GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

2 DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2

3 Værd at huske DIP er 100% medlemsejet Tab og gevinst rammer alene medlemmerne DIP er fra år gammel DIP har mere end medlemmer og 36 mia. kr. i aktiver DIP sikrer medlemmerne tryghed og solide pensioner 3

4 AFKAST 4

5 Endnu et tilfredsstillende år med afkast på 8,1% (før skat) 8,1% Aktier falder 9% 5

6 Godt 10-årigt afkast på 6,6% p.a. 189 kr. 6,6% 175 kr. 146 kr. 162 kr. 117 kr. 127 kr. 130 kr. 132 kr. 146 kr. 116 kr. 6

7 DIP har øget risikoen de sidste 10 år 2005 (26 mia. kr.) 2014 (36 mia. kr.) Øget allokering til aktier og kreditobligationer Alternative investeringer 2,2 mia. 8% 163% mere i alternative investeringer Alternative investeringer 5,8 mia. kr. 17% 7

8 2014 var et år med ekstraordinært store udsving Tocifret afkast på aktier for tredje år i træk 2014 Europæiske aktier havde det svært ift. globale 2014 Stærk dollar 2014 Kollaps i olieprisen

9 Rentefaldet var den største overraskelse i 2014 Renter faldt til historisk lavt niveau, hvilket ikke var ventet Væsentligste forklaring på DIP s lavere afkast i forhold til sektoren Ved køb af 30-årig obligation låses afkastet fast på 1,5% de næste 30 år! 2014 Rentefald på 1,2%-point 9

10 DIP s aktieinvesteringer førte med 12,8% i afkast i 2014 a * * Reale aktiver består af ejendomme, skov og infrastruktur 10

11 DIP ligger i den nedre del i sektoren i 2014 DIP ligger i 2014 i den nedre del sammenlignet med AC-kasserne Det skyldes tro på stigende renter, overvægt af europæiske aktier og valutaafdækning af kreditobligationer Note: ISP ikke offentliggjort tal for

12 Norges oliefond havde samme holdning som DIP i 2014 Afkast på 7,6% Afkastet trukket ned af: overvægt af europæiske aktier kortere løbetid på obligationer 12

13 Konkurrenter har været begunstiget af faldende renter DIP er ikke blevet belønnet for en høj aktieandel over en 10-årig periode DIP har tjent mindre på de faldende renter i perioden DIP har de seneste tre år klaret sig på niveau med de øvrige AC-kasser 13

14 Hvor skal afkastet komme fra i fremtiden? Lave renter understøtter aktier i dag aktieandel øget med 3%-point siden årsskiftet til 43% Reducere obligationer - afkastet er meget begrænset Flere alternative investeringer især fokus på ejendomme. Tilsagn i 2014 på 1 mia. kr. svarende til 3% af formuen Fokus på at sprede investeringerne - skabe en robust portefølje af aktiver med højt forventet afkast 14

15 God start på 2015 med afkast på 7,2% medio april DIP har fået den bedste aktiestart i 25 år 15

16 SAMFUNDSANSVAR 16

17 Fokus på samfundsansvar (1/2) DIP mener, at samfundsansvar er vigtigt i forhold til målsætning om at give medlemmerne de bedste pensioner DIP tror på, at selskaber, der udviser samfundsansvar, klarer sig bedst DIP tror på aktivt ejerskab - dialog med mere end 100 selskaber i 2014 DIP vurderer hele tiden bæredygtighed i investeringer ift. mennesker, miljø, klima og økonomi DIP udvikler hele tiden de etiske retningslinjer 17

18 Fokus på samfundsansvar (2/2) DIP har i 2014 skærpet den etiske profil: Selskaber frasælges, hvis dialog ikke har den ønskede effekt Indmeldelse i IIGCC*, der arbejder for reduktion af global CO2-udledning Tilsagn på 340 mio. kr. til investering i vindmøller og biogasanlæg Arbejder på at inddrage screening af klimamæssige risici Tiltagene ventes at have en positiv effekt på DIP s afkast Bestyrelsen afvejer samfundsansvar i forhold til risici ved mindre investeringsunivers og øgede omkostninger *IIGCC = Institutional Investors Group on Climate Change 18

19 HVORDAN UDVIKLER PENSIONERNE SIG? 19

20 Aftale med det enkelte medlem DIP (ejerne) forpligter sig over for det enkelte medlem Forpligtelserne kan række år Betalende medlemmer sparer op og er forsikrede Hvilende medlemmer er forsikret, ud fra hvor meget de har nået at indbetale Pensionerede medlemmer modtager livsvarig pension Vi er alle ejere, og vi deler DIP s resultat 20

21 Markedsrente med udjævning 21

22 Markedsrente med udjævning en lille film 22

23 Markedsrente med udjævning 23

24 Markedsrente med udjævning 24

25 Hvordan understøttes tillægspensionerne? Tillægspensionerne Egenkapital & kollektivt bonuspotentiale (11 mia. kr.) Afkast på 5% Levetid mv. 25

26 Depotrente for 2015 for medlemmer på Regulativ 3 og 4 Depotrente på 5,9% Næsten alle vil opleve, at pensionerne stiger i Afkast 9,9% 0,1% 11,4% 7,8% 8,1% Depotrente 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 26

27 Pension Forventet afkast indregnet i pensionerne Hvad sker der, hvis det forventede afkast på 5% realiseres? Alder Udbetalt Pension (DIPs model) 27

28 Pension Flere penge som ung pensionist Vi mener, medlemmerne er bedst tjent med at få pengene udbetalt som unge pensionister Alder Udbetalt Pension (DIPs model) Udbetalt Pension (Andre) Andre selskaber starter lavere og kan løbende sætte pensionen op 28

29 PENSIONER NYE TILTAG 29

30 Omkostninger - ny struktur Gebyr Pris 2014 Pris 2015 Indbetalingsgebyr på gennemsnitsrente 2 % 1,1 % Indbetalingsgebyr på markedsrente 1 % 1,1 % Månedligt gebyr 30 kr. 30 kr. Gebyr ved udbetaling 0 kr. 30 kr. Finanstilsynet var på inspektion i 2013 og krævede, at alle medlemmer løbende betaler for den service, som de får. Der er derfor indført et gebyr ved udbetaling. Pensionister vil i 2015 modtage ekstra bonus som kompensation for de nye gebyrer svarende til mellem 2 og 5 års gebyrbetalinger. 30

31 Nye produkter i 2015 på Regulativ 4 Midlertidig invalidepension Pension for udenlandske ingeniører på tidsbegrænsede kontrakter i DK samt udstationerede ingeniører Mulighed for at fastsætte risikodækninger som kronebeløb 31

32 Ny gruppelivsdækning i 2016 Forbedret dødsfaldsdækning og harmoniseret invalidedækning Dødsfaldsdækning 2015 Dødsfaldsdækning Invalidesum 2015 Invalidesum

33 Medlemsudvikling Medlemstallet steg i 2014 med 829 nye medlemmer Medlemmer i alt Betalende

34 Høj tilfredshed med DIP 100% 90% 80% 70% Meget tilfreds Tilfreds 34% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58% 56% 49% 44% 60% 26% 13% 13% 16% Danica Nordea PFA ISP DIP 34

35 STRATEGI OG FREMTIDEN 35

36 Administrationsfællesskab med JØP (1/2) Pensionskasserne for akademikerne i DIP og JØP lægger nu alle administrative funktioner sammen i ét fællesskab DIP og JØP får en samlet, fælles administration fra 15. juni højtuddannede får dermed samlet deres pensionsløsning De to arbejdsmarkedspensionsselskaber har tilsammen 100 mia. kr. Målet med samarbejdet er at udnytte stordriftsfordele og sikre høj kvalitet i ydelserne til medlemmerne af de to pensionskasser 36

37 Administrationsfællesskab med JØP (2/2) Sammen vil DIP og JØP give medlemmerne en endnu bedre pensionsløsning end hver for sig Medlemmerne af DIP og JØP vil fortsat være medlemmer af de to selvstændige pensionskasser og bevare deres opsparing og investeringer Den samlede administration vil skabe et skarpere fagligt miljø til gavn for medlemmerne Samarbejdet forventes samlet set at skabe synergier på i alt mere end 60 mio. kr. 37

38 Krav til bestyrelsen Lovgivningen stiller stigende krav til dokumenteret uddannelse og erfaring: Ledende stilling i finansiel virksomhed Forsikring og risiko Investeringer og finans Regnskab og revision Outsourcing 38

39 Bestyrelsens honorar Formand Næstformand Medlem LPK* kr kr kr. MP kr kr kr. JØP kr kr kr. DIP** kr kr kr. ISP kr kr kr. PJD kr kr kr. Arkitekterne kr kr kr. * LPK udbetaler også honorar i datterselskabet Lægernes Pensionsbank ** Revisionsudvalgets formand i DIP får kr. i honorar Direktionen fik en samlet løn på 2,24 mio. kr. i 2014 mod 2,17 mio. kr. i

40 DIP skal være det logiske valg DIP ønsker at være den foretrukne leverandør af pension til ingeniører Det er et ambitiøst mål, som kræver: at DIP kundeorienteres at DIP udvikler fleksible produkter at DIP gøres attraktiv for virksomheder Vi er vokset med 829 medlemmer i år, og vi vil vokse fremover 40

41 GENERALFORSAMLING 2015 FORELÆGGELSE AF REGNSKAB

42 REGNSKAB 2014 Regnskabet følger regler fra Finanstilsynet og Lov om finansiel virksomhed Der er markedsværdier for alle tal i regnskabet Resultatet for 2014 er et overskud på 218 mio. kr. Over nogle år forventes resultatet samlet set at være omkring nul Egenkapitalen pr. 31/ udgør mio. kr. 42

43 RESULTATOPGØRELSE mio. kr Medlemsbidrag Investeringsafkast Indtægter i alt Pensionsydelser Rentetilskrivning Pensionsafkastskat Administration Ændring i akkumuleret værdiregulering Udgifter i alt Årets resultat før hensættelser Ændring i hensættelser Ændring i kollektivt bonuspotentiale Årets resultat

44 BALANCE mio. kr Investeringsaktiver Investeringsaktiver, unit link-kontrakter Periodeafgrænsningsposter m.m Aktiver, i alt Egenkapital Pensionshensættelser, inkl. unit link Kollektivt bonuspotentiale Gæld Passiver, i alt

45 REGNSKAB 2014 Det indstilles til generalforsamlingen: at regnskabet for 2014 godkendes herunder at overskuddet på 218 mio. kr. henlægges til egenkapitalen 45