Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Betingelser Rejseforsikring Rejseforsikring N r

2 I nd h ol d sfort egnel se S id e 2 1 F æ l l esb est em m el ser 11 Hvem er dækket? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Rejseperiode 3 14 Ved skade 3 15 Hvad skal du gøre? 4 16 Anden forsikring 4 17 K rigs-, jordskælvs- og atomskader 4 18 F orsikringens varigh ed og opsigelse 4 19 Andre fællesb estemmelser 4 3 Afb est il l ingsforsikring 31 T egning af Afb estillingsforsikring Hvilke rejser er dækket?11 33 G enerelle undtagelser Hvad dækker forsikringen?11 35 E rstatningsopgørelse12 F ort ry d el sesret 12 2 Rejseforsikring 21 Hvilke rejser er dækket? 5 22 G enerelle undtagelser 5 23 Hvad dækker forsikringen? 5 24 Hjemkaldelse 5 25 S y geledsagelse 6 26 T ilkaldelse 6 27 S y gdomsudgifter pådraget under rejsen 6 28 S y ge- og h jemtransport 6 29 T ransportforsinkelse F orsinket fremmøde E rstatningsrejse K ompensation Uly kke Overfald F erieb oligsikring P rivatansvar S ikkerh edsstillelse/ K aution Bagageforsinkelse E vakuering og ufrivilligt oph old T ilvalgsdækning - S kiferiedækning 9

3 G A fsnit 1 F æ l l esb est em m el ser S id e 3 F ort ry d el sesret Ef t e r f o r s ik r in g s a f t a l e l o v e n s 34i h a r f o r s ik r in g s t a g e - r e n f o r t r y d e l s e s r e t S e s id e 12 F o r s ik r in g s t a g e r e n e r d e n p e r s o n, s o m h a r in d g å e t f o r s ik r in g s a f t a l e n m e d A l m B r a n d snit 1 Fællesbestemmelser 11 H v em er d æ kket? 111 F orsikringstager og dennes h usstand ( sikrede) T il h usstanden regnes familiemedlemmer, h erunder plejeb ørn, og personer der er gift med eller lever i fast parforh old med forsikringstager eller dennes b ørn Bofællesskab er b estående af maksimalt to personer sidestilles med fast parforh old Det er en b etingelse, at ovennævnte personer er tilmeldt folkeregisteradresse på forsikringstagerens adresse Forsikringen dækker ikke logerende 112 De sikredes ugifte b ørn under 21 år med b opæl uden for h jemmet Det er dog en b etingelse, at de b or alene og ikke h ar b ørn 113 De sikredes medrejsende deleb ørn med folkeregisteradresse h os den anden forælder 114 F astb oende medh jælp i h ush oldningen 12 H v or d æ kker forsikringen? F orsikringen dækker ved rejser uden for Danmark Det fremgår af polic en, for h vilket af følgende geografiske områder der er tegnet forsikring 121 Eu r o p a Ved E uropa forstås det geografiske E uropa indtil Ural, F ærøerne, G rønland, Az orerne, De K anariske Ø er og M adeira D et g eo g ra f isk E u ro p a : Albanien, And o r r a, B elg ien, B o s nien-h er c eg o v ina, B u lg ar ien, C y p er n, E s tland, F inland, F r ank r ig, G ibr altar, G r æ k enland, H o lland / N ed er land, H v id er u s land / B elar u s, I r land, I s land, I s le o f M an, I talien, K analø er ne, K as ak h s tan, K r o atien, L etland, L iec h tens tein, L itau en, L u x em bo u r g, M ak ed o nien, M alta, M o l- d o v a, M o nac o, M o nteneg r o, N o r g e, P o len, P o r tu g al, R u m æ nien, R u s land, S an M ar ino, S c h w eiz, S er bien, S lo v ak iet, S lo v e- nien, S p anien, S to r br itannien (E ng land, S k o tland, W ales ), S v e- r ig e, T j ek k iet, T y r k iet, T y s k land, U k r aine, U ng ar n, V atik ans taten o g Ø s tr ig 13 Rejsep eriod e Der fremgår af polic en, for h vilken rejseperiode forsikringen dækker 131 L ø b e n d e e t -å r ig f o r s ik r in g Hvis forsikringen er tegnet som en løb ende et-årig forsikring, dækkes rejser af op til 30 dages varigh ed S trækker rejsen sig over mere end 30 dage, dækker forsikringen kun de første 30 dage Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 30 dage, er erstatningsrejse og kompensation jf punkt 211 og 212 ikke dækket 132 S p e c if ik p e r io d e Hvis forsikringen er tegnet for en, i polic en, spec ifik defineret periode, dækker forsikringen i denne periode Hvis rejseperioden strækker sig over mere end 30 dage er erstatningsrejse og kompensation jf punkt 211 og 212 ikke dækket 14 V ed ska d e 141 R e j s e f o r s ik r in g E nh ver skade på rejseforsikringen skal h urtigst muligt anmeldes til S OS International ennem Alm Brands Rejseforsikring y der S OS International assistanc e og skadeservic e direkte på stedet Dette indeb ærer, at sikrede h elt eller delvist kan få afgjort en dækningsb erettiget skade under rejsen E rstatningsudb etalingen vil være af b egrænset omfang, b etinget af det øjeb likkelige, individuelle b eh ov for økonomisk h jælp, idet den endelige skadeb eh andling vil ske, når sikrede kommer h jem fra rejsen Hvis du får b rug for øjeb likkelig h jælp ved alvorlig sy g- dom eller alvorlig tilskadekomst, kan du h ele døgnet kontakte: S OS International A/ S Alarmc entral på: T e l e f o n T e l e f a x E-m a il p å s o s o s d k Overfald skal h urtigst muligt anmeldes til politiet Undladelse af at overh olde ovennævnte forskrifter kan få b ety dning for opklaringen og erstatningen 142 A f b e s t il l in g s f o r s ik r in g Anmeldelse af krav på afb estillingsforsikringen skal h urtigst muligt anmeldes direkte til Alm Brand 122 V e r d e n F orsikringen dækker i h ele verden

4 A fsnit 1 F æ l l esb est em m el ser S id e 4 15 H v a d ska l d u gø re? S om sikret h ar du pligt til at give Alm Brand/ S OS alle informationer, der kan b ely se sagen, og du er forpligtet til at udfy lde en skadeanmeldelse og - for egen regning - levere relevante dokumenter, h erunder sy gejournaler, lægeerklæringer, originalregninger mv og oply se om eventuel forsikring i andet selskab Oply sning om skade, h erunder anmeldelse af krav, skal ske h urtigst muligt 16 And en forsikring E r der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og h ar dette selskab taget forb eh old om, at dækningen falder b ort eller indskrænkes, h vis forsikring også er tegnet i andet selskab, gælder samme forb eh old denne forsikring, således at erstatningen b etales forh oldsmæssigt af selskab erne 17 K rigs-, jord skæ l v s- og a t om ska d er Undtaget fra forsikringen er skade som følge af: 171 Krig, krigslignende f orh old, neu tra litetskrænkelser, op - rø r eller b orgerlige u roligh eder 183 Uanset punkt 181 om forsikringens varigh ed og opsigelse, er forsikringen tegnet med muligh ed for, at forsikringstagere skriftligt kan opsige forsikringen med et varsel på 30 dage til udgangen af en kalendermåned F or dette forkortede opsigelsesvarsel b etales et geb y r Hvis opsigelsen sker til forsikringens udløb inden første h o- vedforfald efter forsikringens ikrafttræden, b etales y derligere et geb y r G ælder kun for et-årige løb ende forsikringer F a s t l a g t b e g r æ n s e t p e r io d e 184 Hvis forsikringen er tegnet for en i polic en defineret b e- grænset periode, oph ører forsikringen med periodens udløb 19 And re fæ l l esb est em m el ser I øvrigt gælder fællesb estemmelserne for familieforsikringen, i det omfang de ikke er konkret fraveget i disse b etingelser F orsikringen dækker dog, h vis sådanne forh old indtræffer i det land, de sikrede oph older sig i på rejse uden for Danmark i indtil en måned fra konfliktens udb rud Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der b efinder sig i en af de anførte situationer, og at sikrede forlader landet ved først givne lejligh ed og i øvrigt følger de danske my ndigh eders anvisninger 172 J ordskælv eller a ndre na tu rf orsty rrelser 173 Udlø sning a f a tom energi eller ra dioa ktiv e kræf ter 18 F orsikringens v a righ ed og op sigel se Det fremgår af polic en, om forsikringen er tegnet for en etårig løb ende periode eller for en på forh ånd fastlagt b e- grænset periode Et -å r ig l ø b e n d e p e r io d e 181 Hvis forsikringen er tegnet for en et-årig periode, fortsætter den, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst en måneds varsel til en h ovedforfaldsdag 182 Alm Brand kan ændre b etingelser og/ eller præmie med en måneds varsel til en forfaldsdag K an forsikringstageren ikke godkende ændringerne, h ar denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen

5 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 5 21 H v il ke rejser er d æ kket? F orsikringen dækker på ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke stu dieop h old, h v or sikrede er tilm eldt en u dda nnelsesinstitu tion Forsikringen dækker ikke rejser, h v or der p å nogen m indgår erh v erv - u a nset om f a ng 22 G enerel l e u nd t a gel ser F orsikringen dækker ikke: åde 23 H v a d d æ kker forsikringen? Det fremgår af punkt h vad rejseforsikringen dækker Hvis rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning, fremgår det af polic en, og af punkt 220 kan du se, h vad der er dækket h erunder F orsikringen træder i kraft i det øjeb lik, sikrede forlader sin b opæl for at påb egy nde rejsen F orsikringen dækker med de b eløb ( forsikringssummer), som er anført under de enkelte dækninger S ummerne indeksreguleres ikke 221 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed f orv oldes f orsætligt eller grof t u a gtsom t a f sikrede 222 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed sky ldes, a t denne er p åv irket a f sp iritu s, na rkotika eller a ndre gif tstof f er, m edm indre det godtgø res, a t ska - den ikke står i f orb indelse h erm ed 223 S ka de som f ø lge a f sikredes delta gelse i eksp editioner og storv ildtja gt, b jergb estigning, m otorlø b, b u ngy - ju m p ing, f a ldskærm su dsp ring, p a ra sa iling, h a nggliding, a lle f orm er f or ka m p sp ort og a nden f a rlig sp ort 224 Udgif ter i f orb indelse m ed ta b eller b eska digelse a f p roteser, b riller, konta ktlinser, h ø rea p p a ra ter m v 225 Kroniske lidelser eller lidelser, der v a r til stede f ø r a f rejsen f ra D a nm a rk, er u delu kkende om f a ttet a f f orsikringen i det om f a ng, det ikke m ed rim eligh ed ku nne f orv entes, a t lidelsen v ille m edf ø re b eh a ndlingsb eh ov u n- der u dla ndsop h oldet 226 S y ge- eller f ø dselsh jælp, h v or b eh ov et op står ef ter sv a ngerska b ets ottende m åned 227 S ka de eller u dgif t, der er eller ka n kræv es b eta lt f ra a n- den side, h eru nder rejseb u rea u, tra nsp ortselska b, a n- den f orsikring eller a f den of f entlige sy gesikring 228 S ka de der indtræder som en direkte f ø lge a f strejke, lockou t, a rrest, b esla glæggelse eller a nden f ora nsta ltning a f of f entlig m y ndigh ed 24 H jem ka l d el se Bliver sikrede h jemkaldt til Danmark og derfor må afb ry de sin ferierejse før planlagt, dækker forsikringen dokumenterede og rimelige ekstra transportudgifter, dog h øjst kr, der påføres sikrede, h vis h jemkaldelsen sky ldes: 241 Dødsfald, pludseligt opstået alvorlig sy gdom eller uly k- kestilfælde, der i b egge tilfælde medfører h ospitalsindlæggelse, og som rammer sikredes ægtefælle, samlever, b ørn, svigerb ørn, b ørneb ørn, forældre, b edsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller svogre I tilfælde af h ospitalsindlæggelse eller dødsfald i familien, som b eskrevet i forrige afsnit, skal sikrede for egen regning fremskaffe lægeerklæring fra b eh andlende læge som dokumentation for h jemkaldelsen 242 Brand, eksplosion eller indb rud i sikredes private b olig eller egen virksomh ed, h vis politianmeldelse foreligger 243 Bedrageriske h andlinger i sikredes egen virksomh ed, b egået af en person, der er ansat i virksomh eden, når forb ry delsen konstateres efter sikredes afrejse, og h vis politianmeldelse foreligger 244 Overenskomststridig arb ejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomh ed Hvis rejsen genoptages, dækkes rimelige ekstra rejseudgifter til returrejse Det forudsættes dog, at der er mindst 15 dage tilb age af rejseperioden Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle h ave varet ifølge indsendt dokumentation F oregår rejsen i b il, kan andre transportmidler end b ilen b eny ttes til h jemtransporten, h vis det er aftalt med alarmc entralen I et sådant tilfælde dækker forsikringen også udgifter til h jemtransport af b ilen E r der y det erstatning for returrejse, vil der ikke kunne y des erstatningsrejse, jf punkt 211, eller kompensation, jf punkt 212

6 M A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 6 25 S y gel ed sa gel se Rammes sikrede af alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst ( der i b egge tilfælde er dokumenteret af den b eh andlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter som nævnt nedenfor til de sikrede, en rejseledsager eller en anden ledsager Anden ledsager kan vælges, h vis sikrede rejser uden rejseledsager Ved rejseledsager forstås en person, der enten er påført samme deltagerb evis ( b illet) som sikrede, eller som h ar b estilt rejsen sammen med sikrede i den h ensigt at foretage rejsen i fællesskab F orsikringen dækker udgifter til: 251 Hoteloph old, fortæring og lokal transport med indtil kr pr dag for h ver sikret Dog h øjst kr for alle sikrede personer 252 Indh entning af fastlagt rejserute 253 Hjemrejse L edsages sikrede under h jemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den sy ge b liver transporteret på E llers h øjst økonomiklasse med fly F oregår rejsen i b il, dækker forsikringen også udgifter til h jemtransport af b ilen, h vis det er aftalt med alarmc entralen, og h vis en anden rejsedeltager ikke er i stand til forsvarligt at føre b ilen h jem Ved alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst forstås, at sy gdommen eller tilskadekomsten kræver h ospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforb ud F orsikringen dækker ikke sy geledsagelse i de tilfælde, h vor sikrede gør b rug af dækningen for tilkaldelse jf punkt T il ka l d el se Rammes sikrede af alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst ( der i b egge tilfælde er dokumenteret af den b eh andlende læge) eller dødsfald, dækker forsikringen dokumenterede ekstraudgifter til én pårørendes: 261 Udrejse fra Danmark til sikrede ( h øjst økonomiklasse med fly ) 262 Hoteloph old, fortæring og lokal transport med indtil kr pr dag, dog h øjst kr 263 Hjemrejse L edsager den pårørende den sy ge under h jemtransporten, dækker forsikringen samme klasse, som den sy ge b liver transporteret på E llers h øjst økonomiklasse med fly Ved alvorlig akut sy gdom eller alvorlig tilskadekomst forstås, at sy gdommen eller tilskadekomsten kræver h ospitalsindlæggelse eller lægeligt dokumenteret rejseforb ud 27 S y gd om su d gift er p å d ra get u nd er rejsen 271 F orsikringen dækker sy geudgifter i tilfælde af akut opstået sy gdom eller tilskadekomst, svarende til dækningen på den offentlige rejsesy gesikring i den dækkede rejseperiode jf punkt 131 Den offentlige rejsesy gesikring dækker dog ovennævnte udgifter, i en del af E uropa, der er indtruffet den første måned af rejsen, under ferie- og visse studierejser E uropa er defineret i punkt 121 F ølgende lande i E uropa er ikke omfattet af Den Offentlige Rejsesy gesikring, men af rejseforsikringen: Alb anien, Bosnien-Herc egovina, Hviderusland, K a- sakh stan (ind til U r al), K roatien, M akedonien, M oldova, ontenegro, Rusland (ind til U r al), S erb ien, T y rkiet og Ukraine Alm Brand h ar ret til at kræve sikrede h jemtransporteret til b eh andling i Danmark og lade b eh andlingen afvente h jemkomsten, h vis Alm Brands/ S OS læge og b eh andlende læge er enige om, at dette er forsvarligt F orsikringen dækker med op til 20 mio kr 272 A n d r e b e h a n d l in g s u d g if t e r F orsikringen dækker rimelige udgifter til midlertidig smertestillende tandb eh andling med indtil kr og lægeordineret b eh andling h os fy sioterapeut og kiropraktor med indtil kr i tilfælde af sy gdom eller tilskadekomst Det er en forudsætning, at b eh andlingen foregår i udlandet Beh andlende læger, spec iallæger, tandlæger mv skal h ave autorisation i det land, h vori der praktiseres M edic in, kiropraktorb eh andling og fy sioterapi skal være lægeordineret og medic in skal være rec eptpligtig 28 S y ge- og h jem t ra nsp ort 281 F orsikringen dækker rimelige udgifter til sikredes sy geog h jemtransport inkl amb ulanc etransport i tilfælde af akut opstået sy gdom, alvorlig tilskadekomst eller død Ved h jemtransport dækker forsikringen transport til det sted i Danmark, der er angivet som slutdestination i h enh old til rejseb evis/ b illet F orsikringen dækker ikke h jemtransport, der er dækket fra anden side Hjemtransport er dækket fra G rønland og F ærøerne via den offentlige rejsesy gesikring, der ligeledes dækker h jemtransport af døde fra lande omfattet af det offentliges dækningsområde jf punkt 271 F ra Norge, S verige, Island, F inland er h jemtransport dækket via særlig nordisk aftale

7 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e Det er en forudsætning for dækning, at den b eh andlende læge i udlandet og Alm Brands lægelige repræsentant er enige om nødvendigh eden af at overføre sikrede til h jemlandet eller andet egnet b eh andlingssted 283 Ved død refunderes udgifter til h jemtransport af afdøde og lovb efalede foranstaltninger såsom b alsamering og z inkkiste S ikredes pårørende kan vælge mellem enten kremering af afdøde og h jemtransport af urne eller h jemtransport af afdøde 284 Alm Brand kan ikke h oldes ansvarlig for forsinkelser eller restriktioner i forb indelse med transporten på grund af vejret, mekaniske prob lemer, restriktioner fra offentlige my ndigh eder eller fra piloten eller andre forh old, som Alm Brand ikke h ar indfly delse på 29 T ra nsp ort forsinkel se E r det transportmiddel, som rejseb ureauet b eny tter, forsinket mere end seks timer ved ankomsten til Danmark eller udlandsdestinationen, omfatter forsikringen dokumenterede ekstraudgifter, ud over h vad rejseb ureauet måtte y de erstatning for, for h ver sikret person med indtil 50 0 kr pr påb egy ndt døgn, dog h øjst kr pr sikret F orsinkelsen b eregnes i forh old til rejseb ureauets ordinære fartplan med de ændringer, der måtte være meddelt før rejsens b egy ndelse E rstatningspligten er b etinget af, at forsinkelsen sky ldes klimatiske eller tekniske forh old 210 F orsinket frem m ø d e F orsikringen dækker rimelige, nødvendige og dokumenterede udgifter til transport og h oteloph old/ fortæring, når sikrede uforsky ldt og uforudseeligt møder for sent op til et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og derfor ikke kan påb egy nde rejsen som planlagt Det er dog en forudsætning for dækning at: - transportmidlet er b estilt 24 timer før planlagt afrejse fra h jemmet, og at forsikringen er køb t senest 24 timer før planmæssig afgang fra h jemmet - der ikke er mindre end to timer mellem sikredes skift mellem to transportmidler De totale udgifter kan ikke overstige rejsens pris 211 E rst a t ningsrejse I det omfang rejseperioden h øjst udgør 30 dage, dækker forsikringen prisen for de sikredes ferierejse, h vis sikrede rammes af akut sy gdom eller tilskadekomst under rejsen E rstatningspligten er b etinget af, at sikrede: 2111 Bliver h ospitalsindlagt i mindst h alvdelen af den planlagte rejseperiode på grund af akut sy gdom eller tilskadekomst P erioden b eregnes fra første lægeb esøg 2112 Bliver sy ge- eller h jemtransporteret på grund af egen, akut opstået sy gdom eller tilskadekomst, opstået i første h alvdel af den planlagte rejseperiode 2113 Rejser h jem i første h alvdel af den planlagte rejseperiode som følge af en dækningsb erettiget h jemkaldelse efter punkt 24 V e d S k if e r ie D er y des ikke ersta tning når tilska dekom st er sket u nder u dø v else a f skisp ort Der kan dog være dækning, h vis forsikringen er udvidet med skiferiedækning Det fremgår af polic en om forsikringen er udvidet med skiferiedækning I så fald h envises til punkt 220 C h a r t e r r e j s e r o g a n d r e a r r a n g e r e d e p a k k e -r e j s e r E rstatningen opgøres til det b eløb, som sikrede h ar b etalt til rejseb ureauet før rejsen påb egy ndes Der y des kun erstatning for udgifter til fortæring, h vis disse er inkluderet i rejsens pris I n d iv id u e l t a r r a n g e r e d e r e j s e r Ved individuelt arrangerede rejser udgør erstatningen den pris, som sikrede h ar b etalt for transport F or b ilkørsel b e- regnes pr kørt kilometer ad korteste vej fra Danmarks grænse til rejsemålet og retur Beløb et opgøres i h enh old til statens mindstetakster for tjenestekørsel i egen b il E rstatning for oph oldet opgøres til afh oldte, dokumenterede udgifter til b olig med indtil kr pr døgn Dog h øjst kr pr uge for alle sikrede personer E r der y det erstatning for returrejse, kan der ikke også y des erstatningsrejse 212 K om p ensa t ion I det omfang rejseperioden h øjst udgør 30 dage, y der selskab et en dagskompensation svarende til rejsens pris pr rejsedag pr deltager som følge af at sikrede b liver: 2121 Bliver h ospitalsindlagt på grund af akut sy gdom eller tilskadekomst P erioden b eregnes fra første lægeb esøg 2122 Bliver sy ge- eller h jemtransporteret efter lægeordination på grund af egen, akut opstået sy gdom eller tilskadekomst 2123 Rejser h jem som følge af en dækningsb erettiget h jemkaldelse efter punkt Ordineres ro eller h vile i og omkring b oligen på grund af egen, akut opstået, sy gdom eller mob ilitetsh æmmende

8 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 8 tilskadekomst F ra Alm Brands side stilles der krav om at: - der foreligger erklæring fra b eh andlende læge på feriestedet med diagnose og forslag til b eh andling - der er naturlig sammenh æng mellem diagnose og forslag til b eh andling - S OS International A/ S kontaktes, h vis perioden efter lægens opfattelse forventes at strække sig over mere end to dage - ved erstatningsb eregningen tælles dagen, h vor erklæringen udfy ldes af den b eh andlende læge ikke med D y p h v m b p u 2 er ka n ikke des kom ensa tion, is sy gdom - en/ tilska dekom sten erettiger til ersta tningsrejse, jf nkt 11 K ompensationen b eregnes pr dag, dog ikke for rejsedage Hvis den sy ge/ tilskadekomne er under 16 år, y des der kompensation b åde til den sy ge/ tilskadekomne og til en rejseledsager som b eskrevet i punkt 25 V e d s k if e r ie D er y des ikke ersta tning, når tilska dekom st er sket u nder u dø v else a f skisp ort D er ka n dog v ære dækning, h v is f orsikringen er u dv idet m ed skif eriedækning D et f rem går a f p olicen, om f orsikringen er u dv idet m ed skif eriedækning I så f a ld h env ises til p u nkt U l y kke F orsikringen giver ret til erstatning ved invaliditet eller erstatning ved død som følge af et uly kkestilfælde Ved uly kkestilfælde forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafh ængig, pludselig, udefrakommende indvirkning på legemet med en påviselig b eskadigelse af dette til følge Ovennævnte definition på et uly kkestilfælde er lempet på følgende område: - Ved b eskadigelse af forsikredes arme og b en kræves kun, at skadeårsagen skal være pludselig og med påviselig b eskadigelse til følge S om uly kkestilfælde anses også drukning, ih jelfry sning og insektstik E ndvidere dækker forsikringen følger af uly kkestilfælde, h vis h ovedårsagen er b esvimelse eller ildeb efindende, som ikke sky ldes sy gdom E f ø u m é b E b m é b a m é f a h ø h v m é h a v v t r ly kkestilf ældet tilstedev ærende n erettiger ikke til ersta tning t estående n ka n derf or ikke ev irke, t np rocenten stsættes jere, end is et såda nt n ikke de æret til stede Forsikringen dækker ikke f ø lger a f lægelig b eh a ndling, som ikke er nø dv endiggjort a f et a f f orsikringen om f a ttet u ly k- kestilf ælde E ndv idere dækker f orsikringen ikke sy gdom og u dlø sning a f b estående sy gdom sa nlæg, selv om sy gdom m en er op - stået eller f orv ærret v ed et u ly kkestilf ælde L igeledes er f orv ærring a f f ø lger a f u ly kkestilf ælde, der sky ldes en tilstedev ærende eller tilstø dende sy gdom ikke dækket S ka de f orårsa get a f a lm indelig da gligda gs b ev ægelse a n- ses ikke f or et u ly kkestilf ælde 2132 Er s t a t n in g v e d in v a l id it e t Hvis et uly kkestilfælde h ar medført varig og ikke ub ety - delig skade af medic insk art, h ar sikrede ret til erstatning, h vis den medic inske invaliditet fastsættes til mindst 5 % varigt mén E rstatning ved invaliditet b eregnes af forsikringssummen med den fastsatte ménproc ent F orsikringssummen er kr ved 10 0 % mén M énproc enten kan ikke overstige Er s t a t n in g v e d d ø d Hvis et uly kkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død, inden der er gået et år efter uly kkesdagen, b etales den for dødsfald nævnte sum til forsikredes nærmeste pårørende, medmindre andet skriftligt er meddelt Alm Brand F orsikringssummen er kr ved død F or personer under 18 år er forsikringssummen kr E r der i anledning af uly kkestilfældet b etalt erstatning for invaliditet jf punkt 2131, b etales kun det b eløb, h vormed erstatning ved død overstiger den allerede skete b etaling F orsikrede er de personer nævnt under fællesb estemmelsernes punkt O v erfa l d Hvis sikrede b liver overfaldet af en person, med en påviselig personskade til følge, dækker forsikringen det b eløb, en skadevolder ville b live dømt til at b etale efter dansk retspraksis i h enh old til erstatningsansvarsloven for et overfald sket under tilsvarende omstændigh eder i Danmark F orsikringen dækker ikke, h vis skaden er fremkaldt af sikrede under selvforsky ldt b eruselse, og b eruselsen er en væsentlig medvirkende årsag til skaden Det er en b etingelse for Alm Brands erstatningspligt, at sikrede umiddelb art efter overfaldet anmelder overfaldet til politiet og konsulterer lokal læge/ h ospital E rstatningen ( inkl erstatningen efter punkt 213) kan ikke overstige kr pr sikrede 215 F erieb ol igsikring F orsikringen dækker udgifter til leje af tilsvarende ferieb olig eller udgifter til h oteloph old, h vis sikredes ferieb olig er eller b liver ub eb oelig, som følge af b rand- eller vandskade, oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer

9 G A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 9 E rstatningen opgøres til de dokumenterede afh oldte udgifter til anden tilsvarende b olig med indtil kr pr døgn for alle sikrede personer, dog h øjst kr pr uge 216 P riv a t a nsv a r F amilieforsikringen dækker ansvarsskader i udlandet med en forsikringssum på 2 mio kr ved tingskade og 8 mio kr ved personskade, jf b etingelserne h erfor Herudover dækker rejseforsikringen tilfælde, h vor en sikret person pådrager sig et juridisk ansvar for skade på inventar og b y gningsdele i h otelværelser eller ferielejligh eder, når det b eskadigede h ar været i sikredes varetægt F or denne dækning gælder dog en selvrisiko på 50 0 kr af enh ver skade ælder der for forsikringen en anden selvrisiko, er det den h øjeste selvrisiko, der er gældende 217 S ikkerh ed sst il l el se/ K a u t ion Ud over retsh jælpsforsikringen på familieforsikringen, dækkes endvidere sikkerh edsstillelse/ kaution for b etaling af sikredes advokatomkostninger og for krav fra lokale my n- digh eder til dækning af eventuelle erstatningskrav, rejst mod sikrede, når disse krav er udsprunget af tvister, som er opstået under rejsen Der kan h øjst stilles sikkerh ed for kr I det omfang Alm Brand h ar y det dækning, indtræder Alm Brand i enh ver h enseende i sikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerh edsstillelsen eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/ eller erstatningsy delse 218 B a ga geforsinkel se F orsikringen dækker, h vis indskrevet b agage b liver forsinket i mere end fem timer i forh old til sikredes ankomst til b estemmelsesstedet Det er dog en b etingelse, at b agagen er indskrevet til samme transportmiddel som sikrede F orsikringen erstatter rimelige og nødvendige erstatningskøb med indtil kr pr person S ikrede skal dokumentere forsinkelsen ved originaldokumentation 219 E v a ku ering og u friv il l igt op h ol d F orsikringen dækker udgifter til: 2191 Ev a k u e r in g Hvis Det Danske Udenrigsministerium anb efaler evakuering, eller h vis det aftales med Alm Brand, at evakuering/ h jemrejse kan ske Aftale om h jemrejse kan ske, når sikrede oph older sig i et område, h vor det vurderes, at der er markant øget risiko eller usikkerh ed ved fortsat at oph olde sig dér Ev a k u e r in g e n k a n f o r e t a g e s s o m f ø l g e a f : - E pidemi i det område, h vor sikrede oph older sig - T error, krig, b orgerkrig, b orgerlige uroligh eder, militærundtagelsestilstand, revolution eller anden lignende tilstand i det område, h vor sikrede oph older sig - Naturkatastrofer T ilstanden skal være opstået efter sikredes udrejsetidspunkt til området 2192 U f r iv il l ig t o p h o l d Hvis sikrede b liver tilb ageh oldt af my ndigh ederne i et land, som følge af krig eller risiko for krig, dækker forsikringen i op til tre måneder dokumenterede og afkrævede ekstraudgifter til oph old og fortæring med op til kr pr døgn pr person og nødvendig indenrigstransport Det er en b etingelse for dækning, at sikrede ikke på et tidligere tidspunkt h ar undladt at følge Udenrigsministeriets opfordring til evakuering 2193 Er s t a t n in g E rstatning for evakuering og ufrivilligt oph old kan ikke overstige kr for alle sikrede Alm Brand kan ikke h oldes ansvarlig for, i h vilket omfang en transport kan foregå, men vil samarb ejde med Udenrigsministeriet i de tilfælde, h vor h jælp er nødvendig 220 T il v a l gsd æ kning - S kiferied æ kning ( Det fremgår af polic en, om rejseforsikringen er udvidet med skiferiedækning) F orsikringen dækker: 2201 K o m p e n s a t io n o g e r s t a t n in g s r e j s e E rstatningsrejse eller kompensation, h vis sikrede b liver akut sy g eller kommer til skade og som følge af dette ikke kan stå på ski Det er et krav for dækning, at sikrede kan dokumentere, at det ikke var muligt at stå på ski og at Alm Brands/ S OS læge ud fra denne dokumentation også vurderer, at sikrede ikke var i stand til at stå på ski Det er ligeledes et krav, at skisporten var rejsens primære formål Ved dækning for erstatningsrejse er det et krav, at sikrede ikke kunne stå på ski i mindst h alvdelen af den planlagte rejseperiode Bestemmelser om rejseperiode og erstatning, opgøres efter samme regler som punkt i 211 og A k t iv it e t e r o g l e j e d e s p o r t s e f f e k t e r Når sikrede h ar krav på erstatningsrejse eller kompensation jf 220 1, 211 eller 212, kan der ligeledes y des erstatning for dokumenterede udgifter til ub eny ttede planlagte aktiviteter og lejede sportseffekter med op

10 A fsnit 2 Rejseforsikring S id e 10 til kr i alt, h vis udgifterne ikke kan tilb ageb etales af arrangør/ udlejer

11 A fsnit 3 A fb est il l ingsforsikring Det fremgår af policen, om denne dæ kning er medfors ikret S id e T egning a f Afb est il l ingsforsikring Afb estillingsforsikringen kan kun tegnes, h vis der også er tegnet Rejseforsikring i Alm Brand Afb estillingsforsikringen er kun tegnet, h vis det fremgår af polic en 32 H v il ke rejser er d æ kket? F orsikringen dækker ferierejser og andre private rejser Forsikringen dækker ikke stu dieop h old, h v or sikrede er tilm eldt en u dda nnelses institu tion Forsikringen dækker ikke rejser, h v or der p å nogen m indgår erh v erv u a nset om f a ng åde Afb estillingsforsikringen dækker for samme geografiske område som den tegnede Rejseforsikring, jf punkt 12 Derudover er afb estillingsforsikringen udvidet til også at omfatte afb estilling af sommerh usoph old i Danmark 33 G enerel l e u nd t a gel ser F orsikringen dækker ikke: 331 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed f orv oldes f orsætligt eller grof t u a gtsom t a f sikrede 332 S ka de, der u a nset sikredes sindstilsta nd eller u tilregneligh ed sky ldes, a t sikrede er p åv irket a f sp iritu s, na rkotika eller a ndre gif tstof f er, m edm indre det godtgø res, a t ska den ikke står i f orb indelse h erm ed 333 Forsikringen dækker ikke, is sy gdom en eller tilska - dekom sten, der er årsa g til estillingen, r til stede inden tegningen orsikringen eller estillingen rejsen, og det ed rim eligh ed ku nne orv entes, t dv iklingen sy gdom en/ tilska dekom sten ille re til e- stilling rejsen 334 Forsikringen dækker ikke a f b estilling p å gru nd a f kroniske lidelser h os en p erson f ra den om f a ttede p ersonkreds, h v is lidelsen er dia gnosticeret inden b estillingen a f rejsen 34 H v a d d æ kker forsikringen? F orsikringen dækker indtil det øjeb lik, sikrede forlader sin b opæl for at påb egy nde rejsen F orsikringen dækker med det b eløb, der er anført i polic en ( forsikringssum) S ummen indeksreguleres ikke Afb estillingsforsikringen dækker i følgende tilfælde: 341 Hvis sikrede ikke kan påb egy nde rejsen på grund af dødsfald, eller sikrede rammes af alvorlig, akut opstået sy gdom/ tilskadekomst, som kræver h ospitalsindlæggelse 342 Hvis der ved alvorlig akut opstået sy gdom eller tilskadekomst ikke er tale om akut h ospitalsindlæggelse, skal der foreligge en lægelig vurdering af, at det er uforsvarligt at rejse, fordi det kan forværre sy gdommen/ tilskadekomsten væsentligt eller i øvrigt skade h elb redet alvorligt, eller at almentilstanden er sådan, at det er urimeligt at rejse Der skal foreligge en nøje spec ifikation fra egen læge eller b eh andlende læge, og denne spec ifikation skal kunne godkendes af Alm Brands læge 343 Hvis de samme h ændelser, som er nævnt under 341 og 342, rammer sikredes ægtefælle, samlever, b ørn, svigerb ørn, b ørneb ørn, forældre, b edsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder, svogre eller en rejseledsager Ved rejseledsager forstås den eller de personer, der er anført på samme rejseb evis eller b illet som sikrede, eller som h ar b estilt rejsen i den h ensigt at foretage denne i fællesskab med sikrede 344 Ved b rand, eksplosion eller indb rud i sikredes private b olig eller egen virksomh ed umiddelb art inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forb live i Danmark, og der foreligger politirapport 345 Ved b edrageriske h andlinger i sikredes egen virksomh ed i Danmark, b egået af en i virksomh eden ansat person eller med driftsmæssig tilkny tning h ertil, umiddelb art inden afrejsen, når det er nødvendigt for sikrede at forb live i Danmark, og der foreligger politirapport 346 Ved overenskomststridig arb ejdsnedlæggelse i sikredes egen virksomh ed, der er opstået umiddelb art før afrejsen 347 Ved ufrivillig afskedigelse af sikrede umiddelb art inden afrejsen på grund af nedlæggelse af eller indskrænkninger h os den virksomh ed, h vor sikrede h ar været fastansat med mindst 20 timers ugentligt arb ejde i det seneste år 348 Når sikrede af medic inske grunde ikke kan tåle vac c inationer, som pludseligt og uforudseeligt indføres som et krav for rejse til den destination, som sikrede skal rejse til, efter rejsen er b estilt 349 Hvis sikrede ikke b estår en eksamen ved et universitet eller tilsvarende h øjere læreanstalt, h vor sikrede studerer på fuld tid, og sikrede skal til reeksamination Det er en forudsætning, at rejsen b lev køb t før tidspunktet for den ikke-b eståede eksamen, og at tidspunktet for reeksaminationerne ligger i rejseperioden eller senest op til 1 uge efter planlagt h jemkomst

12 A fsnit 3 A fb est il l ingsforsikring Det fremgår af policen, om denne dæ kning er medfors ikret S id e E rst a t ningsop gø rel se Afb estillingsforsikringen dækker maksimalt den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves b etalt, h vis en b egivenh ed indtræder, som er omfattet af forsikringen Afb estillingsforsikringen dækker med en maksimal forsikringssum pr forsikringsår, afh ængig af for h vilket geografisk område afb estillingsforsikringen er tegnet Det fremgår af polic en, for h vilket geografisk område og med h vilken maksimal erstatningssum afb estillingsforsikringen er tegnet

13 M Rejseforsikring Fortrydelse F ort ry d el sesret F ort ry d el sesfrist en E fter F orsikringsaftalelovens 34i, kan en indgået forsikringsaftale fortry des F ortry delsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage F risten regnes som udgangspunkt fra den dag, h vor forsikringstageren h ar fået meddelelse om, at aftalen er indgået F ortry delsesfristen løb er dog tidligst fra det tidspunkt, h vor forsikringstageren på skrift ( feks på papir eller som ) h ar fået nærværende oply sning om fortry delsesretten Hvis man feks h ar fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1 og også h ar fået oply sning om fortry delsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oply sningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortry delsesfristen onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, h vor fortry delsesfristen er 30 dage, og der feks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1, og der også er givet oply sning om fortry delsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløb er på en h elligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller ny tårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende h verdag H v ord a n fort ry d er m a n? Inden fortry delsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr b rev eller elektronisk post - underrette forsikringsselskab et om, at man h ar fortrudt aftalen M eddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig b evis for, at fortry delsen er sket rettidigt, kan b revet sendes anb efalet og postkvitteringen opb evares M eddelelse om fortry delse af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand F ort ry d el sesb l a nket H ermed f o rtry d er j eg a f ta len o m teg ning a f R ej sef o rsik ring A f t a l e n a f : D a g å n e d Å r D er h env ises til p o lic enu mmer P o l i c e n u m m e r A l m B r a n d Fo rsik ring sta g er U nd ersk rif t N a v n A d r e s s e P o s t n r B y D a t o / å r U n d e r s k r i f t D s B r, M m o 7, K ø Ø enne blank et ind end es til Alm and id ter len benh av n