Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r

2 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade 3 15 Hvad skal du gøre? 4 16 Anden forsikring 4 17 K rigs-, jordskælvs- og atomskader 4 18 F orsikringens varigh ed og opsigelse 4 19 Andre fællesb estemmelser 4 3 Afb est il l ingsforsikring 31 T egning af Afb estillingsforsikring Hvilke rejser er dækket?11 33 G enerelle undtagelser Hvad dækker forsikringen?11 35 E rstatningsopgørelse12 F ort ry d el sesret 12 2 Rejseforsikring 21 Hvilke rejser er dækket? 5 22 G enerelle undtagelser 5 23 Hvad dækker forsikringen? 5 24 Hjemkaldelse 5 25 S y geledsagelse 6 26 T ilkaldelse 6 27 S y gdomsudgifter pådraget under rejsen 6 28 S y ge- og h jemtransport 6 29 T ransportforsinkelse F orsinket fremmøde E rstatningsrejse K ompensation Uly kke Overfald F erieb oligsikring P rivatansvar S ikkerh edsstillelse/ K aution Bagageforsinkelse E vakuering og ufrivilligt oph old T ilvalgsdækning - S kiferiedækning 9

3 G A fsnit 1 F æ l l esb est em m el ser S id e 3 F ort ry d el sesret Ef t e r f o r s ik r in g s a f t a l e l o v e n s 34i h a r f o r s ik r in g s t a g e - r e n f o r t r y d e l s e s r e t S e s id e 12 F o r s ik r in g s t a g e r e n e r d e n p e r s o n, s o m h a r in d g å e t f o r s ik r in g s a f t a l e n m e d A l m B r a n d snit 1 Fællesbestemmelser 11 H v em er d æ kket? 111 F orsikringstager og dennes h usstand ( sikrede) T il h usstanden regnes familiemedlemmer, h erunder plejeb ørn, og personer der er gift med eller lever i fast parforh old med forsikringstager eller dennes b ørn Bofællesskab er b estående af maksimalt to personer sidestilles med fast parforh old Det er en b etingelse, at ovennævnte personer er tilmeldt folkeregisteradresse på forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke logerende 112 De sikredes ugifte b ørn under 21 år med b opæl uden for h jemmet Det er dog en b etingelse, at de b or alene og ikke h ar b ørn 113 De sikredes medrejsende deleb ørn med folkeregisteradresse h os den anden forælder 114 F astb oende medh jælp i h ush oldningen 12 H v or d æ kker forsikringen? F orsikringen dækker ved rejser uden for Danmark Det fremgår af polic en, for h vilket af følgende geografiske områder der er tegnet forsikring 121 Eu r o p a Ved E uropa forstås det geografiske E uropa indtil Ural, F ærøerne, G rønland, Az orerne, De K anariske Ø er og M adeira D et g eo g ra f isk E u ro p a : Albanien, And o r r a, B elg ien, B o s nien-h er c eg o v ina, B u lg ar ien, C y p er n, E s tland, F inland, F r ank r ig, G ibr altar, G r æ k enland, H o lland / N ed er land, H v id er u s land / B elar u s, I r land, I s land, I s le o f M an, I talien, K analø er ne, K as ak h s tan, K r o atien, L etland, L iec h tens tein, L itau en, L u x em bo u r g, M ak ed o nien, M alta, M o l- d o v a, M o nac o, M o nteneg r o, N o r g e, P o len, P o r tu g al, R u m æ nien, R u s land, S an M ar ino, S c h w eiz, S er bien, S lo v ak iet, S lo v e- nien, S p anien, S to r br itannien (E ng land, S k o tland, W ales ), S v e- r ig e, T j ek k iet, T y r k iet, T y s k land, U k r aine, U ng ar n, V atik ans taten o g Ø s tr ig 13 Rejsep eriod e Der fremgår af polic en, for h vilken rejseperiode forsikringen dækker 131 L ø b e n d e e t -å r ig f o r s ik r in g Hvis forsikringen er tegnet som en løb ende et-årig forsikring, dækkes rejser af op til 30 dages varigh ed S trækker rejsen sig over mere end 30 dage, dækker forsikringen kun de første 30 dage Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 30 dage, er erstatningsrejse og kompensation jf punkt 211 og 212 ikke dækket 132 S p e c if ik p e r io d e Hvis forsikringen er tegnet for en, i polic en, spec ifik defineret periode, dækker forsikringen i denne periode Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 30 dage er erstatningsrejse og kompensation jf punkt 211 og 212 ikke dækket 14 V ed ska d e 141 R e j s e f o r s ik r in g E nh ver skade på rejseforsikringen skal h urtigst muligt anmeldes til S OS International ennem Alm Brands Rejseforsikring y der S OS International assistanc e og skadeservic e direkte på stedet Dette indeb ærer, at sikrede h elt eller delvist kan få afgjort en dækningsb erettiget skade under rejsen E rstatningsudb etalingen vil være af b egrænset omfang, b etinget af det øjeb likkelige, individuelle b eh ov for økonomisk h jælp, idet den endelige skadeb eh andling vil ske, når sikrede kommer h jem fra rejsen Hvis du får b rug for øjeb likkelig h jælp ved alvorlig sy g- dom eller alvorlig tilskadekomst, kan du h ele døgnet kontakte: S OS International A/ S Alarmc entral på: T e l e f o n T e l e f a x E-m a il p å s o s o s d k Overfald skal h urtigst muligt anmeldes til politiet Undladelse af at overh olde ovennævnte forskrifter kan få b ety dning for opklaringen og erstatningen 142 A f b e s t il l in g s f o r s ik r in g Anmeldelse af krav på afb estillingsforsikringen skal h urtigst muligt anmeldes direkte til Alm Brand 122 V e r d e n F orsikringen dækker i h ele verden

4 A fsnit 1 F æ l l esb est em m el ser S id e 4 15 H v a d ska l d u gø re? S om sikret h ar du pligt til at give Alm Brand/ S OS alle informationer, der kan b ely se sagen, og du er forpligtet til at udfy lde en skadeanmeldelse og - for egen regning - levere relevante dokumenter, h erunder sy gejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv og oply se om eventuel forsikring i andet selskab Oply sning om skade, h erunder anmeldelse af krav, skal ske h urtigst muligt 16 And en forsikring E r der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og h ar dette selskab taget forb eh old om, at dækningen falder b ort eller indskrænkes, h vis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forb eh old denne forsikring, således at erstatningen b etales forh oldsmæssigt af selskab erne 17 K rigs-, jord skæ l v s- og a t om ska d er Undtaget fra forsikringen er skade som følge af: 171 Krig, krigslignende f orh old, neu tra litetskrænkelser, op - rø r eller b orgerlige u roligh eder 183 Uanset punkt 181 om forsikringens varigh ed og opsigelse, er forsikringen tegnet med muligh ed for, at forsikringstagere skriftligt kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned F or dette forkortede opsigelsesvarsel b etales et geb y r Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første h o- vedforfald efter forsikringens ikrafttræden, b etales y derligere et geb y r G ælder kun for et-årige løb ende forsikringer F a s t l a g t b e g r æ n s e t p e r io d e 184 Hvis forsikringen er tegnet for en i polic en defineret b e- grænset periode, oph ører forsikringen med periodens udløb 19 And re fæ l l esb est em m el ser I øvrigt gælder fællesb estemmelserne for familieforsikringen, i det omfang de ikke er konkret fraveget i disse b etingelser F orsikringen dækker dog, h vis sådanne forh old indtræffer i det land, de sikrede oph older sig i på rejse uden for Danmark i indtil en måned fra konfliktens udb rud Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der b efinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet ved først givne lejligh ed og i øvrigt følger de danske my ndigh eders anvisninger 172 J ordskælv eller a ndre na tu rf orsty rrelser 173 Udlø sning a f a tom energi eller ra dioa ktiv e kræf ter 18 F orsikringens v a righ ed og op sigel se Det fremgår af polic en, om forsikringen er tegnet for en etårig løb ende periode eller for en på forh ånd fastlagt b e- grænset periode Et -å r ig l ø b e n d e p e r io d e 181 Hvis forsikringen er tegnet for en et-årig periode, fortsætter den, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst en måneds varsel til en h ovedforfaldsdag 182 Alm Brand kan ændre b etingelser og/ eller præmie med en måneds varsel til en forfaldsdag K an forsikringstageren ikke godkende ændringerne, h ar denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen

5 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 5 21 H v il ke rejser er d æ kket? F orsikringen dækker på ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke stu dieop h old, h v or sikrede er tilm eldt en u dda nnelsesinstitu tion Forsikringen dækker ikke rejser, h v or der p å nogen m indgår erh v erv - u a nset om f a ng 22 G enerel l e u nd t a gel ser F orsikringen dækker ikke: åde 23 H v a d d æ kker forsikringen? Det fremgår af punkt h vad rejseforsikringen dækker Hvis rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning, fremgår det af polic en, og af punkt 220 kan du se, h vad der er dækket h erunder F orsikringen træder i kraft i det øjeb lik, sikrede forlader sin b opæl for at påb egy nde rejsen F orsikringen dækker med de b eløb ( forsikringssummer), som er anført under de enkelte dækninger S ummerne indeksreguleres ikke 221 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed f orv oldes f orsætligt eller grof t u a gtsom t a f sikrede 222 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed sky ldes, a t denne er p åv irket a f sp iritu s, na rkotika eller a ndre gif tstof f er, m edm indre det godtgø res, a t ska - den ikke står i f orb indelse h erm ed 223 S ka de som f ø lge a f sikredes delta gelse i eksp editioner og storv ildtja gt, b jergb estigning, m otorlø b, b u ngy - ju m p ing, f a ldskærm su dsp ring, p a ra sa iling, h a nggliding, a lle f orm er f or ka m p sp ort og a nden f a rlig sp ort 224 Udgif ter i f orb indelse m ed ta b eller b eska digelse a f p roteser, b riller, konta ktlinser, h ø rea p p a ra ter m v 225 Kroniske lidelser eller lidelser, der v a r til stede f ø r a f rejsen f ra D a nm a rk, er u delu kkende om f a ttet a f f orsikringen i det om f a ng, det ikke m ed rim eligh ed ku nne f orv entes, a t lidelsen v ille m edf ø re b eh a ndlingsb eh ov u n- der u dla ndsop h oldet 226 S y ge- eller f ø dselsh jælp, h v or b eh ov et op står ef ter sv a ngerska b ets ottende m åned 227 S ka de eller u dgif t, der er eller ka n kræv es b eta lt f ra a n- den side, h eru nder rejseb u rea u, tra nsp ortselska b, a n- den f orsikring eller a f den of f entlige sy gesikring 228 S ka de der indtræder som en direkte f ø lge a f strejke, lockou t, a rrest, b esla glæggelse eller a nden f ora nsta ltning a f of f entlig m y ndigh ed 24 H jem ka l d el se Bliver sikrede h jemkaldt til Danmark og derfor må afb ry de sin ferierejse før planlagt, dækker forsikringen dokumenterede og rimelige ekstra transportudgifter, dog h øjst kr, der påføres sikrede, h vis h jemkaldelsen sky ldes: 241 Dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sy gdom eller uly k- kestilfælde, der i b egge tilfælde medfører h ospitalsindlæggelse, og som rammer sikredes ægtefælle, samlever, b ørn, svigerb ørn, b ørneb ørn, forældre, b edsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre I tilfælde af h ospitalsindlæggelse eller dødsfald i familien, som b eskrevet i forrige afsnit, skal sikrede for egen regning fremskaffe lægeerklæring fra b eh andlende læge som dokumentation for h jemkaldelsen 242 Brand, eksplosion eller indb rud i sikredes private b olig eller egen virksomh ed, h vis politianmeldelse foreligger 243 Bedrageriske h andlinger i sikredes egen virksomh ed, b egået af en person, der er ansat i virksomh eden, når forb ry delsen konstateres efter sikredes afrejse, og h vis politianmeldelse foreligger 244 Overenskomststridig arb ejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomh ed Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilb age af rejseperioden Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle h ave varet ifølge indsendt dokumentation F oregår rejsen i b il, kan andre transportmidler end b ilen b eny ttes til h jemtransporten, h vis det er aftalt med alarmc entralen I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til h jemtransport af b ilen E r der y det erstatning for returrejse, vil der ikke kunne y des erstatningsrejse, jf punkt 211, eller kompensation, jf punkt 212

6 M A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 6 25 S y gel ed sa gel se Rammes sikrede af alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst ( der i b egge tilfælde er dokumenteret af den b eh andlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter som nævnt nedenfor til de sikrede, en rejseledsager eller en anden ledsager Anden ledsager kan vælges, h vis sikrede rejser uden rejseledsager Ved rejseledsager forstås en person, der enten er påført samme deltagerb evis ( b illet) som sikrede, eller som h ar b estilt rejsen sammen med sikrede i den h ensigt at foretage rejsen i fællesskab F orsikringen dækker udgifter til: 251 Hoteloph old, fortæring og lokal transport med indtil kr pr dag for h ver sikret Dog h øjst kr for alle sikrede personer 252 Indh entning af fastlagt rejserute 253 Hjemrejse L edsages sikrede under h jemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den sy ge b liver transporteret på E llers h øjst økonomiklasse med fly F oregår rejsen i b il, dækker forsikringen også udgifter til h jemtransport af b ilen, h vis det er aftalt med alarmc entralen, og h vis en anden rejsedeltager ikke er i stand til forsvarligt at føre b ilen h jem Ved alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst forstås, at sy gdommen eller tilskadekomsten kræver h ospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforb ud F orsikringen dækker ikke sy geledsagelse i de tilfælde, h vor sikrede gør b rug af dækningen for tilkaldelse jf punkt T il ka l d el se Rammes sikrede af alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst ( der i b egge tilfælde er dokumenteret af den b eh andlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter til én pårørendes: 261 Udrejse fra Danmark til sikrede ( h øjst økonomiklasse med fly ) 262 Hoteloph old, fortæring og lokal transport med indtil kr pr dag, dog h øjst kr 263 Hjemrejse L edsager den pårørende den sy ge under h jemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den sy ge b liver transporteret på E llers h øjst økonomiklasse med fly Ved alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst forstås, at sy gdommen eller tilskadekomsten kræver h ospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforb ud 27 S y gd om su d gift er p å d ra get u nd er rejsen 271 F orsikringen dækker sy geudgifter i tilfælde af akut opstået sy gdom eller tilskadekomst, svarende til dækningen på den offentlige rejsesy gesikring i den dækkede rejseperiode jf punkt 131 Den offentlige rejsesy gesikring dækker dog ovennævnte udgifter, i en del af E uropa, der er indtruffet den første måned af rejsen, under ferie- og visse studierejser E uropa er defineret i punkt 121 F ølgende lande i E uropa er ikke omfattet af Den Offentlige Rejsesy gesikring, men af rejseforsikringen: Alb anien, Bosnien-Herc egovina, Hviderusland, K a- sakh stan (ind til U r al), K roatien, M akedonien, M oldova, ontenegro, Rusland (ind til U r al), S erb ien, T y rkiet og Ukraine Alm Brand h ar ret til at kræve sikrede h jemtransporteret til b eh andling i Danmark og lade b eh andlingen afvente h jemkomsten, h vis Alm Brands/ S OS læge og b eh andlende læge er enige om, at dette er forsvarligt F orsikringen dækker med op til 20 mio kr 272 A n d r e b e h a n d l in g s u d g if t e r F orsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandb eh andling med indtil kr og lægeordineret b eh andling h os fy sioterapeut og kiropraktor med indtil kr i tilfælde af sy gdom eller tilskadekomst Det er en forudsætning, at b eh andlingen foregår i udlandet Beh andlende læger, spec iallæger, tandlæger mv skal h ave autorisation i det land, h vori der praktiseres M edic in, kiropraktorb eh andling og fy sioterapi skal være lægeordineret og medic in skal være rec eptpligtig 28 S y ge- og h jem t ra nsp ort 281 F orsikringen dækker rimelige udgifter til sikredes sy geog h jemtransport inkl amb ulanc etransport i tilfælde af akut opstået sy gdom, alvorlig tilskadekomst eller død Ved h jemtransport dækker forsikringen transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i h enh old til rejseb evis/ b illet F orsikringen dækker ikke h jemtransport, der er dækket fra anden side Hjemtransport er dækket fra G rønland og F ærøerne via den offentlige rejsesy gesikring, der ligeledes dækker h jemtransport af døde fra lande omfattet af det offentliges dækningsområde jf punkt 271 F ra Norge, S verige, Island, F inland er h jemtransport dækket via særlig nordisk aftale

7 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e Det er en forudsætning for dækning, at den b eh andlende læge i udlandet og Alm Brands lægelige repræsentant er enige om nødvendigh eden af at overføre sikrede til h jemlandet eller andet egnet b eh andlingssted 283 Ved død refunderes udgifter til h jemtransport af afdøde og lovb efalede foranstaltninger såsom b alsamering og z inkkiste S ikredes pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og h jemtransport af urne eller h jemtransport af afdøde 284 Alm Brand kan ikke h oldes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forb indelse med transporten på grund af vejret, mekaniske prob lemer, restriktioner fra offentlige my ndigh eder eller fra piloten eller andre forh old, som Alm Brand ikke h ar indfly delse på 29 T ra nsp ort forsinkel se E r det transportmiddel, som rejseb ureauet b eny tter, forsinket mere end seks timer ved ankomsten til Danmark eller udlandsdestinationen, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter, ud over h vad rejseb ureauet måtte y de erstatning for, for h ver sikret person med indtil 50 0 kr pr påb egy ndt døgn, dog h øjst kr pr sikret F orsinkelsen b eregnes i forh old til rejseb ureauets ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens b egy ndelse E rstatningspligten er b etinget af, at forsinkelsen sky ldes klimatiske eller tekniske forh old 210 F orsinket frem m ø d e F orsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport og h oteloph old/ fortæring, når sikrede uforsky ldt og uforudseeligt møder for sent op til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og derfor ikke kan påb egy nde rejsen som planlagt Det er dog en forudsætning for dækning at: - transportmidlet er b estilt 24 timer før planlagt afrejse fra h jemmet, og at forsikringen er køb t senest 24 timer før planmæssig afgang fra h jemmet - der ikke er mindre end to timer mellem sikredes skift mellem to transportmidler De totale udgifter kan ikke overstige rejsens pris 211 E rst a t ningsrejse I det omfang rejseperioden h øjst udgør 30 dage, dækker forsikringen prisen for de sikredes ferierejse, h vis sikrede rammes af akut sy gdom eller tilskadekomst under rejsen E rstatningspligten er b etinget af, at sikrede: 2111 Bliver h ospitalsindlagt i mindst h alvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sy gdom eller tilskadekomst P erioden b eregnes fra første lægeb esøg 2112 Bliver sy ge- eller h jemtransporteret på grund af egen, akut opstået sy gdom eller tilskadekomst, opstået i første h alvdel af den planlagte rejseperiode 2113 Rejser h jem i første h alvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsb erettiget h jemkaldelse efter punkt 24 V e d S k if e r ie D er y des ikke ersta tning når tilska dekom st er sket u nder u dø v else a f skisp ort Der kan dog være dækning, h vis forsikringen er udvidet med skiferiedækning Det fremgår af polic en om forsikringen er udvidet med skiferiedækning I så fald h envises til punkt 220 C h a r t e r r e j s e r o g a n d r e a r r a n g e r e d e p a k k e -r e j s e r E rstatningen opgøres til det b eløb, som sikrede h ar b etalt til rejseb ureauet før rejsen påb egy ndes Der y des kun erstatning for udgifter til fortæring, h vis disse er inkluderet i rejsens pris I n d iv id u e l t a r r a n g e r e d e r e j s e r Ved individuelt arrangerede rejser udgør erstatningen den pris, som sikrede h ar b etalt for transport F or b ilkørsel b e- regnes pr kørt kilometer ad korteste vej fra Danmarks grænse til rejsemålet og retur Beløb et opgøres i h enh old til statens mindstetakster for tjenestekørsel i egen b il E rstatning for oph oldet opgøres til afh oldte, dokumenterede udgifter til b olig med indtil kr pr døgn Dog h øjst kr pr uge for alle sikrede personer E r der y det erstatning for returrejse, kan der ikke også y des erstatningsrejse 212 K om p ensa t ion I det omfang rejseperioden h øjst udgør 30 dage, y der selskab et en dagskompensation svarende til rejsens pris pr rejsedag pr deltager som følge af at sikrede b liver: 2121 Bliver h ospitalsindlagt på grund af akut sy gdom eller tilskadekomst P erioden b eregnes fra første lægeb esøg 2122 Bliver sy ge- eller h jemtransporteret efter lægeordination på grund af egen, akut opstået sy gdom eller tilskadekomst 2123 Rejser h jem som følge af en dækningsb erettiget h jemkaldelse efter punkt Ordineres ro eller h vile i og omkring b oligen på grund af egen, akut opstået, sy gdom eller mob ilitetsh æmmende

8 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 8 tilskadekomst F ra Alm Brands side stilles der krav om at: - der foreligger erklæring fra b eh andlende læge på feriestedet med diagnose og forslag til b eh andling - der er naturlig sammenh æng mellem diagnose og forslag til b eh andling - S OS International A/ S kontaktes, h vis perioden efter lægens opfattelse forventes at strække sig over mere end to dage - ved erstatningsb eregningen tælles dagen, h vor erklæringen udfy ldes af den b eh andlende læge ikke med D y p h v m b p u 2 er ka n ikke des kom ensa tion, is sy gdom - en/ tilska dekom sten erettiger til ersta tningsrejse, jf nkt 11 K ompensationen b eregnes pr dag, dog ikke for rejsedage Hvis den sy ge/ tilskadekomne er under 16 år, y des der kompensation b åde til den sy ge/ tilskadekomne og til en rejseledsager som b eskrevet i punkt 25 V e d s k if e r ie D er y des ikke ersta tning, når tilska dekom st er sket u nder u dø v else a f skisp ort D er ka n dog v ære dækning, h v is f orsikringen er u dv idet m ed skif eriedækning D et f rem går a f p olicen, om f orsikringen er u dv idet m ed skif eriedækning I så f a ld h env ises til p u nkt U l y kke F orsikringen giver ret til erstatning ved invaliditet eller erstatning ved død som følge af et uly kkestilfælde Ved uly kkestilfælde forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafh ængig, pludselig, udefrakommende indvirkning på legemet med en påviselig b eskadigelse af dette til følge Ovennævnte definition på et uly kkestilfælde er lempet på følgende område: - Ved b eskadigelse af forsikredes arme og b en kræves kun, at skadeårsagen skal være pludselig og med påviselig b eskadigelse til følge S om uly kkestilfælde anses også drukning, ih jelfry sning og insektstik E ndvidere dækker forsikringen følger af uly kkestilfælde, h vis h ovedårsagen er b esvimelse eller ildeb efindende, som ikke sky ldes sy gdom E f ø u m é b E b m é b a m é f a h ø h v m é h a v v t r ly kkestilf ældet tilstedev ærende n erettiger ikke til ersta tning t estående n ka n derf or ikke ev irke, t np rocenten stsættes jere, end is et såda nt n ikke de æret til stede Forsikringen dækker ikke f ø lger a f lægelig b eh a ndling, som ikke er nø dv endiggjort a f et a f f orsikringen om f a ttet u ly k- kestilf ælde E ndv idere dækker f orsikringen ikke sy gdom og u dlø sning a f b estående sy gdom sa nlæg, selv om sy gdom m en er op - stået eller f orv ærret v ed et u ly kkestilf ælde L igeledes er f orv ærring a f f ø lger a f u ly kkestilf ælde, der sky ldes en tilstedev ærende eller tilstø dende sy gdom ikke dækket S ka de f orårsa get a f a lm indelig da gligda gs b ev ægelse a n- ses ikke f or et u ly kkestilf ælde 2132 Er s t a t n in g v e d in v a l id it e t Hvis et uly kkestilfælde h ar medført varig og ikke ub ety - delig skade af medic insk art, h ar sikrede ret til erstatning, h vis den medic inske invaliditet fastsættes til mindst 5 % varigt mén E rstatning ved invaliditet b eregnes af forsikringssummen med den fastsatte ménproc ent F orsikringssummen er kr ved 10 0 % mén M énproc enten kan ikke overstige Er s t a t n in g v e d d ø d Hvis et uly kkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død, inden der er gået et år efter uly kkesdagen, b etales den for dødsfald nævnte sum til forsikredes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt Alm Brand F orsikringssummen er kr ved død F or personer under 18 år er forsikringssummen kr E r der i anledning af uly kkestilfældet b etalt erstatning for invaliditet jf punkt 2131, b etales kun det b eløb, h vormed erstatning ved død overstiger den allerede skete b etaling F orsikrede er de personer nævnt under fællesb estemmelsernes punkt O v erfa l d Hvis sikrede b liver overfaldet af en person, med en påviselig personskade til følge, dækker forsikringen det b eløb, en skadevolder ville b live dømt til at b etale efter dansk retspraksis i h enh old til erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende omstændigh eder i Danmark F orsikringen dækker ikke, h vis skaden er fremkaldt af sikrede under selvforsky ldt b eruselse, og b eruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden Det er en b etingelse for Alm Brands erstatningspligt, at sikrede umiddelb art efter overfaldet anmelder overfaldet til politiet og konsulterer lokal læge/ h ospital E rstatningen ( inkl erstatningen efter punkt 213) kan ikke overstige kr pr sikrede 215 F erieb ol igsikring F orsikringen dækker udgifter til leje af tilsvarende ferieb olig eller udgifter til h oteloph old, h vis sikredes ferieb olig er eller b liver ub eb oelig, som følge af b rand- eller vandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer

9 G A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 9 E rstatningen opgøres til de dokumenterede afh oldte udgifter til anden tilsvarende b olig med indtil kr pr døgn for alle sikrede personer, dog h øjst kr pr uge 216 P riv a t a nsv a r F amilieforsikringen dækker ansvarsskader i udlandet med en forsikringssum på 2 mio kr ved tingskade og 8 mio kr ved personskade, jf b etingelserne h erfor Herudover dækker rejseforsikringen tilfælde, h vor en sikret person pådrager sig et juridisk ansvar for skade på inventar og b y gningsdele i h otelværelser eller ferielejligh eder, når det b eskadigede h ar været i sikredes varetægt F or denne dækning gælder dog en selvrisiko på 50 0 kr af enh ver skade ælder der for forsikringen en anden selvrisiko, er det den h øjeste selvrisiko, der er gældende 217 S ikkerh ed sst il l el se/ K a u t ion Ud over retsh jælpsforsikringen på familieforsikringen, dækkes endvidere sikkerh edsstillelse/ kaution for b etaling af sikredes advokatomkostninger og for krav fra lokale my n- digh eder til dækning af eventuelle erstatningskrav, rejst mod sikrede, når disse krav er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen Der kan h øjst stilles sikkerh ed for kr I det omfang Alm Brand h ar y det dækning, indtræder Alm Brand i enh ver h enseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerh edsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/ eller erstatningsy delse 218 B a ga geforsinkel se F orsikringen dækker, h vis indskrevet b agage b liver forsinket i mere end fem timer i forh old til sikredes ankomst til b estemmelsesstedet Det er dog en b etingelse, at b agagen er indskrevet til samme transportmiddel som sikrede F orsikringen erstatter rimelige og nødvendige erstatningskøb med indtil kr pr person S ikrede skal dokumentere forsinkelsen ved originaldokumentation 219 E v a ku ering og u friv il l igt op h ol d F orsikringen dækker udgifter til: 2191 Ev a k u e r in g Hvis Det Danske Udenrigsministerium anb efaler evakuering, eller h vis det aftales med Alm Brand, at evakuering/ h jemrejse kan ske Aftale om h jemrejse kan ske, når sikrede oph older sig i et område, h vor det vurderes, at der er markant øget risiko eller usikkerh ed ved fortsat at oph olde sig dér Ev a k u e r in g e n k a n f o r e t a g e s s o m f ø l g e a f : - E pidemi i det område, h vor sikrede oph older sig - T error, krig, b orgerkrig, b orgerlige uroligh eder, militærundtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, h vor sikrede oph older sig - Naturkatastrofer T ilstanden skal være opstået efter sikredes udrejsetidspunkt til området 2192 U f r iv il l ig t o p h o l d Hvis sikrede b liver tilb ageh oldt af my ndigh ederne i et land, som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til tre måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til oph old og fortæring med op til kr pr døgn pr person og nødvendig indenrigstransport Det er en b etingelse for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt h ar undladt at følge Udenrigsministeriets opfordring til evakuering 2193 Er s t a t n in g E rstatning for evakuering og ufrivilligt oph old kan ikke overstige kr for alle sikrede Alm Brand kan ikke h oldes ansvarlig for, i h vilket omfang en transport kan foregå, men vil samarb ejde med Udenrigsministeriet i de tilfælde, h vor h jælp er nødvendig 220 T il v a l gsd æ kning - S kiferied æ kning ( Det fremgår af polic en, om rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning) F orsikringen dækker: 2201 K o m p e n s a t io n o g e r s t a t n in g s r e j s e E rstatningsrejse eller kompensation, h vis sikrede b liver akut sy g eller kommer til skade og som følge af dette ikke kan stå på ski Det er et krav for dækning, at sikrede kan dokumentere, at det ikke var muligt at stå på ski og at Alm Brands/ S OS læge ud fra denne dokumentation også vurderer, at sikrede ikke var i stand til at stå på ski Det er ligeledes et krav, at skisporten var rejsens primære formål Ved dækning for erstatningsrejse er det et krav, at sikrede ikke kunne stå på ski i mindst h alvdelen af den planlagte rejseperiode Bestemmelser om rejseperiode og erstatning, opgøres efter samme regler som punkt i 211 og A k t iv it e t e r o g l e j e d e s p o r t s e f f e k t e r Når sikrede h ar krav på erstatningsrejse eller kompensation jf 220 1, 211 eller 212, kan der ligeledes y des erstatning for dokumenterede udgifter til ub eny ttede planlagte aktiviteter og lejede sportseffekter med op

10 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 10 til kr i alt, h vis udgifterne ikke kan tilb ageb etales af arrangør/ udlejer

11 A fsnit 3 A fb est il l ingsforsikring Det fremgår af policen, om denne dæ kning er medfors ikret S id e T egning a f Afb est il l ingsforsikring Afb estillingsforsikringen kan kun tegnes, h vis der også er tegnet Rejseforsikring i Alm Brand Afb estillingsforsikringen er kun tegnet, h vis det fremgår af polic en 32 H v il ke rejser er d æ kket? F orsikringen dækker ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke stu dieop h old, h v or sikrede er tilm eldt en u dda nnelses institu tion Forsikringen dækker ikke rejser, h v or der p å nogen m indgår erh v erv u a nset om f a ng åde Afb estillingsforsikringen dækker for samme geografiske område som den tegnede Rejseforsikring, jf punkt 12 Derudover er afb estillingsforsikringen udvidet til også at omfatte afb estilling af sommerh usoph old i Danmark 33 G enerel l e u nd t a gel ser F orsikringen dækker ikke: 331 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed f orv oldes f orsætligt eller grof t u a gtsom t a f sikrede 332 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed sky ldes, a t sikrede er p åv irket a f sp iritu s, na rkotika eller a ndre gif tstof f er, m edm indre det godtgø res, a t ska den ikke står i f orb indelse h erm ed 333 Forsikringen dækker ikke, is sy gdom en eller tilska - dekom sten, der er årsa g til estillingen, r til stede inden tegningen orsikringen eller estillingen rejsen, og det ed rim eligh ed ku nne orv entes, t dv iklingen sy gdom en/ tilska dekom sten ille re til e- stilling rejsen 334 Forsikringen dækker ikke a f b estilling p å gru nd a f kroniske lidelser h os en p erson f ra den om f a ttede p ersonkreds, h v is lidelsen er dia gnosticeret inden b estillingen a f rejsen 34 H v a d d æ kker forsikringen? F orsikringen dækker indtil det øjeb lik, sikrede forlader sin b opæl for at påb egy nde rejsen F orsikringen dækker med det b eløb, der er anført i polic en ( forsikringssum) S ummen indeksreguleres ikke Afb estillingsforsikringen dækker i følgende tilfælde: 341 Hvis sikrede ikke kan påb egy nde rejsen på grund af dødsfald, eller sikrede rammes af alvorlig, akut opstået sy gdom/ tilskadekomst, som kræver h ospitalsindlæggelse 342 Hvis der ved alvorlig akut opstået sy gdom eller tilskadekomst ikke er tale om akut h ospitalsindlæggelse, skal der foreligge en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sy gdommen/ tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade h elb redet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse Der skal foreligge en nøje spec ifikation fra egen læge eller b eh andlende læge, og denne spec ifikation skal kunne godkendes af Alm Brands læge 343 Hvis de samme h ændelser, som er nævnt under 341 og 342, rammer sikredes ægtefælle, samlever, b ørn, svigerb ørn, b ørneb ørn, forældre, b edsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder, svogre eller en rejseledsager Ved rejseledsager forstås den eller de personer, der er anført på samme rejseb evis eller b illet som sikrede, eller som h ar b estilt rejsen i den h ensigt at foretage denne i fællesskab med sikrede 344 Ved b rand, eksplosion eller indb rud i sikredes private b olig eller egen virksomh ed umiddelb art inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forb live i Danmark, og der foreligger politirapport 345 Ved b edrageriske h andlinger i sikredes egen virksomh ed i Danmark, b egået af en i virksomh eden ansat person eller med driftsmæssig tilkny tning h ertil, umiddelb art inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forb live i Danmark, og der foreligger politirapport 346 Ved overenskomststridig arb ejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomh ed, der er opstået umiddelb art før afrejsen 347 Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede umiddelb art inden afrejsen på grund af nedlæggelse af eller indskrænkninger h os den virksomh ed, h vor sikrede h ar været fastansat med mindst 20 timers ugentligt arb ejde i det seneste år 348 Når sikrede af medic inske grunde ikke kan tåle vac c inationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som et krav for rejse til den destination, som sikrede skal rejse til, efter rejsen er b estilt 349 Hvis sikrede ikke b estår en eksamen ved et universitet eller tilsvarende h øjere læreanstalt, h vor sikrede studerer på fuld tid, og sikrede skal til reeksamination Det er en forudsætning, at rejsen b lev køb t før tidspunktet for den ikke-b eståede eksamen, og at tidspunktet for reeksaminationerne ligger i rejseperioden eller senest op til 1 uge efter planlagt h jemkomst

12 A fsnit 3 A fb est il l ingsforsikring Det fremgår af policen, om denne dæ kning er medfors ikret S id e E rst a t ningsop gø rel se Afb estillingsforsikringen dækker maksimalt den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves b etalt, h vis en b egivenh ed indtræder, som er omfattet af forsikringen Afb estillingsforsikringen dækker med en maksimal forsikringssum pr forsikringsår, afh ængig af for h vilket geografisk område afb estillingsforsikringen er tegnet Det fremgår af polic en, for h vilket geografisk område og med h vilken maksimal erstatningssum afb estillingsforsikringen er tegnet

13 M Rejseforsikring Fortrydelse F ort ry d el sesret F ort ry d el sesfrist en E fter F orsikringsaftalelovens 34i, kan en indgået forsikringsaftale fortry des F ortry delsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage F risten regnes som udgangspunkt fra den dag, h vor forsikringstageren h ar fået meddelelse om, at aftalen er indgået F ortry delsesfristen løb er dog tidligst fra det tidspunkt, h vor forsikringstageren på skrift ( feks på papir eller som ) h ar fået nærværende oply sning om fortry delsesretten Hvis man feks h ar fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1 og også h ar fået oply sning om fortry delsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oply sningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortry delsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, h vor fortry delsesfristen er 30 dage, og der feks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1, og der også er givet oply sning om fortry delsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløb er på en h elligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller ny tårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende h verdag H v ord a n fort ry d er m a n? Inden fortry delsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr b rev eller elektronisk post - underrette forsikringsselskab et om, at man h ar fortrudt aftalen M eddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig b evis for, at fortry delsen er sket rettidigt, kan b revet sendes anb efalet og postkvitteringen opb evares M eddelelse om fortry delse af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand F ort ry d el sesb l a nket H ermed f o rtry d er j eg a f ta len o m teg ning a f R ej sef o rsik ring A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D er h env ises til p o lic enu mmer P o l i c e n u m m e r A l m B r a n d Fo rsik ring sta g er U nd ersk rif t N a v n A d r e s s e P o s t n r B y D a t o / å r U n d e r s k r i f t D s B r, M m o 7, K ø Ø enne blank et ind end es til Alm and id ter len benh av n

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405

Betingelser. Rejseforsikring. Rejseforsikring Nr. RP 1405 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring Nr RP 1405 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning 3 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 5 12 Hvor dækker forsikringen? 5 13 Rejseperiode 5 14 Ved

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ 5042 Sammenligning af sbetingelser 5041 v/ 5042 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser 5041, med de

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Ferierejser Ferierejser Ferierejser Rejser i hele verden og i Hvor

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser

FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser FORSIKRINGSBETINGELSER Erhvervsrejser Generelle bestemmelser A. Risikoforandring B. Anmeldelse af skade C. Hvilken dokumentation skal bruges? D. Anden forsikring E. Generelle undtagelser F. Krigs-, jordskælvs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Id-sikring. Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Id-sikring Betingelser Nr. IDM 1504 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere