UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE"

Transkript

1 DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne Andersen Per Seerup Knudsen Bodil Kornbek Karsten Skawbo-Jensen Henrik Thorup Per Roswall Erik Sejersten Torben Kjær Side 1 af 29

2 INDHOLDSLISTE 1. Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen 2. Beslutningssag: Implementeringsplan - Sundhedsaftalen Beslutningssag: Lægedækning Beslutningssag: Høringsudkast Praksisplan for Fysioterapi Beslutningssag: Foretræde for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde 6. Beslutningssag: Fastsættelse af dato for studietur 7. Beslutningssag: Fastsættelse af ny mødedato 8. Fællesmøder med andre udvalg 9. Beslutningssag: Flytteretningslinjer for flytning af praksislokaler i almen praksis 10. Lukket Lukket Eventuelt Side 2 af 29

3 1. BESLUTNINGSSAG: HØRING OM KONGEINDIKATORER OG AMBITIONSNIVEAUER I DRIFTSMÅLSSTYRINGEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Forretningsudvalget besluttede den 21. oktober 2014 at anmode de stående udvalg og Kræftudvalget om en udtalelse vedrørende forslag om et sæt kongeindikatorer samt forslag til ambitionsniveaer for de enkelte driftsmål. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede på sit møde den 19. november forslag til de for udvalget relevante kongeindikatorer og ambitionsniveaer for driftsmål. På baggrund af denne drøftelse har administrationen udarbejdet udkast til høringssvar. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til høringssvar i forhold til kongeindikatorer. 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til høringssvar i forhold til fastsættelse af ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Forretningsudvalget besluttede den 21. oktober 2014 at anmode de stående udvalg og Kræftudvalget om en udtalelse om udkast til kongeindikatorer samt en udtalelse om forslag til ambitionsniveaer for driftsmål. Udvalget vedr. Tværsektorielt samarbejde har på deres møde den 19. november 2014 drøftet forslag til de kongeindikatorer, der vedrører de politiske målsætninger Patientens situation styrer forløbet samt Høj faglig kvalitet. Og udvalget drøftede ambitionsniveaer vedrørende driftsmålene Andelen af elektroniske epikriser afsendt inden for tre hverdage og Akutte genindlæggelser inden for 30 dage. På baggrund af udvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet udkast til høringssvar for henholdsvis forslaget til kongeindikatorer og forslaget til ambitionsniveaer for driftsmål. Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer Forretningsudvalget har bedt udvalget om at forholde sig til, om udvalget er enig i valget af kongeindikatorer, og såfremt udvalget ikke er enig, hvad begrundelsen herfor er. Overvejelserne baseres på en vurdering af, om kongeindikatoren giver meningsfulde data, som gør det muligt for udvalget at følge de politiske målsætninger, som ligger inden for udvalgets område. Patientens situation styrer forløbet På mødet den 19. november var udvalget enig om, at bakke op om, at kongeindikatoren for målet om, at patientens situation styrer forløbet fastsættes til patienttilfredshedsspørgsmålet: "Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets forløb?" Dette spørgsmål suppleres i øvrigt med spørgsmål om patientens mulighed for at blive inddraget i eget forløb, og om patienten oplevede et venligt og imødekommende personale. Høj faglig kvalitet Der er forslået to kongeindikatorer for målsætningen om høj faglig kvalitet; 1) Antal af uventede dødsfald Side 3 af 29

4 samt 2) antallet af akutte genindlæggelser. Udvalget kunne ikke umiddelbart bakke op om dette forslag. Særligt var udvalget bekymret for om, akutte genindlæggelser kan sige noget om faglig kvalitet. Udvalget forslog derfor, at det undersøges om, indikatoren i stedet skal konkretiseres til forebyggelige genindlæggelser på udvalgte diagnoser, hvilket der allerede idag opgøres data for, og disse data indgår i ledelsesinformationen til hospitalerne. Der er vedlagt en oversigt over de 13 diagnoser, som indgår i Sundhedsstyrelsens indikator for forebyggelige genindlæggelser. (Bilag 3) Der er udarbejdet et udkast til et høringssvar, som beskriver udvalgets begrundelse (bilag 1). Høringssvar i forhold til fastlæggelse af ambitionsniveaer i driftsmålsstyringen Forretningsudvalget har bedt udvalget forholde sig til, om det er enig i forslag til ambitionsniveaer for de enkelte driftsmål. Såfremt udvalget ikke er enig skal dette begrundes, ligesom udvalget i så fald kan komme med et alternativt forslag. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede driftsmålene epikriser afsendt inden for tre hverdage samt antallet af akutte genindlæggelser. Epikriser afsendt inden for tre hverdage Udvalget besluttede, at det skal foreslås forretningsudvalget, at målet om at epikriser skal afsendes inden for tre hverdage skærpes, så det stemmer overens med det mål, der er sat i Sundhedsaftalen Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt udkast til en administrativ sundhedsaftale, hvori målet er, at epikriser sendes hurtigere og særligt for de borgere, som skal have videre behandling/pleje i kommune og/eller hos praktiserende læge, på udskrivelsedagen. Tilpasses driftsmålet til dette mål, bør ambitionsniveaet ligeledes sættes efter dette skærpede krav. Antal akutte genindlæggelser inden for 30 dage Som ved drøftelsen om kongeindikatoren var udvalget bekymrede for om, akutte genindlæggelser vil være et meningsfuldt mål for sundhedspersonalet, da der ikke meningsfuldt kan ses en sammenhæng mellem en god indsats af høj kvalitet og antal genindlæggelser. Derfor ønsker udvalget, at det overvejes om forebyggelige genindlæggelser vil være et bedre driftsmål. Ligeledes bør der ses på, hvilket driftsmål vedr. genindlæggelser, som vil være anvendeligt i psykiatrien. Der er vedlagt et bilag, som sammenfatter udvalgets drøftelse i et udkast til et høringssvar (bilag 2). ØKONOMISKE KONSEKVENSER En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats er planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling/Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Høringssvar Kongeindikator 2. Høringssvar driftsmål ambitionsniveauer 3. Bilag 3 oversigt over diagnoser til monitorering af forebyggelige genindlæggelser Side 4 af 29

5 2. BESLUTNINGSSAG: IMPLEMENTERINGSPLAN - SUNDHEDSAFTALEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Det er aftalt, at implementeringen af Sundhedsaftalen for skal ske gennem årlige implementeringsplaner. I denne sag fremlægges Den administrative styregruppes (DAS) endelige forslag til implementeringsplan for Herudover fremlægges et 1. udkast til sundhedsaftalens implementeringsplan for INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde anbefaler, at Sundhedskoordinationsudvalget godkender forslaget til sundhedsaftalens implementeringsplan for at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøfter 1. udkast til sundhedsaftalens implementeringsplan for POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Den administrative del af Sundhedsaftalen for indeholder 73 konkrete indsatser. Arbejdet med konkretiseringen og implementeringen af disse indsatser skal ske ud fra en hensigtsmæssig prioritering af opgaverne, der sikrer en relevant sammenhæng i arbejdet og samtidig understøtter effektiv udnyttelse af ressourcerne i både kommunerne og regionen. I sundhedsaftalens administrative del er det derfor aftalt, at arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalen skal ske gennem årlige implementeringsplaner. Det fremgår endvidere af sundhedsaftalen, at Sundhedskoordinationsudvalget i kalenderårets 2. kvartal skal have en indledende drøftelse af forslag til implementeringsplan for det næstfølgende kalenderår. Tiltrædelse af implementeringsplanen for det næstfølgende kalenderår skal ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år. Den administrative styregruppe for sundhedsaftalen har ultimo 2014 arbejdet med forslag til implementeringsplan for 2015 samt med et 1. udkast til implementeringsplanen for De foreliggende forslag til implementeringsplaner betyder, at arbejdet med konkretisering og implementering af sundhedsaftalens indsatser igangsættes ud fra følgende tidsplan: 34 indsatser igangsættes i indsatser igangsættes i indsatser igangsættes i 2017/2018 Det vedlagte bilag giver en oversigt over hvilke specifikke indsatser, der ligger i henholdsvis 2015, 2016 og 2017/18. Indsatserne er farvekodet, så koblingen til Sundhedsaftalens 4 visionsområder er synlige. Implementeringsplanen for 2015 Det har været nødvendigt at aftale en særlig proces for godkendelse af implementeringsplanen for 2015, idet sundhedsaftalen først er endeligt politisk godkendt i starten af Forslaget til godkendelse af implementeringsplan for 2015 skal drøftes på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 30. januar 2015, og har derfor ikke kunnet kobles direkte til regionens og kommunernes budgetforhandlinger. Der har fra såvel kommunal som regional side været udtrykt bekymring for om igangsætning af for Side 5 af 29

6 mange indsatser i 2015 bliver for overvældende. Det er derfor aftalt, at der skal ske en skarp prioritering af hvilke indsatser, der igangsættes i Herunder er det i DAS aftalt, at implementeringsplanen for 2015 som udgangspunkt skal have fokus på: Obligatoriske indsatser (indsatser der er aftalt i forbindelse med økonomiaftalerne mellem Regeringen og DR henholdvis KL). Indatser, der allerede er igangsat, samt Indsatser hvor det er nødvendigt med et større forberedelsesarbejde. Endvidere er det aftalt, at indsatserne i 2015 så vidt muligt skal være udgiftsneutrale. Det vedlagte forslag til implementeringsplan for 2015 indeholder forslag om, at der skal arbejdes med 34 indsatser. De 34 indsatser omfatter: 21 indsatser, der er enten er igangsat eller er delvist igangsat. 13 nye indsatser heraf udgør 4 obligatoriske indsatser. De resterende 9 indsatser vedrører opgaver, hvor det vurderes, at der er behov for et større forberedelsesarbejde eller indsatser, der vurderes at have et særligt politisk fokus f.eks. indsats 61 vedr. hurtigere fremsendelse af epikriser. Forslaget til prioriterede indsatser i implementeringsplan for 2015 indebærer, at der vil blive arbejdet inden for alle 4 overordnede visionsområder i sundhedsaftalen: 1. Borgeren som aktiv samarbejdspart 2. Nye og bedre samarbejdsformer 3. Lighed i sundhed 4. Sammenhæng og kvalitet. I implementeringsplanen er de enkelte indsatsers kobling til visionsområder synliggjort ved hjælp af en farvekodning. Implementeringsplanen for 2016 Det vedlagte 1. udkast til implementeringsplan for 2016 indeholder forslag om, at der igangsættes arbejde med konkretisering og/eller implementering af 29 nye indsatser. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give konkrete bud på ressourceforbruget ved implementering af de foreslåede indsatser, idet dette kræver mere konkret viden og udfoldelse af indsatserne. Det er derfor aftalt, at økonomidelen hvor det er muligt afdækkes yderligere i løbet af foråret Opfølgning på Sundhedsaftalen ud fra udvalgte indikatorer Det fremgår af sundhedsaftalens administrative del, at opfølgning på sundhedsaftalen skal ske ud fra udvalgte indikatorer. Herunder er det aftalt, at implementeringsplanerne skal synliggøre sammenhæng mellem indsatser og indikatorer. Der foreligger endnu ikke et klart forslag til, hvordan indikatorerne synliggøres mest hensigtsmæssigt, og samtidig er det aftalt, at der skal udvikles flere indikatorer. Den administrative styregruppe anbefaler derfor, at beslutning om hvordan, der konkret følges op på indikatorerne, skubbes til 2. halvår af ØKONOMISKE KONSEKVENSER Det er aftalt, at indsatserne i 2015 så vidt muligt skal være udgiftsneutrale. Det forventede ressourceforbrug til implementering af sundhedsaftalen i 2015 vil derfor primært vedrøre personaleressource til deltagelse i udviklingsaktiviteter. Der er i regionens budget for 2015 afsat 74 mio. kr. til understøttelse af det tværsektorielle samarbejde og Side 6 af 29

7 herunder bl.a. understøtte implementering af Sundhedsaftalen. Der arbejdespå et oplæg til proces for udmøntning af disse midler regionalt. Regionen og kommunerne har aftalt, at der skal arbejdes med konkretisering af økonomi/ressourceforbrug i de årlige implementeringsplaner for 2016 og frem. Det er i den forbindelse aftalt, at implementeringen af sundhedsaftalens indsatser vil ske inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetforhandlinger i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. KOMMUNIKATION Implementeringsplanen for 2015 kommunikeres til aftaleparterne og offentliggøres på Region Hovedstadens hjemmeside, når planen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Der planlægges efter, at Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2015 behandles i Sundhedskoordinationsudvalget på udvalgets møde den 30. januar Et revideret udkast til Sundhedsaftalens implementeringsplan for 2016 forventes drøftet på Sundhedskoordinationsudvalgets møde den 13. maj Den endelige godkendelse af implementeringsplanen for 2016 forventes, at ske på Sundhedskoordinationsudvalget møde den 2. oktober Forslaget vil inden fremlæggelsen i Sundhedskoordinationsudvalget i maj og oktober blive forelagt udvalget for tværsektorielt samarbejde. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. oversigt 2015,16,17_18 2. Implementeringsplan 2015 SA godkendt DAS Implementeringsplan 2016 SA godkendt af DAS Side 7 af 29

8 3. BESLUTNINGSSAG: LÆGEDÆKNING 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har i henhold til styrelsesvedtægt for Region Hovedstaden politikformulerende og politikkontrollerende og opfølgende opgaver på området 'Udvikling af praksissektoren, herunder relationerne til praksisplanudvalg og samarbejdsudvalg'. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde skal derfor godkende den årlige fastsættelse af lægedækningen for almen praksis i regionen, såfremt der ikke sker udvidelser i kapaciteten, og beslutningen dermed ikke har nogen økonomiske konsekvenser. Der er foretaget lægedækningsundersøgelse for 2015 i indeværende efterår, og udvalget skal træffe beslutning om lægedækningen for det kommende år. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender at kapaciteten for almen praksis i regionen fastholdes på nuværende niveau, idet behov for eventuelle nye kapaciteter kan tilgodeses inden for rammen af de eksisterende. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Lægedækning 2015 Regionen foretager hvert år fastsættelse af lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen jf. Overenskomst om almen praksis, 3, foretage en høring af alle praksis i regionen. I høringen skal praksis kunne tilkendegive ønsker til antal patienter. Regionen gennemførte denne høring som en spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen fandt sted i perioden I undersøgelsen spørges alle praksis om, hvor mange patienter de højst ønsker tilmeldt praksis. Spørgeskemaundersøgelsen giver et individuelt tilpasset skema til hver praksis, således at der kun kan besvares med et antal patienter, som ligger inden for overenskomstens regler. Ved høringens afslutning nåedes en svarprocent på 67. Efter høringen har regionen sammenholdt høringsresultaterne om lægernes ønsker til patientantal med de faktiske antal tilmeldte sikrede og den gældende praksisplans anbefalinger. Stigning i antal tilmeldte sikrede Antallet af tilmeldte sikrede hos regionens læger er steget med fra 2013 til Den største stigning er sket i Hovedområde Syd (Amager, Vallensbæk, Vesterbro og Valby) og i Midt (i Gentofte og Lyngby-Taarbæk). Hovedområde Byen har også en væsentlig stigning, mens Nord er næsten neutral og Bornholm har et lille fald. Færre kapaciteter end i 2013 Antallet af lægekapaciteter er faldet med ti fra 1. oktober 2013 til 1. oktober Tre kapaciteter er ophørt uden overdragelse til ny læge. Syv kapaciteter er inddraget i overensstemmelse med samarbejdsudvalgets beslutning, om en aftalt tidsfrist mellem læge og region, indenfor hvilken lægen skal have fundet en ny kompagnon. De besvarende læger ønsker mange patienter I gennemsnit ønsker de besvarende læger i regionen ca patienter pr. kapacitet. De praksis, som ikke har besvaret høringen, tillægges efter overenskomstens bestemmelser 1600 patienter pr. kapacitet (undtaget er nogle få læger, som har dispensation til lukning under normtallet). Derved beregnes, at Side 8 af 29

9 lægepraksis i regionen kan varetage i alt tilmeldte patienter, svarende til tilmeldte patienter pr. kapacitet. Sammenholdt med det faktiske antal tilmeldte sikrede er der et overskud på patienter. Der er områder i regionen, hvor lægerne ifølge høringen ønsker færre tilmeldte patienter end det faktiske antal tilmeldte. Områderne er hovedområde Byen (bydelene Vanløse og Indre By) og Hovedområde Syd (kommunerne Dragør, Glostrup, Høje-Tåstrup og Vallensbæk). Ligeledes ønsker lægerne på Bornholm færre patienter end det faktisk antal tilmeldte. Nogle læger ønsker at udvide med en ekstra kapacitet (11%) og andre dispensation til mindre end 1600 patienter (9%) Ikke behov for udvidelse af lægekapaciteten pr Ud fra beregningen af den samlede kapacitet i regionen er der ikke behov for flere kapaciteter. I områder med flere sikrede end ønsket kan ved behov tildeles kapaciteter inden for rammen af de nuværende kapaciteter. Efter ændringen af sundhedsloven ( 57a og 57a, stk. 2) fastsætter regionsrådet placeringen af praksis på baggrund af praksisplanen vedrørende almen praksis. En oversigt over lægekapaciteter, antal tilmeldte sikrede og lægernes ønsker til antal tilmeldte sikrede, fordelt på regionens områder ses i bilag 1. Nuværende behov for lægedækning i sårbare områder (Lægedækning 2014) Der er en række områder med konkrete udfordringer i forhold til lægedækningen. Det drejer sig om Bornholm, kommunerne på Vestegnen og Brønshøj-Husum. I disse områder arbejder regionen sammen med kommunerne og praktiserende læger på at finde konkrete løsninger. Fremtidigt behov for lægedækning i sårbare områder På trods af, at regionen ikke samlet set har lægemangel, er det vanskeligt at rekruttere og fastholde læger i sårbare områder. Praksisplanudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny model for lægedækning, som fremadrettet tager højde for sårbare områders særlige forhold. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Lægedækning og lægernes ønsker høring 2014 Side 9 af 29

10 4. BESLUTNINGSSAG: HØRINGSUDKAST PRAKSISPLAN FOR FYSIOTERAPI BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der er udarbejdet et høringsudkast til ny Praksisplan for fysioterapi Høringsudkastet er udarbejdet af en styregruppe nedsat under Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi med deltagelse af repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter, region og kommuner. Da fysioterapi i praksissektoren er et delt myndighedsansvar mellem region og kommuner, skal høringsudkastet godkendes af KKR på vegne af de 29 kommuner i regionen og af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde inden planen sendes i offentlig høring. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender høringsudkast til Praksisplan for Fysioterapi POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Ny praksisplan for fysioterapi Der er udarbejdet et høringsudkast til ny Praksisplan for fysioterapi (bilag 1-9). De overordnede mål med praksisplanen er at sikre: Lige adgang og tilgængelighed til fysioterapeuter i praksissektoren Fagligt og organisatorisk bæredygtige klinikker Koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening med det øvrige sundhedsvæsen, herunder løft af opgaver fra Sundhedsaftalen. Praksisplan for fysioterapi prioriterer mål og anbefalinger, så det bliver en rammeplan, hvor vægten af udviklingsarbejdet placeres i implementeringsperioden i form af konkrete projekter, handleplaner og aktiviteter. Visioner for kvalitetsudvikling og kapacitetsplanlægning af praksissektorens fysioterapi tænkes sammen med udviklingsindsatser for det øvrige sundhedsvæsen. Af konkrete anbefalinger / tiltag kan nævnes: at kapaciteten fastholdes på nuværende niveau, at planen løfter opgaver afledt af Sundhedsaftalen, at samarbejdet med kommunerne styrkes, og at Den Danske Kvalitetsmodel implementeres Den nye plan bygger videre på den nuværende, herunder de resultater, som er opnået ved implementering af planen i perioden Den nuværende praksisplan for fysioterapi løber til den nye plan træder i kraft. Der udarbejdes efter planens godkendelse en plan for implementering, som strækker sig over hele planperioden. Proces for godkendelse Udkastet til praksisplanen vil blive drøftet på samarbejdsudvalgsmøde for fysioterapi d. 23. februar Side 10 af 29

11 Da fysioterapi i praksissektoren er et delt myndighedsansvar mellem region og kommuner, skal høringsudkastet godkendes af KKR på vegne af de 29 kommuner i regionen og af Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde inden planen sendes i offentlig høring. Kommunerne får desuden i høringsperioden enkeltvis mulighed for at kommentere på planens indhold. Den offentlige høring finder sted fra marts til juni. Høringssvar indarbejdes herefter i planen, som i endelig udgave forelægges samarbejdsudvalg, kommunerne, regionsråd og KKR til godkendelse. Der kan forekomme mindre sproglige korrektioner til høringsudkastet, inden det forelægges regionsrådet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats på dette tidspunkt i processen. Dette følger, når planen er godkendt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Såfremt Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde tiltræder indstillingen, går sagen til behandling i Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi. Hvis planen godkendes i samarbejdsudvalget, går den i høring hos kommuner, patientorganisationer, faglige organisationer og andre interessenter. Den endelige praksisplan godkendes af regionsrådet. DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast til praksisplan fys - 8 januar Fys 1 Høringsliste til praksisplanen Fys 2 Tilsynsordning med rideskoler - revideret efter ny overenskomst 4. Fys 3 Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling og anvendelse af . SU sag 26. marts Fys 4 Aftaler og administrative retningslinjer 6. Fys 5 Funktionsbeskrivelse for den regionale praksiskonsulentordning 7. Fys 6 Strategi for anvendelsen af puljemidler fra den regionale kvalitetsudviklingspulje 8. Fys 7 Forhandlingsprotokol 9. Fys 8 Grundbeskrivelse _ Side 11 af 29

12 5. BESLUTNINGSSAG: FORETRÆDE FOR UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. november 2014, at der indføres en ordning med foretræde for regionsrådets stående udvalg. Regionsrådet anbefalede også et forslag til en supplerende bestemmelse, som udvalgene kan sætte ind i deres forretningsorden. Ordningen med foretræde gælder også for forretningsudvalget i det omfang udvalget varetager politikformulerende opgaver. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde vedtager en tilføjelse til udvalgets forretningsorden i overensstemmelse med forslaget i mødesagen, og 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender det vedlagte forslag til retningslinjer for den praktiske afvikling af foretræde. POLITISK BEHANDLING Udvalgets beslutning: SAGSFREMSTILLING Ved et foretræde kan borgere, foreninger, organisationer mv. give deres mening til kende vedrørende de sager, som udvalgene behandler, og udvalgene kan få værdifulde input til deres behandling af sagerne. Regionsrådet behandlede på sit møde den 16. december 2014 en sag om udvalgenes samarbejde med brugere og pårørende og indførelse af foretræde kan ses som en supplerende mulighed for grupper og enkeltpersoner, som udvalgene ikke i forvejen er i dialog med som brugere eller pårørende. Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om en konkret sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og den eller de, der søger foretræde, kan svare kort. Udvalget godkender ved mødets start anmodningen om foretræde. Den politiske behandling af sagen finder først sted efter foretræde, da udvalgsmøder er lukkede møder. Der kan kun anmodes om foretræde en gang om den samme sag. Af praktiske grunde vil den sag, der søges foretræde om, som regel blive flyttet op til behandling som den første sag på dagsordenen. Hvis der søges foretræde om en sag eller et emne, som ikke er på dagsordenen, kan udvalget vælge at placere foretrædet til sidst i mødet. Forslag til supplerende bestemmelser i udvalgets forretningsorden: Foretræde for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde X. Det er muligt for enkeltpersoner eller grupper at få foretræde for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde. Stk. 2. Anmodning om foretræde skal være skriftlig og skal sendes til udvalgets sekretariat senest kl dagen før selve mødedagen, hvis sagen er på dagsordenen. Er sagen ikke på dagsordenen, er fristen for anmodning om foretræde senest tre arbejdsdage før selve mødedagen. Stk. 3. Udvalgets formand indstiller til udvalget, om der skal gives foretræde. Stk. 4. Udvalget beslutter ved mødets start om anmodningen om foretræde kan imødekommes. Stk. 5. Der kan ikke anmodes om foretræde vedrørende personsager. Medarbejdere i Region Hovedstaden har ikke adgang til foretræde. Stk. 6. Udvalget fastsætter nærmere retningslinjer om foretræde for udvalget, der offentliggøres på Den praktiske gennemførelse Side 12 af 29

13 Den praktiske gennemførelse af en ordning med foretræde forudsætter, at foretræde kan afvikles inden for det tidsrum, der i mødeplanen er sat af til udvalgenes møder. Formanden må derfor tilrettelægge forløbet, således at tidsrammen overholdes og vil - hvis flere ønsker foretræde om den samme sag - kunne begrænse den enkelte gruppes taletid. Kan afvikling af flere foretræder ikke nås inden for rammen, vil udvalget have mulighed for at holde et særskilt møde med den eller de grupper, der ønsker en dialog med udvalget. I lighed med hvad der gælder for regionsrådets spørgetid kan en ordning med foretræde ikke anvendes af regionens medarbejdere, der har adgang til at rejse spørgsmål og sager via MED-systemet eller via ledelsessystemet. For det enkelte udvalg fastsættes der nærmere retningslinjer for den praktiske tilrettelæggelse af foretræde. Forslag til nærmere retningslinjer er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En godkendelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Der kommunikeres om foretræde på regionens hjemmeside. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Retningslinjer for foretræde Side 13 af 29

14 6. BESLUTNINGSSAG: FASTSÆTTELSE AF DATO FOR STUDIETUR BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Der skal træffes beslutning om den endelige dato for studieturen til Skotland i INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde fastlægger datoen for studietur i 2015 POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde drøftede på møde den 19. november forslag til datoer til studietur. Da en del udvalgsmedlemmer ikke havde mulighed for at deltage i drøftelsen, har der været udsendt mail om datoerne. Besvarelserne er som følger: 6 udvalgsmedlemmer (måske 8) kan deltage i tidsrummet den juni. 4 (måske 5) udvalgsmedlemmer kan deltage i tidsrummet den 30. september - 3. oktober. 3 udvalgsmedlemmer kan deltage i tidsrummet den 29. oktober - 1. november. Det indstilles, at der træffes beslutning om en dato. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER Side 14 af 29

15 7. BESLUTNINGSSAG: FASTSÆTTELSE AF NY MØDEDATO BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget har tidligere ønsket, at der ikke skulle ligge et udvalgsmøde i uge 8. Der foreslås derfor ny mødedato for februarmødet. INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender ny mødedato, eller 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde aflyser februarmødet. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING På grund af de mange hensyn i mødeplanlægningen for regionsrådsmedlemmerne, er det eneste mulige alternativ for et møde i februar tirsdag den 24. februar fra kl Denne dag ligger møderne i de stående udvalg, som ikke berører sundhedsområdet, i rækkefølgen Erhvervs- og Vækstudvalget, Miljø- og Trafikudvalget, og IT- og Afbureaukratiseringsudvalget. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har medlemmer i alle tre udvalg, således at nogen vil kunne gå direkte videre, nogen vil skulle vente 2 timer, og nogen vil skulle vente 4 timer. Skulle det ikke være muligt for et flertal af udvalgsmedlemmerne at deltage, er alternativet at februarmødet aflyses. Den samlede mødeplan for 2015 ser således ud som følger: Tirsdag den 24. februar 2015, kl Tirsdag den 17. marts 2015, kl Tirsdag den 28. april 2015, kl Tirsdag den 26. maj 2015, kl Mandag den 22. juni 2015, kl Tirsdag den 1. september 2015, kl Tirsdag den 29. september 2015, kl Onsdag den 28. oktober 2015, kl Tirsdag den 24. november 2015, kl ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltræden af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION En opdateret mødeplan vil blive lagt ud på regionens hjemmeside, såfremt en ny mødedato godkendes. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø Side 15 af 29

16 JOURNALNUMMER Side 16 af 29

17 8. FÆLLESMØDER MED ANDRE UDVALG BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget afholdt fælles møde med Sundhedsudvalget den 4. november. Der ønskes en evaluering af dette mødes form og indhold samt ønsker til eventuelle fællesmøder med andre udvalg i INDSTILLING Administrationen indstiller: 1. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde evaluerer fællesmødet med Sundhedsudvalget. 2. at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde afgiver ønsker om kommende fællesmøder med andre udvalg i POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Den 4. november 2014 blev der afholdt fælles møde med Sundhedsudvalget om kvalitet i almen praksis samt om problemer vedr. overgange mellem sektorer. Sagsfremstillingerne til mødet den 4. november er vedlagt i bilag 1. Administrationen ønsker at høre udvalgsmedlemmerne, om der er noget af det drøftede indhold, som udvalget ønsker at arbejde videre med. Der kan lægges nye fælles møder med Sundhedsudvalget ind i arbejdsplanen, hvis der er enten opfølgning eller nye emner, som udvalget ønsker at drøfte. Det kunne også afsøges, om det ville være interessant for udvalget at afholde fælles møde med Kræftudvalget, hvor man kunne drøfte kræft og palliation i almen praksis, samt eventuelt palliation i almen praksis i bredere forstand. Administrationen indstiller, at det drøftes, om dette kunne have udvalgets interesse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Beslutninger TVÆRS 4 november 2014 Side 17 af 29

18 9. BESLUTNINGSSAG: FLYTTERETNINGSLINJER FOR FLYTNING AF PRAKSISLOKALER I ALMEN PRAKSIS BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde har på møde den 2. september 2014 behandlet sag om ændringer til sundhedsloven, der vedrører almen praksis, herunder flytning af klinikker i almen praksis. Udvalget godkendte samtidig midlertidige retningslinjer til behandling af ansøgninger om flytning af lægepraksis. På baggrund heraf skal udvalget derfor beslutte permanente retningslinjer. INDSTILLING Administrationen indstiller: at Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkender udkast til flytteretningslinjer. POLITISK BEHANDLING SAGSFREMSTILLING Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde godkendte på møde den 2. september 2014 administrative retningslinjer om flytning på almen praksis området. Retningslinjerne er midlertidige, og der skal derfor vedtages endelige retningslinjer. De gældende midlertidige retningslinjer Ansøgning om flytning inden for samme planlægningsområde vil umiddelbart kunne finde sted, såfremt der sikres bedre eller mindst samme tilgængelighed til praksis som før flytningen i relation til handicapegnethed og tilgængelighed med såvel offentlig som privat transport. Opfyldes disse krav ikke, forelægges sagen for udvalget. Ansøgning om flytning fra et planlægningsområde til et andet behandles efter en konkret vurdering, hvor der tages udgangspunkt i den seneste lægedækningsberegning. Sker der en uhensigtsmæssig forskydning i lægedækningen, forelægges sagen for udvalget. Af hensyn til ensrettet sagsbehandling af samtlige ydere i regionen skal ansøgning om flytning ledsages af oplysninger om adgangsforholdene for personer med funktionsnedsættelse. Overenskomst og lovgivning Overenskomsten: 5, stk. 1 Læger, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionens godkendelse. Regionen skal godkende flytninger, som ikke ændrer forudsætninger for praksisplanen eller er i strid med denne. 5, stk. 2 Regionen kan godkende andre flytninger, hvis der foreligger særlige omstændigheder. F.eks. flytning af en ifølge praksisplanen matrikelbunden lægekapacitet som følge af en opsplitning af kompagniskab eller ophør i samarbejdspraksis. Lov om ændring af sundhedsloven: 57, stk. b, stk. 2 En indehaver af et ydernummer, der ønsker at flytte praksis, skal indhente regionsrådets godkendelse. Godkendelse skal meddeles, hvis flytningen ikke ændrer forudsætningerne for praksisplanen eller er i strid med denne, jf. 206 a. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser, at ud over de tilfælde, hvor regionsrådet vil være forpligtet til at godkende en flytning, vil regionsrådet også i andre tilfælde være Side 18 af 29

19 berettiget (men ikke forpligtet) til at meddele en godkendelse til flytning af praksis. Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor hensynet til indehaveren af ydernummeret - eller en potientiel erhverver af dette - med vægt taler herfor, og hvor borgernes adgang til sundhedsydelser, som praksis leverer, fortsat kan tilgodeses efter flytningen - eventuelt hos en anden praksis. Regionsadministrationenes bemærkninger I henhold til Statens Byggeforskningsinstitut, er sundhedsklinikker i bygningsreglementet at betragte som bygninger med offentlig adgang. Statens Byggeforskningsinstitut vurderer endvidere, at lægepraksis er at betragte som en sundhedsklinik. Såfremt der er planlagt væsentlig ombygning af lokaler i forbindelse med flytning af praksis, hvor der kræves byggesagsbehandling, er det kommunerne, der på baggrund af byggelovgivningen stiller krav til indretningen, herunder niveaufri adgang. Hvis lokalerne benyttes uændret, stiller byggelovgivningen ikke krav om etablering af indretning for personer med funktionsnedsættelse. I andre tilfælde foretager kommunen en vurdering af, om ændringen er væsentlig. Dette vil som hovedregel være tilfældet ved erhvervsmæssig benyttelse af bebyggelse, som hidtil har været benyttet til beboelse. Endelig skal en læge, som ønsker at flytte til lokaler, der har været benyttet til andre formål, søge kommunen om tilladelse i henhold til byggelovgivningen. Forslag til nye retningslinjer Udkast til forslag til endelige retningslinjer er vedlagt som bilag. Ansøgning om flytning skal vedlægges skemaer med oplysning om nuværende og kommende kliniks indretning og adgangsforhold for handicappede. Skemaerne er vedlagt som bilag. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. KOMMUNIKATION Der er ikke planlagt en kommunikationsindsats. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES - DIREKTØRPÅTEGNING Svend Hartling / Else Hjortsø JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Skema om nuværende kliniks indretning 2. Skema om den kommende kliniks indretning 3. Udkast til flytteretningslinjer Side 19 af 29

20 12. EVENTUELT EVENTUELT Side 25 af 29

21 DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - meddelelser MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard Hanne Andersen Per Seerup Knudsen Bodil Kornbek Karsten Skawbo-Jensen Henrik Thorup Per Roswall Erik Sejersten Torben Kjær Side 26 af 29

22 INDHOLDSLISTE 1. Meddelelser - Arbejdsplan for udvalget 2. Meddelelser - Konference om kronisk sygdom den 18. marts 2015 Side 27 af 29

23 1. MEDDELELSER - ARBEJDSPLAN FOR UDVALGET MEDDELELSER Arbejdsplan for Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er vedlagt. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Arbejdsplan for Tværsektorielt Udvalg 2015 Side 28 af 29

24 2. MEDDELELSER - KONFERENCE OM KRONISK SYGDOM DEN 18. MARTS 2015 MEDDELELSER Region Hovedstaden afholder en konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed den 18. marts Konferencen vil blive holdt centralt i København. Regionens kronikerprofil vil blive lanceret på konferencen, hvor der vil være rig mulighed for at få præsenteret nøgletal om regionens borgere med kronisk sygdom. JOURNALNUMMER Side 29 af 29

25 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 1 - Side -1 af 2 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang B & D Telefon Direkte Mail Dato: 9. december 2014 Høringssvar i forhold til fastlæggelse af kongeindikatorer Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde takker for muligheden for at kommentere på fastlæggelse af kongeindikatorer. Udvalget har valgt at fokusere på de kongeindikatorer, som skal afspejle fremgangen i de politiske målsætninger Patientens situation styrer forløbet og Høj faglig kvalitet. Udvalgets drøftelse har taget afsæt i det generelle mål om, at det skal være fagligt meningsfuldt at arbejde med kongeindikatoren i hele organisationen. Derudover skal kongeindikatoren være den bedst mulige pejling på, om organisationen arbejder i den rigtige retning mhp. at nå vores politiske mål. Patientens situation styrer forløbet Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde kan bakke op om, at kongeindikatoren fastsættes til tilfredshedsspørgsmålet: Er du alt i alt tilfreds med indlæggelsens/besøgets forløb?". Det bemærkes dog, at patientens oplevelse af at have fået omsorg i sit behandlingsforløb ikke indfanges ved at stille dette spørgsmål. Det er derfor positivt og vigtigt, at de to supplerende spørgsmål indgår i driftsmålsstyringen: Gav personalet dig mulighed for at deltage i beslutninger vedr. din behandling/undersøgelse? og Var personalet venligt og imødekommende? Høj faglig kvalitet Udvalget er bekymret for, om forslagene om genindlæggelser inden for 30 dage og uventede dødsfald er de rette mål for høj faglig kvalitet. Vedrørende forslaget om antal genindlæggelser inden for 30 dage, rejser der sig mange spørgsmål; Kan det meningsfuldt afgøres, hvornår en genindlæggelse faktisk er udtryk for god kvalitet, og hvornår den ikke er? I mange tilfælde vil en genindlæggelse

26 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 1 - Side -2 af 2 ikke være afstedkommet af hospitalets indsats, men måske i højere grad af primærsektorens indsats. Og endelig er det problematisk at sætte et fælles mål for det maksimale antal genindlæggelser for både somatikken og psykiatrien. Derfor forslår Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde, at det undersøges, hvordan en kongeindikator om genindlæggelser kan konkretiseres til forebyggelige genindlæggelser i tråd med dem, der på nationalt plan allerede måles på for patienter over 65 år med udvalgte diagnoser. Forebyggelige genindlæggelser indgår allerede som indikator i Sundhedsaftalen. Og der bør samtidig sættes et eget mål for genindlæggelser i psykiatrien. Udvalget ser endvidere frem til at følge udviklingen af en kongeindikator baseret på de kliniske kvalitetsdatabaser, da den kan vise sig at være et mere retvisende udtryk for høj faglig kvalitet og samtidig er den klinisk meningsfuld at arbejde med i hele den sundhedsfaglige organisation. Udvalget anmoder endvidere om, at det overvejes, om formuleringen af det politiske mål kan præciseres til, at der arbejdes for ensartet høj faglig kvalitet. Side 2

27 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 2 - Side -1 af 2 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge Hillerød Til: Forretningsudvalget Opgang B & D Telefon Direkte Mail Dato: 9. december 2014 Høringssvar i forhold til fastlæggelse af ambitionsniveauer i driftsmålstyringen Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde takker for muligheden for at kommentere på forslag til ambitionsniveauer for driftsmål. Udvalget har valgt at give høringssvar for driftsmålene: Andelen af elektroniske epikriser afsendt inden for tre hverdage samt Akutte genindlæggelser inden for 30 dage. Andelen af epikriser afsendt inden for tre hverdage Udvalget anbefaler, at driftsmålet følger den målsætning for epikriser, der aftales i Sundhedsaftalen Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt et udkast til den administrative del af sundhedsaftalen, hvori parterne forpligter sig til at arbejde for, at epikriser skal fremsendes hurtigere end i dag. Således står der, at i aftaleperioden skal der arbejdes for, at Understøtte en samlet set hurtigere fremsendelse af epikriser til egen læge end i dag. Særligt for borgere, hvor kommunen eller egen læge er umiddelbart involveret i den fortsatte behandling af borgeren, sikres det, at epikrisen fremsendes til egen læge samme dag for borgere udskrevet på hverdage inden kl. 12 og ellers senest en hverdag efter udskrivelsen af borgeren. Regionens driftsmål for epikriser bør følge denne målsætning. Det forslåede ambitionsniveau for det nuværende mål om, at epikriser skal afsendes inden for tre hverdage, på 95 pct. arbejdes der allerede efter i dag. Skærpes driftsmålet, så det er enslydende med sundhedsaftalen, bør ambitionsniveaet tilpasses dette. Det skal undersøges om det er muligt at finde en metode til at skelne mellem, om det er borgere, hvor kommune og/eller praktiserende læge er involveret i en fortsat behandling/pleje af borgeren, eller om det er borgere, der udskrives uden forventet videre forløb. Og derudover bør ambitionsniveauet afspejle, at efterlevelsen af målsætningen er en stor udfordring for hospitalerne, bl.a. fordi der skal ske væsentlige forandringer af arbejdsgange, førend de er helt klar til at efterleve driftsmålet. Akutte genindlæggelser inden for 30 dage

28 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 2 - Side -2 af 2 Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde er bekymret for, om akutte genindlæggelser er velegnet som driftsmål. Først og fremmest er akutte genindlæggelser ikke altid noget, der bør undgås. Særligt kan akutte genindlæggelser inden for 30 dage ikke tages som udtryk for dårlig kvalitet i psykiatrien. Det bemærkes endvidere, at der ikke allerede er defineret et forslag til et ambitionsniveau med begrundelsen, at en akut genindlæggelse kan have sin baggrund i mange forskellige forhold, herunder også forhold som findes i primærsektoren. Alene af den grund er udvalget betænkelig ved, om personalet på regionens hospitaler meningsfuldt vil kunne arbejde med dette driftsmål. Vil det være motiverende ift. at forbedre sin praksis, hvis man er grundlæggende i tvivl om sammenhængen mellem indsats og effekt i forhold til at nå målet? Udvalget forslår derfor, at det undersøges om forebyggelige genindlæggelser vil være et mere præcist driftsmål, da der dermed afgrænses til at se på diagnoser, hvor en genindlæggelse oftest vil kunne forebygges ved en målrettet indsats (i alle tre sektorer) og hvor det også har betydning, hvor god man er til at sikre gode overgange mellem sektorerne. Forebyggelige genindlæggelser er valgt som indikator i Sundhedsaftalen under målet om at sikre en sammenhængene og koordineret indsats for borgerne. Side 2

29 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 3 - Side -1 af 2 Bilag 3: Oversigt over diagnosegrupper i sundhedsstyrelsens indikator over forebyggelige genindlæggelser I forbindelse med monitorering af sundhedsaftalerne opgør Sundhedsstyrelsen andelen af patienter over 67 år, der genindlægges op til 30 dage efter udskrivelse for 13 udvalgte diagnoser. Der skal være tale om en akut genindlæggelse (ikke for kræft eller ulykke) og diagnosegrupperne omfatter: hjerneblødning, dehydrering, forstoppelse, lungebetændelse, blærebetændelse, astma/bronkitis (KOL), hjertesvigt, gastroenteritis, brud, ernæringsmæssig anæmi (blodmangel), gigt, sociale og plejemæssige forhold samt tryksår. Det antages, at disse genindlæggelser kan skyldes utilstrækkelig behandling ved første indlæggelse, utilstrækkelig opfølgning efter udskrivelse af patienten til kommunen eller utilstrækkelig overgang fra hospital til kommune og almen praksis. Der er dog også klinisk relevante årsager til genindlæggelse. Indikatoren er beskrevet i Sundhedsstyrelsens rapport om monitorering af sundhedsaftaler således: 6. Forebyggelige genindlæggelser Indsatsområde Indlæggelses- og udskrivningsforløb Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse Definition af indikator Andelen af udskrevne patienter, der bliver genindlagt i tidsrummet mellem 4 timer og henholdsvis 3 og 30 dage efter udskrivelsestidspunktet - set i forhold til det samlede antal udskrivelser indenfor den definerede population. Populationen afgrænses til patienter indenfor det somatiske område, som er fyldt 67 år og som udskrives fra hospitalet med en diagnose indenfor en af følgende 13 udvalgte aktionsdiagnosegrupper: - Hjerneblødning (DI61, DI63, DI64) - Dehydrering (DE869) - Forstoppelse (DK590) - Lungebetændelse (DJ12-18) - Blærebetændelse (DN30; eksklusiv DN304) - Astma/bronkitis (KOL) (DJ40-47) - Hjertesvigt (DI20-25) - Gastroenteritis (DA09) - Brud (skulder, arm, hånd, ryg, hofte, ben, ankel) (DS22, DS32, DS42, DS52, DS62, - DS72, DS82, DS92) - Ernæringsmæssig anæmi (blodmangel) (DD50-53) - Gigt (DM05-07, DM10-13, DM15-19) - Sociale og plejemæssige forhold (DL89)

30 Punkt nr. 1 - Beslutningssag: Høring om Kongeindikatorer og ambitionsniveauer i driftsmålsstyringen Bilag 3 - Side -2 af 2 - Tryksår (DZ59, DZ74-75) Indikatoren er uspecifik, idet alle akutte genindlæggelser medtages i opgørelsen, uanset diagnose. Se dog undtagelser i afsnit om inklusionskriterier. Publikation for 2008 findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for de øverste 11 diagnoseområder. Ligeledes kan data findes på Danmarks Statistiks hjemmeside. Begrundelse for valg af indikator En række genindlæggelser vurderes at være forebyggelige. Opgørelsen på hospitalsniveau og kommuneniveau af genindlæggelser indenfor 30 dage er helt afgørende for at kunne adressere de aktører, der har mulighed for at påvirke og handle med henblik på at forebygge genindlæggelser. Det er relevant i relation til sundhedsaftalerne at opgøre andelen af genindlæggelser indenfor 3 dage efter udskrivelse, idet genindlæggelse så hurtigt efter udskrivelse kan skyldes problemer ved overgangen fra hospital til hjem eller problemer ved den

31 Punkt nr. 2 - Beslutningssag: Implementeringsplan - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 4 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet Alle opgaver er som udgangspunkt forankret i DAS. Indsats nr. afsnit Emne Indsatsbeskrivelse Opstart Borgeren som aktiv Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksiste-rende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive Borgeren som aktiv Understøtte borgerens indflydelse på og muligheder for egenomsorg, herunder sikker behandling, forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af telemedicinske indsatser. I arbejdet skal der indledningsvist identificeres og tages stilling til udbredelse og koordinering mellem eksisterende aktiviteter på området for telesundhed Borgeren som aktiv Arbejde for styrkelse af systematisk involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb Nye sam Aftale principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller med f.eks fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren Kronisk sygdom /DÆMP For at sikre udvikling af differentierede tilbud, hvor borgerens behov og ønsker er i fokus, vil vi udvælge to til tre målgrupper, hvor der afprøves løsninger, der tilgodeser det øgede behov for koordinering og fleksibilitet, der gør sig gældende for målgruppen. Dette skal ske med afsæt i den tilgængelige viden Nye sam/psyk For at sikre borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrugsproblematik en effektiv, koordineret udredning og behandling af både psykisk sygdom og misbrug vil vi udvikle og udbrede nye organisatoriske modeller for dette samarbejde mellem region og kommuner. Det skal ske med afsæt i lokale erfaringer fra samarbejdsaftalerne og eksisterende projekter. Modellerne tilpasses tillige de nationale retningslinjer for koordinerede indsatsplaner, når disse foreligger Kronisk sygdom /DÆMP For at styrke datadreven kvalitetsudvikling vil vi registrere data i rehabiliteringsdatabasen indenfor udvalgte indikatorer først for diabetes og dernæst for KOL Kommunikation Følge den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet anvisninger for udbredelse af beskedbaseret digital kommunikation for psykiatrien, socialpsykiatrien, handicapområdet og jobcentre. Med udgangspunkt i ovenstående punkter skal den eksisterende tværsektorielle kommunikationsaftale udbygges og implementeres Medicin For at styrke brugen af det Fælles Medicin Kort vil vi udarbejde og medio 2015 have implementeret en aftale om, hvordan parterne anvender FMK i det tværsektorielle samarbejde. Aftalen skal dels dække forhold under implementeringen og dels sikre arbejdsgange og følge op på kvaliteten i anvendelsen af FMK, når FMK er i drift medio Aftalen skal imødekomme de særlige forhold, der gør sig gældende, på det specialiserede socialområde Patientsikkerhed Medvirke til udvikling af Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD), så data kan ses på tværs af sektorer Patientsikkerhed Aftale og implementere en tværsektoriel organisering af samarbejdet mellem region og kommunerne omkring utilsigtede hændelser, som tager udgangspunkt i samarbejdet mellem regionale og kommunale risikomanagere og patientsikkerhedskonsulenter fra almen praksis Kronisk sygdom /DÆMP Fastlægge hvilke indikatorer, der skal anvendes til at følge implementeringsgraden og kvaliteten af forløbsprogrammerne, samt aftale hvilke konkrete mål for kvalitet i tilbuddene og videre implementering, der skal nås. (red. forløbprogrammer for KOL, type-2 diabetes, demens, hjertekar-sygdomme, lænderyg-lidelser, kræftrehabilitering og palliation, erhvervet hjerneskade for henholdsvis voksne og børnsamt og evt. psykiske lidelser) Kronisk sygdom /DÆMP Med henblik på mere effektiv ressourceudnyttelse og bedre patientoplevet kvalitet gennemføres først et fælles analysearbejde, hvor der kan samkøres data på tværs af sektorgrænser. Dernæst udvikles og afprøves en model, der kan reducere forebyggeligt storforbrug af sundhedsydelser for ældre medicinske patienter med kroniske sygdomme. Efterfølgende vurderes mulighederne for udbredelse af modellen. (red. data der kan identificere borgere med et særligt stort forbrug af sundhedsydelser) Rådgivning Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. sårpleje. I aftalen skal der udpeges særlige indsatsområder, herunder evaluering og udvikling af rådgivningen via telemedicinsk kommunikation samt udvikling af indikatorer på området. Der skal i aftalen være fokus på at øge kompetencerne hos relevante målgrupper omkring forebyggelse af tryksår Kronisk sygdom /DÆMP Udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger og kommunale medarbejdere, når de udfører lægelige ordinationer i hjemmesygeplejen, på plejehjem, i akutfunktioner og botilbud. (Skal løftes i sammenhæng med indsats 56) Øvrige Løbende og efter behov indgå aftaler i regi af Sundhedskoordinationsudvalget om opgaveoverdragelse i forbindelse med større, strukturelle og principielle flytninger af opgaver mellem kommuner og region

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i Mødelokale

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 13-05-2015 11:30. Mødelokale H2 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 13-05-2015 11:30. Mødelokale H2 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H2 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester Ninna Thomsen, Københavns

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE 17-03-2015 19:30. Mødelokale H4 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE 17-03-2015 19:30. Mødelokale H4 på regionsgården DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 17-03-2015 19:30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar

Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Opsamling på Sundhedsstrategisk Forums 12-12 strategiseminar Tidspunkt: Torsdag den 15. januar - fredag den 16. januar 2015 Sted: Sinatur Hotel Haraldskær, Vejle Deltagere: Medlemmer af Sundhedsstrategisk

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis 2015-2018 er nu i høring med frist d. 18. oktober 2015. Det forventes at en endelig praksisplan

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap

Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 1 - Skabelon til beskrivelse af driftsmål 2010 for sekretariatet for Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland juli 2015 Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012

Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 12. marts 200 september 2011 Danske Patienters strategi og mål 2012-2015 og aktivitetsplan 2011/2012 1. Indledning Danske Patienter arbejder for at fremme patientinteresser i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere