Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde"

Transkript

1 21. november 2013 /ERST Notat om programmer under målet om europæisk territorialt samarbejde ETS Resumé Danmark deltager i perioden i tre grænseoverskridende, to tværnationale og fire interregionale programmer. Over de kommende måneder vil programforslag besluttet mellem de deltagende lande skulle sendes til EU Kommissionens godkendelse. Rammerne for programmernes indhold og administrative organisering er fastlagt i forordningsudkast. 1. Baggrund og indhold Arbejdet med programmer tager afsæt i de seneste udkast til forordninger for de grænseoverskridende og transnationale programmer. Forordningerne samt EU s budget for forhandles fortsat med Europaparlamentet. Udarbejdelsen af programmer er derfor med forbehold for ændringer, som forhandlingerne måtte give anledning til. Udkast til forordningen om generelle bestemmelser for de europæiske investerings og strukturfondene fastlægger, at knap 3 pct. af de samlede regionalfonds og socialfondsmidler anvendes til finansiering af europæisk territorialt samarbejde, der er organiseret i: Grænseoverskridende programmer; Tværnationale programmer; Interregionale programmer. Ifølge EU forordningerne omfatter de grænseoverskridende programmer samarbejde mellem tilstødende grænseområder for at fremme en integreret regional udvikling mellem naboregioner og maritime grænseområder. Samarbejdet med dansk deltagelse ventes organiseret i tre grænseoverskridende programmer ét dansk tysk, ét dansk svensk norsk, med underprogrammer for Øresundsregionen og for Kattegat/Skagerrak og ét for den sydlige Østersø, jf. tabel 1 nedenfor.

2 2/8 Tabel 1. Forslag til tre grænseoverskridende programmer Programmer Danske deltagere Øvrige deltagere Et dansk tysk program Region Syddanmark, Region Sjælland Schleswig, KERN, Ostholstein/Lübeck Et dansk svensk norsk program Region Hovedstaden Region Sjælland Region Nordjylland Region Midtjylland Skåne, Västra Götaland, Halland, sydlige regioner i Norge Et program for den sydlige Østersø Bornholm, Sjælland Region Svenske, litauiske, polske og tyske regioner omkring den sydlige Østersø De tværnationale programmer skal efter EU forordningen omfatte tværnationalt samarbejde hen over større tværnationale områder. Danmark ventes fortsat at deltage i et program for landene omkring Østersøen og et program for landene omkring Nordsøen. De interregionale programmer omfatter interregionalt samarbejde, samarbejdsnetværk og udveksling af erfaringer. Geografisk er hele fællesskabet omfattet. Som Fællesskabets øvrige medlemslande ventes Danmark fortsat at deltage i et interregionalt samarbejdsprogram (INTERREG VC), i et erfaringsudvekslingsnetværk (INTERACT), i et netværk om bæredygtig byudvikling (URBACT), og i et netværk der analyserer udviklingstendenser i Fællesskabet (ESPON). 1.1 Fordeling af EU midler på programmerne Forordningerne samt EU s budget for er næsten færdigforhandlet. Med afsæt i MFF aftalen i februar 2013 vil der være flere midler til det grænseoverskridende samarbejde i Europa i perioden sammenlignet med perioden På grundlag af et forventet afsat beløb på ca. 25 pct. af de fra Kommissionen foreløbigt udmeldte samlede strukturfondsmidler til Danmark, vil der være 149,1 mio. kr./år til rådighed for danske bidrag til de ETS programmer, som Danmark deltager i. EU Kommissionen har anført, at man bør undgå, at fordelingen af midler til de enkelte programmer giver anledning til bratte ændringer i forhold til den nuværende periode, med mindre dette er begrundet med ændringer i den sociale og økonomiske situation. Fordelingen af midler mellem de grænseoverskridende programmer sikrer, at Danmark bidrager med mindst samme beløb som i dag til hvert af de tre programmer. Danmark kan tillige matche de ventede bidrag fra svensk/norsk side til det dansksvensk norske program og fra tysk side til det dansk tyske program i omtrent samme omfang, som det har været tilfældet for den nuværende periode. Beløbet fra tysk side ventes forøget relativt mere end beløbet fra

3 3/8 svensk/norsk side. Med fordelingen som illustreret i tabel 2 bidrager vi fra dansk side, som i den nuværende periode, med et beløb, der svarer til, hvad man fra tysk side ventes at bidrage med til det dansk tyske program. Danmark bidrager tillige til det dansk svensk norske program i omtrent samme relative omfang, som i den nuværende periode. For at tilgodese gennemførelsen af makroregionale strategier er den relative andel af midlerne til de tværnationale programmer øget noget mere end midlerne til de grænseoverskridende programmer. I fordelingen af midler til tværnationale programmer opretholdes den hidtidige ( ) vægtning mellem Østersøprogrammet og Nordsøprogrammet. Der afsættes 21,5 mio. kr./år til Østersøprogrammet og 14,5 mio. kr./år til Nordsøprogrammet. Baggrunden for vægtningen er, at der i østersøsamarbejdet deltager 11 lande, herunder også Rusland (Kaliningrad og Sct. Petersborg), mens der i nordsøsamarbejdet deltager 7 lande. For både de grænseoverskridende og de tværnationale programmer kan op til 20 pct. af midlerne i øvrigt anvendes udenfor programområdet, når aktiviteterne er til gavn for programområdet. Tabel 2. Vejledende 1) fordeling på programmer af danske ETS midler for (løbende priser) mio. kr. mio. kr. mio. kr./år Grænseoverskridende ,4 113,1 DK SV NO 2) 435,8 377,7 62,3 DK TY 333,8 251,8 47,6 DK SV LI PO TY 22,4 14,9 3,2 Tværnationale 251,8 125,9 36,0 Østersøen 150,5 75,2 21,5 Nordsøen 101,3 50,7 14,5 I alt 1043,8 3) 770,3 149,1 1) Fordelingen er vejledende, idet der afventes en endelig budgetaftale. 2) Det dansk svensk norske program har to underprogrammer, ét for Øresundsregionen og et for Kattegat Skagerrak regionen, og projekter på tværs af de to underprogrammer kan også støttes. Fordelingen af midler mellem underprogrammer besluttes af programpartnerne. 3) Svarer til 140,1 MEUR (anvendt omregningskurs 7,45).

4 4/8 Forordningen fordeler midlerne til de forskellige typer programmer således: grænseoverskridende (ca. 74 pct.), tværnationale (ca. 20,5 pct.) og interregionale (ca. 5,5 pct.). EU Kommissionen meddeler på baggrund af bestemmelserne i forordningen medlemsstaterne, hvor mange EU midler de hver især har til rådighed til grænseoverskridende og tværnationale programmer og herefter fordeler hvert land midlerne på de programmer, de deltager i, jfr. ovenfor. EU midlerne til de interregionale programmer, der omfatter hele Fællesskabets område, er ikke blevet fordelt på lande. 1.2 Programmernes indhold Programmerne er under udarbejdelse og endelige beslutninger foreligger endnu ikke. Af udkast til forordningstekst fremgår, at hvert program skal fokusere mindst 80 pct. af midlerne på fire af i alt elleve tematiske målsætninger, der fremgår af forordningsudkastene jfr. boks1. Boks 1: De 11 tematiske mål i forordningsudkastene 1. Styrkelse af forskning, teknologiudvikling og innovation 2. Bedre adgang til brug og kvalitet af informations og kommunikationsteknologi 3. Styrkelse af SMV ers, landbrugssektorens og fiskeri og akvakultursektorens konkurrenceevne 4. Støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 5. Fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og styring 6. Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet 7. Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer 8. Fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet 9. Fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom 10. Investeringer i uddannelse, kvalifikationer og livslang læring 11. Styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning. Det grænseoverskridende program med Sverige og Norge fokuserer indsatsen på følgende tematiske målsætninger a) styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, b) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer, c) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer og d) fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet. Valget af tematiske mål forventes at understøtte udviklingen af Øresundsregionen som international metropol, ved at understøtte regionen i den internationale konkurrence om at tiltrække og fastholde virksomheder, arbejdskraft og studerende. Valget af tematiske mål giver mulighed for i hele regionen at videreføre indsatsområder, som er igangsat fra

5 5/8 Samarbejdsprogrammet med Tyskland ventes at fokusere på tematisk målsætning a) styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, b) beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet, c) fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet og d) styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning/styrkelse af det grænseoverskridende borger og myndighedssamarbejde. Valget af tematiske mål forventes at understøtte en mere samlet udvikling i grænsesamarbejdet om fx arbejdskraftens mobilitet, teknologisk udvikling og energi, som blandt andet opstår med etableringen af Femern Bæltforbindelsen. Valget giver mulighed for i hele regionen at videreføre indsatsområder, som er igangsat fra Endelig ventes programmet for den sydlige Østersø at fokusere på a) styrkelse af de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne b) beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet c) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer d) fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet. De to tværnationale programmer for henholdsvis Østersøregionen og Nordsøregionen ventes begge at fokusere på 1) styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation, 2) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 3) beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet, og 4) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer. Programmet for Østersøregionen forventes tillige at afsætte midler til gennemførelsen af Østersøstrategien. De tematiske mål er valgt på baggrund af de udfordringer, som programområderne står over for. I valget er der tillige taget hensyn, at prioriteringerne skal supplere de indsatser, der gennemføres under de nationale og regionale programmer. For bedre at kunne se en effekt af indsatsen tilstræbes det i forhandlingerne om programmerne at alle, eller næsten alle, programmidlerne anvendes på kun fire tematiske målsætninger. I forhandlingerne med EU Kommissionen arbejdes for at sikre, at ETSprogrammerne med dansk deltagelse i høj grad kommer til at bidrage til opfyldelsen af EU2020 målsætningerne. Tillige lægges der stor vægt på, at ETS programmerne kan anvendes til gennemførelsen af Østersøstrategiens handlingsplan og til at fremme udviklingen i Nordsøregionen. Det tilstræbes, at de relevante programmer giver de rette betingelser for udviklingen af vækstsamarbejdet med Tyskland, herunder på tværs af Femern Bælt, og med Sverige, herunder Øresundssamarbejdet. Samtidig arbejdes for at sikre, at programmerne bliver resultatorienterede, og at resultaterne bliver målbare. Der arbejdes i den forbindelse for, at indsatsen under programmerne bliver tematisk fokuseret.

6 6/8 Endelig arbejdes for at programmerne kommer til at benytte sig af de muligheder, forordningerne giver for at forenkle program og projektgennemførelsen. 1.3 Programgennemførelse I ETS forordningen angives det, at programforslagene skal indeholde bestemmelser for gennemførelsen af programmerne. Grundprincipperne for administrationen af ETS programmerne er ikke væsentlig ændret i forhold til perioden De fælles strukturer for samarbejdet er fortsat: Fælles forvaltningsmyndighed Fælles attesteringsmyndighed Fælles revisionsmyndighed Fælles overvågningsudvalg Fælles sekretariat Forvaltningsmyndigheden skal befinde sig i samme land som revisionsmyndigheden. I henhold til forordningen opretter forvaltningsmyndigheden et fælles sekretariat. Sekretariatet bistår især programmets forvaltningsmyndighed og overvågningsudvalg, og skal informere potentielle støttemodtagere om mulighederne for støtte. Attesteringsmyndighedens opgaver kan overdrages til forvaltningsmyndigheden. Overvågningsudvalget eller styringsudvalg, der rapporterer til overvågningsudvalget, udvælger de projekter der skal have støtte under et program. Erhvervsstyrelsens kontrolenhed bliver revisionsmyndighed for de ETSprogrammer, der har forvaltningsmyndigheden i Danmark, og enheden deltager i tværnationale revisorgrupper, hvor forvaltningsmyndigheden og revisionsmyndigheden er placeret uden for Danmark Grænseoverskridende programmer For de tre grænseoverskridende programmer nedsættes der overvågningsudvalg, der følger programmerne. Udvalgene for det dansk tyske og det sydbaltiske program udvælger bl.a. de projekter, der skal støttes, mens denne opgave for det dansk svensk norske program også varetages af styringsudvalg. I udvalgene deltager repræsentanter fra national og regional side fra de deltagende lande med EU Kommissionen som observatør. I den tværnationale programmeringsgruppe ventes det aftalt, at forvaltningsog attesteringsmyndigheden for det dansk tyske program bliver Investitionsbank Schleswig Holstein i Kiel. For det dansk svensk norske program ventes den svenske myndighed Tillväxtverket at blive forvaltnings og attesteringsmyndighed, mens det polske ministerium for regional udvikling ventes at blive det for programmet for den sydlige Østersø.

7 7/8 Erhvervsstyrelsen vil indgå aftaler med forvaltningsmyndighederne og de fem danske regioner om kompetence og ansvar mht. forvaltning og kontrol af de grænseoverskridende programmer. Aftalerne skal sikre, at programmerne gennemføres inden for rammerne af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med tilhørende bekendtgørelser Tværnationale programmer For de to tværnationale programmer med dansk deltagelse nedsættes der ligeledes grænseoverskridende overvågningsudvalg med national og regional deltagelse fra de omfattede lande. Nordsøprogrammet nedsætter tillige et styringsudvalg, der udvælger projekter til støtte, mens denne opgave løses af overvågningsudvalget i Østersøprogrammet. Der lægges ikke op til ændringer i den geografiske placering af forvaltnings og attesteringsmyndigheder i forhold til i dag. I den tværnationale programmeringsgruppe er det aftalt, at forvaltnings og attesteringsmyndighed for Østersøprogrammet bliver Investitionsbank Schleswig Holstein i Kiel og for Nordsøprogrammet bliver Erhvervsstyrelsen forvaltningsmyndighed og Region Midtjylland bliver attesteringsmyndighed og ansættelsesmyndighed for sekretariatet. Fællessekretariat for Østersøprogrammet ligger i Rostock, med et undersekretariat i Riga. Fællessekretariatet for Nordsøprogrammet ligger i Viborg. De to programmers administrative organisering svarer stort set til organiseringen af de tilsvarende programmer i den nuværende strukturfondsperiode Erhvervsstyrelsen vil indgå aftaler med Investitionsbank Schleswig Holstein og Region Midtjylland om de forvaltnings og attesteringsmyndighedsopgaver, som disse skal løse for styrelsen. Aftalerne skal sikre, at programmerne gennemføres i overensstemmelse med lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond med tilhørende bekendtgørelser Interregionale programmer Der lægges ikke op til ændringer i den geografiske placering af forvaltningsmyndigheder og sekretariater i de interregionale programmer. For det kommende interregionale program nedsættes der et overvågningsudvalg med repræsentation fra de regionalfondsansvarlige myndigheder fra alle Fællesskabets medlemslande. Fra Danmark bliver Erhvervsstyrelsen og Danske Regioner medlem af udvalget. Programmets forvaltnings og attesteringsmyndighed samt fællessekretariat ventes fortsat placeret i Lille, Frankrig.

8 8/8 For URBACT, ESPON og INTERACT ventes der ikke at ske afgørende ændringer i forhold til de tilsvarende nuværende programmer. I Danmark har Miljøministeriet haft ansvaret for ESPON og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for URBACT. Det forventes også at blive tilfældet for den kommende programperiode. Hvad angår INTERACT, administreres en del af programmet i denne programperiode i tilknytning til Nordsøprogrammets sekretariat i Viborg, hvilket også ventes at blive tilfældet i den kommende periode. 2. Videre proces Programmerne er under udarbejdelse i et bredt partnerskab mellem de deltagende lande med deltagelse af repræsentation fra både nationalt og regionalt niveau. I den forbindelse høres en bred kreds af interessenter om programmernes prioriteringer. Erhvervsstyrelsen vil på danske vegne foranstalte, at programforslag sendes til EU Kommissionen, og forestå forhandlingerne om de endelige programtekster med EU Kommissionen. Når partnerskabets endelige programudkast foreligger, vil det, som det var tilfældet ved udarbejdelsen af de nuværende ETS programmer, blive sendt forbi relevante ministerier samt Danske Regioner og KL i forbindelse med Erhvervsstyrelsens oversendelse af udkastet til EU Kommissionen. Der udarbejdes tillige en miljøvurderingsrapport af hvert af programmerne, som sammen med forslagene til programmernes indhold gøres tilgængelige for offentligheden.

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark

Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond Chefkonsulent Annette Keller Region Syddanmark Aabenraa, den 4. april 2013 Hvad er strukturfonde Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013.

Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Brevid: 1589117 Interregionale muligheder Status for Interreg 2007-2013 Dette notat giver et faktabaseret overblik over Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer i programperioden 2007-2013. Region

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Læsevejledning Oversigten viser de muligheder, som udkast til strukturfondsforordningerne giver for anvendelsen af midlerne for perioden

Læsevejledning Oversigten viser de muligheder, som udkast til strukturfondsforordningerne giver for anvendelsen af midlerne for perioden Bilag 1: Skema over investeringsprioriteter Skemaet er baseret på forordningstekster godkendt i Rådet for generelle anliggender, og der er tale om foreløbig tekst Læsevejledning Oversigten viser de muligheder,

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Kapitel 1 Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 1 I medfør af 6, stk. 1, 6 a, stk. 1, 2 og

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Bilag - Status på handlingsplan til international strategi for Regional udvikling 2013

Bilag - Status på handlingsplan til international strategi for Regional udvikling 2013 Bilag - Status på handlingsplan til international strategi for Regional udvikling 2013 I forbindelse med godkendelse af den koncerndækkende internationale strategi i marts 2012 blev det besluttet, at det

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 2. april 2014 J.nr.: 13/03872 /lonros Resume af høringssvar i forbindelse med det danske socialfondsprogram for perioden 2014-2020 Udkast til nationalt program for EU s Socialfond og udkast til nationalt

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

Brevid: 1575733. Side 1

Brevid: 1575733. Side 1 Brevid: 1575733 Oversigt over forkortelser og betegnelser mv. i det internationale arbejde I det følgende ses en oversigt over forkortelser og betegnelser for de samarbejder, programmer og projekter, som

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af international strategi for Region Midtjylland. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 1. april Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af international strategi for Region Midtjylland. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 1. april Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af international strategi for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 1. april 2008 Punkt nr. 4 2. reviderede udkast til International strategi for Region Midtjylland

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1

Bilag om dansk deltagelse i internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om dansk deltagelse i internationalt

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark

/ UDKAST. Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem Delstaten Schleswig-Holstein og Region Syddanmark 17.05.2007/24.05.2007 UDKAST Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem og 1. Præambel. og er enige om at forny, konkretisere og udbrede den Fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem delstaten

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 1. Indledning Danmark er et af verdens mest velstående lande og et af de samfund i verden, hvor velstanden er mest ligeligt fordelt.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om Den Europæiske Socialfond KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.7.2004 KOM(2004) 493 endelig 2004/0165 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om Den Europæiske Socialfond (forelagt af

Læs mere

Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse

Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse Møde i Overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 23. januar 2012 Sag 11/04795 /lok-ebst Tirsdag den 15. november 2011, kl. 9.30 17.00,

Læs mere

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014

Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Indikatorsystem Interreg Deutschland-Danmark UDKAST: version december 2014 Prioritet 1- Innovation: Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

1. Kortere status på den nordjyske indsats i den nuværende budgetperiode.

1. Kortere status på den nordjyske indsats i den nuværende budgetperiode. Bilag - Input til RUR dagsordenspunkt 5 - EU-midler 2014-2020 (en status på den nordjyske indsats i de tidligere budgetperiode og mulighederne fremadrettet) 1. Kortere status på den nordjyske indsats i

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark

Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark I Regionernes internationale samarbejde skaber vækst i hele Danmark Marts 2010 2 1. Indledning EU s interregionale samarbejde er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013

Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Erfaringer med internationalisering i Slagelse Kommune 2009-2013 Internationalisering i kommuneplanen Et af kommunens mål er at arbejde mere internationalt som organisation. Det skal være naturligt for

Læs mere

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules

First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules First Level Control Seminar 1. EU rules and regulations 2. Programme Rules 3. National Rules Kaja Korgaard & Erik Fuglsang Viborg 04 November 2010 EU Reglerne I Helt generelt : Alle projekt aktiviteter

Læs mere

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6

OPSLAG. EU-DK-Hjemtag. Side 1/6 OPSLAG EU-DK-Hjemtag 2016 Side 1/6 1.1 EU-DK-Hjemtag formål Formålet med EU-DK-Hjemtag er at styrke dansk forskning og innovation ved at fremme deltagelse i og øge dansk hjemtag fra Horizon 2020 jf. finansloven

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse maj Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse maj Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 maj 2007 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 maj 2007 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse af 25. maj 2007 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse.

Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Møde i overvågningsudvalget for strukturfondsprogrammerne under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 20. december 2010 Sag 10/19799 ebst Mandag den 22. november 2010, kl. 11.00-17-30, Scandic

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

EU s samhørighedspolitik. En introduktion til. Juni 2014. Samhørighedspolitik 2014-2020

EU s samhørighedspolitik. En introduktion til. Juni 2014. Samhørighedspolitik 2014-2020 En introduktion til EU s samhørighedspolitik 2014-2020 Juni 2014 Samhørighedspolitik Hvad er samhørighedspolitik? Samhørighedspolitikken er EU s vigtigste investeringspolitik Den omfatter alle regioner

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 347/259

Den Europæiske Unions Tidende L 347/259 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 347/259 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1299/2013 af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Samarbejde over grænser i Skandinavien

Samarbejde over grænser i Skandinavien Samarbejde over grænser i Skandinavien Præsentation af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Rebild den 1. September 2015 Öresundsbron i kvällsljus Kasper Dudzik HVAD ER INTERREG

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Informationsseminarium Rebild 1 september 2015 Indsatsområde Grøn økonomi 1. Præsentation af deltagerne 2. Baggrund for indsatsområdet. Hvad er udfordringerne

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til en. ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Forslag til en ændring af et kommissionsforslag COM(2012) 496 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles bestemmelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan for det internationale samarbejde

UDKAST. Handlingsplan for det internationale samarbejde Regional Udvikling UDKAST Handlingsplan for det internationale samarbejde 2010 2013 Resumé Region Syddanmarks internationale engagement omfatter to områder: det dansk/tyske grænseoverskridende samarbejde

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter

En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål. Finansieringsinstrumenter En bæredygtig måde at opnå EU s økonomiske og sociale mål , medfinansieret af de europæiske struktur- og investeringsfonde, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere