1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav"

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Frem tidens landsby P rojekt:b ørnebondegård H orsens Kontraktens start:5. april2011 Kontraktens slut:1. juli 2014 Journalnum m er: Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) RegionalU dvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Anna Lise Vesterby Tlf. dir O peratør: Forening Børnebondegården (FB) v/ Annette H ansen N ederbyen H orsens Tlf m obil privat.tele.dk Kontaktperson: O le M unch Tlf m obil CVR. N r Resum è Form ålet er gennem etablering af en børnebondegård efter hollandsk m odelm en videreudviklet tildanske forhold: at give børn, børnefam ilier, børneinstitutioner, dagplejem ødre og skoleklasser let adgang tilkontakt m ed og gode oplevelser m ed alm indelige husdyr og kæledyr. at give bedre forståelse for hvorfra husdyrbaserede fødevareprodukter kom m er og bevidstgøre om vigtigheden af dyrevelfærd. at åbne m ulighed for oplæring af børn i pasning af egne husdyr/kæledyr. at få kendskab tilbæredygtig energiproduktion m ed m oderne energiform er baseret på vind, sol, bioenergi og jordvarm e. R egionalu dvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 O pfølgning pr. 1. septem ber Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Bestyrelsen blev konstitueret midt i april, og der er et rigtigt godt arbejdsklima. Fra april og til sommerferien holdt vi regnskab med timeforbruget i bestyrelsen, og der var lagt over 300 timers arbejde fra bestyrelsens side på det tidspunkt. Opstarten af børnebondegården er en større proces. Det har overrasket, hvor meget papir arbejde og tilladelser der skal til. De første måneder herefter gik med at få det sidste af den kommunale medfinansiering til at falde på plads, og få tilsagnet fra EU genbehandlet ved FødevareErhverv. Begge dele er nu på plads, således at finansieringen på de kr. er i hus. Vi har også modtaget kr. fra Landsbyrådet, samt kr. fra LRØ Det blev ligeledes hurtigt klart, at vi skulle have noget professionelt hjælp til fondssøgning, derfor har vi bedt en konsulent om hjælp til denne del, så vi på denne måde får lavet et godt materiale til fremtidige søgninger. Pt. Er de første ansøgninger til fonde afsendt og 8 venter afsending inden for den næste måned. Der har været afholdt et lille eftermiddags møde, for de nærmeste naboer. Og et større maskinhusmøde for alle i hele Landsbyen, der deltog ca. 50 personer. Der er generelt god opbakning til projektet både fra landsbyboer og fra kommunen. Til det sidstnævnte møde stillede LAG med formand og Koordinator og Kommunen stillede med deres jurist, så der er god opbakning også fra deres side til projektet. Bestyrelsen besluttede, at få et arkitekt firma (BSAA) fra Århus til at komme med deres bud på hvordan en børnebondegård kan komme til at se ud. Deres foreløbige oplæg er vedlagt som bilag. Bestyrelsen vedtog således deres tegning af anlægget bag gården, dette er grundstenen for projektet. At der er et godt og kvalitetsmæssigt anlæg til dyrene er det vigtigste for bestyrelsen. Der blev lagt vægt på at anlægget også blev handikapvenligt, hvorved der skulle laves terræn udligning. Det har ligeledes været hensigten, at det der bliver lavet er af en høj kvalitet, da vi ikke vil bruge tiden på at reparere og lave lappe løsninger. Dette har ikke gjort projektet billigere, men til gengæld et mere holdbart og brugervenligt anlæg. Der er ligeledes søgt moms fritagelse ved SKAT for foreningen, dette er der givet tilsagn på og skulle dermed løfte projektet yderligere i kvalitet og indhold. Bestyrelsen havde håbet, at vi kunne åbne anlægget bag gården her i september, grundet de mange ændringer i anvendelsen af ejendommen, har kommunen ikke nået at få alle ændringerne behandlet og sendt i høring. Derfor har vi besluttet at vi må vente med åbningen til foråret. Efter vores førnævnte maskinhusmøde har der været en øget aktivitet i staldene på Dortheasminde. En flok piger i alderen 8-18 år har fået hver deres kalv, som de går tur med. De glæder sig meget til foråret, hvor de kan komme til at bruge Børnbondegårds anlægget og få adgang til flere dyr, herunder også klappedyr/kæledyr. Vi forventer, at vi i løbet af foråret kan tilbyde kørekort til dyr og andre fritidshold.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav M ål1 Sam let planlæ gning af fornyelsesindsatsen,projektering af de konkrete bygge- og anlæ gsarbejder, faciliteter m v.iprojektet R esultatkrav 1.1 R esultatkrav M ålem etode O pfølgning Planlægningen og projekteringen af de konkrete bygge- og anlægsarbejder, faciliteter m v. skalvære afsluttet og arbejdet igangsat inden 1 år efter datoen for underskrift af resultatkontrakten. Beskrivelse af projektaktiviteter og redegørelse om igangsætning skalsendes tilrm inden 1 år efter underskrift af kontrakten. D er er pt. Fuld i gang i hjem tagning af priser tilbudgettet. D er er påbegyndt bundforbedringer på arealerne, så de har m ulighed for at sætte sig inden videre forarbejdning. Fase 1 af projektet er i offentlig høring pt. M ål2 G ennem førelse af de konkrete bygge- og anlæ gsarbejder,form idling af resultaterne m v. R esultatkrav 2.1 R esultatkrav M ålem etode O pfølgning D e sam lede aktiviteter i projektet bygge- og anlægsarbejder, etablering af faciliteter, form idlingen af resultaterne, m v., skal være gennem ført senest 3 år efter underskift af resultatkontrakten. Senest 3 år efter resultatkontraktens underskrift, frem sendes redegørelse tilr M for projektets gennem førelse, herunder for form idlingen af resultaterne, sam let regnskab m.v. D enne er ikke relevant på nuværende tidspunkt, m en skalnok kom m e. Side 3

