JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )"

Transkript

1 JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Dette forenklede prospekt indeholder vigtige oplysninger om afdelingen. Ønsker De yderligere informationer, inden De investerer, henvises der til det fuldstændige prospekt. For yderligere oplysninger om afdelingens værdipapirer henvises til selskabets seneste års- eller halvårsregnskab. Bestemmelserne vedrørende investorernes rettigheder og forpligtelser samt deres juridiske forhold til afdelingen findes i det fuldstændige prospekt. Eksemplarer af det fuldstændige prospekt samt års- og halvårsregnskaber kan rekvireres gratis hos JPMorgan Asset Management. I tilfælde af uoverensstemmelser eller tvivlstilfælde i forhold til betydningen af ord eller vendinger i en oversat udgave af nærværende prospekt er den engelske udgave gældende.

2 jpmorgan funds Europe Dynamic Fund Afdelingens risikoprofil Denne aggressivt forvaltede aktieafdeling investerer fortrinsvis i en portefølje af europæiske aktier, herunder i Storbritannien. Da afdelingen investerer i aktier, vil investorerne være udsat for aktiemarkedets svingninger og de økonomiske resultater i de virksomheder, hvis aktier indgår i afdelingens portefølje. Investorerne vil derfor kunne opleve, at værdien af deres investering både kan falde og stige fra dag til dag, og de kan risikere at få mindre tilbage end det oprindeligt investerede beløb. Da porteføljen er nogenlunde ligeligt vægtet og således kan afvige en del fra sammensætningen af referenceindekset, kan volatiliteten være meget høj. Der kan dog også være større chancer for store afkast. Afdelingens nominelle valuta er EUR, men den vil også blive eksponeret i andre valutaer. Typisk investorprofil Afdelingen er en aggressivt forvaltet aktieafdeling, der investerer i en ligeligt vægtet portefølje af europæiske aktier, der er udvalgt på baggrund af deres vækst- og værdiegenskaber. Afdelingen kan derfor være egnet for investorer, der søger at supplere en eksisterende kerneportefølje med aktier med højere risiko, eller som søger at øge deres langsigtede afkast og er indstillet på den forhøjede risiko, der er forbundet med at investere i afdelingen. Afdelingens lanceringsdato 8. december 2000 Samlede aktiver Investeringsforvalter 946,7 millioner EUR pr. 30. juni 2005 JPMorgan Asset Management (UK) Limited Investeringsmål At maksimere langsigtet kapitaltilvækst ved fortrinsvis at investere i europæiske aktier. Generelle investeringsprincipper for alle aktieafdelinger Aktieafdelingerne har til formål at sikre langsigtet kapitaltilvækst ved at investere bredt i værdipapirer i den relevante region eller sektor. Afdelinger, der investerer i bestemte regioner eller lande, kan investere i udvalgte selskaber, hvis hovedaktiviteter finder sted i det geografiske område angivet i afdelingens navn, eller som er oprettet i henhold til lovgivningen i det pågældende område, eller som efter forvaltningsselskabets opfattelse kan henføre en overvejende del af deres finansielle aktiviteter til det pågældende område, selv om de kan være børsnoteret andetsteds. Hvor det er relevant, kan aktieinvesteringen tage form af investering i depotbeviser og -andele, konvertible obligationer, indeksobligationer og aktiebaserede obligationer (participation notes) samt aktieindekserede obligationer i det omfang, det er tilladt i henhold til bilag II i det fuldstændige prospekt. Disse afdelinger kan lejlighedsvis foretage investeringer i ikke-børsnoterede værdipapirer eller investeringsforeninger (UCIT eller UCI) i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i bilag II til det fuldstændige prospekt. Porteføljen kan suppleres med obligationer og warrants, og omfanget af sådanne beholdninger kan variere i takt med ændringer i markedet. I situationer, hvor porteføljen omfatter warrants, vil den indre værdi pr. aktie kunne variere mere, end det ellers ville være tilfældet, på grund af den større volatilitet, der gælder for kurser på warrants. Optioner og futures kan endvidere anvendes med henblik på risikoafdækning og effektiv porteføljeforvaltning (se bilag II i det fuldstændige prospekt). Endvidere kan valutaterminskontrakter blive anvendt i henhold til bilag II til det fuldstændige prospekt. Afdelingerne investerer fortrinsvis i de værdipapirer, der er angivet i afdelingens formål. Udbuddet af egnede investeringsmuligheder vil dog af og til og i et begrænset omfang nødvendiggøre, at forvaltningsselskabet investerer i andre værdipapirer. I tilfælde hvor der foretages begrænsede eller supplerende investeringer, eller hvor disse investeringer ikke umiddelbart kan henføres under den kategori, afdelingens navn angiver, vil sådanne investeringer ikke overstige en tredjedel af porteføljen. Der vil dog kunne findes interne retningslinjer, der yderligere begrænser sådanne investeringer. Medmindre der er fastlagt yderligere begrænsninger, vil en afdeling, hvis investeringsmål indeholder ordet fortrinsvis, altid investere mindst to tredjedele af sine aktiver på en måde, der uden forbehold kan henføres til dens navn. Årligt resultat (kun for lancerede aktieklasser) JPM Europe Dynamic A (dist) - EUR JPM Europe Dynamic D (acc) - EUR JF Europe Dynamic A (dist) - EUR JPM Europe Dynamic A (dist) - GBP 22,4% 22,8% 23,0% 21,2% 20,9% 20,1% 16,8% Referenceindeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (samlet nettoafkast) 5,8% -1,8% -2,4% -11,2% -16,8% -17,2% 2005/ / / /2001 Resultat pr. løbende 12-måneders periode fra 30. juni Alle oplysninger om resultat er udbud til udbud med bruttoindkomst geninvesteret. Kilde: JPM/JPMorgan Chase.

3 Gebyrer og omkostninger Aktieklasse Min. Start- Årligt Drifts- Indfriels startinvestering gebyr forvaltnings- og admin. es- (USD eller og rådgiv- omkostninger gebyr tilsvarende) ningsgebyr JPM Europe Dynamic A (akk) - EUR ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Dynamic A (udl) - EUR ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JF Europe Dynamic A (udl) - EUR ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Dynamic A (udl) - GBP ,00% 1,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Dynamic B (akk) - EUR intet 1,25% 0,25% intet JPM Europe Dynamic C (akk) - EUR intet 0,80% 0,20% MaksA intet JPM Europe Dynamic D (akk) - USD ,00% 2,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Dynamic D (akk) - EUR ,00% 2,50% 0,40% 0,50% JPM Europe Dynamic I (akk) - EUR intet 0,80% 0,16% MaksA intet JPM Europe Dynamic X (akk) - EUR Efter ansøgning intet 0,15% MaksA intet Alle gebyrer beregnes som en procentdel af den indre værdi. Drifts- og administrationsomkostninger inkluderer, men er ikke begrænset til, forvaltnings- og administrationsgebyrer. A Dette er et maksimumsbeløb. Hvis de årlige drifts- og administrationsomkostninger beløber sig til mindre end den angivne procentdel, vil gebyrerne blive reduceret med beløbsforskellen. Det årlige forvaltnings- og rådgivningsgebyr for aktieklasse X vil blive pålagt administrativt og opkrævet direkte fra aktionæren af den relevante afdeling af JPMorgan Chase & Co. Gebyrer og omkostninger Der opkræves gebyrer fra investorerne ved køb og salg af aktier i afdelingen. Det maksimale startgebyr i afdelingen er 5%, og det maksimale indfrielsesgebyr er 0,5%. Der kan blive opkrævet et konverteringsgebyr på op til 1% af den nye aktieklasse. I tilfælde, hvor en aktionær konverterer til en aktieklasse med højere startgebyr og ikke allerede er blevet pålagt dette højere startgebyr, kan aktionæren blive opkrævet for den manglende del af startgebyret for den pågældende aktieklasse. De årlige forvaltnings- og rådgivningsgebyrer samt drifts- og administrative omkostninger afholdes af afdelingens aktiver og afspejles i aktiekursen, undtagen for aktier i aktieklasse X, hvor de årlige forvaltnings- og rådgivningsgebyrer opkræves separat. Størrelsen af de individuelle gebyrer og omkostninger afhænger af aktieklassen. Drifts- og administrationsomkostninger for aktieklasserne A, B, D og J er faste satser. Forvaltningsselskabet afholder eventuelle meromkostninger og vil tilsvarende beholde eventuelle overskydende beløb, hvis gebyret overstiger de reelle omkostninger. For aktieklasserne C, I og X er der loft over drifts- og administrationsomkostningerne, og dermed kan de reelt opkrævede omkostninger være lavere end de satser, der er angivet i tabellen ovenfor. Behandling af indtægter Det er hensigten, at alle aktieklasser med betegnelsen (udl) skal udlodde mindst 85% af det netto investeringsafkast, der kan henføres til sådanne aktieklasser, beregnet i overensstemmelse med den definition af skattepligtigt nettoindkomst, der gælder i britisk selskabsbeskatningslovgivning (med forbehold for eventuelle minimumsgrænser), således at disse aktieklasser i selskabet fortsat kan betragtes som udloddende i henseende til britisk skattelovgivning vedrørende udenlandske investeringsselskaber. Øvrige vigtige oplysninger Afdelingens regnskabsår slutter 30. juni. Struktur Selskabet driver separate afdelinger, som hver især repræsenteres af en eller flere aktieklasser. Afdelingerne adskiller sig ved deres særlige investeringspolitik eller andre karakteristika. Det fuldstændige prospekt indeholder en beskrivelse af alle afdelinger. Juridisk opbygning Afdeling af JPMorgan Funds, et investeringsselskab med variabel kapital, der er omfattet af kapitel I i Luxembourgs lov af 20. december Selskabets stiftelsesdato 14. april Forvaltningsselskab, aktiebogfører samt udbyder JPMorgan Asset Management (Europe) S.à. r.l., European Bank and Business Centre, 6 route de Hjemsted European Bank and Business Centre, 6 route de Aktiekurser er til rådighed på selskabets hjemstedsadresse. Regulerende myndighed Commission de Surveillance du Secteur Financier, Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 route de Uafhængig revisor PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Storhertugdømmet Aktieklasser med betegnelsen (udb) kan udbetale udbytte, men vil ikke kunne kategoriseres som udloddende i forhold til britisk skattelovgivning vedrørende udenlandske investeringsselskaber. Aktieklasserne med betegnelsen (akk) vil normalt ikke udbetale udbytte. Udbetaling af udbytte for udloddende aktieklasser vil normalt finde sted hvert år i september. Beskatning Selskabet er ikke skattepligtigt i Luxembourg, hverken med hensyn til indtægter eller kapitalgevinster. Den eneste skat, selskabet pålignes, er tegningsafgift ( taxe d abonnement ) på op til 0,05% pr. år, beregnet af den enkelte aktieklasses indre værdi (for aktieklasse X er afgiften på 0,01%) ved udgangen af hvert kvartal; afgiften beregnes og erlægges kvartalsvis. Selskabets renteindtægter og udbytte kan blive pålagt ikke-refunderbar udbytteskat i oprindelseslandene.

4 Beskatning af aktionærerne Rådet for den Europæiske Union vedtog den 3. juni 2003 rådsdirektiv 2003/48/EC om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger ( direktivet ). Direktivet blev implementeret i Luxembourg ved lov af 21. juni 2005 ("EUSD-loven"). I henhold til EUSD-loven kan udbytte og/eller indfrielsesprovenu af en afdelings aktier, der udbetales til enkeltpersoner, blive pålagt kildeskat eller give anledning til udveksling af oplysninger med skattemyndighederne. Hvorvidt EUSD-loven er gældende i bestemte tilfælde, og hvilke konsekvenser den i givet fald vil få, afhænger af forskellige faktorer som for eksempel den pågældende afdelings aktiver, betalingsagentens geografiske placering samt de involverede aktionærers skattemæssige bopæl. Yderligere oplysninger om konsekvenserne af direktivet og EUSD-loven findes i det fuldstændige prospekt, og det tilrådes endvidere, at investorerne konsulterer deres finans- eller skatterådgivere. Hvilke følger en investering i afdelingen vil få for enkeltpersoners skattepligt, afhænger af den skattelovgivning, der gælder for den enkelte investor. Det anbefales derfor, at investorerne rådfører sig med lokale skatterådgivere. Køb, salg og konvertering af aktier Kan ske direkte fra forvaltningsselskabet eller gennem den lokale forvalter, med forbehold for den mindste startinvestering, der gælder for aktieklassen. Instruktioner vedrørende køb, indfrielse eller konvertering skal være modtaget hos forvaltningsselskabet på en vurderingsdag A senest klokken Luxembourg-tid. Købte aktier vil normalt blive udstedt til den udbudskurs, der gælder den pågældende dag. Indfriede aktier vil blive solgt til den købskurs, der gælder den pågældende dag. Udbudskursen beregnes som den indre værdi plus et startgebyr, hvor dette er relevant, og købskursen beregnes som den indre værdi minus et indfrielsesgebyr, hvor dette er relevant; begge kurser afrundes (se afsnit 2.3 i det fuldstændige prospekt for yderligere oplysninger om beregning af kurser). Instruktioner om konverteringer mellem selskabets afdelinger vil normalt blive effektueret på afdelingernes første fælles vurderingsdag efter modtagelse af instruktionerne, normalt på baggrund af købskurs til indre værdi plus konverterings gebyr og eventuelt det supplerende startgebyr, der måtte forekomme, hvor der konverteres mellem aktier med forskellige startgebyrsatser. For at mindske risikoen for fejl og svig, vil aktiebogføreren muligvis se sig nødsaget til at bede om verifikation, bekræftelse eller afklaring af aktionærens betalingsinstrukser i forbindelse med indfrielsesanmodninger og udbyttebetalinger. B En vurderingsdag er enhver børsdag undtagen de dage, hvor de børser eller markeder, hvor en væsentlig del af en afdelingens investeringer handles, er lukket, eller hvor handlen på sådanne børser eller markeder er begrænset eller suspenderet. En børsdag er en hverdag, bortset fra nytårsaftensdag, nytårsdag, 2. påskedag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag, eller, hvor disse dage ikke falder på hverdage, fridage der erstatter disse dage.

5 For yderligere oplysninger, herunder selskabets fuldstændige prospekt, henvises til eller kontakt: Forvaltningsselskabet JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. European Bank and Business Centre 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg Storhertugdømmet Luxembourg Telefon: Telefax: Eller Nærværende forenklede prospekt indeholder udelukkende grundlæggende oplysninger om afdelingen og investeringsselskabet med variabel kapital. Tegning af aktier kan kun finde sted på baggrund af det seneste prospekt og et eventuelt lokalt udbudsdokument for de relevante afdelinger, der indeholder flere oplysninger om omkostninger, startgebyrer og mindste investeringsbeløb. Historiske resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater, og investorerne kan risikere ikke at få det fulde, investerede beløb tilbage. Når der foretages investeringer i en emerging markets-afdeling, bør det tages i betragtning, at disse markeder kan være mere ustabile, og risikoen for kapitalen er således større. Hvis De ønsker mere detaljerede oplysninger, kan De gratis rekvirere det seneste fuldstændige prospekt samt års- og halvårsregnskaber på nedenstående adresse: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à. r.l., European Bank and Business Centre, 6 route de Luxembourg, eller direkte på nedenstående webadresse: 1F DA H492 06/06