Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01."

Transkript

1 POLICE POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Forsikringstager E/F H.V. Nyholms Vej c/o GAAP Accounting ApS Ole Borchs Vej Valby Erhvervsforsikring omfattende Bygningsforsikring Policen gælder fra Forfald Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er Tegningsperiode Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode, der udløber d Indeksregulering Forsikringen indeksreguleres med Lønindekset for den private sektor. Summer og beløb på policen er basisår

2 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Oversigt over policens dækningsomfang Policen omfatter Dækningsadresse Gælder fra Side Bygningsforsikring for H.V. Nyholms Vej 13-19, 2000 Frederiksberg Klausuler 5 Forsikringsbetingelser 7 2

3 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Bygningsforsikring for H.V. Nyholms Vej 13-19, 2000 Frederiksberg Matrikelnummer og Ejerlav: 33bd Branche Ejerforeninger FORSIKRINGSSUM SELVRISIKO KLAUSULNR. Gældende for forsikringsstedet Bygningsudsmykning kr. Ingen Haveanlæg kr. Ingen Huslejetab kr. Ingen Dækningsperiode: 12 måneder Oprydningsomkostninger kr. Ingen Stikledninger Nyværdi kr. Bestyrelsesansvar Maksimal omkostninger Maksimalt pr. Maksimalt pr. forsikringsår Husejeransvar Maksimalt ved person Maksimalt ved ting kr kr kr kr kr kr kr. Udvidet ejendomsdækning Nyværdi kr. Retshjælp Maksimalt pr kr kr. Bygninger og dækninger Bygn. 1 H V Nyholmsvej m 2 bebygget areal med tagtype: Tegl Ejerforeninger Ej momsregistreret Forsikringsform: Nyværdi med restværdi FORSIKRINGSSUM SELVRISIKO KLAUSULNR. Brand kr El Storm Anden bygningsbeskadigelse Skjulte rør Svamp Insekt Hærværk og graffiti kr kr kr kr kr kr kr. 3

4 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING Bygninger og dækninger Pludselig FORSIKRINGSSUM SELVRISIKO KLAUSULNR kr. 4

5 POLICENR: KLAUSULER Klausuler Erhvervsbygning til udlejning Virksomhedens art: Erhvervsbygning med udlejning af lokaler til lager og produktionsformål. Det er en betingelse for branddækningen - at lokalerne ikke udlejes til brandfarlig virksomhed, træbearbejdning, sprøjtelakering, genbrugsvirksomhed, oplag af brand- og miljøfarlige væsker, fremstilling og oplag af fyrværkeri, plast- og glasfiberfremstilling, - at Codan Forsikring får besked om ændringer i udlejningsforholdene. 5

6 6

7 POLICENR: ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning 19 Bestyrelsesansvar 23 Hus- og grundejeransvar 25 Retshjælp 27 Stikledning 30 Brand (bygningsbrand) 31 Anden bygningsbeskadigelse 32 El (bygning) 34 Storm 35 Svamp 36 Insekt 37 Skjulte rør 38 Hærværk og graffiti (bygning) 39 Pludselig (bygning) 40 Ordforklaring 41 7

8 8

9 Erhvervsforsikring, generelle betingelser Generelle betingelser for følgende forsikringsprodukter under Erhvervsforsikringen: ved udfyldelse af anmeldelse, som fås ved henvendelse til Codan. Bygningsforsikring, Løsøreforsikring, Driftstabsforsikring og Ansvarsforsikring Det fremgår af policen, hvilke forsikringsprodukter den omfatter. For forsikringen gælder policen, forsikringsbetingelserne og Lov om forsikringsaftaler (i det omfang loven ikke er fraveget), Lov om forsikringsvirksomhed samt Lov om finansiel virksomhed. De i betingelserne med markerede ord er defineret i "Ordforklaring" sidst i forsikringsbetingelserne. 1 Forholdsregler i tilfælde af 1.1 Afværgelse af Sikrede skal altid forsøge at afværge en. Når der er sket en er det sikredes pligt at forsøge at begrænse ns omfang. Codan betaler rimelige omkostninger til redning og bevaring, hvis der er tale om en dækningsberettiget. Codan har ret til at foretage begrænsende tiltag. 1.2 Anmeldelse af Enhver, eller ethvert uheld der kan medføre erstatningskrav, skal anmeldes så hurtigt det er muligt, således at Codan kan bistå med råd og vejledning. Endvidere skal tyveri, ran, røveri samt hærværk og graffitir også anmeldes til politiet så hurtigt det er muligt. Skaden kan anmeldes til Codan på følgende måder: telefonisk via på nr I normal åbningstid sidder kvalificerede behandlere klar til at give råd og vejledning og hurtigt sætte behandlingen i gang. Alvorlige r, der kræver akut handling, kan anmeldes 24 timer i døgnet internettet på Codan.dk 1.3 Udbedring Efter en må udbedring, nedrivning samt bortskaffelse af forsikrede genstande ikke finde sted før Codan har givet accept. 1.4 Erstatningspligt og -krav ved ansvarsr Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Codans samtykke. Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 1.5 Anden tilsvarende forsikring i Codan Er der tegnet specialforsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. 1.6 Tilsvarende forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikringen tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for den i Codan tegnede forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 2 Tvister 2.1 Voldgift (gælder ikke ansvars- og retshjælpsforsikring) Kan forsikringstageren og Codan ikke blive enige om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen endeligt ved voldgift. Til denne voldgift vælger hver af parterne en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og handelsretten. Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 9