4 3. Opfølgning på Økonomi Grunden til at vi ikke er helt færdige med budgetteringen er at vi først modtog tilsagnet fra FødevareErhverv i sommerferien, dermed turde vi ikke gå ud og genere folk før vi var rimelig sikre på, at de første store beløb fra LAG, region og kommune var hjemme. Dertil kommer, at arkitekterne er i gang med at klargøre deres materiale til Bygge anlægsfonden og Realdania fonden. Dette materiale er til brug for ansøgning af midler til børnestalden og ko lounger på siden af kostalden. Der vil blive opstart af regnskab for børnebondegården ved Landbo MidtØst Viborg, som er det revisionsfirma der blev valgt på generalforsamlingen. Det bliver derfor Landbo MidtØst, der kommer til at stå for udarbejdelsen af regnskabet løbende og dermed også momsregnskabet. Der er vedlagt en likviditets oversigt i exel format. Det er et bud på, hvornår de forskellige midler kan komme til udbetaling, og dermed blive brugt, indtil nu har den anden finansiering været Ole Munch s kassekredit.ca kr. Da vi ikke ved hvor meget vi kan få ind fra fonde, er der budgetteret forsigtigt hen over næste sommer for at få det til at nå sammen. Der er indtil nu brugt penge på konsulent til: Opbygning af hjemmeside (www.børnebondegården.dk), tryk af publicitet, udarbejdelse og tegning af logo, udarbejdelse af fondsansøgnings materiale, udarbejdelse af tegningsmateriale til ombygning af eksisterende lokaler, Tegningsmateriale til anlæg bag stalden, Tegningsmaterialer til Børnestald og ko lounger og ansøgning om momsfritagelse. Derudover er der investeret i computer, 2 hytter(høns og kaniner) entreprenør til bundforbedringer og opstart af opførsel af anlægget, samt klargøring til Halm hus (opbygning af sandpude) samt forsikring. TA B EL 1 - D ET A KTU ELLE B U D G ET B udget Projektering og udførelse af faciliteterne M arkedsføring, form idling, styring, revision m v Ialt Finansiering H orsensegnens LAG H orsens Kom m une Indenrigsm inisteriet, Socialm inisteriet Privat m edfinansiering og frivilligt arbejde Region M idtjylland Ialt Side 4

5 TA B EL 2 A FR EG N ED E U D G IFTER O G M O D TA G ET FIN A N SIER IN G Beløbene herunder er for de fleste vedkommende faldet til betaling efter den 1. september og skal tages som indikationer, da de selvfølgelig skal deles mere op på enkelte underpunkter for at fremme forståelsen til regnskabet. B udget Projektering og udførelse af faciliteterne Entreprenør bund jordflytning m.m Entreprenør Kloakering m m Entreprenør bundopbygning m. m Sandpude Transport (sand genknus) G enknus(genbrug af gl. byggem aterialer) Beton ved kostald Kantning sam t am fibium m aterialer hytter Konsulenter / projektansatte M arkedsføring, form idling, styring, revision m v. Com putere H jem m eside sam t forenings styre program Ialt Finansiering H orsensegnens LAG H orsens Kom m une Indenrigsm inisteriet, Socialm inisteriet Privat m edfinansiering Region M idtjylland Ialt TA B EL 3 - FO R SLA G TIL N YT B U D G ET H vis operatøren har forslag tilæ ndringer af budgettet,udfyldes nedenstående skem a m ed nyt forslag tilbudget for hele projektperioden. B udgetæ ndringer skalefterfølgende godkendes skriftligt af R egion M idtjylland for at væ re gyldige. Vi vil i takt med processen med børnebondegårdens opstart forvente, at der kommer budget justeringer, dette vil vi på bedste vis prøve at få indarbejdet her i starten, men vi ved mere når vi når frem til næste opfølgning til marts. Side 5

6 Projektering og udførelse af faciliteterne M arkedsføring, form idling, styring, revision m v. Ialt Finansiering H orsensegnens LAG H orsens Kom m une Indenrigsm inisteriet, Socialm inisteriet Privat m edfinansiering og frivilligt arbejde Region M idtjylland Ialt Side 6