NOAHs STRUKTUR l. MÅLSÆTNING 2. SEKRETARIATET 3. FÆLLESKAPITALEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOAHs STRUKTUR l. MÅLSÆTNING 2. SEKRETARIATET 3. FÆLLESKAPITALEN"

Transkript

1 NOAHs STRUKTUR Indadtil arbejder NOAH i overensstemmelse med følgende Struktur: l. MÅLSÆTNING NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer. 2. SEKRETARIATET 2.a. Sekretariatet har hjemsted i Danmark. 2.b. Sekretariatet har en administrativ funktion. 2.c. Sekretariatets arbejde koordineres af Sekretariatsgruppen, jf. afsnit d. Sekretariatet administrerer salg af NOAH-bøger, pjecer, plakater, Miljøsk mv. i samarbejde med Bladgruppen, Forlagsgruppen og Regnskabsgruppen. 2.e. Sekretariatet varetager redigering, fremstilling og udsendelse af det interne blad (Intern), jf. afsnit 7. 2.f. Den daglige drift af sekretariatet finansieres af fælleskapitalen. 3. FÆLLESKAPITALEN 3.a. Fælleskapitalen består af NOAHs egenkapital, dvs. pengebeholdningen, værdien af lageret samt tilgodehavender fratrukket gæld. 3.b. Dispositioner over fælleskapitalen foregår gennem vedtagelse af budget på et halvårsmøde eller som vedtagelse gennem Intern, jf. dog afsnit 4, 12 og c. Fælleskapitalen kan investeres i publikationer m.v., der efter godkendelse i Intern udgives af NOAHs Forlag. Evt. overskud tilfalder fælleskapitalen. 3.d. Overskuddet ved salg af publikationer m.v. samt Miljøsk tilfalder fælleskapitalen. Ved salg af disse ting fra lokal- og emnegrupperne, skal lokal- og emnegrupperne have del i overskuddet. Lokal- og emnegruppernes andel af overskuddet vedtages i Intern. 3.e Honorarer optjent ved foredrag afholdt på vegne af NOAH tilfalder den gruppe, der afholder foredraget, eller hvis gruppen ønsker det, fælleskapitalen. 3.f. Der overføres efter beslutning i Intern eller på Halvårsmødet løbende midler fra fælleskapitalen til aktionskassen, jf. afsnit 5. 3.g. Fælleskapitalen finansierer udgifter i forbindelse med fremstilling og udsendelse af det interne blad. Intern-bladet har første prioritet i forhold til andre udgifter finansieret af fælleskapitalen, jf. punkt 7.j. 3.h. Fælleskapitalen kan give tilskud til afholdelse af halvårsmøder, øvrige landsmøder og landsgruppemøder samt til dækning til rejseudgifter hertil. 1

2 4. PROJEKTER 4.a. Alle planer om ansøgninger om projekts- og fondsmidler (herefter kaldet projektmidler) skal meddeles Regnskabsgruppen. Regnskabsgruppen skal forelægges udkast til ansøgning inkl. budget samt tidsplan for projektets afvikling. Når der er bevilget penge til et projekt, skal Regnskabsgruppen have kopi af bevillingsskrivelsen. 4.b. Tilskud fra fonds til projekter m.v. tilgår fælleskapitalen. 4.c Projektgruppen udgøres af en i forvejen godkendt NOAH-gruppe eller en til lejligheden sammensat gruppe af NOAH-aktive, der godkendes gennem Intern, jf 4.e.8. Projektgruppen formulerer og gennemfører projektet under inddragelse af relevante dele af NOAH jf. nedenfor. Projektansatte er medlem af projektgruppen. 4.d. Projektmidler på under kr. pr. projekt administreres af projektgruppen, evt. i samarbejde med Regnskabsgruppen, forudsat at der er et udlæg på under kr. For sådanne projekter afleverer projektgruppen endeligt regnskab til Regnskabsgruppen. Øvrige projekter administreres af Regnskabsgruppen i samarbejde med projektgruppen, medmindre andet besluttes gennem Intern. 4.e. For projekter på over kr. eller med udlæg på over kr. samt for internationalt forankrede projekter gælder: 1. Der skal udarbejdes en detaljeret tidsplan og et detaljeret budget. 2. Der skal så vidt muligt ansøges om forskud på bevilgede fondsmidler 3. Hvis forskud ikke kan opnås, må Regnskabsgruppen sikre, at de nødvendige udlæg ikke truer NOAHs samlede likviditet 4. Projektmidlerne skal som hovedregel dække alle de med projektet forbundne omkostninger, incl. telefon, porto, fotokopier, administration på sekretariatet, formidling m.v. 5. Regnskabsgruppen udarbejder, på baggrund af indstilling fra styregruppen, en kontrakt med hver person, der skal projektansættes. Kontrakten skal specificere ansættelsesforholdene samt hvilket arbejde, der skal udføres. 6. Der skal nedsættes en styregruppe, som mødes jævnligt og gør status over projektet, jf. nedenfor. 7. Der skal udpeges en tovholder for projektet. Tovholderen udpeges af styregruppen og blandt dennes medlemmer. Tovholderen har ansvaret for løbende at have overblik over projektets aktiviteter, budget og tidsplan og for at indkalde styregruppen. Tovholderen fungerer som projektansvarlig i forhold til evt. bevilgende myndigheder, under hensyntagen til at Regnskabsgruppen fungerer som økonomisk ansvarlig i større projekter. 8. Inden et projekt starter, skal en overordnet projektbeskrivelse (omfattende projektets formål, midler og metoder), tidsplan, budget, projektets styregruppe og evt. særlige projektgruppe af NOAH-aktive samt eventuelle faglige sparringspartner(e) godkendes gennem Intern. Om muligt skal projektet diskuteres på et halvårsmøde. 9. Der kan ikke udbetales penge i et projekt, før projektet er godkendt gennem Intern og styregruppen har holdt sit indledende møde. 10. Der skal løbende rapporteres til Intern eller halvårsmøder. 2

3 4.f. Vedrørende styregruppen gælder: 1. Styregruppens rolle er: a) at sikre, at projektet forløber i overensstemmelse med projektbeskrivelsen; b) at sikre, at projektet følger tidsplan og budget; c) at løse daglige problemer for de(n) projektansatte/-aktive; d) at sikre tilstrækkelig kommunikation med resten af NOAH. e) at fungere som arbejdsgiver for projektansatte, herunder at beslutte om ansættelser og afskedigelser efter høring af projektgruppen, Regnskabsgruppen og den projektansatte. 2. Styregruppens består af to eller flere medlemmer fra den gruppe, der kører projektet, et medlem af Regnskabsgruppen og et medlem af Pressegruppen. Projektansatte kan ikke være medlem af styregruppen så længe de er ansat i projektet, men deltager i styregruppens møder, undtagen hvis styregruppen i helt særlige situationer har behov for at drøfte spørgsmål vedr. vedkommendes ansættelse uden at vedkommende deltager. 3. En enig styregruppe kan vedtage at justere tidsplan og/eller budget, og orienterer herom i Intern. 5. AKTIONSKASSEN 5.a. Aktionskassen administreres af en gruppe udpeget på Halvårsmødet eller i Intern. Denne gruppe er ansvarlig for aktionskassens regnskab. 5.b. Aktionskassens midler finansieres af fælleskapitalen, jf. punkt 3.e. Det fastsættes på halvårsmøderne, hvor store beløb der skal tilføres aktionskassen, jf. punkt 8. 5.c. Aktionskassen udbetaler de beløb, der er blevet bevilget i Intern, med mindre beløbene er søgt fra fælleskapitalen. 5.d. Aktionskassegruppen kontrollerer, at der aflægges regnskab for udbetalte beløb af de respektive modtagere. 5.e. Aktionskassegruppen informerer mindst hvert halve år om den aktuelle beholdning i aktionskassen. Aktionskassegruppen protesterer i Intern mod ansøgninger, der overstiger den øjeblikkelige beholdning. 6. ARBEJDSFORM, REPRÆSENTATION OG MANDAT 6.a Arbejdet i NOAH tager udgangspunkt i grupper på mindst tre medlemmer 6.b Grupperne træffer beslutninger i enighed 6.c Grupper eller enkeltpersoner kan repræsentere NOAH i råd, nævn, netværk m.v. Godkendelse heraf sker efter fælles beslutning gennem Intern eller på et halvårsmøde. NOAH s repræsentation i FoEI og FoEE varetages som udgangspunkt af Internationalgruppen, jf. punkt 15.b. 3

4 6.d I tilfælde af uenighed mellem NOAH-grupper om mål og midler gælder: - Hvis en gruppe er godkendt til at arbejde inden for et område, og en anden gruppe er uenig i gruppens holdninger eller handlinger, skal den første gruppe lytte til og kommentere på indsigelserne fra den anden gruppe - Hvis grupperne arbejder inden for samme område, involveres det øvrige NOAH mhp. at løse uenigheden. 6.e NOAH bestræber sig på at dokumentere sine fælles holdninger gennem vedtagne politikker, der offentliggøres på NOAH s hjemmeside. jf. punkt 7.e. 7. DET INTERNE BLAD 7.a. Det interne blad (Intern) er på linje med Halvårsmødet den endeligt besluttende myndighed. Bladet udgives efter behov, idet alle forslag til beslutning, som ikke behandles på Halvårsmødet, skal præsenteres i Intern. 7.b. Bladet udsendes via elektronisk post, medmindre det af praktiske grunde ikke kan lade sig gøre. Op til Halvårsmødet udsendes bladet med dagsorden, halvårsreferater m.v. i trykt form med posten. 7.c. Alle aktive i NOAH kan udtale sig i Intern. Kun grupper kan fremsætte forslag og har indsigelsesret. 7.d. Et forslag fra en NOAH-gruppe fremsat i Intern betragtes som vedtaget, såfremt der ikke inden for en måned, medmindre andet er angivet i den konkrete situation, er indsendt indsigelser mod forslaget til sekretariatet. Sekretariatet skal hurtigst muligt offentliggøre indsigelser mod forslag i et nyt Intern. 7.e. Via proceduren i Intern træffes beslutninger om NOAH-politikker samt om fælleskapitalen og dens omsætning. 7.f. Ansøgninger der vedrører Aktionskassen sendes som et forslag til Intern. 7.g. For at blive godkendt som NOAH-gruppe skal ansøgerne skrive til Intern og oplyse navne, adresser, adresser og evt. telefonnumre samt hvem der er gruppens kontaktperson(er) - dvs. den eller de i gruppen, som NOAHs sekretariat skal henvise til. Desuden skal gruppen afgive en hensigtserklæring om, hvad gruppen vil arbejde med. Er der ingen indvendinger inden for en måned, er gruppen godkendt. 7.h. Alle aktive i NOAH skal modtage Intern. Hvis en aktiv ikke har en elektronisk postkasse, sørger en anden i gruppen for at give den aktive en udskrift. 7.i. 7.j. Alle NOAH-grupper samt NOAH-repræsentanter i råd, nævn, netværk m.v. (jf. punkt 6.c) skal løbende orientere om deres arbejde i Intern. Alle udsendte pressemeddelelser offentliggøres enten på NOAHs hjemmeside eller i Intern. Der informeres i Intern om udarbejdede høringsbesvarelser. Bladet skal udkomme senest 5 dage efter deadline. 4

5 8. HALVÅRSMØDET 8.a. Halvårsmødet indkaldes hvert halve år af den arrangerende gruppe, eller af organisationsudviklingsgruppen, når mindst 5 grupper kræver det. Arrangører vælges på Halvårsmødet et år før det pågældende møde afholdes. 8.b. Alle NOAH-grupper skal være repræsenteret på Halvårsmødet eller melde afbud til Sekretariatet eller til den arrangerende gruppe. 8.c. Halvårsmødet har samme besluttende myndighed som Intern. Proceduren ifølge 8.e. skal dog være fulgt. 8.d. Indkaldelse med forslag til emner til dagsordenen skal udsendes senest med det Intern-blad, der udsendes senest 1 måned før mødet. Den gruppe, som er ansvarlig for Halvårsmødet, udsender senest 14 dage før mødet et dagsordenforslag med de faste punkter og de indkomne forslag, sammen med de nødvendige oplæg (eller henvisninger til dem). 8.e. Forslag til beslutning på Halvårsmødet skal udsendes senest med det Intern-blad, der udsendes senest 2 uger før mødet, for at kunne vedtages på mødet. 8.f. Herudover tjener Halvårsmødet til udveksling af erfaringer, drøftelse af opnåede resultater, strategier m.v. Eventuelle temaer for dele af Halvårsmødet vedtages gennem Intern. 8.g. På Halvårsmødet fremlægger Aktionskassegruppen en opgørelse over Aktionskassen. På Halvårsmødet i april forelægger Regnskabsgruppen udkast til regnskab for det forgangne år samt forslag til eventuelle ændringer af budgettet for indeværende år. På Halvårsmødet i oktober forelægger Regnskabsgruppen endeligt regnskab for det forgangne år samt forslag til budget for det kommende. 8.h På Halvårsmødet vælges medlemmer til landsgrupper og bestyrelse. 8.i. Forslag, der er fremsat på Halvårsmødet, offentliggøres sammen med mødereferatet i næstfølgende nummer af Intern, hvor de kan vedtages eller forkastes. 9. LOKAL- OG EMNEGRUPPERNE 9.a. En lokalgruppe er en NOAH-gruppe med en lokal forankring. En emnegruppe er en NOAHgruppe, som arbejder med et nærmere afgrænset emne. 9.b. Betingelserne for at være en lokal- eller emnegruppe er: 1. Gruppen skal bestå af mindst 3 medlemmer. 2. Gruppen skal arbejde i overensstemmelse med NOAHs målsætning. 3. En ny lokal- eller emnegruppe skal godkendes via Intern, jf. punkt 7.g. 4. En lokal- eller emnegruppe skal sende repræsentant(er) til halvårsmøderne eller melde afbud. 5. En lokal- eller emnegruppe skal afgive halvårsreferat til det Intern, samt afgive regnskab for modtagne beløb fra Aktionskassen. 9.c. En lokal- eller emnegruppe, som af Halvårsmødet skønnes ikke at opfylde disse betingelser, opfordres af den arrangerende gruppe til at redegøre for sin eksistens i det næstfølgende nummer af Intern. Sker dette ikke, betragtes gruppen som opløst. 5

6 9.d. En lokal- eller emnegruppe træffer beslutninger i enighed. 9.e. En lokal- eller emnegruppe kan kun udtale sig i sit eget navn. 9.f. Opløses en lokal- eller emnegruppe, meddeles dette gennem Intern. Gruppens eventuelle formue tilfalder fælleskapitalen. 10. LANDSGRUPPER 10.a. Landsgrupper er: Bladgruppen, Forlagsgruppen, Regnskabsgruppen, Pressegruppen, Internationalgruppen, Organisationsudviklingsgruppen, Sekretariatsgruppen, Aktionskassegruppen, Støttekredsgruppen, Biblioteksgruppen samt Web/IT-gruppen. Eventuelle nye landsgrupper skal godkendes i Intern eller på Halvårsmødet. 10.b. Landsgrupperne varetager de fælles administrative eller politiske opgaver i NOAH. 10.c. Landgrupper deltager på lige fod med lokal- og emnegrupper i NOAHs interne beslutningsproces. 10.d. Landsgrupperne nedsættes på hvert halvårsmøde. I tilfælde af uenighed om personsammensætningen vælges gruppens medlemmer ved simpel flertalsafgørelse. Mellem halvårsmøderne kan grupperne supplere sig selv efter godkendelse i Intern. 10.e. Landsgrupperne er regnskabspligtige overfor Intern. 10.f. Landsgrupperne aflægger halvårsreferat og skal være repræsenteret på Halvårsmødet. 10.g. En landsgruppe kan afsættes gennem en beslutning i Intern, hvis mindst 3 andre grupper ønsker det. 11. BLADGRUPPEN 11.a. Gruppens ansvar er: 1. Redigering, opsætning, trykning og distribution af Miljøsk. Bladet skal udkomme omtrentlig hver tredje måned. 2. Bladets redaktionelle holdning skal være i overensstemmelse med NOAHs målsætning. 3. I forbindelse med redaktionel omtale af miljøpolitiske eller tekniske emner, som landslokal- eller emnegrupper i NOAH arbejder med, skal Bladgruppen forsøge at gøre sig bekendt med dette arbejde og give gruppen lejlighed til inden for en rimelig frist at kommentere på bladets planer og artikler inden offentliggørelsen. 4. Gruppen skal på halvårsmøderne redegøre for den førte udgivelsespolitik. 11.b. Gruppen lægger den redaktionelle linie og layout på bladet. Gruppen kan uddelegere artikler og temanumre til andre NOAH-grupper, og anvende gæsteskribenter. Bladet skal henvende sig til et bredt udsnit af den danske befolkning. 11.c. Bladgruppen kan udnævne en af sin medlemmer til redaktør med ret til at udtale sig til andre medier om de emner, som Miljøsk omhandler. Udtalelserne må ikke stride mod NOAHgruppers vedtagne (skriftlige) politikker eller (skriftlige) politikker vedtaget af hele NOAH. 6

7 11.d. Gruppen skal løbende orientere om sit arbejde i Intern, herunder specielt om planlagte numre, deadlines osv. 11.e. Gruppen fastsætter i samråd med Regnskabsgruppen priser og oplagstal for bladet. Regnskaber herfor bringes i Intern. 11.f. Der må ikke bringes reklamer i Miljøsk. Undtaget herfra er reklamer for kommende numre af Miljøsk samt reklamer for Forlagets udgivelser. 12. FORLAGSGRUPPEN 12.a. Gruppens ansvar er; 1. At udgive bøger, hæfter, pjecer, plakater mv. i overensstemmelse med NOAHs målsætning. Udgivelserne besluttes i Intern efter indstilling fra Forlagsgruppen. 2. At rådgive forfattere m.v. med hensyn til forskellige praktiske forhold (sats, layout, trykkested o.lign.). 3. At, i samråd med sekretariatsgruppen og Regnskabsgruppen, sørge for løbende genoptryk af allerede udgivne publikationer, der fortsat skønnes at være salgbare. Hvis publikationerne efter gruppens skøn ikke bør genoptrykkes, besluttes dette i Intern efter indstilling fra Forlagsgruppen. 4. Gruppen skal på halvårsmøderne redegøre for den førte udgivelsespolitik. 12.b. Gruppens beføjelser er: 1. At gruppen, i samråd med Regnskabsgruppen, skal foranledige reklamefremstød for NOAH-udgivelser. 2. At gruppen fastlægger Forlagets prispolitik efter godkendelse i Intern. 3. At gruppen, i samråd med Regnskabsgruppen, fastsætter priser og oplagsstørrelse for materiale, der udgives i NOAHs navn. Regnskaber herfor bringes i Intern. 4. At gruppen selv lægger salgspolitik, og orienterer herom i Intern. 12.c. Fremstilling af nye materialer, der skal udgives i NOAHs navn, besluttes gennem Intern. 13. REGNSKABSGRUPPEN 13.a. Regnskabsgruppen administrerer det budget og de udbetalinger fra fælleskapitalen, som er godkendt i Intern eller på Halvårsmødet. 13.b. Regnskabsgruppen skal godkende udgifter for fælleskapitalen; herunder trykning og genoptryk af publikationer. 13.c. Regnskabsgruppen fører regnskab over fælleskapitalen, herunder momsregnskab, kildeskat osv. og er NOAHs kontakt udadtil vedrørende NOAHs regnskab. 13.d. Regnskabsgruppen kan beslutte udlæg på indtil kr. af fælleskapitalen til løbende finansiering af projekter, jf. punkt. 4.d. 7

8 13.e. Regnskabsgruppen administrerer fællesdriften i overensstemmelse med det vedtagne budget. Regnskabsgruppen kan beslutte afvigelser fra budgetterede udgifter til fællesdrift på indtil kr. pr. halvår. 13.f. Regnskabsgruppen underskriver ansættelseskontrakter med projektansatte, jf. punkt 4.e.v., og for ansatte i sekretariatet, jf. punkt 17.a. 13.g. Regnskabsgruppen skal: 1. Udarbejde løbende budgetter for fælleskapitalen. Landsgrupper kan få tildelt rammebeløb i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 2. Løbende orientere i Intern om bevægelse og likviditet i fælleskapitalen. 3. På halvårsmøderne fremlægges en opgørelse over fælleskapitalen. 4. Jævnligt mødes med Bestyrelsen og orientere om status på projekter og økonomi. 14. PRESSEGRUPPEN 14.a. Pressegruppen har til opgave at forfatte og formidle indlæg til medierne og iøvrigt drive PRvirksomhed i overensstemmelse med NOAHs målsætning og holdning. 14.b. Pressegruppen modtager, besvarer eller fordeler post, som ikke umiddelbart sorterer under andre grupper. 14.c. Pressegruppen har også til formål at hjælpe med at formidle NOAH-gruppers budskaber, dersom de har landsdækkende karakter. 14.d. Pressegruppen har pligt til at vedligeholde et arkiv over gruppens offentlige indlæg, over besvarelser på udefra kommende henvendelser samt over kontakter til brug for efterfølgende Pressegrupper. 14.e. Pressegruppen kan som eneste NOAH-gruppe, uden forudgående godkendelse i det interne blad, udtale sig i NOAHs navn i sager vedrørende miljøpolitiske emner i Danmark. Pressegruppen kan udpege en eller flere af gruppens medlemmer til at fremstå som pressetalsmand. Gruppen formidler løbende sit pressemateriale på NOAHs hjemmeside og alternativt i Intern og og aflægger i øvrigt rapport i Intern efter behov. 14.f. Pressegruppen kan på Halvårsmødet eller i det interne blad fremlægge forslag om, at en eller flere personer fra andre NOAH-grupper udnævnes til talspersoner for NOAH på bestemte emneområder. 14.g. Der skal aftales faste møder mellem Pressegruppen og Internationalgruppen m.h.p. at sikre kommunikation, den fornødne viden og fælles linje om de igangværende sager. 15. INTERNATIONALGRUPPEN 15.a. Internationalgruppen har til opgave at formidle kontakten mellem NOAHs internationale paraplyorganisation Friends of the Earth International (FoEI), Friends of the Earth Europe (FoEE) samt øvrige internationale samarbejdspartnere og det øvrige NOAH. 15.b. Internationalgruppen repræsenterer som udgangspunkt NOAH i FoEI og FoEE i overensstemmelse med NOAHs målsætning, og søger mandat i det øvrige NOAH om nødvendigt. 8

9 Andre NOAH-grupper kan i forbindelse med konkrete initiativer godkendes til at være NOAH s repræsentant i FoEI og FoEE, jf. punkt 6.c. 15.c. Internationalgruppen formidler løbende sit pressemateriale på NOAHs hjemmeside og alternativt i Intern og aflægger i øvrigt rapport heri efter behov. Gruppen har pligt til at vedligeholde et arkiv over gruppens offentlige indlæg. 15.d. Internationalgruppen er det samlede NOAHs talsmand uden for Danmark. 16. ORGANISATIONSUDVIKLINGSGRUPPEN (KOLGA-GRUPPEN) 16.a. Organisationsudviklingsgruppen har til opgave at sikre, i samarbejde med andre NOAHgrupper, at NOAH til stadighed udvikler sig som organisation. 16.b. Gruppen står for hvervning af nye aktive og deres introduktion i NOAH. Andre grupper er velkomne til at lave deres egne hverveaktiviteter, men organisationsudviklingsgruppen står for regelmæssige hvervemøder og fastholdelse af aktive. 16.c. Gruppen er ansvarlig for, at nye NOAH-grupper kontaktes med henblik på at blive indsluset i NOAHs arbejde. 16.d. Gruppen står for indkaldelse til regelmæssige NOAH på tværs-møder på sekretariatet. Andre grupper er også velkomne til at indkalde, men bedes koordinere med organisationsudviklingsgruppen. Gruppen påser, at hvervet som mødeleder og referent dækkes bredt af de fremmødte aktive. 16.e. 16.f. 16.g. Gruppen påser, at der indkaldes til halvårsmøde hvert halve år, og samarbejder i tiden op til halvårsmødet med den arrangerende gruppe omkring tema, dagsorden, invitation samt indhentning af halvårsreferater. Gruppen fremlægger på hvert halvårsmøde sine planer for det næste hele års arbejde, samt inviterer de øvrige grupper til at deltage i arbejdet med at udvikle NOAH som organisation. Gruppen meddeler sig løbende om sit arbejde og sine planer i Intern. 16.h. Gruppen står for at opbevare og vedligeholde væsentlige dokumenter for NOAH, f.eks. Struktur, fundats, oversigt over lokal- og emnegrupper samt vedtagne politikker. 17. SEKRETARIATSGRUPPEN 17.a. Sekretariatsgruppen sikrer, at sekretariatet er bemandet i åbningstiden og at der er gode arbejdsforhold for frivillige og ansatte. Gruppen koordinerer anvendelsen af frivillig og støttet arbejdskraft. Sekretariatsgruppen kan udpege en af gruppens medlemmer til sekretariatsleder. Sekretariatsgruppen skal arbejde for udviklingen af et teknisk såvel som socialt velfungerende sekretariat med effektive arbejdsgange. 17.b. Lønnet og ulønnet arbejdskraft på sekretariatet refererer til Sekretariatsgruppen. 18. WEBIT-GRUPPEN 18.a WebIT-gruppen har til opgave at: i samarbejde med Sekretariatsgruppen sikre, at sekretariatets IT-udstyr er kørende, og at NOAHs data er passende beskyttet mod uheld og kriminalitet. 9

10 holde NOAHs hjemmeside a jour på baggrund af input fra lands-, lokal- og emnegrupper. Gruppen kan delegere vedligeholdelse af veldefinerede dele af systemet til enkeltpersoner eller andre grupper. 18.b WebIT-gruppen fremsætter i samarbejde med Regnskabsgruppen forslag i Intern om nyanskaffelser og reparationer af computere og tilbehør. 19. STØTTEKREDSGRUPPEN OG NOAHS STØTTEKREDS 19.a. Støttekredsgruppen varetager udadrettet praktisk arbejde vedrørende NOAHs Støttekreds, herunder jævnlig (ca. hver 3. måned) udsendelse af nyhedsbreve og andet NOAH-relevant oplysningsmateriale til Støttekredsens medlemmer, og varetagelse af PR-virksomhed for Støttekredsen. 19.b. Sekretariatet og Regnskabsgruppen varetager de økonomiske og regnskabsmæssige forhold vedrørende Støttekredsen. 19.c. Støttekredsmedlemmerne kan ikke udtale sig på NOAHs vegne og har ingen stemmeret i NOAHs beslutningsproces. 19.d. Medlemsskab erhverves ved at betale et årligt kontingent, hvis størrelse aftales på halvårsmøderne eller besluttes i Intern. 19.e. Støttekredsmedlemmernes navn og adresse tilbydes lokal- og emnegrupperne. 20. BIBLIOTEKSGRUPPEN. 20.a Biblioteksgruppen har til opgave at: passe NOAHs miljøbibliotek på Sekretariatet indkøbe nye bøger til miljøbiblioteket vedligeholde subskriptioner på tidsskrifter i miljøbiblioteket 21. BESTYRELSEN 21. a Bestyrelsen påser, at NOAH opfylder sine forpligtelser som forening og juridisk person, jf. NOAHs Fundats. 21.b Bestyrelsen mødes jævnligt med Regnskabsgruppen og følger med i NOAHs økonomiske forhold. 21.c Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges på Halvårsmødet. Hvis der mellem to halvårsmøder opstår behov for at vælge et nyt medlem, gøres dette gennem det interne blad. Hvis der ikke kan opnås enighed om at supplere Bestyrelsen, fortsætter denne uændret indtil næste halvårsmøde, uanset at den består af to medlemmer. Hvis mere end et medlem forlader Bestyrelsen mellem to halvårsmøder, og der er mindre end 2 medlemmer tilbage, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling på sekretariatet med det formål at vælge en ny bestyrelse. 10

11 21.d Bestyrelsen udarbejder årsberetning for NOAH i samarbejde med lokal-, emne- og landsgrupperne. Årsberetningen fremlægges til vedtagelse på Halvårsmødet i april sammen med årsregnskabet. 21.e Bestyrelsen deltager på lige fod med andre NOAH-grupper i NOAHs interne beslutningsproces. 21.f Ved interne eller eksterne konflikter, der kræver NOAHs bevågenhed, træder bestyrelsen ind mhp. at udrede konflikten og sætte en løsningsproces i gang. 21.g Medlemmer af Bestyrelsen må ikke være ansat af NOAH eller på anden måde have økonomiske interesser i NOAH. 22. STRUKTURÆNDRINGER 22.a Forslag til ændring af NOAHs Struktur skal vedtages på et halvårsmøde jf. punkt 8.e, efterfulgt af offentliggørelse i Intern, hvortil der ikke indkommer protester inden 1 måned, jf. punkt 7.c. 22.b NOAHs målsætning (punkt 1) kan dog ingensinde ændres. Nærværende struktur er fremlagt på NOAHs halvårsmøde i oktober 2010 og efterfølgende vedtaget gennem Intern. 11

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus

Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Vedtægter for Glumsø Biograf & Kulturhus Navn og hjemsted Glumsø Biograf & Kulturhus er en selvejende institution med hjemsted i Næstved Kommune. 1 Institutionen har til formål Formål 2 at drive Glumsø

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ. Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FJORDGLIMTSVEJ Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen FJORDGLIMTSVEJ". 2. Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Retten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I N G ADVOKAT JØRGEN IVERSEN (H) JI@IVERSENADVOKAT.DK TLF: 87538181 FAX: 87538180 BOX 30 6960 HVIDE SANDE CVR: 31310474 J.NR.: 12-10182 V E D T Æ G T E R F O R U L F B O R G - V E M B T U R I S T F O R E N I

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere