RTEN Medlernsblad fon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RTEN Medlernsblad fon"

Transkript

1 Y -7t SP RTEN Medlernsblad fon tii,iiiiiiiiiiii NOI}DTALS BOLDITLUB

2 $porlrarliklor ihavnbj ER chnrsttilseh Storegade,{ - Nordborg - TIf Søndergade 7 - Guderup Tlf. 45 g1 1O ønderb,rrg Ilf. (C.l).ll l5 5/ Nordborg - Tlf. (04) 45 l5 58 bent enghoff HERR E FR ISOR HAVNBJERG BUT SCEHTTN xotdx)tc ttoiigadc 2l TELF. (0r) 15 r9 75 Erik Petersen Blomster - Frugt - Grønt- Konserves Storeg. 7, 6430i{ordborg, ttt to\* SPORTEN Udgiver: Nord-Als Boldklub Redoktion og loy.out: Peter Glock, Mosevong 28 telefon Annoncer: Biorne Knudsen, Lærkevei 47 Tryk: E. Lorenzen \ :'l p LIrL'8'c-9:lI\d.-jL : :ormanc : P.Sø.de.sÅrd, Mås vej 7, t1f )iæstfo.m.: cert Jensen, (rlnsbjers, tlf, 416)49 raseerer : leter Hsnsen, Larkevej 10, tlf. 4tI865 le{retær I Chr, Kronbors, Slrogøwsj,, tlf. 45a644 Yedlem I Peter 0Iock, t{osevana 28, t1f :g!r:,:_!r-4!-aqi arrrand : Bent Rlen r, brke!e i 24. t1f ]J']!OYS ATTELlNC: :.rnand : Cluf ssn86n, lyøvej I 3ekrstær r Ånd. as.l6nseil, Løkken 8, trf CLi.BOYS AFI.: lorrand, (nud Poutsen, Hvsd narken 12, t1f,45uj 1åsserer : R.Paustian, Rønnebarvej 7, t1f Yed Lem : Erik Nør kov, Bogfink vej 15, t1f. 4 Løn er pcnge, dcr skel fordelcs.,. husholdningspenge... lommepenge... noget i en lille æske til sommerfericn... eller til haven,.. ger det let Tal mcd Sydbank - de telcr Deres sprog. SYDBAIVK - den søndertyske bank Per Søndergaard så ruller todbolde igen! Så står vi igen foran en fodboldsæsons start. Som vejret har været her på det si_dste, må jeg nok in& rømme, at den ligesom kommer bag på mig! Helt ærligt, der har sørme i-kke været vejr til at kigge med ved træning helt så meget, som jeg selv kunne ønske. Dog, mit indtryk er, at vi er klar i NB, at vi er godt forberedt i NB, vi har haft en fin tilslutning tii træningen, og det ser ud for mig, som om vi har større bred,de blandt veltræned,e spittere i NB end nogen si-nde f ør. I pke er der nu no61e stykker, der mener, at det ma bero på en misopf attelse fra min side,, vi ved jo alie, at linien i klubben er helt klar, først l. holdet, så 2. holdet og så de andre! odidos':l--- FIl{M pilmh' Ttt. 4s ET HELT HUS FYLDT MED SKO,,chiki,, LÆDERVARER XORDBORG TLF

3 MObil eul.t service ALS 3lt(rP 2.t.r o. Anda..an Løftertoft -.Nordborg - Til. 45 ts 47 NIORDBORG KIOSK N. Lehrmann Madsen Storegode 49, tll Aut, ti ps{orhondler - fipssysfemer I BLADE - TOBAK _ PIBER _ RYGEARTIKLER KAFFE _ SOUVENIERS» BAGERI og coholrorl il, Tlt WERTER J - Langesø NBI Film lremkoldes Ja, ja! Så langt er vi også enige, men mit indtryk har været, at langt flere end der blev regnet med., har taget det som den udfordring det også-varr optaget det på en måde, der betød, der bliver gået mere ti1 sagen ved træningen end førhen, og dere ) den større bredde. Mit ønske og håb for NB's senior skal være, at det vil lykkes i den kommende sæson for l.hotdet at placere sig mellem de J-4 øverste i rækken, og at mindst et af d,e øvrige hold må tilspille sig en oprykningsplads. Jeg synes ikke, jeg kan ønske mig noget bedre for ynglingene, end at f må klare jer ligeså fint som i i97i, æl'iig tait, det ti.or ;eg også på I kant! Også ungdomsafdetingens mange hold, i åtte alderstrin, håber jeg må få en fin sæson, men måske nok f ør:st og fremmest, at alle I spillere nå blive endnu dygtigere, til giæde -[or jer selv og til gavn for IVB's fremtid. Selvom pigerne i vor klub er piaceret under ungdomsafdelingen, vil jeg godt her trække jer lidt frem. f har ikke haft alt for megen medvind i NB endnu, derfor skal mit ønske for jer være, at I må opleve en sæson med god,e kampe og en deltagel til træningen, der skaber kamp om at komme på horå! Endelig vil jeg gerne ønske alle trænere og ledere lykke til med jeres spillere, med jeres hold. 1t ltgesg NORDBORG LANGESø 45 t2 85 BBOBALLE SÆSO1{START I denne ti'l gå r nange sikkert r rndt og sti L Ler' sig selv nogle af di sse sporgsmål? Fvord.an går det n:n i å:? h vi gjort nok ved forberedelserne? llvilke resultai;er har del givet i forhold til an') Åro år Ilar det været det rigtige for os r når vi sammenligner træningskampe med bræningsindsats? tlvad satses der rnest 1 i? Har vi den fornød.ne kondi, og er det spillermæssige på nuværende ticspurkt godt nok? a-"-n aur fnn Llur inn selv - bliver resr-rltatet som I ønskefl rjvdr trn nøgtern vurdering af hele situ"ationen siger os dog, at der errdnu mang-l er en hel del på visse områder. Lad være med at sætte ræsen alt for nøj'i, op. Endnu står vi godt plantet på jorden. Vi har goot åf, at blive her lidt endnu. Vi får det svært i år" iqpor I holdet. Med Thorvalds ansættel-se som træner i klubben, blev man pludselig kastet ud i en masse nyt. Det altafgørende var at ænd,re mentali-teten" Talentet h..r io hele tiden vær'et tif sbede. llernæst a1; få Eså ting karlet sammen. nette arbejde gøres ikke pe 2+ måned, men over I år eller 2. Derfor er vi ud,mærket tilfredse med det, der er nået tit dato,.r u!, au*! Slrgteri?lelmuth?hønsen Blikkenslagermsster Bækgade 2 - \/ li S' installatsr telefon (04) I åtotghtopn Storegode 55 6,130 Nordborg Telefon (04) Pølscm:gerl K. S'TERNBii\G Sioregode 56 - Nordborq - Tel{. 45 l7 I5

4 HaYnbierg lalionskro " Ttct vot bartmk tnretning. Grillsfegte kyllinger og {orårsruller (d )t, Lr I ld,t I bruger h C)'-{^+ : \lgl ÅHLrsW, Anna og Yiggo Bombcrg r.).1'.:5 10 r9 Hande!sbanken IIA NDELSIIANKEN.rllr(l rrred r brlledel førs:.: -::::::,-st bræningsfliden. En god. træningstilsta::: e: ::S grundlaget f or bed.re spil, hvis evnerle.: j::. Kan vi i de første kampe hente point på r.'c:,i:noiticn, er jeg overbevist om spillets kva-r:--t 'llliver stigende. ) Jeg ved 3oi;, at nange mener, spillet på n.uværenui tidspunkl; -c-rrde r.rære bedre. ilvor meget funktionel træning er r:::r? Kun neget lidt, alligevel vil jeg mene, a: vr er bedle rustet til tr-rrneringen end tidligere år. i.vacl vi ikke har i forståelse endnu, o--r.re; e s r,re l i srarten af en gcd kondition. Iia' billic :i- je.re s træ-ner, 1ad o-q tage det nedef':ra og ooei;e:. " ee r'r cve rbevist om a1, en ntærkbar fre-'gang sr-ar+ ker spoaes, nv i s o+n r..r satl r der til dato er yiet bli.,rerved. God turnering. mi -'l lltl -LJ l, 1rr 11.li. f sicste rlt. af SPORTtrlI, blev ieg af dig udnævnt bil å rets papi rnusser i lilb. Er det ikke lidt synd for Peter? Du skrev også noget om computer. Du kurure aa passende anbefale lilb's bestyrelse et køb af et sådant anlæg. Så kun:ie vi alle sidde hjemme i stuen og beregne spil-lernes dataer, eller kamp'-; nes resultai. Vi vidste så på forhånd resultater- L, iivac kume vi ikke spare af tid og penge på det. DD WESTON hr væg lll væg TOilHY PETERSET Mø8LER Sroregode 69-7 I -Nordborg-Tlf.45 I9 3 I Vi seetler kvalitelen i højrrcdcl Jeg har Ttørt (og læst i SPORTEN) at Børge nu går utiaditioneile veje for at finde Månedens Ynglingespiller. t{år jeg siger "utraditionelt" er det ikke fordi publikummet nu besbemmer hvem der skal kåres. ' pt er muligvis en god ide at gøte det på denne 1,åde., ricn jeg selv vil a1.1;så altid stcmre ort rin lsøn, ligemeget ]-Lvordan han spill eoe. Jeg vil ikke lrisikere at han får nul stemmer, ob jeg har set lnam spille et par gange. (tr'or f amiliefredens lskyld I ) llet "utraditionelle" i det spil er efter man melning, at man kun kan blive Månedens spiller når lman spilter på rlet beds-le hoid og ikke som normalt lhvor det gælder at være--et forbiltede ti1 trrning, lbfandt kammeraterne og på det hold man spiller. ljeg er spændt på hvordan clet går. log så har jeg hørt ncget or at seniorafdelingen flørdagen før turneringsstart hotdt alle tiders leilde på Slotskroen: eo -qåkalclt "Påforiråndgodsæson lparty". Jeg fik fat i en sang fra festen hvor forlf atteren bl. a. skrev: "... om en uge : ikke længer l- er dct alvor kære vennerl" og senere i sangen: 1"... slut med sprit og al de bajer - ti gang' m.in- Ie end du pjejer!" osv. flrfter hvad jeg har hørt har nosle sprllere fcrstået meningen i sangen - de fik så meget d"errne aften at de nu sagtens kan hotde en hel sæson ud" - uden! God sæson! Jeres 'r11.if. " LD-BOYS TR,MITNG starter som tidligere kl. l8.oo og ikke som nævnt mandag den før angivet kl.,. april L7.1o

5 HtrUGHEIN NORDBORG 4s0252 LANGESø BROBALLE TRÆNER HAR ordet TTL DE SLØJtr JUNIORSPILI,ERE I Vi havde et møde søndag d. L.2.L976 i Nordalshallen, hvor der var mødt 22 spillere, der kom 1 afbud og I spi1ler kurure ikke møde op p.g.a. sygdom, altså ialt 21. Efter medlemslisten er der 29 juniorspillere i år. Spørgsmålet ved mødet var om vi skulle tilmelde to hold til turneringen og alle var' eni ge om at det skulle man. ltru kurrne jeg godt tænke mig at vid.e om de spillere der bare bliver væk liar tænkt over hvilken forlegenhed, c1e bringer kammeraterne og klubben i, for man meldte jo to hold til turnering Boldklubben giver sodavandr rejser her og de:: og ikke "rindst en rejse bil tilorge til nrstcn ingen penge, ob f behand.ler kanlmerat'erne, trænere og klubben sådant. Llet giver ingen topspillere med sådan en flok kagekoner. Altså kom nu ud af busken - vi skal snart spille lurneringskamp og skal jeg fortsat træne ier, så r.r,l F-1o-or jep- ql- Åo ror-, -. o51-nief IUf LqILtfUf uue) uu I vl-lllltl get den i.2.76 bliver overholdt. Vi haf Vedta- Verner,:0. I fl,i TøT VOREANNONCøRER TIESERT\;;'l BREV. ). PAT'ORHAIID GODSÆSONPARTY'' Festen som var for seniorafdelingen, på "Slotskroen". Vi var ca.!o perso startede med at Bent Riemer holcit inden vi gik i gang med ta' selv blev afholdt ner. Aftenen en velkoms boroet, som var for at stemningen udmærket med små lune retterr og q.tz il - rr\urrl o JULE)u, cii oo 1/Dr vqr z1ar uur a# 9u nor ygf I L./D9 rrca hovede::, d er 1-+-t t, UdI\: ^ havo,e l avet et par gcd e s ange. [f ter maden var der dans r ob der blev danset både tit moderne musik og til toner for de unge på 4o. Ste mningen var stor, især cla dis j ockeyen på opfordring spillede op til en rækkedans gennem helc lokalet (desværre ikke tii glæc1e f or pick-upen). ia,, man må sige at NB gjorde et ihærdigt forsøg på at skabe et godt kammeratskab mellem spillerne, o æ i can J ør-]-^ - b - ur uu,/a p]tgef også irinanden at kende derved. Ønsket om en god sæson mærkece hver enkelt spil ler ved at de et par / a- \ lnge (eller flere) i r Iø5eb løbet af aftenen fik et orkunrie nærkes oagtn --/ntligt ktap på skulderen (Aet derpå)'af derpå)"af P.bråct. P.gf-oct<, så man må da håbe, a"b gn-rndlagt r ob derved iaget for at yde srt bedste er gør TtlTTllSPIL hver onsdog kl..l9.30 på NØRHERREDHUS

6 HVER ONSDAG KLOKKEN 19"30 PÅ NøRHERREDHUS hjemmekampene (og udekampene ) spændende for os Piger, og eb og veloplagt publikum. underhold"end,e og forhåbentligt stort NYT FRA OLD-BOYS Så er vi begyndt at spille udendørs hver mandag på banen ved llavnbierg skole. I april måned begynder vi k1 " L7.1o og fra na; kl. 18.oo. ANG. IlJffiF TiL I'trST-I-BY OG A}DRtr A,KT.ILITtrTER I ffi I\]-) VI-J'-1JUIU -å" r*"- om h.jælp tit arbejde i klubben er det al-tid "t de samme olr1-boys som melder sig, og deb er vi meget glade for. fer ei ca. 6o aktive old-boys i NB, så trvorfor skal det altid være de samme som trækker det store læs, vi beder jer ikke så tit om hjælp1 så hvis I føler noget foi jeres klub, kunne I godt ofre ier et par gånge om året, for er der flere som hjælp nar vi som-med glæde hjælper hver gang måske ogs o r -, ^l i L^-,^ -f lyst tit at hjæipe næsie år, også kan old-boys afd ' staoig bestå. a u Ait i ei-i<oi<i<enudrtyr. ES' *y'.ør""ffi Wrror"node Tlf Nordborg Men I trækker måske på klarer de nok", men vi Da det"- berrn" gsng mangler vi n \d dis med det samne TRICOTAGE}IUSET Sloregade 31 - Nordborg smilebåndet og tænker: "Det siger: "vær ikke så sikker hjælpere til FEST-I-BY, så til old-boys bestyrelsen. BECiG}'IBALER OG CO. TIL }IORIALS -ooooot,t (1,, Det lykkedes os at engagere Bayern ltiinchen til en venskabskamp på Langesø Stadion mod et udvalgt hold fra l[b. Det kommer sikkert for nogle lir1t overraskende at ldb vil ofre et forholdsvis stort beløb for at få derure kamp stablet på benene. l, I alle gemytter falder sikkert igen ti-l ro, når oef oplyses at kampen soillcs ' ar,lednrrg af Pecr og Foul Christiansens 7C å::s iøciseisoag. Mere om kampen på sidste side. Bogføring, skat, Man går da momsregnskab CHR. KRONBORG Sprogøvej 5 - Nordborg Telf. (O4) 45 06,l4 tii ind elqrrr DA^,EXC)NFEKNON L<3ær TELF. 45'15 49

7 s0y kro STEDET I{VOR STORE I{AYNE U}IDERHOi.DER OG GLÅDE SENNESXER UøDE - tclelon S lagter Bjør n SLAGTERMESTER BJØRN NIELSEN Storegode 23 Nordborg telt rurcn kcber del ho* KAMPER STOREGADE 77o NORDBORG TELEFON (04) 45 0O 70 iiib at tilmelde et hold til talentr r,å OIiERTRÆKSTRØJER LINIER..OO' Ved sidste bestyrelsesmøde har man besluttet at» Iremstiil e 'o stk. overtrækstrø jer i "lrjemmearb+;'- de". Ktubben fremskaffer material.et og hvis der' lelder sig et par darer, der vil hjælpe at sy disse trøjer, så bliver Gert Jensen glad, ellers ved han og hans kone hvad de skat lave de næste par tt qbvr. for TAI-,EIVTHOLD Også iår agter turneringen. BAI{trUDVALG Bestyrelsesmedlen Peter Ilansen repræsenterer SIITNA i det kornmende udenclørsbaneudvalg. KØRSELSORTI{I_NG r Str1ITORAF E-LrNG FOR SÆ,SOI{ 75 KlubberL betaler til dem der stiller bilen til rådighed ved udekampe 1, Ører pr. km. fet blev ve )i taget ved sidste bestyrelsesmøde. lesuden har mad besluttet at ingen spillere mere betaler for kørql on IflJ DU! Endnu engang vi1 jeg bede ier om at passe på klubbens redskaber. f ved selv hvad f.eks. en læderl^^ld koster og hvor mange vi har brug for til trær- ÅS og kampe - dem kan vi ikke have nok af- Vi har brugt mange penge til bolde og derfor bliver man sur når man ved dagslys efter en træningsaften finder "glemte" bolde omkring træningsbanen- Den slags sløseri vi1 bestyrelsen nu ikke længere acceptere. -ooooo- #-å- Desværre har Festudvalgets icle mec, at nænge en tavle på Nordalshallens opslagstav'l e, hvor man kur> ne skrive sig på i hvilke dage man kunne hjælpe I idrætsu 5en, ikke haft succes. Den blev svinet til i løbet af kort tid det må vi bare finde os i! Vi starter et nyt forsøg for at give alle en mulighed til at melde sib, hvis d.e Serrre vil hjæ1pe i idrætsugen. Du kan melde dig indtil clen 14. anril hos din h"otdleder, formanden for ungdomsafd., tterudvalgsformanden og selvfølgetig til Festudvalget. -ooooo- KøBMANDEN Benl Lauston \r/e Iegnet sko I evogn og eget teorilokole rno lermester sterhoven ll - Nordborg Købmand Tlf N. BOYSEN Spbokken 2 - te!f

8 Der er også sport i at hunne Mekoniker VLggo Lousten Hovn b jerg Telefon høre bil på den rigtige måde! Lær det nemr og bekvemt i t0nd"[[s [øne K0[E J. BRODERSEN Nlrreskovvei 2 Svenstrup te f HÅFHIA.FORSII(RIilG Peter Mattesen Mads Clausensvej Nordborg - ring te NT. PERREGAARD A-S 6430 T.IORDBORG 6474 SKOYBY Tlt Korn - Fodcrsto{fer Brrndscl - Byggemotcrioler Tlt. 'r4 44 0O JUNIOR - }IORGE.STUB. Ir' spi-iere og to Ledere rejscr snar.t til Norge for at deltage i en pokaltr"irnering i Tolusrødn i-1"- rangeret af Soldklubien I'FIINT". durneringen åf.» vikles i weekender\ ,.76. Lojtertoft Nordborg Telf. (04) TLF HOVSA! Poul- lyngkilde har købt et par fodboldstøvler til næsten Joo kr. -ooooo- Mere om Bayern-kampen: april april ) DE ER ALTID VELKOMMEN PÅ o\./^wi\tør HERRED HUS TELEF.N 450s35 -\L lorororofar,ehandel v,/1. Lorsen & søn Storegode 62 rel lagterfiometningen, Fa. J. J. JENSEN Nordborg telefon Alertr Gonditorl Th, Brorsensvej 56 Ttf Kelly og Alex Nissen Havnbjerg Bulikscenler tolt RUT EBILSTATION ENS AVISER. BLADE. TOBAK & CHOKOLADE TELF.4s1428 Åbninssridcr; l;:j3;:",','uf ' rrj 12 Søndoqe lil kl. L2 NORDBORG AFDELING - cn bonk De kon regnc mcd! tlilr lensen Ollolyr. Crntrlvrrro of ra# rul. gtr. 93 vtr{rerlor Lærkevei 87 - Lonsesø - Tlf Ejnar Lorenzen købmand Turøvc! 42 Kirheby..15 OO 55

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE

DET BESKYTTEDE VÆRKSTED ØSTERLUND. tlf. 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg. tlf. 74 49 04 50 KLUBKONFERENCE NORD- ALS BOLDKLUB's ii1lubblt\d 26ÅRGA:'-IG B/95 Dec199S DET BESKYTTEDE VÆRKSTED KROGHS BAGERI ThBrorsens Vej 56, Nordborg ØSTERLUND tlf 744547 79 Mellemvej 16,6430 Nordborg & Søvej 3, Langesø tlf 74

Læs mere

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB

Medlernsblad fon. n'k!9å/ua*\,!1å.!.&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTIB Medlernsblad fon n'k!9å/ua*\,!1å.!."&-!,q4 NOR,D-ALS BOLDKTTB 2 f - 6ol som llele og llale - g0 -ftl Redoktion og loy-out: vort cafeteria, t HY'}[9J:H; æ? supermarffib l ll C t lllf ni E ry a venlige mødested

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk

Du kan se billeder og læse om VBIs fodboldskole på VBIs hjemmeside www.vbi-vraa.dk Hovedsponsor VBI S FODBOLDSKOLE 2013 VBI fodbold afholder fodboldskole i skolernes sommerferie. I 2012 deltog 74 børn, ca. 15 voksne og unge trænere stod for træningen, mens ca. 10 forældre hjalp med alt

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 5 - sept. 2007 500 glade piger deltog i NB's PIGE CUP Lørdag den 18. august 2007 blev NB's PIGE CUP afholdt for 6. gang med rekorddeltagelse

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG

BRODERM. okt.1997. NR.4. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn . 1. ARGANG BRODERM okt.1997. NR.4. 1. ARGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn a Bestyrelsen Formand og ansvarshavende redaktør: Willy Kolleru Nielsen Teglværksvej 43, Telefon 75 92 33 57 Næstformand:

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002

Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 ,...----------------------------------------- s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 33. årgang - Nr. 2 - februar 2002 Nord-Als Boldklub's veteranhold indendørs som vandt rækken med 48 ud af 8 point og en

Læs mere

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840

Enghoff Havnbjerg Butikscenter tlf. 74450840 erlige "krudtugler" er på billedet ses nogle fremragende fodboldspillere. De er simpelthen. bare suveræne, de "snupper" og vinder alt hvad de kommer i nærheden af, det gælder både inden - og udendørs.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-=

.. ~ tf) s::: c:.a. tf) 0): a:: c:::::a 1:1:I 1:::1. en' a:: c:::::a L-_-==========='~=-= .. ~ o tf) s::: oq. tf) 0):.. o >-& en' c:.a a:: c:::::a 1:1:I 1:::1 a:: c:::::a L-_-==========='~=-= Helmuth SKJOLD BURNE VINE Hansen blikkenslagermester aut. gas- & Danmarks vandmester vinhandel Velegnet

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter.

NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP 2004 afviklet ved Nord-Als Idrætscenter. SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 35. årgang - Nr. 4 - august 2004 Der er altid fart over feltet når NB s yngste fodboldspillere jagter bolden NB s pigecup 2004 Lørdag den 7. august blev årets PIGECUP

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Næste afdelingsmøde Arbejdsglæde JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste afdelingsmøde d. 12. oktober 2011 ARBEJDSGLÆDE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 41. årgang - Nr. 4 - juni 2010

Nord-Als Boldklub s klubblad - 41. årgang - Nr. 4 - juni 2010 SP RTEN Nord-Als Boldklub s klubblad - 41. årgang - Nr. 4 - juni 2010 Så blev det helt fortjent serie 1 for Nord-Als Boldklub s senior herrer! NB erne vandt tirsdag den 22. juni ude mod Bov IF med 3-2.

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 32. årgang - Nr. 3 -juni I juli 2001 NB's 1. hold ligger efter forårssæsonen på en solid 2. plads. Optimismen blomstrer Foråret i serie 4 Da vi startede sæsonen i begyndelsen

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005

Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 L s TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 36. årgang - Nr. 3 - juni 2005 NB's lilleputter i Arhus Nord-Als Boldklubs lilleput A fik en kæmpe oplevelse, da holdet var inviteret )1 at spille forkamp for Superligakampen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille.

Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. Vi er et orkester! Vi er et orkester, Der spiller til fester. Kan I være stille? -for nu skal alle spille. D A D Vi er et orkester, der spiller til fester. D A D Kan I være stille, for nu skal alle spille.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007

Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 S P R T E N Nord-Als Boldklub s klubblad - 38. årgang - Nr. 1 - jan. 2007 Årets pigefodboldklub 2006 Nord-Als Boldklub er blevet valgt som Region 4 s kandidat til Årets Pigefodboldklub. Det blev dog Nørresundby,

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 7 - december 2000 NB ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle sine medlemmer og deres familie, alle venner af klubben, alle annoncører

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000

TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 TEN Nord-Als Boldklub's klubblad - 31. årgang - Nr. 1, marts 2000 Så ruller bolden igen! Nu er NB's seniorspillerne i gang igen. Lørdag den 5. februar var træningsstart på barne ved NIC ( på billedet byder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

NB's Ordinær Generalforsamling.

NB's Ordinær Generalforsamling. NB's Ordinær Generalforsamling NB's nye bestyrelse øverst fra venstre Anders Ebsen, Peter cioc«, Poul Lyngkilde, Kaj Duus Jensen Nederst fra venstreerik Nørskov, Conni BKo/mos, Bjarne Knudsen I Det var

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\

NC)RD50RG ~Drttttl'SFORE~j~N,~'.L~~:; 'f',\ /f} ("!'f"!l lr "\> NCRD50RG Drttttl'SFOREjN' ; llv_"- L:; 'f' \ l " '''''; ' FJ:&J' lfl ::-(:;;'Y 4_ al8"i:lh nr 12 dec 165 - 'Jinsvarshred AJønseil db 1 ''U' 'Sl

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

/" -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB

/ -zs. Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB /" -zs Medlernsblad fon NORD-ALS BOLDI(LUB II - tsl som lhrs 0g tl;te - g0 l... rll I'ormand Træner Træner Formand Kasserer MedIem g; (t!i,'i HrultBIrRr o!i;; ffibuililciltrrni rrttir0 - hvor hcle lomlllen

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL

HVIS JA, SÅ DELTAG I JCI SVENDBORGS WORKSHOP OM INSIGHTS PERSONPROFIL SVENDBORG JCI YOUNG LEADERS OKTOBER 2012 inviterer til en OPLEVELSESRIG WORKSHOP MED PERSONLIG UDVIKLING Vil du på 60 sekunder kunne fortælle om dine absolutte styrker, svagheder, binde områder og udviklingsområder?

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben.

Vi ønsker endnu engang tillykke med valget og takker Henning for hans indsats for klubben. Henning blev ved foreningens afslutningsfest den 29.oktober 994 drætsmand 994* Han var desværre denne dag forhindret og derfor blev overrækkelsen af pokalen m.m. foretaget på generalforsamlingen den 27.

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011. Næste afdelingsmøde

JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011. Næste afdelingsmøde JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011 sushi & Næste afdelingsmøde Tim Jeppesen JCI YOUNG LEADERS AUGUST 2011 Sydfyns dynamiske forum JCI Svendborg Næste Afdelingsmøde Indholdsfortegnelse Formandens ord s. 3 Sannes

Læs mere

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN

9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN 9 Spørgsmål til KASSERER BJARNE KNUDSEN Sporten Hvordan ser du fremtiden for. de mindre' klubber - rent økonomisk Man skal kalde en skovl en skovl - en spade en spade, arbejde' på det niveau man er,ikke

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News.

Fangear Daff Træner NIV 2 Glædelig jul DAFFs Turneringskatalog Stævne for U12/U14 Super Bowl party Generalforsamling Senior News. Velkommen til. Bestyrelses formand Steen Christiansen har igennem længere tid arbejdet på at få en aftale I hus med Fangear fra Outlet. Det er nu lykkes. Se fremragende billeder fra U12/U14 Stævne. Vi

Læs mere