EINAR KORNERUP GRUPPEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EINAR KORNERUP GRUPPEN"

Transkript

1

2 EINAR KORNERUP GRUPPEN Selskabsstruktur pr. 1. oktober 2OO8 Einar Kornerup A/S Initus A/S 67,5% Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S 100% Initus Ejendomme A/S 100% EK-Viktoria A/S 66% Venskabsbyernes Ejendomsaktieselskab A/S 100% Einar Kornerup Jylland A/S 50% A/S Ved Brønden 100% EK-Materiel A/S Einar Kornerup Invest A/S 100% EK-Ejendomsadministration A/S I/S Paul Bergsøes Vej Hovedselskabernes ledelse Forside På en klar og kold novemberaften fremtræder Lundbecks nyopførte kontorhus som et lysende eksempel på et smukt og futuristisk byggeri - et glashus, der udstråler venlighed, trivsel og udsyn. Set og tegnet af John Anphin, I 2008 afsluttede Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S totalentreprisen på bygning C2 administration og auditorium til H. Lundbeck A/S på Ottiliavej 9 i Valby. Totalentreprisen er udført med Jørn Langvad A/S som arkitekt og med Rambøll Danmark A/S og Ingeniørfirmaet P.A. Pedersen A/S som rådgivende ingeniører. Einar Kornerup A/S Bestyrelse: Svend Paludan-Müller (form.) Niels Kornerup Jens Kornerup Bent Albin Bang Stig Meedom (ME) Søren Jensen (ME) Ingemann Nissen (ME) Ledelse: Hans Christensen Entreprenørfi rmaet Einar Kornerup A/S Gerner Lassesen Mogens Elsman EK-Viktoria A/S Jørgen Svendsen-Tune Arly Sennenvald Einar Kornerup Jylland A/S Erling Hansen Einar Kornerup Invest A/S og lnitus A/S Bent Albin Bang Niels Kornerup Jens Kornerup Ejerforhold Hovedtal fra regnskaberne de sidste 10 år Einar Kornerup A/S: 5I % (A-aktier) ejes af Kornerup-familien. 28,5% (B-aktier) ejes af Einar Kornerup Invest A/S. De resterende 20,5% ejes af direktion og ledende medarbejdere i selskabet. De resterende aktier i datterselskaberne ejes af selskabernes direktion og ledende medarbejdere. Øvrige selskaber: Kornerup-familien og Kornerup-Fonden Beløb i mio. kr. 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Einar Kornerup A/S-koncernen Omsætning 332,7 382,3 412,1 435,8 485,5 479,2 613,1 712,3 634,8 635,6 Egenkapital pr. 30/9 38,3 46,6 56,4 63,5 68,8 70,8 75,9 82,4 85,0 91,7 Medarbejdere pr. 30/ heraf lærlinge Resultat før skat 12,2 16,5 17,9 13,8 14,0 12,7 15,8 26,0 14,8 21,4 Resultat efter skat 7,5 10,9 12,7 11,4 10,0 8,9 11,2 19,7 11,1 16,0 Overskudsgrad i % 2,7 3,4 2,4 2,1 1,7 1,5 2,0 3,0 1,3 2,2 Afkastningsgrad i % Egenkapitalandel i % Likviditetsgrad i % Egenkapitalforrentning i % Einar Kornerup Gruppen Egenkapital pr. 30/9 I51,6 194,3 224,7 255,3 258,3 265,0 289,4 319,4 341,5 354,8 Resultat efter skat 17,9 21,3 25,9 17,6 15,6 18,3 38,3 49,2 40,1 24,4 2

3 Beretning Einar Kornerup A/S - koncernen havde i regnskabsåret 2007/2008 en omsætning på 636 mio. kroner mod 635 mio. kroner i 2006/2007. Regnskabsresultatet blev et overskud før skat på 21,4 mio. kroner mod 14,8 mio. kroner i det foregående år. Årets omsætning er uændret i forhold til forrige år. Det samlede resultat i hele koncernen har været tilfredsstillende. Ved udgangen af regnskabsåret er koncernens egenkapital 91,7 mio. kroner. Ved regnskabsårets afslutning beskæftigede koncernen 301 medarbejdere, heraf 18 lærlinge. Herudover var der hos underentreprenører på byggepladserne beskæftiget ca. 215 håndværkere i forbindelse med entreprenørselskabernes hoved- og totalentrepriser. Pr. 30. september 2008 var koncernens ordrebeholdning på ca. 387 mio. kroner mod ca. 402 mio. kroner på samme tid i I det kommende år forventer koncernen en vigende omsætning, beskæftigelse og indtjening. I Einar Kornerup Gruppen, der omfatter entreprenørkoncernen Einar Kornerup A/S, ejendomskoncernen Initus A/S, investeringsselskabet Einar Kornerup Invest A/S og ejendomsselskabet I/S Paul Bergsøes Vej 16-44, blev det samlede resultat for gruppen i regnskabsåret 2007/2008 et overskud på 32,6 mio. kroner før skat mod 44,8 mio. kroner i 2006/2007. Egenkapitalen i gruppen er efter hensættelse til eventualskat m.v. 354,8 mio. kroner mod 341,5 mio. kroner ved udgangen af forrige regnskabsår. I regnskabsåret 2007/2008 har ejendomsselskaberne solgt 1 ejerlejlighed og 1 garage. Regnskabsåret 2007/2008 var præget af faldende priser på boligejerlejligheder og et stagnerende marked. I det kommende regnskabsår forventes det, at boligmarkedet vil være præget af afsætningsvanskeligheder med deraf følgende prisfald. For ejendomme til erhvervsforemål forventes fortsat efterspørgsel og stabile lejepriser. Det samlede resultat for ejendomsselskaberne forventes uændret i det kommende år. Indhold: Organisation og hovedtal side 2 Beretning side 3 Einar Kornerup A/Skoncernen side 4 Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S side 6 EK-Viktoria A/S side 8 Einar Kornerup Jylland A/S side 10 Einar Kornerup Gruppen side 12 Einar Kornerup A/Skoncernen - Noter Einar Kornerup Gruppen - Noter side I4 side I5 BESTYRELSERNE 3

4 EINAR KORNERUP A/S Koncernregnskab RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2008 Note 2006/07 (1000 kr.) Nettoomsætning Ændring i igangværende arbejder for fremmed regning Årets produktion Produktions- og driftsomkostninger (7) Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger (7) Resultat før afskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver (1) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat (2) Årets resultat der fordeles således: Minoritetsaktionærers andel af tilknyttede virksomheders resultat Einar Kornerup A/S andel af årets resultat BALANCE pr. 30. september 2008 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Sommerhus, Ålbæk Ombygning af lejede lokaler m.v Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel Anlægsaktiver i alt (3) Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Tilgodehavende udskudt skat Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavende hos Initus A/S Tilgodehavende selskabsskat Huslejedepositum Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer og kapitalandele Obligationsbeholdning (8) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

5 PASSIVER Note 2006/07 (1000 kr.) Egenkapital Selskabskapital (4) Overført fra tidligere år Overført fra årets resultat Udbytte Egenkapital, moderselskab Minoritetsandele, medarbejdere Egenkapital i alt, koncernen Hensættelser til garantiarbejder m.v Langfristet gæld - selskabsskat Kortfristet gæld Igangværende arbejder for fremmed regning (5) Leverandører og underentreprenører Selskabsskat 0 (2) 823 Merværdiafgift og A-skat (6) Feriepenge og sociale omkostninger Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporten for Einar Kornerup A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2008, hvorfra regnskabssammendraget er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på det regnskab, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med den årsrapport, som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med den årsrapport, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 1. december 2008 RSM plus. Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bentzen Statsautoriseret revisor Kornerup uddanner: I EK-koncernen følger vi ønsket om vækst i uddannelsen af elever og lærlinge, og i 2008 har vort antal af elever og lærlinge hen over året været 25. 5

