KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017"

Transkript

1 Informationsmateriale den 31. marts 2015 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 11 Væsentlige risikofaktorer 13 Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks 15 Skattemæssige forhold 17 Eksempel på beregning af afkast 18 Oplysninger om tegning m.v. 21 Oplysninger om Udsteder 23 Tegningsblanket 25 2

3 Ansvar og erklæringer Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse til potentielle investorer af de udbudte obligationer samt vilkårene for udbuddet af disse. Idet Udsteder ifølge 23, stk. 4, nr. 6 i lov om værdipapirhandel (lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 med senere ændringer) er undtaget fra pligten til at offentliggøre et prospekt, er der udarbejdet nærværende Informationsmateriale som erstatning for et egentligt prospekt. Obligationerne er på forhånd godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. København, den 31. marts 2015 KommuneKredit Arrangør erklæring I vor egenskab af Arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Arrangøren påtager sig intet ansvar for Udsteders opfyldelse af dennes forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem Udsteder og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Arrangøren uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af registrerede ejerrettigheder i VP SECURITIES A/S over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København, den 31. marts 2015 Nordea Bank Danmark A/S 3

4 Obligationsbetingelser Udsteder Arrangør KommuneKredit Kultorvet København K Nordea Bank Danmark A/S Strandgade København K Et selskab under tilsyn af Finanstilsynet Beregningsagent Nordea Bank Danmark A/S Beregningsagentens aflæsninger, beregninger og afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende, medmindre andet fremgår af Informationsmaterialet. Kort beskrivelse af udstedelsen Obligationerne udstedes til kurs 110 og er ikke rentebærende. Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i et aktieindeks (herefter benævnt det Underliggende Aktieindeks) samt den fastsatte Deltagelsesgrad. Obligationerne giver investor mulighed for en Indfrielseskurs på 100 plus et Indekstillæg. Hvis Værdiudviklingen er positiv i perioden fra Startdag til Slutdag, påvirkes Indekstillægget positivt. Skulle Værdiudviklingen være nul eller negativ, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttede. For en nærmere beskrivelse af obligationernes afkastprofil med eksempler på beregning af indfrielseskursen henvises til afsnittene Afkastprofil og Eksempel på beregning af afkast. Beløb Størrelsen af den initiale udstedelse vil blive fastsat ved Tegningsperiodens udløb, jf. afsnittet Oplysninger om tegning m.v., og vil efterfølgende blive meddelt i henhold til afsnittet Meddelelser. Udstedelsen vil som minimum udgøre DKK Hvis der afgives tegningsordrer for mindre end dette minimumsbeløb, forbeholder Udsteder og Arrangør sig ret til at aflyse udstedelsen. Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt nominelt DKK , forbeholder Udsteder og Arrangør sig retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede udstedte beløb udgøre mindst DKK Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger DKK Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, såfremt der ikke kan opnås en Deltagelsesgrad på mindst 115 pct. Meddelelse om udstedelsens annullering, lukning for tegning og eventuel reduktion i tildeling af obligationerne, som anført ovenfor, vil blive givet som 4

5 anført i afsnittet Meddelelser. Obligationslånet kan senere forhøjes uden fastsat maksimumbeløb. Der lukkes for yderligere udstedelser den 18. marts Udstedelsesdag 15. april 2015 Indfrielsesdagen 18. april 2017 Notering Stykstørrelse og registrering Emissionskurs Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S med første handelsdag på Udstedelsesdagen. Obligationerne registreres i VP SECURITIES A/S i andele af DKK 1,00. Der udstedes ingen fysiske papirer. Den initiale udstedelse sker til kurs 110 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser vil ske til markedskurs. Valuta Amortisering Rente Indfrielse Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK) Stående lån Obligationerne er ikke rentebærende. Obligationerne indfries til Indfrielseskursen på Indfrielsesdagen. Tilbagebetaling sker gennem det kontoførende institut via VP SECURITIES A/S. Indfrielseskursen beregnes af Beregningsagenten, jf. afsnittet Indfrielseskurs. Indfrielseskursen vil blive meddelt som beskrevet under afsnittet Meddelelser. Såfremt Indfrielsesdagen ikke er en Bankdag, vil betalingen blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Obligationsejerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Underliggende Aktieindeks i 1 Underliggende Aktieindeks istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Bloomberg kode ENDLRP Index Børs Med hensyn til et værdipapir, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, den børs, hvor værdipapiret hovedsageligt handles, som fastsat af Beregningsagen ten Indekssponsor STOXX 1 Vægt i For yderligere beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks, se afsnittet Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks. 5

6 Afkastprofil Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i det Underliggende Aktieindeks i perioden fra Startdag til Slutdag samt Deltagelsesgraden. Såfremt Værdiudviklingen er positiv, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100 med tillæg af 100 multipliceret med Værdiudviklingen multipliceret med Deltagelsesgraden. Skulle Værdiudviklingen blive nul eller negativ, indfries obligationerne ved udløb til kurs 100. Et tab vil således udgøre den overkurs på 10 kurspoint, der er betalt ved udstedelsen af obligationerne samt det manglende afkast ved en alternativ placering af det investerede beløb i perioden. Obligationerne er således hovedstolsbeskyttede. Der henvises i øvrigt til afsnittet Væsentlige risikofaktorer. Indfrielseskursen beregnes alene på baggrund af kursen af det Underliggende Aktieindeks som aflæst på Startdag og Slutdag. En eventuel højere eller lavere kurs på det Underliggende Aktieindeks på andre dage vil således ikke have indflydelse på beregningen af Indfrielseskursen. Indfrielseskurs Indfrielseskursen er: kurs Indekstillæg Indfrielseskursen afrundes nedad på tredje decimal til to decimaler. Indekstillæg Indekstillægget er det største af følgende: 0 (såfremt Værdiudviklingen er nul eller negativ) 100 x Værdiudvikling x Deltagelsesgrad (såfremt Værdiudviklingen er positiv) Værdiudvikling i Beregnes som: (Slutkurs / Startkurs) 1 Prisfastsættelsesdag Startkurs 13. april Hvis denne dag ikke er en Bankdag, anvendes den efterfølgende Bankdag som Prisfastsættelsesdag. Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks som fastsat af Beregningsagenten på Startdagen. Startkursen for det Underliggende Aktieindeks vil blive meddelt som angivet i afsnittet Meddelelser senest 2 Bankdage efter Startdagen. Slutkurs Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks som fastsat af Beregningsagenten på Slutdagen. Slutkursen for det Underliggende Aktieindeks vil blive meddelt som angivet i afsnittet Meddelelser senest 2 Bankdage efter Slutdagen Startdag og Slutdag Startdag 15. april 2015 Slutdag 4. april 2017 Hvis en Startdag og/eller en Slutdag ikke er en Handelsdag for det Underliggende Aktieindeks, anvendes den førstkommende dag, der er en Handelsdag for det 6

7 Underliggende Aktieindeks. Er en Startdag og/eller en Slutdag en Afbrudt Handelsdag vedrørende det Underliggende Aktieindeks, anvendes den næstfølgende Handelsdag, som ikke er en Afbrudt Handelsdag, som Startdag og/eller Slutdag for det Underliggende Aktieindeks. Såfremt hver af de otte Handelsdage, som ligger umiddelbart efter den oprindelige Startdag og/eller Slutdag, er en Afbrudt Handelsdag vedrørende det Underliggende Aktieindeks, da (i) fastsættes den pågældende Startdag og/eller Slutdag for det Underliggende Aktieindeks som denne ottende Handelsdag, uanset at denne dag er en Afbrudt Handelsdag vedrørende det Underliggende Aktieindeks, og (ii) Beregningsagenten fastsætter værdien af det pågældende Underliggende Aktieindeks pr. Vurderingstidspunktet på denne ottende Handelsdag. Beregningsagenten skal fastsætte denne værdi på baggrund af gældende markedsstandarder. Når Beregningsagenten har underrettet Udsteder om, at der foreligger en Afbrudt Handelsdag, vil dette straks blive meddelt som angivet i afsnittet Meddelelser. Lukkekursen Vurderingstidspunktet Den officielle lukkekurs for det Underliggende Aktieindeks som aflæst af Beregningsagenten på Vurderingstidspunktet (a) Med henblik på at afgøre, om en Markedsforstyrrelse er indtruffet: (i) for så vidt angår et værdipapir, som indgår i det Underliggende Aktieindeks, den Planmæssige Lukketid på Børsen, hvor værdipapiret handles, og (ii) for så vidt angår futures og optioner på det Underliggende Aktieindeks, det tidspunkt, hvor der lukkes for handel på den Relaterede Børs, og (b) i alle andre situationer, det tidspunkt, hvor Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks offentliggøres af Indekssponsoren. Deltagelsesgrad Deltagelsesgraden angiver hvilken andel af Værdiudviklingen, som investor kan modtage på Indfrielsesdagen. Deltagelsesgraden er indikativ og vil blive endeligt fastlagt af Beregningsagenten på Prisfastsættelsesdagen. Deltagelsesgraden vil afhænge af markedsvilkårene, herunder renteniveauet i Danmark og volatiliteten på det Underliggende Aktieindeks. Deltagelsesgraden fastsættes af Beregningsagenten på baggrund af en afdækning af den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorerne gennem indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter. Beregningsagenten kan vælge at indgå disse kontrakter helt eller delvist i dagene op til Prisfastsættelsesdagen, således at der på Prisfastsættelsesdagen kan opnås en Deltagelsesgrad på minimum 115 pct. Baseret på markedsvilkårene den 23. marts 2015 ville en Deltagelsesgrad på 135 pct. kunne opnås. Den endelige Deltagelsesgrad kan blive højere eller lavere end det indikerede niveau. Såfremt det ikke senest på Prisfastsættelsesdagen er muligt (på grund af forhold beskrevet under afsnittet Markedsforstyrrelse, manglende prisstillelse på derivatkontrakter eller andre forhold) at fastsætte en Deltagelsesgrad på minimum 115 pct. vil udstedelsen blive annulleret. Meddelelse om den endelige Deltagelsesgrad eller eventuel annullering af 7

8 udstedelsen vil blive givet senest 2 Bankdage efter Prisfastsættelsesdagen i henhold til afsnittet Meddelelser. Handelsdag Afbrudt Handelsdag Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, (a) en på forhånd planlagt åbningsdag pr. Prisfastsættelsesdagen for den relevante Børs og alle relevante Relaterede Børser, hvorpå (i) det Underliggende Aktieindeks eller (ii) værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, eller (iii) finansielle kontrakter, der relaterer sig til det Underliggende Aktieindeks, handles, og (b) en dag, hvor Indekssponsoren planlægger at offentliggøre værdien af det Underliggende Aktieindeks. Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver Handelsdag, hvor (i) Indekssponsoren ikke offentliggør værdien af det Underliggende Aktieindeks, (ii) den relevante Børs eller en Relateret Børs ikke er åben for handel i løbet af den normale åbningstid, eller (iii) en Markedsforstyrrelse er opstået. En Afbrudt Handelsdag foreligger også, såfremt en på forhånd planlagt åbningsdag pr. Prisfastsættelsesdagen ændres til lukkedag. Bankdag Børs En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, den Børs der er specificeret for det pågældende Underliggende Aktieindeks i afsnittet Underliggende Aktieindeks ovenfor, og enhver efterfølger til et sådant børshandels- eller noteringssystem eller enhver erstatning for børsen eller noteringssystemet, som handel med de pågældende værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, midlertidigt er omlagt til (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for de værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, på en sådan midlertidig erstatningsbørs eller erstatningsnoteringssystem er acceptabel i forhold til den oprindelige Børs). Relateret Børs Markedsforstyrrelse Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, alle futures- og optionsbørser, eller eventuelt handels- eller noteringssystem, hvor optioner eller futures på det Underliggende Aktieindeks handles, og Beregningsagenten skønner, at handlen har en betydelig effekt på det generelle marked for futures eller optioner i forhold til det Underliggende Aktieindeks, eller enhver efterfølger til, eller erstatning for, en sådan børs eller handels- eller noteringssystem, hvortil handel med futures eller optioner relateret til det pågældende Underliggende Aktieindeks midlertidigt er flyttet (forudsat at Beregningsagenten har bestemt, at likviditeten for sådanne futures eller optioner relateret til det pågældende Underliggende Aktieindeks på en sådan midlertidig børs eller handels- eller noteringssystem som erstatning er sammenlignelig med den oprindelige Relaterede Børs). (a) Vedrørende værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, opståen eller forekomst efter Beregningsagentens skøn af (i) en Handelsforstyrrelse, (ii) en Børsforstyrrelse, som Beregningsagenten i begge tilfælde vurderer at være betydelig, på et tidspunkt i løbet af den sidste time før Vurderingstidspunktet for den Børs, hvor værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, hovedsageligt handles, eller (iii) Førtidig Lukning, eller (b) vedrørende futures eller optioner på det underliggende Aktieindeks, opståen eller forekomst af (i) en Handelsforstyrrelse, (ii) en Børsforstyrrelse, som Beregningsagenten i begge tilfælde vurderer at være betydelig, på et tidspunkt i løbet af den sidste time før Vurderingstidspunktet for den Relaterede Børs, eller (iii) Førtidig Lukning. 8

9 Til brug for Beregningsagentens afgørelse af hvorvidt en Markedsforstyrrelse foreligger på noget tidspunkt, hvis Markedsforstyrrelse foreligger i relation til et værdipapir, der indgår i det Underliggende Aktieindeks på noget tidspunkt, skal omfanget i hvilket det Underliggende Aktieindeks er forstyrret, beregnes som forholdet mellem (i) den andel af værdien af indekset, der kunne henføres til det pågældende værdipapir og (ii) den samlede værdi af indekset, i begge tilfælde umiddelbart før indtræden af en Markedsforstyrrelse. Handelsforstyrrelse Børsforstyrrelse Planmæssige Lukketid Førtidig Lukning Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver suspendering eller begrænsning pålagt handlen af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde, og uanset om årsagen er bevægelser i kurser, der ligger ud over de tilladte grænser fastsat af den relevante Børs eller Relaterede Børs eller på anden måde med (i) værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks på Børsen, hvor værdipapiret handles, eller (ii) futures eller optioner på det Underliggende Aktieindeks på en relevant Relateret Børs. Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver begivenhed (som ikke er Førtidig Lukning) som ifølge Beregningsagenten afbryder eller forringer markedsdeltagernes mulighed for generelt at udføre transaktioner i eller opnå markedskurser på (i) værdipapirer, der indgår i det pågældende Underliggende Aktieindeks på Børsen, hvor værdipapiret handles, eller (ii) futures eller optioner på det relevante Underliggende Aktieindeks på en Relateret Børs. Vedrørende en Børs eller Relateret Børs og en Handelsdag, den planmæssige lukketid på denne ugedag for Børsen eller den Relaterede Børs på denne Handelsdag uden hensyn til efterbørs handel eller anden handel uden for de ordinære åbningstider for handel. Lukning på en Børsdag af de(n) relevante Børs(er) hvorpå værdipapirer, der indgår i det Underliggende Aktieindeks, handles, eller af relevant(e) Relaterede Børs(er) før den Planmæssige Lukketid, medmindre denne førtidige lukning er meddelt af de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) mindst en time før det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Den faktiske lukketid for almindelig handel på de(n) pågældende Børs(er) eller Relaterede Børs(er) på denne Børsdag eller (ii) fristen for at afgive ordrer i Børsens eller den Relaterede Børs system til udførelse på Vurderingstidspunktet på denne Børsdag. Børsdag Vedrørende det Underliggende Aktieindeks, enhver Handelsdag, (i) hvor Indekssponsor offentliggør værdien af det Underliggende Aktieindeks, og (ii) hvor enhver Børs eller Relateret Børs er åben for handel i deres respektive almindelige handelsperioder, uanset at en sådan Børs eller Relateret Børs lukker før den Planmæssige Lukketid. Indeksjusterings begivenheder Hvis det Underliggende Aktieindeks enten (i) ikke beregnes og offentliggøres af den Indekssponsor, som er ansvarlig for dette, men derimod beregnes og offentliggøres af en efter Beregningsagentens vurdering tilfredsstillende efterfølger, eller (ii) er blevet erstattet af et andet indeks, der efter Beregningsagentens vurdering benytter den samme eller en i al væsentlighed tilsvarende formel og metode for beregning af indekset som det pågældende Underliggende Aktieindeks (det Nye Indeks ), kan Beregningsagenten fastsætte værdien af det Underliggende Aktieindeks på baggrund af det nye indeks. Hvis det efter Beregningsagentens skøn, enten: (i) annonceres at der vil foretages en væsentlig ændring af formlen eller metoden 9

10 for beregning af det Underliggende Aktieindeks, eller det Underliggende Aktieindeks på anden måde, efter Beregningsagentens skøn, væsentligt forandres (bortset fra modifikationer indeholdt i sådan formel eller metode for at opretholde indekset i anledning af ændringer i værdipapirsammensætning, aktiers kapitalforhold, eller andre begivenheder af en tilsvarende rutinemæssig karakter), eller (ii) det Underliggende Aktieindeks ophører med at eksistere, og intet Nyt Indeks findes, eller (iii) Indekssponsor, som er ansvarlig for dette, ikke foretager beregning og offentliggørelse af det Underliggende Aktieindeks, kan Beregningsagenten foretage sådanne tilpasninger i beregningen af Indfrielseskursen og andre relevante værdier, som Beregningsagenten skønner nødvendig, og som afspejler og er baseret på, hvordan det Underliggende Aktieindeks tidligere blev sammensat, beregnet og offentliggjort. Lovændring og Risikoafdækning sforstyrrelse Hvis det som følge af en ændring af love og regler (herunder skattelove og skatteregler) eller fortolkningen heraf (i) bliver ulovligt for Udstederen at eje, købe eller sælge aktier, som indgår i det Underliggende Aktieindeks, eller at afdække (hedge) risikoen ved obligationerne, eller (ii) Udstederen vil pådrage sig en væsentlig forhøjet udgift ved at opfylde sine forpligtelser under disse vilkår, er der tale om en Lovændring. Hvis Udsteder ikke er i stand til, efter at have udvist rimelige bestræbelser, at afdække risikoen ved obligationerne, at opretholde en sådan risikoafdækning, eller modtage provenuet fra en sådan risikoafdækning, er der tale om en Risikoafdækningsforstyrrelse (hedging disruption). I tilfælde af en Lovændring eller Risikoafdækningsforstyrrelse kan Beregningsagenten foretage en førtidig beregning af Indfrielseskursen med bindende virkning for obligationsejerne. Når Beregningsagenten har beregnet Indfrielseskursen, underretter Beregningsagenten obligationsejerne om Indfrielseskursen i henhold til afsnittet Meddelelser. Hverken en Lovændring eller en Risikoafdækningsforstyrrelse kan give anledning til førtidig indfrielse af obligationerne. Korrektion af Underliggende Aktieindeks Hvis et Underliggende Aktieindeks bliver korrigeret, og en sådan korrektion bliver offentliggjort af Børsen eller Indekssponsor, har Beregningsagenten ret til at foretage de justeringer, som ifølge Beregningsagenten er nødvendige. Korrektioner af et Underliggende Aktieindeks, der offentliggøres senere end otte Bankdage før Indfrielsesdagen, vil dog ikke påvirke beregningen af Indfrielsesbeløbet. 10

11 Generelle vilkår Retsstilling Obligationerne er simple, usikrede, ikke efterstillede fordringer på Udsteder. Opsigelighed Obligationerne er uopsigelige fra Udsteders side. Obligationerne er uopsigelige fra obligationsejernes side, bortset fra situationen hvor Udsteder har misligholdt sine forpligtelser, jf. afsnittet Misligholdelse. Misligholdelse Enhver obligationsejer er berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til umiddelbar betaling: a) såfremt Udsteder undlader at betale afkast eller hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 30 dage efter forfaldsdato; eller b) såfremt Udsteder i øvrigt ikke overholder obligationsvilkårene 30 dage efter skriftlig rekommanderet meddelelse er fremsendt af en eller flere obligationsejere til Udsteder med anmodning om overholdelse af disse samme vilkår; eller c) såfremt Udsteder erklæres konkurs. En indfrielse i henhold til b) og c) skal ske til en af Beregningsagenten fastsat kurs, der fastsættes på baggrund af blandt andet aktuelle markedsforhold, den seneste tilgængelige pris og andre forhold som Beregningsagenten finder relevante. Meddelelse om eventuel indfrielse gives i henhold til afsnittet Meddelelser. Betaling af indfrielsesbeløbet til obligationsejerne skal ske snarest muligt efter, at Beregningsagenten har gennemført beregning af Indfrielseskursen i overensstemmelse med det foregående. Omsættelighed Forældelse Udsteders, Arrangørens og Beregningsagentens erstatningsansvar Obligationerne er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. Obligationerne kan ikke noteres på navn. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. I henhold til de gældende regler på Udstedelsesdagen er forældelsesfristen for obligationernes hovedstol 10 år og for afkast 3 år fra forfaldsdagen. Udsteder og/eller Arrangøren og/eller Beregningsagenten (den relevante part herefter defineret som Parten) er erstatningsansvarlig, hvis Parten på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Parten ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Parten selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne; svigt i Partens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller 11

12 forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking); strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Parten selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Parten; eller andre omstændigheder, som er uden for Partens kontrol. Partens ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Parten burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet; eller lovgivningen under alle omstændigheder gør Parten ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. Meddelelser Lovvalg og værneting Ændring af Obligationsvilkåre ne Alle meddelelser, der i henhold til dette Informationsmateriale skal gives i forbindelse med obligationerne, vil blive givet via NASDAQ OMX Copenhagen A/S og/eller VP SECURITIES A/S. Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Københavns Byret. Udstederen er berettiget til at ændre vilkårene i dette Informationsmateriale uden obligationsejernes samtykke (i) hvis der er tale om at rette åbenbare fejl, eller (ii) hvis en ændring ikke, efter Udstederens bedste skøn, stiller obligationsejerne ringere. 12

13 Væsentlige risikofaktorer Risikomærkning Obligationerne er investeringsprodukter, der er risikomærket i kategorien rød, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011). Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge Finanstilsynets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter er alle strukturerede obligationer pr. definition klassificeret som røde uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i obligationerne. Risikomærkningen erstatter ikke egentlig rådgivning, og risikofaktorerne, der er beskrevet i dette afsnit, bør overvejes omhyggeligt, inden der træffes beslutning om investering i obligationerne. Vigtige oplysninger Investorer skal være opmærksomme på, at obligationerne er et komplekst produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne med alternative investeringer. Inden der investeres i obligationerne, bør investor sætte sig ind i, hvordan obligationerne er strukturerede og fungerer. Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabs- og skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BEHOLD investering. Nedenstående er en beskrivelse af nogle af de væsentligste og forudsigelige risici, men det er ikke en fuldstændig og udtømmende beskrivelse af alle risici. Kreditrisiko Investering i obligationerne indebærer en kreditrisiko på Udsteder. Det betyder, at tilbagebetaling af indfrielsesbeløbet inklusive eventuelt afkast er afhængig af, om Udsteder kan opfylde denne forpligtelse. Udsteders generelle evne til at opfylde sine forpligtelser bliver vurderet af uafhængige kreditvurderingsbureauer. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om Udsteder. Likviditetsrisiko Arrangør eller Udsteder er ikke forpligtede til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav 13

14 likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Afkastrisiko For obligationerne gælder, at såfremt Værdiudviklingen er nul eller negativ på Slutdagen, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 ved udløb, og investor har således mistet overkursen på 10 kurspoint samt muligheden for et alternativt afkast. En mulig alternativ investering kan være en dansk statsobligation med tilnærmelsesvis samme løbetid som obligationerne, f.eks. statsobligationen 4,00 DANSKE STAT 2017 (ISIN DK ). Den effektive rente på 2 års løbetid på en sådan investering er pr. 23. marts 2015 på -0,50 pct. p.a. før skat. Salg inden udløb En yderligere risiko ved obligationerne er deres prisdannelse i det sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering følger udviklingen i det Underliggende Aktieindeks og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på Indfrielsesdagen i henhold til obligationsvilkårene. I obligationernes løbetid vil den teoretiske værdi af obligationerne blandt andet afhænge af renteniveauet i Danmark samt kursudviklingen og volatiliteten i det Underliggende Aktieindeks. Indfrielseskursen på 100 gælder alene på Indfrielsesdagen. En negativ udvikling i det Underliggende Aktieindeks vil påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab, såfremt obligationerne realiseres før Indfrielsesdagen. Prisfastsættelsesrisiko Deltagelsesgraden er indikativt fastsat til 135 pct. på baggrund af markedsforholdene den 23. marts Den endelige Deltagelsesgrad kan vise sig at være højere eller lavere end det indikerede niveau, dog ikke lavere end 115 pct. og fastsættes endeligt på Prisfastsættelsesdagen. Prisfastsættelsesrisikoen betyder, at jo lavere Deltagelsesgrad, des lavere afkastpotentiale har obligationerne. Markedsforstyrrelser og særlige begivenheder Hvis der opstår markedsforstyrrelser eller særlige begivenheder, kan udsteder være nødt til at foretage visse ændringer i beregningen, udskifte et underliggende aktiv med et andet underliggende aktiv eller, under visse omstændigheder, foretage en førtidig beregning af indfrielseskursen og afkastet. Udsteder kan foretage sådanne ændringer i obligationens vilkår, som udsteder anser for hensigtsmæssige i forbindelse med markedsforstyrrelser eller særlige begivenheder. Markedsforstyrrelser og særlige begivenheder omfatter blandt andet, (i) at handel med det underliggende aktiv suspenderes eller begrænses, og (ii) at der sker en lovændring, eller udsteders omkostninger til risikohåndtering (hedging) øges.. 14

15 Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks Beskrivelse af det Underliggende Aktieindeks istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 består af de 50 aktier fra STOXX Europe 600 indekset, som vil betale dividende i en nær fremtid, og som har lav historisk volatilitet. Indekset rebalanceres hver måned efter disse kriterier, således at det løbende består af aktier med lav volatilitet, der vil betale dividende i nær fremtid. Yderligere information om det Underliggende Aktieindeks findes på: Værdien af det Underliggende Aktieindeks omfatter ikke eventuelle udbyttebetalinger på de aktier, som til enhver tid indgår i det Underliggende Aktieindeks. Udsteder har indgået licensaftale med Indekssponsoren og har herved blandt andet forpligtet sig til at inkludere følgende tekst i Informationsmaterialet: STOXX and its licensors (the Licensors ) have no relationship to KommuneKredit, other than the licensing of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and the related trademarks for use in connection with KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II Recommend that any person invest in KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II Consider the needs of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 or the owners of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 in determining, composing or calculating the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the Notes. Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017, the owner of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 or any other person in connection with the use of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and the data included in the EURO STOXX ; The accuracy or completeness of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. 15

16 The licensing agreement between KommuneKreditand STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 or any other third parties. Historisk udvikling i det Underliggende Aktieindeks Figur 1 herunder viser den historiske udvikling for det Underliggende Aktieindeks i perioden 23. marts 2010 til 23. marts Grafen er indekseret til 100 pr. 23. marts En negativ/nedadgående bevægelse i grafen er udtryk for et fald i værdien af det Underliggende Aktieindeks. En positiv/opadgående bevægelse i grafen udtrykker omvendt en stigning i værdien af det Underliggende Aktieindeks. Arrangøren gør opmærksom på, at tallene er historiske, og at den historiske kursudvikling ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Der gøres endvidere opmærksom på, at det Underliggende Aktieindeks blev lanceret den 8. juli Tallene fra den 23. marts juli 2014, der fremgår af Figur 1 som den stiplede linie, er beregnet af Arrangøren og viser den teoretiske værdi, som det Underliggende Aktieindeks ville have haft på det pågældende tidspunkt. Figur 1. Historisk udvikling i det Underliggende Aktieindeks Kilde: Arrangør 16

17 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer som er i tvivl om den skattemæssige behandling af investeringen opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Nedenstående retningslinjer er baseret på gældende regler pr. den 1. marts 2015 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Investorerne skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Skattemæssig definition af obligationerne Privatpersoner Obligationerne beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel købskurs i løbet af året indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved salg eller indfrielse sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt købskursen, hvis den er købt inden for samme år. Indekstillægget betragtes skattemæssigt som en kursgevinst. Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fradrages i det omfang, der i de foregående år har været gevinster på obligationerne eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været gevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i senere gevinster på obligationerne eller på andre finansielle kontrakter. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til køb af obligationerne. Selskaber, fonde m.v. Investering for pensionsmidler Indberetning Beskatning af udenlandske investorer Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes direkte i selskabsindkomsten. Der er ikke som for personer tabsbegrænsningsregler. Investering i obligationerne kan tillige foretages for pensionsmidler, for eksempel i forsikringsselskaber, eller for midler i pengeinstitutternes pensionsordninger. Afkastet vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,30 pct. Obligationerne er ikke omfattet af 20 pct.-reglen. Besiddelse, overdragelse og indfrielse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Udenlandske investorer opfordres til at søge individuel skatterådgivning. 17

18 Eksempel på beregning af afkast Afkastet på obligationerne afhænger af udviklingen i det Underliggende Aktieindeks i perioden fra Startdag til Slutdag samt Deltagelsesgraden. Tabel 1 herunder viser afkastprofilen for obligationerne afhængigt af Værdiudviklingen. Tabel 1 er baseret på en Emissionskurs på 110 og en indikativ Deltagelsesgrad på 135 pct. samt en Deltagelsesgrad på 115 pct., hvilket er den mindste Deltagelsesgrad. Afkastet er omregnet til en årlig effektiv rente opgjort før skat, men efter Emissionsomkostninger. Tabel 1: Værdiudvikling i pct. Indikativ Deltagelsesgrad Indfrielseskurs Mindste Deltagelsesgrad Årlig effektiv rente før skat Indikativ Ddeltagelsesgrad Mindste Deltagelsesgrad ,00 100,00-4,63-4, ,00 100,00-4,63-4, ,00 100,00-4,63-4, ,50 111,50 1,57 0, ,00 123,00 7,41 5, ,50 134,50 12,94 10, ,00 146,00 18,21 15, ,50 157,50 23,26 19, ,00 169,00 28,10 23, ,50 180,50 32,77 27, ,00 192,00 37,27 31,92 Kilde: Arrangør 18

19 Figur 2: Kilde: Arrangør Figur 2 ovenfor illustrerer tabel 1 og viser sammenhængen mellem Værdiudviklingen og Indfrielseskursen. Bemærk at obligationernes teoretiske Indfrielseskurser i tabellen og figuren ovenfor er beregnet på baggrund af hypotetiske udviklingsscenarier for Værdiudviklingen for det Underliggende Aktieindeks. I det følgende beskrives tre forskellige eksempler på beregningen af Indfrielseskursen for obligationerne. Det bemærkes, at den anvendte Startkurs i eksemplerne er Lukkekursen for det Underliggende Aktieindeks pr. 23. marts Den anvendte værdi for Slutkursen er tilfældigt valgt, og hverken den anvendte Startkurs eller de anvendte Slutkurser i eksemplerne kan anvendes som en pålidelig indikator for det fremtidige afkast. Værdiudviklingen er i eksemplerne afrundet til 2 decimaler. Eksempel 1: Underliggende Aktieindeks Startkurs Slutkurs Værdiudvikling istoxx Europe Next Dividend Low Risk ,65 200,00 22,21 pct. I eksempel 1 er Værdiudviklingen for det Underliggende Aktieindeks positiv. Indfrielseskursen beregnes som * Deltagelsesgrad * Værdiudvikling. Indfrielseskurs ved Deltagelsesgrad på 135 pct. beregnes som * 135 pct. * 22,21 pct. = 129,98 Ved en investering på nominelt DKK svarer dette til et indfrielsesbeløb på DKK

20 I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat: 8,66 pct. Eksempel 2: Underliggende Aktieindeks Startkurs Slutkurs Værdiudvikling istoxx Europe Next Dividend Low Risk ,65 180,00 9,99 pct. I eksempel 2 er Værdiudviklingen for det Underliggende Aktieindeks positiv. Indfrielseskursen beregnes som * Deltagelsesgrad * Værdiudvikling. Indfrielseskurs ved Deltagelsesgrad på 135 pct. beregnes som * 135 pct. * 9,99 pct. = 113,48 Ved en investering på nominelt DKK svarer dette til et indfrielsesbeløb på DKK I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat: 1,56 pct. Eksempel 3: Underliggende Aktieindeks Startkurs Slutkurs Værdiudvikling istoxx Europe Next Dividend Low Risk ,65 150,00-8,34 pct. I eksempel 3 er Værdiudviklingen for det Underliggende Aktieindeks negativ. Indfrielseskursen beregnes som * Deltagelsesgrad * Værdiudvikling. Da Værdiudviklingen er mindre eller lig med nul bliver Indekstillægget nul. Indfrielseskursen er således 100 pct. Ved en investering på nominelt DKK svarer dette til et indfrielsesbeløb på DKK I dette tilfælde bliver obligationens årlige effektive rente før skat: -4,63 pct. Teknikken bag en aktieindekseret obligation Baseret på markedsforholdene den 23. marts består Udstedelseskursen på 110,00 af følgende tre delkomponenter: Nulkuponobligation 101,00 Option 7,00 Omkostninger 2,00 Nulkuponobligationen sikrer, at obligationen som minimum indfris til kurs 100,00 ved udløb. Optionsdelen sikrer investor et afkast, hvis udviklingen i det underliggende aktiv bliver som forventet. 20

21 Oplysninger om tegning m.v. Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til direktionsbeslutning af 24. marts Udsteder har ved udstedelsen af obligationerne afdækket den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorerne ved indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter med en modpart. Anvendelse af provenu Obligationslånets provenu vil blive anvendt til finansiering af Udsteders generelle virksomhed. Nettoprovenuet udgør 100 pct. af det nominelle tegningsbeløb. Tegning Tegning foregår den 7. april 2015 kl til den 10. april 2015 kl (Tegningsperioden). Til brug for tegningen anvendes tegningsblanketten, der er en del af dette Informationsmateriale. Udstederen og Arrangøren kan beslutte at lukke for tegningen, når minimumsbeløbet på DKK er tegnet, dog tidligst første dag i Tegningsperioden kl Første noteringsdag for obligationerne forbliver Udstedelsesdagen, selv om tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Arrangøren og Udstederen forbeholder sig ret til at tilbagekalde Informationsmaterialet med tilhørende tegningsblanket og aflyse udstedelsen senest sidste dag i Tegningsperioden kl , hvilket vil blive meddelt i henhold til afsnittet Meddelelser. Udstederen og Arrangøren forbeholder sig herunder ret til at aflyse udstedelsen, såfremt der afgives tegningsordrer for mindre end DKK 25,000,000 eller der i øvrigt indtræder en begivenhed af økonomisk, finansiel eller politisk karakter, som efter Udsteders og/eller Arrangørs vurdering kan have en negativ virkning på udstedelsen. Tegningssteder Gennem eget kontoførende institut. Betalingsdag og afvikling Afregning af obligationerne sker på Udstedelsesdagen. Afvikling af obligationer sker 2 Bankdage efter dagen, hvor en handel finder sted mod registrering i VP SECURITIES A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør på Udstedelsesdagen. Emissionsomkostninger De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 1,82 pct. af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i Emissionskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent p.a. afrundet til to decimaler. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket ikke er kendt på tidspunktet for Informationsmaterialets offentliggørelse. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK Tegningsprovision til tegningssteder og Arrangør: 0,80 pct. p.a. Omkostninger til notering på NASDAQ Copenhagen A/S, registrering i VP SECURITIES A/S samt til det obligationsudstedende institut: 0,05 pct. p.a. Udarbejdelse af markedsføringsmateriale: 0,05 pct. p.a. I alt årlige omkostninger i pct. (ÅOP): 0,90 pct. p.a. 21

22 Salgsrestriktioner Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. Udsteder og Arrangøren påtager sig intet ansvar i så henseende. 22

23 Oplysninger om Udsteder Adresse Formål KommuneKredit Kultorvet København K KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898, ændret ved lov nr. 383 af 3. maj 2006, og er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering og leasing til danske kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. Medlemmer i KommuneKredit er enhver kommune eller region, der har optaget lån eller leasing eller garanterer for eller hæfter for lån og leasing i KommuneKredit. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og alle regioner er for tiden medlemmer af KommuneKredit. Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 6 vælges af kommunerne, og 2 vælges af regionerne. Herudover vælger bestyrelsen et uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Den daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer. Regnskaber og vedtægter Regnskaber og vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Udsteder. Disse er endvidere tilgængelige via internettet på adressen: Revisorer For regnskabsårene 2012 og 2013: Torben Bender, statsautoriseret revisor Anders Duedahl-Olesen, statsautoriseret revisor KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg For regnskabsåret 2014: Torben Bender, statsautoriseret revisor Hans Peter Lindegård Buhrkal, statsautoriseret revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg For de 3 seneste regnskabsår: Udpeget af Økonomi- og Indenrigsministeriet Forhenværende overpræsident Emil le Maire c/o KommuneKredit Kultorvet København K Rating Obligationerne er ikke specifikt ratede, men Udsteders udestående langfristede gældsforpligtelser er tildelt den højest opnåelige kreditrating på Aaa af Moody's Investors Service, Inc og AAA af Standard & Poor's Rating Services, a division of The McGraw Hill Companies, Inc., svarende til Kongeriget Danmarks rating. 23

24 Registrering CVR-nr.: Retstvister Hverken KommuneKredit eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få væsentlig betydning for KommuneKredits mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. KommuneKredit er heller ikke bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Seneste udvikling Der er ikke siden afslutning og offentliggørelse af årsregnskabet for 2014 indtruffet begivenheder, der væsentligt påvirker Udsteder. Der henvises til Udsteders regnskabsmeddelelse på hjemmesiden Bestyrelse og direktion Bestyrelse: Erik Nielsen, Rødovre Kommune, formand Lars Krarup, Herning Kommune, næstformand Hans Toft, Gentofte Kommune Henrik Zimino, Tårnby Kommune Erik Christensen, Nyborg Kommune Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Sophie Hæstorp Andersen, Region Hovedstaden Anne V. Kristensen, Region Midtjylland Kaj V. Holm, uafhængigt medlem Direktion: Adm. direktør Søren Høgenhaven Direktør Johnny Munk 24

25 TEGNINGSBLANKET KommuneKredit Aktieindekseret obligationslån i danske kroner 15. april 2015/18. april 2017 KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 ISIN: DK Tegningsperiode Tegning foregår fra den 7. april 2015 kl til den 10. april 2015 kl Nordea Bank Danmark A/S og KommuneKredit forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 10. april 2015 kl , hvilket vil blive meddelt i henhold til afsnittet Meddelelser. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i Informationsmaterialet offentliggjort den 31. marts 2015 køber jeg/vi: KommuneKredit 50 Europæiske Aktier II 2017 (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 110. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. [ ] Registreres i nyt VP-depot VP-depot nr. Pengeinstitut Betaling Betaling sker den 15. april Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) Navn: Adresse: Post nr./by: CPR/CVR nr. Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest på Udstedelsesdagen, og at de i Informationsmaterialet nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 25