Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde. Lokalplan 567/Forslag"

Transkript

1 Moské og boliger i Allehelgensgade, Roskilde Lokalplan 567/Forslag

2 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 9 Statslig planlægning 9 Kommuneplan 10 Gældende lokalplan og andre servitutter 11 Planlægning i forhold til nabokommuner 12 Kollektiv trafikplanlægning 12 Vej- og stiplanlægning 12 Skoledistrikt og skolekapacitet 12 Forsyning 12 Kulturhistorie 13 Miljø 13 Forurening 14 Tilladelser fra andre myndigheder 15 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 15 Dispensation fra lokalplanen (planlovens 19 og 20) 15 1 Formål 16 2 Område og zonestatus 16 3 Anvendelse 16 4 Udstykning 17 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 17 6 Bebyggelsens omfang og placering 17 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 18 8 Ubebyggede arealer 19 9 Forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse Aflysninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 21 Kortbilag 1: Eksisterende forhold 22 Kortbilag 2: Matrikelkort 24 Kortbilag 3: Fremtidige forhold 26

3 3 Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 1. behandling, Byråd Offentlig høring Borgermøde Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 2. behandling, Byråd 12. august august september sept november 2010 xx. xx 2010 xx. xx 2010 xx. xx 2010 xx. xx 2010

4 Forord HVAD ER EN LOKALPLAN? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse. En lokalplan skal dels indeholde en redegørelse for planens intentioner og forhold til anden planlægning, dels en række bestemmelser, som angiver de præcise retningslinjer for området. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang. Hensigten er, at Byrådet hermed har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes mening. HVEM UDARBEJDER LOKALPLANER? Lokalplanerne i Roskilde Kommune udarbejdes i Teknik og Miljø. Du kan kontakte direktørområdet på Køgevej 80 i Roskilde, eller LOKALPLANFORSLAG Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der behandles af Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Herefter fremlægges forslaget til offentlig høring. Når lokalplanforslaget er vedtaget, gælder midlertidige retsvirkninger for det område, som er omfattet af forslaget. Offentlig høring af et lokalplanforslag annonceres i den lokale presse og på kommunens hjemmeside. Det vil være muligt af finde lokalplanforslaget digitalt på hjemmesiden, men du kan også få en trykt udgave i Teknik og Miljø, på biblioteket og i rådhusbutikkerne i Jyllinge, Roskilde og Viby.

5 5 Den offentlige høring varer mindst 8 uger. I løbet af denne periode kan alle komme med indsigelser, bemærkninger eller ideer til ændringer af lokalplanforslaget. De skal sendes skriftligt til Plan og Byggesag, Plan, Postboks 100, Køgevej 80, 4000 Roskilde eller med til roskilde.dk. I forbindelse med vedtagelsen af det enkelte lokalplanforslag beslutter Byrådet, om der skal holdes borgermøde eller lignende. ENDELIG LOKALPLAN Når den offentlige høring er ovre, kan Byrådet efter Teknikog Miljøudvalget og Økonomiudvalgets behandling vedtage lokalplanforslaget endeligt, eventuelt med ændringer på baggrund af de indsigelser, bemærkninger og ideer, som er kommet i løbet af offentlighedsperioden. Når Byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt efter den offentlige høring, er planen retligt bindende for det pågældende lokalplanområde. KLAGEMULIGHED Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Naturklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

6 Redegørelse Lp 567 Lokalplanområdets beliggenhed BAGGRUND Denne lokalplan er udarbejdet for at imødekomme Dansk Tyrkisk Stiftelses ønske om et nyt kulturcenter og moske i Allehelgensgade 11, Roskilde. Ejendommen rummer også i dag kulturcenter og moske i baghuset, men de nuværende lokaler ønskes erstattet med større og bedre. Da den nye bygning vil blive væsentligt større og få et væsentligt anderledes udseende end de baghuse, der fjernes, har Roskilde Kommune besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan, før byggeriet kan igangsættes. LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanen omfatter ejendommen, Allehelgensgade 11 i Roskilde.

7 De nuværende bagbygninger der skal fjernes for at give plads til et nyt og større kulturcenter og moske. 7 Ejendommen ligger i en karré med blandet bolig og erhverv centralt i Roskilde bymidte. Mod nord grænser ejendommen op til VUC Roskilde, der er i 2 etager. Umiddelbart syd for ejendommen ligger en række byhuse i 2½ etager langs Allehelgensgade og Grønnegade. Mod øst grænser ejendommen op til 1½-2 etages byhuse i Frue Kirke Stræde. Bebyggelsen på ejendommen består af et forhus i 3 etager med kælder samt to baghuse og et udhus. Forhuset er indrettet med 6 boliger og 2 erhvervslejemål. Baghusene anvendes til kulturcenter og moske. Det samlede etage areal er på 942 m 2 svarende til en bebyggelsesprocent på 59. De ubebyggede arealer anvendes til adgang, ophold og parkering. FORMÅL OG INDHOLD Lokalplan 567 skal give mulighed for, at de eksisterende baghuse på ejendommen kan rives ned og erstattes med et nyt og større kulturcenter og moske. Samtidig skal lokalplanen sikre, at der indrettes tilfredsstillende opholdsarealer for ejendommens beboere, brugere og ansatte. Mod syd grænser lokalplanområdet op til 2½ etages byhuse i Grønnegade Ejendommen kan fortsat anvendes til boliger, liberale erhverv, kulturinstitutioner, mindre butikker, restauranter, caféer og lignende centerformål. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet er fastsat til 105. Det betyder, at det samlede etageareal på ejendommen kan øges til m 2. Aktuelt forventes de eksisterende baghuse på ca. 350 m 2 nedrevet og erstattet af et nybyggeri på 960 m 2, hvorved det samlede etageareal vil komme op på ca m 2. Den fastsatte bebyggelsesprocent giver således også mulighed for, at der fx kan indrettes lejligheder i tagetagen i forhuset. Mod øst grænser lokalplanområdet op til 1½-2 etages byhuse i Frue Kirke Stræde

8 En mulig udformning af kulturcenter og moske med to minareter. Redegørelse Forhuset må være op til 3 etager med udnyttet tagetage svarende til max. 16 meter. Bagbygningerne må være op til 2 etager og max. 8,5 meter høje. Dog må en eventuel moske udsmykkes med minareter på op til 16 meter i totalhøjde, forudsat at der ikke opsættes klokker, højttalere eller lignende i minareterne. Facadematerialer, farver og skiltning skal følge reglerne i lokalplan 221, Facader og skilte i bymidten, der fortsat gælder for ejendommen. Lokalplan 221 indeholder retningslinjer for nybyggeriets udformning i hele bymidten. Som hovedregel skal ny bebyggelse opføres med facader i tegl. Men bygninger med en særlig placering - for eksempel i gård eller på torv - og med en særlig funktion i forhold til offentligheden kan opføres i andre materialer. Med denne lokalplan præciseres, at baghusene må opføres i beton og med fladt tag. De ubebyggede arealer skal indrettes primært til udendørs ophold for beboere, ansatte og brugere. Desuden skal der afsættes den nødvendige plads til cykelparkering, affaldscontainere mv. Opholdsarealerne skal indrettes og beplantes, så der opnås et grønt udtryk. Forhuset Allehelgensgade 11 berøres ikke af det aktuelle projekt. Hvis byggemulighederne udnyttes fuldt ud, vil der ikke være plads til bilparkering på egen grund. Roskilde Kommune er indstillet på - mod indbetaling til kommunens parkeringsfond - at anlægge de nødvendige pladser uden for området efter reglerne i cirkulæret om kommunale parkeringsfonde.

9 9 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Efter nedlæggelse af amterne og HUR, har Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen fået status af landsplandirektiv. Hovedparten af regionplanens retningslinjer er nu afløst henholdsvis af landsplandirektivet Fingerplan 2007, Råstofplan 2008 for Region Sjælland og Roskilde Kommuneplan De af retningslinjerne i Regionplan 2005, der fortsat gælder og er relevante i denne sammenhæng, vedrører alene beskyttelse af grundvand. Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Lokalplanområdet ligger mindre end 3 km fra Roskilde Fjord og er derfor omfattet af bestemmelserne i Planlovens kapitel 2a om planlægning i kystområdet. I henhold til Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning, skal der i redegørelsen for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Topografien og byområdet imellem fjorden og lokalplanområdet bevirker, at byggeri med de højder, der er fastsat i lokalplanen, ikke vil medføre en visuel påvirkning af kystlandskabet. Fingerplan 2007 skal sikre, at byudviklingen i hovedstadsområdet især understøtter den kollektive trafikbetjening, og at byspredning i det åbne land begrænses. Bebyggelse skal derfor fortrinsvis samles i Fingerbyen (håndfladen og

10 Redegørelse byfingrene) langs med trafikårerne mellem København og købstæderne og yderligere intensiveres/ koncentreres i nærhed til stationerne. Lokalplanområdet ligger inden for byfingeren med nærhed til en station. Fingerplanens retningslinjer er indarbejdet i Kommuneplan Miljøministeriet har indsigelsesret over for kommunernes planlægning, hvis planlægningen er i strid med overordnede planlægningsinteresser. Kommuneplan I Roskilde Kommuneplan 2009 er lokalplanområdet beliggende inden for rammeområde 1.CR.17, der er udlagt til centerformål. Lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære kerneområde, der i Kommuneplan 2009 er udpeget omkring Roskilde Station (mindre end 600 m gangafstand fra stationen). Planlægningen skal derfor overordnet set bidrage til en intensiv udnyttelse af det stationsnære område. Rammeområde 1.CR.17 Lokalplanområdet ligger desuden inden for et bevaringsværdigt kulturmiljø. Udpegningen omfatter hele middelalderbyen og er begrundet i, at middelalderens gadenet stadig ses tydeligt i den moderne by. Planlægningen skal sikre, at de karakteristiske gadeforløb og matrikelstrukturer bevares. Lokalplanens bestemmelser berører ikke disse forhold. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 96 og det maksimale etageantal til 3½. Kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastlægger herudover, at bygningernes omfang, placering og udseende skal tilpasses omgi-

11 11 velserne. Ny arkitektur, som i form, farver, materialer mv. tilføjer et område nye værdier, kan gennemføres, hvis det sker i respekt for eksisterende bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for rammeområde 1.CR.17 som helhed er i dag 54 og vil med det ansøgte projekt stige til 58. Projektet er således i overensstemmelse med rammebestemmelserne for 1.CR.17 for så vidt angår anvendelse, bebyggelsesprocent og bygningshøjde. Selvom det nye kulturcenter og moskes facadeudtryk adskiller sig fra den omgivende bebyggelse, er det kommunens vurdering, at bygningens dimensioner og placering respekterer den eksisterende bebyggelsesstruktur, og dermed også er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for bygningers udformning. Lokalplanen er således udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser for området. Gældende lokalplan og andre servitutter Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan 221, Facader og skilte i bymidten, der fortsat vil være gældende. Lokalplan 221 har som formål at styrke helhedspræget og den visuelle sammenhæng i gadebilledet samt at sikre, at arkitektonisk værdifulde facader og bygningsdetaljer bevares, og at udvendigt synlige bygningsændringer foretages på en sådan måde, at den enkelte bygnings arkitektoniske udtryk styrkes. Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, som er uforenelige med lokalplanens formål.

12 Redegørelse Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Roskilde Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan, ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner. Kollektiv trafikplanlægning Lokalplanområdet ligger mindre end 600 meter fra Roskilde station og busterminalen og har således let adgang til kollektiv trafik. Vej- og stiplanlægning Der er adgang til lokalplanområdet fra Allehelgensgade, som i den overordnede vejplan har status som primær lokalvej (vejklasse 2). Skoledistrikt og skolekapacitet Projektet har ikke betydning for skolekapaciteten. Forsyning Lokalplanområdet ligger i fjernvarmeområde, så ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmenettet. Der kan suppleres med alternativ opvarmning fx solvarme efter regler fastsat af Roskilde Kommune. Spildevand skal ledes til Bjergmarken renseanlæg. Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. Miljømyndigheden kan, på nærmere givne vilkår, give tilladelse til nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivningen kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt og hvis det kan ske uden ulemper for naboer. Lokalplanområdet ligger i Roskilde Forsynings vandforsyningsområde, og ny bebyggelse forudsætter tilslutning fra vandforsyningen.

13 13 Elforsyningen til lokalplanområdet varetages af DongEnergy. Kulturhistorie Lokalplanområdet ligger desuden centralt i middelalderbyen, der af Kulturarvsstyrelsen er udpeget som kulturarvsareal af national betydning. Roskilde Museum gør opmærksom på, at jordarbejder med stor sandsynlighed vil betyde, at man støder på jordfaste fortidsminder. Ved sådanne fund skal arbejdet indstilles øjeblikkeligt i det omfang, det berører fortidsmindet, og Roskilde Museum skal tilkaldes for at tage stilling til, om der skal foretages en arkæologisk nødudgravning, inden jordarbejdet kan fortsætte, jf. museumslovens 27. Bygherren kan anmode Roskilde Museum om at foretage en arkæologisk forundersøgelse, inden jordarbejdet igangsættes. Udgiften hertil afholdes normalt af bygherren. MILJØ I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor»screenes«, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen besluttes det, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

14 Redegørelse Det er Roskilde Kommunes vurdering, at der på baggrund af»screening«af lokalplanforslag 567, ikke er behov for at fortage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, da lokalplanen alene omfatter mindre ændringer i anvendelsen inden for et begrænset, lokalt område, og ændringerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3 stk. 2. Ved vurderingen er der lagt vægt på, at lokalplanens bestemmelser sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses omgivelserne, så bymiljøet ikke ændres markant. Desuden er der lagt vægt på, at aktiviteterne i forbindelse med moskeen og antallet af besøgende ikke forventes øget som følge af det nye byggeri. Projektet vurderes derfor ikke at give anledning til væsentlige støjgener sammenholdt med, at byggeriet ligger i bymidten, hvor der må forventes en vis aktivitet i aftentimerne. Lokalplanforslaget redegør for forholdet til øvrig planlægning, hvoraf det fremgår, at planen ikke er i strid med anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning ud fra en miljømæssig vurdering. Forurening Lokalplanområdet er ikke registreret som muligt forurenet og har hidtil været anvendt til boliger og centerformål. Det antages derfor, at området ikke er forurenet. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplanens virkeliggørelse er ikke afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Roskilde Kommune.

15 15 LOKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRK- NINGER Indtil lokalplanforslaget er endelig vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke benyttes på en måde, der kan foregribe den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet på visse betingelser give tilladelse til anvendelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år efter offentliggørelsen af forslaget. DISPENSATION FRA LOKALPLANEN (PLANLOVENS 19 OG 20) Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

16 Bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Roskilde Kommune. 1 FORMÅL Lokalplanen har til formål at give mulighed for at der kan opføres et nyt kulturcenter og moske, når de eksisterende baghuse er fjernet. sikre tilfredsstillende udendørs opholdsarealer for beboere, brugere og ansatte i lokalplanområdet. 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 2 og omfatter matr. nr. 161 af Roskilde Bygrunde samt alle parceller, der efter den 21. maj 2010 udstykkes fra den nævnte ejendom. Lokalplanområdet ligger i byzone. *Ved en lavenergibygning klasse 1 forstås en bygning, hvis årlig energibehov udgør max 50% af energirammen for en tilsvarende standardbygning beregnet efter det på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen gældende bygningsreglement. 3 ANVENDELSE Området må anvendes til boliger, liberale erhverv, kulturinstitutioner (herunder moske), udvalgs- og dagligvarebutikker, restauranter og caféer samt lignende centerformål. Det samlede bruttoetageareal for den enkelte butik må ikke overstiger 300 m 2, og det samlede bruttoetageareal til butikker i lokalplanområdet må ikke overstiger 400 m 2. I forbindelse med en eventuel moske må der opføres op til 2 minareter under forudsætning af, at minareterne ikke forsynes med klokker, højttalere eller lignende. Nye bygninger skal opføres som lavenergibygninger i mindst klasse 1*.

17 17 4 UDSTYKNING Der må ikke ske yderligere udstykning. 5 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD 5.1 Veje Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Allehelgensgade. 5.2 Cykelparkering Ved nybyggeri eller ændret anvendelse skal der etableres cykelparkering svarende til: 2 2 cykler pr. 100 m boligetageareal. 0,4 cykler pr. ansat. 5.3 Bilparkering* Ved nybyggeri eller ændret anvendelse skal der udlægges areal til parkering svarende til: 1 p-plads pr. bolig. 2 1 p-plads pr. 50 m butiksareal. 2 1 p-plads pr. 100 m øvrigt erhvervs- og institutionsareal. *Byrådet kan dispensere fra parkeringskravene i pkt. 5.3 mod indbetaling til parkeringsfonden efter reglerne i cirkulæret om kommunale parkeringsfonde (Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994). 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Ny bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter, der er vist på kortbilag 3. Forhuset skal opføres med facade i gadelinje.

18 Bestemmelser 6. 3 Inden for byggefelt A (forhus) må bebyggelse opføres i op til 3 etager med udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må ikke overstige 16 meter. Inden for byggefelt B (baghuse) må bebyggelse opføres i op til 2 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter, dog kan der tillades enkelte, mindre bygningsdele med en totalhøjde på op til 16 meter, hvis der er en særlig begrundelse herfor, fx fordi det indgår i en særlig udsmykning med relation til bygningens funktion eller lignende Udhuse og lignende mindre bygninger kan placeres uden for de viste byggefelter. 6.5 Tage på forhuset skal udføres enten som symmetriske sadeltage med mindst 45 o hældning, eller som mansardtag. Tage på baghuse, udhuse, garager og carporte må også udføres med anden hældning eller som fladt tag. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7. 1 Bestemmelserne i lokalplan 221 Facader og skilte i bymidten er gældende for området omfattet af denne lokalplan. For baghusene gælder dog, at facader må udføres i beton, glas eller metal, og at tage må dækkes med metalplader eller tagpap Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget, som anbringes udven-

19 19 digt på bygningen, tilpasses tagfladen eller bygningens øvrige ydervægge. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8. 1 De ubebyggede arealer skal indrettes til udendørs ophold for beboere, ansatte og brugere. Desuden skal der afsættes den nødvendige plads til cykelparkering, affaldscontainere mv.* 8.2 Ved nybyggeri eller ændret anvendelse skal der udlægges udendørs opholdsarealer til beboere, ansatte, brugere m.fl. svarende til mindst 50 % af boligetageareal og mindst 10 % af erhvervs- og institutionsetagearealet. Opholdsarealerne kan anlægges på terræn eller som altaner eller tagterrasser. Opholdsarealer på terræn eller tagterrasse skal have en grøn karakter, som opnås ved befæstede overflader omgivet af grøn bundbeplantning der suppleres med beplantning af buske, træer, slyngplanter eller lignende. Hvis der ikke kan skaffes areal til både opholdsareal og bilparkering, jf. 5.3, skal opholdsarealet udlægges før parkeringsarealet. 8.3 Udendørs belysning af opholds- og færdselsarealer skal udformes, så det ikke blænder eller virker dominerende i forhold til omgivelserne. 8.4 Oplagspladser til renovation og genbrug skal afskærmes i forhold til vej og nabobebyggelser. *Der skal ske mulighed for placering og tømning af affaldsbeholdere i henhold til det gældende regulativer for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald i Roskilde Kommune Der findes mange kvalificerede måder at indrette friarealer på. Derfor stiller lokalplanen ikke krav om, at det skal ske på en bestemt måde. Som led i byggesagsbehandlingen skal bygherren dokumentere, at friarealerne kan indrettes med de ønskede funktioner. Dokumentationen skal som hovedregel være i form af en målfast plantegning, hvor inventar, belægninger og beplantning er vist.

20 Bestemmelser 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING AF BE- BYGGELSE Inden ny bebyggelse tages i brug skal fælles friarealer være anlagt. Arealerne skal seneste være beplantet førstkommende vækstsæson efter byggeriets opførelse. Bebyggelsen skal ligeledes være tilsluttet fælles antenneanlæg, og offentligt spildevandsanlæg. Ved lavenergibyggeri er der mulighed for dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme. 10 AFLYSNINGER Der findes ingen tilstandsservitutter for matrikler inden for lokalplanområdet, som bortfalder i henhold til planlovens 15, stk. 2, nr LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udnyttes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag

21 21 udgør planens juridiske grundlag og tinglyses på de enkelte ejendomme, som er omfattet af planen. 12 VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget til offentlig fremlæggelse Roskilde Byråd den Poul Lindor Nielsen Borgmester / Henrik Kolind Kommunaldirektør

22 Kortbilag 1 Eksisterende forhold 1:1.000 Lokalplangrænse

23 Grønnegade 23 Nord Snæversti 42 Borchsgade 43 Allehelgensgade Frue Kirke Stræde 43 Bredgade m Mål 1: 1.000

24 Kortbilag 2 Matrikelkort 1:1.000 Lokalplangrænse Matrikelnummer 7d

25 25 202a 63 Nord "bl" "di" "aæ" 158a c 158b a 146c i 146h 146g 146d 146e 146f "dc" 147a "cf" m Mål 136 1: 1.000

26 Kortbilag 3 Fremtidige forhold 1:1.000 Lokalplangrænse Eksisterende bygning Byggefelt

27 Grønnegade 27 Nord Snæversti Læderstræde Borchsgade Allehelgensgade A min16m B max 7,5m min 4m Frue Kirke Stræde 43 Bredgade m Mål 1: 1.000

28 Plan og Byggesag Plan Postboks 100 Køgevej Roskilde Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Lokalplan 567 Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Viby/Dåstrup