Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik"

Transkript

1 UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

2 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber Beskæftigelse Nytænkning Socialpolitikken i handling

3 Forord Vi møder hinanden som mennesker Det er nyt for Sønderborg Kommune at skabe en socialpolitik, som er fælles for handicap-, psykiatri- og udsatteområdet. Socialpolitikken er udtryk for en tværgående vision, der skal være med til at styrke sammenhængen i de sociale indsatser på tværs af målgrupper. Den udgør et grundlag for nytænkning af tilbuddene med fokus på den enkelte borger. Med den nye socialpolitik er der sat ord på værdier og fokusområder for det sociale område i Sønderborg nu og de kommende år. Socialpolitikken skal være med til at sikre, at de mennesker, som det handler om, får de rigtige løsninger. Inddragelse af borgerne, når vi skaber nye løsninger og muligheder, er væsentlig, for at vi sammen kan nytænke tilbudsviften på området. Fleksible og individuelle løsninger Ændringer i lovgivningen, nye metoder og ændringer i målgrupper betyder, at nye behov opstår. Det medfører, at behovene for støtte fra kommunen løbende ændrer sig. Der er nu og i fremtiden et øget behov for, at løsninger og indsatser er mere fleksible og individuelt tilrettelagte. Samtidig har kommunen en stram økonomi og færre hænder til at løse opgaverne. Vi er midt i en udvikling med flere nye diagnoser, længere og bedre liv for borgere med handicap, hurtigere udskrivninger af borgere fra sygehusene samt flere ældre, der lever længe med kroniske sygdomme, så samlet set er der både en økonomisk og en faglig udfordring i kommunerne på det sociale område. Byrådet vil gerne sikre, at der også i de kommende år er de rette tilbud på det sociale område, så vi kan løse opgaverne selv og styrke sociale relationer omkring borgerne i nærmiljøet. Det kalder på kreativitet, fleksibilitet og nytænkning af tilbuddene. Det betyder et øget fokus på virkningsfulde indsatser og metoder. Derfor sætter vi fokus på samarbejde og kontinuitet. Det der betyder noget for borgerne Socialpolitikken er blevet til gennem dialog med borgere, pårørende, medarbejdere, foreninger, interesseorganisationer og politikere. Der er blevet lyttet til ønsker og viden om, hvad der har betydning i en ny socialpolitik. Borgerne har især givet udtryk for, at værdighed har betydning, og at det er vigtigt at se mennesket først. Venlig hilsen Niels Ole Bennedsen, socialudvalgsformand 3

4 Indledning Sammen om det gode liv bygger videre på byrådets vision om Det gode liv, hvor de kommunale kerneopgaver udføres med respekt for den enkelte borger. Det er borgerne, der sammen med kommunen, skaber rammerne for Det gode liv, så det er muligt at leve et aktivt liv, hvor der er plads til at udfolde sig og trives både fysisk, psykisk og socialt. Byrådets tre tværgående politikker om bæredygtighed, sundhed og medborgerskab udgør den overordnede retning for kommunen, og er dermed også en del af den retning socialpolitikken peger i. Det betyder, at forebyggelse og tidlig indsats er grundlæggende for opgaveløsningen. Det handler om sammen med borgeren at se på hvilke muligheder der er, og om at tænke langsigtet. Socialpolitikken afløser handicappolitikken godkendt i 2009, udsattepolitikken godkendt i 2012 og psykiatripolitikken godkendt i Socialpolitikken tager udgangspunkt i lovgivningen på området og i FN s Handicapkonvention, ratifice ret i 2009, tillægsproto kollen til konventionen, tiltrådt den 23. september 2014 samt Menneskerettighedskonventionen. For ældre borgere spiller Sønderborg Kommunes nye værdighedspolitik sammen med socialpolitikken, når det gælder støtte og hjælp til at klare sig selv med omsorg og omtanke. 4

5 Det handler om fokus på det gode liv for den enkelte borger. Deltager opstartsmøde på socialpolitik Målgruppen Socialpolitikken dækker borgere over 18 år med betydelig eller omfattende nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Politikken har fokus på borgere, der har behov for støtte og hjælp på tværs af det sociale område. Det kan være et menneske, der: har en hjerneskade eller et fysisk handicap har et medfødt handicap har en psykisk lidelse har et misbrug eller er hjemløs, og er blevet socialt udsat eller har krigstraumer. At have et handicap, en psykisk lidelse eller at have et misbrug, betyder ikke nødvendigvis, at man er udsat eller har behov for støtte. Der er mange grader af social sårbarhed og udsathed. 5

6 Vision Et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme Aktiv: er muligheden for at deltage i hverdagslivet er tilliden til, at det enkelte menneske gerne vil klare sig selv så godt som muligt er også at vælge fra. Selvstændigt: er at kunne tænke, føle og handle i overensstemmelse med egne ønsker, håb og drømme er også at tage afsæt i, hvordan den enkelte mener bedst at kunne støttes til at handle i forhold til egne ønsker, der hvor en funktionsnedsættelse hæmmer. Meningsfuldt: er noget, der defineres af den enkelte. Med håb og drømme: er, at der tages udgangspunkt i den enkeltes håb og drømme, når individuelle mål og behov for støtte afklares. er, at vi ser det enkelte menneske før funktionsniveauet. På den måde giver individuelle mål bedre mening for den enkelte. Det betyder, at støtte og hjælp foregår som: En målrettet tidsafgrænset samarbejdsproces mellem borger, medarbejdere og pårørende, og at indsatsen er koordineret, sammenhængende og vidensbaseret. Det kan handle om at komme sig efter en sygdom, men det handler lige så meget om at øge livskvaliteten og mulighederne for at leve så selvstændigt som muligt. I Sønderborg Kommune arbejder vi med indsatser ud fra følgende motto: Dit liv, dine muligheder, vores fælles ansvar. For de mest udsatte, og for den der har en kompleks funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer, der handler det om at øge livskvaliteten og at arbejde ud fra den enkeltes unikke værdi og muligheder. 6

7 Værdigrundlag Dialog, Anerkendelse, Samarbejde og Engagement. I Sønderborg Kommune arbejder vi med fire værdier. Værdierne handler om den måde, vi møder hinanden på, og om hvordan medarbejderen møder borgeren. Udgangspunktet i mødet mellem borgeren og kommunen er, at der kan være en gensidig forventning om at blive mødt med vilje til dialog, anerkendelse, samarbejde og engagement. Værdierne er bærende for tilgangen til opgaveløsningen: At en samarbejdsproces foregår i dialog og med udgangspunkt i at lytte og at anerkende borgeren. Udgangspunktet er, at borgeren bedst kan beskrive sit liv. Engagementet er en værdi, som kan ses i medarbejderens faglighed og i borgerens motivation, når der samarbejdes om individuelle mål. Der hvor det ikke er muligt at mødes med gensidigt afsæt i værdierne, handler det om at tage afsæt i den enkeltes håb og drømme. Kunsten er at gøre håb og drømme til en del af den virkelighed der er. Psykiatri- og handicapchef 7

8 Fokusområder Der er fire fokusområder: Værdighed Sociale fællesskaber Beskæftigelse Nytænkning De fire fokusområder er valgt ud fra de mange input til en ny socialpolitik, som borgere, pårørende, medarbejdere, foreninger, interesseorganisationer og politikere kom med på opstartsmødet den 1. juni Fokusområderne handler om mødet mellem borger og kommune, medansvar og selvbestemmelse, sociale f ællesskaber, ensomhed, tilgængelighed, arbejdsfællesskab og frivillighed. Der er også fokus på forebyggelse, sundhed, velfærdsteknologi og samarbejde på tværs. 8 Mere borgerinddragelse Borgerne er klar til, at der skal ske noget andet. De er godt klar over, at vi ikke bare kan tage tingene ned fra hylderne. Udvalgsformand Opstartsmøde den 1. juni på vandrerhjemmet

9 Værdighed Værdighed betyder noget for forståelsen af medmennesket. Det er derfor centralt for socialpolitikken, at vi værner om et rummeligt menneskesyn med plads til individuelle forskelligheder så flere kan være med i fællesskabet. Der skal være adgang og tilgængelighed for alle. Mennesket først Når vi taler sammen eller skriver til hinanden, så er udgangspunktet, at vi er i øjenhøjde. De faglige medarbejdere skal bringe deres viden i spil, så borgeren oplever sammenhæng i forløbet. Både borgerens og pårørendes kompetencer skal i spil, når individuelle ønsker og mål afdækkes. Det betyder noget for mødet at blive mødt med værdighed, og at der bliver lyttet med anerkendelse. Vi møder hinanden som mennesker. Større fleksibilitet på tværs For at sikre at en indsats er fleksibelt og individuelt tilrettelagt, så kræves et stærkt og velfungerende tværfagligt samarbejde. Vi følger borgeren på tværs af indsatser, så der er en rød tråd i et forløb, og borgeren oplever at have et overblik. Vi skal ikke være lige vær dige. Det er vi ikke. Der skal være plads til forskellighed. Respekt for hinandens evner. Det handler mere om værdighed end om ligeværd. Deltager opstartsmøde på socialpolitik Dejligt når man ikke ser på diagnosen at man ikke siger, at man er manisk, når man er glad osv. Ikke tolker på ens adfærd. Deltager opstartsmøde på socialpolitik 9

10 Giv ansvaret tilbage til borgeren På socialområdet støtter vi op om en udvikling, hvor borgeren er aktiv og medansvarlig, når der er behov for støtte i kortere eller længere perioder af livet. At kunne tage ansvar for eget liv forudsætter, at vi møder hinanden og ser hinanden som individer og ikke som psykisk syge eller handicappede. Det betyder, at de, der kan og gerne vil, skal have lige muligheder for at deltage i samfundslivet. Frihed og selvbestemmelse er også at have sit eget hjem så længe som muligt eller at have en kæreste og et familieliv. At have venskaber og en kæreste er med til at øge selvstændigheden og styrker sociale relationer. 10

11 Sociale fællesskaber En følelse af, at der er brug for én Det betyder noget at være en del af et fællesskab og at have relationer til andre. Nogle gange skal der en invitation til, og noget at være fælles om, som trækker folk med. Det er det aktive medborgerskab, at vi hjælper hinanden. Der kan være behov for et lille skub. At være pårørende til en borger med et handicap, en borger med en psykisk lidelse eller en socialt udsat person kan have forskellige indvirkninger på det gode liv. Det er vigtigt, at vi også lytter til de pårørende, husker børnene, og at pårørende også har behov for at have et fællesskab. Fysisk tilgængelighed kan gøre en forskel i forhold til mulighederne for at deltage i sociale fællesskaber og netværk. Tilgængelighed skal tænkes ind i offentlige bygninger og i byens rum, så det er muligt for alle at få adgang. Det skal være muligt for alle at få og opsøge information på offentlige hjemmesider. Det betyder, at vi skriver og formidler på en måde, der når alle borgere. Ensomhed Sociale fællesskaber betyder noget for det gode liv. Ensomhed kan forhindre éns muligheder for at opbygge sociale relationer. Ensomhed medfører ikke nødvendigvis udsathed. Ofte er der dog en sammenhæng mellem langvarig ensomhed og udsathed eller udvikling af psykiske lidelser. Ensomhed kan forebygges ved, at fysiske rammer åbner op og inviterer nye målgrupper ind. Det kan være botilbud og aktivitetsog samværstilbud, hvor borgere inviteres ind, så beboere og brugere får muligheder får at danne nye netværk og relationer til andre medborgere. Man kan sagtens være alene uden nogensinde at føle sig ensom. Og omvendt kan man også være sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Ensomhed handler om at føle sig ufrivilligt alene. Adgang til læger, tandlæger, at komme i bad og at kunne få hjælp i hjemmet er helt basalt Deltager opstartsmøde på socialpolitik Psykiatrifonden 11

12 Beskæftigelse 12 Samfundet har fokus på at få flere i beskæftigelse. Regeringens 10 mål for social mobilitet handler om, at flere skal være med i arbejdsfællesskabet. Beskæftigelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med livskvalitet, men det betyder rigtigt meget for selvværdet at indgå i sammenhænge og fællesskaber, hvor man bliver set og påskønnet. Alle har noget at bidrage med Der skal nye tanker og ideer til, hvis flere skal have mulighed for at opbygge en identitet i et arbejdsfællesskab. Det handler ikke om, hvad man kan, men om hvordan man opfatter det, som man kan. Leder Handicapområdet En aften i studenterugen var en ung kvinde, som til daglig arbejder i et beskæftigelsestilbud, nede i Sønderborg by. Hun fulgtes med en ung fyr med studenterhue på. De to så vældig glade ud også for hinanden, og de forsvandt sammen ind på en bar. Et par uger efter skulle der holdes opstartssamtale i et beskæf t igelsestilbud med en ung mand. Det viser sig, at det var den unge mand med studenterhuen, som den unge kvinde fulgtes med. Som så mange andre, der tager en ungdomsuddannelse, så får de unge, der afslutter STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), også hue på. Huen symboliserer muligheder og fremtidshåb. Et beskæftigelsestilbud skal derfor ikke være en endestation, men tvært imod en mulighed for at forfølge drømme om et meningsfuldt arbejdsliv. Et beskæftigelsestilbud kan for mange være et springbræt til arbejdsmarkedet, eller for nogle måske til yderligere uddannelse. Borgere med funktions nedsættelser er først og fremmest borgere ligesom alle andre og det skal tilbuddene afspejle.

13 Man vokser når andre har brug for én, når der stilles forventninger om, at man yder noget. Deltager opstartsmøde på socialpolitik 13

14 Sønderborg Kommunes beskæftigelsesplan anbefaler virksomheds rettede indsatser. Samtidigt er det vigtigt, at virksomheder får et godt og bredt kendskab til forskellige målgrupper og kulturer, så flere kan være med i fællesskabet ud fra en helhedsorienteret forståelse og ud fra den enkeltes forudsætninger. Der kan være brug for et springbræt til arbejdsmarkedet eller muligheder midt i mellem beskæftigelse og sociale fællesskaber. Måske handler det blot om at arbejde med sig selv i kombination med 3 timers arbejde. Der skal være plads til, at være den, jeg er Der skal være plads til rummelighed på arbejdspladsen. Det handler om at se på det enkelte menneskes ressourcer og kompetencer, så deltagelse foregår der og på de måder, hvor det er realistisk og giver mening. 14 Det handler ikke kun om arbejdsmarkedet det handler om at være med i noget nogle sidder også bare på en bænk og betragter de andre. Leder i socialpsykiatrien

15 Frivillige skal ikke være i et skema Frivillighed bør tænkes ind alle steder, som noget naturligt. Sønderborg Kommune støtter op om, at frivillighed er en måde, hvorpå inklusion i samfundet kan fremmes, så borgere med funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer kan indgå i flere aktiviteter. Frivillighed kan være en måde, hvorpå borgere kan få netværk. Det kan også være en måde at bevare kontakten til andre mennesker på, når en borger er afsluttet i forhold til en indsats i kommunen. Det forebygger ensomhed. Mange vil gerne hjælpe, men ved ikke hvordan. Derfor er det vigtigt, at det er nemt at komme i kontakt med frivillighedsområdet, så de, der gerne vil bidrage med noget, kan komme til det. Det kan være borgere, der gerne vil være besøgsvenner eller borgere uden job, som har mulighed for at være frivillige i en periode. Det skal være muligt for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer at deltage i frivilligt arbejde. De frivillige skal ikke overtage de professionelles opgaver. Derfor er dialog og synlighed omkring opgaverne vigtig. Det skal være tydeligt, hvad en frivillig opgave går ud på, og hvor lang tid den tager. Frivilligt arbejde kan være medvirkende til at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får muligheder for at opbygge en identitet i et socialt fællesskab. 15

16 Nytænkning 16 For at sikre, at vi i fremtiden og også i de nærmeste år har de rette tilbud, så har vi en fælles opgave, som handler om nytænkning af tilbuddene og den enkeltes muligheder for at deltage så aktivt, selvstændigt og meningsfuldt som muligt i samfundslivet. Det kan være nytænkning af indsatser, så de er mere fleksible i forhold til borgerens individuelle behov. Det kan være nytænkning i forhold til, at indsatser passer gennem hele livet også i overgange mellem lovgivningsområder og på tværs af faglige områder. Det er en tilfredsstillelse at klare sig selv Velfærdsteknologi vil få stadig større betydning på socialområdet. Telemedicinske løsninger og støtte på distancen gør det muligt at skabe individuelle løsninger i borgerens nærmiljø, så det er muligt at fastholde relationer til familie og venner, job og uddannelse. Velfærdsteknologi forbindes med muligheder for mere selvstændighed for den enkelte. Teknologien vil gøre det muligt for flere med handicap at få et selvstændigt liv. Det betyder, at der vil være et øget behov for at sikre, at den enkelte også oplever fysisk nærvær og nærhed. Velfærdsteknologi kan give øgede kontaktmuligheder og tryghed. Men samtidig skal velfærdsteknologiske hjælpemidler anvendes med omtanke. Det skal være trygt for borgerne, men også for medarbejdere og pårørende. Velfærdsteknologiske hjælpemidler skal både være meningsgivende og værdige for den enkelte. Det er ikke det samme, der virker for alle. Tilbud der virker, virker hele livet som er så fleksible, at de også passer til borgeren, der ældes. Deltager opstartsmøde på socialpolitik

17 Det der virker er det der virker for borgeren. Deltager opstartsmøde på socialpolitik Sundhed handler også om omsorg. Nogle psykisk syge har svært ved at overskue ting de skal stryges med hårene hjælpes på vej. Deltager opstartsmøde på socialpolitik Forebyggelse og tidlig indsats Nytænkning handler også om forebyggelse og tidlig indsats. For borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer er den sociale ulighed i sundhed steget gennem de seneste år. Risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Det betyder, at borgere med især psykiske lidelser eller særlige sociale problemer har markant højere risiko for at dø tidligere end andre. Derfor skal der være fokus på, at der i planlægningen af tilbud og indsatser er nogle borgere, der har brug for en særlig indsats i forhold til sundheden. For nogle borgere kan det være fleksibiliteten i løsningerne, der kan være med til at øge sundheden og det fysiske og psykiske velvære. Sundhed er mere end fravær af sygdom 17

18 Socialpolitikken i handling Socialpolitikken er udarbejdet i sammenhæng med en strategi for, hvordan socialområdet skal udvikles de kommende år. På den måde er det vi gerne vil koblet sammen med handling og hvordan gør vi det så. Socialpolitikken udgør den overordnede værdimæssige ramme. Implementering sker via udviklingsstrategien og specifikke handleplaner for en række indsatsområder. Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik Udviklingsstrategi Det specialiserede socialområde Handleplaner 3 indsatsområder

19 19

20 Kommunikation Sønderborg Kommune Social og Senior Ellegårdvej 25 A 6400 Sønderborg Tlf

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab

Livet er dit. - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Indhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer... 7 Mestring og medansvar... 8 Beskæftigelse og uddannelse...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik,

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Overordnet politik for samarbejde med pårørende

Overordnet politik for samarbejde med pårørende Overordnet politik for samarbejde med pårørende Psykiatri og Handicap 2015 Udkast 5.02.2015 Indledning Overordnet politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en overordnet politik for samarbejde

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE VELFÆRD I PSYKIATRI- OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Handleplan frem mod 2020 Indhold I virkeligheden er der mange virkeligheder....4 Next stop: Velfærd år 2020....5 Rehabilitering.....8 Effekt 10

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder

Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder Forord Anerkendelse både som menneske med en sindslidelse og som individ. Vi kender alle nogen, der har en sindslidelse. Det kan gå i stykker

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune

Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune Ny Børne- og Ungepolitik i Aalborg Kommune 2014 2017 Diskussionsoplæg til fællesmøde d. 10. oktober 2014 Familie- og Socialudvalget og Skoleudvalget Indhold Forord... 4 Indledning... 4 Formål... 4 Værdier

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere