Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område"

Transkript

1 Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

2 En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler på din afdeling/arbejdsplads. Spørg din TR, hvis du er i tvivl. Mødeplan, tjenesteliste eller rulleplan Du skal altid kende din tjeneste-/mødeplan 4 uger frem. Mødeplanen skal indeholde oplysninger om arbejdstid/-dage (komme-gå tid) og fridøgnenes, SH frihed og anden friheds placering, herunder fastlagt afspadsering og aftalte feriedage og feriefridage. Kurser/uddannelsesdage betragtes som arbejdsdage og de skal fremgå af mødeplanen. Afspadsering skal kendes 4 døgn forud, og placeres i tjenesteplanen, når det er aftalt. Orlov og tjenestefrihed bør fremgå af mødeplanen, men det er ikke et krav. Rulleplaner, der rækker mere end 4 uger frem er ikke bindende ud over de 4 uger, men må betragtes som en forbruger-oplysning. Hvis du ikke har fået din mødeplan 4 uger frem, skal du kontakte din TR/kredskontoret mhp at de tager sig af det. Den daglige arbejdstid Arbejdstiden kan udgøre mellem 5 og 12 timer. Din daglige arbejdstid kan være kortere end 5 timer, hvis tjenesten anvendes til afsp., og efterfølges af et fridøgn eller anden frihed. Hvis du er ansat under 30 timer ugentlig er der ingen nedre grænse for den daglige arbejdstid. Pauser Du har ret til en spise-/frokostpause af mindre end ½ times varighed, når du står til rådighed og du må ikke forlade arbejdspladsen, hvis din arbejdsdag er på mellem 5 og 12 timers varighed. Du ikke har krav på andre pauser i løbet af arbejdsdagen, selv om du har en 12 timers vagt. Der er en bemærkningen i arbejdstidsaftalen om retten til en pause, hvis arbejdsdagen overstiger 6 timer. Den refererer til et EU direktiv, og har ikke noget med den betalte spisepause at gøre, men skal blot sikre, at du kan holde en pause. EU direktivet forholder sig ikke til om du skal holde pause med eller uden løn. Normtimer og normperiode Normtimer er det antal timer du er ansat på, og det svarer til din ansættelses-brøk - den fremgår af din ansættelseskontrakt. Normperioden er det antal uger/mdr., som dine samlede normtimer beregnes over. EU direktivets 4 mdr. grænse for maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (planlagte timer + over-/merarbejde) har intet med arbejdstidsaftalens normperiode at gøre, men skal beskytte medarbejdere mod at arbejde urimeligt meget over den aftalte periode. Normperioden aftales lokalt. Hvis der ikke er indgået en aftale på arbejdspladsen er perioden på 14 uger. Når normperioden er gået, skal de udførte normtimer svare til ansættelsesbrøken.

3 Har du arbejdet mindre, bortfalder underskuddet det kan ikke overføres til næste normperiode og det kan ikke udlignes ved at placere ferie-/feriefridage eller -timer på nogle arbejdsfri dage i den normperiode, der slutter. Har du præsteret for mange normtimer, udbetales de som over- eller merarbejde. Hvis du fratræder, kan du og arbejdsgiveren tilstræbe, at timerne passer for den del af normperioden, du har været ansat i, men du har ikke krav på udbetaling af for mange præsterede timer. Arbejdsgiveren kan ikke tilføje flere normtimer end allerede planlagt inden for 4 ugers mødeplanen. Det er kun, hvis I kan blive enige, at man kan fjerne eller tilskrive timer, indenfor din 4 ugers mødeplan. Er der mere end 4 uger til, at du skal fratræde, er muligheden for tilpasning større. Kontakt evt. din TR/kredsen for hjælp med tilpasning af dine normtimer. Normtimer har intet med afsp., over-/ eller merarbejde at gøre, og disse timer fremgår af et særskilt regnskab. Omlægning af en planlagt tjeneste En tjeneste kan omlægges max 24 timer til hver side og med 1 døgns varsel, men det kan kun ske i særlige tilfælde fx sygdom eller en kollegas fravær gr. barns 1./2. sygedag, og kun hvis omlægningen varsles i arbejdstiden og sker efter drøftelse med dig. Omlægning i f.t. de 24 timer til hver side betyder, at en dagvagt fx kan omlægges til nattevagt eller aftenvagt forud den planlagte dagvagt eller aftenvagt, nattevagt efter den planlagte dagvagt. Det kan fx se sådan ud: Planlagt dagvagt 7 15 på en tirsdag. Den tjeneste kan flyttes tilbage til aftenvagt mandag eller nattevagt mellem mandag og tirsdag. Men den kan også flyttes fremad til aftenvagt tirsdag eller nattevagt mellem tirsdag og onsdag. Hvis ændringen berører et planlagt fridøgn, skal du være opmærksom på, om fridøgnet bliver for kort se det afsnit. Den omlagte tjeneste skal have samme varighed som den planlagte tjeneste, og man kan ikke blande normaltjeneste med rådighedstjeneste. En omlægning kan ikke varsles via mail/sms, som modtages i fritiden for orienteringen skal ufravigeligt gives i din arbejdstid. Du kan altså tillade dig først at læse mailen/sms på det tidspunkt, hvor du møder til næste tjeneste. Overholdes varslet på 1 døgn (= 24 timer) ikke ydes en godtgørelse (knapt 40 kr.) pr. omlagte time. Fridøgn planlægning og ændring/inddragelse Du skal som udgangspunkt have et langt fridøgn (55 64 timer) om ugen. Hvis du ikke får det, har du krav på to korte fridøgn (35 timer). Det korte fridøgn kan nedsættes til 32 timer, hvis hviletiden nedsættes fra 11 til 8 timer. Din TR ved, om der er aftalt nedsat hviletid på arbejdsstedet. Inddrages et fridøgn inden for 4 ugers perioden honoreres tjenesten som overarbejde, og altid for mindst 6 timer. Det betyder, at du som minimum får 9 timer til afspadsering, selv om du har arbejdet mindre end 6 timer. Når du har fået inddraget et fridøgn, skal du bruge nogle af de optjente afspadseringstimer for at holde en erstatningsfridag. Hvis et planlagt fridøgn bliver for kort på grund af overarbejde eller tilkald honoreres det som et inddraget fridøgn. Det er teknisk lidt vanskeligt, men du kan kontakte din TR, hvis du er i tvivl om fortolkningen af forkortet fridøgn.

4 Inddrages fridøgnet med mindre end 14 dages varsel, ydes et varslingstillæg (knapt 500 kr.). Et fridøgn kan ikke flyttes inden for 4 ugers perioden. Det kan inddrages, forkortes eller omlægges, og ændringerne skal altså honoreres med mindst 6 timer som overarbejde. Honoreringen gælder såvel deltids- som fuldtidsansatte. Søgnehelligdage (helligdage, der ikke falder på en søndag) For hver søgnehelligdag i normperioden skal du have en søgnehelligdagsfridag af mindst 35 timers varighed (32 timer, hvis hviletiden er nedsat). Det opnår du ved, at antallet af de normtimer, du skal arbejde i normperioden nedskrives på samme måde, som når du holder ferie. Er du fuldtidsansat nedskrives normtimerne med 7,4 timer pr. søgnehelligdag. Er du deltidsansat nedskrives normtimerne med (7,4:37) x din timenorm. Hvis du fx er ansat på 30 timer om ugen ser det sådan ud: 7,4 : 37 = 0,2 time x 30 = 6 timer. Når dine fridøgn og søgnehelligdage og evt. afspadseringsdage m.v. er placeret i normperioden fordeles det beregnede antal arbejdstimer på de øvrige dage og de tomme dage, der evt. bliver tilbage er så arbejdsfri dage. Det kan ske, at timetallet ikke passer helt med jeres daglige arbejdstidsnorm, men så vil man kunne placere kortere dage end á 5 timers varighed på en af de tomme dage før et fridøgn/anden frihedsperiode, og så skal du afspadsere timerne. Juleaftensdag (24/12) betragtes som en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse, og det er kun faste nattevagter, der ikke får nedskrevet normtimerne for den dag. Særlige fridage De særlige fridage er 1. maj og Nytårsaftensdag (31.12). På de dage har du i størst muligt omfang ret til at holde fri uden, at du skal afspadsere. Den 1. maj gælder retten til at holde fri fra dagtjenestens begyndelse, og den gælder det fra kl. 12. Hvis du ikke kan undværes i arbejdet, får du søndagstillæg for de timer, som du arbejder efter kl. 12. Du får ikke nedskrevet normtimerne, og du får ingen kompensation, hvis dagen falder sammen med en fridag eller falder i din ferie. Hvis dagen falder sammen med en søgnehelligdag, behandles dagen som en søgnehelligdag. Hvis dagen falder sammen med en søndag ydes søndagstillæg for hele dagen, og der ydes ikke dobbelt søndagstillæg efter kl. 12. Afspadsering Afspadseringstimer fremkommer, når du har over-/merarbejde, weekendtjeneste, tilkaldes til tjeneste udenfor den planlagte arbejdstid, får inddraget et fridøgn eller en Søgnehelligdags frihedsperiode eller har tilkald til effektiv tjeneste under en rådighedsvagt. Timerne skal afvikles med afspadsering inden udgangen af den 3. mdr., der følger efter den måned, hvor du optjente timerne. Hvis timerne ikke er afspadseret, skal de udbetales med næste lønudbetaling. Timer der optjenes fast, fx fra weekendtjeneste kan planlægges til ligeså fast afvikling, men er de ikke det, har du krav på et varsel på 4 døgn til afholdelse af afspadsering. Du kan altså ikke pålægges at bruge dine afspadseringstimer med mindre det er aftalt 4 døgn forud bortset fra hvis du på grund af et tilkald eller overarbejde er nødt til at holde hviletid, før du kan tiltræde næste planlagte tjeneste. I den situation kræver det ikke varsel.

5 En planlagt afspadsering kan inddrages med 4 døgns varsel. Hvis 4 døgns varslet ikke overholdes skal dit afspadseringsregnskab nedskrives som om du holdt din afspadseringsdag, og den tjeneste du er pålagt honoreres som overarbejde dvs. med tillæg på 50 %. Hvis du bliver syg på en planlagt afspadseringsdag, kan afspadseringsdagen kun afholdes, hvis timerne stammer fra weekendtjeneste eller søgnehelligdagstjeneste, idet du kan optjene disse timer, når du er syg, hvilket du ikke kan med over-/merarbejde. Du kan se på din lønseddel hvilke afspadseringstimer, der er ældst, idet det er dem, du skal afvikle først. Arbejdstidsbestemte tillæg Arbejdstidsbestemte tillæg er tillæg, du får for at arbejde i weekends samt aften- og nattevagt. Honoreringen for aften- og nattevagter skal udbetales, mens honoreringen for weekend afspadseres eller udbetales. Lokalt kan I aftale at fravige denne hovedregel. Tillæggene beregnes pr. påbegyndte halve time og udgør 42 % for weekendtjeneste mellem lørdag kl. 06 og søndag kl , 27 % for aftentjeneste mellem kl og og 32,5 % for tjeneste mellem kl og Tillæggene ydes også under overarbejde, lige som der ydes aften/nattillæg for tjeneste i weekend og på søgnehelligdage. Tillæg, der altid udbetales, er fast påregnelige og ydes under ferie, sygdom og barsel. Overarbejde Overarbejde er arbejde ud over den daglige tjeneste, der er planlagt i din mødeplan. Er du nødt til at blive længere end planlagt, honoreres den ekstra tid med timeløn tillagt 50 %. Beregningen sker pr. påbegyndte ½ time. Arbejder du to timer over, tilskrives dit afspadseringsregnskab altså med 3 time. Der er andre ekstra tjenester, der honoreres som overarbejde, men overarbejde i sin rene form er altså kun det arbejde, der sker i forlængelse af en planlagt tjeneste. Overarbejde skal varsles i arbejdstiden og senest dagen før. Varsling i arbejdstiden er et ufravigeligt krav hvis du varsles i fritiden, vil der være tale om et tilkald, og det honoreres som overarbejde for mindst 3 eller 6 timer + 50 %. Hvis overarbejdet er af mere end 1 times varighed, og ikke er varslet dagen før, får du et engangs-varslings-tillæg (ca. 40 kr.). De andre tjenester, der honoreres som overarbejde er, honorering for inddraget fridøgn og søgnehelligdagsfrihed, tilkald til effektiv tjeneste (både under rådighedsvagter og udenfor planlagt normaltjeneste), merarbejde, når den samlede gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 37 timer om ugen samt afspadsering, der inddrages med mindre end 4 døgns varsel. For disse tjenester ydes ikke gives varslingstillæg, selv om du ikke er varslet senest dagen før. Hvis du har overarbejde mellem to normaltjenester, og ikke kan afholde den planlagte hviletid (8/11 timer) på grund af overarbejdet, har du krav på tjenestefrihed med løn til du har holdt 8 timers hviletid efter afslutningen af overarbejdet. Du har kun krav på 8 timers frihed, selv om jeres hviletid ikke er nedsat. De sidste tre timer skal du så afspadsere. Du har fx planlagt aftenvagt og 8 timer senere skal du møde i dagvagt her er hviletiden altså aftalt nedsat. Hvis du så har fx to timers overarbejde efter aftenvagten, skal du først møde to timer senere i den planlagte dagvagt, og dagvagten bliver dermed to timer kortere

6 end planlagt uden at du trækkes i afspadsering eller løn. Tilsvarende situation kan opstå efter dagvagt og før en nattevagt 8 timer senere. Merarbejde Hvis du er deltidsansat og arbejder med samme dagsnorm som de fuldtidsansatte, vil tjeneste ud over den planlagte daglige arbejdstid være overarbejde. Men hvis du arbejder ekstra på hele arbejdsfri dage, vil der være tale om merarbejde. Merarbejde honoreres uden tillæg og beregnes pr. påbegyndte ½ timer. Merarbejde skal varsles i arbejdstiden og senest dagen forud. Varsling i arbejdstiden er et ufravigeligt krav hvis du varsles i fritiden, vil der være tale om et tilkald, og det honoreres som overarbejde for mindst %. Hvis du ikke er varslet senest dagen forud, og du har mere end 1 times merarbejde får du et engangs-varslingstillæg på knapt 40 kr. Hvis din daglige arbejdstid altid er kortere end den fuldtidsansattes norm, vil tjeneste op til den fuldtidsansattes norm ikke være overarbejde, men merarbejde. Har I blandende antal normtimer uafhængigt af om man er fuldtidsansat eller deltidsansat, vil tjeneste ud over den planlagte arbejdstid som udgangspunkt være overarbejde for alle. Du kan evt. kontakte din TR/kreds, hvis du er i tvivl om hvordan du skal honoreres i den situation. Tilkald Hvis du kontaktes, når du ikke er på arbejde, honoreres du som udgangspunkt ikke for opringningen, men den tjeneste du påtager dig eller pålægges, skal honoreres som overarbejde, uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat. Det gælder uanset i hvor god tid, du er kontaktet, hvis blot ekstratjeneste falder indenfor 4 ugers mødeplanen. Den ekstra tjeneste kan være et tilkald mellem to normaltjenester, fx mellem to planlagte dagvagter, hvor du er kommet hjem og så tilkaldes til nattevagt før den planlagte dagvagt. I den situation vil dagvagten blive afviklet som tjenestefri med løn, idet du ikke kan afholde hviletiden før dagvagten tiltrædes. Der kan også være tale om tilkald på en arbejdsfri dag eller en anden frihedsperiode (fridøgn eller søgnehelligdagsfrihed), uanset om du er fuldtids- eller deltidsansat. For fuldtids- og deltidsansatte er honoreringen for tilkald på fridøgn og søgnehelligdagsfrihed mindst 6 timer + 50 %. En arbejdsfridag af mindst 24 timers varighed vil for fuldtidsansatte også honoreres for mindst 6 timer + 50 %. Hvis tilkaldet sker mellem to normaltjenester er honoreringen for såvel fuldtids- som deltidsansatte mindst 3 timer + 50 %. Honoreringen beregnes pr. påbegyndt time, for de tjeneste timer, der ligger udover de 6/3 timer. Der er ikke varslingstillæg forbundet med tilkald, men hvis tilkaldet medfører inddragelse/forkortelse af et fridøgn ydes varslingstillægget på knapt 500 kr., såfremt inddragelsen er sket med mindre end 14 dages varsel. Tilkald sker oftest med kort varsel, da der typisk er tale om akutte situationer. Rådighedsvagter Rådighedsvagter er som udgangspunkt tjenester, hvor du skal stå til rådighed for akut arbejde. Der er altså ikke tale om planlagt arbejde i en rådighedsvagt, bortset fra små opgaver som fx kontrol af akut vogne. hjertestopberedskab m.v. Rådighedsvagter kan planlægges i forbindelse med normaltjeneste, fx normaltjeneste i dagvagt, efterfulgt af rådighedstjeneste aften og nat. Hvis rådighedsvagten afvikles i

7 tilknytning til en normaltjeneste, er der ingen grænser for hvor kort den kan være. Hvis den ikke afvikles i tilknytning til en normaltjeneste, skal den være på mellem 5 og 12 timers varighed, og skal som minimum omregnes til en værdi på 7,4 time. Rådighedstjenestens værdi udgør værdien 45 min. pr. time ved vagt fra arbejdsstedet/vagtværelse og 20 min. pr. time ved vagt fra bolig. Værdien af rådighedsvagten indgår i normtimerne. Effektiv tjeneste under en rådighedsvagt honoreres som overarbejde, beregnet pr. påbegyndt time. Til gengæld modregnes den værdi på 20 eller 45 min. som er indregnet i normtime regnskabet. Har du vagt fra vagtværelse og har 1 times effektiv tjeneste vil du for det tilkald få 1 timer + 50 % = 1,5 time, hvorfra skal fratrækkes værdien på 45 min. altså 45 min. til afspadsering eller udbetaling. Ekstra rådighedsvagt En ekstra rådighedsvagt er ikke indregnet i normtimerne, og vagtens værdi omregnes som nævnt ovenfor og tillægges 50 % - altså hhv. 45 min fra vagtværelse og 20 min fra bolig og derefter tillægges 50%. Effektiv tjeneste under den ekstra rådighedsvagt honoreres som overarbejde, beregnet pr. påbegyndt time og den modregnes vagten grundværdi på 20 eller 45 min altså uden de 50% Har du en ekstra rådighedsvagt fra vagtværelse og har 1 times effektiv tjeneste vil du for tilkaldet blive honoreret med 1 timer + 50 % = 1,5 time fratrukket vagtens værdi på 45 min. = 45 min. Døgnvagter Hvis du har en døgnvagt er rådighedsvagtens værdi 14 timer fra bolig og 20 timer fra vagtværelse. En ekstra rådighedsvagt er ikke indregnet i normtimerne, og vagtens værdi, som nævnt ovenfor, tillægges 50 %. De første 8 timers effektiv tjeneste under rådighedsvagt honoreres ikke. Effektiv tjeneste herudover honoreres som overarbejde, beregnet pr. påbegyndt time og den modregnes vagten værdi på 14 eller 20 timer. Vagtværelse Selv om det ikke længere fremgår af arbejdstidsaftalen, er det visse krav til vagtværelset som skal være opfyldt. Disse krav fremgik af aftalen frem til 2002, og er stadig grundlag for de krav et vagtværelse skal opfylde. Det betyder, at et vagtværelse skal være forsynet med sove-, læse- og skriveplads samt aflåselig skabsplads efter tidssvarende standard. Desuden skal der være telefon, og vagtværelset må ikke benyttes til andre formål. Toilettet skal være tilgængeligt, og der skal være lettes muligt adgang til bad. Toilet og bad behøver altså ikke være placeret i tilslutning til vagtværelset. Der skal også være adgang til tekøkken og køleskab. I øvrigt bør vagtværelser være af samme standard for alle personalegrupper, der har rådighedstjeneste fra vagtværelse på samme institution. Følgende fremgår af lægernes overenskomst: Vagtværelser, projekteret efter den 1. oktober 1971, skal være mindst 12 m², og der skal være direkte adgang fra vagtværelser til toilet og bad. På sygehuse, hvor der er 5 læger eller flere i vagt på tjenestestedet, skal der være adgang til eget (egne) opholdsrum.

8 Hviletid og fridøgn Arbejdsmiljøloven/-bekendtgørelsen regulerer vilkårene for hviletid og fridøgn, og arbejdstidsaftalens aftale om hviletid og fridøgn supplerer lovens bestemmelser, som gør det muligt at fravige lovens regler om en daglig hviletid på 11 timer i hver 24 timers periode og et ugentligt fridøgn á 35 timers varighed i hver uge. Det betyder, at hviletiden kan nedsættes fra 11 til 8 timer, og dermed nedsættelse af fridøgnsperiodens længde fra 35 til 32 timer. Det gælder kun, hvis tillidsrepræsentanten har indgået en aftale om nedsættelse/udskydelse af hviletiden. Hviletiden vil maksimalt kunne nedsættes to gang om ugen og aldrig to dage i træk, idet hviletid, der er udskudt eller nedsat, altid skal gives det følgende døgn. Det betyder bl.a. at du ikke kan have to døgn-rådighedsvagter i træk. Der er flere vilkår i arbejdstidsaftalen, der påvirkes, hvis hviletiden nedsættes til 8 timer. Bl.a. vil du kunne gå i aftenvagt før et fridøgn og møde i dagvagt dagen efter et fridøgn. Det giver en kortere frihedsperiode, end hvis hviletiden ikke er nedsat. Det kan være hensigtsmæssigt, at det fremgår af hviletidsaftalen, at det kun er hviletiden mellem to normaltjenester, der kan nedsættes. Det kan også være hensigtsmæssigt, at man tager stilling til, om hviletiden kun kan nedsættes i den planlagte tjeneste, men ikke i forbindelse med ekstra vagter/tilkald. Endelig bør en hviletidsaftale kun gælde for de sygeplejersker, der ønsker at være omfattet af bestemmelsen om nedsættelse af hviletiden. Det fremgår af arbejdstidsaftalen, at der skal gives et langt eller to korte fridøgn pr. uge. Det udlægges sædvanligvis ikke sådan, at der kun er 5 arbejdsdage pr. uge (mandag-søndag), men arbejdsmiljølovens bestemmelser medfører, at du kun kan arbejde 6 dage i træk. Du kan dog selv aftale med arbejdsgiveren, at du gerne vil arbejde 7 dage mellem fridagene. Men så heller ikke mere. Er der behov for flere arbejdsdage i træk, skal der indgås en aftale med tillidsrepræsentanten, og fridøgnet kan aldrig udskydes, så der er mere end 12 arbejdsdage i træk, og det kan maksimalt ske 1 gang pr. måned. Du kan pålægges at afvikle afspadseringstimer, hvis det på grund af overarbejde eller et tilkald uden for rådighedsvagt, er nødvendigt for at overholde hviletiden. Se i øvrigt under over- og merarbejde om hviletid og tjenestefrihed med løn i særlige situationer.

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK11 FORORD Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. Danske Regioners område KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE Danske Regioners område OK 2008 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal udføres

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE. indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE indenfor DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK15 Denne kommenterede arbejdstidsaftale er udarbejdet af Sundhedskartellet, FOA og HK Kommunal Aftaletekst med fælles bemærkninger med arbejdsgiverne

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 15 Titel O.15 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - syge/sundhedsplejersker, kostfagligt personale, ergo- og Status Gældende Ikrafttrådt 01-04-2016 Type Aftale Nummer 79.03 Publiceret 09-09-2015

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign.

Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Side 31 Arbejdstidsaftale for ikke-faglærte lønarbejdere, der er beskæftiget ved rengørings- og køkkenarbejde el. lign. Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 32 Kapitel 1. Arbejdstilrettelæggelse...

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015

KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 KOMMENTERET DØGN ARBEJDSTIDSAFTALE INDENFOR KL S OMRÅDE OK 2015 Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F 1 Forord: 6 Indledning: 7 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter 7

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F. Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm.

Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F. Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm. Udarbejdet i samarbejde mellem FOA, SHK, SL og 3F Bagerst i hæftes er optrykt lise over relevante afgørelser, domme mm. 1 Forord: 7 Indledning: 8 Forskelle i aftalerne de væsentligste opmærksomhedspunkter

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Vejledning om arbejdstid

Vejledning om arbejdstid Side 1 af 39 Vejledning om arbejdstid for de kommunale og regionale døgnområder Kommunerne: pr. 1. april 2016 Regionerne: pr. 1. april 2015 November 2017 Side 2 af 39 Indhold Indledning... 4 Drøftelser

Læs mere

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND

FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FAGLIGT FÆLLES FORBUND - 3F DANSK JOURNALISTFORBUND ARBEJDSTIDSAFTALE FOR HUSASSISTENTER M.FL., RENGØRINGSASSISTENTER M.FL., OG FOTOGRAFER **NYT**

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område

Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Arbejdstidsaftale RLTN Rengøringsassistenter m.fl. Det døgndækkede område Med 3F kommentarer OK2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Læsevejledning... 2 Kapitel 1 Aftalens område... 3 1 Personafgrænsning...

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010

ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT. Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 ARBEJDSTIDSAFTALE DIABETIKERHJEMMET SOLGLIMT Den oprindelige aftale trådte i kraft august 2002 og er sidst revideret april 2010 Aftaletekst Bemærkninger Det præciseres, at bemærkningerne skal læses med

Læs mere

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK

Side 1 HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.11.1 Side 1 FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DANSK LÆGESEKRETÆR- FORENING/HK ARBEJDSTIDSAFTALE 2005 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.)

A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE A RBEJDSTIDSAFTALE (Husassistenter m.fl.) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE...

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Kapitel 1 Aftalens område 1 Område Aftalen omfatter

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte En kort beskrivelse af de væsentligste regler

Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte En kort beskrivelse af de væsentligste regler Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte En kort beskrivelse af de væsentligste regler Udgivet af: Socialpædagogernes Landsforbund, marts 2016 Arbejdstidsaftalen for kommunalt ansatte En kort beskrivelse

Læs mere

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.11 O /2011 Side 1. Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. KL Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.11 Side 2

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

60.11 O.15 20/2016 Side 1. Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Side 1 Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører)

ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) AMTSRÅDSFORENINGEN 11.05.9.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE ARBEJDSTIDSAFTALE (Sygehusportører) 1999 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 KAPITEL 1. ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE... 6 1.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage.

Bilag 1 beskriver honorering og frihed når søgnehelligdage og særlige fridage (specialdage) falder på søndage. Dokument: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning med FO.doc SH-planlægning, typer, regler, normtid mv. 1 26-04-2016

Læs mere

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale

08 Danske Regioner. Arbejdstidsaftale Arbejdstidsaftale 08 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.9.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET JORDEMODERFORENINGEN DANSK TANDPLEJERFORENING

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge

Ansættelseskontrakt. for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Ansættelseskontrakt for ansatte dyrlæger i klinisk praksis med et gennemsnitligt timetal på 8 timer eller derunder pr. uge Mellem Arbejdsgivers navn og adresse: og Medarbejders navn og adresse: Indgås

Læs mere

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten

Ydelse Hvem vælger mellem de givne muligheder? 5 Afspadsering af den Lederen præsterede arbejdstid + 50 % Omlægning af tjenesten Oversigt over de enkelte ydelser/tillæg, idet der dog administration af disse henvises til selve arbejdstidsaftalen, ligesom reglerne for kan ses i arbejdstidsaftalen: Overarbejde (pålagt eller nødvendigt

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2008 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Status: Endelig version Sidst rettet den: ske Version: 1.8 Udskrevet den:

Status: Endelig version Sidst rettet den: ske Version: 1.8 Udskrevet den: \\Hds15\pfv-klp\H-lov-og overenskomstinfo\h-overenskomstmodul\interne notater\notater om Arbejdstidsregler\Beskrivelse af planlægning Oprettet den: 10.01.03 28.08.2002 Dokument: med FO.doc Status: Endelig

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv.

Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet mv. Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 Notat 26. maj 2010 Juridisk sammenligning af aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten og aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV : FOA (advokat Peter Nisbeth) mod. KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV : FOA (advokat Peter Nisbeth) mod. KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV2015.0184: FOA (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen angår, hvornår der foreligger

Læs mere

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDSFORENING KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.05.4.1 Side 1 SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORBUNDET AF OFFENT- LIGT ANSATTE KØBENHAVNS KOMMUNAL- FORENING AFTALE

Læs mere

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017

OPLÆG om. Studerendes overenskomst i OK lønnet praktik. 8. maj 2017 OPLÆG om Studerendes overenskomst i OK 2018 lønnet praktik Studerende i lønnet praktik 8. maj 2017 Overenskomsten: Er indgået mellem KL og Socialpædagogerne (BUPL) Er en del af Døgnoverenskomsten (og PFF)

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere