UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE"

Transkript

1 DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne Andersen Per Seerup Knudsen Bodil Kornbek Karsten Skawbo-Jensen Henrik Thorup Per Roswall Erik Sejersten Torben Kjær Side 1 af 29

2 INDHOLDSLISTE 1. Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen 2. Beslutningssag: Implementeringsplan - Sundhedsaftalen Beslutningssag: Lægedækning Beslutningssag: Høringsudkast Praksisplan for Fysioterapi Beslutningssag: Foretræde for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 6. Beslutningssag: Fastsættelse af dato for studietur 7. Beslutningssag: Fastsættelse af ny mødedato 8. Fællesmøder med andre udvalg 9. Beslutningssag: Flytteretningslinjer for flytning af praksislokaler i almen praksis 10. Lukket Lukket Eventuelt Side 2 af 29

3 1. BESLUTNINGSSAG: HØRING OM KONGEINDIKATORER OG AMBITIONSNIVEAUER I DRIFTSMÅLSSTYRINGEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget besluttede den 21. oktober 2014 at anmode de stående udvalg og Kræftudvalget om en udtalelse vedrørende forslag om et sæt kongeindikatorer samt forslag til ambitionsniveaer for de enkelte driftsmål. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede på sit møde den 19. november forslag til de for udvalget relevante kongeindikatorer og ambitionsniveaer for driftsmål. På baggrund af denne drøftelse har administrationen udarbejdet udkast til høringssvar. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til høringssvar i forhold til kongeindikatorer. 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til høringssvar i forhold til fastsættelse af ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget besluttede den 21. oktober 2014 at anmode de stående udvalg og Kræftudvalget om en udtalelse om udkast til kongeindikatorer samt en udtalelse om forslag til ambitionsniveaer for driftsmål. Udvalget vedr. Tværsektorielt samarbejde har på deres møde den 19. november 2014 drøftet forslag til de kongeindikatorer, der vedrører de politiske målsætninger Patientens situation styrer forløbet samt Høj faglig kvalitet. Og udvalget drøftede ambitionsniveaer vedrørende driftsmålene Andelen af elektroniske epikriser afsendt inden for tre hverdage og Akutte genindlæggelser inden for 30 dage. På baggrund af udvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet udkast til høringssvar for henholdsvis forslaget til kongeindikatorer og forslaget til ambitionsniveaer for driftsmål. Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer Forretningsudvalget har bedt udvalget om at forholde sig til, om udvalget er enig i valget af kongeindikatorer, og såfremt udvalget ikke er enig, hvad begrundelsen herfor er. Overvejelserne baseres på en vurdering af, om kongeindikatoren giver meningsfulde data, som gør det muligt for udvalget at følge de politiske målsætninger, som ligger inden for udvalgets område. Patientens situation styrer forløbet På mødet den 19. november var udvalget enig om, at bakke op om, at kongeindikatoren for målet om, at patientens situation styrer forløbet fastsættes til patienttilfredshedsspørgsmålet: "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets forløb?" Dette spørgsmål suppleres i øvrigt med spørgsmål om patientens mulighed for at blive inddraget i eget forløb, og om patienten oplevede et venligt og imødekommende personale. Høj faglig kvalitet Der er forslået to kongeindikatorer for målsætningen om høj faglig kvalitet; 1) Antal af uventede dødsfald Side 3 af 29

4 samt 2) antallet af akutte genindlæggelser. Udvalget kunne ikke umiddelbart bakke op om dette forslag. Særligt var udvalget bekymret for om, akutte genindlæggelser kan sige noget om faglig kvalitet. Udvalget forslog derfor, at det undersøges om, indikatoren i stedet skal konkretiseres til forebyggelige genindlæggelser på udvalgte diagnoser, hvilket der allerede idag opgøres data for, og disse data indgår i ledelsesinformationen til hospitalerne. Der er vedlagt en oversigt over de 13 diagnoser, som indgår i Sundhedsstyrelsens indikator for forebyggelige genindlæggelser. (Bilag 3) Der er udarbejdet et udkast til et høringssvar, som beskriver udvalgets begrundelse (bilag 1). Høringssvar i forhold til fastlæggelse af ambitionsniveaer i driftsmålsstyringen Forretningsudvalget har bedt udvalget forholde sig til, om det er enig i forslag til ambitionsniveaer for de enkelte driftsmål. Såfremt udvalget ikke er enig skal dette begrundes, ligesom udvalget i så fald kan komme med et alternativt forslag. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede driftsmålene epikriser afsendt inden for tre hverdage samt antallet af akutte genindlæggelser. Epikriser afsendt inden for tre hverdage Udvalget besluttede, at det skal foreslås forretningsudvalget, at målet om at epikriser skal afsendes inden for tre hverdage skærpes, så det stemmer overens med det mål, der er sat i Sundhedsaftalen Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt udkast til en administrativ sundhedsaftale, hvori målet er, at epikriser sendes hurtigere og særligt for de borgere, som skal have videre behandling/pleje i kommune og/eller hos praktiserende læge, på udskrivelsedagen. Tilpasses driftsmålet til dette mål, bør ambitionsniveaet ligeledes sættes efter dette skærpede krav. Antal akutte genindlæggelser inden for 30 dage Som ved drøftelsen om kongeindikatoren var udvalget bekymrede for om, akutte genindlæggelser vil være et meningsfuldt mål for sundhedspersonalet, da der ikke meningsfuldt kan ses en sammenhæng mellem en god indsats af høj kvalitet og antal genindlæggelser. Derfor ønsker udvalget, at det overvejes om forebyggelige genindlæggelser vil være et bedre driftsmål. Ligeledes bør der ses på, hvilket driftsmål vedr. genindlæggelser, som vil være anvendeligt i psykiatrien. Der er vedlagt et bilag, som sammenfatter udvalgets drøftelse i et udkast til et høringssvar (bilag 2). ØKONOMISKE KONSEKVENSER En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling/Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Høringssvar Kongeindikator 2. Høringssvar driftsmål ambitionsniveauer 3. Bilag 3 oversigt over diagnoser til monitorering af forebyggelige genindlæggelser Side 4 af 29

5 2. BESLUTNINGSSAG: IMPLEMENTERINGSPLAN - SUNDHEDSAFTALEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Det er aftalt, at implementeringen af Sundhedsaftalen for skal ske gennem årlige implementeringsplaner. I denne sag fremlægges Den administrative styregruppes (DAS) endelige forslag til implementeringsplan for Herudover fremlægges et 1. udkast til sundhedsaftalens implementeringsplan for INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslaget til sundhedsaftalens implementeringsplan for at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøfter 1. udkast til sundhedsaftalens implementeringsplan for POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Den administrative del af Sundhedsaftalen for indeholder 73 konkrete indsatser. Arbejdet med konkretiseringen og implementeringen af disse indsatser skal ske ud fra en hensigtsmæssig prioritering af opgaverne, der sikrer en relevant sammenhæng i arbejdet og samtidig understøtter effektiv udnyttelse af ressourcerne i både kommunerne og regionen. I sundhedsaftalens administrative del er det derfor aftalt, at arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalen skal ske gennem årlige implementeringsplaner. Det fremgår endvidere af sundhedsaftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget i kalenderårets 2. kvartal skal have en indledende drøftelse af forslag til implementeringsplan for det næstfølgende kalenderår. Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår skal ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. Den administrative styregruppe for sundhedsaftalen har ultimo 2014 arbejdet med forslag til implementeringsplan for 2015 samt med et 1. udkast til implementeringsplanen for De foreliggende forslag til implementeringsplaner betyder, at arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalens indsatser igangsættes ud fra følgende tidsplan: 34 indsatser igangsættes i indsatser igangsættes i indsatser igangsættes i 2017/2018 Det vedlagte bilag giver en oversigt over hvilke specifikke indsatser, der ligger i henholdsvis 2015, 2016 og 2017/18. Indsatserne er farvekodet, så koblingen til Sundhedsaftalens 4 visionsområder er synlige. Implementeringsplanen for 2015 Det har været nødvendigt at aftale en særlig proces for godkendelse af implementeringsplanen for 2015, idet sundhedsaftalen først er endeligt politisk godkendt i starten af Forslaget til godkendelse af implementeringsplan for 2015 skal drøftes på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 30. januar 2015, og har derfor ikke kunnet kobles direkte til regionens og kommunernes budgetforhandlinger. Der har fra såvel kommunal som regional side været udtrykt bekymring for om igangsætning af for Side 5 af 29

6 mange indsatser i 2015 bliver for overvældende. Det er derfor aftalt, at der skal ske en skarp prioritering af hvilke indsatser, der igangsættes i Herunder er det i DAS aftalt, at implementeringsplanen for 2015 som udgangspunkt skal have fokus på: Obligatoriske indsatser (indsatser der er aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og DR henholdvis KL). Indatser, der allerede er igangsat, samt Indsatser hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde. Endvidere er det aftalt, at indsatserne i 2015 så vidt muligt skal være udgiftsneutrale. Det vedlagte forslag til implementeringsplan for 2015 indeholder forslag om, at der skal arbejdes med 34 indsatser. De 34 indsatser omfatter: 21 indsatser, der er enten er igangsat eller er delvist igangsat. 13 nye indsatser heraf udgør 4 obligatoriske indsatser. De resterende 9 indsatser vedrører opgaver, hvor det vurderes, at der er behov for et større forberedelsesarbejde eller indsatser, der vurderes at have et særligt politisk fokus f.eks. indsats 61 vedr. hurtigere fremsendelse af epikriser. Forslaget til prioriterede indsatser i implementeringsplan for 2015 indebærer, at der vil blive arbejdet inden for alle 4 overordnede visionsområder i sundhedsaftalen: 1. Borgeren som aktiv samarbejdspart 2. Nye og bedre samarbejdsformer 3. Lighed i sundhed 4. Sammenhæng og kvalitet. I implementeringsplanen er de enkelte indsatsers kobling til visionsområder synliggjort ved hjælp af en farvekodning. Implementeringsplanen for 2016 Det vedlagte 1. udkast til implementeringsplan for 2016 indeholder forslag om, at der igangsættes arbejde med konkretisering og/eller implementering af 29 nye indsatser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give konkrete bud på ressourceforbruget ved implementering af de foreslåede indsatser, idet dette kræver mere konkret viden og udfoldelse af indsatserne. Det er derfor aftalt, at økonomidelen hvor det er muligt afdækkes yderligere i løbet af foråret Opfølgning på Sundhedsaftalen ud fra udvalgte indikatorer Det fremgår af sundhedsaftalens administrative del, at opfølgning på sundhedsaftalen skal ske ud fra udvalgte indikatorer. Herunder er det aftalt, at implementeringsplanerne skal synliggøre sammenhæng mellem indsatser og indikatorer. Der foreligger endnu ikke et klart forslag til, hvordan indikatorerne synliggøres mest hensigtsmæssigt, og samtidig er det aftalt, at der skal udvikles flere indikatorer. Den administrative styregruppe anbefaler derfor, at beslutning om hvordan, der konkret følges op på indikatorerne, skubbes til 2. halvår af ØKONOMISKE KONSEKVENSER Det er aftalt, at indsatserne i 2015 så vidt muligt skal være udgiftsneutrale. Det forventede ressourceforbrug til implementering af sundhedsaftalen i 2015 vil derfor primært vedrøre personaleressource til deltagelse i udviklingsaktiviteter. Der er i regionens budget for 2015 afsat 74 mio. kr. til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde og Side 6 af 29

7 herunder bl.a. understøtte implementering af Sundhedsaftalen. Der arbejdespå et oplæg til proces for udmøntning af disse midler regionalt. Regionen og kommunerne har aftalt, at der skal arbejdes med konkretisering af økonomi/ressourceforbrug i de årlige implementeringsplaner for 2016 og frem. Det er i den forbindelse aftalt, at implementeringen af sundhedsaftalens indsatser vil ske inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetforhandlinger i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. KOMMUNIKATION Implementeringsplanen for 2015 kommunikeres til aftaleparterne og offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside, når planen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Der planlægges efter, at Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015 behandles i Sundhedskoordinationsudvalget på udvalgets møde den 30. januar Et revideret udkast til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 forventes drøftet på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. maj Den endelige godkendelse af implementeringsplanen for 2016 forventes, at ske på Sundhedskoordinationsudvalget møde den 2. oktober Forslaget vil inden fremlæggelsen i Sundhedskoordinationsudvalget i maj og oktober blive forelagt udvalget for tværsektorielt samarbejde. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. oversigt 2015,16,17_18 2. Implementeringsplan 2015 SA godkendt DAS Implementeringsplan 2016 SA godkendt af DAS Side 7 af 29

8 3. BESLUTNINGSSAG: LÆGEDÆKNING 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har i henhold til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden politikformulerende og politikkontrollerende og opfølgende opgaver på området 'Udvikling af praksissektoren, herunder relationerne til praksisplanudvalg og samarbejdsudvalg'. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde skal derfor godkende den årlige fastsættelse af lægedækningen for almen praksis i regionen, såfremt der ikke sker udvidelser i kapaciteten, og beslutningen dermed ikke har nogen økonomiske konsekvenser. Der er foretaget lægedækningsundersøgelse for 2015 i indeværende efterår, og udvalget skal træffe beslutning om lægedækningen for det kommende år. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender at kapaciteten for almen praksis i regionen fastholdes på nuværende niveau, idet behov for eventuelle nye kapaciteter kan tilgodeses inden for rammen af de eksisterende. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Lægedækning 2015 Regionen foretager hvert år fastsættelse af lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen jf. Overenskomst om almen praksis, 3, foretage en høring af alle praksis i regionen. I høringen skal praksis kunne tilkendegive ønsker til antal patienter. Regionen gennemførte denne høring som en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen fandt sted i perioden I undersøgelsen spørges alle praksis om, hvor mange patienter de højst ønsker tilmeldt praksis. Spørgeskemaundersøgelsen giver et individuelt tilpasset skema til hver praksis, således at der kun kan besvares med et antal patienter, som ligger inden for overenskomstens regler. Ved høringens afslutning nåedes en svarprocent på 67. Efter høringen har regionen sammenholdt høringsresultaterne om lægernes ønsker til patientantal med de faktiske antal tilmeldte sikrede og den gældende praksisplans anbefalinger. Stigning i antal tilmeldte sikrede Antallet af tilmeldte sikrede hos regionens læger er steget med fra 2013 til Den største stigning er sket i Hovedområde Syd (Amager, Vallensbæk, Vesterbro og Valby) og i Midt (i Gentofte og Lyngby-Taarbæk). Hovedområde Byen har også en væsentlig stigning, mens Nord er næsten neutral og Bornholm har et lille fald. Færre kapaciteter end i 2013 Antallet af lægekapaciteter er faldet med ti fra 1. oktober 2013 til 1. oktober Tre kapaciteter er ophørt uden overdragelse til ny læge. Syv kapaciteter er inddraget i overensstemmelse med samarbejdsudvalgets beslutning, om en aftalt tidsfrist mellem læge og region, indenfor hvilken lægen skal have fundet en ny kompagnon. De besvarende læger ønsker mange patienter I gennemsnit ønsker de besvarende læger i regionen ca patienter pr. kapacitet. De praksis, som ikke har besvaret høringen, tillægges efter overenskomstens bestemmelser 1600 patienter pr. kapacitet (undtaget er nogle få læger, som har dispensation til lukning under normtallet). Derved beregnes, at Side 8 af 29

9 lægepraksis i regionen kan varetage i alt tilmeldte patienter, svarende til tilmeldte patienter pr. kapacitet. Sammenholdt med det faktiske antal tilmeldte sikrede er der et overskud på patienter. Der er områder i regionen, hvor lægerne ifølge høringen ønsker færre tilmeldte patienter end det faktiske antal tilmeldte. Områderne er hovedområde Byen (bydelene Vanløse og Indre By) og Hovedområde Syd (kommunerne Dragør, Glostrup, Høje-Tåstrup og Vallensbæk). Ligeledes ønsker lægerne på Bornholm færre patienter end det faktisk antal tilmeldte. Nogle læger ønsker at udvide med en ekstra kapacitet (11%) og andre dispensation til mindre end 1600 patienter (9%) Ikke behov for udvidelse af lægekapaciteten pr Ud fra beregningen af den samlede kapacitet i regionen er der ikke behov for flere kapaciteter. I områder med flere sikrede end ønsket kan ved behov tildeles kapaciteter inden for rammen af de nuværende kapaciteter. Efter ændringen af sundhedsloven ( 57a og 57a, stk. 2) fastsætter regionsrådet placeringen af praksis på baggrund af praksisplanen vedrørende almen praksis. En oversigt over lægekapaciteter, antal tilmeldte sikrede og lægernes ønsker til antal tilmeldte sikrede, fordelt på regionens områder ses i bilag 1. Nuværende behov for lægedækning i sårbare områder (Lægedækning 2014) Der er en række områder med konkrete udfordringer i forhold til lægedækningen. Det drejer sig om Bornholm, kommunerne på Vestegnen og Brønshøj-Husum. I disse områder arbejder regionen sammen med kommunerne og praktiserende læger på at finde konkrete løsninger. Fremtidigt behov for lægedækning i sårbare områder På trods af, at regionen ikke samlet set har lægemangel, er det vanskeligt at rekruttere og fastholde læger i sårbare områder. Praksisplanudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for lægedækning, som fremadrettet tager højde for sårbare områders særlige forhold. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Lægedækning og lægernes ønsker høring 2014 Side 9 af 29

10 4. BESLUTNINGSSAG: HØRINGSUDKAST PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der er udarbejdet et høringsudkast til ny Praksisplan for fysioterapi Høringsudkastet er udarbejdet af en styregruppe nedsat under Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi med deltagelse af repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter, region og kommuner. Da fysioterapi i praksissektoren er et delt myndighedsansvar mellem region og kommuner, skal høringsudkastet godkendes af KKR på vegne af de 29 kommuner i regionen og af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde inden planen sendes i offentlig høring. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender høringsudkast til Praksisplan for Fysioterapi POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Ny praksisplan for fysioterapi Der er udarbejdet et høringsudkast til ny Praksisplan for fysioterapi (bilag 1-9). De overordnede mål med praksisplanen er at sikre: Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapeuter i praksissektoren Fagligt og organisatorisk bæredygtige klinikker Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det øvrige sundhedsvæsen, herunder løft af opgaver fra Sundhedsaftalen. Praksisplan for fysioterapi prioriterer mål og anbefalinger, så det bliver en rammeplan, hvor vægten af udviklingsarbejdet placeres i implementeringsperioden i form af konkrete projekter, handleplaner og aktiviteter. Visioner for kvalitetsudvikling og kapacitetsplanlægning af praksissektorens fysioterapi tænkes sammen med udviklingsindsatser for det øvrige sundhedsvæsen. Af konkrete anbefalinger / tiltag kan nævnes: at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau, at planen løfter opgaver afledt af Sundhedsaftalen, at samarbejdet med kommunerne styrkes, og at Den Danske Kvalitetsmodel implementeres Den nye plan bygger videre på den nuværende, herunder de resultater, som er opnået ved implementering af planen i perioden Den nuværende praksisplan for fysioterapi løber til den nye plan træder i kraft. Der udarbejdes efter planens godkendelse en plan for implementering, som strækker sig over hele planperioden. Proces for godkendelse Udkastet til praksisplanen vil blive drøftet på samarbejdsudvalgsmøde for fysioterapi d. 23. februar Side 10 af 29

11 Da fysioterapi i praksissektoren er et delt myndighedsansvar mellem region og kommuner, skal høringsudkastet godkendes af KKR på vegne af de 29 kommuner i regionen og af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde inden planen sendes i offentlig høring. Kommunerne får desuden i høringsperioden enkeltvis mulighed for at kommentere på planens indhold. Den offentlige høring finder sted fra marts til juni. Høringssvar indarbejdes herefter i planen, som i endelig udgave forelægges samarbejdsudvalg, kommunerne, regionsråd og KKR til godkendelse. Der kan forekomme mindre sproglige korrektioner til høringsudkastet, inden det forelægges regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats på dette tidspunkt i processen. Dette følger, når planen er godkendt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Såfremt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde tiltræder indstillingen, går sagen til behandling i Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi. Hvis planen godkendes i samarbejdsudvalget, går den i høring hos kommuner, patientorganisationer, faglige organisationer og andre interessenter. Den endelige praksisplan godkendes af regionsrådet. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til praksisplan fys - 8 januar Fys 1 Høringsliste til praksisplanen Fys 2 Tilsynsordning med rideskoler - revideret efter ny overenskomst 4. Fys 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af . SU sag 26. marts Fys 4 Aftaler og administrative retningslinjer 6. Fys 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning 7. Fys 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje 8. Fys 7 Forhandlingsprotokol 9. Fys 8 Grundbeskrivelse _ Side 11 af 29

12 5. BESLUTNINGSSAG: FORETRÆDE FOR UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. november 2014, at der indføres en ordning med foretræde for regionsrådets stående udvalg. Regionsrådet anbefalede også et forslag til en supplerende bestemmelse, som udvalgene kan sætte ind i deres forretningsorden. Ordningen med foretræde gælder også for forretningsudvalget i det omfang udvalget varetager politikformulerende opgaver. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde vedtager en tilføjelse til udvalgets forretningsorden i overensstemmelse med forslaget i mødesagen, og 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender det vedlagte forslag til retningslinjer for den praktiske afvikling af foretræde. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: SAGSFREMSTILLING Ved et foretræde kan borgere, foreninger, organisationer mv. give deres mening til kende vedrørende de sager, som udvalgene behandler, og udvalgene kan få værdifulde input til deres behandling af sagerne. Regionsrådet behandlede på sit møde den 16. december 2014 en sag om udvalgenes samarbejde med brugere og pårørende og indførelse af foretræde kan ses som en supplerende mulighed for grupper og enkeltpersoner, som udvalgene ikke i forvejen er i dialog med som brugere eller pårørende. Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om en konkret sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og den eller de, der søger foretræde, kan svare kort. Udvalget godkender ved mødets start anmodningen om foretræde. Den politiske behandling af sagen finder først sted efter foretræde, da udvalgsmøder er lukkede møder. Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Af praktiske grunde vil den sag, der søges foretræde om, som regel blive flyttet op til behandling som den første sag på dagsordenen. Hvis der søges foretræde om en sag eller et emne, som ikke er på dagsordenen, kan udvalget vælge at placere foretrædet til sidst i mødet. Forslag til supplerende bestemmelser i udvalgets forretningsorden: Foretræde for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde X. Det er muligt for enkeltpersoner eller grupper at få foretræde for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Stk. 2. Anmodning om foretræde skal være skriftlig og skal sendes til udvalgets sekretariat senest kl dagen før selve mødedagen, hvis sagen er på dagsordenen. Er sagen ikke på dagsordenen, er fristen for anmodning om foretræde senest tre arbejdsdage før selve mødedagen. Stk. 3. Udvalgets formand indstiller til udvalget, om der skal gives foretræde. Stk. 4. Udvalget beslutter ved mødets start om anmodningen om foretræde kan imødekommes. Stk. 5. Der kan ikke anmodes om foretræde vedrørende personsager. Medarbejdere i Region Hovedstaden har ikke adgang til foretræde. Stk. 6. Udvalget fastsætter nærmere retningslinjer om foretræde for udvalget, der offentliggøres på Den praktiske gennemførelse Side 12 af 29

13 Den praktiske gennemførelse af en ordning med foretræde forudsætter, at foretræde kan afvikles inden for det tidsrum, der i mødeplanen er sat af til udvalgenes møder. Formanden må derfor tilrettelægge forløbet, således at tidsrammen overholdes og vil - hvis flere ønsker foretræde om den samme sag - kunne begrænse den enkelte gruppes taletid. Kan afvikling af flere foretræder ikke nås inden for rammen, vil udvalget have mulighed for at holde et særskilt møde med den eller de grupper, der ønsker en dialog med udvalget. I lighed med hvad der gælder for regionsrådets spørgetid kan en ordning med foretræde ikke anvendes af regionens medarbejdere, der har adgang til at rejse spørgsmål og sager via MED-systemet eller via ledelsessystemet. For det enkelte udvalg fastsættes der nærmere retningslinjer for den praktiske tilrettelæggelse af foretræde. Forslag til nærmere retningslinjer er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der kommunikeres om foretræde på regionens hjemmeside. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Retningslinjer for foretræde Side 13 af 29

14 6. BESLUTNINGSSAG: FASTSÆTTELSE AF DATO FOR STUDIETUR BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der skal træffes beslutning om den endelige dato for studieturen til Skotland i INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde fastlægger datoen for studietur i 2015 POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede på møde den 19. november forslag til datoer til studietur. Da en del udvalgsmedlemmer ikke havde mulighed for at deltage i drøftelsen, har der været udsendt mail om datoerne. Besvarelserne er som følger: 6 udvalgsmedlemmer (måske 8) kan deltage i tidsrummet den juni. 4 (måske 5) udvalgsmedlemmer kan deltage i tidsrummet den 30. september - 3. oktober. 3 udvalgsmedlemmer kan deltage i tidsrummet den 29. oktober - 1. november. Det indstilles, at der træffes beslutning om en dato. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER Side 14 af 29

15 7. BESLUTNINGSSAG: FASTSÆTTELSE AF NY MØDEDATO BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget har tidligere ønsket, at der ikke skulle ligge et udvalgsmøde i uge 8. Der foreslås derfor ny mødedato for februarmødet. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender ny mødedato, eller 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde aflyser februarmødet. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING På grund af de mange hensyn i mødeplanlægningen for regionsrådsmedlemmerne, er det eneste mulige alternativ for et møde i februar tirsdag den 24. februar fra kl Denne dag ligger møderne i de stående udvalg, som ikke berører sundhedsområdet, i rækkefølgen Erhvervs- og Vækstudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, og IT- og Afbureaukratiseringsudvalget. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har medlemmer i alle tre udvalg, således at nogen vil kunne gå direkte videre, nogen vil skulle vente 2 timer, og nogen vil skulle vente 4 timer. Skulle det ikke være muligt for et flertal af udvalgsmedlemmerne at deltage, er alternativet at februarmødet aflyses. Den samlede mødeplan for 2015 ser således ud som følger: Tirsdag den 24. februar 2015, kl Tirsdag den 17. marts 2015, kl Tirsdag den 28. april 2015, kl Tirsdag den 26. maj 2015, kl Mandag den 22. juni 2015, kl Tirsdag den 1. september 2015, kl Tirsdag den 29. september 2015, kl Onsdag den 28. oktober 2015, kl Tirsdag den 24. november 2015, kl ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltræden af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION En opdateret mødeplan vil blive lagt ud på regionens hjemmeside, såfremt en ny mødedato godkendes. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø Side 15 af 29

16 JOURNALNUMMER Side 16 af 29

17 8. FÆLLESMØDER MED ANDRE UDVALG BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget afholdt fælles møde med Sundhedsudvalget den 4. november. Der ønskes en evaluering af dette mødes form og indhold samt ønsker til eventuelle fællesmøder med andre udvalg i INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde evaluerer fællesmødet med Sundhedsudvalget. 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde afgiver ønsker om kommende fællesmøder med andre udvalg i POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Den 4. november 2014 blev der afholdt fælles møde med Sundhedsudvalget om kvalitet i almen praksis samt om problemer vedr. overgange mellem sektorer. Sagsfremstillingerne til mødet den 4. november er vedlagt i bilag 1. Administrationen ønsker at høre udvalgsmedlemmerne, om der er noget af det drøftede indhold, som udvalget ønsker at arbejde videre med. Der kan lægges nye fælles møder med Sundhedsudvalget ind i arbejdsplanen, hvis der er enten opfølgning eller nye emner, som udvalget ønsker at drøfte. Det kunne også afsøges, om det ville være interessant for udvalget at afholde fælles møde med Kræftudvalget, hvor man kunne drøfte kræft og palliation i almen praksis, samt eventuelt palliation i almen praksis i bredere forstand. Administrationen indstiller, at det drøftes, om dette kunne have udvalgets interesse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Beslutninger TVÆRS 4 november 2014 Side 17 af 29

18 9. BESLUTNINGSSAG: FLYTTERETNINGSLINJER FOR FLYTNING AF PRAKSISLOKALER I ALMEN PRAKSIS BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har på møde den 2. september 2014 behandlet sag om ændringer til sundhedsloven, der vedrører almen praksis, herunder flytning af klinikker i almen praksis. Udvalget godkendte samtidig midlertidige retningslinjer til behandling af ansøgninger om flytning af lægepraksis. På baggrund heraf skal udvalget derfor beslutte permanente retningslinjer. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til flytteretningslinjer. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte på møde den 2. september 2014 administrative retningslinjer om flytning på almen praksis området. Retningslinjerne er midlertidige, og der skal derfor vedtages endelige retningslinjer. De gældende midlertidige retningslinjer Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne finde sted, såfremt der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til handicapegnethed og tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport. Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget. Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget. Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om flytning ledsages af oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse. Overenskomst og lovgivning Overenskomsten: 5, stk. 1 Læger, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende flytninger, som ikke ændrer forudsætninger for praksisplanen eller er i strid med denne. 5, stk. 2 Regionen kan godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab eller ophør i samarbejdspraksis. Lov om ændring af sundhedsloven: 57, stk. b, stk. 2 En indehaver af et ydernummer, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionsrådets godkendelse. Godkendelse skal meddeles, hvis flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne, jf. 206 a. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at ud over de tilfælde, hvor regionsrådet vil være forpligtet til at godkende en flytning, vil regionsrådet også i andre tilfælde være Side 18 af 29

19 berettiget (men ikke forpligtet) til at meddele en godkendelse til flytning af praksis. Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor hensynet til indehaveren af ydernummeret - eller en potientiel erhverver af dette - med vægt taler herfor, og hvor borgernes adgang til sundhedsydelser, som praksis leverer, fortsat kan tilgodeses efter flytningen - eventuelt hos en anden praksis. Regionsadministrationenes bemærkninger I henhold til Statens Byggeforskningsinstitut, er sundhedsklinikker i bygningsreglementet at betragte som bygninger med offentlig adgang. Statens Byggeforskningsinstitut vurderer endvidere, at lægepraksis er at betragte som en sundhedsklinik. Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af praksis, hvor der kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller krav til indretningen, herunder niveaufri adgang. Hvis lokalerne benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke krav om etablering af indretning for personer med funktionsnedsættelse. I andre tilfælde foretager kommunen en vurdering af, om ændringen er væsentlig. Dette vil som hovedregel være tilfældet ved erhvervsmæssig benyttelse af bebyggelse, som hidtil har været benyttet til beboelse. Endelig skal en læge, som ønsker at flytte til lokaler, der har været benyttet til andre formål, søge kommunen om tilladelse i henhold til byggelovgivningen. Forslag til nye retningslinjer Udkast til forslag til endelige retningslinjer er vedlagt som bilag. Ansøgning om flytning skal vedlægges skemaer med oplysning om nuværende og kommende kliniks indretning og adgangsforhold for handicappede. Skemaerne er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Skema om nuværende kliniks indretning 2. Skema om den kommende kliniks indretning 3. Udkast til flytteretningslinjer Side 19 af 29

20 12. EVENTUELT EVENTUELT Side 25 af 29

21 DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - meddelelser MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne Andersen Per Seerup Knudsen Bodil Kornbek Karsten Skawbo-Jensen Henrik Thorup Per Roswall Erik Sejersten Torben Kjær Side 26 af 29

22 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Arbejdsplan for udvalget 2. Meddelelser - Konference om kronisk sygdom den 18. marts 2015 Side 27 af 29

23 1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR UDVALGET MEDDELELSER Arbejdsplan for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er vedlagt. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Arbejdsplan for Tværsektorielt Udvalg 2015 Side 28 af 29

24 2. MEDDELELSER - KONFERENCE OM KRONISK SYGDOM DEN 18. MARTS 2015 MEDDELELSER Region Hovedstaden afholder en konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed den 18. marts Konferencen vil blive holdt centralt i København. Regionens kronikerprofil vil blive lanceret på konferencen, hvor der vil være rig mulighed for at få præsenteret nøgletal om regionens borgere med kronisk sygdom. JOURNALNUMMER Side 29 af 29

25 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang B & D Telefon Direkte Mail Dato: 9. december 2014 Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde takker for muligheden for at kommentere på fastlæggelse af kongeindikatorer. Udvalget har valgt at fokusere på de kongeindikatorer, som skal afspejle fremgangen i de politiske målsætninger Patientens situation styrer forløbet og Høj faglig kvalitet. Udvalgets drøftelse har taget afsæt i det generelle mål om, at det skal være fagligt meningsfuldt at arbejde med kongeindikatoren i hele organisationen. Derudover skal kongeindikatoren være den bedst mulige pejling på, om organisationen arbejder i den rigtige retning mhp. at nå vores politiske mål. Patientens situation styrer forløbet Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kan bakke op om, at kongeindikatoren fastsættes til tilfredshedsspørgsmålet: Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets forløb?". Det bemærkes dog, at patientens oplevelse af at have fået omsorg i sit behandlingsforløb ikke indfanges ved at stille dette spørgsmål. Det er derfor positivt og vigtigt, at de to supplerende spørgsmål indgår i driftsmålsstyringen: Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedr. din behandling/undersøgelse? og Var personalet venligt og imødekommende? Høj faglig kvalitet Udvalget er bekymret for, om forslagene om genindlæggelser inden for 30 dage og uventede dødsfald er de rette mål for høj faglig kvalitet. Vedrørende forslaget om antal genindlæggelser inden for 30 dage, rejser der sig mange spørgsmål; Kan det meningsfuldt afgøres, hvornår en genindlæggelse faktisk er udtryk for god kvalitet, og hvornår den ikke er? I mange tilfælde vil en genindlæggelse

26 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 1 - Side -2 af 2 ikke være afstedkommet af hospitalets indsats, men måske i højere grad af primærsektorens indsats. Og endelig er det problematisk at sætte et fælles mål for det maksimale antal genindlæggelser for både somatikken og psykiatrien. Derfor forslår Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, at det undersøges, hvordan en kongeindikator om genindlæggelser kan konkretiseres til forebyggelige genindlæggelser i tråd med dem, der på nationalt plan allerede måles på for patienter over 65 år med udvalgte diagnoser. Forebyggelige genindlæggelser indgår allerede som indikator i Sundhedsaftalen. Og der bør samtidig sættes et eget mål for genindlæggelser i psykiatrien. Udvalget ser endvidere frem til at følge udviklingen af en kongeindikator baseret på de kliniske kvalitetsdatabaser, da den kan vise sig at være et mere retvisende udtryk for høj faglig kvalitet og samtidig er den klinisk meningsfuld at arbejde med i hele den sundhedsfaglige organisation. Udvalget anmoder endvidere om, at det overvejes, om formuleringen af det politiske mål kan præciseres til, at der arbejdes for ensartet høj faglig kvalitet. Side 2

27 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 2 - Side -1 af 2 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang B & D Telefon Direkte Mail Dato: 9. december 2014 Høringssvar i forhold til fastlæggelse af ambitionsniveauer i driftsmålstyringen Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde takker for muligheden for at kommentere på forslag til ambitionsniveauer for driftsmål. Udvalget har valgt at give høringssvar for driftsmålene: Andelen af elektroniske epikriser afsendt inden for tre hverdage samt Akutte genindlæggelser inden for 30 dage. Andelen af epikriser afsendt inden for tre hverdage Udvalget anbefaler, at driftsmålet følger den målsætning for epikriser, der aftales i Sundhedsaftalen Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et udkast til den administrative del af sundhedsaftalen, hvori parterne forpligter sig til at arbejde for, at epikriser skal fremsendes hurtigere end i dag. Således står der, at i aftaleperioden skal der arbejdes for, at Understøtte en samlet set hurtigere fremsendelse af epikriser til egen læge end i dag. Særligt for borgere, hvor kommunen eller egen læge er umiddelbart involveret i den fortsatte behandling af borgeren, sikres det, at epikrisen fremsendes til egen læge samme dag for borgere udskrevet på hverdage inden kl. 12 og ellers senest en hverdag efter udskrivelsen af borgeren. Regionens driftsmål for epikriser bør følge denne målsætning. Det forslåede ambitionsniveau for det nuværende mål om, at epikriser skal afsendes inden for tre hverdage, på 95 pct. arbejdes der allerede efter i dag. Skærpes driftsmålet, så det er enslydende med sundhedsaftalen, bør ambitionsniveaet tilpasses dette. Det skal undersøges om det er muligt at finde en metode til at skelne mellem, om det er borgere, hvor kommune og/eller praktiserende læge er involveret i en fortsat behandling/pleje af borgeren, eller om det er borgere, der udskrives uden forventet videre forløb. Og derudover bør ambitionsniveauet afspejle, at efterlevelsen af målsætningen er en stor udfordring for hospitalerne, bl.a. fordi der skal ske væsentlige forandringer af arbejdsgange, førend de er helt klar til at efterleve driftsmålet. Akutte genindlæggelser inden for 30 dage

28 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 2 - Side -2 af 2 Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er bekymret for, om akutte genindlæggelser er velegnet som driftsmål. Først og fremmest er akutte genindlæggelser ikke altid noget, der bør undgås. Særligt kan akutte genindlæggelser inden for 30 dage ikke tages som udtryk for dårlig kvalitet i psykiatrien. Det bemærkes endvidere, at der ikke allerede er defineret et forslag til et ambitionsniveau med begrundelsen, at en akut genindlæggelse kan have sin baggrund i mange forskellige forhold, herunder også forhold som findes i primærsektoren. Alene af den grund er udvalget betænkelig ved, om personalet på regionens hospitaler meningsfuldt vil kunne arbejde med dette driftsmål. Vil det være motiverende ift. at forbedre sin praksis, hvis man er grundlæggende i tvivl om sammenhængen mellem indsats og effekt i forhold til at nå målet? Udvalget forslår derfor, at det undersøges om forebyggelige genindlæggelser vil være et mere præcist driftsmål, da der dermed afgrænses til at se på diagnoser, hvor en genindlæggelse oftest vil kunne forebygges ved en målrettet indsats (i alle tre sektorer) og hvor det også har betydning, hvor god man er til at sikre gode overgange mellem sektorerne. Forebyggelige genindlæggelser er valgt som indikator i Sundhedsaftalen under målet om at sikre en sammenhængene og koordineret indsats for borgerne. Side 2

29 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 3 - Side -1 af 2 Bilag 3: Oversigt over diagnosegrupper i sundhedsstyrelsens indikator over forebyggelige genindlæggelser I forbindelse med monitorering af sundhedsaftalerne opgør Sundhedsstyrelsen andelen af patienter over 67 år, der genindlægges op til 30 dage efter udskrivelse for 13 udvalgte diagnoser. Der skal være tale om en akut genindlæggelse (ikke for kræft eller ulykke) og diagnosegrupperne omfatter: hjerneblødning, dehydrering, forstoppelse, lungebetændelse, blærebetændelse, astma/bronkitis (KOL), hjertesvigt, gastroenteritis, brud, ernæringsmæssig anæmi (blodmangel), gigt, sociale og plejemæssige forhold samt tryksår. Det antages, at disse genindlæggelser kan skyldes utilstrækkelig behandling ved første indlæggelse, utilstrækkelig opfølgning efter udskrivelse af patienten til kommunen eller utilstrækkelig overgang fra hospital til kommune og almen praksis. Der er dog også klinisk relevante årsager til genindlæggelse. Indikatoren er beskrevet i Sundhedsstyrelsens rapport om monitorering af sundhedsaftaler således: 6. Forebyggelige genindlæggelser Indsatsområde Indlæggelses- og udskrivningsforløb Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Definition af indikator Andelen af udskrevne patienter, der bliver genindlagt i tidsrummet mellem 4 timer og henholdsvis 3 og 30 dage efter udskrivelsestidspunktet - set i forhold til det samlede antal udskrivelser indenfor den definerede population. Populationen afgrænses til patienter indenfor det somatiske område, som er fyldt 67 år og som udskrives fra hospitalet med en diagnose indenfor en af følgende 13 udvalgte aktionsdiagnosegrupper: - Hjerneblødning (DI61, DI63, DI64) - Dehydrering (DE869) - Forstoppelse (DK590) - Lungebetændelse (DJ12-18) - Blærebetændelse (DN30; eksklusiv DN304) - Astma/bronkitis (KOL) (DJ40-47) - Hjertesvigt (DI20-25) - Gastroenteritis (DA09) - Brud (skulder, arm, hånd, ryg, hofte, ben, ankel) (DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, - DS72, DS82, DS92) - Ernæringsmæssig anæmi (blodmangel) (DD50-53) - Gigt (DM05-07, DM10-13, DM15-19) - Sociale og plejemæssige forhold (DL89)

30 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 3 - Side -2 af 2 - Tryksår (DZ59, DZ74-75) Indikatoren er uspecifik, idet alle akutte genindlæggelser medtages i opgørelsen, uanset diagnose. Se dog undtagelser i afsnit om inklusionskriterier. Publikation for 2008 findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for de øverste 11 diagnoseområder. Ligeledes kan data findes på Danmarks Statistiks hjemmeside. Begrundelse for valg af indikator En række genindlæggelser vurderes at være forebyggelige. Opgørelsen på hospitalsniveau og kommuneniveau af genindlæggelser indenfor 30 dage er helt afgørende for at kunne adressere de aktører, der har mulighed for at påvirke og handle med henblik på at forebygge genindlæggelser. Det er relevant i relation til sundhedsaftalerne at opgøre andelen af genindlæggelser indenfor 3 dage efter udskrivelse, idet genindlæggelse så hurtigt efter udskrivelse kan skyldes problemer ved overgangen fra hospital til hjem eller problemer ved den

31 Punkt nr. 2 - Beslutningssag: Implementeringsplan - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 4 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet Alle opgaver er som udgangspunkt forankret i DAS. Indsats nr. afsnit Emne Indsatsbeskrivelse Opstart Borgeren som aktiv Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksiste-rende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive Borgeren som aktiv Understøtte borgerens indflydelse på og muligheder for egenomsorg, herunder sikker behandling, forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af telemedicinske indsatser. I arbejdet skal der indledningsvist identificeres og tages stilling til udbredelse og koordinering mellem eksisterende aktiviteter på området for telesundhed Borgeren som aktiv Arbejde for styrkelse af systematisk involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb Nye sam Aftale principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller med f.eks fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren Kronisk sygdom /DÆMP For at sikre udvikling af differentierede tilbud, hvor borgerens behov og ønsker er i fokus, vil vi udvælge to til tre målgrupper, hvor der afprøves løsninger, der tilgodeser det øgede behov for koordinering og fleksibilitet, der gør sig gældende for målgruppen. Dette skal ske med afsæt i den tilgængelige viden Nye sam/psyk For at sikre borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrugsproblematik en effektiv, koordineret udredning og behandling af både psykisk sygdom og misbrug vil vi udvikle og udbrede nye organisatoriske modeller for dette samarbejde mellem region og kommuner. Det skal ske med afsæt i lokale erfaringer fra samarbejdsaftalerne og eksisterende projekter. Modellerne tilpasses tillige de nationale retningslinjer for koordinerede indsatsplaner, når disse foreligger Kronisk sygdom /DÆMP For at styrke datadreven kvalitetsudvikling vil vi registrere data i rehabiliteringsdatabasen indenfor udvalgte indikatorer først for diabetes og dernæst for KOL Kommunikation Følge den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet anvisninger for udbredelse af beskedbaseret digital kommunikation for psykiatrien, socialpsykiatrien, handicapområdet og jobcentre. Med udgangspunkt i ovenstående punkter skal den eksisterende tværsektorielle kommunikationsaftale udbygges og implementeres Medicin For at styrke brugen af det Fælles Medicin Kort vil vi udarbejde og medio 2015 have implementeret en aftale om, hvordan parterne anvender FMK i det tværsektorielle samarbejde. Aftalen skal dels dække forhold under implementeringen og dels sikre arbejdsgange og følge op på kvaliteten i anvendelsen af FMK, når FMK er i drift medio Aftalen skal imødekomme de særlige forhold, der gør sig gældende, på det specialiserede socialområde Patientsikkerhed Medvirke til udvikling af Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD), så data kan ses på tværs af sektorer Patientsikkerhed Aftale og implementere en tværsektoriel organisering af samarbejdet mellem region og kommunerne omkring utilsigtede hændelser, som tager udgangspunkt i samarbejdet mellem regionale og kommunale risikomanagere og patientsikkerhedskonsulenter fra almen praksis Kronisk sygdom /DÆMP Fastlægge hvilke indikatorer, der skal anvendes til at følge implementeringsgraden og kvaliteten af forløbsprogrammerne, samt aftale hvilke konkrete mål for kvalitet i tilbuddene og videre implementering, der skal nås. (red. forløbprogrammer for KOL, type-2 diabetes, demens, hjertekar-sygdomme, lænderyg-lidelser, kræftrehabilitering og palliation, erhvervet hjerneskade for henholdsvis voksne og børnsamt og evt. psykiske lidelser) Kronisk sygdom /DÆMP Med henblik på mere effektiv ressourceudnyttelse og bedre patientoplevet kvalitet gennemføres først et fælles analysearbejde, hvor der kan samkøres data på tværs af sektorgrænser. Dernæst udvikles og afprøves en model, der kan reducere forebyggeligt storforbrug af sundhedsydelser for ældre medicinske patienter med kroniske sygdomme. Efterfølgende vurderes mulighederne for udbredelse af modellen. (red. data der kan identificere borgere med et særligt stort forbrug af sundhedsydelser) Rådgivning Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. sårpleje. I aftalen skal der udpeges særlige indsatsområder, herunder evaluering og udvikling af rådgivningen via telemedicinsk kommunikation samt udvikling af indikatorer på området. Der skal i aftalen være fokus på at øge kompetencerne hos relevante målgrupper omkring forebyggelse af tryksår Kronisk sygdom /DÆMP Udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger og kommunale medarbejdere, når de udfører lægelige ordinationer i hjemmesygeplejen, på plejehjem, i akutfunktioner og botilbud. (Skal løftes i sammenhæng med indsats 56) Øvrige Løbende og efter behov indgå aftaler i regi af Sundhedskoordinationsudvalget om opgaveoverdragelse i forbindelse med større, strukturelle og principielle flytninger af opgaver mellem kommuner og region

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.

organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for - 2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet Alle

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 19:00 MØDESTED Mødelokale H7 / H8 MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BESLUTNINGER Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 18:00 MØDESTED Edinburgh, Skotland MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HALSNÆS KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Halsnæs Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Halsnæs Kommune og

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012

Organisering af sundhedssamarbejdet i Region Midtjylland og Vestklyngen 2012 Samarbejdsgrupper i Regionalt Regi Sundhedskoordinationsudvalget: Sundhedskoordinationsudvalget har til formål at understøtte sammenhængende behandlingsforløb på tværs af det regionale og det kommunale

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET DAGSORDEN IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager FÆLLESMØDE FOR IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET & SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-02-2016 15:30 MØDESTED Lokale 4.24, CIMT, Borgervænget 7,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere