Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den"

Transkript

1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaringer Ledelsens årsberetning Investeringer i A/S Kalkværksgrundene Holmen Investeringer i den eksisterende ejendomsportefølje Salg af ejendomme Ændring af regnskabspraksis Fremtidsudsigter Overskudsdisponering og udbyttepolitik Ejerforhold Generalforsamling Strategi og målsætning Fondsbørsmeddelelser udsendt i Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Resultatopgørelse Balance Pengestrømme Værdiansættelse af selskabets ejendomme Segmentoplysninger Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder Organisation Selskabets ejendomme Finansielle forhold Risikofaktorer Øvrige selskabsoplysninger Underskrifter og revisionspåtegning Bestyrelsesmedlemmernes curriculum vitae Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskab Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for moderselskab Resultatopgørelse Balance Noter Udsnit af København City med Nordens ejendomme English summary Group financial highlights and key ratios Directors report A/S Kalkværksgrundene Holmen Property investments in Strategy and mission Objective Outlook Allocation of profit and dividend policy Ownership

2 B E G R E B S F O R K L A R I N G E R Geografisk fokus Tomgangs-/udlejningsprocent Markedsleje Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejlighedsejendomme Direkte afkast ejendomme Investering i ejendomme inden for samme geografiske nærområde. For erhvervsejendomme er begrebet gældende på gadeplan, mens det for boligejendomme og ejerlejligheder dækker samme kommune. Den forventede leje for uudlejede erhvervslejemål sat i forhold til de samlede lejeindtægter ved fuld udlejning. Udtrykkes i procent. Udlejningsprocenten er 100 minus tomgangsprocenten. Den forventede leje for lejemål af en given standard udlejet på normale vilkår. Ejendomme, hvor mindst 25% af arealet anvendes til kontor eller andet erhvervsformål (butik, restauration og lign.). Ejendomme, hvor mindst 75% af arealet anvendes til boligformål. Ejendomme udstykket i flere selvstændige enheder (matrikulært). Faktiske huslejeindtægter fratrukket faktiske driftsomkostninger i forhold til den gennemsnitlige investering i ejendomme beregnet inden for regnskabsåret. Driftsomkostninger Omkostninger relateret til ejendommenes løbende drift ejendomsskatter, forsikring, vicevært, renhold, ind- og udvendig vedligeholdelse m.v. Nettoleje Normaliserede tal Selskabet eller EjendomsSelskabet Norden Husleje fratrukket driftsomkostninger. Anvendes til f.eks. værdiansættelser og udtrykker helårstal i et normalår og ved 100% udlejning. EjendomsSelskabet Norden koncernen, dvs. moderselskab med alle dattervirksomheder, jf. note 3 i moderselskabsregnskabet. 4

3 L E D E L S E N S Å R S B E R E T N I N G EjendomsSelskabet Nordens regnskabsmæssige resultat fortsatte i 1998 den positive udvikling med en fremgang i forhold til 1997 på 47% i resultatet før skat til t.kr. Resultatfremgangen anses som tilfredsstillende og afspejler et generelt forbedret ejendomsmarked med stor efterspørgsel efter kontor- og boliglejemål i København, stigende priser på ejerlejligheder og et gunstigt renteniveau. Årets nyinvesteringer i ejendomme udgjorde i 1998 ca. 186 mio. kr., hvilket var væsentligt mindre end omfanget de foregående år. Ligeledes var det kendetegnende for investeringerne i 1998, at der stort set var tale om fuldt udlejede ejendomme i modsætning til de foregående år. I alt er der i 1998 erhvervet 6 ejendomme omfattende m 2 svarende til en pris pr. m 2 på kr. De 4 erhvervsejendomme repræsenterer en udbygning af selskabets position på centrale beliggenheder i København, specielt i området omkring Kongens Nytorv, og er ligeledes karakteriseret ved en relativ lav leje. Ejendommen Dr. Tværgade 4 er derimod et parkeringshus med 400 P-pladser. Baggrunden for købet af denne ejendom er at få adgang til parkeringspladser i den indre by med henblik på at servicere Nordens lejere i dette område. Adgang til parkeringspladser er en væsentlig konkurrenceparameter i arbejdet på at tiltrække nye lejere set i lyset af, at gadeparkering er og fortsat gradvist må forventes at blive begrænset i de kommende år, samtidigt med at priserne på gadeparkering formentligt stiger. Erhvervelsen af ejendommen Dr. Tværgade 4 er betinget af en række byggetekniske forhold, der ventes afklaret i begyndelsen af Investeringer i 1998 Adresse By m 2 Anvendelse Strandvejen 349 Klampenborg Bolig Bredgade København 627 Erhverv / bolig Herluf Trollesgade 23 København Erhverv / bolig H.C. Andersens Boulevard 49 København Erhverv / bolig Toldbodgade København Erhverv / bolig Dr. Tværgade 4 København P-hus I alt Ejendommen Strandvejen 349 i Klampenborg kan karakteriseres som en boligejendom, mens de resterende 5 ejendomme karakteriseres som erhvervsejendomme; alle beliggende centralt i København. Boligejendommen er karakteriseret ved en meget lav leje, og som det gælder for selskabets øvrige boligejendomme, vil lejlighederne blive moderniseret i forbindelse med genudlejning. Driftsresultatet for de tilkøbte ejendomme i 1998 forventes at generere et gennemsnitligt begyndelsesafkast på 7%, hvilket anses for tilfredsstillende. Det nuværende lave renteniveau indebærer, at selv ved 100% langfristet finansiering vil investeringerne bidrage positivt til selskabets drift. 5

4 E J E N D O M M E S TRANDVEJEN 2930 KLAMPENBORG 349 B, C & D TOLDBODGADE KØBENHAVN K E R H V E R V E T BREDGADE KØBENHAVN K H.C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN K I HERLUF TROLLESGADE KØBENHAVN K DR. TVÆRGADE KØBENHAVN K 6

5 A/S KALKVÆRKSGRUNDENE EjendomsSelskabet Norden iværksatte tvangsindløsning af de resterende 3,67% af aktierne i A/S Kalkværksgrundene i december 1997 til kurs 470. Medio 1998 var Norden herefter i besiddelse af 100% af aktierne i A/S Kalkværksgrundene. En aktionær har begæret syn og skøn i henhold til Aktieselskabslovens 19, stk. 2. Syn og skøn begæringen ændrer ikke på Nordens ejerskab af A/S Kalkværksgrundene men vedrører alene prisfastsættelsen af de tvangsindløste aktier. Det er selskabets vurdering, at syn og skønsvurderingen ikke indebærer en væsentlig risiko for selskabet. Administrationen af A/S Kalkværksgrundenes ejendomme, der omfatter ca m 2, er overdraget til Norden i løbet af første halvår 1998, og A/S Kalkværksgrundene er nu fuldt integreret i Norden. HOLMEN Som meddelt Københavns Fondsbørs den 1. juli 1998 udnyttede Norden sin ret til at træde tilbage fra købet af 2 parceller på Dokøen på Holmen. Den tilbageværende del af Nordens investering på Holmen udgør 3 parceller på Frederiksholm. Parcellerne omfatter 9 bygninger med et samlet etageareal på ca m 2 og en mindre byggemulighed på m 2. Det forventes, at en endelig anvendelse af parcellerne på Frederiksholm vil blive fastlagt i løbet af 1999 i forbindelse med ændring af lokalplanen, og at erhvervsandelen på Nordens 3 parceller vil blive fastsat til m 2 og boligandelen til m 2. Udover købssummen på 63 mio. kr. for de 3 parceller påregnes det i løbet af 1999 og år 2000, at der skal investeres mio. kr. i forbindelse med udlejningen til erhverv og etablering af ca. halvdelen af boligerne. De resterende ca m 2 boliger indgår ikke i dette beløb, idet de først ventes at blive etableret efter år Der er stor efterspørgsel efter lejemål på Holmen, og det ventes, at lejeniveauet for området vil modsvare lejen for de bedste områder i København både for bolig og erhverv. INVESTERINGER I DEN EKSISTERENDE EJENDOMSPORTEFØLJE Udover ejendomskøbene i 1998 investerede Norden i mio. kr. i forbedringer i den bestående portefølje. Udgifterne til forbedringerne fordelte sig med 89 mio. kr. i erhvervsejendomme, 21 mio. kr. i boligejendomme og 7 mio. kr. i ejerlejlighedsejendomme. Forbedringer i erhvervsejendommene dækker hovedsageligt renovering af ejendommene i forbindelse med udlejning, og for boligejendommenes vedkommende dækker beløbet både lejlighedsmoderniseringer og generel opgradering af den udvendige standard. SALG AF EJENDOMME Der er i slutningen af 1998 indledt drøftelser omkring afhændelse af selskabets provinsejendomme. Det forventes, at to mindre ejendomme vil være afhændet primo 1999, mens forhandlingerne vedrørende de resterende provinsejendomme ventes afklaret i 1. kvartal Salgsprisen for ejendommene ventes at ligge lidt over den bogførte værdi ultimo

6 ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt Fondsbørsen den 16. november 1998 har selskabet med virkning fra 1. januar 1998 ændret regnskabspraksis vedrørende udskudt skat, således at der afsættes fuld udskudt skat. Hidtil har selskabet fulgt et princip, der indebar, at eventualskat blev afsat, såfremt den ventedes at være aktuel inden for den nærmeste fremtid, mens eventualskat, der kunne henføres til selskabets anlægsejendomme, ikke blev afsat. Praksisændringen er et led i selskabets løbende tilpasning til udviklingen i international regnskabspraksis. Praksisændringen medfører, at årets resultat i 1998 er reduceret med 37 mio. kr., og egenkapitalen ved årets begyndelse er reduceret med 86 mio. kr. Sammenligningstal i regnskabet og hovedog nøgletalsoversigten er tilpasset praksisændringen. FREMTIDSUDSIGTER For 1999 forventes resultatet før kurs- og værdireguleringer at være højere sammenlignet med Baseret på ejendomsporteføljen ultimo 1998 og med et salg af ejerlejligheder, der resulterer i en avance på ca. 45 mio. kr., ventes et Indekseret kursudvikling for EjendomsSelskabet Norden og Fondsbørsens BMX og KFX indeks ( ) jan. 2, 1996 jan. 30, 1996 feb. 27, 1996 mar. 26, 1996 apr. 26, 1996 maj 29, 1996 jun. 27, 1996 jul. 25, 1996 aug. 22, 1996 sep. 19, 1996 okt. 17, 1996 nov. 14, 1996 dec. 12, 1996 jan. 16, 1997 feb. 13, 1997 mar. 13, 1997 apr. 15, 1997 maj 15, 1997 jun. 16, 1997 jul. 14, 1997 aug. 11, 1997 sep. 8, 1997 okt. 6, 1997 nov. 3, 1997 dec. 1, 1997 jan. 5, 1998 feb. 2, 1998 mar. 3, 1998 mar. 31, 1998 maj 1, 1998 jun. 3, 1998 jul. 2, 1998 jul. 30, 1998 aug. 27, 1998 sep. 24, 1998 okt. 22, 1998 nov. 19, 1998 dec. 17, 1998 EjendomsSelskabet Norden A/S BMX indeks KFX indeks 8

7 resultat på ca. 110 mio. kr. sammenlignet med 104 mio.kr. i Fremgangen kan henføres til en vækst i ejendommenes resultat som følge af bedre drift. Administrationsomkostningerne ventes at ligge på samme niveau i 1999, idet en mindre organisatorisk styrkelse gradvist vil erstatte eksterne administrationshonorarer, der bortfaldt i Resultatforventningerne er baseret på en gennemsnitlig tomgang i selskabets erhvervsejendomme på ca. 5% og et moderniseringsforløb i selskabets boligejendomme på niveau med udviklingen de forløbne år. Endelig er forventningerne baseret på en uændret finansieringsstruktur, herunder uændrede kapitalforhold. Efterspørgslen efter kontor- og boliglejemål af den type ejendomme, Norden er i besiddelse af, er fortsat betydelig. Dette indebærer på den ene side, at det forventes at kunne fastholde en tomgang i selskabets erhvervsejendomme på 5%, men på den anden side indebærer de gode markedsforhold ikke mindst i lyset af renteudviklingen, at mulighederne for at erhverve ejendomme i det centrale København på gunstige vilkår anses for begrænsede. Det er således kun i begrænset omfang, der kan ventes tilvækst i ejendomsporteføljen i 1999 ved køb af enkeltstående ejendomme. Selskabet er i indledende forhandlinger om køb af et mindre antal ejendomme i København. Ligeledes undersøges mulighederne fortsat for etablering i Malmø. Det gælder dog, at med de planlagte udgifter til forbedring af ejendomme i 1999, herunder renovering af bygningerne på Frederiksholm, vil selskabets soliditetsgrad uden salg af ejendomme være tæt på 40% også ved udgangen af For at imødekomme ønsket om fortsat vækst og samtidigt fastholde en soliditet på mindst 40% vil en kapitaludvidelse med fortegningsret for de hidtidige aktionærer blive overvejet. OVERSKUDSDISPONERING OG UDBYTTEPOLITIK Bestyrelsen vil foreslå selskabets aktionærer, at årets resultat t.kr. disponeres som neden for angivet. Selskabets udbytte pr. aktie foreslås til 7,00 kr. i forhold til 6,50 kr. i Det er selskabets udbyttepolitik, under forudsætning af en konsolideringsgrad på minimum 40%, at udbetale et udbytte på mindst 50% af resultatet før kurs- og værdireguleringer men efter skat heraf. Overskudsdisponering (t.kr.) Udbytte Opskrivningshenlæggelse ejendomme Nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til årets resultat Regnskabsmæssigt resultat

8 EJERFORHOLD A/S Forsikringsselskabet Codan, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP sammen med Dmp har anmeldt at eje mere end 5% af selskabets aktiekapital. Det er oplyst overfor selskabet, at Codan koncernen har indgået aftale om salg af sine aktier i EjendomsSelskabet Norden A/S til CVI Holding A/S med afvikling senest 1. april GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen for 1998 afholdes torsdag den 15. april 1999 kl på Kunstakademiets Arkitektskole på Holmen Danneskiold-Samsøes Allé København K 10

9 S T K O N G E N S G A D E M F L K Ø B E N H A V N K 1 H E R L U F T R O L L E S G A D E K Ø B E N H A V N K

10 S T R A T E G I O G M Å L S Æ T N I N G EjendomsSelskabet Nordens forretningsgrundlag er investering i og efterfølgende drift og administration af egne ejendomme. De opgaver, Norden selv varetager, omfatter investering, udlejning, byggestyring af mindre opgaver og administration. Underliggende opgaver udliciteres i videst muligt omfang udfra ønsket om at bevare et smalt organisatorisk fokus. Udlicitering vurderes til at være omkostningseffektivt og giver adgang til know how, som er ressourcekrævende at udvikle og vedligeholde. hvor de betydelige finansielle salgs- og driftsbaserede stordriftsfordele, der knytter sig til fast ejendom, kan realiseres. Geografisk fokus er afgørende for operationelt at kunne udnytte de gældende stordriftsfordele. Betydelig finansiel styrke er afgørende for at sikre den nødvendige manøvredygtighed inden for rammerne af den investeringspolitik, selskabet i videst muligt omfang efterlever, der indebærer investering i ejendomme med et betydeligt renoveringsbehov og specielt for boligejendomme med et lavt begyndelsesafkast som konsekvens. Siden 1991 har aktiviteterne afspejlet en strategi, der indebærer opbygning af et betydende ejendomsselskab med fokus på København inden for erhvervs- og boligejendomme. I perioden er investeret op imod 3 mia. kr. i ejendomme inden for strategiområdet, og ejendommenes resultat er i perioden øget fra 68,7 mio. kr. i 1991 til 248,1 mio. kr. i 1998 eller tæt på en firdobling. Hovedelementerne i selskabets strategi er vækst på kontrollerede vilkår samt geografisk fokus kombineret med en betydelig finansiel styrke. Vækst er afgørende for at opnå en størrelse, MÅLSÆTNING Det er selskabets overordnede målsætning at skabe et langsigtet afkast, der overstiger afkastet på investering i enkeltstående ejendomme. Afkastmålet er ikke baseret på, at selskabet skal realisere kapitalgevinster gennem afhændelse af ejendomme men derimod skabe en høj løbende indtjening fra driften gennem udnyttelse af de naturlige stordriftsfordele og professionel servicering af selskabets lejere. Afgørende for at realisere selskabets målsætningen er blandt andet: Evne til at identificere attraktive investeringsmuligheder. Evne til gennem en fokuseret ejendomsportefølje at tilrettelægge den løbende administration, drift og vedligeholdelse effektivt ved at etablere samdrift ejendommene imellem. Evne til at tiltrække nye lejere. Evne til at fastholde eksisterende lejere (lav omsætningshastighed). Den formulerede strategi skal endvidere resultere i, at selskabet for potentielle investorer er et reelt alternativ til direkte investering i fast 12

11 ejendom. Hermed sikres, at selskabet løbende kan rejse den nødvendige egenfinansiering, der er en forudsætning for vækst på kontrollerede vilkår. Attraktive investeringsmuligheder, der typisk viser sig gennem lave m 2 -priser og bygningsmassens anvendelighed, er afgørende for den fremtidige succes, idet de giver mulighed for at tilbyde lejemål til konkurrencedygtige priser samtidigt med, at et højt afkast realiseres. For erhvervsejendomme opnås de laveste priser oftest bedst gennem opkøb af tomme ejendomme med et renoveringsbehov en investeringspolitik selskabet har fulgt igennem de senere år. Med en effektiv udlejningsfunktion og en sikker kalkulation på den nødvendige istandsættelse kan risikoen ved denne type investeringer begrænses og i princippet være mindre end ved investering i fuldt udlejede ejendomme, hvor lejerne givet den danske lejekontraktsstruktur har nem adgang til at opsige deres lejemål med tomgang og behov for renovering ved genudlejning som resultat. Disse risici er sjældent afspejlet i priserne på fuldt udlejede ejendomme i modsætning til tomme ejendomme, hvor disse risici i sagens natur er uomtvistelige. For at sikre den bedst mulige indtjening i ejendommene er evnen til at tiltrække nye lejere samt bevare de eksisterende afgørende. For at kunne tiltrække nye lejere skal selskabet gennem den fokuserede vækst opnå en synlighed i markedet og en størrelse, som indebærer, at Norden er det selskab, man naturligt henvender sig til, når lejemål i København inden for bolig og erhverv efterspørges. Størrelse medfører Styrker i organisationen Finansielle styrker Styrker i forretningssystemet Geografisk indsigt Funktionelle eksperter Tiltrække kvalificerede medarbejdere Medspiller i byplanudvikling Servicering af lejerne udvikling af servicekoncepter afdækning af lejernes ændrede behov inden for egen ejendomsportefølje Adgang til billig finansiering Synlighed over for betydende investorer Likvid aktie Balancekapacitet til at kunne gennemføre selv store investeringer Stordrift indenfor: administration indkøb af services indkøb af entreprenørydelser Synlighed over for: potentielle lejere mæglere leverandører Påvirkning af udbud i området Mindre afhængighed af større enkeltlejere 13

12 Evnen til at fastholde eksisterende lejere er ligeledes en afgørende succesparameter, idet opsigelser af lejemål betyder både manglende lejeindtægter i genudlejningsperioden og ofte udgifter til istandsættelse af lejemålene. Elementer til at fastholde eksisterende lejere inden for Nordens portefølje er dels den geografisk fokuserede portefølje, der muliggør, at lejernes skiftende behov kan dækkes inden for samme geografiske område, og dels en høj bygningsmæssig standard og fleksibilitet samt et højt serviceniveau, der relaterer sig både til den løbende drift af ejendommene og den løbende kommunikation med lejerne. Udviklingen inden for erhvervsudlejning går i retning af efterspørgsel efter ydelser, der ligger udover den rene lokaleleje, det vil sige ydelser, der relaterer sig til driften af lejernes lokaler og ydelser i forbindelse med indflytning m.v. Dette er baggrunden for, at Norden igennem det seneste år har arbejdet med formuleringen af servicekoncepter, dels relaterende til den løbende drift men også til udviklingen af value adding services over for lejerne. Købet af P-huset i Dr. Tværgade skal ligeledes ses ud fra ønsket om at kunne tilbyde supplerende ydelser for at tiltrække nye og fastholde eksisterende lejere. Nordens ejendomme i dette område omfatter m 2, og med en antagelse om, at en arbejdsplads gennemsnitligt beslaglægger 40 m 2, svarer dette til, at personer har deres daglige gang i Nordens ejendomme i dette område. Med P- huset er det samlede antal P-pladser, Norden her disponerer over, ca. 700, således at hver 4. medarbejder hos Nordens lejere har mulig adgang til en P-plads, hvilket anses som en væsentlig konkurrencemæssig styrke i dette område. Investeringer i erhvervsejendomme ventes fortsat at ske udfra ønsket om at udbygge selskabets position på centrale beliggenheder i København. Investering i boligejendomme ventes fortsat at ske på centrale beliggenheder i København og i periferien af København. Typerne af de ejendomme, der erhverves, vil fortsat være ejendomme med et behov for modernisering for at bringe ejendommen op til en tidssvarende standard med en forøgelse af lejeindtægterne, hvor der opnås en rimelig sammenhæng mellem pris og kvalitet. Den svenske del af Øresundsregionen betragtes som en naturlig del af det geografiske fokusområde, og såfremt gunstige investeringsmuligheder viser sig, vil de blive udnyttet. Afgørende vil det dog være, at det kan sandsynliggøres, at der inden for en kortere årrække kan opbygges en portefølje, der har en størrelse, der kan bære egen administration. 14

13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E R U D S E N D T I Dato Emne Oplysning om forventet udsendelse af årsregnskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse Meddelelse om at Norden træder tilbage fra købet af 2 parceller på Dokøen Oplysning om at direktør Palle Simonsen er indvalgt i Nordens bestyrelse Oplysning om forventet udsendelse af halvårsmeddelelse Halvårsmeddelelse Oplysning om ændring af princip vedrørende eventualskat samt opjustering af forventet resultat for

14 H O V E D - O G N Ø G L E T A L * ) KONCERN mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. mio.kr. Resultatopgørelse Huslejeindtægter 334,5 304,6 246,5 202,1 200,6 Driftsomkostninger -135,2-131,9-99,2-84,8-93,6 Overskud ved udlejning af ejendomme 199,3 172,7 147,3 117,3 107,0 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 48,8 31,8 25,7 15,1 2,8 Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Adm. omkostninger incl. afskrivninger -23,9-20,9-19,3-17,8-21,9 Resultat før finansiering 224,2 183,6 153,7 114,6 87,9 Finansieringsomkostninger -120,5-115,2-112,0-88,1-76,9 Resultat før kurs- og værdireguleringer 103,7 68,4 41,7 26,5 11,0 Kursregulering af værdipapirer 0,6 1,4 1,8 8,3-9,7 Værdiregulering af ejendomme 50,1 35,4 10,1 6,9 - Resultat før skat og ekstraordinære poster 154,4 105,2 53,6 41,7 1,3 Skat af ordinært resultat -42,2-35,9-18,4-14,3-0,6 Ordinært resultat efter skat 112,2 69,3 35,2 27,4 0,7 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 Årets resultat 112,2 69,3 35,2 29,6 0,7 Balance Aktiver Ejendomme: Erhvervsejendomme 2.523, , , , ,9 Boligejendomme 562,4 514,4 376,2 289,8 261,0 Ejerlejligheder 563,5 571,1 476,8 502,1 441,9 Ejendomme i alt 3.649, , , , ,8 Andre aktiver 133,0 159,9 101,1 82,1 137,1 Likvider og fonds 301,8 202,4 82,6 132,2 144,5 Aktiver i alt 4.084, , , , ,4 Passiver Egenkapital 1.651, , , ,3 966,8 Gæld og hensættelser 2.433, , , , ,6 Passiver i alt 4.084, , , , ,4 *) Den anvendte regnskabspraksis er i forhold til foregående år ændret således, at der afsættes fuld udskudt skat. Hoved- og nøgletal er tilpasset praksisændringen. 16

15 H O V E D - O G N Ø G L E T A L KONCERN Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder Antal m 2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Bogført værdi pr. m 2, kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Nøgletal *) Selskabskapital, (t.kr.) Forrentning af egenkapital (%) 7,0 5,9 3,2 2,6 0,6 Soliditetsgrad (%) 40,4 42,6 37,7 41,0 43,3 Resultat pr. aktie (kr.) 20,9 16,6 9,8 8,6 0,2 Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) Børskurs, ultimo Kurs / indre værdi 1,14 1,07 0,90 0,69 0,83 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,0 6,5 6,5 6,3 6,0 Cash flow pr. aktie (kr.) 33,1 33,4 29,8 22,9 15,5 Antal medarbejdere Udlejningsprocent, ultimo *) Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. 17

16 R E G N S K A B S B E R E T N I N G RESULTATOPGØRELSE Det regnskabsmæssige resultat for 1998 udgjorde t.kr. efter skat sammenlignet med t.kr. i 1997 opgjort efter samme principper. Specifikation af huslejeindtægter Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Resultatet er bedre end forventet i begyndelsen af året, hvilket primært kan henføres til højere avance ved salg af ejerlejligheder end budgetteret. Selskabets huslejeindtægter t.kr. ligger 9,8% over Ca. 2/3 af fremgangen kan henføres til købet af A/S Kalkværksgrundene, der indgår fuldt ud i 1998 regnskabet. Den resterende del af fremgangen kan henføres til en bedre udlejningssituation for den øvrige portefølje. Driftsomkostninger t.kr. er kun øget med 2,5%, og den mindre stigning i forhold til stigningen i huslejeindtægterne kan primært henføres til lave udgifter til vedligeholdelse sammenlignet med Avancen ved salg af ejerlejligheder er øget med t.kr. eller 58,8%. Fremgangen kan henføres til højere salgspriser, idet antallet af solgte m 2 ligger på niveau med de foregående år. Den højere avance afspejler en betydelig efterspørgsel efter boliger i København kombineret med et fortsat gunstigt renteniveau, der påvirker den månedlige nettoydelse i nedadgående retning. Avancen ved salg af ejerlejligheder fordeler sig med henholdsvis t.kr. i første halvår 1998 og t.kr. i andet halvår. Ejendommenes resultat udgør t.kr. sammenlignet med t.kr. i Resultatet svarer til et afkast af den gennemsnitlige ejendomsportefølje på 7,2% mod 6,8% i 1997, hvilket anses som tilfredsstillende. Avance ved salg af ejerlejligheder Avance (t.kr.) Solgte m Avance i kr. pr. m

17 Udviklingen i ejendommenes direkte afkast (mio.kr.) Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Gennemsnitlig investering i ejendomme *) 3.440, , , , ,7 Ejendommenes direkte afkast, % 7,2 6,8 6,6 6,0 5,6 *) Ejendomme, der først indgår på statusdagen, er ikke medtaget. Omkostninger til administration og afskrivninger af driftsmateriel udgjorde i t.kr., hvilket er en stigning på 14,5% i forhold til 1997, hvor omkostningerne androg t.kr. Forøgelsen kan hovedsageligt henføres til administrationshonorar vedrørende A/S Kalkværksgrundene. Finansieringsomkostningerne netto udgjorde i t.kr. mod t.kr. i Stigningen er et resultat af på den ene side en øget låneoptagelse til finansiering af ejendomsinvesteringer med stigende renteudgifter til følge og på den anden side omlægning af lån til lavere rente. Udviklingen i administrationsomkostninger (mio. kr.) Ejendommenes resultat 248,1 204,5 173,0 132,4 109,8 Andre omkostninger incl. afskrivning (brutto) 23,9 20,9 19,3 19,2 26,5 Omkostningsprocent 9,6 10,2 11,2 14,5 24,1 Omkostningsprocenten udviser fortsat en faldende tendens som indikation på de stordriftsfordele, der knytter sig til drift af en fokuseret ejendomsportefølje. Faldet i omkostningsprocenten kan dog ligeledes henføres til højere avance ved salg af ejerlejligheder. Ved uændret ejerlejlighedsavance i 1998 sammenlignet med 1997 vil omkostningsprocenten i 1998 være på niveau med Den gennemsnitlige forrentning af selskabets gæld netto udgjorde i ,1%, hvilket er på niveau med I realiteten er den gennemsnitlige rente på selskabets gæld dog reduceret i forhold til 1997, men løbende overskudslikviditet i 1998, der er placeret kort på pengemarkedet til en lavere rente end lånerenten, medvirker til at holde forrentningen af nettogælden oppe. Forrentning af rentebærende gæld incl. bidrag og afskrivning af kurstab (mio. kr.) Gennemsnitlig gæld, netto Finansieringsudgift, netto 120,5 115,2 112,0 88,1 76,9 Forrentning af gæld (%) 7,1 7,4 8,0 8,0 8,3 19

18 R E G N S K A B S B E R E T N I N G RESULTATOPGØRELSE Det regnskabsmæssige resultat for 1998 udgjorde t.kr. efter skat sammenlignet med t.kr. i 1997 opgjort efter samme principper. Specifikation af huslejeindtægter Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder I alt Resultatet er bedre end forventet i begyndelsen af året, hvilket primært kan henføres til højere avance ved salg af ejerlejligheder end budgetteret. Selskabets huslejeindtægter t.kr. ligger 9,8% over Ca. 2/3 af fremgangen kan henføres til købet af A/S Kalkværksgrundene, der indgår fuldt ud i 1998 regnskabet. Den resterende del af fremgangen kan henføres til en bedre udlejningssituation for den øvrige portefølje. Driftsomkostninger t.kr. er kun øget med 2,5%, og den mindre stigning i forhold til stigningen i huslejeindtægterne kan primært henføres til lave udgifter til vedligeholdelse sammenlignet med Avancen ved salg af ejerlejligheder er øget med t.kr. eller 58,8%. Fremgangen kan henføres til højere salgspriser, idet antallet af solgte m 2 ligger på niveau med de foregående år. Den højere avance afspejler en betydelig efterspørgsel efter boliger i København kombineret med et fortsat gunstigt renteniveau, der påvirker den månedlige nettoydelse i nedadgående retning. Avancen ved salg af ejerlejligheder fordeler sig med henholdsvis t.kr. i første halvår 1998 og t.kr. i andet halvår. Ejendommenes resultat udgør t.kr. sammenlignet med t.kr. i Resultatet svarer til et afkast af den gennemsnitlige ejendomsportefølje på 7,2% mod 6,8% i 1997, hvilket anses som tilfredsstillende. Avance ved salg af ejerlejligheder Avance (t.kr.) Solgte m Avance i kr. pr. m

19 og ændring af regnskabspraksis med hensyn til udskudt skat. Den kortfristede gæld pr. 31. december 1998 udgør t.kr. sammenlignet med t.kr. ultimo Den kortfristede gæld t.kr. er sammensat af langfristet gæld, der er forfalden inden for 12 måneder, gæld vedrørende køb af ejendomme, skyldig skat og andre kreditorer. Faldet i den kortfristede gæld er påvirket af konvertering af kortfristet bankgæld til langfristet samt hjemtagelse af langfristet gæld, jf. ovenstående, der således delvist også er anvendt til nedbringelse af den kortfristede gæld. PENGESTRØMME Selskabets likviditetsmæssige stilling har udviklet sig tilfredsstillende i 1998 og afspejler på den ene side strategien om langfristet finansiering til fast rente og på den anden side ønsket om at udnytte det lave renteniveau til afdækning af selskabets forventede likviditetsbehov i den kommende tid. Selskabets drift genererede i t.kr. i likviditet, hvilket er højere end i 1997 på trods af, at der ikke som i 1997 indgår solgte ejendomme i resultatet. Pengestrømme (t.kr.) Fra driften Fra investeringer Fra finansiering Pengestrømme i alt Der er ikke efter statusdagen indtruffet forhold, der efter ledelsens opfattelse påvirker bedømmelsen af dette regnskab. 21

20 V Æ R D I A N S Æ T T E L S E A F S E L S K A B E T S E J E N D O M M E I henhold til den gældende regnskabspraksis er selskabets ejendomme værdiansat til en forsigtigt anslået markedsværdi pr. 31. december Den foretagne vurdering har resulteret i en positiv værdiregulering på t.kr. Sammensætningen af værdireguleringen for 1998 fremgår af nedenstående tabel: nyerhvervet. Kun værdireguleringer, der overstiger kr. 2 mio., resultatføres, hvilket begrundes med den store følsomhed, der kendetegner vurderingsprincippet. Værdiansættelsen pr. ejendom er opbygget som en integreret del af budgettet for 1999 korrigeret til en normaliseret drift. Hvad angår omkostninger til vedligeholdelse og admini- Værdiregulering af selskabets ejendomme pr. 31. december 1998 Bogført Ned- Bogført Værdi pr. Antal værdi før Opskriv- skriv- værdi efter m 2 efter m 2 regulering ning ning regulering regulering (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) (kr.) Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder Total PRINCIPPER FOR DEN FORETAGNE VURDERING Værdiansættelsen af selskabets ejendomme følger de samme principper som de foregående år. Markedsværdien af ejendommene opgøres periodisk, og reguleringer føres over resultatopgørelsen. For så vidt angår erhvervs- og boligejendomme fremkommer markedsværdien på baggrund af ejendommenes normaliserede nettoresultater (husleje fratrukket driftsomkostninger) og et til ejendommene individuelt fastsat afkastkrav. Den af afkastkravet afledte markedsværdi tillægges herefter deposita og forudbetalt leje og fratrækkes eventuel tomgangsleje i den forventede tomgangsperiode (0-3 år) samt udgifter til forbedringer ved genudlejning eller planlagte forbedringer som følge af, at ejendommen er stration er der indlagt et fast beløb pr. m 2, hvor selskabet har forpligtigelsen. De hensatte vedligeholdelsesbeløb ligger på niveau med de erfaringsmæssigt faktisk anvendte vedligeholdelsesudgifter på selskabets ejendomme. Positive værdireguleringer af erhvervsejendomme begrundes typisk med stigende leje, reduceret tomgang og gennemførte driftsbesparelser samt faldende afkastkrav. Negative reguleringer begrundes med genudlejning til lavere leje, statusændringer og køb af porteføljer, tomgang samt stigende afkastkrav. Positive værdireguleringer af boligejendomme begrundes typisk med stigende leje i forbindelse med afholdte forbedringsinvesteringer og faldende afkastkrav. Negative reguleringer begrundes med stigende afkastkrav og kan i Nordens tilfælde i hovedreglen henføres til købstidspunktet. 22

21 gennemsnitligt afkast på 7,10% sammenlignet med 7,23% i Det lidt lave afkast i forhold til 1997 skyldes, at der i 1998 alene er erhvervet ejendomme, der værdiansættes til 7% s afkast. Grundet den lave inflation og dermed begrænsede indeksregulering af lejekontrakterne ligger værdireguleringerne på et lavt niveau. Den foretagne opskrivning kan derfor primært henføres til genudlejning til højere leje samt varslede lejeforhøjelser i henhold til lejelovens bestemmelser herom. Værdiregulering af ejerlejligheder, der værdiansættes til markedsværdi i udlejet stand, begrundes med ændringer i de forventede salgspriser. ERHVERVSEJENDOMME Afkastkravet til erhvervsejendomme i 1998 er fastsat ud fra den aktuelle markedsmæssige situation inden for et interval på 6,5% 10,0%. Som udgangspunkt er cityejendommene værdiansat ud fra et afkastkrav på 7,0%. Erhvervsejendomme i København K med en boligandel større end 50% er værdiansat ud fra et afkastkrav på 6,5%. Tre erhvervsejendomme, der kan karakteriseres som liebhaverejendomme, er værdiansat ud fra et afkastkrav på 6,5%. De mest velbeliggende ejendomme uden for København er værdiansat med udgangspunkt i et afkastkrav på 7,0%. Værdiansættelsen af de øvrige erhvervsejendomme er baseret på højere afkast afhængigt af beliggenhed og bonitet. Provinsejendomme er i gennemsnit værdiansat til et afkast på knapt 8%. Værdiregulering af selskabets erhvervsejendomme udgjorde i t.kr. Der er i forhold til 1997 anvendt uændrede afkastkrav, og det normaliserede driftsresultat resulterer i et BOLIGEJENDOMME Værdiregulering af selskabets boligejendomme udgjorde i t.kr. Opskrivningen kan alene henføres til forbedret drift som følge af modernisering af lejligheder ved genudlejning, idet der er anvendt samme afkastkrav som ved værdiansættelsen for Det normaliserede driftsresultat, der ligger til grund for værdiansættelsen af boligejendommene, resulterer i et afkast på 6,95% sammenlignet med 6,55% i Selskabets boligejendomme er ultimo 1998 værdiansat ud fra et afkastkrav inden for et interval på 6%- 8%. Værdien af selskabets ejendomme på Østerbro er baseret på et afkast på 6%, mens værdien af ejendommene på Islands Brygge og Frederiksberg er opgjort efter 7% s afkast, og ejendommen i Hvidovre er baseret på 8% s afkast. 23

22 EJERLEJLIGHEDER Selskabets ejerlejligheder værdiansættes til markedsværdi i udlejet stand. Ejerlejlighederne realiseres løbende, og avancen føres under ejendommenes resultat. Som mål for markedsværdien for ejerlejligheder i udlejet stand opgøres værdien som 50% af den forventede salgspris i frigjort stand. Salget af ejerlejligheder er markant forbedret gennem højere salgspriser, hvor prisen som helhed ligger ca. 18% over niveauet i 1997, mens frigørelse af ejerlejligheder følger det forventede med godt m 2 pr. år, hvilket indebærer en stigende procentuel frigørelsesfrekvens. Såfremt værdien af ejerlejlighederne opgøres på grundlag af en cash flow analyse med et afløb over 12 år, udgør merværdien ved en diskonteringsfaktor på 6% knapt 500 mio. kr. med udgangspunkt i de aktuelle salgspriser. De betydelige prisstigninger resulterer i, at nutidsværdien af det forventede cash flow, som ejerlejlighederne genererer, er øget med 150 mio. kr. sammenlignet med en tilsvarende analyse baseret på de gennemsnitlige priser i Som udtryk for forventet salgspris, der ligger til grund for værdiansættelsen, anvendes gennemsnittet af de sidste 2 års priser for derved at eliminere tilfældige udsving som følge af salg af ekstraordinært gode eller dårlige lejligheder. Fra de anvendte bruttosalgspriser fratrækkes de forventede salgsomkostninger, således at det er nettosalgsprisen, der ligger til grund for værdiansættelsen. Som resultat heraf er porteføljen af udlejede ejerlejligheder opskrevet med t.kr. 24

23 S T R A N D V E J E N B C & D K L A M P E N B O R G 25

24 S E G M E N T O P L Y S N I N G E R Ejendomsporteføljens sammensætning (bogført værdi mio. kr.) Ejendomsporteføljens sammensætning (antal m 2 ) 563, , , Erhvervsejendomme Boligejendomme Ejerlejligheder ERHVERVSEJENDOMME Selskabets portefølje af erhvervsejendomme omfatter ultimo ejendomme på i alt m 2. Den bogførte værdi udgjorde t.kr. sammenlignet med t.kr. i Udover nyinvesteringer skyldes forøgelsen afholdte forbedringsudgifter, primært i forbindelse med udlejning af ejendomme. Aktiviteterne inden for dette område har udvist en positiv udvikling sammenlignet med det foregående år. Tomgangen i selskabets erhvervsejendomme er faldet og udgør ca. 5% sammenlignet med 6% ultimo Den forbedrede udvikling kan ikke mindst henføres til, at antallet af opsigelser ligger på et væsentligt lavere niveau i 1998 i forhold til I alt er indgået 136 lejekontrakter omfattende m 2 med en samlet årsleje på t.kr., mens der er opsagt 123 lejekontrakter omfattende m 2 med en samlet årsleje på t.kr. Udviklingen afspejler en generel forbedret markedssituation, hvor antallet af ledige erhvervslokaler i hovedstadsområdet inden for de seneste 3 år er reduceret med 1 mio. m 2 til 0,5 mio. m 2 eller kun godt 1% af erhvervsbygningsmassen i hovedstadsområdet. Udover den positive udlejningssituation er der i 1998 sket en betydelig fokusering på effektivisering og ensartethed i ejendommenes drift. Langt den overvejende del af driftsfunktionerne er nu udliciteret hos et fåtal af underleverandører, og der er gennem året arbejdet med konceptbeskrivelser, herunder for tilsyn og frekvenstilpasning, hvor også kundetilfredshedsanalyser, kvalitetskontrol og etablering af call center er værktøjer, som indgår i den løbende styring. Forbedring af selskabets drift indebærer også udvikling af yderligere serviceydelser over for lejerne. Heri indgår en påbegyndende vurdering af muligheden for elektronisk datafangst af relevant information omkring den enkelte ejendom, hvor opfangede data funge- 26

25 rer som inputs for løbende vedligeholdelsesplanlægning, frekvenser for renhold og ikke mindst energikontrol. Udover at resultere i en fortsat effektivisering af den løbende drift skal ovennævnte ligeledes medvirke til at fastholde selskabets lejere som kunder i EjendomsSelskabet Norden og derved reducere omsætningen af lejere, der som nævnt er et afgørende succeskriterium for selskabets driftsindtjening. Selskabets lejebase er yderligere differentieret i Andelen af lejere, der har en årsleje over 1 mio. kr. pr. år, er øget fra 27 til 31, mens deres andel af den samlede leje i erhvervsejendomme er faldet fra 40% til 38%. Den gennemsnitlige uopsigelighed for disse lejere udgør 3 år, og der er fortsat tale om lejemål med yderst solide lejere og for en dels vedkommende butikslejemål med begrænset eller ingen genudlejningsrisiko. Hovedtal for erhvervsejendomme (t.kr.) Huslejeindtægter incl. tomgangsleje Driftsomkostninger Nettoleje Bogført værdi 31. december Antal m december Afkast i % 7,10 Ovenstående tal er ikke direkte sammenlignelige med årsregnskabstallene, da indtægter og driftsomkostninger er normaliserede. BOLIGEJENDOMME EjendomsSelskabet Nordens portefølje af boligejendomme omfatter pr. 31. december ejendomme med et samlet areal på m 2. Ejendommene indeholder lejemål. Aktiviteten inden for dette område har også i 1998 været inde i en positiv udvikling med 93 stk. moderniserede lejligheder omfattende m 2 med en afledt lejeforhøjelse på t.kr. Der konstateres fortsat betydelig efterspørgsel efter boliglejemål i København; en efterspørgsel der også er rettet mod moderniserede lejligheder. Selskabet følger en politik inden for dette område, der indebærer, at lejlighederne i videst muligt omfang moderniseres ved genudlejning for derved over tid at bringe selskabets bestand af boliger op til en nutidig standard. En væsentlig del af genudlejningen af selskabets boliger sker til medarbejdere, der er ansat hos selskabets erhvervslejere. Det er selskabets vurdering, at efterspørgslen efter boliger overstiger det aktuelle udbud, og med den meget lave byggeaktivitet, der p.t. foregår, kan forholdene på boligmarkedet i værste fald være hindrende for den erhvervsmæssige udvikling på den danske side af Øresundsregionen. Politisk tiltag til at støtte sammenlægning af boliger til større enheder vil ikke umiddelbart løse problemet, da der p.t. er efterspørgsel også efter mindre boliger. Behovet kan således 27

26 kun dækkes ved en udvidelse af den nuværende bestand. Lejelovgivningen, der dækker udlejningsboliger, har næsten vanen tro i 1998 været genstand for betydelig debat; ikke mindst i valgkampen i foråret Set i lyset af andelen på kun 12%, denne boligform udgør af det samlede antal boliger, kan interessen for at fastholde en restriktiv lejelovgivning virke ubegrundet. Samtidigt er fastholdelsen af en kunstig lav leje inden for boligudlejning i det ældre byggeri medvirkende til at hindre mobiliteten på området, og med det aktuelle omkostningsniveau er det i realiteten kun muligt at opføre nybyggeri af boliger, såfremt der ydes forskellige former for støtte, hvilket er utilfredsstillende. Der har de sidste 2 år været arbejdet på en ny samlet lejelov for boliger i den private sektor i et forsøg på en delvis liberalisering af lejefastsættelsen, herunder at skabe en bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet. Beklageligvis har regeringen for nyligt meddelt, at dette arbejde er udskudt på ubestemt tid, således at der i hvert fald ikke vil blive fremsat noget forslag i Selskabet forventer fortsat at kunne opretholde et højt moderniseringsomfang i takt med genudlejning, og der forventes ingen afmatning i efterspørgslen efter udlejningsboliger. Omvendt kan effekten af den reducerede rentefradragsret dreje efterspørgslen fra ejerboliger over mod lejeboliger. Denne udvikling kan yderligere understøttes af den befolkningsmæssige udvikling, hvor antallet af midaldrende og ældre øges, hvilket kan indebære ønske om mere fleksible boligformer, hvor parcelhuset erstattes af en lejlighed. Hovedtal for boligejendomme (t.kr.) Huslejeindtægter Driftsomkostninger Nettoleje Bogført værdi 31. december Antal m december Afkast i % 6,95 Ovenstående tal er ikke direkte sammenlignelige med årsregnskabstallene, da indtægter og driftsomkostninger er normaliserede. Antal boliger i Danmark fordelt efter type og ejerform Stuehuse Etage- Ejerlejlig- Andre Boliger Andel m.v. boliger heder boliger i alt % Private ,47 Almene ,12 Andel ,64 Offentlige ,77 I alt ,00 Andel % 58,72 31,20 7,84 2,24 100,00 Kilde: Statistisk Årbog 1998, side 75, tabel 89 28

27 EjendomsSelskabet Nordens portefølje af usolgte ejerlejligheder udgør pr. 31. december stk. omfattende m 2. Lejlighederne er fordelt på 272 ejendomme, og selskabet ejer kun i enkelte tilfælde mere end 25% af hele ejendommen. Den daglige administration udover selve huslejeadministrationen, der vedrører Nordens usolgte lejligheder, varetages af de af ejerlejlighedsforeningerne valgte administratorer. Norden administrerer ingen ejerforeninger og optræder således på lige fod med de øvrige ejere i ejendommene. Selskabets politik for denne portefølje er konsekvent, idet lejlighederne sælges i forbindelse med opsigelse af lejemålene. Der er i 1998 solgt 174 stk. lejligheder svarende til 7,2% af beholdningen primo. Antallet af solgte lejligheder ligger på ni- Indflytningsperiode restejerlejligheder (stk.) Hovedtal for ejerlejligheder (t.kr.) Huslejeindtægter Tomgangsleje Driftsomkostninger Nettoleje Avance ved salg Resultat Bogført værdi 31. december Antal m december Afkast i % 11,84 Ovenstående tal er ikke direkte sammenlignelige med årsregnskabstallene, da indtægter og driftsomkostninger er normaliserede. veau med salget i 1997 og bekræfter således antagelsen om en stigende relativ frigørelsesfrekvens. Med det nuværende antal årlige opsigelser, forventes porteføljen at afløbe over de kommende 12 år. Aldersfordelingen i ejerlejlighedsporteføljen afspejler, at der ikke genudlejes, idet mere end 50% af lejemålene er indgået før Markedet for usolgte restejerlejligheder anses nærmest for udtømt, og det forventes desværre ikke, at selskabet kan fortsætte opkøb inden for dette område. Det betydelige cash flow ejerlejlighedsporteføljen genererer, som i 1998 udgjorde t.kr., vil i stedet blive anvendt til investeringer inden for erhvervs- og boligudlejningsejendomme. ORGANISATION 29

28 ORGANISATION Selskabets organisatoriske opbygning er funktionelt opdelt mellem udlejning, drift og vedligehold og administration af lejekontrakter, regnskab, EDB m.v. og endelig salg af ejerlejligheder. Selskabet beskæftigede i alt 60 medarbejdere pr. 31. december 1998 omregnet til fuldtid, heraf var 28 ejendomsfunktionærer. Den gennemsnitlige anciennitet blandt selskabets medarbejdere var pr. 31. december år, hvilket skal ses i lyset af, at selskabet i sin nuværende form er etableret i 1992, og at selskabet før denne periode kun i begrænset omfang besad erhvervsejendomme. Opgaverne, der varetages af organisationen, er koncentreret omkring udlejning og driftstilsyn samt kontraktadministration og sædvanlige regnskabsmæssige opgaver. Der varetages kun i meget begrænset omfang håndværksmæssige opgaver, ligesom den faktiske udførelse af driftsrelaterede opgaver er fuldt udliciteret for så vidt angår erhvervsejendommene og delvist for så vidt angår boligejendommene. Driften af selskabets ejerlejligheder foregår via de til hver enkelt ejerlejlighedsejendom tilknyttede ejerforening. Køb og salg af ejendomme samt den finansielle styring varetages af direktionen. Direktion Adm.dir. Jens Steglich-Petersen Direktør Peter Andreassen Drift og udlejning Dan Holm Johansen Salg af ejerlejligheder Kirsten Thomsen Økonomi og administration Lars Dalsgaard Drift Vedligehold Projekter Udlejning erhverv Udlejning bolig Antal medarbejdere: 10 Fraflytning Prisfastsættelse Mæglerkoordination Berigtigelse Antal medarbejdere: 3 Kontraktadministration erhverv Kontraktadministration bolig Regnskab, EDB m.v. Antal medarbejdere: 17 30

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1998 for perioden 1. januar 31. december 1998 Resultatet

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1999 for perioden 1. januar 31. december 1999 Det

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 5/2014 26. august 2014 Delårsrapport, 2. kvartal 2014 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 30. juni 2014 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 30.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016

Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2016 Bestyrelsen i har den 19. august 2016 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultatet for

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2015 Ejendomsselskabet Vangede A/S CVR-nr. 32 78 71 77 c/o ATP Ejendomme A/S Gothersgade 49 1. 1123 København K Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S.

Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for Fast Ejendom Danmark A/S. Side 1 af 15 Børsmeddelelse nr. 6/2015 20. april 2016 Delårsrapport, 1. kvartal 2016 Bestyrelsen har dags dato udarbejdet delårsrapport pr. 31. marts 2016 for. Resultatet af ejendommenes drift pr. 31.

Læs mere