Albertslund Kommune. Lokalplan nr Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik"

Transkript

1 Albertslund Kommune Lokalplan nr Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik

2 Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt senere ændringer skal en kommune udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer. Det er kommunalbestyrelsen, som har lokalplankompetencen. Planloven bestemmer desuden, at borgerne skal oplyses om indholdet af et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til lokalplanforslag. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, regionplanens retningslinier, herunder retningslinier om udviklingen i Hovedstadsområdet eller regler og beslutninger om landsplanmæssige interesser. Lokalplaners udarbejdelse Kommunalbestyrelsen står for tilvejebringelsen af lokalplaner, eventuelt i samarbejde med den, der har interesse i det pågældende bygge- og anlægsarbejde mv. Kommunalbestyrelsen lader den kommunale forvaltning udarbejde lokalplanforslag, som behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen. Lokalplaners offentliggørelse og endelige vedtagelse Når kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, skal forslaget med tilhørende redegørelse offentliggøres med oplysning om indsigelsesfristen (høringsperioden), som skal være mindst otte uger. Offentliggørelsen sker f.eks. i den lokale ugeavis samt ved særskilt underretning til: ejere, lejere og brugere af ejendomme inden for lokalplanområdet, ejere, lejere og brugere af ejendomme uden for lokalplanområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for dem, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget så vidt muligt de påtaleberettigede efter servitutdokumenter, hvis forslaget indeholder bestemmelser om servitutbortfald. Regionplanmyndigheden efterser, at lokalplanforslaget er i overensstemmelse med regionplanen og kommuneplanen. Regionplanmyndigheden og de statslige myndigheder kan nedlægge veto imod et lokalplanforslag, hvis dette strider mod overordnede planinteresser. Først når der er opnået enighed mellem den pågældende myndighed og kommunalbestyrelsen om eventuelle ændringer af lokalplanforslaget, kan kommunalbestyrelsen vedtage planforslaget endeligt. Ved den endelige behandling af forslaget skal kommunalbestyrelsen tage stilling til eventuelle bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser. For lokalplaner, hvor der rettidigt er indsendt indsigelser mv., kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske fire uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at ændre lokalplanforslaget som følge af indsendte indsigelser mv. Hvis der er tale om større ændringer, skal det "ændrede" lokalplanforslag offentliggøres på ny i mindst otte uger. Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning til: ejere af ejendomme inden for lokalplanområdet, enhver, der rettidigt har fremsat indsigelser mv. mod lokalplanforslaget, foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har bedt om at blive underrettet, Miljøministeren samt øvrige statslige og (amts-)kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget Kommunalbestyrelsen lader herefter lokalplanen tinglyse på de ejendomme, som er omfattet af planen. Lokalplaners indhold En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Herudover kan en lokalplan indeholde bestemmelser om en lang række byplanmæssige forhold, såsom overførsel af arealer fra landzone til byzone, områdets anvendelsesforhold, ejendommes størrelse og afgrænsning (herunder udstykningsforhold), vej- og stiforhold, ledninger. Endvidere bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang og ydre fremtræden, bevaring af bebyggelse og landskabstræk, områdets forsyning med friarealer og fællesanlæg mv. En lokalplan skal ledsages af en redegørelse om planens formål, og dens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området, herunder om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunalbestyrelsen. Lokalplanforslaget skal endvidere redegøre for de midlertidige retsvirkninger og forslagets offentliggørelse og indsigelsesfrist.

3 REDEGØRELSE INDLEDNING På grundlag af kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) har Albertslund kommunalbestyrelse den 9. oktober 1979 endeligt vedtaget et forslag til lokalplan nr for et omrbde omfattende gardhusene i Albertslund Vest boligbebyggelsen. Hensigten med lokalplanen er at fastlægge nogle bestemmelser om gårdhusenes tage og facader af hensyn til den kommende udbedring af husene, som vil kunne medføre, at tagene får en anden form og facaderne et andet udseende. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 5 15-rammer. Lokalplanområdet er omfattet af de midlertidige rammer for lokalplanlægning, de såkaldte 15-rammer. Baggrunden for disse rammer er bestemmelserne i 5 15 i kommuneplanloven, ifslge hvilken der er indgået en aftale mellem Mil- ]Øministeriet og Albertslund kommunalbestyrelse om retningslinierne for udarbejdelse af lokalplaner i kommunen. Grundlaget for rammeaftalen har været kommunens hidtidige byplanlægning (dispositionsplan og partielle byplanvedtægter). Lokalplanområdet er i rammerne omtalt som område nr. 54. For dette område er det bestemt, at en lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre, at områdets anvendelse fastlægges til boligformål og kollektive anlæg, som naturligt kan indpasses i et boligområde, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lignende samt mindre butikker til områdets daglige forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivel- serne, at bebyggelsesprocenten for området under eet ikke overstiger 35, og - at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager. Da den foreliggende lokalplan alene beskæftiger sig med bestemmelser om en fremtidig tagform og et eventuelt fremtidigt facadeudseende på de eksisterende gårdhuse, er der ingen uoverensstemmelser mellem planen og 15-rammerne. Ved den nye lokalplan sikres der mulighed for, at udbedringen af gårdhusenes tage samt en udvendig isolering af facaderne til sin tid vil kunne gennemføres uden hindringer i relation til planlægningslovgivningen, herunder mest 16, stk. 3 i kommuneplanloven (lokalplanpligt ved større bygge- og anlægsarbejder). LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omhandler alene gårdhusområderne i Albertslund Vest boligbebyggelsen og beskæftiger sig med bebyggelsens fremtidige omfang, udseende og ydre fremtraden. Det fastlægges således, at husenes højde ikke må overstige 3,25 m (i modsætning til de nuværende 2,90 m). Endvidere skal alle tage have samme taghældning, og hældningen O O skal være mellem O

4 Af hensyn til en evt. udvendig isolering fastlægges det, at gårdhavernes mindste stujrrelse skal være 6,75 m (i modsætning til de nuværende 7,O m). Det fastlægges også, at kommunalbestyrelsen kan tillade, at gårdhusenes facader og træværk ændrer udseende i forbindelse med en udvendig.isolering. Endelig fastlægges det, at der til udvendige bygningssider og tage ikke må anvendes materialer, som kommunalbestyrelsen finder vil kunne virke skæmmende i området. Disse fleksible bestemmelser tager sigte på, dels at facadernec overflade kan ændres, dels at den tagform, der til sin tid måtte blive udpeget - hvadenten det nu måtte være "den flade", "den rejste" eller en med "eensidig hældning" - skulle kunne gennemfares under overholdelse af bestemmelserne. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggujrelse af lokalplanen må ejendommen, der er omfattet af planen ifujlge kommuneplanlovens 5 31 kun bebygges eller ombygges i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg eller forhold, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 2

5 v74 Lokalplanens område FORSLAG TIL LOKALPLAN NR KORTBILAG 1 Tegn. nr

6 LOKALPLAN NR ALBERTSLUND KOMMUNE Lokalplan nr for gårdhusområderne i Albertslund Vest. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følccende bestemmelser for det i 2 nævnte område LOKALPLANENS FORMAL. Lokalplanen har til formål at etablere det lovmæssige grundlag for, at gårdhusenes tage med hensyn til omfang og udseende, vil kunne udskiftes med andet end absolut flade tage, og at gårdhusenes facader kan gives en anden overflade end den nuværende i forbindelse med eventuel udførelse af udvendig varmeisolering LOKALPLANENS OMRADE Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 (tegning nr ) og omfatter følgende matr.nr.: 2 E, 2 E, 2 po, 2 pp og 2 pq af VridslØselille by, Her- stedvester sogn samt? fy o g 2 fz af Herstedvester by og sogn, samt alle parceller, der efter den 7. december 1978 udstykkes fra de nævnte ejendomme BEBYGGELSENS OMFANG OG UDSEENDE. Husenes facadehøjde må mod nabohusets have ikke overstige 3,25 m målt fra terræn til skæring mellem facade og tagflade. Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem Oo og 30. A l l e gårdhusene skal have samme taghældning. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at gårdhusenes facader og træværk mod offentlige arealer samt mod nabo ændres til et andet udseende i forbindelse med en udvendig isolering af husene. I tilslutning hertil vil den nødvendige Øgning af gårdhusenes etageareal med indtil 3,5 rn2 pr. hus (normal hustype) kunne tillades. Udskiftning af gårdhusenes tage samt ændring af husenes facader må kun ske efter et af kommunalbestyrelsen nærmere godkendt projekt.

7 4. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Til udvendige bygningssider samt tagplader må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker ckæmmende i området. VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstaende lokalpian endeligt. Albertslund kommunalbestyrelse, den 9. oktober På,kommunalbestyrelsens vegne. / Der er foretaget offentlig bekendtgøre1se af den endeligt godkendte lokalplan den 27. december 1979.

8 m Lokalplanens område FORSLAG TIL LOKALPLAN NR KORTBILAG 1 Tegn. nr