Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011"

Transkript

1 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol

2 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis EMMA Hvad er EMMA? Hvordan kan E (egnethed) forvaltes? Hvordan kan M (faglig mobilitet og geografisk mobilitet) forvaltes? Hvordan kan A (aktivt søgende) forvaltes? Skolepraktik - en arbejdsplads Hvorfor skal skolepraktik ligne en arbejdsplads? Hvordan kan skolepraktik komme til at ligne en arbejdsplads? Hvilke aftaler om arbejdsopgaver med lokale uddannelsesudvalg (LUU)? Hvilke arbejdsopgaver kan skolepraktikelever udføre? Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Hvad er hensigten med virksomhedsforlagt undervisning? Hvilke betingelser kan stilles til virksomhedsforlagt undervisning? Hvordan kan virksomhedsforlagt undervisning understøtte skolepraktikelever? Skolepraktik-instruktører Hvorved adskiller en skolepraktik-instruktør sig fra en oplæringsansvarlig i en virksomhed? Hvilke arbejdsopgaver kan en typisk skolepraktik-instruktør have? Hvilke kompetencer bør en skolepraktik-instruktør have? Hvilke opgaver har skolen i forhold til skolepraktik?

3 Skolepraktik udfordringer og god praksis 1. EMMA Det er et ubetinget krav, at skolen skal forvalte EMMA-kriterierne i forbindelse med skolepraktikken (SKP). Hensigten med kriterierne er, at SKP ikke bliver en ventesal for eleverne. Det er et grundlæggende ønske, at alle elever så vidt muligt får deres praktikuddannelse via ophold i en eller flere virksomheder. 1.1 Hvad er EMMA? 2.1 Hvordan kan E (egnethed) forvaltes? 3.1 Hvordan kan MM (faglig mobilitet og grafisk mobilitet) forvaltes? 4.1 Hvordan kan A (aktivt søgende)forvaltes? 1.1 Hvad er EMMA? EMMA står for fire kriterier, eleven skal opfylde i skolepraktikken: E: Egnethed M: Faglig mobilitet M: Geografisk mobilitet A: Aktivt søgende Der henvises til i HB 20og%20svar/Skolepraktik%20-%20EMMA-regler.aspx 1.2 Hvordan kan E (egnethed) forvaltes? At være egnet er ikke et absolut kriterium, men noget der kan forandre sig. Kriteriet for egnethed er dynamisk på den måde, at det kan ændre og udvikle sig igennem uddannelsesforløbet. En ting er, at 3

4 man er egnet til at blive optaget på SKP efter et gennemført grundforløb, noget andet om egnetheden opretholdes gennem den resterende del af uddannelsen. Det skal den fortløbende egnethedsbedømmelse vise. Her er der fokus på elevens udvikling og kompetencer, og spørgsmålet er, om eleven stadig er egnet efterhånden som arbejdsopgaverne bliver vanskeligere og de faglige krav skærpes. Når skolen vurderer, om eleven er egnet, sker det i forhold til, hvordan eleven klarer de praktikmål, der er for det pågældende trin i uddannelsen. For at kunne foretage en vurdering af elevens egnethed må skolen derfor have en plan for, hvornår givne praktikmål skal være opnået. Samtidig må skolen løbende vurdere SKP-elevens præstationer i forhold til givne opgaver. Det er svært at opstille en formel for egnethed. Grundlæggende handler det om, at SKP-elever skal kunne fungere fagligt professionelt på arbejdsmarkedet, og derfor indgår der flere elementer: Praktisk håndelag (hensigtsmæssig brug af værktøjer og arbejdsmetoder) Teoretisk indsigt (forståelse af sammenhænge og valg af løsninger) Arbejdsplanlægning (hensigtsmæssig planlægning, overholdelse af bl.a. tid) Arbejdets udførelse (kvalitet) Relevant faglig og social adfærd (samarbejde, kunderelationer) Potentialer for den resterende uddannelse (evner og udvikling) Selvforståelse (indsats, ansvar, styrker og svagheder) Væremåde (imødekommende fremtoning, serviceminded) Elementerne indgår altid i en konkret faglig kontekst og med forskellig vægt og betydning i de forskellige fag og brancher. Man skal ligeledes være opmærksom på, at der skal udarbejdes en praktikerklæring efter et SKPophold. Denne erklæring kan indeholde bemærkninger om forhold, som eleven skal arbejde mere med i efterfølgende skoleperiode. 1.3 Hvordan kan M (faglig mobilitet og geografisk mobilitet) forvaltes? De næste M er i EMMA er mere konkrete at tage stilling til for SKP-instruktører. Det ene M handler om, at eleven skal være fagligt mobil. Det kan være aktuelt, hvis det bliver muligt at få en praktikplads inden for en af de andre uddannelser med uddannelsesgaranti inden for den grundforløbsindgang, hvor SKP-eleven befinder sig. Er det tilfældet, skal skolen iværksætte 4

5 supplerende undervisning, så eleven får de fornødne kvalifikationer. Skolen skal aktivt tilskynde eleverne til at søge praktikpladser uden for den uddannelse, de er i gang med, og det er også en opgave for skolen at præsentere og introducere uddannelser, der gør, at SKP-elever i højere grad bliver motiveret til at være fagligt mobile. Det andet M handler om, at eleven skal være geografisk mobil i forhold til også at søge praktikplads uden for sit nærområde. Spørgsmålet kan være, hvor langt elevens mobilitet rækker. Skal eleven f.eks. flytte for at få praktikplads? Og er det i så få fald muligt at få hjælp til flytteudgifter mv.? En anden del af problemstillingen er, at SKP-elever kan være så unge som 16 år, og i den alder er man måske ikke moden til at flytte hjemmefra og muligvis slet ikke til en anden egn af landet. I sådan en situation kunne det overvejes, om skolen har mulighed for at være behjælpelig med f.eks. at få en ungdomsbolig eller lignende med mulighed for voksenkontakt og forskellige former for aktiviteter i fritiden. For ældre SKP-elever kan udfordringen bestå i, at de har etableret sig med familie og derfor har det vanskeligt med at skulle flytte. 1.4 Hvordan kan A (aktivt søgende) forvaltes? At være aktivt søgende kan forvaltes på flere måder. Et er, at eleven skal være aktiv med sin profil på web-siden praktikpladsen.dk. Noget andet er, om eleven også sender uopfordrede ansøgninger til relevante virksomheder eller tager på besøg hos dem for at få en praktikplads? Når skolen skal foretage en samlet løbende EMMA-vurdering af SKP-elever, er det vigtigt at inddrage kriteriet om aktiv søgning. Det kan f.eks. gøres ved, at SKP-administrationen med jævne mellemrum får besked fra eleven om, hvilke steder han/hun har søgt. Eleven kan også fortælle, om der er søgt via skriftlig ansøgning eller ved at møde op på virksomheden. Er det vanskeligt for administrationen at vurdere det reelle indhold i elevens søgning, kan vurderingen foretages af SKP-instruktøren. Skolen kan vælge at hjælpe elever med praktikpladssøgningen via virksomhedskonsulenter og lignende på skolen, der dagligt har kontakt til virksomheder, og derfor også har en praktikpladsopsøgende funktion. Er det tilfældet, er det hensigtsmæssigt at skabe god kommunikation mellem disse funktioner og skolepraktikken. Til denne kommunikation kan f.eks. Elevplan benyttes, herunder være dokumentationssted for praktikpladsøgning. 2. Skolepraktik - en arbejdsplads 2.1 Hvorfor skal skolepraktik ligne en arbejdsplads? 5

6 2.2 Hvordan kan skolepraktik komme til at ligne en arbejdsplads? 2.3 Hvilke aftaler om arbejdsopgaver med LLU? 2.4 Hvilke arbejdsopgaver kan skolepraktik-elever udføre? 2.1 Hvorfor skal skolepraktik ligne en arbejdsplads? Udgangspunktet for al SKP-undervisning er, at eleverne skal indgå på det ordinære arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt, at de lærer at gebærde sig som på en rigtig arbejdsplads. Det handler bl.a. om at kunne leve op til de faglige standarder, herunder det tidspres, de normer og afleveringsfrister, der er gældende i virksomheder. Det handler også om at kunne tilpasse sig en bestemt arbejdspladskultur og de måder at samarbejde på, der følger med arbejdets organisering. Hvilke andre medarbejdere eller grupper i eller uden for virksomheden skal man samarbejde med - eller evt. servicere? At få etableret en arbejdspladskultur på en erhvervsskole kan være noget af en udfordring, idet de grundlæggende betingelser i virksomheden og skolen er meget forskellige. På en erhvervsskole er der samlet en række unge SKP-elever, der efter et grundforløb ønsker at gøre deres uddannelse færdig. Skolepraktik er ikke deres ønske, men et alternativ. Oplæringsvilkårene på erhvervsskolen er derfor også forskellige fra en ordinær arbejdsplads. På en virksomhed vil det være usædvanligt at se så mange unge samlet, og det ligner heller ikke virksomhedens verden, at x-antal SKP-elever går sammen med én eller ganske få instruktører. Et skolepraktikmiljø kan derfor hurtigt komme til at distancere sig fra en normal arbejdspladskultur i branchen. Det understøttes på uheldig vis af, at SKP-faciliteterne på mange erhvervsskoler findes på eller i nær tilknytning til skolen. Det betyder, at både SKP-elever og elever på skoleperioder benytter fælles faciliteter, såsom bad og kantiner og det er ikke befordrende, når man vil skabe en virksomhedskultur, der kommer tæt på den, der hersker uden for skolen. I nogle tilfælde kan man ligefrem tale om, at SKP-eleverne fortsætter deres uddannelse i et etableret ungdoms- og uddannelsesmiljø, der ikke umiddelbart er foreneligt med en arbejdspladskultur. Man skal også være opmærksom på, at S et i SKP signalerer noget om skole, hvilket måske er uheldigt, idet det centrale ikke er skolen, men praktikken. 2.2 Hvordan kan skolepraktik komme til at ligne en arbejdsplads? Geografisk placering af SKP 6

7 Det er ikke er lige meget, hvor SKP-undervisningen fysisk bliver placeret. Placeringen har stor betydning for, i hvilken grad det lykkes at etablere en egentlig virksomhedskultur, selv om dette ikke er et entydigt begreb. En af mulighederne for at etablere en virksomhedskultur består i at placere SKP-aktiviteten på en anden geografisk lokalitet end skolen. Det vil betyde, at SKP-elever i det daglige ikke får kontakt eller omgang med elever, der er på skole, eller for den sags skyld lærere, de kender fra undervisningen fra deres skoleperioder. At SKP-elever på den måde får deres eget miljø væk fra skolen betyder alt andet lige, at det bliver lettere at få etableret en arbejdspladskultur. Dermed øges muligheden for, at eleverne kan blive introduceret og socialisere sig til virkeligheden på en arbejdsplads. Skal SKP adskilles fysisk fra erhvervsskolen, kan det være en mulighed for en skole at købe bygninger til SKP eller leje sig ind i egnede lokaler. I den sammenhæng kan man også overveje, om det er muligt at etablere butikker i byer, hvor SKP-elever kan arbejde, f.eks. i servicefagene. En anden mulighed består i, at SKP i de egentlige produktionsfag henlægges til nedlagte fabrikker, hvor der tidligere har været produktion. Herved vil SKP komme til at ligge i naturlige industriområder og i selskab med andre produktionsvirksomheder. Skolepraktik på erhvervsskolen Det er ikke altid muligt at købe eller leje egnede lokaler til skolepraktikken. Årsagen kan eksempelvis være usikkerhed med hensyn til omfanget af og fremtidsudsigterne for skolens SKP-aktiviteter. SKP vil derfor ofte, specielt i den indledende fase, blive etableret på skolen. Det er derfor også vigtigt, at skolen er opmærksom på de forhold, der kan øge mulighederne for at skabe en virksomhedslignende kultur ved etablering på skolen. Et banalt eksempel er mødetidspunkter. Ved at have forskellige mødetidspunkter for henholdsvis SKP-elever og elever, der skal til ordinær undervisning, kan man begrænse oplevelsen af at gå i skole. Man kan også overveje, hvor på skolens parcel SKP etableres, således at der bliver mindst mulig kontakt med det ordinære skole- og undervisningsmiljø. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt at placere SKP i et hjørne for sig selv, og eventuelt afskærme området fra resten af skolen, evt. via egen indgang eller lignende. Ligeledes kan man overveje, om SKP-elever skal kunne benytte skolens øvrige faciliteter sammen med de elever, der får ordinær undervisning på en skoleperiode. Det kunne være relevant i forhold til badefaciliteter og kantiner, hvor brugen kan foregå i forskellige tidsrum. På en arbejdsplads findes en sikkerhedsorganisation og der fortages løbende APV. Alt sammen forhold som kan indgå i den måde, som skolen vælger at tilrettelægge sin skolepraktik-aktivitet på. 7

8 2.3 Hvilke aftaler om arbejdsopgaver med lokale uddannelsesudvalg (LUU)? Udgangspunktet for SKP-elevers arbejdsopgaver er, at de skal være med til at understøtte uddannelsens praktikmål. Endvidere må arbejdsopgaverne ikke virke konkurrenceforvridende i forhold til branche og erhverv. Den grundlæggende betragtning er, at virksomheder i så henseende lige så godt kunne have løst opgaven og derved ansætte SKP-elever i et ordinært læreforhold. På den anden side er det vigtigt, at de arbejdsopgaver, som SKP-elever sættes til at løse, kommer så tæt på en rigtig opgave som muligt. Det er både vigtigt fagligt og i forhold til elevernes motivation. Opgaverne skal være fagligt relevante, de skal indfri praktikmålene og gerne resultere i noget, som nogen har behov for og kan bruge. Når der skal findes egnede SKP-opgaver er det vigtigt, at man både har praktikmål og konkurrenceforvridende aspekter med i sine overvejelser. Når man skal tage stilling til, om SKP må løse en given opgave, kan spørgsmålet tackles ved, at skolen har udformet aftaler eller er i dialog med både faglige udvalg og de lokale uddannelsesudvalg. Det kan f.eks. være en god ide at få aftaler med LLU om, at opgaver under en vis beløbsgrænse umiddelbart kan løses til almennyttige formål, f.eks.foreninger og lignende, umiddelbart kan løses til non-profit organisationer til f.eks. u-lande kan løses med en stor lønudgift kan udføres, idet de ellers ikke ville blive løst der understøtter specifikke praktikmål udføres som SKP løser kun afregnes efter materiale- og driftsudgifter som håndværkere løser på skolen skal inddrage SKP-elever kan bestå af entrepriser eller underleverancer hvor SKP har budt på lige fod med andre erhvervsdrivende kan ombyttes mellem forskellige SKP-uddannelser som virksomheder outsource(r) kan overgå til SKP til outsourcingsprisen 2.4 Hvilke arbejdsopgaver kan skolepraktikelever udføre? Eksterne opgaver 8

9 SKP-elever kan f.eks. udføre forskellige former for produktion eller reparationsarbejde for kommunale institutioner eller lokale foreninger. Det kan eksempelvis være reparation af klubhuse, legetøj for børnehaver eller produktion af mindre serier af bænke, blomster og lignende. En anden måde at lave produktion på kan bestå i, at skolen reparerer et hus eller en bil, som efterfølgende sælges til kommunen eller en bilforhandler. Ideen er i begge tilfælde, at bilforhandleren og kommunen skal sælge huset og bilen videre til private. SKP kan også på skift løse opgaver for lokale virksomheder, f.eks. istandsættelse af en bil for en mekaniker. For ikke at være konkurrenceforvridende kan det i nogle tilfælde være en knivsæg som skolen skal balancere på. Interne opgaver SKP-elever kan udføre mindre reparationsopgaver sammen med skolens bygningstjeneste eller pedelfunktion. Ligeledes bør det også være muligt at udføre mindre anlægsopgaver som f.eks. stenbelægning, fortove, blomsterbede, skure og lignende. I disse tilfælde må det være SKP-instruktøren, der er garanten for, at der indgår relevante praktikmål, således at opgaverne ikke blot får karakter af en besparelse eller en hjælpende hånd. 3. Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) 3.1 Hvad er hensigten med virksomhedsforlagt undervisning? 3.2 Hvilke betingelser kan stilles til virksomhedsforlagt undervisning? 3.3 Hvordan kan virksomhedsforlagt undervisning understøtte en skolepraktikelev? 3.1 Hvad er hensigten med virksomhedsforlagt undervisning? Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) er en mulighed for SKP-elever. Det er en ordning, der kan forvaltes på flere forskellige måder. VFU giver SKP-elever mulighed for i flere uger at være på en ordinær arbejdsplads. Den primære hensigt er at få etableret en kontakt mellem en elev og en virksomhed med henblik på en kontrakt om det videre uddannelsesforhold. Der er kun en begrænsning på 3 måneder i VFU for skolens regning. Derfor er det op til skolen selv at udarbejde regler for længde og omfang af VFU. Da der er en risiko for, at virksomheder kan udnytte SKP-elever som gratis arbejdskraft, må skolen opstille betingelser for virksomhedens brug af elever. En del af skolens VFU-opgave er at gøre det lokale erhvervsliv og LUU opmærksom på VFU som mulighed. Det 9

10 kan ske via LoP-funktionen eller via virksomhedskonsulenter, der laver opsøgende arbejde i forhold til praktikpladser. Det skal dog understreges, at SKP-elever ikke må deltage i produktion, men skal undervises via VFU. 3.2 Hvilke betingelser kan stilles til virksomhedsforlagt undervisning? Det er vigtigt, at skolen i sin iver efter at få SKP-elever i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) ikke glemmer hensigten, nemlig at eleven får et kontraktligt forhold for sin uddannelse med en virksomhed. Det kan derfor være hensigtsmæssig at lave en egentlig aftale med en virksomhed, der ønsker af få en SKP-elev i VFU. Denne aftale kan bl.a. handle om, hvilke arbejdsopgaver eleven skal stifte bekendtskab med, samt hvilken længde VFU kan have. Skolen kan stille krav om, at virksomheden skal aflønne SKP-eleven, hvis den ønsker at have eleven i en længere periode, eller at der i givet fald skal tegnes en kontrakt. Ligeledes kan skolen udarbejde regler om begrænsninger for, hvor mange elever den enkelte virksomhed kan rekvirere over en given periode. I forbindelse med at en virksomhed ønsker en SKP-elev på VFU-vilkår er det vigtigt, at skolen har en politik for, hvorledes VFU-forløbet tildeles SKP-elever. Her må man tage stilling til, hvad der bør være styrende for udvælgelse af en given SKP-elev til VFU. Er det eksempelvis at en SKP-elev kan have godt af at komme på en arbejdsplads og fornemme lugten i bageriet? at det er den bestemte SKP-elev, der har behov for at opleve og få rigtig erfaring via tempo og kvalitet? at det er den bedst egnede SKP-elev til den pågældende opgave? at det er den SKP-elev, der har størst chance for at få kontrakt med virksomheden (del- eller resttidsaftale)? eller manglende praktikmål? 3.3 Hvordan kan virksomhedsforlagt undervisning understøtte skolepraktikelever? VFU kan være en del af praktikdelen i en uddannelse. Det er derfor vigtigt, at skolen har etableret procedurer for, hvordan forskellige situationer skal tackles. Den mest oplagte er at få afklaret, 10

11 hvorledes man forholder sig som virksomhed, skole og ikke mindst SKP-elev, hvis VFU-forløbet ikke fungerer til alles tilfredshed; hvad gør man så? Det er også vigtigt, at SKP-eleven får en feedback, som han/hun kan bruge i sin videre uddannelse. Derfor er det hensigtsmæssigt, at virksomheden forpligter sig til at udtale sig om SKP-elevens ophold i virksomheden. Det kan bl.a. handle om faglige spørgsmål, men også om personlige forhold, der har at gøre med arbejdet i virksomheden. Udtalelsen kan være i form af prosatekst eller afkrydsningsskema, der er udarbejdet af skolen. Ligeledes kan repræsentanter fra skolen besøge virksomheder, som et led i vurderingen af VFU-forløb. 4. Skolepraktik-instruktører 4.1 Hvorved adskiller en skolepraktik-instruktør sig fra en oplæringsansvarlig i en virksomhed? 4.2 Hvilke arbejdsopgaver kan en typisk skolepraktik-instruktør have? 4.3 Hvilke kompetencer bør en skolepraktik-instruktør have? 4.4 Hvilke opgaver har skolen i forhold til skolepraktik? 4.1 Hvorved adskiller en skolepraktik-instruktør sig fra en oplæringsansvarlig i en virksomhed? Der er ingen tvivl om, at instruktørrollen er en meget sammensat funktion. Umiddelbart kan man sammenligne funktionen med en oplæringsansvarlig i en virksomhed. Der er dog en række forhold, der gør, at denne sammenligning ikke holder, selvom hensigten med begge funktioner er, at en elev gennemfører sin praktikuddannelse. Der kan bl.a. peges på følgende forskelle: SKP-virksomhedskulturen vil ofte være bredere end i en ordinær praktikvirksomhed (offentlig eller privat), idet skolen er en offentlig institution Der er ingen regler eller praksis i forhold til ratioen mellem antallet af SKP-elever pr. SKPinstruktør, som der er i virksomheder SKP-produktionen er bl.a. begrænset af, at den ikke må være konkurrenceforvridende 11

12 SKP-elever oplever ikke altid rigtige kunder og rekvirenter til deres arbejdsopgaver, hvorfor der ikke altid er samme alvor tilstede ved udførelsen af opgaver SKP kan have svært ved at lægge skoleperiodekulturen bag sig Skolen skal til stadighed vurdere SKP-eleven i forhold til EMMA, hvilket en virksomhed ikke skal Man skal være opmærksom på, at der er væsentlig forskel på rollen som lærer- og SKP-instruktør. Forskellen består bl.a. i, at en lærer er pædagogisk optaget af elevens læring på forskellige skoleperioder, mens en instruktør er optaget af, hvorledes en SKP-elev løser konkrete opgaver med henblik på at indfri praktikmål fra uddannelsen. I det sidste tilfælde har kvalitet og tid en særlig betydning, da faktorerne er styrende for en virksomheds drift. 4.2 Hvilke arbejdsopgaver kan en typisk skolepraktik-instruktør have? Der er ingen tvivl om, at SKP-instruktøren er en central aktør i forhold til etablering af virksomhedskultur og autenticitet i SKP på erhvervsskoler. Derfor er det bl.a. vigtigt at forholde sig til instruktørens roller og funktioner. Som eksempler kan man fremhæve: EMMA-vurdere elever løbende Arbejds- og opgaveplanlægning i forhold til SKP-elever Kommunikere med SKP-elever om personlige og faglige forhold Søge efter egnede SKP-opgaver via kontakt til erhvervsliv og lignende Samarbejde med LUU Have overblik over elevernes opnåelse af praktikmål Have styr på fravær og sygdom Drøfte og hjælpe SKP-elever med praktikpladssøgning Opsøgende arbejde i forhold til VFU Samarbejde med LoP og praktikpladskonsulenter Aftaler om arbejdsopgaver til skolepraktik-elever Som instruktør kan man arbejde bevidst med tidsaspektet ved at aftale terminer for udførelsen af forskellige arbejdsopgaver. På den måde kan SKP-elever få realistiske oplevelser af gængse standarder for forskellige typer arbejdsopgaver. Det er ligeledes muligt at lave aftaler om kvaliteten af det udførte arbejde. Det kan ske ved, at SKP-instruktøren eller andre eksterne personer (f.eks. fra LLU) skal godkende udførte opgaver og sige god for kvaliteten. 12

13 Skolepraktik-arbejdets organisering og praktikmål Grundlæggende er det SKP-instruktørens opgave at organisere arbejdet som en anden værksfører eller leder af en virksomhed. Det drejer sig om at beslutte hvilke arbejdsopgaver, de enkelte elever skal udføre. Det kræver bl.a., at SKP-instruktøren har overblik over, hvilke praktikmål den enkelte SKP-elev har opnået og mangler. SKP-instruktører står ofte i det dilemma, at SKP ikke altid har opgaver, der matcher de manglende praktikmål, hvorfor SKP-eleverne blot bliver sat til forefaldende, men relevant arbejde. Dette er selvsagt ikke en optimal situation, men lignende ting sker sandsynligvis også i virksomheder. Inden for flere uddannelser er praktikmålene ikke særligt præcise, og det betyder, at der er muligheder for tolkninger. På den anden side skal SKP-instruktøren have sin opmærksomhed rettet mod de krav, der stilles ved en elev- eller svendeprøve, der afslutter uddannelsen. Derfor er det vigtigt, at SKP-instruktøren løbende er ajourført med, hvilke mål den enkelte SKP-elev har opnået, og hvilke eleven mangler. En del af dette ajourføringsarbejde er også de løbende EMMA-drøftelser, der foregår mellem instruktør og elev. Skolepraktik-elever som arbejdsledere En SKP-instruktør har ofte mange elever at holde styr på. En måde at løse denne til tider uoverskuelige opgave på kan være at udnævne udvalgte SKP-elever, der er længst i deres uddannelse, til teamledere i forhold til løsning af arbejdsopgaver. Lederne får ansvaret for, at teamet løser opgaverne efter de aftaler, SKP-instruktøren har indgået. Det kan f.eks. være aftaler om tidsforbrug og kvalitet. Dog skal man være opmærksom på, om der skulle være sikkerhedsmæssige forhold, der kræver særlige forholdsregler. 4.3 Hvilke kompetencer bør en skolepraktik-instruktør have? For at give SKP-undervisningen størst mulig autenticitet vælger nogle skoler at hyre allerede ansatte i virksomheder til at forestå instruktørarbejdet. Det betyder, at SKP kan finde sted i nærheden af den virksomhed, hvorfra de er hyret. På den måde bliver SKP en del af den etablerede virksomhed, som instruktørerne kommer fra. SKP-instruktørerne står derfor med to opdragsgivere, skolen og virksomheden. SKP-instruktørerne har således ingen forankring i skolens struktur eller organisering, hvilket både indebærer fordele og ulemper. 13

14 En anden mulighed er, at skolen hyrer instruktører fra gaden og overlader dem SKP-arbejdet på skolen. Det er en løsning, der måske giver problemer, idet instruktørerne ikke nødvendigvis har indsigt i relevant lovgivning mv. På den anden side bringer SKP-instruktører, der kommer udefra, ofte en mere virksomhedsorienteret kultur med sig. En tredje mulighed er, at man får allerede ansatte lærere på skolen til at tage sig af SKP-arbejdet. Det betyder instruktører, der vil have indsigt i SKPs grundlag og ikke mindst de tilknyttede skoleperioder. Ulempen her kan være, at lærerne i rollen som instruktører måske ikke har et særlig aktuelt kendskab til virksomheders oplæring og det kan medføre, at deres forvaltning af SKP måske i for høj grad kommer til at ligne undervisning på de ordinære skoleperioder og de samværsformer, der er karakteristiske her. En SKP-instruktør må i kraft af sine arbejdsopgaver have følgende kompetencer: Faglig kompetence i forhold til uddannelsen Menneskekundskab og lederegenskaber Interesse og indsigt i uddannelse og unge Overblik og planlægningskompetencer i forhold til o arbejdsopgaver og organisering o at matche praktikmål og SKP-elevens niveau i uddannelsen o vurdering af arbejdsopgaver og SKP-niveau Kommunikationsevner i forhold til SKP-elever (vejledning og vurdering) Kommunikations- og samarbejdsevner i forhold til omverdenen (virksomheder og LUU) Kommunikations- og samarbejdsevner i forhold til skolen og uddannelsens øvrige medarbejdere 4.4 Hvilke opgaver har skolen i forhold til skolepraktik? Organisering Det ser ikke ud til, at SKP forsvinder lige med det samme. Derfor er det vigtigt, at skoler med SKP får aktiviteten indplaceret i organisationen. Det gælder både i forhold til referencer til chefer og til den rent fysiske placering. Det er vigtigt, at SKP bliver en del af skolens organisation og at SKPinstruktørerne kender den og ved, hvordan de kan benytte den. Det handler bl.a. om samarbejde med skolens LoP-, og virksomhedskonsulenter og med undervisere på skoleperioder og skolens administration. De er vigtige samarbejdspartnere for SKP-instruktører. Skolepraktik-volumen 14

15 På mindre skoler og uddannelser kan det være problematisk at have en god SKP-instruktørdækning. Det skyldes, at få SKP-elever ikke udløser en fuld instruktørløn. Resultatet kan blive, at en SKPinstruktør skal arbejde med elever fra flere fagområder. Det kan igen medføre problemer i forhold til indsigt i fagets opgaver, samt logistiske problemer ved at skulle være flere steder i løbet af dagen. Regionale skoler kunne derfor evt. have udbytte af at gå sammen om SKP-aktiviteter inden for små uddannelser. På den måde kunne den enkelte skole få en vis SKP-volumen inden for en uddannelse, således at den kunne bære en eller flere instruktører. Det ville give en bedre dækkende faglighed hos de involverede SKP-instruktører og ikke mindst en lavere instruktør-elev ratio. Virkeligheden er også, at antallet af SKP-elever svinger en del i løbet af et kvartal afhængig af erhvervslivets konjunkturer og antallet af grundforløbselever, der bliver erklæret klar til SKP via EMMA. Administrative procedurer Det er vigtigt, at skolen har fokus på de administrative procedurer omkring SKP-elever, idet det kan være et speget felt at holde styr på for en SKP-instruktør. Det handler dels om administrative forhold vedrørende EASY og eventuel benyttelse af Elevplan til fraværsregistrering og praktikmåladministration, dels om udmøntning af EMMA-kriterierne, herunder ikke mindst optagelsesprocedure i forbindelse med tilbud om SKP til elever. Skolen skal derfor have svar på og procedurer for følgende: Hvornår og hvordan bliver en elev kvalificeret til optagelse på SKP? Hvordan kan en SKP-elev komme i VFU og hvor længe? Hvordan forvalter skolen EMMA-kriterierne? Hvilke muligheder er der for forskellige former for hjælp (befordring, udstyr, værktøjer m.v.) Hvordan benyttes Elevplan? 15

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen

Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen Afsluttende rapport Projekt 3.2 Udvikling af erhvervsuddannelsernes praktikværters kompetencer i ungdomsvejledningen Rapporten er udarbejdet af: Jette Larsen Rita Buhl Morten Piil Hansen 1 INDHOLD 1. UDVIKLING

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere