ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, VORDINGBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/7 2011-30/6 2012 FOR LEJERBO, VORDINGBORG"

Transkript

1 Boligorganisation nr. 397 ÅRSREGNSKAB FOR PERIODEN 1/ / FOR LEJERBO, VORDINGBORG Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune LBF-nr. 690 LBF-nr Kommunenr. 390 Lejerbo, Vordingborg Lejerbo Vordingborg Kommune Gl. Køge Landevej 26 Gl. Køge Landevej 26 Valdemarsgade Valby 2500 Valby 4760 Vordingborg Telefon Telefon Telefon Telefax Telefax Telefax E-postadresse E-postadresse E-postadresse Hjemmeside CVR-nr CVR-nr Boligorganisationen omfatter i alt Bruttoetageareal á Lejemåls- Antal lejemålsantal Antal lejemål m² enheder enheder Boliger , ,0 Erhvervslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 0,0 Institutioner 0 0,00 60 m² 0,0 Garager/carporte 0 0,00 1/5 0,0 I alt ,00 50,0 Renteberegningsmetode: Dag til dag. Månedlig tilskrivning Rentesatser (gennemsnit): Udlån 1,90% Afdelingsmidler i forvaltning: 1. Henlagte midler (markedsrente) 3,74% 2. Driftsmidler (markedsrente) 3,74% Organisationens midler i forvaltning: 1. Dispositionsfond (diskonto minus 2 %) 0,00% 2. Organisationens midler (markedsrente) 0,00% Side 1 af 20

2 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter mv Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER Renteudgifter Henlæggelse af afdelingernes bidrag mv til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Renteindtægter Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifond SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER INDTÆGTER I ALT Årets underskud til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 2 af 20

3 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter (konto 805) ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender 723 Godkendt administrationsorganisation Andre tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Dispositionsfond Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT KORTFRISTET GÆLD Afdelinger i drift Omkostninger KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 3 af 20

4 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kurser/konferencer Repræsentation, gaver mv Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 50,0 enheder á kr Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Annoncer Kontorholdsudgifter i alt ,0 enheder á kr. 97, Revision i alt /604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til LBF og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. konto Nettoprovenue ved likvidation af en afdeling, jf. konto Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. pkt Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. i alt Ekstraordinære udgifter Diverse udgifter Ekstraordinære udgifter i alt /601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Nettodriftsadministrationsudgifter vedr. egne afdelinger i drift i alt pr. lejemålsenhed Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Side 4 af 20

5 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renteindtægter 1. Afdelinger Rente, administrationsorganisation Renteindtægt i alt Renteudgifter 8. Andet, administrationsorganisationen Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed Side 5 af 20

6 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Dispositionsfond 1. Saldo primo Tilgang 2. Bidrag afdelinger Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt 39. Bunden del Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Arbejdskapital 1. Saldo primo Tilgang 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang 3. Årets underskud Anden anvendelse. (beløb) Saldo ultimo Saldo ultimo opdelt Bunden del 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdeling: Afdeling for indskud i andre virksomheder Bunden del i alt Disponibel del 9. Disponibel del Saldo ultimo Saldo ultimo pr. lejemålsenhed, disponibel del Specifikation af tilskud til afdelinger Afdeling 820-0, Vinterbølle strand, Plantegninger Afdelinger i drift Afdeling 820-0, Hent Afd.Oplysn. fra sidste år Afdelinger i drift i alt Side 6 af 20

7 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Omkostninger Revisionshonorar Omkostninger i alt Drifts- Omsætning resultat Egen- 2011/2012 (+Overskud) kapital 13 Sideaktiviteter (-Underskud) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20) Side 7 af 20

8 Boligorganisation nr. 397 Lejerbo, Vordingborg AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2011/2012 Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) BALANCE PR. 30/ AKTIVER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalindskud, sideaktiviteter FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Driftskapital EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Kapitalindskud sideaktiviteter Andelsindskud, administrationsorganisationen Driftskapital Kapitalindskud, sideaktiviteter i alt Andelsindskuddet i administrationsorganisationen forrentes ikke. Indskud fra boligorganisationen Lejerbo, Vordingborg Side 8 af 20

9

10

11

12

13

14 Boligorganisationsnr. 397 Lejerbo, Vordingborg SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Boligorganisationen 1) Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedr. byggeri er i balance Sæt X Ja Nej Irrelevant X 0 2) Er sædvanlig afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? X 0 3) Er der foretaget opskrivning på aktiver? X 4) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 0 a. investeringer (herunder projekteringsudgifter)? X 0 b. udestående fordringer, herunder udlån til afdelinger? X 0 c. løbende retssager? X 0 d. pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingers forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? X 0 e. andre forhold? X 0 5) Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? X 0 6) Er forfaldne ydelser betalt for sent? X 0 7) Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelsen af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregningsgæld til afdelinger? 0 8) Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? X X Side 14 af 20

15 Boligorganisationsnr. 397 Lejerbo, Vordingborg SPØRGESKEMA FOR 1/ / Besvarelser med "ja" skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet IKKE RELEVANT sættes kryds i "IRRELEVANT". Note Spørgsmål Sæt X Ja Nej Irrelevant Afdelinger 9) Er der afdelinger: 0 a. Hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der systematisk bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? X 0 b. Med underskudssaldi og/eller underfinansiering? X 0 10) Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? X 11) Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: a. investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? X 0 b. løbende retssager? X c. overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? X d. aktiverede projekteringsudgifter? X 0 e. udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen, fordringer på fraflyttede lejere eller andre debitorer? X 0 f. andre forhold? X 12) Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede udgifter vedrørende 0 a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? X 0 b. Istandsættelse ved fraflytning? X 0 c. tab ved fraflytning? X 0 13) Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? X Side 15 af 20

16

17

18 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 820-0, VINTERSBØLLE STRAND Boligorganisationsnr. 397 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 390 Beliggenhed Lejerbo, Vordingborg Vintersbølle Strand 4 Vordingborg Kommune Gl. Køge Landevej 26 Valdemarsgade Valby 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg CVR-nummer E-postadresse E-postadresse Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 5eh Nyråd, Vordingborg Jorde ejerl. nr 1 Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,00 26/ Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 29/ / Opført/overtaget uden støtte 15/ Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,00 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 999,71 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 7,36 0,74 % Årsbasis: kr

19 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger 0,0 1 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 3.399, ,0 Boliger i alt 3.399, ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 3.399, rum 0,0 3 rum 0,0 4 rum 0,0 5 rum 0,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 3.399, Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 0,0 1 pr. påbeg. Institutioner 0,0 60 m² Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt 3.399, ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles Fjernvarme X Vaskemask. i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsys. (rent/gråt) X Centralvarme med gas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i bolig Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden f. bolig X Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel X Beboerhus Varmemåling kollektiv Særskilte selskabs- mødelokaler Vandmåling individuel X Vandmåling kollektiv Elmåling individuel X Elmåling kollektiv Side 2 af 14

20 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Revisionshonorar Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 55, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 10, Tab ved fraflytninger m.v.(konto 405), pr. m² kr. 8, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 14

21 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Heraf dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Øvrige renteindtægter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (konto 407) INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 4 af 14

22 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 14

23 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 14

24 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsestøtte fra staten Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Vandafgift Fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 50,0 enheder à kr Boligorganisation: 50,0 enheder à kr Administration Ejerforeningen Vintersbølle strand Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 50,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 50,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Regulering af feriepengeforpligtelse Ejendomsservice Arbejdsskadeforsikring 909 Barselsfond 140 Snerydning Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Kursus EDB-udgifter Renholdelse i alt Side 7 af 14

25 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3. Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Rengøring Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 97 Tilskud til beboeraktiviteter 490 Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Korrektion vedr. tidligere år Fællesvand 2009/ Administrationsbidrag Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 8 af 14

26 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Note Konto 2011/ / /2013 (1.000kr) (1.000kr) Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 3,74 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Diskonto 1/ / ,00% 8/ / ,25% 4/ / ,00% 9/ / ,75% 1/ / ,25% Øvrige renteindtægter Bankrente, ejerforeningen Øvrige renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Endelig afregning varme 458 Revisionshonorar Gebyrafregning 129 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 9 af 14

27 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Tilgang i året Afgang i året 0 38 Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 0 35 Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Andre debitorer Tilgodehavende i afd , Ejerforeningen Vintersbølle Strand 0 6 Vordingborg Kommune Indestående i Ejerforeningen Vintersbølle Strand Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Antenneudgifter Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 121 kr. pr. m². ultimo året Side 10 af 14

28 Boligorganisation 397. Lejerbo, Vordingborg Afdeling 820-0, Vintersbølle Strand NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2011/ /2011 (1.000kr) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 17 kr. pr. m². ultimo året Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Årets ekstraordinære henlæggelser (konto 123) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 0 kr. pr. m² ultimo året Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Saldo pr. 30/ Det samlede overskud afvikles over højst 3 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Kreditorer Varme Rengøring Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn A conto bidrag (6 mdr.) til Ejerforeningen Vintersbølle Strand Mæglerhonorar Revisionshonorar Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 11 af 14

29

30

31

32

33

34