6 ENTREPRENØRFIRMAET EINAR KORNERUP A/S Nybyggeri Snedkerarbejde Betonarbejde Renovering Hovedentreprise Ombygning g Pa rtnering Mure r rarbejde Tømrerarbejde Totalentreprise Fagentreprise Restaurering I dette regnskabsår steg aktiviteten i Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S i forhold til året før, hvilket både kan henføres til øget egenproduktion og øget indkøb af underentreprenørydelser. I lighed med tidligere år har Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S udført opgaver inden for nybyggeri, ombygning, renovering og restaurering. Nybyggeri har udgjort ca. halvdelen af årets omsætning. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. Den 30. september 2008 beskæftigede Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S 201 medarbejdere. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har en flad struktur og dermed korte beslutningsveje. Vi giver vore medarbejdere og underentreprenører et solidt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger inden for deres respektive arbejdsområder. Med vore store krav til præcision, kvalitet og pålidelighed opnår vi optimale løsninger og en effektiv byggeproces, hvor vi hurtigst muligt identificerer en række fokusområder, som gives særlig prioritet. Dette giver vore bygherrer mulighed for at træffe beslutninger på et professionelt grundlag. Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S uddanner målrettet medarbejderne for at sikre, at vi altid kan sammensætte det rigtige hold til en opgave. Med vore systemer inden for videndeling, økonomistyring, tidsplanlægning, logistik, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø sikrer vi vore bygherrer en optimal styring af byggeopgaverne. Halvdelen af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. I disse opgaver arbejder vi med lean-modeller i et værdibaseret samarbejde, hvor det overordnede mål er maksimal værdiskabelse til den rette pris og tid. Vi udfører beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde med egne håndværkere, som i lighed med vore underentreprenører har et langvarigt tilknytningsforhold til vor virksomhed. 6

7 Referencer 2OO Vibeholms Allé 15, Brøndby Hovedvejen 2, Glostrup Ottiliavej 9, Valby Vester Søgade 44-78, København Arkaderne 2 m.fl, Brønshøj Lautrupbjerg 2-6, Ballerup Rosenørns Allé 22, Frederiksberg Entrepriser i året 2OO8 Blandt årets igangværende og afsluttede entrepriser kan nævnes: Hovedvejen 2, Glostrup Totalentreprise ved opførelse af nyt m 2 kontordomicil til Griffin Ejendomme A/S. Ottiliavej 9, Valby Ny m 2 kontorbygning med auditorium til H. Lundbeck A/S udført i totalentreprise. Arkaderne 2 m.fl., Brønshøj Totalrenovering og sammenlægning af lejligheder i 5 boligblokke udført i hovedentreprise for SAB, Tingbjerg afd. 4 & 5 og FSB, Tingbjerg afd. 2. Ålekistevej 21, Vanløse Opførelse af m 2 idrætshal ved Vanløse Skole i hovedentreprise for Københavns kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. Lautrupbjerg 2-6, Ballerup Totalentreprise ved opførelse af m 2 nyt kontorhus til Multidata A/S med Danske Ejendomme ApS som bygherre. Rosenørns Allé 22, Frederiksberg Kompletteringsentreprisen ved ombygning af Radiohuset til Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Vester Søgade 44-78, København V Renovering af altaner og vinduer i hovedentreprise for Ejerforeningen Vestersøhus. Brøndby Nord Vej 92 og , Brøndby Renovering af boligfacader/-gavle og nye altaner m.v. ved 480 lejemål. Entreprisen udføres i hovedentreprise for AAB, Brøndby - Afd. 53, Brøndby Nord. Ole Måløes Vej 3, København N Storentreprise ved opførelse af m 2 forskningsbyggeri til Copenhagen Bio Science Park for COBIS Ejendom K/S. Bøge Allé 6-8, Hørsholm Totalentreprise ved opførelse af ca m 2 domicilbygning Skovhuset til ALK-Abelló A/S. 7

8 1 Glasfacader EK-VIKTORIA A/S Smedearbejder Pa rtnering 2 3 Glasvægge Glastage Fagentrepriser tdø i d Systemleverancer Stålkonstruktioner Lukningsentrepriser Altanlukninger Glasfacader og glastage har igen i 2008 været EK-Viktoria A/S største produktområde, men i lighed med tidligere år har vi udført opgaver inden for alle vore produktområder. Vi oplever fortsat en øget efterspørgsel efter altaner og altanlukninger og har derfor styrket vor kapacitet og løsningsmodeller inden for dette felt. EK-Viktoria A/S beskæftigede pr. 30. september medarbejdere. Omsætningen i regnskabsåret 2007/08 faldt i forhold til året før pga. tilpasninger i organisationen. Driftsresultatet er forbedret væsentligt i forhold til året før, men er fortsat ikke tilfredsstillende. EK-Viktoria A/S har desuden et koncept, efter hvilket en bygningsejer kan få monteret en ny glasfacade uden på den eksisterende facade, og hvor en væsentlig del af udførelsesudgifterne i løbet af en kort årrække betales via besparelser i energiregningen. Over 50 % af EK-Viktoria A/S ordrebeholdning består af partnering eller partneringlignende entrepriser. EK-Viktoria A/S kunder og deres rådgivere benytter EK-Viktoria A/S kompetencer allerede i projekternes indledende faser for på et tidligt tidspunkt at få fastlagt de bedste og økonomisk mest fordelagtige konstruktionsprincipper. Det nye bygningsreglement og energirammebestemmelserne har medført store krav til glassets varmeisoleringsevne. EK-Viktoria A/S deltager aktivt i udvikling af især glasfacaders tekniske egenskaber, således at glasfacader fortsat kan udføres i et omfang som tidligere, men med forbedrede glastyper og med hensyntagen til bygningens øvrige energimæssige forhold. 8

9 Referencer 2OO Koncerthuset, DR-Byen, Ørestaden Koncerthuset, DR-Byen, Ørestaden Ottiliavej 9, Valby Ringager 6, Brøndby Lautrupbjerg 2-6, Ballerup Hovedvejen 2, Glostrup Unionsvej 4, Køge Entrepriser i året 2OO8 Blandt årets større igangværende og afsluttede entrepriser kan nævnes: Unionsvej 4, Køge Lukningsentreprise med levering og montering af stålkonstruktion, glasfacader og automatiske skydedøre. Bygherre: Castus A/S Arkitekt: Bjørkmann ApS Hovedvejen 2, Glostrup Levering og montering af stålkonstruktion, glasfacader, vinduer, døre og automatiske skydedøre i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: Griffin Ejendomme A/S Arkitekt: Hou + Partnere A/S Ringager 6, Brøndby Lukningsentreprise med levering og montering af tagdækning, stålkonstruktion, glasfacader, sandwichpanelfacader og døre. Bygherre: Taster Wine A/S Arkitekt: Torkil Laursen A/S DR Byen, koncerthus, LowTech, Ørestaden Levering og montering af lydvinduer til studier og koncertsal, udvendig glas/alufacade om kontorafsnit, sandwichpanelfacader samt diverse vinduer og døre i specielle konstruktioner herunder BS-konstruktioner. Bygherre: Danmarks Radio Arkitekt: Jean Nouvel Lautrupbjerg 2-6, Ballerup Levering og montering af stålkonstruktion, glasfacader, vinduer, døre og automatiske skydedøre i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: Multidata A/S Arkitekt: Mangor & Nagel A/S Ottiliavej 9, Valby Levering og montering af glasfacader, zinkbeklædning, solafskærmning og stålkonstruktioner i underentreprise for Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S. Bygherre: H. Lundbeck A/S Arkitekt: Jørn Langvads Tegnestue 9

10 EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Ombygning Fagentreprise N Partnering Nybyggeri ygg Totalentreprise Hovedentreprise Snedkerarbejde Murerarbejde Renovering Tømrerarbejde Restaurering Betonarbejde Omsætningen i Einar Kornerup Jylland A/S har i 2008 været fordelt med ca. halvdelen på nybyggeri og den anden halvdel på ombygnings- og renoveringsopgaver. Aktivitetsniveauet har været lidt højere end sidste år. Årets driftsresultat har været tilfredsstillende. Pr. 30. september 2008 beskæftigede Einar Kornerup Jylland A/S 33 medarbejdere. Vi udfører opgaver i alle entrepriseformer, men flere og flere af vore opgaver udføres i partnering eller efter partneringlignende principper. Sammen med de øvrige selskaber i EK-koncernen sikrer vi løbende videreuddannelse af vore medarbejdere bl.a. inden for vore egne systemer omkring styring af kvalitet, økonomi, tidsplanlægning, logistik, miljø og arbejdsmiljø. Vore egne håndværkere udfører beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde, og vi har derfor mulighed for at gennemføre vore opgaver med en stor andel af egenproduktion. Vi stiller store krav til vore egne håndværkere, men også til vore underentreprenører, som derfor altid udvælges med omhu. 10

11 Referencer 2OO Janus La Coursgade, Århus Chr. d. 8. Vej, Silkeborg Eidervej, Silkeborg Præstevangen, Århus Christiansgade, Århus Kragelundvej, Silkeborg Christiansgade, Århus Lundbergsvej, Ebeltoft Entrepriser i året 2OO8 Blandt årets større igangværende og afsluttede entrepriser kan nævnes: Hvinningdalskolen, Eidervej 50, Silkeborg Murerentreprise incl. anlægsarbejde ved ny administrationsbygning samt om- og tilbygning i 3 klassefløje. Etageareal: 700 m 2. Bygherre: Silkeborg Kommune Envision A/S, Christiansgade, Århus Partneringentreprise ved ombygning/renovering af ældre byejendom, herunder bl.a. nyt tag, ny reception, kantine og renovering af alle kontorlokaler. Renoverede arealer i alt ca m 2. Bygherre: Envision A/S Janus La Coursgade, Århus Hovedentreprise ved renovering af byejendom med 10 lejligheder herunder nedlægning af bagtrappe og indretning af nye køkkener samt badeværelser. Bygherre: Birger Pilgård Plejecenter, Kragelundvej 73, Silkeborg Totalentreprise ved opførelse af 24 plejeboliger med servicerum og centerdel. Areal i alt ca m 2. Bygherre: Silkeborg Kommune Præstevangen, Århus Tømrerentreprise ved udskiftning af varmeanlæg i 646 lejligheder. Entreprisen omfatter bl.a. midlertidig afdækning og inddækningskasser omkring rørinstallationer. Bygherre: Boligforeningen Århus Omegn Præstevangen Kvadrat, Lundbergsvej 10, Ebeltoft Hovedentreprise ved tilbygning af nyt indgangsparti. Areal i alt ca. 25 m 2. Bygherre: Kvadrat A/S Produktionskøkken, Århus Totalentreprise ved opførelse af nyt produktionskøkken for alle plejecentre og hjemmeboende pensionister i Århus Kommune. Areal i alt ca m 2. Bygherre: Århus Kommune Chr. d. 8. Vej, Silkeborg Storentreprise ved opførelse af nybyggeri i centrum af Silkeborg, bestående af 38 boliger, 7 erhvervslejemål, dagligvarebutik samt parkeringskælder. Areal i alt ca m 2. Bygherre: Silkeborg Ejendomme A/S 11

12 EINAR KORNERUP GRUPPEN RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2008 Note 2006/07 (1000 kr.) Entreprenørvirksomhed Omsætning Direkte og indirekte produktionsomkostninger Afskrivninger Overskud ved entreprenørvirksomhed Udlejning af ejendomme Lejeindtægter Driftsomkostninger Bygningsafskrivninger Overskud ved udlejning excl. prioritetsrenter Avance ved salg af fast ejendom Værdiregulering af værdipapirer, ejendomme og prioritetsgæld incl. skat Finansielle poster (netto) Overskud før selskabsskat Hensættelse til selskabsskat incl. eventualskat Overskud i alt der fordeles således: Einar Kornerup A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Medarbejderaktionærers andel i datterselskaber Initus A/S - koncernen Udbytte Tillagt egenkapitalen i moderselskab Koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i ejendomsselskaberne Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen BALANCE pr. 30. september 2008 AKTIVER Anlægsaktiver Ejerlejligheder (210 stk.), værdiansat til Udlejningsejendomme, værdiansat til Grundarealer, værdiansat til Ejendomme i alt (1) Driftsmidler og diverse anlægsaktiver Investering i associeret selskab (50%) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Debitorer m.v Obligationer og pantebreve (2) Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

13 PASSIVER Note 2006/07 (1000 kr.) Langfristet gæld Prioritetsgæld i ejerlejligheder Prioritetsgæld i udlejningsejendomme (3) Huslejedeposita Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Igangværende arbejder Vareleverandører og underentreprenører Selskabsskat Merværdiafgift og A-skat Skyldige feriepenge og sociale omkostninger Diverse kortfristet gæld Aktionærindlån Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Med tillæg af koncernfremmede minoritetsaktionærers andel i egenkapital i Initus A/S koncernen Egenkapital Aktiver i alt Gæld og koncernfremmede minoritetsaktionærer i alt Egenkapital og hensættelser Hensættelser (eventualskat og garantiarbejder) (4) Egenkapital i alt (5) Der sammensættes således: Einar Kornerup A/S - koncernen Initus A/S - koncernen Andre virksomheder i Einar Kornerup Gruppen Egenkapital i alt Den uafhængige revisors påtegning: Vi har i overensstemmelse med danske revisionsstandarder revideret årsrapporterne for Einar Kornerup A/S og Initus A/S for regnskabsåret afsluttet 30. september 2008, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vor revisionspåtegning udtrykte vi en konklusion uden forbehold på de regnskaber, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Endvidere har vi foretaget et review af regnskaberne for de øvrige virksomheder i gruppen. Einar Kornerup Gruppen udgør ikke en koncern i aktieretlig henseende, men selskaberne, herunder de personligt ejede ejendomme, der indgår i grupperegnskabet, er forbundne gennem ledelse og ejerkreds. Det udførte arbejde: Vi har planlagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabssammendraget i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsrapporter, som det er uddraget af. Konklusion: Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i al væsentlighed er i overensstemmelse med de årsrapporter m.v., som det er uddraget af. Regnskabssammendraget skal læses i sammenhæng med de årsrapporter, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder den tilhørende revisionspåtegning. København, den 13. januar 2009 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Torben Bentzen Statsautoriseret revisor 13

14 EINAR KORNERUP A/S NOTER til Einar Kornerup A/S - koncernens regnskab (1) Af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger på driftsmidler Af- og nedskrivninger på ombygning I alt for Einar Kornerup A/S Af- og nedskrivning i tilknyttede virksomheder (2) Skat af årets resultat Den udgiftsførte selskabsskat i resultatopgørelsen kan specifi ceres således: Beregnet selskabsskat vedrørende regnskabsåret 2007/ Regulering af hensættelse til eventualskat grundet ændring af skatteprocent... 0 Regulering af årets hensættelse til eventualskat (3) Materielle anlægsaktiver Tekn. anlæg Ombygning af Sommerhus og mask. Driftsmateriel lejede lokaler Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 30/ Af- og nedskrivninger Saldo pr. 1/ Afskrivning på årets afgang Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivninger pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Kunstgenstande pr. 30/ Seneste offentlige vurdering af sommerhus pr. 1. april 2008 udgør kr (4) Selskabskapital Selskabskapitalen består af 10,2 mio. A-aktier og 9,8 mio. B-aktier. (5) Igangværende arbejder for fremmed regning (opgjort i t.kr.) Nettoinvesteringen i igangværende arbejder kan specifi ceres således: Investeret i igangværende arbejder Vurderet dækningsbidrag A conto faktureret vedrørende igangværende arbejder (6) Merværdiafgift Vedrørende merværdiafgift bemærkes, at Einar Kornerup A/S og tilknyttede virksomheder er fællesregistreret med Initus A/S og tilknyttede virksomheder samt Einar Kornerup Invest A/S. (7) Personaleforhold Koncernen har i det forløbne år i gennemsnit beskæftiget 311 medarbejdere mod 331 sidste år. De samlede lønninger til koncernens personale udgør: Lønninger og gager Bidrag til pension Andre udgifter til social sikring Heraf er en andel overført til produktions- og driftsomkostninger. (8) Kautions-, garanti-, og andre eventualforpligtelser Sædvanlige branchemæssige garantiforpligtelser. Selskabets beholdning af obligationer er for hovedpartens vedkommende anvendt til sikkerhedsstillelse for entrepriser o.lign. for selskaber i Einar Kornerup A/S - koncernen. Pengestrømsanalyse Einar Kornerup A/S - koncernen Årets resultat Nettoinvestering i materielle anlægsaktiver Regulering (skat, fi nans, afskrivninger) Nettoinvestering i værdipapirer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra drift før fi nansielle poster Udlån til andre selskaber i Einar Kornerup Gruppen Renteindbetalinger og lignende Betalt udbytte Renteudbetalinger Pengestrømme fra fi nansieringsaktivitet Pengestrømme fra ordinær drift Ændring i likvide beholdninger incl. værdipapirer Betalt selskabsskat Likvide beholdninger 1. oktober Pengestrømme fra driftsaktivitet Likvide beholdninger 30. september 2008 incl. værdipapirer

15 EINAR KORNERUP GRUPPEN NOTER til Einar Kornerup Gruppens regnskab (1) Specifi kation af værdiansættelse for ejendomme kr Ejerlejligheder Matr. nr. 78 d, e og f, Vallensbæk, Albertslundvej (21 lejligheder) Matr. nr. 5 ai, h og ø, Ll. Værløse, Ryetvej (11 lejligheder) Matr. nr. 403 og 404, Sct. Annæ Vester, Kronprinsessegade (10 lejligheder) Matr. nr. 234, Klædebo, Nørregade 28/Fiolstræde 17 (21 lejligheder) Matr. nr. 273 m.fl., Rosenborg, Pilestræde (8 lejligheder) Matr. nr. 770 A, Roskilde Købstads bygrunde, Havnevej (16 lejligheder) Matr. nr. 8 u, Rødovre, Roskildevej (2 lejligheder) Matr. nr. 33 bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl. (32 lejligheder) Matr. nr. 41 ex, Frederiksberg, Roskildevej m.fl. (39 lejligheder) Matr. nr. 1 b, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé (2 lejligheder) Matr. nr. 29 bl, Frederiksberg, Roskildevej m.fl. (37 lejligheder) Matr. nr. 1 q, Kastrup By, Søvang Allé 1-5 (5 lejligheder) Matr.nr. 3 aa, Ordrup, Frisersvej 1(5 lejligheder) Øvrige ejerlejligheder (1 lejlighed) Udlejningsejendomme Matr. nr. 56, Nørre kvt., Studiestræde 5-9 (16 lejemål) Matr. nr. 58, Nørre kvt., Studiestræde 11 (7 lejemål) Matr. nr. 93, Nørre kvt., Studiestræde 14 (17 lejemål) Matr. nr. 1923, Valby, Lauravej 14 (42 lejemål) Matr. nr. 2079, Valby, Gadekærvej (56 lejemål) Matr. nr. 3 z, Hvidovre, Hvidovrevej 59 (1 lejemål) Matr. nr. 3 hf, Hvidovre, Hvidovrevej 61 (36 lejemål) Matr. nr. 3441, Vanløse, Ålekistevej 47 m.v. (13 lejemål) Matr. nr. 2 bf, Herlev, Smedeholm (5 lejemål) Matr. nr. 11 af, Paul Bergsøes Vej (5 lejemål) Matr. nr. 11 ad, Paul Bergsøes Vej (7 lejemål) Matr. nr. 1 h, Glostrup, Hovedvejen (4 lejemål) Matr. nr. 42 al, Frederiksberg, Rådmand Steins Allé 12 (46 lejemål) Matr. nr. 10 q, Kristrup, Holger Danskes Vej 5, Randers (1 lejemål) Grundarealer Matr. nr. 43 cb, Avedøre, Jernholmen Værdi- Årets Ejendoms- Værdiansættelse pr. til-/afgang vurdering ansættelse pr. 1/ (anskaff.sum) 1/ / Ejerlejligheder (i alt 210 lejligheder) Udlejningsejendomme (i alt 256 lejemål, heraf 160 bolig-, 50 erhvervs- og 46 garagelejemål) Grundarealer Ejendomme i alt Ejendomme og grundarealer er værdiansat med udgangspunkt i anskaffelsessum samt ejendomsvurdering, under skyldig hensyntagen til ejendommenes indtjening og handelsværdi. (2) Obligationer til kursværdi og pantebreve til kursværdi kr Obligationsbeholdningen på nom. kr er delvis anvendt til sikkerhedsstillelse over for bygherrer. Beholdningen er værdiansat til offi cielt noterede køberkurser pr. 30/ (3) Prioritetsgæld kr Prioritetsgælden er optaget til kursværdi. Af beløbet forfalder 7,1 mio. kr. i 2008/09 og 232,6 mio. kr. efter mere end 5 år. Ud over den anførte gæld er ejendommene behæftet med ejerpantebreve. Grundarealet er ubehæftet. Der er indgået fastrente aftaler for hovedparten af prioritetsgælden for at eliminere selskabets risiko ved renteudsving på de fi nansielle markeder. (4) Hensættelser kr Beløbet vedrører hovedsagelig eventualskat af opskrivningsfonde for ejerlejligheder og udlejningsejendomme, beregnet med en skattesats på 25% samt hensættelse til imødegåelse af risiko på igangværende partneringopgaver og hensættelse til garantiarbejder for 5 år i henhold til AB 92 og ABT 93. (5) Egenkapital kr Gruppens egenkapital incl. udbytte primo Årets resultat Udbytte samt minoritetsaktionærer i Initus A/S andel af årets resultat Øvrige egenkapitalreguleringer Gruppens egenkapital incl. udbytte ultimo (6) Garantiforpligtelser m.v. Ud over sædvanlige brancheforpligtelser ved entreprenørvirksomhed er der stillet forsikringsgarantier over for bygherrer. 15

16 Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon I Fax Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej I Glostrup Telefon Fax EK-Viktoria A/S Paul Bergsøes Vej I Glostrup Telefon Fax Einar Kornerup Jylland A/S Holger Danskes Vej 5 A 8960 Randers SØ Telefon 8641 I666 Fax EK-Materiel A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon I Fax EK-Ejendomsadministration A/S Paul Bergsøes Vej Glostrup Telefon Fax Grafisk design og illustratin: John Anphin