Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg"

Transkript

1 Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

2 Ny version fra den 15.december Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Arealbehov Indhold Side 1 Forord 5 2 Indledning Generelt Baggrund Beskrivelse af hovedforslaget Anlægsfase og driftsfase Beskrivelse af alternativet Anlægsfase og driftsfase 10 3 Ikke-teknisk resumé 11 4 Metode 12 5 Lovgrundlag Ekspropriation Arealer Servitutter Eldriftsservitut Tunnelservitut Adgangsservitutter Andre forhold Kolonihaver 15 6 Arealerhvervelse ved en bro Permanent ekspropriation (driftsfasen) Erhvervsbygninger Kolonihaver Adgangsforhold Midlertidige ekspropriation (anlægsfasen) Adgangsforhold Servitutter Eldriftservitut 25 7 Arealerhvervelse ved en tunnel Permanent ekspropriation (driftsfasen) Erhvervsbygninger Kolonihaver Adgangsforhold Midlertidige ekspropriation (anlægsfasen) Adgangsforhold Servitutter Eldriftservitut 32

4 7.3.2 Tunnel-servitut 32 8 Alternativer og varianter Variant med spuns Adgangsservitut alternativet 35 9 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Referencer 37

5 1 Forord Dette fagnotat omhandler forhold for arealforhold i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Fagnotatet er blandt andet udarbejdet på baggrund af den idefasehøring, der blev afholdt fra den 15. maj til den 26. juli Fagnotatet udgør, sammen med en række øvrige fagnotater, udgangspunktet for projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Nyanlæg og udbygning af jernbaner er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af en VVM-redegørelse (VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er imidlertid ikke direkte omfattet af planlovens regler om VVM, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal være på samme niveau. Banedanmark gennemfører på denne baggrund en VVM-lignende proces i forbindelse med projektets etablering af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg og udarbejder en miljøredegørelse. Miljøredegørelsen beskriver projektet, og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø. Figur 1 Sporene set fra Vigerslev Allé Station mod området, hvor den nye udfletning skal etableres. Arealbehov 5

6 2 Indledning 2.1 Generelt Dette fagnotat beskriver forhold vedrørende arealforhold i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. I notatet beskrives projektets konsekvenser for arealforhold. De forventede konsekvenser gennemgås både for anlægsfase og driftsfase. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet miljøredegørelse, som har til formål at skabe et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Derudover beskriver de respektive fagnotater de afværgeforanstaltninger, der foreslås iværksat i forbindelse med projektet. 2.2 Baggrund Med den politiske aftale En moderne jernbane udmøntningen af Togfonden DK" den 14. januar 2014 er det besluttet, at der skal etableres en niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg og tilslutningen af Øresundsbanen (mellem Roskilde og Kastrup) i Hvidovre Fjern. Den niveaufri udfletning kan føre Øresundsbanen over eller under Den nye bane København-Ringsted i form af en jernbanebro eller tunnel. Projektet vil have betydelig trafikal værdi ved at reducere konflikter mellem tog på Øresundsbanen og tog fra Den nye bane København-Ringsted. Udfletningen vil også være et element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken og i særdeleshed ved etablering af togbetjening mellem Roskilde og Kastrup kaldet Ring Syd. 2.3 Beskrivelse af hovedforslaget Den nye bane København-Ringsted (grå linje) grener af mod Ringsted umiddelbart inden Vigerslev Allé Station. For at undgå konflikter og for mange bindinger ved krydsningen mellem Øresundsbanen mellem Roskilde og Kastrup og Den nye bane København-Ringsted er det planen, at Øresundsbanen sideforlægges og føres under Den nye bane København- Ringsted på en banebro. Banebroen vil blive anlagt vest for Ny Ellebjerg Station i det område, der hedder Vigerslev. Der vil blive anlagt to nye spor på broen. Ved krydsning af Vigerslev Allé skal der ligeledes bygges en ny jernbanebro for at få plads til de nye spor på Øresundsbanen. Den ene af de eksisterende etsporede Arealbehov 6

7 jernbanebroer nedrives, og de eksisterende fjernbanespor (sort linje) reduceres fra to spor til ét spor. S-banen (rød linje) vil være uberørt af broen. Figur 2 Den undersøgte strækning og de to undersøgte alternativer med stationering Størsteparten af anlægsarbejderne vil foregå inden for banens eget areal. Dog vil det være nødvendigt at gennemføre ekspropriation af arealerne syd for de eksisterende fjernspor, primært omkring krydsningen af Vigerslev Allé og krydsningen af Gammel Køge Landevej Anlægsfase og driftsfase Anlægsarbejdet planlægges gennemført i med forberedende arbejder i 2016, så de nye broer står klar, når de to nye spor mellem København Ringsted tilsluttes. De forlagte spor tilsluttes ved Ny Ellebjerg Station, hvor der i et tidligere udført projekt er gjort plads til etablering af passagerperroner på Øresundsbanens spor. Etableringen af disse perroner er ikke med i dette projekt. De to nye forlagte spor føres op på et dæmningsanlæg, som tilsluttes den nye banebro. Banebroen har en længde på ca. 130 meter. Denne bro passerer Arealbehov 7

8 over de to kommende spor mod Ringsted, samt bygningen Harrestrup omformerstation. Herefter fortsætter banen på dæmning frem til Vigerslev Allé, hvor der etableres en ny bro, som skal bære de to nye spor. Denne bro vil passere Vigerslev Allé ca. 1,4 meter højere end de eksisterende banebroer. Den sydligste banebro vil blive fjernet for at skabe plads til den nye bro. I dette område vil der blive foretaget permanente og midlertidige ekspropriationer, og flere erhvervslejemål må nedrives for at skabe den nødvendige plads til spor og broanlæg. På vestsiden af Vigerslev Allé føres banen på dæmning, hvorefter den tilsluttes de eksisterende spor igen. På vestsiden af Vigerslev Allé vil anlægsarbejdet få konsekvenser for et større antal kolonihaver såfremt banen imod disse udføres som dæmning. I forbindelse med dette arealbehov, forventes flere huse og skure nedrevet. Det er muligt at reducere arealbehovet væsentligt, såfremt der etableres en spuns mellem banen og kolonihaverne. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor. Der vil endvidere forekomme mindre gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet, primært som følge af montage af broen ved Vigerslev Allé, samt byggepladskørsel. Figur 3 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. Arealbehov 8

9 2.4 Beskrivelse af alternativet Som alternativ er der undersøgt en tunnel, der vil blive udformet i en delvis åben afgravning. Tunnelen vil have et længere forløb for så vidt muligt at sikre de anbefalede hældninger af sporene for togene. Krydsningen af Vigerslev Allé har vist sig vanskelig for en tunnel. Dels fordi vejen ligger forholdsvist dybt i forhold til anlægget, dels fordi mange større ledningsanlæg i eksisterende vej og fortov skal lægges om for at skabe plads til den kommende tunnel. Det er ikke afklaret med de berørte ledningsejere, om det overhovedet er muligt at omlægge ledningerne, som i givet fald enten skal føres under sekantpælevæggen eller helt omlægges i nye tracéer og krydse anlægget et sted, hvor der er bedre plads. I dette alternativ kan det ikke undgås, at S-banen (rød linje) bliver berørt. Vigerslev Station vil gennem en længere periode være lukket på grund af anlægsarbejdet, og i andre perioder vil adgangsforholdene være begrænsede. Harrestrup omformerstation skal flyttes, og sikringshytten, som indeholder Ny Ellebjerg sikringsanlæg skal flyttes midlertidigt. Årsagen er, at anlægsarbejdet ikke kan afvente gennemførelse af Signalprogrammet, som ellers vil gøre hytten overflødig. Disse tiltag vil påvirke S-banedriften på Ringbanen. Størsteparten af anlægsarbejderne vil kunne foregå inden for banens eget areal og eksisterende DSB-arealer. Dog vil det være nødvendigt i frohld til broløsningen at gennemføre en noget mere omfattende ekspropriation af arealerne syd for de eksisterende fjernspor, af arealet ind mod Grøntorvet mellem Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej og af et areal, som ligger ind mod kolonihaverne på den modsatte side af Vigerslev Allé. Specielt arealet ind mod kolonihaverne vil blive påvirket væsentligt mere i anlægsfasen for tunnelen sammenlignet med broalternativet. De anlægstekniske dele af projektet planlægges gennemført sådan, at de kun i minimalt omfang påvirker ibrugtagelsen af Den nye bane København- Ringsted i I dette alternativ må det påregnes, at de nye spor København Ringsted skal afstives midlertidigt på det sted, hvor de i anlægsperioden krydser byggegruben til tunnelen. Den banetekniske del af projektet (de to udfletningszoner, de to nye spor samt køreledningsanlæg mv.) udføres efterfølgende, så det færdige anlæg kan tages i brug i 2020/2021. Anlægget vil derved være i fuld drift, når Signalprogrammet har etableret nye signaler på strækningen. Arealbehov 9

10 2.4.1 Anlægsfase og driftsfase Anlægsaktiviteterne forventes gennemført fra 2017 til medio 2020/primo 2021 dog forventes forberedende arbejder igangsat i Figur 4 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. I 2017 er det planlagt at gennemføre ledningsomlægninger i vejtracéet Vigerslev Allé. Parallelt med ledningsomlægningerne vil der blive gennemført omfattende grundvandssænkning i området, således at den kommende byggegrube kan holdes tør. Herefter færdiggøres de banetekniske tilslutninger ved Ny Ellebjerg og Hvidovre Fjern samt anlæggelsen af de to nye spor. Det sikrer, at de banetekniske anlæg kan tages i brug, når Signalprogrammet på fjernbanen har afsluttet arbejdet medio 2020/primo Anlægsarbejdet ved omlægning af spor udføres i stadier, som er tilpasset, så det skaber færrest mulige gener for togtrafikken. Arealbehov 10

11 3 Ikke-teknisk resumé I det følgende beskrives de arealmæssige konsekvenser i forhold til lodsejere, brugere og naboer ved realisering af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg som en overført løsning med en jernbanebro eller som en underført løsning med en tunnel. Udfletningen vil blive etableret på arealer, der enten er ejet af Banedanmark eller af DSB. Der berøres desuden to privatejede ejendomme. Broløsningen vil medføre nedrivning af syv erhvervsbygninger og berøre cirka 20 kolonihaver midlertidigt i anlægsfasen. Heraf vil cirka 15 kolonihavehuse blive fjernet. Adgangsvejen til kolonihaveforeningen Danshøj vil blive inddraget, og der skal findes en alternativ løsning. Tunnelløsningen vil medføre nedrivning af ni erhvervsbygninger, og vil berøre mere end 50 kolonihaver midlertidigt i anlægsfasen. Heraf vil omkring 50 kolonihavehuse blive fjernet, og en del af disse haver eksproprieret permanent. Ligeledes vil adgangsvejen til kolonihaveforeningen Danshøj blive inddraget, og skal følgelig flyttes. Varianten med broen, men med en spunsvæg langs med kolonihaverne, vil helt kunne undgå fjernelse af kolonihavehuse, men adgangsvejen til kolonihaverne i Danshøj vil blive inddraget og en alternativ placering skal findes. Arealbehov 11

12 4 Metode Kendskab til områdets nuværende arealanvendelse er viden erhvervet fra arbejdet med ekspropriationsopgaver for Banedanmark i forbindelse med etableringen af Den nye bane København-Ringsted samt efterfølgende besigtigelser af området. Arealbehov 12

13 5 Lovgrundlag 5.1 Ekspropriation Når staten skal realisere større anlægsprojekter, sker de nødvendige areal og rettighedserhvervelser sædvanligvis ved ekspropriation. Ekspropriationerne kan ske på baggrund af en projekteringslov eller en anlægslov for det pågældende anlægsprojekt, hvor reglerne for ekspropriationerne i begge tilfælde er lagt fast i statsekspropriationsloven (Lov nr af 20. november 2008 om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom). 5.2 Arealer Ekspropriation kan foretages som en permanent arealerhvervelse til et anlægsprojekt. Til arbejdspladser, arbejdsveje, jorddeponi mv. kan ekspropriationen ske som en midlertidig arealanvendelse. Når byggeriet er færdigt, retableres arealerne til de oprindelige formål og leveres tilbage til ejerne. Ejerne af de ejendomme, hvorfra der skal eksproprieres enten permanent eller midlertidigt vil altid blive kontaktet direkte af Banedanmark og Kommissarius for Statens Ekspropriationer. Ekspropriationernes omfang besluttes af en ekspropriationskommission, der ledes af Kommissarius. Kommissionen fastlægger størrelsen af den erstatning, som ydes til den enkelte grundejer. 5.3 Servitutter En servitut kan pålægges ved ekspropriation, og er et indgreb, der berettiger til erstatning, idet det indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Kommissionen fastsætter også størrelsen af den erstatning, som hver enkelt servitut udløser til de berørte grundejere Eldriftsservitut Arealer, som støder op til baneanlægget, pålægges en servitut (eldriftsservitut) af hensyn til sikkerheden omkring kørestrømsanlæg og togenes uforstyrrede drift. Servitutten pålægges som et bælte langs jernbanen og omfatter typisk ikke hele ejendommen. Arealbehov 13

14 Eldriftsservitutten /1/ indskrænker ejeres rådighed over de banenære arealer, og pålægger restriktioner på bevoksning, bygninger og lignende. Såfremt de anførte bestemmelser om ejerens forpligtelser ikke overholdes, kan Banedanmark pålægge ejeren af ejendommen at bringe den servitutstridige tilstand til ophør. Sker dette ikke inden udløbet af en af Banedanmark fastsat frist, kan Banedanmark på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige foranstaltninger. En servitut pålægges ved ekspropriation og er et indgreb, der berettiger til erstatning, idet den indskrænker ejerens rådighed over sin ejendom. Ejeren af en ejendom, som pålægges en eldriftsservitut, kan få udbetalt en erstatning, og Banedanmark afholder som bygherre for anlægget alle omkostninger ved tinglysning af eldriftsservitutten. Der udbetales erstatning, hvor servitutterne medfører beskæring af træer, flytning af udhuse, plankeværk, flagstænger og lignende. Ingen dele af en ejendoms træer og buske må ud fra en forstfaglig helhedsvurdering udgøre en risiko for, ved væltning eller nedfald, at komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Tabel 1 Afstandskrav i Eldriftservitutten vedr. ikke-projekterede anlæg. Målt fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede spormidte må følgende kun findes på ejendommen længere væk end den angivne minimumsafstand. a) Tilskuerpladser, oplagspladser og nyopførsel af bygninger. b) Stakke, stilladser, stiger samt andre genstande og indretninger, der på grund af højde eller manglende stabilitet kan frembyde gene for køreledningsanlægget. c) Maskiner og arbejdskøretøjer højere end 2 meter. Dog må landbrugs- og skovredskaber benyttes, hvor det er åbenlyst, at ingen del af disse redskaber kan komme nærmere end 2 meter til spændingsførende dele af køreledningsanlægget. Minimumsafstand 15 m d) Flagstænger. 19 m e) Brønde til vandforsyning med stift pumperør. f) Tråde hørende til elektriske hegn i større højde end 2 meter over det terræn, hvorpå hegnet står. g) Trådformede antenner med tilhørende bærende konstruktioner og barduner. 24 m Arealbehov 14

15 5.3.2 Tunnelservitut Arealer, der støder op til en tunnel, vil blive pålagt servitutten om tunnelanlæg. Servitutten sikrer tunnelkonstruktionen og jordankre, således disse ikke bliver beskadigt. Dette betyder, at der ikke må bygges og laves jordarbejder inden for en given afstand til tunnelen. I hvor stor afstand til tunnelen, servitutten bliver pålagt, kan først bestemmes, når den endelige placering og udførelsesmetode for tunnellen og længden af eventuelle jordankre er kendt Adgangsservitutter Arealer, der støder op til bygningsværker, spuns m.m., og hvor der ikke er adgang til fra offentlig vej, vil blive pålagt servitut om adgangsret. Herved sikres, at Banedanmark kan føre tilsyn med bygningsværker, spuns m.m. 5.4 Andre forhold Kolonihaver De fleste kolonihaver ligger på lejede arealer, der er ejet af kommuner eller andre offentlige instanser. Brugsretten til et havelod er beskrevet i en lejeaftale, og en eventuel inddragelse af arealet sker derfor som ekspropriation over for ejeren. Kolonihaveområder, der har varig karakter, må som hovedregel kun nedlægges, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt, og kun når der samtidig kan anvises et erstatningsområde. Pligten til at anvise erstatningsområder gælder dog ikke, hvis det berørte område er ejet af staten. Arealbehov 15

16 6 Arealerhvervelse ved en bro Broløsningen for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg via en bro- og dæmningsløsning over Den nye bane København-Ringsted berører nedenstående ejendomme, som vist på Figur 5. Figur 5 Ejerforhold. De ejendomme, der berøres ejes af DSB og Banedanmark med undtagelse af to privatejede ejendomme, henholdsvis matr.nr. 310 Valby, København og matr.nr Vigerslev, København. På DSB's arealer øst for Vigerslev Allé er der flere bygninger på lejet grund, hvor bygningerne anvendes til erhverv. På DSB's arealer vest for Vigerslev Allé ligger to haveforeninger, der bliver berørt af anlægsarbejdet. Arealbehov 16

17 6.1 Permanent ekspropriation (driftsfasen) For at kunne realisere broen er der behov for at ekspropriere arealer permanent. Arealerne inddrages allerede i anlægsfasen. De private ejendomme matr.nr. 310 Valby, København og matr.nr Vigerslev, København berøres af den permanente ekspropriation. På matr.nr. 310 Valby, København sker der et mindre indgreb, og bygningen på ejendommen bliver ikke berørt. Figur 6 Permanente og midlertidige ekspropriationer ved bro på dæmning. På matr.nr Vigerslev, København bliver bygningen gennemskåret af broen, og ejendommen foreslås eksproprieret i sin helhed. På DSB's arealer øst for Vigerslev Allé er der syv erhvervsbygninger på lejet grund, som skal eksproprieres permanent. Arealbehov 17

18 Vest for Vigerslev Allé har DSB lejet arealer ud til forskellige haveforeninger. Ved en brosløsning bliver ca. 14 kolonihaver berørt af den permanente ekspropriation. Det forventede omfang af de enkelte ekspropriationer fremgår af nedenstående figur, hvor alle forventede permanente ekspropriationer er markeret Erhvervsbygninger Etablering af broen medfører, at syv erhvervsbygninger skal eksproprieres permanent og nedrives. Figur 7 nedrives. De syv erhvervsbygninger markeret med rødt skal eksproprieres og - Bygning 1 er delvis bygning på lejet grund, hvor jordejer er DSB og Grønttorvet. Den matrikulære grænse gennemskærer bygningen. - Bygning 2-6 er bygninger på lejet grund, hvor jordejeren er DSB. Bygning 7 er beliggende på privat ejendom. - Mellem bygning 4 og 5 har Banedanmark følgende bygninger stående: Vigerslev fordelingsstation Ny Ellebjerg sikringsanlæg Harrestrup omformerstation. Arealbehov 18

19 Alle disse bygninger bliver i større eller mindre grad berørt af broen. Bygning 1, Grønttorvet Bygningen er placeret både på baneareal og privatejendom. Bygningen bliver berørt i et omfang, der gør, at hele bygningen skal nedrives. Ved at nedrive hele bygningen skabes der også plads for et midlertidigt arbejdsareal til projektet. Den del af bygningsarealet, der skal bruges permanent, ligger på DSB's ejendom. Bygningens areal udgør m². Figur 8 Bygning 1 set fra øst. Bygning 2, Frugtmarkedet 19 Bygningen gennemskæres af broen og skal nedrives helt. Bygningens areal udgør 615 m², og er i en etage. Figur 9 Bygning 2 set fra vest. Arealbehov 19

20 Bygning 3, Frugtmarkedet 17 Bygningen gennemskæres af broen og skal nedrives. Bygningen udlejes til mindre erhvervsdrivende. Bygningens areal udgør m² og er i to etager. Figur 10 Bygning 3 set fra øst. Figur 11 Bygning 3 set fra vest. Bygning 4, Frugtmarkedet 11 Bygningen gennemskæres af broen og skal nedrives. Bygningen lejes på nuværende tidspunkt ud til mindre firmaer. Bygningens areal er på m² og har herudover en indskudt etage på 180 m² i den del, der vender ud mod Frugtmarkedet. Der er yderligere en kælder på 194 m². Denne bygning berøres også perifert i forbindelse med etablering af Den nye bane København-Ringsted. Figur 12 Bygning 4 set fra øst. Arealbehov 20

21 Bygning 5, Frugtmarkedet 1 Bygning 5 gennemskæres af broen og skal nedrives. Bygningerne lejes ud til små erhvervsdrivende. Bygningens areal udgør m² og er i to etager. Bygning 5 og 6 har samme ejer. Figur 13 Bygning 5 set fra øst. Bygning 6, Frugtmarkedet 1 Bygning 6 ligger uden for broen og skråningsanlægget. Bygningen skal nedrives, medmindre den kan ombygges, så adgangen til den sker via den del af facaden, der vender væk fra broen. Bygningens ejer lejer bygningen ud til små erhvervsdrivende. Bygningens areal udgør 415 m². Figur 14 Bygning 6 set fra øst. Bygning 7, Retortvej 1 Bygningen gennemskæres af linjeføringen og skal derfor nedrives. Bygningen og grunden er under udvikling, da ejeren bag ønsker at lave et torveområde med mindre forretninger i tilknytning til Vigerslev Station. På nuværende tidspunkt bruges grunden til at opstille bygningselementer midlertidigt i forbindelse med andre byggerier i København. Arealbehov 21

22 Figur 15 Bygning 7 set fra vest. Mellem bygning 5 og 7 er der på DSB's arealer en lejer, som driver autovirksomhed. Virksomhedens driftsbygninger udgøres af en container og diverse skure. Figur 16 Autovirksomhed mellem bygning 5 og Kolonihaver Vest for Vigerslev Allé berøres Haveforeningen Danshøj og Haveforeningen Dan af en bro med broløsning. Figur 17 De to berørte haveforeninger. Arealbehov 22

23 For Haveforeningen Danshøj betyder anlæg af en overført jernbane, at der forventeligt skal eksproprieres permanent fra fem kolonihaver. Figur 18 Kolonihavehus der berøres af permanent indgreb i Haveforening Danshøj. For Haveforeningen Dan betyder det, at der skal eksproprieres permanent fra ni kolonihaver. Figur 19 Kolonihavehuse, der ligger op mod banen i Haveforeningen Dan Adgangsforhold I driftsfasen vil adgangen til haveforeningen Danshøj være blevet eksproprieret permanent. I dag er adgangsvejen ind til de enkelte haver en sti, der går fra Vigerslev Allé, og forløber langs banen. Der skal i stedet etableres en ny adgangsvej til haveforeningen. En ny adgangsvej vil blive etableret i samarbejde med kolonihaveforeningerne. Arealbehov 23

24 6.2 Midlertidige ekspropriation (anlægsfasen) I anlægsperioden er der behov for arealer til arbejdspladser, adgangsveje, midlertidige oplag af materialer og jorddeponi. Dette arealbehov afstedkommer en række midlertidige ekspropriationer. På matr. nr. 310 Valby, København er der behov for et midlertidigt arbejdsareal. Dette arbejdsareal berører ikke bygningen på ejendommen. På DSB's areal øst for Vigerslev Allé vil følgende arealer blive anvendt som midlertidige arbejdsarealer: Den del af bygning 1, som ikke bruges til baneanlæg Det areal der ligger imellem bygning 1 og Frugtmarkedet Arealet mellem Frugtmarkedet og det permanente indgreb Den resterende del af matr.nr. 3237, som ikke bruges til baneanlæg. Det midlertidige areal i Haveforeningen Danshøj berører 9 kolonihaver helt eller delvist, hvoraf 6 af indgrebene berører selve kolonihavehusene. Kolonihaverne, der berøres, ligger langs banen, mod Vigerslev Allé og ved hjørnet Vigerslev Allé/Danshøjvej. Det midlertidige areal i Haveforeningen Dan berører ca. 10 kolonihaver, næsten alle indgrebene berører selve kolonihavehusene. Kolonihaverne, der berøres, ligger langs banen. Omfanget af midlertidige ekspropriationer fremgår af figur 6 placeret i afsnit 6.1. I alt vil ca. 15 huse blive fjernet Adgangsforhold I anlægsfasen har det midlertidige indgreb betydning for adgangsforhold for dele af Grønttorvet og for Haveforeningen Danshøj. I anlægsfasen vil adgangsforholdene til bygning 8, bygning 9 og bygning 10 blive berørt, idet adgangen til bygningernes nordlige porte vil blive forhindret, da den nuværende vejadgang vil blive brugt som arbejdsareal. Arealbehov 24

25 Figur 20 Grønttorvet. Bygninger hvis tilkørselsforhold indskrænkes er markeret med gult. For Haveforeningen Danshøj bliver havernes adgangsvej eksproprieret permanent og inddraget allerede i anlægsfasen. I dag er adgangsvejen ind til de enkelte haver en sti, der går fra Vigerslev Allé, og forløber langs banen. Der skal i stedet etableres en ny adgangsvej til haveforeningen. En ny adgangsvej vil blive etableret i samarbejde med kolonihaveforeningerne. 6.3 Servitutter Eldriftservitut Arealerne langs broen vil blive pålagt servitut om eldrift. Arealbehov 25

26 7 Arealerhvervelse ved en tunnel Tunnelløsningen for Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg under Den nye bane København-Ringsted vil berøre nedenstående ejendomme, som vist på Figur 21. Figur 21 Ejerforhold. Arealbehov 26

27 De ejendomme, der berøres, ejes af DSB, Banedanmark, Københavns Kommune eller private ejere. På DSB's arealer øst for Vigerslev Allé er der flere bygninger på lejet grund, hvor bygningerne anvendes til erhverv. På DSB's arealer vest for Vigerslev Allé ligger tre haveforeninger, der bliver berørt af anlægsarbejderne samt Vigerslev godsstation. På København Kommunes arealer, er der kolonihaver på arealet nord for banen, matr.nr Valby, København og arealet syd for er et ubebygget areal, matr.nr Valby, København. De privatejede ejendomme er matr.nr. 310 Valby, København matr.nr Valby, København matr.nr Valby, København matr.nr Vigerslev, København. 7.1 Permanent ekspropriation (driftsfasen) For at kunne realisere tunnelen er der behov for, at der eksproprieres arealer permanent. Arealerne inddrages allerede i anlægsfasen. De private ejendomme matr.nr. 310 Valby, København og matr.nr Vigerslev, København berøres af den permanente ekspropriation. På matr.nr. 310 Valby, København sker der et mindre indgreb, og bygningen på ejendommen bliver ikke berørt. På matr.nr Vigerslev, København bliver bygningen gennemskåret af broen, og ejendommen skal eksproprieres i sin helhed. På DSB's arealer øst for Vigerslev Allé er der syv erhvervsbygninger på lejet grund, som skal eksproprieres permanent. På Københavns Kommunes ejendom med kolonihaver (H/F Gasværksarbejdernes) bliver fem kolonihaver inklusive kolonihavehusene berørt af de permanente ekspropriationer. Ved Vigerslev Allé har DSB lejet arealer ud til forskellige haveforeninger. Ca. 20 kolonihaver bliver berørt af den permanente ekspropriation. Yderligere vil mindst 30 kolonihaver og kolonihavehuse vil blive berørt grundet ekspropriering til de midlertidige arbejdsarealer. Det forventede omfang af de enkelte ekspropriationer fremgår af nedenstående figur 22, hvor alle forventede permanente ekspropriationer er markeret. Arealbehov 27

28 Figur 22 Permanente og midlertidige ekspropriationer ved tunnelløsning Erhvervsbygninger Etablering af tunnelen medfører, at 8 erhvervsbygninger skal eksproprieres permanent og nedrives. Arealbehov 28

29 Figur 23 De otte erhvervsbygninger markeret med rødt skal eksproprieres og nedrives. Bygning 1 og 8 er delvis bygninger på lejet grund, hvor jordejer er DSB og Grønttorvet. Den matrikulære grænse gennemskærer bygningerne. Påvirkningen af bygningerne 2-7 og Banedanmarks bygninger mellem bygning 4 og 5, er tilsvarende for broen, og der henvises derfor til teksten i Bygning 1 og 8, Grønttorvet Bygningerne er placeret både på baneareal og privat ejendom. Bygningerne bliver berørt i et omfang, der gør, de skal nedrives helt. Ved at nedrive bygningerne skabes der også plads til et midlertidigt arbejdsareal til projektet. Bygning 1's areal udgør m² og Bygning 8's areal udgør m² Kolonihaver Vest for Vigerslev Allé berøres Haveforeningen Danshøj, Haveforeningen Dan og Haveforeningen Harrestrup. Øst for Vigerslev Allé berøres Gasværksarbejdernes Haveforening. Arealbehov 29

30 Figur 24 De fire berørte haveforeninger. Haveforening Danshøj Ca. tre kolonihaver berøres af den permanente ekspropriation. Adgangsvejen til haveforeningen eksproprieres permanent. Haveforeningen Dan Ca. 12 kolonihaver berøres af den permanente ekspropriation. Adgangsvejen til haveforeningen eksproprieres permanent til adgangsvej til tunnelportal. Adgangsvej til haveforeningen kan opretholdes, da haveforeningen sikres adgang via adgangsvejen til tunnelportalen. Haveforeningen Harrestrup Adgangsvejen til haveforeningen eksproprieres permanent til adgangsvej til tunnelportal. Adgangsvej til haveforeningen kan opretholdes, da haveforeningen sikres adgang via adgangsvejen til tunnelportalen. Haveforeningen, Gasværksarbejdernes Fem kolonihaver inklusive kolonihavehusene berøres af permanente ekspropriationer Adgangsforhold I driftsfasen vil adgangen til haveforeningen Danshøj være blevet eksproprieret permanent. I dag er adgangsvejen ind til de enkelte haver en sti, der går fra Vigerslev Allé, og ligger langs banen. Der skal i stedet etableres en ny adgangsvej til haveforeningen. En ny adgangsvej vil blive etableret i samarbejde med kolonihaveforeningerne. Arealbehov 30

31 7.2 Midlertidige ekspropriation (anlægsfasen) I anlægsfasen er der behov for arealer til arbejdspladser, adgangsveje, midlertidige oplag af materialer og jorddeponi. Dette arealbehov afstedkommer en række midlertidige ekspropriationer. Vedrørende de privatejede ejendomme er der følgende forhold: På matr. nr. 310 Valby, København er der behov for et midlertidigt areal. Dette arbejdsareal berører ikke bygningerne på ejendommen. På matr.nr Valby, København er der behov for et midlertidigt areal. Arealet nødvendiggør, at 3 bygninger skal nedrives (bygning 1, 8 og 9). På matr.nr Valby, København er der behov for et midlertidigt areal. Dette arbejdsareal berører ikke bygningerne på ejendommen. På matr.nr Valby, København er der behov for et midlertidigt areal. På DSB's areal øst for Vigerslev Allé vil følgende arealer blive anvendt som midlertidige arbejdsarealer: Bygning 1 Det areal der ligger imellem bygning 1 og Frugtmarkedet Arealet mellem Frugtmarkedet og det permanente indgreb. Det midlertidige areal i Haveforeningen Danshøj berører ca. 10 kolonihaver, hvoraf alle indgrebene berører kolonihavehusene. Kolonihaverne der berøres, er beliggende langs banen, mod Vigerslev Allé og ved hjørnet Vigerslev Allé/Danshøj. I forbindelse med adgangen til byggepladsen skal der også sikres ny adgangsvej til den bestående del af haveforeningen Danshøj. Det midlertidige areal i Haveforeningen Dan berører ca. 25 kolonihaver, hvoraf ca. 20 af indgrebene også berører selve kolonihavehusene. Det midlertidige areal i Haveforeningen Harrestrup berører ca. 18 kolonihaver, hvoraf ca. syv af indgrebene også berører selve kolonihavehusene. Omfanget af midlertidige ekspropriationer fremgår af figur 22 i afsnit 7.1. I alt vil ca. 50 huse blive fjernet Adgangsforhold Det permanente og midlertidige indgreb har betydning for adgangsforhold for dele af Grønttorvet og Haveforeningen Danshøj i anlægsfasen. Arealbehov 31

32 I anlægsfasen vil adgangsforholdene til bygning 9 og 10 blive berørt, idet adgangen til bygningernes nordlige porte vil blive forhindret, da den nuværende vejadgang vil blive brugt som arbejdsareal. Figur 25 Grønttorvet. Bygninger hvis tilkørselsforhold indskrænkes er markeret med gult. For Haveforeningen Danshøj bliver havernes adgangsvej eksproprieret permanent. I dag er adgangsvejen ind til de enkelte haver en sti, der går fra Vigerslev Allé og ligger langs banen. Der skal i stedet etableres en ny adgangsvej til haveforeningen. En ny adgangsvej vil blive etableret i samarbejde med kolonihaveforeningerne. I Haveforeningen Harrestrup skal der etableres en ny adgangsvej for de haver, der vender ud mod banen. 7.3 Servitutter Eldriftservitut Arealerne langs tunnelen, som ikke ligger ud for tunnelen, vil blive pålagt servitut om eldrift Tunnel-servitut Arealer ud for tunnelen vil blive pålagt servitut om tunnel. Servituttens bestemmelser vil sikre tunnelen og dennes jordankre, således at jordoplæg/udgravning, byggeri m.m. ikke går ind og underminere tunnelanlægget. Arealbehov 32

33 8 Alternativer og varianter 8.1 Variant med spuns Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg som en bro kan også udføres med spuns langs kolonihaverne i stedet for dæmning. En spunsløsning betyder, at samtlige kolonihavehuse går fri for ekspropriation både i anlægsfasen (de midlertidige ekspropriationer) og i driftsfasen (de permanente ekspropriationer). Eksisterende adgangsvej til haveforeningen Danshøj bliver nedlagt (eksproprieret permanent), og der skal etableres en ny adgangsvej. Arealindgrebet med en spuns variant ses af nedenstående Figur. Figur 26 Permanente og midlertidige ekspropriationer ved bro med spuns gennem kolonihaveområderne. Arealbehov 33

34 Figur 27 Permanente og midlertidige ekspropriationer gennem kolonihaveområderne for bro med dæmning (øverst) og bro med spuns (nederst) Adgangsservitut Ved en spunsløsning vil arealerne langs banen i haveforening Danshøj og haveforening Dan blive pålagt servitut om adgangsret, således Banedanmark sikres ret til eftersyn af spunsvæggen. Arealbehov 34

35 8.2 0-alternativet 0-alternativet er den løsning, der vil blive gennemført, hvis Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg ikke gennemføres. Som 0-alternativ gælder den løsning, der er fundet i projektet for Den nye bane København-Ringsted. I denne løsning etableres en simpel indfletning af de to nye spor mellem København og Ringsted til det eksisterende spornet. Trafikken fremskrives til 2024, som er det forventede åbningsår for udfletningen. En simpel udfletning betyder, at tog på Øresundsbanen og Den nye bane København-Ringsted skal krydse hinanden i samme niveau. Øresundsbanen benyttes i dag primært til godstog til og fra Sverige, men vil i fremtiden også blive brugt til passagertog mellem Høje Taastrup og Kastrup. 0-alternativet kan derfor give udfordringer i forhold til den forventede trafikudvikling. Løsningen med en simpel udfletning vil ikke medføre et behov for arealinddragelser. Arealbehov 35

36 9 Oversigt over eventuelle mangler ved undersøgelserne Undersøgelserne er foretaget uden et tilbundsgående kendskab til alle berørte arealer og bygninger. I det videre arbejde vil man undersøge mulighederne for at reducere omfanget af arbejds- og adgangsveje, hvorved antallet af berørte kolonihaver kan reduceres. Eventuelle justeringer i den videre udformning af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg og ændrede konsekvenser for arealindragelser vil ikke ændre væsentligt ved dette notats hovedkonklusioner. Arealbehov 36

37 10 Referencer /1/ Eldriftsservitut version 10 af , udgave a: Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Banedanmarks hovedstrækninger. Arealbehov 37

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved

Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Udbygning af Ringsted-Femern Banen Ekspropriationsmøde i Næstved Ringsted-Femern Banen 3.maj 2018 1 Dagsorden 1. Velkommen 2. Generelt om Ringsted-Femern Banen 3. Arealerhvervelse 4. Eldrift og beplantning

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord

Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Besigtigelsesforretning Offentligt møde - Næstved Nord Ringsted-Femern Banen 30.10.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Areal- og Rettighedserhvervelse v/ Landinspektørerne

Læs mere

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn

Arealbehov. Fagnotat, marts 2015. Ny bane til Aalborg Lufthavn Arealbehov Fagnotat, marts 2015 Ny bane til Aalborg Lufthavn Godkendt dato Godkendt af 23.02.2015 APO, Rambøll Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2015 Villy K. Fink, LE34 Arealbehov Fagnotat

Læs mere

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station

Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Besigtigelsesforretning Offentligt møde Glumsø Station Ringsted-Femern Banen 08.11.2018 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projekt v/ Anlægschef Pernille Palstrøm 2. Glumsø Station og Areal- og Rettighedserhvervelse

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Ingeniør Stine Kirkeskov

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Landinspektør Anja Holmgaard Graversen ahg@vd.dk Projektassistent Birgitte

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 28. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg i Roskilde.

Læs mere

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse - broløsning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 19.08.2015-1006638561 TINGLYSNINGSDATO: 19.08.2015 09:04:44 EJENDOM: Adresse: Adresse: Dyrehavevej 5A 0018h 0018g 0018d Slotsalleen 10C 0018m Adresse:

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Ny Bane ved Aalborg Lufthavn. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Program for dagen Formiddag Velkomst og fælles gennemgang af projektet Spørgsmål og svar Ejendomsvis/personlig gennemgang af projektet Eftermiddag Besigtigelse af projektet

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Michael Kudsk mlk@niras.dk Miljø Charlotte Møller chm@niras.dk

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H

Arealforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H Arealforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 19.08.2016 Jeppe Dahl-Nielsen

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø. Version: 1.0

Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads København Ø.  Version: 1.0 Tender Package 3 - Scope of Work Scope of Work Den nye bane København-Ringsted Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/københavn-ringsted Version: 1.0 Scope of Work Indhold Side 1 Indledning 4 2

Læs mere

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen

Elektrificering Aarhus - Lindholm. Besigtigelsesforretning. Velkommen Besigtigelsesforretning Velkommen Hvem er vi: Projektleder Ditte Holst Nielsen dhsn@bane.dk Landinspektør Kenneth Vittrup kenvi@vd.dk Ingeniør Else-Marie Hjerrild Lorenzen Else-marie.lorenzen @atkinsglobal.com

Læs mere

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006

Nyt spor øst for Ringsted. - Kolonihaverapporten. Maj 2006 f Nyt spor øst for Ringsted - Kolonihaverapporten Maj 2006 Nyt spor øst for Ringsted Indhold Indhold Baggrund 5 Arealforhold 9 Haveforeningen Virkelyst 13 Haveforeningen Kildebo 17 Fælles forhold 21 Baggrundsmaterialer

Læs mere

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Indsæt rådgiver-logo her www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-243-8

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Elektrificering og ekspropriation

Elektrificering og ekspropriation Elektrificering og ekspropriation Hvad betyder det for dig som nabo til jernbanen? Elektrificering og ekspropriation hvad betyder det for dig? Banedanmark er i gang med at elektrificere store dele af det

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej Nykøbing F. Lokalplan 175

Guldborgsund Kommune Teknik og Miljø Parkvej Nykøbing F. Lokalplan 175 Guldborgsund Kommune 03.11.14 Teknik og Miljø Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Lokalplan 175 Ifølge oplægget til planlægning af et nyt område til offentlige formål fra marts md., fremsætter Guldborgsund Kommune

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København- Ringsted over Køge. Lovforslag nr. L 143 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København- Ringsted over Køge. Lovforslag nr. L 143 Folketinget Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København- Ringsted over

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej

Arealbehov Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Arealbehov Nybygningsløsningen 29. august 2008 København-Ringsted projektet 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Avedøre.

Læs mere

2014/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2014/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2014/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Banedanmark Fremsat den 25. februar 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Bestemmelserne gælder for Metros stationering , banens venstre side (østsiden).

Bestemmelserne gælder for Metros stationering , banens venstre side (østsiden). Servitut om Af hensyn til beskyttelse af Metro (Østamagerbanen), anlagt i henhold til lov nr. 477 af 24. juni 1992 om Ørestaden m.v. med efterfølgende ændringer (i det følgende kaldet Metro), pålægges

Læs mere

Aftale mellem Albertslund Kommune og Banedanmark

Aftale mellem Albertslund Kommune og Banedanmark Aftale på ekspropriationsvilkår mellem Banedanmark og om erstatning for arealer mv. på matr. nr. 84c Vallensbæk By, Vallensbæk og 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, lb. nr. 434 og 437 i forbindelse

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Høringsnotat. - Offentlig høring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Offentlig høring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Offentlig høring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-248-3 Forord Med den politiske

Læs mere

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej

Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej Foreløbigt notat vedrørende placering af Bedstedvej The New Line Copenhagen Ringsted Alignment and Railway Technology 23. september 2013 Alignment and Railway Technology (ART-contract) Page 1 of 15 Foreløbigt

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

Forslag. til. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg)

Forslag. til. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg) Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg) 1 I lov nr.

Læs mere

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Matrikelnummer: 3703 FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: Nordea Kredit Realkredit A/S

Matrikelnummer: 3703 FØLGENDE HÆFTELSER RESPEKTERES: Nordea Kredit Realkredit A/S ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Høringssvar af 17. november 2014

Høringssvar af 17. november 2014 Transportudvalget 2014-15 L 143 Bilag 2 Offentligt HØRINGSSVAR fra HF Danshøj Høringssvar af 17. november 2014 Høringssvar til Banedanmark om projekt Niveaufri udfletning Vigerslev fra Haveforeningen Danshøj,

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm

Planforhold. Fagnotat vedrørende Aarhus H. Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Planforhold Fagnotat vedrørende Aarhus H Elektrificering og opgradering Aarhus H - Lindholm Godkendt dato Godkendt af 29.09.2016 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 23.08.2016 Simon

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Randers Kommune. Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. Tillæg nr. 27/2018 Etablering af regnvandsledning fra Nordbyen

Randers Kommune. Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune. Tillæg nr. 27/2018 Etablering af regnvandsledning fra Nordbyen Randers Kommune Tillæg til spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg nr 27/2018 April 2018 Randers Kommune Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers C, tlf 89 15 15 15 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Havbogårdsvej-Salbyvej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 4. juli 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen mellem Havbogårdsvej og Salbyvej. Det er

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Ny bane til Aalborg Lufthavn

Ny bane til Aalborg Lufthavn Ny bane til Aalborg Lufthavn Borgermøde i Nørresundby Onsdag den 25. marts 2015 1 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Ringbanen af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Indledning I december 1998 indgik Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et politisk forlig, som blandt andet indebærer, at der frem

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Jord og jordforurening - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Jord og jordforurening Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Jord og

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 329 Offentligt Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Sammenfatning Med politisk aftale om udmøntning

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden

Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden Notat Emne: Fra: Til: Kopi til: Orientering om igangsættelse af ekspropriation og understøttende kommunikation Hovedstadens Letbane Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden Tekniske direktører

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen

Notat. Beskrivelse af Anlægsfasen for Egnsplanvej, tilslutningsanlæg. VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd. Svend Erik Pedersen Notat Projekt Kunde Fra Til VVM-redegørelse for Nye vejanlæg i Aalborg Syd Aalborg Kommune Svend Erik Pedersen Aalborg Kommune Rambøll Danmark A/S Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg Danmark Telefon +45 9935

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune

Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Sagsnr: 12/23574 Dato: 16. august 2013 Notat: Samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune Baggrund Nærværende samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Vejen Kommune er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger Indtast CVR-nummeret på den virksomhed, som du ansøger på vegne af. Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009.

Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde Miljøredegørelse hæfte 2. København-Ringsted projektet. September 2009. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde og vendesporsanlæg i Roskilde September 2009 København-Ringsted projektet Ny Ellebjerg Station-Vendesporsanlægget

Læs mere