MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MilftfrRr. IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995. Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003,"

Transkript

1 IVSA Danmarks vedtagter er vedtaget i 1995 I MilftfrRr Revideret p& ordinar generalforsamling i: L997,1998, L999,2000, 2001,2003, 200 4, 2005, 200 6, 2007, , 2009, 2010, 20L3 0g 20t4

2 Kapitel l: Navn s1. Stk.1. Foreningens navn er International Veterinary Students Association Danmarh forkortet IVSA Danmark. Internationalt anvendes navnet International Veterinary Students Association Denmark, forkortet IVSA Denmark. Stk.2. Foreningen har til hjemsted pa Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet (SUNDI i Ksbenhavn, Kapitel2: Form6l 52. Stk.1. Det er foreningens formal at varetage medlemmernes interesser pfl det internationale omrflde, jfr. $2 stk.2-7. Stk.2. Foreningen skal representere danske veterinarstuderende i International Veterinary Students Association (IVSA). Stk.3. Foreningen skal soge at arrangere individuelle og gruppe-udveksiinger. Stk.4. Foreningen skal soge at deltage i og kan arrangere internationale kongresser og moder indenfor det veteriner- og studenterfaglige omr5de. Stk.s. Foreningen skal s6ge at aftrolde en Smediefest og en Smedierevy hvert forflr. Overskuddet skal anvendes til udbetaling af rejselegater jfr. $2 stk. 6, stotte IVSA aktiviteter, samt til forbedringer i forbindelse med Smediefesten. Stk.6. Foreningen skal soge gennem uddeling af rejselegater okonomisk at st6tte aktive foreningsmedlemmer, der rejser udenlands i fagligt Ojemed. Stk.7. Foreningen skal sage at skabe okonomisk grundlag for de i $2, stk. 1-7 nevnte aktiviteter. Kapitel3: Medlemmer s3. Stk.1. Aktivt medlem af IVSA Danmark er enhver veterinerstuderende, der er aktivt medlem af VeterinarMedicinsk Forening [VMF) ved SUND. Stk.z. IVSA Danmark modtager et pfl VMF's generalforsamling fastsat belob, der betegner medlemmernes flrlige kontingent og skal dakke driften af IVSA Danmark. Stk.3. Som passivt medlem af IVSA Danmark kan optages enhver med tilknytning til KU SUND efter bestyrelsens narmere retningslinjer. Kapitel4: Organer s4. Stk.1. Foreningens organer er Generalforsamlingen, Bestyrelsen og Medlemsmoderne.

3 A: GENERALFORSAMLINGEN ss. Stk.1. Generalforsamlingen er IVSA Danmarks overste myndighed. Beslutninger taget pfl en generalforsamling kan kun omstgdes pfl en generalforsamling. Generalforsamlingen fastsetter de retningslinjer, bestyrelsen skal arbejde efter det kommende flr. Stk.z. Adgang til generalforsamlingen har enhver, der har adgang til samme Ars generalforsamling i VMF, Stk.3. Stemmeret har kun personligt fremmgdte aktive medlemmer af foreningen. Stk.4. Beslutningsdygtig er enhver generalforsamling, der ved opslag er indkaldt senest ti dage for aftroldelsen. Stk.5. Den endelige dagsorden, flrets regnskab samt bestyrelsens forslag til neste flrs budget skal offentliggores pfl IVSA Danmarks opslagstavle i VMF's lokale pi RAdet samt vere tilgangelig fra IVSA Danmarks hjemmeside senest fem dage for generalforsamlingens aftroldelse. Inden denne frist kan ethvert aktivt medlem ved skriftlig henvendelse til foreningens formand krave et punkt optaget pa dagsordenen. Stk.6. Opslag skal vare Iet leselige og overskuelige. Hvor intet andet er anfart skal opslag anbringes pfl folgende steder: a) IVSA Danmarks opslagstavle i VMF's lokale pa Rfldet b) Opslagsholderen udenfor Verdensrummets dor pa Rfldet cj IVSA Danmarks hjemmeside dj IVSA Danmarks facebookside "IVSA Danmark" Stk,7.,zEndringer i foreningens vedtagter kan kun vedtages pfl en lovligt indkaldt generalforsamling og kun nlr 2/3 af de afgivne stemmer erklerer sig herfor. Fremlaggelse af vedtegtsendringer eller forslag til nye vedtagter skal ske ved opslag, jfr. $5, stk.s senest fem dage far generalforsamlingens aftroldelse. Stk.8. Sifremt et punkt eller et forslag til endring af foreningens vedtegter er optaget pi dagsordenen, jfr. $5, stk. 5 kan generalforsamlingen tage beslutning om emnet. Dette gelder ogsfl selvom den endelige ordlyd af forslaget ikke har varet offentliggj o rt f Or generalforsamlingen. So' Stk.1. Den ordinare generalforsamling aflroldes i november maned. Stk.2. Pfr den ordinare generalforsamling fremlegger formanden beretning over foreningens aktiviteter i det forlobne flr. Desuden fremlegges et budget for det kommende flr.

4 Stk.3. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a) Valg af referent b) Valg af to stemmetellere cj Godkendelse af dagsordenen 3. Formandsberetning 4. Fremleggelse og godkendelse af arbejds- og principprogram 5. Fremlaggelse og godkendelse af IVSA Danmarks regnskab 6. Fremleggelse og godkendelse af Smediefest regnskab T.lndkomne forslag B. Vedtegtsendringer 9. Budgetfremlaggelse for IVSA Danmark og Smediefesten 10. Valg til bestyrelsen 11. Valg af SmedierevydirektOr L2.Yalgaf to kritiske revisorer L3. Eventuelt s7. Stk.1. Den ordinare generalforsamling valger blandt foreningen aktive medlemmer en bestyrelse bestaende af: a) En formand, der tegner foreningen udadtil og koordinerer det interne arbejde. Formanden har ansvaret for at IVSA Danmark er reprasenteret i relevante organer. bl En nestformand, der assisterer formanden, samt stfrr for forefaldende bestyrelsesarbej de. cj En kasserer, der forer regnskab og fremlegger regnskab og budget for generalforsamlingen. d) En ansvarlig for Smediefesten, der har det overordnede ansvar for arrangementet og afuikling af festen. e) En sekretar, der forer protokol over bestyrelsens og medlemsm0dernes beslutninger. 0 En IVSA Information Officer, der har det overordnede ansvar for at IVSA Danmarks dueslag tommes og aftroldelse af IVSA irlige Dogwash. g) En smedierevyreprasentant, der skal deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. hj En senior Exchange Officer (incoming EOJ, der er ansvarlig for exchanges, primert incoming exchanges, samt oplaring af junior Exchange Officer. i) En junior Exchange Officer (outgoing E0), der optages i bestyrelsen med henblik pfl at modtage oplering fra senior exchange officer til at overtages dennes post det kommende ir. j) En kasserer for Smediefesten, der forer regnskab og fremlegger regnskab og budget for Smediefesten for generalforsamlingen. Denne post kan bestrides af samme person, som valgt i post under punkt C. 4

5 Stk2. Der skal vrelges to kritiske revisorer, der stir for en laitisk gennemgang af foreningens regnskab. Stk3. Der skal vrelges en Smedierevydirektor, der er ansvarlig for at aflevere et regelret regnskab til IVSA Danmark $8. Stk.1. Opstilling til de i $ 7 navnte poster foregir ved personligt eller ved fuldmagt at tilkende give sit kandidatur pfl generalforsamlin gen. $e. Stkl. Valgperiodenfordei $ 7af stk 1a,b,c, e, gogstk.2, stk.3 ogstk 4 nrevnteposter gir fra 1. december til 30. november det efterfslgende 6r. Stk2. Valgleriodenforde $ 7, stk. l dnrevntepostgirfrafsrstkommende 1. september til den 30. august det efterfslgende flr. Stk3. Valgrerioden for den i $ 7 stk 1 f navnte post folger IVSA's valgreriode. $ 10. Stkl. Valgene pi generalforsamlingenforegir ved skriftlig afstemningpfl udleverede stemmesedler, og afgores ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer. I tilfrelde af stemmelighed gentages valghandlingen. Sifremt der fortsat er stemmelighed, foretager dirigenten lodtrrekning blandt de med stsrst stemmetal. Stk2. Afstemning om indkomne forslag til beslutning eller vedtrgtsrendringer foretages ved hindsoprrekning. Dog foretages slaiftlig afstemning, sifremt en af de stemmeberetti gede snsker det. Stk3. Der aftroldes separat valg til de i $ 7 nnvnte poster i den afgivne rrekkefolge. Stk4. Ved valg til de i $ 7 navnte poster anfsres 6t navn pi hver stemmeseddel. Stk5. Afgir et bestyrelsesmedlemi valglerioden, skal medlemsmsdet godkende en suppleant for resten afperioden. $ 11. Stk 1. Ekstraordinrer generalforsamling kan indkaldes, sifremt a. mindst en femtedel af foreningens aktive medlemmer skriftligt tilkendegiver dette, eller b. generalforsamlingenbeslutter dette, eller c. bestyrelsen og medlemsmodet beslutter dette. Stk2. Sifremt en ekstraordinar generalforsamling skal indkaldes, jfr. $ I I stk 1, er det bestyrelsens pligt at foranstalte den aftroldt, jfr. bestemmelserne for ordinar generalforsamling i $ 5. Stk3. Ekstraordinar generalforsamling skal aflroldes udenfor ferieperioderne.

6 B: BESTYRELSEN $ 12. Stk 1. Bestyrelsen er foreningens administrative organ, der koordinerer foreningens aktiviteter og p6ser, at der er sammenhreng imellem disse aktiviteter og foreningens skonomiske situation. Stk.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, jfr. $ 5 og er ansvarlig for fremlreggelse af irsberetning, regnskab og budget. Stk.3. Formanden indkalder efter behov til bestyrelsesmsder. Stk4. Bestyrelsen indkalder efter behov til medlemsmsder. Der soges afholdt ca. I medlemsmsde i hver blok udenfor ferieperioderne. Stk5. Formanden afgor sager, der ikke tiler opsrettelse. Formanden skal i sidanne tilfrelde si vidt muligt rhdfare sig med de owige bestyrelsesmedlemmer. Afgorelser truffet pfl denne mide skal snarest muligt meddeles medlemsmsdet. Stk6. Bestyrelsen administrerer reglerne for og beslutninger om tildeling af rejsele gater, jfr. $ 14 stk.4. Reglerne fastlagges af generalforsamlingen. Stk7. Bestyrelsen fastsretter det irlige kontingent for passivt medlemskab, idet der ikke kan opkrreves srrskilt kontingent for aktirrt medlemskab af IVSA Danmark Stk.8. I tilfelde, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer erstattes med suppleanter, jfr. $ 10 stk.5, konstituerer bestyrelsen sig internt med de i $ 7 stk I a)-g) nrevnte poster. Stk9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, sifremt mindst tre medlemmer er til stede. Stk.10. Eventuelle bestyrelsesbeslutninger, der larever afstemning afgores med simpelt flertal. I tilfelde af stemmelighed trller formandens stemme dobbelt. Stk11. Afstemninger foregir ved handsoprrekning. Hvis et medlem krrever det, foretages slaiftlig afstemning. Stkl2. Det pihviler bestyrelsen at sorge for, at der bliver fort protokol over beslutninger taget ph bestyrelses- o g medlemsmsdet. Stk 13. Bestyrelsen udpeger selv et bestyrelsesmedlem til at bestride posten i RSV. Stk 14. Bestyrelsen deltager aktirrt i planlagning og afholdelse af Smediefesten, sifremt den Smediefestansvarlige vurderer dette nodvendigt. Okonomiske beslubringer skal dog i alle tilfrelde tages af bestyrelsen, hvorfor denne i Smedieugen skal vrere disponibel. Stk16. Medlemmer af bestyrelsen har gratis adgang til Smediefesten. Stk 17. Bestyrelsen skal si vidt muligt v&re repr&senteret til generalforsamlinger i IVSA.

7 C: MEDLEMSMODER $ 13. Stk 1. Medlemsmsderne er imellem generalforsamlingerne foreningens besluffende organ, som er ansvarlig for, at foreningens aktiviteter foretages i overensstemmelse med foreningens vedtegter og greldende generalforsamlingsbeslutninger. Stk2. Medlemsmsderne fungerer som forum for information omkring og diskussion af foreningens projekter og planlregning af fremtidige aktiviteter. Stk3. Pi medlemsmoderne fremlregges ssledes ideer til internationale projekter og Smediefestens forlob, og der uddelegeres opgaver i forbindelse hermed. Stk4. Medlemsmsderne er, under hensyn til grldende generalforsamlingsbeslutninger, det besluttende organ omkring sager, der vedrsrer IVSA. I tilfrelde hvor foreningen har udsendt reprresentanter til msder i IVSA regi, er det foreningens Exchange Officer, subsidiart en af bestyrelsen udpeget reprasentant, der disponerer over foreningens stemmer i overensstemmelse med de pi medlemsmsdet vedtagne refiringslinier, jfr. $ 13 stk.5. Stk5. Inden udsendelsen af reprrsentanter til msder i IVSA regi, jfr. $ 13 stk.4, skal medlemsmsdet vedtage overordnede retringslinier for de delegeredes stillingtagen p& modet. Disse retningslinier skal udformes i overensstemmelse med foreningens vedtrgter, grldende generalforsamlingsbeslutninger samt det greldende arbejds- og principprogram. Stk6. Indkaldelse til medlemsmsder foregir ved opslag senest en uge fsr madedagen pi de i $ 5 stk.6 nrevnte opslagstavler og s. Stk7. Beslutningsdygtigt er ethvert medlemsmsde, der er lovligt indkaldt, jfr. $ 13 stk.6. Stk8. Eventuelle beslutninger, der kraver afstemning, afgores ved simpelt flertal. I tilfrelde af stemmelighed treller formandens stemme dobbelt. Stk9. Afstemninger foreg6r ved hindsoprrekning. Hvis et medlem krrever det, foretages slaiftlig afstemning. Kapitel 5: Okonomiske forhold $ 14. Stk 1. Bestyrelsen varetager foreningens skonomiske dispositioner under hensyn til det p6 generalforsamlingen vedtagne budget. I forbindelse med konti tegnes foreningen af formand, nastformand og kasserer. Der kan gives fuldmagt til konti til kassereren. Stk2. Det er ikke i overensstemmelse med foreningens form8l at akkumulere kapital, der ikke hensrettes til bestemte formil. Stk3. En af bestyrelsen fastsat del af foreningens eventuelle overskud uddeles hvert 6r i oktober mined til rejselegater, dog siledes at der til enhver tid er drekning for foreningens owi ge forpli gtelser. Stk4. Rejselegater kan udbetales til aktive medlemmer af foreningen, der har varet pi et fagligt relevant udlandsophold og efter opholdet afleveret en slaiftlig rapport over

8 opholdet. De nrermere regler for og krav til ophold og rapport fastlregges af generalforsamlingen og offentliggores af foreningens bestyrelse, jfr. $ 12 stk. 6. Stk5. Medlemmer af foreningens bestyrelse har il'fte mulighed for at modtage rejselegat i valgperioden. Derimod skal ssges foranstaltet, at bestyrelsesmedlemmer, der er pfl et fagligt relevant udlandsophold i valglerioden, ftr mulighed for at soge legat efter udtradelse af be styrelserl j f. rej sele gatre glerne -. Stk 6. Somundtagelse fra $ 14 stk 2,rl.th, foreningen akkumulere et belsb til drekning af et eventuelt underskud fra aftroldelse af Smediefesten. Belsbet ma ikke overslcride 30 o/o af den irlige omsatning. $ ls. Stk 1. Regnskabet gir fra I. november til 31. oktober. Stk.2. Kun kassereren er ansvarlig for regnskabsforingen og kassebeholdningen. For foreningens forpligtelser hreft er kun foreningens egenkapital, foreningens medlemmer hafter stledes ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Stk3. Det pihgges de to kritiske revisorer at foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn &rligt og kritisk at gennemgt foreningens frerdige regnskab ved afslutningen af regnskabsiret. Det er de lcitiske revisorers opgave at pise, at foreningens skonomiske dispositioner sker i overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinier, herunder det pi generalforsamlingen godkendte budget. Stk4. Det af revisorerne gennemgiede og af den skonomisk ansvarlige underske.me regnskab, fremlegges til godkendelse af foreningens skonomisk ansvarlige pfl generalforsamlingen. Stk5 Kassereren kan konsultere en uddannet revisor i forbindelse med afslutningen af smediefestregnskabet og skal samtidigt vrre ansvarlig for at momsregnskabet er i overensstemmelse med de greldende love og regler. Kapital6: OplOsning $ 16. Stk 1. Foreningens oplosning kan kun finde sted pi en ordinrr generalforsamling, og da kun sifremt 213 af de stemmeberettigede snsker det. Stk2. Ved foreningens oplosningtilfalder eventuel formue VMF.