10 Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger indenfor de to vurderingsmænds forslag. Hver af partene betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles ligeligt. 3 Betaling af præmie 3.1 Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende en opkrævning til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Præmien kan også betales ved elektronisk betalingsoverførsel. Eventuelle afgifter til staten opkræves sammen med præmien. 3.2 Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens forfaldsdage. Præmien skal betales senest den dato, der fremgår af opkrævningen som sidste rettidige betalingsdato, eller datoen på Betalingsoversigten. 3.3 Manglende betaling Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en rykker for betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Ved manglende betaling af restbeløb, tillægsopkrævning mm. forbeholder Codan sig ret til at opsige hele forsikringsaftalen undtagen dækning for bygningsbrand. For bygningsbrandforsikring gælder følgende: Codan kan ikke ophæve bygningsbranddækningen på grund af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien med renter og andre omkostninger, herunder advokatomkostninger. Forsikringen bliver ændret til kun at omfatte dækning for bygningsbrand. Samtidig vil forsikringen blive ændret til helårlig præmiebetaling, hvis den ikke er helårlig i forvejen. 3.4 Gebyrer, afgifter og renter Codan er berettiget til at opkræve gebyr for opkrævning af præmien samt rykkergebyr og morarenter ved for sen betaling. Ved evt. udpantning i fogedretten for skyldig brandpræmie samt betalingspåkrav til fogedretten, er Codan berettiget til at opkræve et gebyr. Størrelsen af gebyret svarer til omkostningerne til inkasso. Codan kan, herudover, beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Nærmere oplysninger om gebyrer kan findes på Codan.dk eller ved henvendelse til Codan. 3.5 Tilbagebetaling Nemkonto: Tilbagebetaling af præmie kan ske via NemKontosystemet til den konto, som er valgt som NemKonto. Betalingsservice: Tilbagebetaling af præmie sker til den bankkonto præmien betales fra. 3.6 Modregning Codan vil benytte sig af sin ret til modregning inden for kundeforholdet. 4 Indeksregulering Med mindre andet fremgår af policen indeksreguleres præmien, forsikringssummer samt selvrisikobeløb. I tilfælde af vil indeks således blive tillagt de beløb der optræder på policen, hvis der senere er sket en indeksregulering. 4.1 Tidspunkt for indeksregulering Regulering af forsikringssummer og selvrisikobeløb foretages hvert år pr. 1. januar. Regulering af præmien foretages på den dato policen har hovedforfald. 4.2 Indekstal Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks for den private sektor. Ved indeksreguleringen forhøjes præmie, summer og selvrisici med den procent løntallet afviger fra forrige års offentliggjorte indeks. Er afvigelsen negativ reguleres beløbene ikke, men forbliver uændret til næste indeksregulering. Hvis udgivelsen af lønindeks for den private sektor ophører, har Codan ret til at fortsætte 10

11 indeksreguleringen efter et andet indeks der offentliggøres af Danmarks Statistik. 5 Fornyelse og opsigelse 5.1 Opsigelse til udløb af en forsikringsperiode Er forsikringen tegnet som 1-årig forsikring, kan begge parter opsige den med 1 måneds skriftlig varsel til policens hovedforfaldsdato, dog tidligst efter 1 år. Ved forsikringen forstås enten hele policen eller det enkelte forsikringsprodukt. Er forsikringen tegnet for en flerårig periode kan den opsiges med 1 måneds varsel til den udløbsdato der fremgår af policen. Dog kan flerårige forsikringer opsiges mod en efterbetaling, beregnet som en procentdel af den gældende årspræmie, hvis der er gået minimum 2 år af aftaleperioden. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for en ny tilsvarende periode. Er perioden flerårig sender Codan et brev herom tidligst 3 måneder og senest 1 måned før opsigelsesfristen. 5.2 Særligt for opsigelse af bygningsbrandforsikring Forsikringstageren kan opsige brandforsikringen hvis: ejendommen eller Codan Codan forsikres i et andet forsikringsselskab med ret til at tegne bygningsbrandforsikring og Codan modtager bekræftelse på tegning fra dette selskab rettidigt i henhold til opsigelsesfristen de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen (panthavere), har givet deres skriftlige samtykke modtager dokumentation for, at der ikke er tinglyst pant i ejendommen modtager en nedrivningsattest. Codan kan opsige brandforsikringen hvis: bygningerne bygningerne ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare henligger forladt. I forhold til ovennævnte panthavere ophører Codans ansvar dog først med 14 dages varsel. 5.3 Opsigelse efter Efter enhver anmeldt bortset fra bygningsbrand, kan såvel forsikringstageren som Codan i tidsrummet fra ns anmeldelse og indtil 14 dage efter betaling eller afvisning af n, ophæve det forsikringsprodukt n vedrører. Hvis policen er tegnet for en flerårig periode kan forsikringstageren ophæve forsikringsproduktet mod efterbetaling, beregnet som en procentdel af den gældende årspræmie for det pågældende forsikringsprodukt. I stedet for at ophæve forsikringsproduktet, kan Codan gøre en fortsættelse betinget af begrænsninger i dækningen, ændrede selvrisikoforhold eller forhøjelse af præmien. 6 Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser 6.1 Varsling Hvis Codan, for forsikringsprodukter af samme art, ændrer præmietarif eller forsikringsbetingelser kan Codan med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for denne police. 6.2 Opsigelse Hvis ændringen er til ugunst for forsikringstageren, kan det berørte forsikringsprodukt opsiges til samme dato som ændringen skulle træde i kraft. Opsigelse skal være modtaget af Codan senest dagen før. Ved bygningsbrand gælder dette også bekræftelse fra andet selskab. 7 Forhold der altid skal iagttages Forsikringstageren er forpligtet til at holde de forsikrede bygninger/genstande i god og driftsikker stand, samt sikre at lovgivningen, som for eksempel bygningsreglement og stærkstrømsreglement, er overholdt, herunder reglerne for brandsikring, branddøre, renholdelse af el-tavler og - installationer. Ligeledes skal forskrifter fra producent og leverandør også overholdes. Hvis det i forbindelse med en konstateres, at disse krav ikke er overholdt, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder. 8 Risikoforandring Codan skal straks underrettes: 11

12 hvis når oplysningerne i policen er i uoverensstemmelse med de faktiske forhold der med forsikringstagerens vidende sker ændringer i risikoforholdene, så faren forøges 9 Ejerskifte, konkurs og rekonstruktion, jf. konkursloven Ejerskifte skal straks anmeldes til Codan. Konkurs og rekonstruktion betragtes som ejerskifte. hvis hvis når når når hvis hvis tagtype ændres anvendelse af bygningerne ændres, herunder til ubenyttet der tegnes sideløbende forsikring i andet selskab det forsikrede, herunder virksomheden, skifter ejer den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flytter til et andet sted end det i policen angivne branchekoden ændres eller virksomheden registreres med flere branchekoder der sker ændringer i virksomhedens momsregistrering. Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsætte. Hvis Codan ikke modtager meddelelse om ovennævnte ændringer, kan det medføre at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder. 9.1 For løsøre- og ansvarsforsikring gælder Ved ejerskifte, konkurs og rekonstruktion bortfalder dækningen. 9.2 For bygningsforsikring gælder Ved ejerskifte, konkurs og rekonstruktion bortfalder dækningen. Den nye ejer/kurator er dækket indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog højst i 14 dage fra overtagelsesdatoen. Bygningsbrandforsikringen fortsætter dog indtil Codan modtager bekræftelse på ikke længere at hæfte jf. reglerne for opsigelse punkt Besigtigelse af det forsikrede Codan er til enhver tid berettiget til at vurdere risikoforholdene ved at besigtige den forsikrede virksomhed. Hvis det ved besigtigelsen konstateres, at risikoen er forøget, kan Codan enten fastsætte en frist til at bringe risikoforholdene i orden, forhøje præmie og selvrisiko eller opsige den eller de forsikringsprodukter risikoen vedrører, uden varsel. 12

13 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 1 Hvem er dækket 1.1 Forsikringstageren Sikrede er den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. 1.2 Entreprenører I tilfælde af bygningsarbejde er entreprenører medforsikret, i det omfang det er anmeldt til, og godkendt af, Codan. 1.3 Ansatte beskæftiget med ejendommens pasning Hvis der er tegnet hus- og grundejeransvarsforsikring, er ansatte der passer ejendommen også medsikret, hvad angår hus- og grundejeransvarsforsikringen. 2 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen. 3 Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker, med mindre andet er anført, r sket i forsikringstiden på de bygninger, eller de genstande, der ifølge policen er omfattet af en valgt dækning. 4 Skader, der aldrig er dækket 4.1 Forsikringen dækker ikke r, eller udbredelse af r, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: jordskælv eller andre naturforstyrrelser været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift. 4.2 Forsikringen dækker ikke r, der er omfattet af en garanti fra fx leverandør, reparatør eller installatør. 4.3 Forsikringen dækker ikke indirekte tab, bortset fra dem der er dækket under huslejetabsdækning og ansvarsdækning. 4.4 Forsikring dækker ikke r af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de ubeskadigede. 5 Hvilke bygninger og genstande er omfattet 5.1 Bygninger Forsikringen omfatter de færdigopførte bygninger og de bygninger under opførelse/ombygning, som er nævnt i policen, inklusive fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller kældergulv. Under de respektive dækninger kan visse af de efterfølgende nævnte genstande være undtaget. Det vil i så fald fremgå af betingelserne for de pågældende dækninger. 5.2 Særligt bygningstilbehør Særligt bygningstilbehør af erhvervsmæssig karakter, som f.eks. ventilationsanlæg, overvågningsanlæg og læsseramper er omfattet i det omfang og med den forsikringssum, det fremgår af policen. Følgende genstande er omfattet af forsikringen uden at være særskilt nævnt for så vidt, det tilhører forsikringstageren. krig, atomkernereaktioner dog krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder for eksempel kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan indtræder i krigstid eller fredstid. dækkes r, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har 5.3 Faste el-installationer stikledninger kraftinstallationer lysinstallationer og hovedtavler frem til styretavle respektive motorværn herunder fastmonterede armaturer og udvendig belysning til belysning af bygninger, parkering og adgangsveje, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte. 13

14 5.4 Fast bygningstilbehør Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: gas- rumtemperatur- elevatorer, hårde og vandinstallationer og rumventilationsanlæg sanitets- og kloakanlæg hvidevarer. 5.5 Gulvbelægninger gulvbelægninger, gulvbelægninger herunder tæpper, der er limet fast til et underlag lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 5.6 Alarmerings- og sikringsanlæg brand- mekanisk og tyverialarmeringsanlæg der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf samt civilforsvarsmateriel tyverisikring og gitrer. 5.7 Genstande, typisk placeret udendørs antenner og anlæg til hybridnet af ikke-erhvervsmæssig karakter flagstænger værktøj og reservedele til vedligeholdelse af ejendommen. 5.9 Bygningsudsmykning Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi), dog højest med den sum for bygningsudsmykning, med tillæg af senere indeksregulering, der fremgår af policen Haveanlæg Haveanlæg og -skulpturer i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. Erstatning for træer, buske og andre planter ydes alene med udgifterne til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningen kan højest udgøre den sum for haveanlæg, der fremgår af policen. Hvis haven ikke retableres, erstattes n ikke. 6 Særlige regler for bygninger under opførelse, under om- og tilbygning Forsikringen omfatter de bygninger, som er nævnt i policen eller som er anmeldt til og accepteret af Codan. 6.1 Dækningsomfang Indtil en bygning er færdig til at blive taget i brug, dækker forsikringen kun det direkte tab sikrede lider som følge af forårsaget af: mure og hegn (ikke levende) brand gårdbelægninger el legehuse og fastgjorte legerekvisitter grundvandspumper storm eller skypumpe samt nedbør der følger umiddelbart efter en storm på selve bygningen nedgravede tårn- svømmebassiner og facadeure. oversvømmelse som følge af, at vand under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb eller presses op gennem afløbsledninger og oversvømmer forsikringsstedet. 5.8 Tilbehør til ejendommens drift Genstande der udelukkende bruges i forbindelse med ejendommens drift, så som: haveredskaber kontorinventar og snerydningsudstyr for ejendomsfunktionærer rengøringsartikler Forudsat at de respektive dækninger (brand, el, storm samt anden bygningsbeskadigelse) er tegnet for bygningen. Reglerne og undtagelserne i de respektive dækninger, som gælder for færdigopførte bygninger gælder også her. Det eksisterende dækningsomfang er dog opretholdt i det omfang den skete s opståen og udbredelse ikke har nogen relation til byggeriet. 14

15 6.2 Byggelovgivning Det er en betingelse, at byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler og er godkendt af de kompetente myndigheder, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig god fagmæssig praksis. 6.3 Særlig selvrisiko for r i forbindelse med varmt arbejde Ved varmt arbejde forstås arbejde med åben ild som f.eks. tagdækning, vinkelslibning og metalforarbejdning. Hvis der opstår en brand i forbindelse med varmt arbejde gælder der særlige selvrisikoregler. Dette er nærmere beskrevet i betingelserne for bygningsbrand. 7 Erstatningsfastsættelse 7.1 Skadeopgørelse Hver bygning opgøres for sig på grundlag af den bygningsopdeling, der fremgår af policen. For sammenbyggede bygninger gælder, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Kloak og lignende nedgravede anlæg medtages ud til 1 meter fra ydersiden af bygnings mure i lodret plan For bygning, som før n var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen, uanset forsikringsform, til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, betales en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige, hvad erstatningen ville have været, hvis bygning ikke var bestemt til nedrivning For bygninger der henligger forladt fastsættes erstatningen, uanset forsikringsform, med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder samt for nedsat anvendelighed. 7.2 Partiel- eller total Skaden opgøres enten som partiel eller total alt efter, hvilken forsikringsform der gælder samt ns omfang. Det fremgår af policen, hvilken forsikringsform der gælder for hver enkelt bygning Partiel En partiel opgøres til, hvad det uden unødig forsinkelse vil koste at udbedre n umiddelbart efter n er sket. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid og alder, hvis værdiforringelsen af det ramte på tidspunktet er mere end 30 % af nyværdien. Der skal ved reparation anvendes byggematerialer, der er i almindelig brug samt konstruktioner og byggemetoder der er almindelig anvendt, med mindre bygningen herved forringes. Der kan ikke anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder, der er dyrere end de, der er brugt i den ramte bygning. Viser opgørelsen, at udgifterne til at udbedre n bliver større end hvad det vil koste at genopføre en tilsvarende bygning ifølge reglerne for opgørelse af total, gøres n op som total Total En total opgøres til, hvad det efter priserne på tidspunktet vil koste at opføre en tilsvarende bygning til samme faktiske anvendelse på nøjagtig samme sted. Ved prisfastsættelse kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer, bygningskonstruktioner eller byggemetoder end de, der er brugt i den ramte bygning. Der kan højst anvendes priser for byggematerialer, der er i almindelig brug samt konstruktioner og byggemetoder der er almindelig anvendt på tidspunktet. Der foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse på grund af slid og alder, hvis bygningen som helhed er værdiforringet som følge af slid og alder med mere end 30 % af nyværdien. 7.3 Forsikringsformer Nyværdi Det er en forudsætning for beregning af erstatning til nyværdi, at bygningen på tidspunktet ikke var værdiforringet på grund af slid og alder med mere end 30% af nyværdien. 15

16 Skaden opgøres som partiel eller total. Er forsikringsformen nyværdi uden restværdi, opgøres n altid som partiel. Er forsikringsformen nyværdi med restværdi, opgøres n som total, hvis betingelserne for restværdierstatning er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, opgøres n som partiel Restværdi Det fremgår af policen, om der er tegnet restværdiforsikring for den enkelte bygning. Hvis bygningen er beskadiget med mindst 50 % af nyværdien af en identisk bygning (samme materialer og byggemetoder) kan sikrede - i stedet for reparation - vælge at få nedrevet de ubeskadigede rester og få erstatningen opgjort efter reglerne for total. Følgeudgifter og eventuelle meromkostninger ved reparation indgår ikke i restværdiberegningen. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, tilfalder Codan. Hvis sikrede ønsker at overtage anvendelige rester, kan de genkøbes til det beløb Codan kan opnå ved salg til andre. Det er en forudsætning for udbetaling af restværdierstatningen, at anvendelige rester nedrives og bygningen genopføres. Ved genopførelse skal erstatningen for selve n anvendes før restværdierstatningen. Restværdierstatning der ikke anvendes til genopførelse af tilsvarende bygning bortfalder Dagsværdi Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Der gøres dog altid fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder gældende Førsterisiko Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Den samlede erstatning kan dog aldrig overstige den i policen aftalte forsikringssum, med tillæg af senere indeksregulering. Underforsikring kan ikke gøres gældende Sumforsikring Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Der gøres dog altid fradrag for værdiforringelse gældende. Den samlede erstatning kan aldrig overstige den i policen aftalte forsikringssum, med tillæg af senere indeksregulering. Underforsikring kan ikke gøres gældende Fredet bygning - Førsterisiko Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Dog gælder følgende: Hvis der efter en dækningsberettiget stilles krav fra Kulturarvsstyrelsen, om at der ved reparation eller genopførelse skal anvendes byggematerialer, konstruktioner og byggemetoder svarende til det ramte, udgår Bestemmelsen Bestemmelsen i punkt 7.2.1"Der skal ved reparation anvendes byggematerialer, der er i almindelig brug, konstruktioner og byggemetoder der er almindelig anvendt," i punkt 5.9 "Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi), dog højest med den sum for bygningsudsmykning der fremgår af policen." Den aftalte forsikringssum, der fremgår af policen, udgør dog den højeste samlede erstatning Nedrivningsforsikring Skaden opgøres som partiel jf. reglerne i punkt Er den opgjorte erstatning mindre end den i policen aftalte forsikringssum, med tillæg af senere indeksregulering, skal erstatningen anvendes til istandsættelse. Er det opgjorte erstatningsbeløb lig med eller større end forsikringssummen, skal bygningen nedrives. Erstatningen kan ikke overstige udgifterne til at fjerne resterne og maksimalt den i policen aftalte forsikringssum. 8 Følgeudgifter Følgeudgifter betales efter en af forsikringen dækket, efter følgende regler: 8.1 Lovliggørelse (forøgede byggeudgifter) Efter en dækningsberettiget betales merudgifter til lovliggørelse af bygningen ved reparation eller genopførelse, når denne merudgift er en følge af at krav i byggelovgivningen er ændret, siden bygningen oprindeligt blev opført. Det er en betingelse for erstatningen, at: 16

17 kravet udgiften der kravet bygningen istandsættelse stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivningen ved genopførelse/reparation af en bygning på nøjagtig samme sted til nøjagtig samme anvendelse ikke vedrøre foranstaltninger som af myndighederne var forlangt eller kunne have været forlangt inden n ikke kunne opnås dispensation fra kravet vedrører de dele af bygningen, der udbetales erstatning for ikke var værdiforringet på grund af slid og alder med mere end 30 % af nyværdien eller genopførelse finder sted. Erstatningen er for hver bygning begrænset til 15% af bygningens nyværdi eller ved førsterisikoforsikring 15% af bygningens forsikringssum. 8.2 Skadeopgørelse og byggeadministration Efter aftale med Codan dækkes nødvendige udgifter til byggesagkyndig bistand ved opgørelse samt byggeadministration i forbindelse med genopførelse. Erstatningen udbetales alene på grundlag af faktura og kan højst andrage 6 % af den opgjorte erstatning. 8.3 Prisstigninger Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændringer i byggepriser, der måtte finde sted inden for normal byggeperiode regnet fra tidspunktet. Erstatningen udbetales, når det ramte er retableret eller repareret. 8.4 Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en begivenhed. 8.5 Oprydning Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning efter en, herunder: fjernelse, fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, der er beskadiget deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved bekæmpelse. Udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivne miljø dækkes ikke, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Udgifterne dækkes med højest den forsikringssum, der er aftalt i policen. Summen gælder pr. sbegivenhed. 8.6 Nedrivning Hvis n har udløst en restværdierstatning, betales rimelige og nødvendige udgifter til nedrivning og bortskaffelse af ikke beskadigede bygningsgenstande. Udgifterne skal indeholdes i den i punkt 8.5 nævnte forsikringssum. 8.7 Hvis myndigheder hindrer genopførelse (erstatning for anvendelige rester) Hvis offentlige myndigheder har stillet krav om, at en bygning ikke må genopføres på samme sted, og kravet er stillet før tidspunktet, dækkes tillige værdien af anvendelige rester under forudsætning af, at bygningen er beskadiget med mindst 50 % af værdien før n. Det forudsættes, at der ikke kan opnås dispensation fra kravet. 8.8 Huslejetab og meromkostninger Hvis forsikringsstedet helt eller delvist ikke kan benyttes som følge af en begivenhed, dækkes: dokumenteret dokumenterede forsikringstagerens tab af lejeindtægt udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler som forsikringstageren selv benytter til beboelse og/eller kontor dokumenterede og nødvendige meromkostninger til ud- og indflytning samt udgifter til opmagasinering af løsøre, forudsat det ikke er eller kunne være dækket af en løsøreforsikring. Dette aftales i hvert enkelt tilfælde med Codan. Erstatningen ydes fra datoen og indtil en måned efter bygningen kan tages i brug igen, dog maksimalt den periode der fremgår af policen. Erstatningen ydes med højest den forsikringssum, der er aftalt i policen. Der kan ikke gøres underforsikring gældende. Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse, betales kun erstatning for det tidsrum der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før n. Er sikrede skyld i, at udbedringen forsinkes, dækker forsikringen ikke de udgifter der måtte være forbundet med forsinkelsen. 17

18 9 Erstatningens udbetaling og anvendelse Erstatningen skal bruges til at retablere det beskadigede og udbetales når retablering har fundet sted. Ved større r kan udbetalingen ske i takt med arbejdets udførelse. Genopførelse af bygninger må godt ske et andet sted på matriklen eller på anden adresse i Danmark, men forsikringen dækker ingen merudgifter i den anledning. Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse udbetales erstatningen kontant, efter følgende regler: eventuel eneste der det restværdierstatning bortfalder følgeudgift der betales er oprydningsomkostninger foretages fradrag i erstatningen for værdiforringelse som følge af slid og alder beløb der herefter fremkommer fratrækkes 20%. Hvis erstatningen skal udbetales som kontanterstatning, kræver dette samtykke af de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. Dette gælder også, hvis bygningen genopføres et andet sted end på den oprindelige matrikel. 10 Selvrisiko Det fremgår af policen, om der gælder en selvrisiko for den pågældende dækning. Selvrisikoen vil blive gjort gældende pr. sbegivenhed pr. forsikringssted. Bliver flere objekter på samme forsikringssted ramt af samme sbegivenhed (fx en storm eller brand) vil der kun blive trukket en (den højeste) selvrisiko. Dette gælder også, hvor policen både omfatter bygning og løsøre. 11 Moms Såfremt forsikringstageren er momsregistreret, erstattes ikke den del af momsen i erstatningsopgørelsen, som kan fradrages i forsikringstagerens momsregnskab. Alle forsikringssummer på policen er det højeste beløb, der kan udbetales i erstatning. Er forsikringstageren ikke momsregistreret skal alle summer således være fastsat inklusiv moms. 18

19 Udvidet ejendomsdækning 1 Hvilke bygninger/genstande er omfattet Alle de til boligforeningen hørende bygninger og anlæg, som for eksempel skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret eller støbt fundament, betonblokke eller DS/EN351-1 godkendt trykimprægneret træ. Endvidere udvendigt udstyr og udsmykninger, som for eksempel skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner og markiser, dog ikke udstyr der vedrører erhvervslejemål der benyttes af 3. mand. ATS-anlæg - vægmalerier, og CTS-anlæg, styringsanlæg samt elektronisk udstyr i vaskerier, for eksempel betalingssystemer, sæbedoseringsanlæg og automater, såfremt de der er fastmonteret. PC-udstyr til styring af førnævnte samt rede penge i automater er ikke omfattet relieffer, udvendig udsmykning på bygningen, springvand og skulpturer kun for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi), dog højest med kr. efter førsterisikoprincippet. Hærværk er dækket med en selvrisiko på kr. Uanset ordlyden i Fællesbetingelser for bygningsforsikring afsnit 5, omfattes også: enhver kedelanlæg form for fundament inklusive eventuelle funderingsarbejder uanset dybden heraf, dog undtagen pilotering der leverer varme til detailbutikker, institutioner og lignende som er beliggende i boligforeningens bygninger bygningsforbedringer, udestuer, carporte, redskabsskure og lignende, samt bygningsindretninger i boligerne som for eksempel skillevægge, lofter og lignende forudsat de er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og boligforeningens tilladelse. Disse er dækket mod brand, storm og anden bygningsbeskadigelse for maksimalt kr. pr. bolig efter førsterisikoprincippet 2 Hvilke r dækkes antenneanlæg - udstyr systemer datanet, uanset at disse også distribuerer signaler til daginstitutioner og andre erhvervslejere, og uanset at disse ejes af eksterne leverandører, forudsat forsikringstageren bærer forsikringspligten til videoovervågning betragtes som alarm- og tyverisikringsudstyr, også når udstyret er lånt/leaset/ lejet, hvis boligforeningen bærer risikoen for udstyret. PC-udstyr der benyttes til optagelse er ikke omfattet til at overvåge og aflæse forbruget af vand og varme i de enkelte boliger, bortset fra PC-udstyr til styring af systemerne kabler og krydsfelter uanset ejerskab, men ikke serveranlæg og IT-udstyr. Det er en betingelse, at anlægget er sikret med transientbeskyttelse på såvel signal- som stærkstrømssiden. Krydsfelter skal opsættes i dertil indrettede aflåste skabe og så vidt muligt bero i aflåst lokale, hvor kun få udvalgte personer har adgang. Såfremt skabe for krydsfelter står i beboergange skal disse være aflåst. I kælder skal skabet være hævet minimum 30 cm over gulv De i punkt 1 nævnte bygninger og genstande er dækket mod r der jf. policen er tegnet dækninger for. Herudover gælder de efterfølgende nævnte specielle dækninger: 2.1 Svamp og insekt Hvis der er tegnet svamp og/eller insekt dækning, betales rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand, der kan benyttes ved eventuel uenighed om ns art og omfang. 2.2 Glas Hvis der er tegnet glasdækning, gælder det, at alt glas tilhørende boligforeningen er meddækket uanset mål og kvalitet. 2.3 Sanitet Hvis der er tegnet sanitetsdækning, dækkes endvidere fittings, tilslutningsrør og lignende i det omfang en udskiftning er nødvendig i forbindelse med en dækningsberettiget sanitets. 19

20 Såfremt sanitet svarende til det ramte ikke kan genanskaffes og derfor må udskiftes til en anden modeltype, dækkes også udgifter til udskiftning af blandingsbatteri eller toiletsæde, dog forudsat det oprindelige blandingsbatteri/toiletsæde ikke kan tilpasses den nye sanitet. Synlig forskel på ny sanitet og et brugbart gammelt blandingsbatteri/toiletsæde giver ikke ret til udskiftning. 2.4 Skjulte rør og stikledninger Hvis der er tegnet dækning for skjulte rør og stikledninger, dækkes endvidere brønde samt forsyningsledninger mellem de enkelte afdelinger eller bygninger, selv om disse rør/ledninger ligger udenfor matrikel nummer/skel og eventuelt krydser offentlige færdselsårer/ligger under andre bygninger, forudsat at forsikringstager har vedligeholdelsespligten/ reetableringspligten for disse. 2.5 Merforbrug af vand I forbindelse med en dækningsberettiget, dækkes dokumenteret udgifter inklusive afgifter, til merforbrug af vand, dog maksimalt kr. pr. efter førsterisikoprincippet. 2.6 Nøgledækning Omkostninger til omstilling/udskiftning af låse samt nye nøgler som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/ systemnøgler beroende i separat aflåst gemme i boligforeningens kontorer samt ved ran og røveri fra lokaler og under transport. Endvidere omfattes nøgler i aflåsede, indmurede nøglebokse der på monteringstidspunktet var godkendt af Forsikring og Pension. Forsikringssummen er maksimalt kr. pr. efter førsterisikoprincippet. 2.7 Huslejetab Huslejetab efter en dækningsberettiget dækkes med indtil kr. pr. boligforening pr. i en periode på 24 måneder, med mindre den sum og den periode der fremgår af policen er højere/længere. 2.8 Opmagasinering Efter en dækningsberettiget betales rimelige og dokumenterede udgifter til opmagasinering samt indog udflytning af beboers indbo, herunder tømning, bortskaffelse og destruktion af kasseret indbo, med indtil kr. pr. bolig og maksimalt kr. pr. begivenhed for hele boligforeningen. Dækningen er efter førsterisikoprincippet og ydes indtil den beskadigede bolig er klar til indflytning og indtil max. 14 dage herefter. Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuel tegnet indboforsikring. 2.9 Genhusning Meromkostninger, udover sædvanlig husleje, til genhusning af beboere, afdelingskontorer, bestyrelseslokaler, aktivitetscentre, fælleslokaler og lignende ved fraflytning i forbindelse med en dækningsberettiget, betales med indtil kr. pr. bolig og maksimalt kr. pr. begivenhed. Dækningen er efter førsterisikoprincippet og eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, er at betragte som selvrisiko til denne dækning. Dækning ydes indtil den beskadigede bolig er klar til indflytning Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller død Skade som følge af at politi, læge eller redningsmandskab skaffer sig adgang til en bolig ved opbrydning af lukker dækkes. Medfører en beboers død, og efterfølgende ophold i en bolig beskadigelse af bygningsdele, er udbedring af dette, herunder særlig rengøring, dækket med indtil kr. pr. begivenhed efter førsterisikoprincippet Vand - damp Dækning for udstrømning fra røranlæg og installationer i øvrigt, jf. de almindelige forsikringsbetingelser, er udvidet til tillige at omfatte udstrømning af damp Vand - Køle-/fryseskabe Ved tilfældig, i forhold til lejligheden, udefra kommende strømsvigt dækkes tillige vand på bygningen som følge af vand fra køle-/fryseskabe og frysekummer Midlertidig afdækning Efter en dækningsberettiget betales omkostninger til midlertidig afdækning med indtil kr. pr. begivenhed. Dækningen er efter førsterisikoprincippet og er subsidiær i forhold til en eventuel tegnet indbo-/løsøreforsikring Hagl og nedstyrtende genstande Uanset definitionen på krav til fundamenter i punkt 1, gælder at som følge af hagl og nedstyrtende genstande, er omfattet af forsikringsdækningen uanset fundamenternes karakter Ubenyttede bygninger Det accepteres at nogle bygninger, eller dele heraf, kan stå ubenyttede/tomme over en periode, dog maksimalt 6 måneder. Dækningen herfor skal ydes som for bygninger og anlæg i øvrigt. 20

21 2.16 Løsøre Redskaber, værktøj, materialer, arbejdsmaskiner, inventar samt øvrigt løsøre der tilhører boligforeningen (eksempelvis i selskabslokaler, afdelingskontorer, depotrum, vaskerier m.m.) beroende overalt på og ved boligforeningen er forsikret mod brand, indbrudstyveri og vand med en indtil kr. pr. boligforening efter førsterisikoprincippet, dog er dækningen for PC, radio TV og lignende maksimalt kr. Tyveri af udstyr fra ejendommens aflåste materielgård er ligeledes omfattet under forudsætning af: at at at gården er forsvarligt indhegnet med et minimum 1,8 meter højt hegn aflåsningen er sket efter Forsikring og Pensions regler der er øvet vold mod lukke eller hegn Selvrisikoen for tyveridækningen er kr Løsøre - Rede penge Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer og dokumenter beroende overalt på og ved boligforeningen, herunder på bestyrelsesmedlemmernes privatadresser, er forsikret mod brand og indbrudstyveri med indtil kr. i almindeligt gemme og indtil i aflåst egentligt pengeskab Containere Containere, komprimator med videre tilhørende 3. mand, for hvilke boligforeningen ifølge kontrakt har forsikringspligten for, er forsikret mod brand med indtil kr. pr. begivenhed efter førsterisikoprincippet Underforsikring Underforsikring kan ikke gøres gældende i en ssituation på grund af fejl i oplyste antal kvadratmeter, adresser, antal lejemål med videre. Der accepteres op til 20 % afvigelse, dog maksimalt 100 mio. kr. Codan kan foretage præmieregulering som følge af disse fejl fra forsikringens ikrafttrædelsesdato, i op til 2 år Mindre byggeprojekter Til imødegåelse af de almindelige forsikringsbetingelsers krav til anmeldelse af risikoforandringer omfatter forsikringen uden forudgående anmeldelse mindre om- og tilbygningsarbejder - herunder renovering af eksisterende bygninger, renovering af varme- og øvrige rørinstallationer og tagarbejder - for indtil kr. pr. projekt. Policens betingelser for varmt arbejde er gældende. Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormforsikring Varmt arbejde Sædvanlige regler om udfyldelse af aftaleblanket gælder ikke for varmt arbejde der udføres af eget ansat personale. Endvidere vil kravene/den forhøjede selvrisiko heller ikke kunne gøres gældende, når en beboer for egen regning eller på egen foranledning uden orientering af boligforeningen udfører eller får udført varmt arbejde Ansvar For ansvarsdækningerne beboerarbejde, bestyrelse, husejer gælder en dækningssum på kr. i alt ved person- og/eller ting pr. forsikringsår Ansvar - beboerarbejde Dækningen omfatter ansvar ifaldet for beboere, når de deltager i fællesarbejde for almenvældet. Det udførte arbejde skal blot være arbejde, som "man normalt" vil have lønnet personale til. Dækningen omfatter ikke r under selskabelige sammenkomster for eksempel fælles grillaften Ansvar - bestyrelse Dækningen omfatter bestyrelsesmedlemmers ansvar ved arbejde (udover det almindelige bestyrelsesmedlemshverv for boligforeningen og dennes afdelinger), forudsat at arbejdet udføres som erstatning for arbejde, som normalt påhviler fastansatte personer i boligforeningen og dennes administration. Ansvarspådragende fejl ved regnskabsarbejde i bestyrelsessammenhæng er ikke dækket Ansvar - vasketøj Dækningen omfatter r på beboeres vasketøj forårsaget af dokumenteret teknisk svigt i vaske-, tørreog/eller strygemaskiner eller lignende udstyr beroende i boligforeningens fællesvaskerier. Dækningen ydes med maksimalt kr. efter førsterisikoprincippet pr. sbegivenhed. Selvrisiko 500 kr. pr. begivenhed. 21

22 Ansvar - husejer Forsikringen er udvidet til at omfatte boligforeningens erhvervsansvar i forbindelse med udlån/udlejning af selskabs- og/eller mødelokaler og lignende, hvad enten det er til ejendommens beboere eller kommende lejere/ ånere. Endvidere ydes ansvarsdækning for eventuelle fritstående antennemaster, ansvar for sket på fællesarealer eller legepladser, når n skyldes fejl eller forsømmelse ved opsat udstyr, ansvar for eventuelle ubebyggede grunde samt ansvar for forvoldt ved brug af egne/lejede/lånte arbejdsmaskiner og lifte, når disse er i brug som arbejdsmaskiner Ansvar - gravearbejde Husejeransvarsbetingelsernes sædvanlige undtagelse af ansvar for på ting forårsaget ved udførelse af jordarbejder bortfalder, for så vidt angår sådanne mindre gravearbejder som kan forekomme ved for eksempel, men ikke begrænset til, nedgravning af stolper til et hegn eller postkasser, gravning af en rende til el-installationer eller lignende. Selvrisiko kr. pr. begivenhed Ansvar - motor Husejeransvarsforsikringen er udvidet til at omfatte selvkørende arbejdsmaskiner/-redskaber og traktorer (inklusiv anhængertræk), der er uindregistrerede. Dækningen ydes med færdselslovens summer. 3 Hvilke r dækkes ikke Forsikringen dækker ikke de i Fællesbetingelserne for bygningsforsikring punkt 4 nævnte r, der aldrig er dækket. 4 Hvorledes opgøres erstatningen Erstatningen for bygninger/bygningsgenstande opgøres i henhold til reglerne i Fællesbetingelser for bygningsforsikring afsnit 7 og 8. Erstatning for arbejdsmaskiner fastsættes på grundlag af nyværdien, hvorved forstås den til enhver tid gældende genanskaffelses pris for tilsvarende udstyr uden fradrag for slid og alder, men med rimelig fradrag for værdiforringelse ved nedsat anvendelighed, utidssvarende konstruktion, teknologisk forældelse og andre omstændigheder. Erstatning for værktøj, inventar og øvrigt løsøre erstattes til dagsværdi. Skaden opgøres som værdien af løsøret umiddelbart før n og værdien efter n. For genstande værdisat til nyværdi dog som forskellen mellem nyværdien før n og værdien efter n. Erstatning til nyværdi forudsætter, at genstanden istandsættes eller genanskaffes inden 1 år fra dagen. I modsat fald erstattes til dagsværdi. Hvis der for den respektive dækning (såvel bygningssom løsøre) er anført en forsikringssum/maksimal erstatningssum, danner denne øverste grænse for erstatningen. De anførte dækningssummer reguleres i henhold til det anførte i Erhvervsforsikring, generelle betingelser punkt 4 og er opgjort i indeks 169,23. Erstatning for ansvarsr: Forsikringen dækker de krav sikrede er erstatningspligtig for med indtil de summer, for henholdsvis person og ting, der fremgår af policen og/eller betingelserne. Endvidere dækkes omkostninger ved et erstatningsmålsafgørelse, som er afholdt med Codans billigelse, selvom dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb som er omfattet af forsikringen. 22

23 Bestyrelsesansvar 1 Hvilke bestyrelsesmedlemmer er omfattet Forsikringen dækker forhenværende, nuværende eller fremtidige bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter for bestyrelsesmedlemmer i foreningen. 2 Hvad omfatter bestyrelsesansvarsdækningen 2.1 Hvad dækkes Forsikringen dækker de sikrede for det erstatningsansvar, de som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter for bestyrelsesmedlemmer måtte ifalde for formuetab påført foreningen, dens medlemmer, kreditorer eller andre. Dækningen er betinget af, at: de det forsikrede har handlet i deres egenskab af bestyrelsesmedlem eller suppleant for andelsboligforeningen, ejerforeningen eller grundejerforeningen i forbindelse med den daglige ledelse eller udførelse af generalforsamlingens beslutninger i henhold til vedtægterne ved r i forbindelse med belåning og overdragelse af andelsbeviser, overfor Codan kan dokumenteres, at foreningen har anvendt professionel bistand ved den pågældende belåning eller overdragelse erstatningskrav, som er rejst i forsikringstiden, men som først anmeldes til Codan mere end 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Et krav anses for rejst på tidligste af følgende tidspunkter: 1 Det tidspunkt, hvor den sikrede modtager den første henvendelse i anledning af et tab med krav om erstatning 2 Det tidspunkt, hvor den sikrede får sin første viden om: at at der er lidt tab der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde et tab. 3 Hvad omfatter bestyrelsesansvarsdækningen ikke Forsikringen dækker ikke: forsætlige, strafbare bøder groft uagtsomme eller svigagtige forhold handlinger og undladelser af enhver art, herunder konventionalbod, afgifter, skatter og gebyrer der pålæggessikrede at årsregnskabet bliver revideret af en registreret revisor. 2.2 Hvornår dækkes Forsikringen omfatter krav rejst i forsikringstiden. Erstatningsansvar fra tiden før forsikringens ikrafttræden dækkes dog, hvis det er opstået højst 12 måneder før forsikringens ikrafttræden. Dækningen omfatter krav, der rejses i forsikringstiden, med følgende forbehold: hvis den ansvarspådragende handling er foretaget, før forsikringen blev oprettet, skal den sikrede kunne bevise, at han ikke på noget tidspunkt før oprettelsen har haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses ansvar krav tab, mistet tab tab for opfyldelse af aftaler, hvor sikrede har påtaget sig et videregående ansvar, end hvad der følger af de almindelige retsregler mod sikrede for ting- og person der er opstået i forbindelse med anbringelse af foreningens midler, samt tab i forbindelse med omprioritering, herunder kurstab fortjeneste, rentetab og revisoromkostninger forvoldt ved regnefejl, ved ind- og udbetaling af kontanter, checks eller lignende beregninger af teknisk karakter så som konstruktionsberegninger og andre fagmæssige beregninger som følge af manglende tegning eller fornyelse af forsikring, herunder forsikring med utilstrækkeligt omfang. 23

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringspolice Codan Ejerforeningen Ellemosevænget

Forsikringspolice Codan Ejerforeningen Ellemosevænget Forsikringspolice Codan Ejerforeningen Ellemosevænget E/F Ellemosevænget Att.: Trøstrup/Moldt Advokater Europaplads 2 7. 8000 Aarhus C KUNDENR: 78082747 POLICENR: 900 006 2739 ERHVERVSFORSIKRING 31.01.2014

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V KUNDENR: 95841918 POLICENR: 900 001 2669 ERHVERVSFORSIKRING 20.12.2012 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er baseret på de oplysninger,

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Oversigt over forsikringsbetingelser

Oversigt over forsikringsbetingelser POLICENR: 900 001 8314 ERHVERVSFORSIKRING BETINGELSER Oversigt over forsikringsbetingelser Side Erhvervsforsikring, generelle betingelser 9 Fællesbetingelser for bygningsforsikring 13 Udvidet ejendomsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.

Handicapformidling ApS Åsvejen Hvalsø. Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01. POLICE POLICENR: 900 271 2021 ARBEJDSSKADEFORSIKRING Forsikringstager Handicapformidling ApS Åsvejen 7 4330 Hvalsø Policen gælder fra 01.01.2017 Forfald Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Stormskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300802 Forsikringsbetingelser for Stormskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for stormskadeforsikring

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere