Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Principper for evt. salg af baneareal 3 Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling 4 Beskatning af Rungsted Havn 6 Overførsler fra 2007 til samlet opgørelse 9 Økonomisk orientering april Elektronisk adgang til adresseoplysninger - Dong Energy 18 Fælles taxinævn for Hovedstadsregionen 20 Stutteri på Stasevangsvej 7 - lovliggørelse af byggeri 23 Nyt rørsystem til slamhåndtering på Usserød Renseanlæg 27 Mindre ændring af kommunegrænse 29 Aftale om tilsyn på Sjælsø Vandværk 31 Miljøtilsynsberetning Landsplandirektiv for detailhandel 36 Farvergården ændring i antal pladser 39 Ungeråd - Hørsholm 41 Timefordelingsplan 2008/09-10/11 43 Plejeboligbyggeri, marts Bilagsoversigt 50 Fraværende Kjeld Holm (V), Morten Slotved (C), Uffe Thorndahl (UP) under punkt 68 til 78, Peter Antonsen (T) under punkt 70 til 78 Bemærkninger til dagsorden - Punkt 76 om Ungeråd Hørsholm (genbehandles i Børne- og Skoleudvalget) - Punkt 78 om Plejeboligbyggeri, marts 2008 (til fornyet overvejelse for så vidt angår placering af byggeriet)

2 Økonomiudvalget Punkt: 61 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Birgitte Andersen Meddelelser Resume Meddelelser: Borgmester Uffe Thorndahl (UP) orienterede om status i en konkret sag om overtrædelse af boligreguleringslovens 53 vedrørende anmeldelse om tom bolig. Administrationen orienterede om status i retssag mod Sct. Georgs Fonden, herunder muligheden for en forligsmæssig afslutning af sagen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 62 Acadre sagsnr.: 07/2198 Journalnr.: G10 Sagsforløb: ØU - KB - Lukket Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Thomas Siersbæk Principper for evt. salg af baneareal Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 63 Acadre sagsnr.: 08/8346 Journalnr.: G00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling Resume Vedrørende Hørsholm Kommmunes repræsentation ved den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Forslag Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen hvem, der skal bemyndiges ved fuldmagt til at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling den Sagsfremstilling Hørsholm Kommune besidder kr. aktier i Rungsted Havn A/S. Det giver kommunen en stemmeret på Der er ordinær generalforsamling på havnen den Dagsordenen fastsættes jf. vedtægternes 5 og offentliggøres efter den Administrationen har skriftligt anmeldt Hørsholm Kommunes deltagelse som aktionær på generalforsamlingen jf. vedtægternes 7 og har samtidig anmodet om at få skriftlig meddelelse om dagsordenen for generalforsamlingen jf. vedtægternes 4. Tidligere år, har Hørsholm Kommunalbestyrelse bemyndiget Anders Borgen (C), som er direkte udpeget af Kommunalbestyrelsen til medlem i bestyrelsen for Rungsted Havn A/S jf. selskabets vedtægter 11. I forbindelse med den ordinære generalforsamling 2007 blev der indhentet et juridisk responsum fra advokat Klaus Gravesen vedrørende mulighederne for, at Kommunalbestyrelsen kan møde på generalforsamlingen. Konklusionen i responsummet er, at Hørsholm Kommune har ret til jf. aktieselskabslovens 65, at møde på generalforsamlingen ved sin legale repræsentant, borgmesteren og en rådgiver eller ved en fuldmægtig jf. aktieselskabslovens 66. Havnemesteren har tidligere vurderet, at det ikke vil give anledning til problemer, såfremt kommunen møder med en fuldmægtig og en rådgiver. Bilag - Fuldmagt - endelig Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Beslutning Økonomiudvalget den Borgmester Uffe Thorndahl (UP) blev bemyndiget til ved fuldmagt at repræsentere Hørsholm Kommune på den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S den 28. maj Fuldmagt gives til at udøve stemmeret i overensstemmelse med dels Kommunalbestyrelsens beslutninger, dels det af bestyrelsen for Rungsted Havn A/S indstillede på dagsordenen. Endvidere besluttet, at Rungsted Havn A/S skriftligt meddeles ændringer i repræsentationen, således at Marianne Preis som besluttet for et år siden, overtager den post, som Anders Borgen blev direkte udtaget af med Kirsten Dahl Sørensen som suppleant. Lene Pryds blev for et år siden indstillet til den bestyrelsespost, Jesper Christensen idag beklæder. Herefter bliver Jesper Christensen igen stedfortræder. Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Økonomiudvalget Punkt: 64 Acadre sagsnr.: 08/8587 Journalnr.: P00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Uffe Thorndahl Beskatning af Rungsted Havn Resume Borgmesteren ønsker, at Økonomiudvalget behandler spørgsmål, om og hvorledes Landsskatterettens afgørelse i en sag om afgrænsning af, hvornår en havn er fritaget for beskatning, har betydning for Rungsted Havn. Forslag Da Hørsholm Kommune er hovedaktionær i Havnen, og da kommunen ikke i ond tro som hovedaktionær aktivt kan medvirke til skatteunddragelse indstiller borgmesteren, at Økonomiudvalget meddeler dels skattemyndigheden og dels Rungsted Havn A/S, at Hørsholm Kommune på grundlag af landsskatterettens afgørelse af 19/ anser Rungsted Havn A/S som skattepligtig for samtlige aktiviteter på Rungsted Havn. Sagsfremstilling Landsskatteretten har den 19/ administrativt endeligt behandlet en sag (Fredericia Havn), hvor afgrænsningen af, hvornår en havn er fritaget for beskatning, er præciseret. Landsskatteretten fastslår således: Idet det er havne, der ifølge bestemmelsen er undtaget fra skattepligt, anses det at følge af ordlyden, at det er en betingelse for skattefriheden, at samtlige aktiviteter skal vedrøre havnevirksomhed. Dette følger tillige af forarbejderne til lov nr. 313 af 21. maj 2002 (der indsatte 2. pkt. i selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4), jf. bemærkningerne til lovforslag 99 af 7. februar 2002, hvoraf blandt andet fremgår: Såfremt en havn eller lufthavn påbegynder udøvelse af såkaldt sideordnet aktivitet, dvs. aktiviteter, der ikke medgår til det formål, der betinger skattefriheden, fortabes skattefriheden, og alle aktiviteter bliver herefter undergivet skattepligt. Det anses herunder for en betingelse for skattefriheden, at udlejede eller bortforpagtede arealer anvendes til aktiviteter, der vedrører havnevirksomheden. Da Selskabet i de pågældende indkomstår anses at have haft aktiviteter, der ikke er nødvendige for at drive havnevirksomhed, kan Selskabet ikke anses for omfattet af skattefriheden i selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4. Der er herved særligt henset til aktiviteterne vedrørende udlejning til blandt andet E, F ApS, G, H, I A/S og J A/S. Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Det fremgår klart, at Rungsted Havn A/S udlejer arealer, der anvendes til ikke havnerelateret virksomhed, hvorefter alle aktiviteter herefter bliver undergivet skattepligt. Administrationens bemærkninger Spørgsmålet om Rungsted Havn A/S skattemæssige status behandles allerede i 17, stk. 4- udvalget nedsat til gennemførelse af Kommunalbestyrelsens principbeslutning af 21. maj 2007 vedrørende en fondsløsning for Rungsted Havn. Bilag - Bilag til dagsordenspunkt Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget noterede sig, at Rungsted havn A/S den 15. april 2008 havde tilskrevet SKAT med anmodning om en vurdering af havnens skattemæssige status. Forslaget blev sendt til afstemning. For stemte: Uffe Thorndahl (UP) og Henrik Klitgaard (R). Imod stemte: Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Michael Medom Hansen (V) og Peter Antonsen (T). Hanne Lommer (A) undlod at stemme. Følgende ændringsforslag blev fremsat: Hørsholm Kommunalbestyrelse orienterer Rungsted Havn A/S om omhandlede dagsordenspunkt inklusive Landsskatterettens afgørelse. Endvidere oplyses Rungsted Havn A/S om, at en vurdering i 2004 sagde, at havnen er skattefri. På den baggrund ønsker Økonomiudvalget en skatteretlig vurdering af, om Landsskatterettens afgørelse har ændret denne vurdering fra Endvidere ønsker Økonomiudvalget en udtalelse fra Rungsted Havn A/S herom. Når dette foreligger, forelægges sagen for Økonomiudvalget. For stemte: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A). Imod stemte: Michael Medom Hansen (V) og Henrik Klitgaard (R). Ændringsforslaget blev herefter vedtaget. Michael Medom Hansen (V) fik følgende ført til protokol: Venstre henholder sig til, at sagen behandles i 17, stk. 4-udvalget vedrørende en fondsløsning for Rungsted Havn. Henrik Klitgaard (R) fik følgende til ført til protokol: Det Radikale Venstre mener, at den sagsfremstilling, som formanden og næstformanden for Rungsted Havns bestyrelse har fremsendt til skattemyndighederne, er temmelig manipulativ og langt fra i overensstemmelse med sandheden. Citat: "men der findes blandt 1. sals lejemålene enkelte, hvor det er vanskeligt at vurdere om formålet med den aktivitet, der foregår i lejemålet er tilstrækkeligt knyttet til havnedrift." Det Radikale Venstre har svært ved at forstå, hvorfor det pludseligt er blevet vanskeligt at vurdere udlejningsformålet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Citat: "(Der er ingen økonomisk og forretningsmæssigt relationer mellem Rungsted Havn A/S og de enkle liberale erhvervslejemål på 1. sal)". Dette er direkte usandt; Rungsted Havn opkræver kr ,00 i leje for arealerne. Om erhvervsvirksomhederne holder til i stueplan eller på første sal er ikke afgørende. Det er tydeligt, at formålet med henvendelsen er at lægge røgslør ud over Rungsted Havns ulovlige udlejningsforretning, hvilket Det Radikale Venstre finder forkert. Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 Økonomiudvalget Punkt: 65 Acadre sagsnr.: 08/6852 Journalnr.: S08 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Overførsler fra 2007 til samlet opgørelse Resume Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2007 til De ansøgte overførsler er i alt opgjort til 60,3 mio. kr., fordelt med 35,3 mio. kr. vedrørende drift og 25 mio. kr. vedrørende anlæg. Heraf vedrører de 2,4 mio. kr. i mindreindtægt vedr. køb og salg af jord og ejendomme. Forslag Administrationen foreslår Økonomiudvalget at: tage stilling til indstillingerne fra fagudvalgene indstille overførslerne fra 2007 til 2008 til Kommunalbestyrelsens godkendelse Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2007 opgør administrationen overførslerne fra 2007 til Regler for overførsler Adgangen til at overføre over- og underskud mellem årene følger af kommunens bevillingsregler og regler for totalrammestyring. Ifølge reglerne for totalrammestyring kan en selvbærende enhed automatisk overføre et overeller underskud på op til 5 % af budgettet på enhedens egen ramme. Overskud ud over 5 % af budgettet kan enheden søge særskilt overførsel af, på baggrund af en nærmere begrundelse for anvendelse af overskuddet. Hvis der er underskud skal det beskrives hvordan det tænkes afviklet. Ud over egen ramme indeholder totalrammestyring også begreberne fælles ramme og udenfor rammen. Budget afsat på fælles ramme er øremærket til tværgående eller projektformål, fx nye politiske mål, og derfor er der ubegrænset overførselsadgang. Budget Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 afsat udenfor rammen dækker over indtægter/udgifter der er ustyrbare og der er ikke overførselsadgang. Ud over driftsområder der er underlagt totalrammestyring, kan administrationen søge om overførsel vedrørende øvrige driftsområder. Disse overførsler skal være begrundede, og der kan normalt ikke søges overførsel, med mindre der på det samlede politikområde og udvalgsområde er et tilstrækkeligt stort overskud til at dække overførslen. På anlægsprojekter, der er bevilget men ikke gennemført inden for året, er der normalt fuld overførselsadgang, med mindre der træffes politisk beslutning om ikke at gennemføre projektet. Særligt om overførsler fra 2007 til 2008 Økonomiudvalget har d. 3. april godkendt et notat fra administrationen omkring principper for økonomistyring for Med vedtagelsen af Finanslov 2008 bliver kommunerne målt på overholdelse af det vedtagne budget Der er behov for at de selvbærende enheder udviser stor forsigtighed i anvendelsen af overførte midler fra Den selvbærende enhed kan ved involvering af direktøren på området foretage et kontrolleret forbrug af de overførte midler. I det følgende gennemgås regnskabsresultatet og overførselsønskerne på hvert udvalgsområde kort, hvorefter de samlede overførsler opgøres. Teknik- og Miljøudvalget På TMU s område er der et samlet mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i regnskab Heraf søges de 19,7 mio. kr. overført til Overførsler vedrørende drift indenfor totalrammestyring udgør 1,1 mio. kr., direktørgodkendte driftsoverførsler udenfor totalrammestyring udgør 2,1 mio. kr. og anlægsoverførsler udgør 16,5 mio. kr. Direktørgodkendte overførsler vedrører primært Bygningsvedligeholdelse i henhold til aftale. Anlægsoverførslerne indeholder både igangværende projekter, projekter der er udskudt på grund af eksterne forhold eller tidsforskydninger og anlægsprojekter der ikke har fundet sin endelige form. Børne- og Skoleudvalget På BSU s område er der et samlet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i regnskab 2007, fordelt med 9,4 på drift og 9,9 på anlæg. Heraf søges de 18,8 mio. kr. overført til Overførsler vedrørende drift indenfor totalrammestyring udgør 10 mio. kr., direktørgodkendte driftsoverførsler udenfor totalrammestyring udgør 1,9 mio. kr. og anlægsoverførsler udgør 6,9 mio. kr. I de direktørgodkendte overførsler på politikområde 30 Institutioner for børn og unge og 31 Undervisning er der fratrukket en forholdsmæssig andel til finansiering af Breeltegårdens underskud på 0,8 mio. kr. Der foreligger redegørelse vedrørende det forhold at der overføres mere på driftssiden end der er i driftsoverskud, jf. beslutning på BSU d. 1. april 2008 Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Social- og Sundhedsudvalget På SSU s område er der et samlet mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i regnskab Heraf søges de 2,3 mio. kr. overført til Overførsler vedrørende drift indenfor totalrammestyring udgør 2,5 mio. kr., direktørgodkendte overførsler udenfor totalrammestyring udgør 1,6 mio. kr. og anlægsoverførsler udgør -1,8 mio. kr. Der gælder særlige vilkår for anvendelse af de overskydende midler på 1 mio. kr. som overføres på Breelteparken, selvom beløbet overstiger de 5 %. Vedrørende plejeboligbyggeriet på Sophielund overføres et merforbrug på 1,8 mio. kr., som bl.a. skyldes at kommunen afventer 1,4 mio. kr. fra staten som forventes modtaget i Kultur- og Fritidsudvalget På KFU s område er der et samlet mindreforbrug på 6 mio. kr. i regnskab Heraf søges de 5 mio. kr. overført til Overførsler vedrørende drift indenfor totalrammestyring udgør 4 mio. kr. og anlægsoverførsler udgør 1 mio. kr. Anlægsoverførslen på politikområde 61 Folkeoplysning vedrører igangværende anlæg, skaterbane. Anlægsoverførslen på politikområde 63 Idrætsparken vedrører igangværende anlæg, handicaptoilet i skøjtehallen. KFU har bedt administrationen om at komme med en vurdering af hvorvidt skaterbaneprojektet kan færdiggøres for de overførte anlægsmidler. Denne vurdering foreligger til Økonomiudvalgsmødet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget På BEU s område er der et samlet mindreforbrug på 1,1 mio.kr. i regnskab Heraf søges de 0,3 mio. kr. overført. Overførslen vedrører kun drift indenfor totalrammestyring. Overførslen på politikområde 70 Arbejdsmarked og Job på kr. overføres til en planlagt ombygning i JOBBS som blev udskudt. Økonomiudvalget På ØU s område er der et samlet mindreforbrug på 22,9 mio.kr. på drift og anlæg i regnskab Heraf søges de 14,3 mio. kr. overført. Overførsler vedrørende drift indenfor totalrammestyring udgør 9,4 mio. kr., direktørgodkendte overførsler udenfor totalrammestyring udgør 2,6 mio. kr. og anlægsoverførsler udgør 2,4 mio. kr. til Mindreudgifter der overføres indenfor totalrammestyring skyldes bl.a. mindreudgift til løn som følge af vakancer. Løn og Personale ønsker at bruge deres overførsel til projekt Fremtidens arbejdsplads og til ansættelse af yderligere 2 elever. Plan og Byg vil primært bruge noget af overførslen på digitalisering af ejendomsarkivet. Af de direktørgodkendte overførsler udenfor totalrammestyring vedrører størstedelen arbejdet med forebyggelsesprojektet. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 På anlæg skyldes den overførte mindreindtægt på køb og salg af jord og ejendomme, store betalingsforskydninger mellem de enkelte projekter. Samlet oversigt over overførsler I bilag 1 ses en samlet oversigt over de indstillede overførselsønsker fra udvalgene. For hele Hørsholm Kommune under ét betyder overførselsønskerne at 60,3 mio. kr. søges overført. Heraf vedrører 35,3 mio. kr. drift, ud af et samlet mindreforbrug på 53,3 mio. kr. De resterende 25 mio. kr. vedrører anlæg og er ud af samlet mindreforbrug på 23,7 mio. kr. Der henvises til bilag 2-4 for en nærmere gennemgang. Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 26. maj Økonomi/personale Bevillingsskema Tillægsbevilling Beløb Drift/anlæg m.v Indeværende Overslagsår Overslagsår 1 Overslagsår 2 3 Politikområde 10 Byudvikling Drift Politikområde 11 Veje og grønne områder Drift Anlæg Politikområde 12 Miljø, brugerfinansieret Anlæg Politikområde 13 Bygningsvedligeholdelse Politikområde 30 Institutioner for børn og unge Politikområde 31 Undervisning Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Politikområde 33 Børn og unges sundhed Drift Politikområde 34 Børn og unge med særlige behov Drift 605- Politikområde 41 Sundhed, Ældre Politikområde 42 Social og Psykiatri Drift Anlæg Drift Anlæg Politikområde 60 Kultur Drift Politikområde 61 Folkeoplysning Drift Anlæg Politikområde 62 Musikskolen og Trommen Drift Politikområde 63 Idrætsparken Drift Anlæg Politikområde 70 Arbejdsmarked og job Drift Politikområde 79 Erhverv og turisme Drift Politikområde 80 Administration og planlægning Drift Anlæg Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Politikområde 81 Køb og salg af jord og ejendomme Anlæg I alt Drift Anlæg Sagens tidligere behandling Fagudvalgene har truffet beslutning om overførslerne fra 2007 til 2008 på følgende møder: Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 31. marts Beslutning: Overførslerne godkendt idet der udfærdiges et samlet punkt overfor ØU og KB. Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 1. april Beslutning: BSU kan indstille overførslerne til ØU s godkendelse. BSU er opmærksom på, at der på driftssiden anbefales overført et større beløb end det samlede driftsoverskud i BSU finder det vigtigt for en samlet troværdig økonomistyring, at de vedtagne principper for overførsel mellem årene følges. BSU ønsker punktet vedlagt en kort redegørelse for disse forhold. Kultur- og Fritidsudvalget på mødet d. 2. april Beslutning: KFU kan indstille overførslerne til ØU s godkendelse med den ændring, at Idrætsparkens driftsoverførsel for 17, stk. 4 udvalget reduceres med 1 mio. kr. fra kr. til kr. KFU beder til ØU s behandling om administrationens vurdering af om skaterbaneprojektet kan færdiggøres for de overførte anlægsmidler. Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 2. april Beslutning: Godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på mødet d. 3. april Beslutning: Godkendt. Lars Høgh Hansen understregede betydningen af, at få eventuelle korrektioner på statsrefusionsområdet på plads i budgetrevisionerne i Økonomiudvalget på mødet d. 3. april Beslutning: Overførslerne blev indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse, med den modifikation, at driftsoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets område skal reduceres med kr. som følge af Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den om opnormering af IT-afdelingens ressourcer. Bilag - Bilag 1, samlet oversigt over overførsler - Bilag 2, overførsler totalrammestyring - Bilag 3, overførsler øvrig drift - Bilag 4, Anlægsoverførsler Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt med den tilføjelse, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om overførsel af 1 mio. kr. vedrørende Idrætsparken til kassebeholdningen ændres til, at beløbet overføres til anlægsrammen for Idrætsparken. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Økonomiudvalget Punkt: 66 Acadre sagsnr.: 08/8381 Journalnr.: P07 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lars Henrichsen Økonomisk orientering april 2008 Resume Økonomisk Orientering illustrerer det samlede forbrug af udvalgenes drifts- og anlægsmidler i 2008 opgjort ultimo marts Status for forbruget til og med december 2008 viser på de overordnede tal, at forbruget er højere end det periodiserede budget. Opgørelsen viser et periodiseret merforbrug på 16,2 mio. kr. Forslag Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage sagen til efterretning. Sagsfremstilling Sagens fakta Forbruget af skattefinansierede driftsudgifter er i alt 246,4 mio. kr. opgjort ultimo marts Ud af et helårsbudget på 1.083,1 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 22,8 jf. tabel 1. Forbruget af serviceudgifter er i alt 222,5 mio. kr. opgjort ultimo marts Ud af et helårsbudget på 985,4 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 22,6. Forbruget af anlægsmidler (ekskl. indtægter fra salg af jord og ejendomme) er i alt 5,8 mio. kr. opgjort ultimo marts Ud af et helårsbudget på 65,0 mio. kr. svarer dette til en forbrugsprocent på 8,9. Der er et restbudget på i alt 59,2 mio. kr. Tabel 1 viser, at den samlede forbrugsprocent ultimo marts 2008 er 22,8 pct. Forbrugsprocenten for de enkelte udvalg svinger fra et minimum på 20,9 pct. (SSU og ØU) til et maksimum på 26,9 pct. (KFU). Tabel 1. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. normeret budget - ultimo marts 2008 (mio. kr.) Forbrug Budget * Forbrugs-pct Ṇormeret Mindreforbrug (-) Mindreforbrug i kr. (-) i pct. budget** af norm. budget af norm. budget TMU - skat 24,6% -1,5% TMU - bruger BSU 386,1 23,9% -4,4% Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 SSU 377,0 20,9% - -16,3% KFU 26,9% 7,4% BEU 26,8% 7,3% ØU*** 156,4 20,9% -16,2% I alt 192, ,2 18,0%- - - I alt, ekskl. det brugerfinansierede område 246, ,1 22,8% 270,8-24,4-9,0% Anm.: * Helårsbudget ** Normeret budget svarer til 25% af helårsbudgettet (3 ud af 12 måneder) *** Herunder Redningsberedskab I tabel 2 nedenfor opgøres forbruget i forhold til et periodiseret budget, dvs. i forhold til budgettet for 2008 fordelt månedligt efter et historisk forbrugsmønster. Det historiske forbrugsmønster er opgjort ud fra det faktiske forbrug i årene I det periodiserede budget er indbygget en forudsætning om, at udvalgene sparer op henholdsvis sparer ned ud fra det mønster, som har været tilfældet i årene Det periodiserede budget er 230,2 mio. kr. opgjort ultimo marts Det svarer til 21,3 pct. af helårsbudgettet. Forbruget er 246,4 mio. kr. Samlet set er der ultimo marts 2008 et periodiseret merforbrug på 16,2 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2. Nettodriftsudgifter: Forbrug ift. periodiseret budget - ultimo marts 2008 (mio. kr.) Mindreforbrug (-) i kr. af Mindreforbrug (-) i pct. af Forbrug Per. budget per. budget per. budget TMU - skat 16,3 13,8 2,5 18,0% TMU - bruger -53, BSU 92,3 84,6 7,7 9,1% SSU 78,9 76,6 2,3 3,0% KFU 14,6 13,0 1,6 12,6% BEU 11,5 8,7 2,8 32,1% ØU* 32,8 33,4-0,7-2,1% I alt 192, I alt, ekskl. det brugerfinansierede 246,4 område 230,2 16,2 7,0% Anm.: * Herunder Redningsberedskab På Teknik- og Miljøudvalgets skattefinansierede område er der et periodiseret merforbrug på 2,5 mio. kr. Der er sket en fejlkontering på busdrift udført af private leverandører. 0,8 mio. kr. skal flyttes til Social- og Sundhedsområdet. Der har endvidere været store udgifter først på året til reperations- og belægningsarbejder på vejene, samt udgifter til sandflugt. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 7,7 mio. kr. Hovedårsagen til dette er problemer med institutionssystemet som er skyld i at forældrebetalingen for februar og marts ikke er registreret i økonomisystemet. Dette forklarer de 6 mio. kr. Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et periodiseret merforbrug på 2,3 mio. kr. Administrationen er igang med at undersøge mulige årsager til dette perodiserede merforbrug. På Kultur- og Fritidsområdet er der et periodiseret merforbrug på 1,6 mio. kr. De 0,5 mio. kr. skyldes udgifter omkring 17 stk 4 udvalget. Budgettet til dette er endnu ikke overført fra 2007 til På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget er der et periodiseret merforbrug på 2,8 mio. kr. Administrationen er igang med at undersøge mulige årsager til dette perodiserede merforbrug. På Økonomiudvalgets område er der et periodiseret mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Anlæg Ud af et budget i 2008 på 65,0 mio. kr. er der ultimo marts 2008 bogført anlægsudgifter for 5,8 mio. kr. Ud af et budget i 2008 på 60,6 mio. kr. er der ultimo marts 2008 bogført indtægter fra salg af jord og ejendomme på 1,6 mio. kr. Likviditet De gennemsnitlige likvide aktiver (gennemsnit af de sidste 12 måneder) er 102,8 mio. kr. opgjort ultimo marts Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillinger 2008 Vedtagne tillægsbevilling til og med KB d Godkendte tillægsbevillinger Daginstitutionsområdet kapacitetsændringer BSU-57/07-B Tillægsbevilling i forbindelse med folketingsvalg ØU-131/07-B Ridesporten i Hørsholm KFU-98/07-B Budgetrevision 1 ØU Breeltetrekanten ØU-136/07-B Temalokalplan - bevaringsværdige bygninger ØU Dronningedammen - ekstra belysning ØU APOP- idriftsættelse af anlæg ØU Rungsted badestrand - kystsikring ØU IT-afdelingens resourcer og organisering i 2008 ØU Breelteparken-perspektiver i en udbygning SSU Rungsted badestrand - kystsikring TMU Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Tillægsbevillinger i alt Tillægsbevillinger ekskl. Overførsler Bilag - Økonomisk orientering april bilag (endelig) Beslutning Økonomiudvalget den Taget til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Økonomiudvalget Punkt: 67 Acadre sagsnr.: 08/4776 Journalnr.: A00 Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Heidi Kejser Elektronisk adgang til adresseoplysninger - Dong Energy Resume Dong Energy søger om tilladelse til at få elektronisk adgang til oplysninger om ejendomsejeres adresse, således at Dong Energy har en person- og adresseoplysning til fakturering af el og gas i de tilfælde, hvor det ikke er ejendomsejeren, der bebor ejendommen. På baggrund af Økonomiudvalgets behandling den 7. marts 2008 har administrationen udarbejdet vedlagte notat indeholdende yderligere oplysninger om videregivelse af data fra OIS. Forslag Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget giver Dong Energy tilladelse til at få elektronisk adgang til oplysninger om ejere af ejendomme i Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling Dong Energy har ansøgt Hørsholm Kommune om tilladelse til at få elektronisk adgang til oplysninger om ejere af ejendomme i kommunen. Tilladelsen kan til enhver tid kaldes tilbage. Dong Energy oplyser, at Dong som elselskab ofte kommer i en situation, hvor en ejendom er fraflyttet, uden at den samtidig bliver tilflyttet. Det evt. elforbrug, som der er i mellemperioden, har Dong Energy ikke mulighed for at fakturere, hvis Dong Energy ikke har kendskab til ejeren af ejendommen. Dong Energy kan ligeledes have behov for at komme i kontakt med ejendomsejeren, såfremt Dong Energy skal tilse el- eller gasmålere. Det vil alene være Dong Energy s kundecenter og herunder kundeafregning, der vil benytte oplysningerne. Oplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med Persondataloven, og vil under ingen omstændigheder blive anvendt til markedsføring eller videregivet til andre. Efter persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7, må behandling af oplysninger kun finde sted, hvis behandlingen er nødvendig for at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse. Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 Dong Energy har efter administrationens opfattelse en saglig interesse i at kunne indhente og benytte de ikke-følsomme personoplysninger om ejendomsejerne for at kunne få adgang til elog gasmålere. Det kan oplyses, at forsyningsselskaberne allerede i dag retter telefonisk henvendelse til kommunen og får ejeroplysningerne i hver enkelt sagstilfælde. Den elektroniske oplysningsadgang vil således være en administrativ lettelse for såvel forsyningsselskabet som for kommunen. Hørsholm Kommune er den eneste sjællandske kommune, der ikke har givet ovennævnte tilladelse til Dong Energy. Sagens tidligere behandling ØU-8/07-B Bilag - Notat om Dongs adgang til BBR-registret - Brev fra Dong Energy A/S af 14. februar 2008 Beslutning Økonomiudvalget den Udsat med henblik på at administrationen yderligere belyser problemstillingerne. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget med en tilføjelse om, at tilladelse til Dong Energy kan gives mod en årlig betaling til Hørsholm Kommune på kr. under forudsætning af, at der er hjemmel hertil, blev sendt til afstemning. For stemte: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C), Peter Antonsen (T), Hanne Lommer (A) og Henrik Klitgaard (R). Imod stemte: Michael Medom Hansen (V), der støttede forslaget uden tilføjelsen om betaling. Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 Økonomiudvalget Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 08/5699 Journalnr.: A06 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Kristiansen Fælles taxinævn for Hovedstadsregionen Resume En lovændring har muliggjort oprettelse af et fælles taxinævn for hovedstadsregionen. Kommunekontaktrådet for Hovedstaden har udarbejdet en konstruktion, som Statsforvaltningen har forhåndsgodkendt. Alle kommuner i hovedstadsregionen er blevet bedt om at behandle spørgsmålet. Forslag Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalget via Økonomiudvalget indstiller følgende til Kommunalbestyrelsen: Godkendelse af oprettelsen af det fælleskommunale nævn Taxinævnet i Region Hovedstaden, Godkendelse af det fremlagte forslag til vedtægter for Taxinævnet i Region Hovedstaden Bemyndigelse af KKR Hovedstaden til på kommunernes vegne at søge om Statsforvaltningen Hovedstadens endelige godkendelse til oprettelse af det fælleskommunale nævn Taxinævnet i Region Hovedstaden Godkendelse af et vederlag på kr. til nævnets formand samt diæter efter 4, stk. 2 i vederlagsbekendtgørelsen til nævnets øvrige medlemmer. Sagsfremstilling Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR) har den 21. februar 2008 anmodet kommunerne i regionen om at tage stilling til konstruktionen for et fælles taxinævn for Hovedstadsregionen og meldte tilbage herom til KKR senest den 1. maj Baggrunden er, at lovændring nr af 10. december 2006 vedrørende taxikørsel m.v. muliggør oprettelse af et kommunalt fællesskab efter den kommunale styrelseslovs 60 på taxiområdet for kommunerne i hovedstadsregionen. KKR besluttede derfor den 11. maj 2007, at der skulle arbejdes videre med en etablering af et taxinævn for hele Hovedstadsregionen. Opgaven blev forankret i KKR s embedsudvalg for teknik og miljø, der den 27. juni 2007 nedsatte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens rapport samt forslag til vedtægter og Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

21 forretningsorden blev godkendt af KKR Hovedstaden den 7. februar Endvidere har Statsforvaltningen på baggrund af KKR s rapport forhåndsgodkendt oprettelsen af et fælles taxinævn som et 60 selskab ( Taxinævnet i Region Hovedstaden ). Det vurderes i KKR-rapporten, at en fælles administration af taxiområdet vil resultere i en kvalificeret, effektiv og mere ensartet administration af taxilovgivningen i hovedstadsregionen til gavn for såvel brugerne som for kommunerne og taxibranchen. Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at taxidækningen i de tyndt befolkede områder vil blive forringet ved deltagelse i et større taxisamarbejde. Skulle det vise sig, at taxidækningen i et område udvikler sig uhensigtsmæssigt, åbner taxilovgivningen op for flere tiltag til imødegåelse heraf. Det foreslås, at et fælles taxinævn består af 13 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ét af nævnets medlemmer udpeges af de tyndt befolkede yderkommuner. Disse kommuner vil have et særligt fokus på, hvorledes deres borgeres behov for taxikørsel dækkes, og sikres derved indflydelse og mulighed for at præge beslutninger om taxidækning. Herudover foreslås, at tre medlemmer udpeges af Københavns Kommune, et medlem udpeges af Frederiksberg Kommune og otte medlemmer udpeges af de øvrige 23 kommuner i regionen. Det vil være de 23 kommuners kommunalbestyrelser, der via deres repræsentant (borgmesteren) i KKR Hovedstaden, der udpeger de otte medlemmer. KKR Hovedstaden koordinerer indstillingen til de 23 kommuners udpegning af otte medlemmer til taxinævnet, der efterfølgende skal godkendes af de 23 kommunalbestyrelser. Nævnet foreslås betjent af det nuværende sekretariat for Storkøbenhavns Taxinævn (beliggende i Københavns Kommune), som omdannes til sekretariat for Hovedstadsregionens Taxinævn. Henset til regionens geografiske udstrækning kan sekretariatet indgå aftale med en centralt beliggende kommune i Nordsjælland mhp. skranke -betjening af taxivognmænd og - chauffører i dette område. Udgiften til drift af sekretariat forventes at blive ca. 4 mio. kr., der foreslås dækket dels ved indtægter fra udstedelse af tilladelser, salg af kørebøger m.m., dels ved bidrag fra medlemskommunerne på baggrund af indbyggerantal. For Hørsholm Kommune anslås udgiften at være ca kr. pr. år. Det vurderes, at et fælles taxinævn for hovedstadsregionen kan etableres indenfor ca. tre måneder fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har godkendt det fælles kommunale samarbejde. Økonomiudvalget Torsdag den Side 21

22 Økonomi/personale Udgiften for deltagelse til et fælles taxinævn for Hovedstadsregionen vil beløbe sig til ca kr., der afholdes inden for budgettet for politikområde 80, Administration og Planlægning. Sagens tidligere behandling Fredensborg-Hørsholm Taxiudvalg har den 12. marts 2008 behandlet sagen og tiltrådte indstillingen i sin helhed. Bilag - Rev. arbejdsgrupperapport Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 22

23 Økonomiudvalget Punkt: 69 Acadre sagsnr.: 08/6423 Journalnr.: K08 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Stutteri på Stasevangsvej 7 - lovliggørelse af byggeri Resume Med højesterets dom af 4. oktober 2007 er det slået fast, at byggeriet er ulovligt opført, og at der derfor skal tages stilling til, hvorledes der kan ske en lovliggørelse af de 2 yderste fag af ridehallen 631 m² samt en selvstændigt beliggende bygning - varmecentral på 238 m². Kommunen har den 26. november 2007 varslet påbud om nedrivning af tilbygningerne, som ejeren har svaret på. Udvalget skal nu tage stilling til hvordan der skal følges op på varslet. Kommunens advokat, Svend Palüdan-Møller, vil være tilstede ved udvalgsmødet. Forslag Administrationen anbefaler at udvalget drøfter følgende 2 muligheder 1. Lovliggørelse ved fuldstændig nedrivning af det ulovlige byggeri. Der skal sendes svar med imødegåelse af ejers krav om retlig lovliggørelse og påbud om nedrivning med en tidsfrist på 6. måneder. 2. Undersøgelse af hvorvidt en mindre indgribende løsning kan tilvejebringes. Der skal sendes svar med imødegåelse af ejers krav om retlig lovliggørelse. Samtidig meddeles det ejeren, at Hørsholm Kommune vil være sindet at lade foretage en landskabsanalyse med henblik på, at få belyst om en reduktion af byggeriet frem for fuldstændig fjernelse af de ulovlige tilbygninger vil kunne formodes at tilgodese Naturklagenævnets forbehold. Det forudsætter at ejer vil være indstillet på sideløbende at undersøge om han kan tilkøbe supplerende landbrugsjord. Såfremt ejer ikke er indstillet herpå eller modsætter sig en landskabsvurdering, er Hørsholm Kommune henvist til at søge fuldstændig fysisk lovliggørelse. Såfremt det besluttes at undersøge mulighederne for en mindre indgribende løsning, skal der afsættes midler hertil. Administrationen har indhentet et tilbud lydende på kr. Udgiften til at lade foretage en landskabsvurderingforeslås afholdt af administrationens byplankonto. Økonomiudvalget Torsdag den Side 23

24 Sagsfremstilling I 2001 meddelte Hovedstadens Udviklingsråd landzonetilladelse til at stutteriet på Stasevangsvej kunne udvides med en tilbygning til ridehallen på 631 m² samt en selvstændig bygning til brug for varmecentral på 238 m². Ejeren påbegyndte byggeriet uden byggetilladelse og før klagefristen udløb. Landzonetilladelsen blev påklaget og Naturklagenævnet omgjorde den 18. september 2001 tilladelsen. Hørsholm Kommune vedtog i 24. februar 2003 en landzonelokalplan med henblik på, at kunne lovliggøre byggeriet retligt og der blev herefter givet byggetilladelse til de allerede påbegyndte udvidelser som så blev færdiggjort. Imidlertid underkendte Naturklagenævnet den 10. februar 2004 landzonelokalplanen, og grundlaget for byggetilladelserne bortfaldt hermed. Herefter måtte byggeriet lovliggøres fysisk, dvs. nedrivning. Imidlertid anlagde ejeren af stutteriet sag an mod naturklagenævnet med henblik på at få omstødt naturklagenævnets afslag af 18. september 2001 og 10. februar Sagen har siden verseret i Landsretten og i Højesteret som den 4. oktober 2007 stadfæstede landsrettens dom af 31. august 2005, hvor landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte naturklagenævnets afslag af 18. september Herefter må mulighederne for at lovliggøre udvidelsen retligt anses for at være udtømte. Hørsholm Kommune sendte den 26. november 2007 varsel om påbud om nedrivning af de omhandlede tilbygninger. Varslet afstedkom et indlæg fra ejerens advokat med påstand om retlig lovliggørelse, bl.a. under henvisning til ændring af landbrugsloven, se bilag 1. Det er på baggrund af vedlagte notat fra Hørsholm Kommunes advokats vurderingen, at Højesterets dom af 4. oktober 2007 må medføre en fysisk lovliggørelse af den del af byggeriet der er ulovligt opført og at partsindlægget fra ejerens advokat om landbrugsloven ikke kan føre til anden vurdering. Se bilag 2. Hørsholm Kommunes advokat har imidlertid peget på, at hvis Hørsholm Kommune står fast på en fuldstændig fysisk lovliggørelse, kan det ikke afvises, at Naturklagenævnet under en klagesag vil finde, at kommunen burde have overvejet, om der kunne være fundet en mindre indgribende - men stadig lovlig - løsning. Der er således to reaktionsmåder, enten fuldstændig fysisk lovliggørelse eller en undersøgelse af mulighederne for en mellemløsning. En mellemløsning kunne bestå i at det ulovlige byggeriet blev reduceret ned til en størrelse således at naturklagenævnets forbehold overfor det aktuelle byggeri kunne elimineres. Såfremt dette vurderes muligt, kunne der gives landzonetilladelse til et byggeri mindre end det eksisterende, men større end det oprindeligt tilladte. En sådan landzonetilladelse vil kunne påklages til Naturklagenævnet og Hørsholm Kommunes tilladelse ville kunne omgøres. Der gives således flere muligheder for afslutning på sagen. 1. Krav om fuldstændig lovliggørelse. Kan af ejer blive påklaget til Naturklagenævnet som kan vælge at pålægge Hørsholm Kommune at undersøge en mindre indgribende løsning der samtidig tilfredsstiller Naturklagenævnets oprindelige forbehold. 2. Undersøgelse af om det er muligt at eliminere naturklagenævnets forbehold tilstrækkeligt til at give en landzonetilladelse til et reduceret byggeri, en evt. landzonetilladelse kan blive påklaget til Økonomiudvalget Torsdag den Side 24

25 Naturklagenævnet af f.eks omboende og en landzonetilladelse vil kunne omgøres hvis ikke naturklagenævnet finder at nævnets oprindelige forbehold er tilstrækkeligt tilgodeset. Hvis en undersøgelsen munder ud i, at det ikke er muligt at tilgodese naturklagenævnets oprindelige forbehold uden en fuldstændig lovliggørelse, må kommunens fastholde kravet om fuldstændig lovliggørelse. En klage fra ejer om påbud om fuld lovliggørelse kan næppe føre til, at Naturklagenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling, men snarer en stadfæstelse af Hørsholm Kommunes påbud om fuld nedrivning. Værdispildshensynet Der er i retspraksis en klar tendens til at acceptere større værdispild. Som eksempel kan nævnes nedrivning af et enfamiliehus opført i landzone og fredet område i Søllerød Kommune som medførte et værdispild på 4.2 mio. kr. og nedrivning af en ulovlig opført tilbygning til et sommerhus i Rågeleje hvor byggeomkostningerne lå i størrelsesordenen 13,5 mio. kr. Værdispildshensynet bør på denne baggrund ikke i sig selv tillægges afgørende betydning ved vurdering af valget af lovliggørelse. Naturklagenævnets afgørelse af 18. september 2001 Et flertal af Naturklagenævnet lagde vægt på følgende forbehold i afslaget på at udvide stutteriet: (se vedlagte bilag 3) 1. Projektet er meget stort i forhold til det relativt begrænsede jordtilliggende ha. 2. Det tillægges afgørende vægt, at den betydelige bygningsmasse, uanset placering i kote 24 (ligesom et tidligere og afslået projekt) virker dominerende og landskabeligt skæmmende i det naturskønne og småbakkede landskab ca. 300 m fra skoven Stasevang. 3. Bygningerne virker, især set fra Segnerøddalsvej, ude af proportioner set i forhold til hvad der bør tåles. Set herfra findes der stadig et kig vest for bygningerne mod skoven, ved opførelse af varmecentralen vil dette blive forringet. 4. Afskærmende beplantning vil ikke kunne afhjælpe synderligt i det kuperede terræn. 5. Ejeren ikke skal kunne drage fordel af, at han allerede var påbegyndt opførelsen af den ansøgte. 6. Hensynet til at imødegå uønsket præcedens skal tillægges vægt. Disse forbehold skal kunne tilgodeses tilstrækkeligt hvis der skal findes en mellemløsning der indebærer en delvis nedrivning. Ad 1) Forbeholdet kan kun tilgodeses ved at ejendommen tillægges mere jord. Det vil bero på ejerens muligheder og vilje hertil. Ad 2) Kan kun imødekommes ved en hel eller delvis reduktion af bygningsmassen. En landskabsanalyse vil kunne godtgøre om en delvis reduktion af bygningskomplekset vil dæmpe den dominerende og skæmmende effekt i landskabet tilstrækkeligt. Ad 3) Se punkt 2. Økonomiudvalget Torsdag den Side 25

26 Ad 4) Afskærmende beplantning kan ikke tilgodese det landskabelige hensyn. Ad 5) Kan ikke tilgodeses i en mellemløsning. Ad 6) Se punkt 5. Vurdering: En mellemløsning vil således aldrig kunne tilgodese alle Naturklagenævnets forbehold, men de konkrete vurderinger - det lille jordtilliggende og den landskabelige dominans - kan muligvis delvis i mødekommes. Det forudsætter, at ejer har muligheder for at anskaffe tillægsjord og at en landskabsanalyse kan godtgøre, at mindre end fuld fjernelse af de ulovlige bygninger i tilstrækkelig grad kan nedbringe den dominerende og skæmmende effekt byggeriet har i landskabet. Det kan således ikke på det foreliggende grundlag afgøres om en mellemløsning vil kunne findes. På denne baggrund er der 2 handlemuligheder for kommunalbestyrelsen. 1. Fuldstændig lovliggørelse. Der skal sendes svar med imødegåelse af ejers krav om retlig lovliggørelse og påbud om nedrivning med en en tidsfrist på 6 måneder, jf. Varsel om påbud af 27. november Undersøgelse af hvorvidt en mindre indgribende løsning kan tilvejebringes. Der skal sendes svar med imødegåelse af ejers krav om retlig lovliggørelse. Samtidig meddeles det ejeren, at Hørsholm Kommune vil være sindet at lade foretage en landskabsanalyse med henblik på, at få belyst om en reduktion af byggeriet frem for fuldstændig fjernelse af de ulovlige tilbygninger vil kunne formodes at tilgodese Naturklagenævnets forbehold. Det forudsætter at ejer vil være indstillet på sideløbende at undersøge om mulighederne for at erhverve suppleringsjord. Bilag - bilag 1, ejers svar af 21 december 2007 på varsel om påbud af 26 november Bilag 2, jurisdisk responsum af 12. februar 2008 fra kommunens advokat - bilag 3, naturklagenævnets afgørelse af 18. september 2001 Noter til bilag bilag 1) ejers svar af 21. december 2007 på varsel om påbud af 26 november 2007 bilag 2) Juridisk responsum af 12. februar 2008 om ejers svar på varsel fra kommunen advokat bilag 3) Naturklagenævnets afgørelse af 18. september 2001 Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget godkendte med 3-1 (Anders Borgen (C)) model 1, idet udvalget hermed også har vurderet, at en reduceret fysisk lovliggørelse ikke vil kunne tilfredsstille de landskabelige hensyn, der ligger til grund for Højesterets afgørelse. Anders Borgen ønsker model 2 gennemført. Beslutning Økonomiudvalget den Udsat. Økonomiudvalget Torsdag den Side 26

27 Økonomiudvalget Punkt: 70 Acadre sagsnr.: 08/7051 Journalnr.: S03 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Aksel Steen Olsen Nyt rørsystem til slamhåndtering på Usserød Renseanlæg Resume Det nuværende rørsystem til slamhåndtering på renseanlægget er i dårlig stand og bør udskiftes snarest. Forslag Administrationen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget over for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen anbefaler: at give en tillægsbevilling på kr. i udgifter og kr. i indtægter svarende til en nettobevilling på kr. til udskiftning af rørsystemet. Beløbet søges samtidig frigivet. at tillægsbevillingen finansieres med hele rådighedsbeløbet til Slamlager 1 på netto kr. samt en andel af rådighedsbeløbet til løbende renovering på renseanlægget på netto kr. Sagsfremstilling Det er konstateret, at rørsystemet til slamhåndtering er i uventet dårlig stand. Det er vurderet, at sandsynligheden for nedbræk på Putzmeisteren, der pumper slammet ud til containerne og rørsystemet, inden for indeværende år er 40-50%. Det er ikke længere rentabelt at bruge flere penge på reservedele og service på Putzmeisteren, der er fra Rørsystemet har der senest været brud på 17. december 2007, hvilket medførte, at slambygningen blev fyldt med 5 tons slam, der skulle suges væk med slamsuger, og resulterede i, at det ikke var muligt at udtage slam af processen i 2 døgn. Det kan i værste fald føre til slamflugt i udløbet. Sagen har været drøftet med samarbejdskommunerne Rudersdal og Fredensborg kommune på kontaktudvalgsmødet 11. marts Der var enighed om at søge anlægget udskiftet snarest muligt ved denne ansøgning om tillægsbevilling. Rudersdal og Fredensborgs andel af de kr. udgør 39,6% svarende til indtægten på kr. Økonomiudvalget Torsdag den Side 27

28 Økonomi/personale Bevillingsskema Beløb Drift/anlæg Indeværende Overslagsår Overslagsår Overslagsår Tillægsbevilling m.v år Politikområde: 12 Brugerfinancieret,Rørsystem til slamhåndtering anlæg Politikområde:12 Brugerfinancieret,Rørsystem til slamhåndtering an Politikområde:12 Brugerfinancieret, Slamlager 1 anlæg Politikområde:12 Brugerfinancieret, Løbende renovering på renseanlægget anlæg I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde:12 brugerfianacieret (totaludgift) anlæg Politikområde: 12 brugerfinancieret (finansieringsbidrag) anlæg I alt Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Godkendt. Økonomiudvalget Torsdag den Side 28

29 Økonomiudvalget Punkt: 71 Acadre sagsnr.: 08/6408 Journalnr.: A05 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Jacob Gulstad Mindre ændring af kommunegrænse Resume I forbindelse med overtagelse af de tidligere amtsveje, ligger kommunegrænsen ved Ravnsnæsvej/Frederiksborgvej og Frederiksborgvej/Bøge Allé på et uheldigt sted set ud fra et administrativt synspunkt, idet grænsen går igennem rundkørslen. Forslag Administrationen foreslår udvalget, at kommunegrænseændringer gennemføres og at udgifter hertil finansieres over driftskontoen. Sagsfremstilling Ved anlæg af rundkørslerne ved Ravnsnæsvej/Frederiksborgvej og Frederiksborgvej/Bøge Allé er kommunegrænsen mellem Rudersdal og Hørsholm kommuner efter kommunernes overtagelse af amtsvejene kommet til at ligge på et uheldigt sted ud fra et administrativt synspunkt, idet grænsen går igennem rundkørslen. Dette medfører driftsmæssige og administrative besværligheder, og forvaltningen har derfor drøftet problematikken administrativt med Rudersdal Kommune. Forvaltningerne er enige om, at det vil være hensigtsmæssigt at lade kommunegrænsen følge vejskellet i rundkørslerne således, at Hørsholm Kommune bliver vejbestyrelse for hele rundkørslen ved begge rundkørsler samt for hele vejarealet ved busstoppestedet på Frederiksborgvej ved Isterød. Det medfører, at i alt ca m 2 vejareal ved Ravnsnæsvej/Frederiksborgvej og ca. 400 m 2 vejareal ved Frederiksborgvej/Bøgevej skal overgå fra Rudersdal Kommune til Hørsholm Kommune. Ved den ældre rundkørsel på Hørsholm Kongevej ved Dr. Neergaards Vej gør tilsvarende forhold sig gældende, men med modsat fortegn, idet der er tale om, at ca m 2 vejareal skal overgå fra Hørsholm Kommune til Rudersdal Kommune således, at Rudersdal Kommune bliver vejbestyrelse for hele denne rundkørsel. De gældende forhold ved de tre rundkørsler er vist på vedlagte kortbilag. Teknisk Forvaltning i Rudersdal Kommune har allerede fremlagt en tilsvarende sag til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget Torsdag den Side 29

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelser 2 Forslag fra Venstres gruppe vedrørende Rungsted Havn A/S 3 Domkontoret sat

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 02.04.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 02.04.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 02.04.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Hørsholm Seniorråd 3 Regnskab på Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 29.10.2009 07:30 Torsdag 29.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anvendelse af udenlandsk arbejdskraft eller udenlandske

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og ØU Torsdag 10.12.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Idriftssættelse af Hørsholm Vand ApS 2 Regulativer,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 23.01.2006 kl. 16.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.01.2006 kl. 16.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere