan forkortes til DPL. Foreningens internationale navn er " Danish Project Management Association".

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr

VEDTÆGTER. RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr VEDTÆGTER for RØMØ-TØNDER TURISTFORENING CVR.nr. 13947112 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Rømø-Tønder Turistforening med hjemsted i Tønder Kommune. Foreningens formål er, at 2 Formål - samle turisterhvervet

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for CBS Students

Vedtægter for CBS Students Vedtægter for CBS Students 1 Navn Organisationens navn er: CBS Students 2. Hjemsted Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune 3. Formål Organisation har til formål at virke som interesseorganisation

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem.

Pornofrit Miljø ønsker også filtre på alle offentligt tilgængelige computere fx. på skoler, biblioteker og fritidshjem. Vedtægter 1 Bevægelsens navn Stk. 1. Bevægelsens navn er Pornofrit Miljø 2 Bevægelsens adresse Stk. 1. Bevægelsens hjemsted er Hovedkontoordinators adresse. 3 Bevægelsens formål Stk. 1. Pornofrit Miljø

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere