Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage"

Transkript

1 Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres rejsearrangør og Jet Time, og den indeholder bl.a. krav til Dem som passager hos Jet Time samt forskellige begrænsninger for vores ansvar i tilfælde af skade eller forsinkelser, der måtte ramme Dem og/eller Deres bagage. Jet Time anbefaler, at De læser disse særlige vilkår og betingelser grundigt igennem. Disse befordringsbetingelser gælder kun for flyvninger foretaget af Jet Time med Jet Times callsign/rutenummer (JTG eller JTF). Flyvninger foretaget af Jet Time, men på vegne af andre luftfartsselskaber og med deres respektive callsign/rutenumre, er således ikke omfattet. 1. Betingelsernes grundlag Betingelserne bygger på Montreal-konventionen, EU-forordning nr. 261/2004 og den nationale lovgivning samt andre regler gældende for og/eller tiltrådt af Jet Time i relation til driftssikkerhed, punktlighed og service. I afsnit om vores dækningsansvar benyttes begrebet SDR særlige trækningsrettigheder. SDR er ikke en valuta i almindelig forstand, men Den Internationale Valutafonds (IMF's) særlige regningsenhed, som benyttes ved afregning af visse økonomiske mellemværender. SDR, der er defineret som en vægtet sum af bidrag i forbindelse med de fire større valutaer dollar, euro, yen og pund, revurderes og justeres hvert femte år og beregnes dagligt i form af tilsvarende amerikanske dollars. 2. Jet Times kontaktoplysninger Jet Times hjemmeside opdateres løbende med retningslinjer, praktiske oplysninger, priser, gebyrer mv. om flyrejsen, ligesom De her finder detaljerede oplysninger om forhold nævnt i disse betingelser. Jet Times passagerservice Se telefonnummer, adresse samt åbningstider på vores hjemmeside. De er velkommen til at kontakte vores afdeling for passagerservice med spørgsmål til disse vilkår eller til Deres flyvning med Jet Time i øvrigt. 3. Personlige oplysninger Ved køb af en rejse med Jet Time som flyselskab accepterer De, at Jet Time modtager, opbevarer og anvender oplysninger om Dem, som er nødvendige for at gennemføre flyvningen, samt at vi må videresende disse oplysninger til relevante myndigheder, vores agenter og andre, som udfører tjenester som led i flyvningen. Deres personlige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. 1

2 4. Billetter, pas og andre påkrævede rejsepapirer/-tilladelser For at flyve med Jet Time skal De have gyldig billet/rejsebevis med Deres fulde navn, som skal svare til navnet i Deres pas. Det skal fremgå af billetten, at De skal flyve med Jet Time (JTG eller JTF). De skal herudover på opfordring kunne fremvise gyldig billedlegitimation. De er selv ansvarlig for at indhente alle nødvendige rejsepapirer og visa, som måtte være påkrævet for Deres rejse, og skal på forlangende fremlægge disse samt tillade os at tage kopi til vores opbevaring. Såfremt De ikke har opfyldt disse krav, eller hvis Deres rejsepapirer ikke er i orden, forbeholder vi os retten til at afvise at befordre Dem. Særlige aftaler truffet mellem Dem og Jet Time er kun gyldige i det omfang, de kan dokumenteres. 5. Helbredsoplysninger, sygdom, handicap, graviditet mv. samt særlig assistance De er selv ansvarlig for, at De helbredsmæssigt kan tåle flybefordring. Endvidere skal De kunne tage vare på Dem selv eller hvis det er påkrævet have en medrejsende, som kan hjælpe Dem. Særlig assistance i form af kørestol mv. ydes i overensstemmelse med oplysningerne på vores hjemmeside. Nogle lidelser er uforenelige med flytransport eller accepteres med forbehold for, at De selv medbringer den nødvendige medicin, ilt eller andet. Dette gælder enten pga. smittefare eller øget risiko for Dem/Deres helbred. På Jet Times hjemmeside findes særlige regler for befordring af handicappede, gravide, passagerer med gipsede brud og syge passagerer. Såfremt vi skønner, at Deres helbredsmæssige tilstand gør det tvivlsomt, om De kan gennemføre en flyvning uden risiko for Dem selv eller andre, vil vi forlange aktuelle helbredsoplysninger. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at afvise befordring af Dem, hvis vi mener, at Deres helbredstilstand ikke er forenelig med flybefordring. Hvis De selv er i tvivl, anbefaler vi, at De får en flyvemedicinsk godkendelse fra Deres rejseforsikring eller læge, inden afrejsen. Med en sådan kan De inden afrejsen søge forhåndsgodkendelse for befordringen via vores afdeling for passagerservice. Hvis De måtte blive syg på flyet under udrejsen eller under Deres ophold på rejsemålet, forbeholder vi os retten til at kræve en flyvemedicinsk rapport (en såkaldt MEDIF) for at kunne tage stilling til, om vi kan acceptere hjembefordring af Dem. 6. Befordring af uledsagede børn Jet Time tilbyder mod et gebyr befordring af uledsagede børn, som er fyldt 5 år, men endnu ikke 12. Forældre eller andre med bemyndigelse over barnet skal i forbindelse med check-in udfylde og underskrive et ledsagedokument samt i øvrigt fremvise gyldigt ID. 7. Befordring af dyr Jet Time tillader, i begrænset omfang og i henhold til nedenstående betingelser, befordring af kæledyr. For befordring af kæledyr i enten kabine eller lastrum betales et gebyr. Dog transporteres en førerhund, der ledsager en handicappet passager, samt hundens transportkasse og mad gebyrfrit. De er selv ansvarlig for, at dyret er udstyret med gyldige helbreds- og vaccinationsattester, ud- og indrejsetilladelser og øvrige dokumenter, der måtte kræves af de lande, som dyrene skal indføres i eller rejse igennem. Hvis de omtalte attester ikke er i orden vil befordringen blive afvist. Jet Time er ikke ansvarlig for eventuel skade, sygdom eller dødsfald, der rammer dyr, som vi har accepteret at befordre. De skal holde Jet Time skadesløs for eventuelle bøder, omkostninger, tab eller hæftelser, som vi måtte ifalde eller afholde som følge af vores transport af dyret og dyrets eventuelle skadegørende handlinger. 2

3 Gældende betingelser og priser fremgår af vores hjemmeside. 8. Placering på flyet bestilling af Deres favoritplads Jet Time kan ikke love bestemte pladser i flyet eller garantere, at De kommer til at sidde ved siden af Deres medrejsende. Har De ønsker om bestemte pladser, eller ønsker De at sikre, at De placeres ved siden af Deres medrejsende, kan De mod et gebyr, bestille pladser via vores hjemmeside. Beskrivelse af pladserne i flyet samt gældende priser findes på vores hjemmeside. Bemærk, at visse pladser i flyet herunder pladser ved nødudgangene fordrer, at De er fysisk sund og rask og i stand til at assistere i tilfælde af en nødvendig evakuering. Annullering eller ændring af bestilte og betalte pladser kan ske ved henvendelse til vores afdeling for passagerservice. Betingelserne for at få refunderet betalingen findes på vores hjemmeside. Såfremt særlige drifts- eller sikkerhedshensyn fordrer det, forbeholder vi os ret til at omfordele pladser også efter at boarding har fundet sted. Hvis De har betalt gebyr for Deres plads, og De flyttes til en anden plads, er De berettiget til refusion af Deres betaling. 9. Bagage 9.1 Overvægt og specialbagage Noget bagage vil kunne medbringes uden beregning i henhold til aftale med Deres rejsebureau. Ønsker De at medbringe mere bagage, end det der må medbringes uden beregning, kan dette i begrænset omfang ske mod forudbestilling og betaling af gebyr. Specialbagage, f.eks. sportsudstyr, kan ligeledes i begrænset omfang medbringes mod forudbestilling og betaling af gebyr. Hvis De undlader at forudbestille og -betale overvægt eller specialbagage og medbringer mere end den tilladte mængde, vil De ved check-in i lufthavnen blive opkrævet et gebyr, der er væsentligt højere end ved forudbestilling, ligesom denne bagage kun medbringes uagtet at De har betalt gebyr ved check-in under forudsætning af, at plads- og vægtforhold tillader det. Skydevåben og ammunition beregnet til jagtbrug accepteres i lastrummet, forudsat at våbnene er afladede, sikrede og behørigt pakket. Transport af ammunition er underlagt ICAO s, IATA s og EASA s bestemmelser. 9.2 Check-in af bagage samt håndbagage De er selv ansvarlig for, at Deres bagage er egnet til flytransport. Speciel følsom bagage som f.eks. men ikke begrænset til cykler, barne- og klapvogne, som ikke er pakket i hård emballage godkendt til flytransport, medtages på Deres eget ansvar. Deres navn og adresse skal være fastgjort til al indtjekket bagage. Når De indleverer Deres bagage til checkin, påføres bagagen en bagage-id-mærkat, og De modtager en kvittering for hvert stykke indtjekket bagage. De er ansvarlig for at opbevare bekræftelsen, frem til bagagen er vel modtaget. Vi anbefaler yderligere, at De gør bagagen let identificérbar, hvilket gør en efterlysning lettere, i tilfælde af at bagagen mod forventning skulle bortkomme undervejs. Af sikkerhedsmæssige årsager kan Deres bagage ved udrejse såvel som hjemrejse blive undersøgt (evt. elektronisk) uden Deres tilstedeværelse. Håndbagagen, De tager med om bord i flyet, skal kunne placeres under sædet foran Dem eller i en lukket bagagehylde over sæderne. Se vores regler for tilladt mål og vægt for håndbagage på vores hjemmeside. 3

4 Vi kan ikke garantere, at der er plads til håndbagagen lige over Deres plads. Hvis Deres håndbagage ikke kan opbevares på denne måde, vejer mere end det tilladte eller på nogen måde anses for at udgøre en sikkerhedsrisiko i kabinen, skal den transporteres som indtjekket bagage. 9.3 Genstande, der ikke accepteres som bagage I henhold til internationale bestemmelser er det, af sikkerhedsmæssige grunde, forbudt at transportere farligt gods i bagagen. Nedenstående genstande accepteres således ikke på flyet: Genstande, der med sandsynlighed vil være til fare for flyet eller personer eller ejendom på flyet, som f.eks. uden dog at være begrænset til brandbare, giftige, radioaktive eller ætsende stoffer eller genstande, som er nærmere specificeret i ICAO s tekniske instruks om sikker transport af farlige genstande i luftfart, IATA s forskrift om farligt gods, EASA/JAA s normer samt i nærværende bestemmelser. Genstande, som det er forbudt at transportere i henhold til gældende love, forordninger eller bekendtgørelser i et af de lande, der skal flyves fra, over eller til. Genstande, som efter vores rimelige skøn er uegnet til transport, fordi de er farlige eller ikke kan sikres eller på grund af deres vægt, størrelse, form, indhold eller karakter under hensyntagen til bl.a. vores anvendelse af flytype. Levende dyr med undtagelse af godkendte kæledyr for hvilke der er betalt gebyr. Skydevåben og ammunition, bortset fra til jagt- eller sportsbrug under visse betingelser, jf. ovenfor. Herudover kan vi afvise at transportere en hvilken som helst genstand, som vi måtte anse for uegnet til transport på grund af dens størrelse, form, vægt, indhold eller karakter, bagage, som efter vores rimelige opfattelse ikke er behørigt og sikkert nedpakket i passende beholdere, er skrøbelig eller letfordærvelig. bagage, hvis vi vurderer, at den kan udgøre en fare for driften eller sikkerheden om bord eller på anden vis i væsentlig grad påvirker/kan være til gene for andre passagerer og/eller besætningen. I tillæg til ovennævnte restriktioner gælder, at De ikke i den indtjekkede bagage må have særligt værdifulde, særligt vigtige eller skrøbelige effekter, herunder men ikke begrænset til penge, nøgler, receptpligtig medicin, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, elektroniske genstande, værdipapirer eller andre værdigenstande. 10: Mødetid, sikkerhedstjek og ombordstigning De er selv ansvarlig for såvel rettidig check-in som rettidig fremmøde ved aktuel gate. Såfremt De ikke overholder den angivne tidsfrist, kan De blive afvist begge steder. Vær opmærksom på følgende: Lufthavnens informationstavler oplyser om rette sted for check-in. Check-in begynder normalt to timer før og lukker 30 minutter før forventet flyafgang. Tidsfristen kan dog variere se derfor altid information om Deres flyvning på rejsebeviset/billetten. Vi anbefaler, at De møder i god tid til check-in, da der efter check-in kan være kødannelse/lang ventetid ved sikkerhedskontrollen, ligesom der kan være lang vej at gå til den aktuelle gate/udgang til fly. Lufthavnens afrejseinformationer angiver gate/udgang til flyet samt mødetid ved denne. Tiderne kan løbende ændres, hvorfor vi anbefaler, at De følger med i denne information. Der kan være risiko for, at Deres eventuelle hjemrejse bliver annulleret, hvis De ikke benytter flyvningen på udrejsen. De skal derfor kontakte Deres rejsearrangør, såfremt De alligevel skal benytte hjemrejsen. Ved hjemrejsen anbefaler vi, at De evt. via Deres rejsearrangør holder Dem orienteret om de aktuelle tidsfrister samt om evt. ændringer af flytider. 4

5 Af sikkerhedsmæssige årsager kan De såvel ved udrejse som hjemrejse blive bedt om at lade Dem visitere og scanne. Dersom De ikke efterkommer en sådan anmodning, kan vi afvise at befordre Dem. 11. Vores ret til at afvise at befordre Dem De er som passager hos Jet Time forpligtet til at respektere og følge de ordensbestemmelser og anvisninger for flyvningens gennemførelse, som vi fastsætter. Jet Time kan afvise at befordre Dem i tilfælde af én eller flere af nedenstående omstændigheder, eller hvis vi har rimelig grund til at tro, at de vil kunne indtræffe: Hvis De ikke kan fremvise gyldige rejsedokumenter eller på forespørgsel nægter at udlevere Deres rejsedokumenter til os eller vores handlingagent. Hvis De fremviser en billet, der er anskaffet ulovligt, meldt bortkommet eller stjålet, der er falsk, eller De ikke kan dokumentere, at De er den person, hvis navn står på billetten. Hvis vi har grund til at tro, at De ikke vil få tilladelse til at komme ind i det land, der er flyvningens bestemmelsessted. Hvis det er nødvendigt for at overholde gældende love, bestemmelser eller andre krav fra offentlige myndigheder. Hvis De nægter at acceptere sikkerhedskontrol af Dem selv og/eller Deres bagage. Hvis vi vurderer, at Deres helbredsmæssige tilstand enten er til fare for Dem selv eller andre om bord. Hvis Deres mentale eller fysiske tilstand, herunder som følge af evt. påvirkning af alkohol, narkotiske stoffer eller andre medikamenter, udgør en fare for Dem selv, andre passagerer, besætningen eller ejendom. Hvis De ikke overholder vore sikkerhedsinstruktioner og/eller instruktioner i øvrigt. Hvis De har opført Dem upassende på en af vores tidligere flyvninger, og vi derfor ikke vil transportere Dem. Såfremt De om bord på flyet udviser en adfærd, som, vi vurderer, kan være til fare for flyet eller andre personer eller ejendom om bord, eller De hindrer besætningen i at udføre deres opgaver eller ikke efterkommer instruktioner fra besætningen, herunder men ikke begrænset til instruktioner om at undlade rygning, indtagelse af alkohol eller stoffer, eller De overtræder sikkerhedsforskrifterne om bord, eller opfører Dem på en måde, som er ubehagelig eller generende for eller forvolder skade på andre passagerer eller besætningsmedlemmer, kan vi for at stoppe denne adfærd iværksætte de foranstaltninger, herunder anvendelse af tvang, som vi anser for nødvendige. De kan til enhver tid blive sat af flyet og nægtet videre befordring, ligesom De også kan blive retsforfulgt for retsbrud begået om bord på flyet. De er endvidere forpligtet til, efter påkrav, at skadesløsholde Jet Time for enhver omkostning og/eller ethvert tab, som vi måtte blive påført i forbindelse med sådan adfærd fra Deres side. Jet Time er ikke ansvarlig for tab eller udgifter, der er opstået som følge af, at vi har afvist at befordre Dem, jf. ovenfor. 12. Elektroniske enheder Jet Time kan, af sikkerhedshensyn, forbyde eller begrænse anvendelse af elektronisk udstyr om bord på flyet, herunder men ikke begrænset til mobiltelefoner, bærbare computere, optagere, radioer, CDafspillere, tablets, gps, elektroniske spil eller transmitterende enheder, herunder radiostyret legetøj, walkie-talkies og andre elektroniske personlige enheder. 13 Afhentning og udlevering af indtjekket bagage Kun den person, der er i besiddelse af bagagekvittering har ret til at hente/krav på at få udleveret indtjekket bagage. Den indtjekkede bagage skal afhentes på bestemmelsesstedet, så snart den er til rådighed. Såfremt den ikke afhentes inden for en rimelig tid, vil vi kunne opkræve et gebyr for opbevaring. Hvis Deres indtjekkede 5

6 bagage ikke er afhentet tre måneder efter, at den er gjort tilgængelig for Dem, kan vi disponere over/bortskaffe den uden ansvar over for Dem. 14. Beskadiget, ødelagt, forsinket eller bortkommet bagage 14.1 Anmeldelse af beskadiget eller ødelagt bagage Såfremt Deres indtjekkede bagage ankommer beskadiget eller ødelagt til ankomstlufthavnen, skal De straks kontakte Jet Times handlingagent for inden De forlader ankomsthallen at udfylde en Property Irregularity Report (PIR). Dette er Deres dokumentation for, at skaden er anmeldt. Hvis De afhenter bagagen uden at reklamere/udfylde en PIR, betragtes bagagen som udleveret i god stand i overensstemmelse med aftalen om befordring. Skader kan anmeldes op til syv dage efter Deres hjemkomst, dog forudsat at De kan bevise, at skaden er sket under den pågældende flyvning med Jet Time. Hvis De ønsker at fremsætte krav eller anlægge sag over for Jet Time, kan dette ske ved indsendelse af PIR-rapport fra lufthavnen samt udfyldt anmeldelsesblanket, som kan downloades fra vores hjemmeside. Bemærk dog, at Jet Time forbeholder sig ret til at kræve kvittering for den beskadigede eller ødelagte bagage samt i øvrigt nedskrive værdien på grund af det beskadigedes alder. Erstatningskrav for skader på indtjekket bagage kan rejses direkte over for Deres forsikringsselskab Anmeldelse af forsinket eller bortkommet bagage Såfremt Deres indtjekkede bagage ikke ankommer sammen med Dem til bestemmelsesstedet, skal De straks kontakte Jet Times handlingagent i ankomsthallen for inden De forlader ankomsthallen at udfylde en Property Irregularity Report (PIR). Dette er Deres dokumentation for, at bagageforsinkelsen er anmeldt og samtidig en nødvendig rapport, for at vi kan lokalisere bagagen. Ved forsinket bagage er det meget vigtigt, at De ved anmeldelsen oplyser det navn og den adresse, som fremgår af bagagens navneskilt. Herudover skal De oplyse så mange detaljer om bagagen som muligt samt i øvrigt samarbejde med os i vores bestræbelser på at lokalisere Deres bagage. Hvis Deres indtjekkede kuffert eller tilsvarende feriebagage (gælder ikke for specialbagage ) er forsinket på feriemålet i mere end otte timer, tilbyder Jet Time en kompensation på 100 euro per kuffert, som i de fleste tilfælde vil kunne udbetales via Deres rejsearrangør på rejsemålet. Beløbet, der er et éngangsbeløb, er til dækning af det mest fornødne; toiletartikler samt beklædning m.m., hvorfor vi anbefaler, at De for at kunne opnå yderligere dækning tegner en bagageforsikring inden afrejsen. Hvis Deres indtjekkede specialbagage herunder, men ikke begrænset til, barne- og klapvogne, kørestole og sportsudstyr er forsinket på rejsemålet i mere end otte timer, tilbyder Jet Time mod dokumentation at dække Deres udgift til leje af tilsvarende udstyr, indtil specialbagagen er fremkommet. Beløbet kan i de fleste tilfælde udbetales via Deres rejsearrangør på rejsemålet Jet Time yder ikke erstatning for forsinkelse af bagage af nogen art i forbindelse med hjemrejsen. Hvis Deres indtjekkede bagage ikke er ankommet senest 21 dage efter den dato, hvor den burde være ankommet, betragtes den som bortkommet og vil blive erstattet i overensstemmelse med reglerne herfor. Såfremt De ønsker at fremsætte krav eller anlægge sag over for Jet Time om bortkomst af bagage, kan dette ske ved indsendelse af PIR-rapport fra lufthavnen samt udfyldt anmeldelsesblanket, som kan downloades fra vores hjemmeside. Bemærk, at Jet Time forbeholder sig ret til at kræve kvittering 6

7 for den bortkomne bagage samt i øvrigt nedskrive værdien på grund af det bortkomnes alder. Erstatningskrav kan rettes direkte til Deres forsikringsselskab Jet Times erstatningsansvar for beskadiget, ødelagt, forsinket eller bortkommet bagage Jet Time er ansvarlig for passagerers tab ved beskadiget, ødelagt, forsinket eller bortkommet bagage i overensstemmelse med reglerne i Montreal-konventionen. I henhold til konventionen kan passagerer opnå erstatning, hvis luftfartsselskabet er skyld i hændelsen. Erstatninger kan maksimalt udgøre særlige trækningsenheder (SDR). Gældende erstatningsregler medfører bl.a., at Jet Time ikke er ansvarlige for skader på ikke-indtjekket bagage/håndbagage herunder personlige ejendele, medmindre skaden skyldes uagtsomhed/fejl fra os, vores ansatte eller vores agenter, der ikke ydes erstatning for nogen form for kosmetisk og/eller overfladisk skade på bagage som følge af normal slitage i løbet af transporten, Jet Times ansvar er betinget af og begrænset til dokumenteret skade, herunder, hvor det er relevant, dokumentation for rettidig anmeldelse, udgift/køb, købsdato og -pris. I forbindelse med fastsættelse af erstatningsbeløb fradrages for alder samt evt. manglende kvittering, Jet Time ikke er ansvarlig, hvis skaden skyldes bagagens egen fejl, mangler eller beskaffenhed, Jet Time ikke er ansvarlig for nogen form for tab eller skade eller udgifter opstået på bagage, som ikke må medtages under flyvningen, såfremt Jet Time er ansvarlig for en skade, skal beskadiget bagage så vidt muligt altid forsøges repareret. Jet Time samarbejder med kuffertfirmaer, der udfører reparation af de fleste kuffertmærker. 15. Personskade Jet Time er ansvarlig for personskade i overensstemmelse med reglerne i Montreal-konventionen. Jet Time er erstatningspligtig ved en passagers død eller tilskadekomst, hvis den ulykke, der har forvoldt dødsfaldet eller skaden, har fundet sted om bord på flyet eller under ombord- eller frabordestigningen. Hvis Jet Time kan godtgøre, at skaden helt eller delvis skyldes, at den erstatningskrævende, eller den person som er anledning til erstatningskravet, selv har optrådt uagtsomt, forsømmeligt eller ukorrekt, fritages Jet Time helt eller delvis for vores erstatningspligt over for skadelidte i det omfang, denne uagtsomme, forsømmelige eller ukorrekte optræden har medvirket til skaden. Hvis der ved en passagers død eller tilskadekomst rejses erstatningskrav af en anden end den pågældende passager, fritages Jet Time ligeledes helt eller delvis for vores erstatningspligt i det omfang, vi kan godtgøre, at passagerens egen uagtsomme, forsømmelige eller ukorrekte optræden har forårsaget skaden eller medvirket til den. Jet Time er ikke ansvarlig for eventuel sygdom, personskade eller invalidering, herunder dødsfald, der kan tilskrives Deres alder eller Deres fysiske eller psykiske tilstand, og heller ikke for en eventuel forværring af en sådan tilstand, medmindre tilstanden eller forværringen er forårsaget af en ulykke, der er indtruffet om bord på flyet eller under ombord- eller frabordestigning. I henhold til konventionen kan passagerer opnå erstatning, hvis luftfartsselskabet er skyld i hændelsen. Erstatninger kan maksimalt udgøre særlige trækningsenheder (SDR). 16. Flyforsinkelser og aflysninger Jet Times erstatningsansvar i forbindelse med forsinkelse er underlagt de bestemmelser, der gælder for EUluftfartsselskaber i henhold til EU-forordning 261/

8 Medmindre det kan godtgøres, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet, har passagerer ifølge forordningen, krav på en kompensation, hvis en forsinkelse eller en aflysning af en flyvning medfører, at passageren ankommer til bestemmelsesstedet med følgende forsinkelse: a) med to timer eller mere for alle flyvninger på km eller mindre eller b) med tre timer eller mere for alle flyvninger inden for Fællesskabet på mere end km og for alle andre flyvninger på mellem km og km eller c) med fire timer eller mere for alle flyvninger, som ikke falder ind under a) eller b). I tilfælde af for sen ankomst til bestemmelsesstedet i henhold til ovennævnte kan krav om kompensation rejses ved henvendelse til Jet Times afdeling for passagerservice. 17. Deres økonomiske ansvar over for Jet Time De er, efter påkrav, forpligtet til at holde Jet Time skadesløs for enhver omkostning og/eller ethvert tab, som Jet Time måtte blive påført i tilfælde af men ikke begrænset til nedenstående forhold: Hvis De nægtes indrejse i noget land. I sådanne tilfælde hæfter De for betaling af en eventuel bøde eller afgift, som det pågældende land måtte pålægge os, samt for vores omkostninger ved at befordre Dem ud af det pågældende land. Hvis De eller Deres bagage forårsager skade på andre personer eller på ejendom, herunder vores ejendom. I sådanne tilfælde er De ansvarlig for skaden. Jet Time kan retsforfølge Dem i tilfælde af retsbrud begået af Dem om bord på flyet. 18. Glemte effekter på flyet Jet Time opbevarer ikke effekter glemt på flyet og påtager sig ikke ansvar for disse. 19. Reklamationer Reklamationer vedrørende flyrejsen eller ydelser knyttet hertil skal straks gøres gældende over for os eller vores repræsentant med henblik på omgående afhjælpning. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Såfremt Jet Time tilbyder at afhjælpe en fejl/mangel, og afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for Dem, kan De ikke kræve kompensation. Reklamationer over fejl eller mangler, som Jet Time ikke har kunnet afhjælpe, skal fremsættes skriftligt til Jet Times afdeling for passagerservice senest to uger efter rejsens afslutning. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses ikke for fejl/mangler. Særlige aftaler truffet mellem Dem og Jet Time er kun gyldige i det omfang, de kan dokumenteres. SB/

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser

Rejsebetingelser. Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Rejsebetingelser [Side 1] Poker rejse med Poker Tours - Generelle betingelser for pakkerejser igennem Poker-Tours. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Poker Tours

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne. Almindelige bestemmelser for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående bestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med "Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering.

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v.

Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Anbefalinger for deltagelse i ferierejser m.v. Nedenstående anbefaling er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af flytransport og indkvartering. Vejledningen

Læs mere

Generelle betingelser for pakkerejser.

Generelle betingelser for pakkerejser. Generelle betingelser for pakkerejser. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af Hellas Holidays udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

Læs mere

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004.

REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E. i sag nr. 260/04. afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 260/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Ægypten, Hurghada. 10.06.- 17.06.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt 8.390 kr. Manglende bagage

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER hos Holstebro RejseCenter K/S Gældende for rejser købt fra 5. juli 2015 Venligst læs disse betingelser nøje, da de udgør en del af aftalegrundlaget for rejsen. OBS

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0176 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KSM (2 voksne/2 børn) v/ MM SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt:

Lejebetingelser. BYENSBIL.DK. Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejer accepterer ved sin underskrift følgende: Generelt: Lejebetingelser. 1. Køretøjet må kun føres af folk på 18 år og derover med et fuldgyldigt kørekort. 2. Al anvendelse skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100

Tillæg for ekstra uge på Bahia Palma Nova ved to personer i dobbeltværelse (forespørgsel) kr. 1.100 Herning, juni 2009 Tilbud på træningsophold til cykelklubber og individuelle Mallorca fra uge 12 til uge 19 2009 Tilbuddet giver et overblik over, hvad der er indeholdt i prisen og muligheder for tilkøb.

Læs mere

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014

Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Rejsebetingelser Almindelige betingelser for pakkerejser København, maj 2014 Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Nortlander Skitours A/S (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND airgreenland.dk DINE RETTIGHEDER VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND Denne folder har til formål at skitsere, hvad du som passager har af rettigheder og kan forvente af service fra Air Greenland. Du kan læse mere

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER

TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER TRAVELLINKS REJSEBETINGELSER Alle kontrakter kan indgås på dansk. Vi forbeholder os retten til at vende tilbage inden for 24 timer ved eventuelle tekniske fejl eller prisfejl. Ved booking i weekender eller

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel

Danske Fragtmænd. Forretningsbetingelser. for lagerhotel Danske Fragtmænd Forretningsbetingelser for lagerhotel 2 Indledning Danske Fragtmænds almindelige forretningsbetingelser for lagerhotel gælder for alle lagerhotelopgaver, hvor der er indgået en selvstændig

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer

1.1.1. Med begrebet pakkerejse forstås en kombination af mindst to af følgende elementer Rejsebetingelser for pakkerejser De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Momento Travel (De Graa Busser som teknisk arrangør) og kunder der ønsker at købe et pakkerejseprodukt hos

Læs mere

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR)

De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) De generelle vilkår for befordring af personer med jernbane (GCC-CIV/PRR) Gyldig fra den 3. december 2009. (erstatter udgaven af 1. juli 2006) Udgaven af 13.12.2009 Side 1 0. Indledning Denne udgave af

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog. Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0195 Klageren: Indklagede: XX 7000 Fredericia DSB Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 4.105 kr., grundet forsinkelse med tog.

Læs mere

SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016

SMYRIL LINE A/S (SML) Generelle Betingelser 2016 SMYRIL LINE A/S ("SML") Generelle Betingelser 2016 GENERELLE BETINGELSER De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser ( Pakkerejseloven ). Vilkårene gælder for pakkerejser, som

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

OPODOS REJSEBETINGELSER

OPODOS REJSEBETINGELSER OPODOS REJSEBETINGELSER Vi forbeholder os retten til at vende tilbage inden for 24 timer ved eventuelle tekniske fejl eller prisfejl. Ved booking i weekender eller på helligdage har vi ret til at vende

Læs mere

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet.

Autoriseret agent. Flyselskabet. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Metroens rejseregler

Metroens rejseregler Metroens rejseregler Gyldighed Rejsereglerne gælder for dig og din bagage på Metroens område, og i forbindelse med din rejse med Metroen samt de metrobusser, der kan blive indsat som erstatningstransport.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser

Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser Handelsbetingelser for aftaler om pakkerejser København den 26. juli 2010 De følgende handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem XXX (i det følgende rejsebureauet) og kunder (i det følgende kunden),

Læs mere

Oktoberfest i München.

Oktoberfest i München. Oktoberfest i München. Vær med når en af verdens største folkefester fylder 200 år. Strøby Turist kan i samarbejde med Best Travel tilbyde en oplevelse ud over det sædvanlige. En af verdens største folkefester,

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Torben Steenberg (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0308 Klageren: XX 2610 Rødovre Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Erstatning for bortkomne billetter. Ankenævnets

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Lån af PC er til elever i Roskilde Kommune 8. og 9. klasse

Lån af PC er til elever i Roskilde Kommune 8. og 9. klasse Lån af PC er til elever i Roskilde Kommune 8. og 9. klasse K ære elever og forældre Vi er glade for at kunne udlåne PC er til eleverne i 8. og 9. klasse. PC en bliver et vigtigt arbejdsredskab i skolen.

Læs mere