God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag"

Transkript

1 God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag

2 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted Kommune. Jeg er meget tilfreds med, at vi er kommet i mål med at udvikle et solidt, bredt favnende og nytænkende værktøj. Dette værktøj er udviklet specielt for og af ansatte i Thisted Kommune og er dermed unikt. Processen for udarbejdelse af ledelsesgrundlaget bygger på engagement og involvering af medarbejdere i MED-systemet og ledere i Thisted Kommune, og er blevet til i et tæt samarbejde. Vi har alle ansvar for ledelse, og sammen har vi sat rammerne for god ledelse i Thisted Kommune. På nuværende og kommende medarbejderes vegne ønsker vi, at god ledelse skabes i samspil mellem medarbejdere og ledere. Vi ønsker med God ledelse at skabe en naturlig og grundlæggende værdi i vores organisation omkring god ledelse. Der er 6 punkter under hver af kategorierne Skal, Gør og Er. God ledelse i Thisted Kommune er ikke en endelig facitliste men retningslinjer for ledere på de enkelte niveauer. Punkterne er skabt på baggrund af input fra medarbejdere og ledere i en fælles proces. Ledelsesgrundlaget skal anvendes i hverdagen og er et redskab, som den enkelte leder skal måles på. Derfor iværksætter vi lederevalueringer, som tager udgangspunkt i God ledelse i Thisted Kommune. Lederevalueringer iværksættes, for at ledere løbende har mulighed for ved hjælp af feedback og dialog at reflektere og udvikle på den ledelse, medarbejderne oplever i hverdagen. Alle ansatte ved Thisted Kommune skal tage del i lederevalueringer, så vi sammen kan fastholde og udvikle god ledelse i Thisted Kommune. Thisted, den 27. november 2012 Carsten Sand Nielsen Kommunaldirektør Som medarbejder ved Thisted Kommune kan du forvente, at ledelsesgrundlaget efterleves og at ledelse skal bidrage til trivsel og den attraktive arbejdsplads nu og i tiden frem. 2

3 1. Om tilblivelsen af Ledelsesgrundlaget God Ledelse i Thisted Kommune er blevet til i en såkaldt kaskademodel, afviklet over 7 faser i Indholdet er baseret på de mange indtryk og input, der er fremkommet, testet og justeret igennem faserne. Figur 1 Kaskademodellen Kick Off møde med direktionen Drøftelse af proces og indhold Præsentation af lederudviklingsforløbet for den samlede ledergruppe v/kommunaldirektøren Internatseminar for direktionen på Hotel Radisson, Limfjord Hotel, Ved Stranden 14-16, Aalborg Tema 1: Resultat: Hvad er god ledelse i Thisted Kommune Tema 2: Adfærd: Hvordan udøves god ledelse? Tema 3: Kapabilitet: Hvilke lederkapabiliteter kræves, for at udøve god ledelse? Seminardag for direktionen på Thy Uddannelsescenter (TUC), LerpyHervej 43, Thisted Tema 4: Revitalisering af direktionen som team I samspil med direktionen udarbejder Mercuri Urval et notat, som sammenfatter alle centrale beslutninger og refleksioner, som skal bruges i den fortsatte proces Internatseminar for chefgruppen og direktionen på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter (SEUC), Jernbanegade 21, Hurup Der arbejdes med Tema 1-3 samt afklaring af gruppens formål, opgaver, forretningsorden m.v Dagsseminar for ledergruppen i Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted Hvorledes kan Ledelsesgrundlaget anvendes operationelt i forhold til kommende ledervurderinger samt kompetenceudvikling af ledere? Halvdagsseminar for HovedMED og direktionen på Thy Uddannelsescenter (TUC), Lerpyttervej 43, Thisted Fælles dialog om Thisted Kommunes Ledelsesgrundlag 2012 Mercuri Urval sammenfatter Ledelsesgrundlaget og klargør det til formidling til alle kommunens medarbejdere/afdelinger/institutioner 3

4 HovedMED drøfter udkast til Ledelsesgrundlag aug/okt 2012 Ledelsesgrundlaget i høring i MEDorganisationen efterfølgende opsamling af forbedringsforslag Endelige justeringer og godkendelse af Ledelsesgrundlaget i direktionen Temadag for ledere i Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted, hvor det endelige Ledelsesgrundlag præsenteres og hvor dets implementering og anvendelse i praksis drøftes 2013 Lederevaluering med afsæt i God Ledelse i Thisted Kommune 2. Indledning God ledelse gør en forskel. Der er i dag et stærkt belæg for, at ledelse er dét centrale parameter i forhold til alt, der er vigtigt på en arbejdsplads, ikke mindst: Ønskede resultater Trivsel Nytænkning/udvikling Rekruttering og fastholdelse af attraktive medarbejdere Tilfredse kunder og brugere. Direktionen har i foråret 2012 igangsat en proces, der skal definere, hvad vi i Thisted Kommune forstår ved god ledelse, og dermed hvad de enkelte medarbejderne kan forvente af den daglige leder. De nuværende ledelsesværdier/ledelsesgrundlag blev formuleret i 2007 og skulle fungere som samlingspunkt og vise vejen for en ny organisationskultur som følge af kommunesammenlægningen. Thisted Kommune er på nuværende tidspunkt solidt konsolideret som én samlet organisation. Vi har derfor med udgangspunkt i og med respekt for de eksisterende gode ledelsesværdier ønsket en gentænkning af det fælles ledelsesgrundlag for hele den kommunale organisation, og at dette skal ske med den bredest mulige involvering af ledelses- og MED-systemet. Processen er en del af lederudviklingsprogrammet og skal tjene som grundlag for den planlagte lederevaluering i

5 3. God Ledelse God Ledelse i Thisted bygger på den såkaldte K-A-R ledelsesforståelse. K er Kapabiliteter 1, A er Adfærd og R er Resultater. Altså: i Thisted Kommune er der en forventning til hver eneste leder om, at denne skal skabe de ønskede Resultater, have den ønskede Adfærd og råde over de ønskede Kapabiliteter. Figur 2 KAR-modellen God ledelse = kapabilitet x adfærd x resultater Lederkapabiliteter Lederadfærd Lederresultater Det har været et særligt fokus i processen netop at fokusere på, hvad der er vigtigst på de forskelige ledelsesniveauer, fordi det antages, at en SFO-leder og en direktør ikke skal skabe de samme Resultater, have den samme Adfærd eller råde over de samme Kapabiliteter. Noget måske endda meget kan være det samme, men hvis alt er det samme, tabes både værdi og forståelse af god ledelse i en stor og meget kompleks organisation som Thisted Kommune en egentlig koncern. Det har været en central bestræbelse at definere ind til benet på en enkelt side til hver stillingskategori. Definitionen på god ledelse er således ikke udtømmende, idet andre forhold også spiller en rolle for oplevelsen af god ledelse i hverdagen på den enkelte arbejdsplads. På den anden side er det altså et bevidst valg at fokusere og prioritere, fremfor at vælge alt. 1 Kapabilitet forstået som en fællesbetegnelse for det, som det vi som individer har at gøre med det som er baggrund og forudsætning for vores adfærd, det vi gør, når vi skal løse vores opgave og nå de ønskede resultater. Vores Kapabilitet består af tre ting: a) vores færdigheder på baggrund af uddannelse/erfaringer, b) vores personlighed/foretrukne adfærd og endelig c) vores motivation 5

6 3.1 Kommunaldirektør i Thisted Kommune Leder som leder af direktionen og dermed af hele Organisationen 100% kommuneperspektiv 2. Resultater/opgaver: ( Skal ) 1. Sikrer tilfredshed og stabilitet i det politiske system og et tæt og tillidsfuldt samspil mellem den politiske og den administrative ledelse samt sikrer afklaring af balancering mellem det politiske og det administrative ledelsesrum 2. Primær sparringspartner til hele byrådet og de enkelte medlemmer; borgmester, Økonomiudvalg i særdeleshed 3. Sikrer en synlig rød tråd både i samspillet mellem det politiske og det administrative system og internt i den samlede administrative organisation. Ansvar for tværfaglige problematikker i den samlede administrative organisation 4. Leder direktionens arbejde og er personaleleder for direktørerne 5. En synlig og kendt repræsentant i profileringen af Thisted Kommune, både af den kommunale organisation og af lokalsamfundet. Sikrer kommunikationen på tværs af organisationen og i kommunen 6. Formand for hovedmed og i øvrigt en aktiv deltager og bidragsyder til et tillidsfuldt samspil med MED- og TR-systemet Adfærd: ( Gør ) 1. Går forrest med gejst og engagement i ledelsen og udviklingen af Thisted Kommune og er det gode eksempel i realiseringen af værdier og ledelsesgrundlag 2. Markerer og kommunikerer tydeligt den afstukne politiske kurs 3. Formidler en fælles overordnet administrativ kurs og mål 4. Delegerer på basis af tillid, og giver et stort råderum til direktørerne 5. Coacher og giver støttende vejledning til direktørerne 6. Skaber ro og overblik Kapabiliteter: ( Er ) 1. Udpræget politisk tæft og en meget veludviklet organisationsforståelse 2. Stærke analytiske og strategiske kompetencer 3. Stærke kommunikations- og formidlingsevner 4. Visionær og nytænkende 5. Udviklingsorienteret og initiativrig 6. Stor personlig integritet 2 Ledelse udøves på forskellige niveauer i organisationen. Alt afhængig af hvilken organisatorisk placering den enkelte leder har, forventes det, at han/hun har forskelligt fokus/perspektiv på sin ledelsesopgave. Henholdsvis et kommuneperspektiv, et forvaltningsperspektiv, et områdeperspektiv og et virksomhedsperspektiv. Procenterne i beskrivelserne af ledelsesniveauerne angiver, i hvilken grad det forventes, at de pågældende ledere har hvilket perspektiv. 6

7 3.2 Direktør i Thisted Kommune Som leder af egen forvaltning 60% kommuneperspektiv 40% forvaltningsperspektiv. Resultater/opgaver ( Skal ): 1. Sikrer sammenhæng og helhed i egen forvaltning og bidrager til sammenhæng på tværs i hele den kommunale organisation 2. Medlem af direktionen og formand for forvaltningens chefgruppe leder for egne fagchefer og én centerchef 3. Servicerer, rådgiver og vejleder udvalg og udvalgsformand, og er ansvarlig for dagsordensproduktion 4. Ansvarlig for, at de politiske udvalg kan formulere politiske mål på kerneopgaverne (politikområderne), og at der på disse skabes de ønskede politiske resultater 5. Etablerer samarbejder og netværk med relevante eksterne relationer som en fremtrædende repræsentant og ambassadør for Thisted Kommune 6. Formand for Forvaltnings-MED og i øvrigt en aktiv deltager og bidragsyder til et tillidsfuldt samspil med MED- og TR-systemet Adfærd: ( Gør ) 1. Optræder tillidsvækkende i forhold til det politiske niveau. 2. Er en loyal og tydelig repræsentant for direktionen, der tænker og handler strategisk 3. Tillidsbaseret delegering og opfølgning giver et relevant råderum til cheferne 4. Udstråler og repræsenterer troværdighed både fagligt og personligt 5. Innovativ initierer selv og understøtter relevant udvikling og forandring 6. Signalerer overblik og overskud opmuntrer og engagerer Kapabiliteter: ( Er ) 1. Solid viden om eget forvaltningsområde 2. Udpræget politisk tæft og en meget veludviklet organisationsforståelse 3. Stærke analytiske og strategiske kompetencer strategisk tænkende og handlende 4. Stærke kommunikations- og formidlingsevner 5. Initiativrig, beslutsom og handlekraftig med procesorienteret opmærksomhed 6. Stor personlig integritet 7

8 3.3 Chef i Thisted Kommune Som leder af eget område 30% kommuneperspektiv 70% områdeperspektiv. Resultater: ( Skal ) 1. Faglig og økonomisk styring 2. Driftsikkerhed og driftsoptimering 3. Ledelse og kommunikation opad i organisationen: med udfordring og input 4. Ledelse og kommunikation nedad i organisationen: sætter mål og retning og finder veje for gennemførelse af politiske beslutninger 5. Personaleledelse af egne ledere og medarbejdere 6. Formand for relevante MED og i øvrigt en aktiv deltager og bidragsyder til et tillidsfuldt samspil med MED- og TR-systemet Kapabiliteter: ( Er ) 1. Faglig dygtig overordnet fagfagligt og ledelsesfagligt 2. Procesorienteret med evner til at lytte og tage ind 3. Højt energiniveau, og en stor fysisk og psykisk arbejdskapacitet 4. Gode kommunikations- og formidlingsevner også som politisk oversætter 5. Personlig robusthed og ledelsesmæssigt mod 6. Stor personlig integritet Adfærd ( Gør ) 1. Synliggør og formidler retning og mening for politikker og udvikling på området 2. Skaber og styrer udviklings- og forandringsprocesser 3. Prioriterer og delegerer udviklingsopgaver og sørger for opfølgning 4. Samarbejder gennem dialog og involvering af lederne 5. Leder lederne på en nærværende, støttende og anerkendende måde 6. Inspirerer og motiverer 8

9 3.4 Leder i Thisted Kommune Som leder af egen virksomhed 10% kommuneperspektiv 90% virksomhedsperspektiv. Resultater: ( Skal ) 1. Sikrer leverance af kerneydelser sikker drift 2. Sikrer daglig prioritering af indsatser og mål i den givne ramme fuldstændig styr på økonomi 3. Ansvar for godt arbejdsmiljø og personaletrivsel 4. Ansvar for udvikling af medarbejdere og vidensdeling 5. Skaber samarbejde og netværk på tværs i den kommunale organisation 6. Formand for relevante MED Kapabiliteter: ( Er ) 1. Markant stærk faglighed både på ledelse og fag 2. Personlig robusthed og ledelsesmæssigt mod med gode konflikthåndteringskompetencer 3. Gode samarbejdsevner- og vilje 4. Menneskelig empati og rummelighed 5. Gode kommunikations- og formidlingsevner 6. Stor personlig integritet Adfærd: ( Gør ) 1. Nærværende ledelse, så man oplever en leder, man ved, hvor man har og som man ved, hvad forventer 2. Balancerer faglig ledelse og personaleledelse 3. Motiverer og anerkender 4. Tager initiativer, sætter i gang og følger op 5. Leder og sparrer opad til chefer og bidragsyder til udvikling på det faglige område 6. En aktiv deltager og bidragsyder til et tillidsfuldt samspil med MED- og TR-systemet 9

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere