Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste"

Transkript

1 Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb eredskabsstyrelsen

2 Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb Beredskabsstyrelsen 2004

3 Elevhæfte Brandforløb Forfattere: Faglig konsulent: Copyright 2001: Illustrationer: Redigering: Opsætning: Udgivet af: Oplag: Tryk: B: ISBN: Kjeld Brogaard, Flemming Hejdenberg, Per Teglgaard Christiansen og John Clausen Beredskabsstyrelsens faglige konsulenter Beredskabsstyrelsen Jacob Vestergaard, Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole Vibeke Hein Marianne Jørgensen, Beredskabsstyrelsen Beredskabsstyrelsen Uddannelseskontoret Datavej Birkerød Telefon: Telefax: eksemplarer Schultz B2081-UDD/

4 Brandforløb Forbrændingsprocessen Forbrændingsprocessen er kemisk set kompliceret at beskrive, men man kan godt tillade sig at forenkle processen lidt. En kemisk proces hvor et brændbart stof forbinder sig med oxygen under udvikling af varme og lys. Ved en forbrænding sker der en kemisk reaktion (oxidation) med ilt/oxygen, hvor der udvikles lys og varme: brændbart materiale + ilt/oxygen/0 2 = kultveilte/carbondioxid/c0 2 + vand/h varme + lys Ingen af disse forbrændningsprodukter er brændbare, og der kræves en høj temperatur og en god lufttilførsel for at fa processen i gang. Forbrændingen kaldes en fuldstændig forbrænding og foregår som oftest i det fri eller i velventilerede rum. Disse ideelle betingelser forekommer dog sjældent. Oftest vil der forekomme mange andre reaktionsprodukter i brandrøgen. Processen kan også beskrives som en trekant: Tilstrækkelig høj temperatur Ilt/oxygen Brændbart materiale De enkelte sider i brandtrekanten er hver for sig nødvendige, for at branden kan forløbe. I lukkede rum sker der oftest en ufuldstændig forbrænding, der stærkt forenklet kan se sådan ud: BRÆNDBART MATERIALE + ilt/oxygen/0 2 = kultveilte/carbondioxid/ C0 2 + kulilte/carbonmonoxid/co + kulstof/carbon/c + andre reaktionsprodukter + vand/h varme + lys 3

5 Årsagen til, at forbrændingen bliver ufuldstændige, er, at der på et tidspunkt ikke længere er tilstrækkeligt ilt/oxygen til stede ved forbrændingen. Hvis rummet forbliver intakt/lukket, vil flammerne og/eller gløderne efterhånden slukkes på grund af den manglende ilt/oxygen. Forbrændinger kræver også en tilstrækkelig høj temperatur, for at det brændbare materiale kan antændes. I enkelte tilfælde er det ikke nødvendigt at tilføre varme udefra, og dette fænomen kaldes for selvantændelse. Der skelnes mellem stoffer, der spontant bryder i brand ved kontakt med luftens ilt/oxygen - f.eks. hvidt fosfor - og stoffer, der efter et stykke tid ved selvopvarmning bryder i brand, f.eks. træolie. Såfremt en oliemættet klud efterlades i solen på et opvarmet værksted, vil der være risiko for, at kluden efter et stykke tid bryder i brand. Følgende andre stoffer kan også selvantænde: olieholdige lakker (mættede klude), kulstøv (tørt), melprodukter (tørt)- f. eks. Fiskemel, fugtigt hø, savsmuld/støv (med lidt olierester), enkelte finkornede metaller (aluminium, jern m.fl.) og malingsstøv (især fra 2-komponente produkter). De fleste brændbare stoffer skal dog varmes op for at kunne bryde i brand. Brændbare stoffer forekommer i 3 tilstandsformer: FASTE STOFFER GASSER VÆSKER F.eks.: Træ Tekstiler Papir F.eks.: Methan/naturgas F-gas Acetylen Gasser fra faste stoffer Dampe fra væsker F.eks.: Olieprodukter Alkoholer Ether Acetone Faste stoffer brænder med flammer og gløder, men der er enkelte undtagelser f.eks.: fedtstoffer, stearin, plaststoffer, gummi og rene kunststoffer. Disse faste stoffer skal ændre tilstand for at kunne antændes, det betyder, at de skal

6 overgå fra fast stof til væske, før der er mulighed for en brand. Det skyldes, at smeltepunktet er lavere end antændelsestemperaturen. Her er vist et eksempel med fedt: KOGEPUNKT C GASFORMIG SMELTEPUNKT 0 C VÆSKE FAST FORM I brandmæssig henseende kan fedt ikke betragtes som et fast stof, da gasserne først kan antændes, når fedtet er opvarmet til C. Ved denne temperatur er fedtet for længst overgået til væskeform, hvor det så er dampene, der kan antændes. Når fedtet brænder, vil der udelukkende være tale om en flammebrand. Gasser brænder med flammer. Grillkul og briketter brænder kun med gløder, da gassen er uddrevet af trækullene. Alle stoffer gennemgår dog ikke ovennævnte faser. F.eks. vil tøris (fast kultveilte/carbondioxid/c0 2 ) ikke først blive væske, men fordampe direkte. Brand i faste stoffer Nogle faste stoffer skal først overgå til væskeform og derefter fordampe for at kunne antændes. Andre stoffer, f.eks. træ, må gennemgå en anden kemisk proces: når træ opvarmes, vil det på et tidspunkt afgive antændelige gasser. 5

7 Gassen vil på et tidspunkt kunne antændes, (tørstillationsforsøg) Træet skal afhængig af træsorten varmes op til C for at afgive gas nok til en antændelse. Hvis den samme mængde træ var skåret i mindre stykker eller ligger som f.eks. høvlspåner, vil vi se en hurtigere afgasning og forbrænding. Klods og spåner Specifik overflade: Overfladens størrelse i forhold til mængden. Jo mere findelt materialet er, desto større er den specifikke overflade. Materialet bliver lettere antændeligt og forbrændingshastigheden forøges med stigende specifik overflade. Støveksplosion Blandingsforholdet mellem støv og luft er yderligere en væsentlig faktor, der har indflydelse på, hvor hurtig forbrændingen forløber. Støv/luftblandingen skal ligge indenfor antændelsesområdet: antændelsesgrænser er defineret for 6

8 indholdet af eksempelvis støv i atmosfærisk luft. Når indholdet af støv ligger mellem de to grænser, kan blandingen antændes. Støvindholdet angives som en nedre (NA) og øvre (ØA) antændelsesgrænse i volumenprocent (vol %) ved 20 C, 1 atmosfæres tryk og en ilt-/oxygenkoncentration på 21 volumenprocent. Antændelsesområdet - mellem NA og ØA - afhænger af temperatur, tryk og ilt-/oxygenkoncentration. Intensitet I en støvmættet silo er støv/luftblandingen i de fleste tilfælde over øvre antændelsesgrænse ved redningsberedskabets ankomst. I forbindelse med arbejdet på brandstedet vil der eventuelt kunne ske en utilsigtet ventilation af siloen, og støv/luftblandingen kan komme inden for antændelsesområdet og kan antændes, hvis der kommer en gnist. Intensitet ØA VOL % De fleste antændelser af gas/luftblandinger sker ved antændelsesområdets grænser, og kaldes forpufninger. Brandmandskabet kan overleve trykbølgen ved forpufninger, men den høje temperatur i hele rummet kræver, at brandmandskabet indtager en lav stilling og bærer optimal påklædning for at slippe derfra uden skader. Støveksplosioner eller andre lignende eksplosioner i blandinger af luft og gas/damp - altså antændelser i nærheden af idealblandingen - er forholdsvis sjældne.

9 Ovennævnte betingelser for antændelse gælder generelt i mere eller mindre lukkede rum for følgende: Støv/luftblandinger f.eks. Træstøv, sukker og melstøv, metalstøv Gas/luftblandinger f.eks. Naturgas, F-gas, acetylen, røggas Damp/luftblandinger Brandfarlige væsker Antændelsesområde: Antændelsesområdet er begrænset af en nedre og øvre grænse, hvorimellem en gas-, damp- eller støv-/luftblanding kan antændes. Eksempler på antændelsesområder: Stof NA IB ØA Nedre antændelsesgrænse i vol % Idealblanding i vol % Øvre antændelsesgrænse i vol % Naturgas 4,5 14,0 F-gas 1,5 4,0 11,7 Acetylen 2,5 7,4 82,0 "Almindelig" røggas Energirig røggas Benzin 1,4 7,6 Petroleum 0,7 5,0 Diesel 0,5 5,0 Diethyl ether 1,9 3,2 36,0 Ethanol (70%) 3,3 6,0 19,0 Toluen 1,1 2,2 7,1 Acetone 2,5 4,8 13,0 8

10 Antændelsesområdet er ikke en statisk størrelse. Grænserne vil bevæge sig afhængig af temperaturen og ilt-/oxygenindholdet i blandingen. Temperaturens indflydelse på antændelsesområdet: Generelt vil nedre antændelsesgrænse synke ved en temperaturstigning. Når temperaturen når gassens, støvets eller dampens antændelsestemperatur, vil nedre antændelsesgrænse være næsten lig nul, hvilket betyder, at blandingen vil brænde, uanset hvor lidt gas, damp eller støv, der er til stede i luften. Intensitet Temperaturen øges Idealblandingen samt øvre antændelsesgrænse er ikke nævneværdig afhængig af temperaturen, men derimod af ilt-/oxygenindholdet i "luften". Iltens/oxygenens indflydelse på antændelsesområdet: Ved en brand vil blandt andet røgens ilt-/oxygenindhold kunne variere meget. Ved øvre antændelsesgrænse vil ilt-/oxygenindholdet i blandingen være afgørende for, om forbrændingen vil kunne fortsætte. Det betyder, at når luftens ilt-/oxygenindhold synker ved forbrændingen, vil IB og ØA synke tilsvarende. Med andre ord er ilt-/oxygenkoncentrationen bestemmende for, om gasserne rent faktisk kan antændes. 9

11 Flammebrand Forsøget med opvarmning af træ viste, at det er de afgivne gasser over træoverfladen, der brænder, hvilket først sker efter en vis opvarmning af træet. Det skyldes, at træet først skal opvarmes til antændelsestemperaturen. Definition: Antændelsestemperaturen er den temperatur, stoffet skal opvarmes til for at bryde i brand i atmosfærisk luft Eksempler på antændelsestemperaturer: Bygningstræ (gran) 385 C Røggas C F-Gas Ca. 450 C Acethylen 305 C Ether 180 C Benzin Ca. 500 C Diesel Ca. 225 C Petroleum Ca. 350 C Polyethylen 490 C Polyurethan (skum) 280 C Flammer er altså et led i en forbrændingsproces med en eller anden form for gas. Brændende gasser er i sig selv farveløse. Det, som skaber farven og lyset, er glødende partikler i den brændende gas/luftblanding. 10

12 Flammens farve kan groft give en fornemmelse af, hvor varm flammen er: ca. 550 C Mørk rød glødning ca. 700 C Svagt rød ca. 900 c Klart rød ca c Orange, gullig ca c Hvidlig Flammernes farvenuancer kan ikke fortælle ret meget om, hvor varmt det er på selve brandstedet. Hvis man derimod ved, hvad brandstedet hovedsageligt består af, kan dette give en fornemmelse af, hvor meget energi der udvikles. Der vil afhængig af stoffet være forskel på den varmemængde, der afgives på et brandsted. Brændværdi Den specifikke forbrændingsvarme for et stof er den mængde varme, der t o udvikles ved forbrænding af 1 kg fast stof/væske eller 1 m gas af det pågældende stof Bygningstræ ca Kj/kg Benzin ca Kj/kg F-Gas ca Kj/m 3 Naturgas ca Kj/m 3 Varmens forplantning Varmen kan transporteres på 3 forskellige måder: Varmestråling Varmestrømning Varmeledning Varmestråling: Varmestråling består af elektromagnetiske stråler, der bevæger sig i rette linier. Varmestråling passerer næsten uforandret gennem gennemsigtige materialer som glas og optages først helt i ugennemsigtige materialer. Udbredes på samme måde som lys. 11

13 Brandudviklingen indendørs afhænger meget af varmestrålingen fra røg og flammer. I det øjeblik brandens omfang overstiger cm i diameter, vil varmestrålingen og de omkringliggende materialer tilsammen udgøre risikoen for en brandspredning. Når omgivelserne varmes op af strålevarmen, vil de fleste faste stoffer afgasse og dermed afgive antændelige gasser, hvilket vil kunne resultere i antændelse af røggassen. Den kraftigste varmestråling kommer fra flammerne ved brand i brandfarlige væsker, f.eks. olie, og kan komme helt op på 100 kw pr. sek. De varme røggasser, der når en temperatur på C inden antændelse, vil også kunne bidrage til brandspredning i letantændelige materialer. Varmestrålingen fra røggassen er udregnet til at kunne blive op til ry 20 kw pr. m, hvilket vil føles ulidelig varmt for røgdykkeren. Indsatsdragt og udstyr vil kunne tage skade efter et stykke tid. Varmestrålingen aftager med afstanden: Varmestrålingens intensitet aftager med kvadratet på afstanden, eller: En fordobling af afstanden til varmekilden vil medføre en 4 gange lavere intensitet af varmestrålingen. Bygningen, der er 4 meter fra det brændende hus, får 4 gange så meget strålevarme, som den bygning der ligger 8 meter væk. 12

14 Varmestrømning: Københavns Brandvæsen-Videogruppen Strømning kendes fra flydende og luftformige stoffer. Varmetransport ved strømning giver det største bidrag til brandspredning i brandens start, indtil varmestrålingen bliver den dominerende faktor. Hvis røgen har mulighed for at brede sig over længere afstand, bliver varmestrømningen i nogle tilfælde den afgørende faktor for brandspredning. Dette gælder eksempelvis i: trapperum ventilationskanaler kabelbakker/rør elevatorskakter skunkrum

15 En påsat brand i bunden af trapperummet i et etagebyggeri blev slukket af brandmanskabet, men de kunne ikke hindre en antændelse i røggasserne på loftet. Den varme røggas fra branden havde bredt sig op gennen trapperummet og via en "åben" lem til loftrummet. Her blev røgen til sidst så varm, at den ved den rigtige blanding i loftrummet antændte. Varmeledning: Varmeledning sker først og fremmest gennem faste stoffer, hvor materiele med høj temperatur vil afgive varme til materiale med lavere temperatur. Ledningen afhænger af stoffets varmeledningsevne. Da det er dele af bygningskonstruktioner, der optager varmen og leder den videre, vil de bedst ledende materialer, såsom stål svækkes ved en længere varmepåvirkning. Brandchef G. Liebe fra Norge beskriver, at varmen fra pejsen blev ledet gennem stålsømmet i betonen til yderbeklædningen af træ. Brandfarlige væsker Ved brand i væsker er det ikke selve væsken, der brænder, men derimod dampene. Når væsken når en bestemt temperatur, kan dampene over væsken netop antændes, men en forbrænding kan ikke opretholdes. Denne temperatur kaldes flammepunkt. Definition flammepunkt: Flammepunktet er den laveste temperatur væsken skal opvarmes til for at afgive antændelige dampe 14

16 Eksempler på flammepunkt: Diethylether /æter -s- 45 C Ethanol (sprit) 13 C Benzin s- 38 C Petroleum 50 C Acetone -f- 20 C Diesel C Toluen - 4 C Hvis en forbrænding i væskens damp skal kunne opretholdes, er det nødvendigt at væsken opvarmes yderligere fra flammepunkt til brændpunkt. Forenklede betingelser for antændelse: 1 Ved opvarmning af væsken til flammepunktet kan væskens dampe netop antændes, men ikke vedligeholde en forbrænding. 2 Ved brændpunktet (højere temperatur end flammepunktet) afgiver væsken tilstrækkelig mængde damp til, at den kan brænde vedvarende. Det svarer typisk til en åben karbrand 3 Dampene skal varmes op til antændelsestemperaturen Brandforløb i lukkede rum Brandforløbet ved en bygningsbrand kan inddeles i 4 faser: 1 Antændelsen 2 Udviklingsfasen 3 Overtænding/fuld udviklet brand 4 Afkølingsfasen Disse 4 faser illustreres af nedenstående temperaturudvikling. Temperatur Overtænding Afkølingsfasen Antændeii Tid 15

17 (?) Pyrolyse i den øverste del al rummel. (Omgivelserne opvarmes og afgiver gasser) Varme gasser stiger mod loftet t Branden tiltager t Antændelse ved ØA Fed overtænding Í Branden "pulserer" ud gennem f. eks. dør/vindue Gas/luftblandingen når NA. Mager overtænding i Temperaturen stiger og dermed også trykket 1 Afgasningen øges væsentligt grundet øget strålevarme O Undertrykt i rummet t Initialbrand gasser udvikles ØA stiger i takl med mere ilt i rummel V { ) Temperaturen falder og dermed også trykket øget lufttilførsel Nulplanet stiger 1 Ilten forbruges - flammerne slukkes ØA synker i takt med at ilten lorbruges Brandens udvikling beskrives nærmere for i detaljer at give klarhed over, hvordan branden kan udvikle sig under bestemte forhold. Dermed er det også antydet, at ikke alle brande udvikler sig ens, da det blandt andet afhænger af: 1 det brændende materiale, herunder mængden og energiindholdet 2 omgivelsernes beskaffenhed, herunder energiindholdet/brændbarheden 3 rummets størrelse 4 tilgangen af oxygen Brandens kredsløb De følgende side kommenterer den ovenstående beskrivelse af brandens forløb, og numrene refererer til illustrationens nummerering. 1. Indholdet af gasser i røgen afhænger i begyndelsen af det brændende materiale. Initialbrandens udvikling i begyndelsen samt bidraget til det senere forløb kan altså afhænge af, hvad arnestedets brændbare materiale er. Udviklet effekt (kw) En brand i en moderne kunststofsofa udvikler dobbelt så meget energi og tilmed 4 gange hurtigere end en brand i en "gammeldags" sofa, der er beklædt med uld. 16

18 Når initialbranden har nået en vis størrelse, og strålevarmen kan begynde at 2. opvarme omgivelserne, 'afgasser' de opvarmede flader og genstande i nærheden af initialbranden. Processen kaldes pyrolyse. Hvis omgivelserne består af ikke brændbare materialer som f.eks. beton, kan branden "gå ud" på nuværende tidspunkt. Branden er på dette stade brændselsstyret, det vil sige, at den udelukkende er afhængig af, om der er tilstrækkeligt med brændbart materiale til stede. Det er fordi, der selv i et lukket rum vil være rigeligt med oxygen til rådighed på dette tidspunkt, og den afgørende faktor for brandens fortsatte forløb vil derfor være det brændbare materiale. Overtænding: 3. Definition: Antændelse af røggasser i et mere eller mindre lukket rum. Der er 4 typer overtændinger, der i hovedtræk kan beskrive forholdene i et mere eller mindre lukket rum: Mager overtænding Fed overtænding Fed varm overtænding Forsinket overtænding Overtændingerne er i dette hæfte beskrevet i en rækkefølge svarende til hyppigheden. Mager overtænding Den magre overtænding markerer overgangen mellem initialbrand (arnested) og en udviklet rumbrand, og initialbranden vil efterfølgende udelukkende fungere som tændkilde i brandens andre faser, for eksempel i forbindelse med fede overtændinger. Betingelserne for antændelse af almindelige røggasser er, at den nedre antændelsesgrænse (NA) nås. Hvornår det sker, afhænger af: Rummets størrelse og tæthed Omsætningen af røggas, det vil sige overfladens beskaffenhed og initialbrandens placering og størrelse Røggassernes energiindhold og dermed også antændelsestemperaturen I lukkede rum op til 50 m 2 indtræffer den magre overtænding indenfor 5 17

19 minutter, og den vil derfor sjældent opleves af indsatspersonalet. I rum fra i ca. 200 m vil den magre overtænding først ske efter ca. 10 minutter. I større lokaler vil eksempelvis kravene om brandventilation betyde, at røggasserne i nogle tilfælde ikke vil kunne samles og give en mager overtænding Mellem fase 4 og 5 befinder branden sig i en hvilefase, hvor der ikke længere er oxygen nok til en vedvarende flammebrand. Rummet kan være tilstrækkeligt utæt til, at branden kan overleve. Branden vil i denne fase skiftevis flamme op og dø ud. Trykket vil tilsvarende ændre sig, og udefra kan man høre, at luften suges ind til branden, når der er skabt det nødvendige undertryk. Undertrykket skabes, når røggasserne efter opflamning "dør ud", afkøles og trækker sig sammen. Nulplanet Nulplanet er det område, hvor trykket inde i brandrummet er lig med trykket i det fri eller i nærmeste tilstødende lokale. Området kaldes også neutralzonen og angiver, hvor der er atmosfærisk tryk - hverken over- eller undertryk. Nulplanet vil befinde sig omtrent i underkanten af røglaget. Under nulplanet bliver temperaturen væsentlig lavere, jo længere man kommer ned i rummet. Trykforholdene i brandrummet 1-2 minutter efter antændelse. Før fase 2. Trykforholdene i brandrummet når temperaturen og dermed trykket er på sit højeste. Mellem fase 3 og 4. 18

20 Hvis brandstedet er tilpas "utæt" til, at røggasserne igen kan antændes, vil der ske en antændelsen, nu ved øvre antændelsesgrænse (ØA). Dette kan ske uden udefra kommende påvirkning af brandstedet, men oftest vil det ske, når indsatspersonalet trænger ind på skadestedet, eller/og ventilerer dette. Branden vil nu være ventilationsstyret. I forbindelse med åbning af døre eller vinduer vil røggassen få tilført luft, og blandingen vil bevæge sig fra at være en for fed blanding ned mod ØA. Der vil et eller flere steder være områder, hvor der er en "tilpas" røggas/luftblanding, hvorefter temperaturen bliver den afgørende faktor. Den nødvendige temperatur opnås oftest ved, at der optræder flammer eller gløder i højde med nulplanet, når røgdykkerholdet åbner døren eller måske først et stykke tid efter. Tidspunktet afhænger af afstanden mellem initialbranden og døren og dermed til luftåbningen. Kort afstand vil give en hurtig antændelse, og lang afstand vil give et forsinket forløb. Sammenfattende tales om en: Fed overtænding Antændelse af røggassen ved øvre antændelsesgrænse (ØA) på baggrund af øget ilt-/oxygentilførsel i en periode og en temperatur på C Efterfølgende vil branden udvikle sig i fuldt omfang, og i tilfælde af en åben dør eller vindue vil der udvikles overtænding af hele rummet. Hvis åbningen er lille - svarende til en utæthed - kan branden fortsætte i et nyt forløb, som det er vist i "brandens kredsløb". Andre typer overtændinger: Først mængden af ilt/oxygen og derefter temperaturen vil være afgørende forudsætninger i en ventilationsstyret brand. Såfremt røgdykkerne trænger ind på brandstedet fra det fri eller åbninger, dannet på grund af varme- eller trykpåvirkning af bygningskonstruktionen, vil røggasserne på et tidspunkt nå ØA og bliver brændbare. Hvis temperaturen ved røgdykkernes indtrængen er over røggassernes antændelsestemperatur på C, og den fede overtænding er slukket på grund af oxygenmangel, vil man få en:

21 Fed varm overtændmg: Antændelse af røggassen sker ved umiddelbar kontakt med luften uden for bygningen, da temperaturen er over røggassens antændelsestemperatur. Eksempel på fed varm overtænding Flammen vil lyse kraftigt, og antændelsen vil ske fra åbningen og ind i lokalet. Dette kan ske umiddelbart, når døren åbnes, eller når tag/loftrummet ventileres, men også noget efter. Fed varm overtænding vil udgøre en stor fare for fremtrængende røgdykkere. De skal være opmærksomme på muligheden for antændelse, da temperaturen i røggasserne er C. Forsinket overtænding: Antændelse af røggasser i et ukendt punkt i antændelsesområdet

22 Oftest vil forsinkede overtændinger ske i tilstødende "lokaler" i forhold til initialbranden. Dermed menes: Tilstødende rum Trappe- og/eller loftrum Skunkrum Ventilationskanaler Overtændinger er forholdsvis sjældne, men desværre har overtændinger kostet menneskeliv. Derfor ses der nedenfor på indikationerne for overtænding. Indikationer på overtænding Under brand- og redningsindsatser er det vigtigt at kunne bedømme, hvor farlig den specifikke situation er. Røgdykkerne er i deres afsøgning i røgfyldte lokaler specielt udsatte. Situationer kan ændres på sekunder, og fasen med overtændinger skal helst læses af både røgdykkerne i lokalet og lederne udenfor. Røggassens farve Ofte opfattes røggassernes farve som et kendetegn på, at en snarlig overtænding er på vej. Men der findes ingen egentlig sammenhæng mellem røggassernes farve, og situationens farlighed. Så det er kendskab til brandens kredsløb og betingelserne for antændelse af røggasser, der som basal viden og sammen med følgende argumenter, kan ligge til grund for en hensigtsmæssig og agtpågivende optræden på brandstedet: I langt de fleste tilfælde har branden passeret den magre overtænding ved røgdykkernes indtrængen. Ilten/oxygenen er brugt og røggas/luftblandingen ligger over ØA. Såfremt det er et lukket rum, vil man ofte se et eller flere forhold på stedet: Sodsværtning indikerer en brand i et lukket rum over en periode. Det inderste glas i termoruden kan være revnet Sodsværtninger kan også ses ved utætheder i dør- og vindueskarme Sodsværtninger vil ofte være kileformede og "placeret" noget nede ad dør-/vindueskarme. Jo længere nede sodsværtningen er, desto større er sandsynligheden for en ventilationsstyret brand Røggassen forlader bygningen fra et tilstødende lokale, hvor temperaturen er forholdsvis lav. Det lille overtryk i røggassen betyder, at temperaturen er

23 dalende efter en mager overtænding. Hvis brandvæsenet er meget hurtig på stedet, kan det også indikere en stigende temperatur, hvis en dør er åbnet, eller et vindue er bristet på grund af den magre overtænding. Oftest vil en forsinket overtænding udvikles i et tilstødende lokale på grund af antændelse fra en opblusset initialbrand, en fed overtænding i brandrummet eller en pludselig opstået gnist fra maskiner, el-anlæg eller lignende. Røgdykkerne skal derfor stadig være agtpågivende i røgfyldte lokaler, hvor sigtbarheden er god, og temperaturen virker tålelig. Energirig røggas Energirige røggasser stammer fra brand i plast, gummi, benzin, olie o.lign. Stofferne udvikler røggasser, der fortrinsvis består af store molekyler med meget kulstof, og for at kunne brænde/antænde kræves tilførsel af store mængder luft. Intensitet De energirige røggasser er sværere at antænde end almindelige røggasser, og blandingen kræver ofte ikke blot en gnist, men derimod en kraftig flamme fra eksempelvis en fed overtænding for at antænde. Sammenfattende må det slås fast, at røgdykkerne skal tage deres forholdsregler ved brande i lukkede rum, hvor branden har været i gang i længere tid. Der skal ikke udelukkende fokuseres på selve brandrummet, men også på tilstødende rum, hvor røggas/luftblandingen kan ligge tæt på IB.

24 ISBN

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelse Mulige C-spørgsmål som kan indgå i den afsluttende prøve i Indsatsuddannelsen Brandkemi Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå? Hvad er en ufuldstændig

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Brintpiller som energilager

Brintpiller som energilager Brintpiller som energilager Af phd studerende Rasmus Zink Sørensen, lektor Tue Johannessen og professor Claus Hviid Christensen Brintsamfundet er en vision for, hvordan adgangen til energi i fremtiden

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk

Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af udvendigt træværk Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 15 2001 Linolie til overfladebehandling af

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren

MiljøBiblioteket. Luftforurening med. Partikler. et sundhedsproblem. Hovedland. Red. Finn Palmgren 14 MiljøBiblioteket Luftforurening med Partikler et sundhedsproblem Red. Finn Palmgren Hovedland Jesper Christensen er seniorforsker i afdeling for Atmosfærisk Miljø, Danmarks Miljøundersøgelser under

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen. INDHOLD INDLEDNING.... 2 Rapportens indhold...

Læs mere

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige

Sne og is på tage. Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg og Miljöteknologi Byggnadsteknologi Göteborg Sverige Sne og is på tage Professor Anker Nielsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitetet Dr. Neergårdsvej 15 DK-2970 Hørsholm Danmark E-mail: ani@sbi.dk Tidligere Chalmers Tekniske Universitet Bygg

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar

Fysisk aktivitet og vægt. Informationshæfte fra Nordic Sugar Informationshæfte fra Nordic Sugar 2 er udarbejdet af Nordic Sugar. Copyright tilhører Nordic Sugar. Kopiering er tilladt med kildeangivelse. Tekst og indhold: Mannov og Nordic Sugar. Foto: Christina Bull.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS).

Hæftet er forfattet af Gunnar Cederberg. Forord, kommentarer og redigering af Erland Andersen (DFKF) og Kim Johannsen (HTAS). KATALYSATORER Hæftet Katalysatorer med tilhørende øvelsesvejledninger udgives af Haldor Topsøe A/S (HTAS) og Danmarks Fysikog Kemilærerforening (DFKF) som et gratis inspirationshæfte til folkeskolelærere

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere